Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility Rapport 2012"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste for fortsat at styrke vores CSR platform. CEO, Steffen Busk Jespersen

2 INDEX FORORD AF CEO... 1 RAPPORTEN... 2 ORGANISATORISK FAKTA... 3 GRUNDLAGET FOR VORES CSR ARBEJDE... 4 Hvorfor CSR?... 6 MEDARBEJDERE OG MANGFOLDIGHED... 7 Vores fokus... 7 Case eksempler fra Fokusområder for fremadrettet indsats... 8 MILJØ... 9 Vores fokus... 9 Case eksempler fra Fokusområder for fremadrettet indsats LEVERANDØRER Vores fokus Case eksempler fra Fokusområder for fremadrettet indsats OUTRO... 12

3 FORORD AF CEO I december 2011 etablerede vi vores Corporate Social Responsibility afdeling, med ansvar for CSR i hele koncernen. Denne organisatoriske udvikling har til hensigt at understrege vores strategiske fokus og tilgang til vores arbejde med CSR, hvormed vi sikrer overholdelse af lovmæssige krav og standarder samt efterlevelse af egne og interessenters forventninger. På trods af udfordrende markedsforhold, er vores engagement til CSR forblevet stærkt. Således, tog vi hul på 2012 med publicering og implementering af vores nye CSR koncern politik. Vi tror på, at ansvarlig forretningsadfærd fortsat vil vinde indpas på den globale agenda og hos AH Industries vil vi således styrke vores arbejde med CSR som en integreret del af vores forretning. I løbet af det kommende år forventer vi fortsat at styrke fundamentet for vores CSR arbejde, og et af vores store fokusområder vil være at få implementeret vores Code of Conduct globalt i hele koncernen. Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste for fortsat at styrke vores CSR platform. Med denne rapport ønsker vi at give en åben indsigt i den udvikling vi har gennemgået såvel positivt som med de udfordringer vi stilles overfor i forbindelse med vores arbejde omkring corporate social responsibility. Steffen Busk Jespersen CEO, AH Industries A/S 1

4 RAPPORTEN Rapporten er en del af ledelsesberetningen i vores årsrapport, og refererer således til året Rapporten indeholder data fra virksomheder omfattet af AH Industries Holding A/S. Dette er AH Industries første rapport af denne karakter, hvorfor rapporten vil indeholde information som relaterer sig til vores samlede arbejde med CSR frem til nu. Ved inddragelse af denne information, bliver det muligt for os at give læseren et mere sammenhængende og overordnet billede af vores CSR arbejde. Information af denne slags er ligeledes inkluderet i rapporten for at efterleve krav til CSR rapportering, jævnfør dansk regnskabslov. Rapporten er baseret på data, som er indhentet via vores HR/HSE system samt via et CSR spørgeskema, som er sendt ud til og besvaret af virksomheder omfattet af AH Industries Holding A/S. Igennem den seneste årrække, har AH Industries udviklet sig fra at være en dansk virksomhed til i dag at være en global koncern. Organisatorisk udvikling af denne karakter har medført en større udfordring omkring data styring, særligt omkring data forbundet med vores CSR arbejde. Vi arbejder kontinuerligt på at styrke vores data grundlag således dette udgøres af både kvalitativ og kvantitativ data. Data grundlaget for denne rapport er primært af kvalitativ karakter. Hos AH Industries tilstræber vi igennem vores arbejde med CSR at sætte et godt eksempel. Vi er bevidste omkring, at vi har en vis påvirkning på vores forretningspartnere, medarbejdere, ejere samt ved miljøet og samfundet omkring os. Denne rapport er udarbejdet til vores interessenter med den hensigt at kommunikere åbent omkring vores CSR arbejde. 2

5 ORGANISATORISK FAKTA AH Industries er geografisk repræsenteret I Danmark, Tyskland, USA, og Kina. Vores organisatoriske aktiviteter dækker områderne; Hovedkontor, Salg, Produktion, Indkøb/Logistik samt Value engeneering. Pr beskæftiger vi 441 medarbejdere, globalt. Oversigten nedenfor præsenterer et faktuelt overblik. AH-Industries Inc. USA Antal medarbejdere 004 Salg Indkøb/Logistik AH-Industries A/S HQ Danmark Antal medarbejdere 269 Salg Produktion Indkøb/Logistik Value engeneering AH-Industries - Tyskland Antal medarbejdere 2024 Salg Produktion AH-Industries Kina Antal medarbejdere 143 Salg Produktion Indkøb/Logistik Value engeneering 3

6 GRUNDLAGET FOR VORES CSR ARBEJDE I december 2011, etablerede vi vores CSR afdeling med ansvar for CSR på koncernplan. Forinden ansættelsen af vores CSR Manager, varetog vores HR afdeling og HSE Supporter vores CSR indsats. Årsagen til denne organisatoriske ændring som betyder, at vi i dag har en CSR afdeling, bestående af en CSR Manager og HSE Supporter, er at styrke og fremhæve vigtigheden af CSR som en integreret del af vores forretning. Ligeledes betyder dette, at CSR, HSE og Compliance er organisatorisk integreret i koncern afdelingen People, Communication & Compliance. AH Industries forretningsintegrerede tilgang til CSR er forankret i vores koncern CSR politik. Det er intentionen med politikken at beskrive AH Industries holdning til CSR og sikre at denne afspejles på alle niveauer af organisationen samt i virksomhedens relation til det omkringliggende samfund. CSR politikken har følgende fire fokusområder; Medarbejdere, Miljø, Leverandører, Mangfoldighed. CSR Politik, fokusområder Medarbejdere Vi arbejder for at sikre vores medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem en forebyggende sundhedsindsats, samt aktiv forebyggelse af ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Miljø Vi fører en aktiv miljøpolitik, hvor vi løbende iværksætter energi og miljøforbedringer i vores produktion. Sideløbende arbejder vi med forebyggelse af forurening og andre miljømæssige belastninger. Leverandører - Vi arbejder for at sikre sikkerhed i forsyningskæden ved at stille høje krav til vores leverandører om overholdelse af FN s Internationale standarder for menneske og arbejdstagerrettigheder gennem vores Code of Conduct. Mangfoldighed - Vi udviser social ansvarlighed ved at være en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejdere med forskellig race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse sidestilles. Derudover tilpasser vi arbejdsopgaver til medarbejdere med nedsat arbejdsevne og/eller handicap. CSR Politikken udmøntes hovedsageligt igennem vores koncern politikker; Arbejdsmiljøpolitik, Miljøpolitik samt vores Code of Conduct. Disse politikker er sammenfattet her nedenfor. Arbejdsmiljøpolitik AH Industries betragter et godt arbejdsmiljø som en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe et godt resultat for vores virksomhed og vores medarbejdere, hvorfor vi prioriterer vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel højt. Arbejdsmiljøorganisationen, som er repræsenteret ved både medarbejdere og ledere, arbejder kontinuerligt for at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø, gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats. AH Industries har en blanding af kulturer, hvor vi bruger de forskellige holdninger og meninger til at bedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, rettet mod at opnå et lavere sygefravær. Yderligere bestræber vi os på, i det omfang det er muligt, at fastholde og give plads til medarbejdere, som grundet sygdom, fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan varetage den hidtidige stilling. Vi uddanner og motiverer vores medarbejdere til at tage aktiv del i arbejdsmiljøarbejdet og det dertilhørende ansvar. Arbejdsmiljøpolitikken understøttes af følgende målsætning: - Sygefravær på maks. 3,3 procent - Antal ulykker reduceres årligt med 50 %, mens et ultimativt mål på 0 ulykker tilstræbes - Min. 200 registrerede nærvedhændelser 4

7 Miljøpolitik AH Industries vil som minimum overholde lokal miljølovgivning i de lande vi opererer og stiller samme krav til vores leverandører. Der er på virksomheden nedsat et miljøudvalg bestående af ledere og medarbejdere som sikrer løbende forbedring igennem strukturerede miljø-handleplaner. Det betyder med andre ord, at risiko for uheld, forurening og anden miljøbelastning fra vores produktionsanlæg forebygges og er under kontrol. Yderligere er miljøudvalget ansvarlig for identificering og gennemførelse af minimum to store miljøforbedringsprojekter hvert år. Alle medarbejdere hos AH Industries informeres om Miljøpolitikken og involveres i miljøarbejdet hvor det vurderes relevant. Åbenhed og vilje til samarbejde udvises ved alle henvendelser angående miljøforhold ved vores fabrikker og produkter. Ved udgangen af 2012, er alle vores virksomheder, globalt, certificerede efter OHSAS (Arbejdsmiljøstandard) samt ISO (Miljøstandard). Dette betyder med andre ord, at vi, som en integreret del af vores CSR arbejde, er lykkedes med at etablere og drive en velfungerende HSE organisation på globalt plan, i overensstemmelse med vores globale ISO 9001 certificering af vores Kvalitetsledelsessystem. Hos AH Industries inddrages en miljø- og arbejdsmiljøvurdering, så vidt muligt, på lige fod med andre relevante overvejelser i grundlaget for større beslutninger, investeringer og udvidelser. Code of Conduct Sidst men ikke mindst er vores forventninger og krav til både vores egen samt forretningspartneres opførsel kommunikeret i vores koncern Code of Conduct. Vores koncern Code of Conduct er udarbejdet med inspiration fra UN Global Compact 1, Verdenserklæringen om Menneskerettigheder samt den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), og omhandler følgende hovedemner: - Børnearbejde - Løn og arbejdstid - Diskrimination - Tvang og chikane - Tvangsarbejde - Arbejdsmiljø - Foreningsfrihed - Miljø - Bekæmpelse af korruption - Sikkerhed i forsyningskæden CSR målsætningen hos AH Industries er, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med vores Code of Conduct. 1 AH Industries er ikke tilsluttet UN Global Compact 5

8 Hvorfor CSR? Hos AH Industries anser vi CSR som en vigtig del af vores daglige aktiviteter. Denne opfattelse deles af vores interessenter, som i stigende grad stiller krav til os omkring vores CSR arbejde. Dette er medvirkende til, at vi hos AH Industries forstår vores forretningsintegrerede tilgang til CSR som en måde hvorpå, vi kan skabe værdi for både AH Industries, vores interessenter og for samfundet. Det er vores klare opfattelse, at der med en forretningsintegreret tilgang til CSR er forbundet mange fordele. Nedenfor her er opremset de fordele som af AH Industries anses for værende de mest væsentlige. Risikostyring forbundet med både sociale, miljømæssige og finansielle aspekter Imødekomme krav fra interessenter og opnå en styrket konkurrenceevne Styrket image og omdømme som værende en ansvarlig virksomhed Finansiel besparelse I de følgende afsnit præsenterer rapporten hvorledes vi arbejder med CSR, struktureret efter emnerne i vores CSR Politik. Hvert afsnit præsenterer en kort introduktion omhandlende vores hovedfokus, efterfulgt af specifikke case eksempler både på koncern- og lokal niveau. Som det sidste præsenteres der i hvert afsnit identificerede fokusområder for vores fremtidige indsats. 6

9 MEDARBEJDERE OG MANGFOLDIGHED Vores fokus Vi er en virksomhed med højt til loftet. Det betyder at her er plads til alle, hvorfor emner såsom køn, nationalitet og religion ikke spiller en rolle, når vi ansætter folk. Hertil kommer yderligere, at vi prioriterer at give plads til medarbejdere på fleks- og skånejob samt medarbejdere med handicap. Derudover er vores arbejde inden for dette område hovedsageligt struktureret via vores OHSAS certificerede Arbejdsmiljøstyringssystem. Hos AH Industries vægter vi højt at kommunikere vores ansvar til vores medarbejdere. Alle nye medarbejdere, både time-lønnede og funktionærer, gennemgår et obligatorisk introduktionsforløb som, blandt andre emner, omfatter en introduktion til HSE. Denne introduktion præsenterer vores arbejdsmiljøpolitik og miljøpolitik samt hele vores relaterede HSE organisation med ansvar for at vi som minimum lever op til lovgivning og standarder. Medarbejderudvikling er ligeledes højt prioriteret, og anses som et vigtigt parameter for at opnå en effektiv arbejdsstyrke. Alle medarbejdere på alle units har således årligt en medarbejderudviklingssamtale med deres nærmeste leder. Udover ovenstående gennemføres også en årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, globalt, i hele koncernen. Resultaterne fra undersøgelsen følges op af et forløb hvor alle afdelinger arbejder med at forbedre identificerede fokusområder samt vedligeholder allerede velfungerende områder og aktiviteter. Formålet med denne undersøgelse er at etablere et fundament for fortsat udvikling, som sikrer at alle afdelinger fungerer effektivt og dermed fremmer og understøtter øget medarbejdertilfredshed og en balanceret arbejdsplads. Case eksempler fra 2012 Øget fokus på sikkerhed På koncern niveau har vi haft øget fokus på sikkerhed som et redskab til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og sygefravær. Dette fokus har medført en opdatering af vores Arbejdsmiljøpolitik på området omkring arbejdsulykker og registrerede nærvedhændelser. Arbejdsmiljøpolitikken understøttes af følgende målsætning: - Sygefravær på maks. 3,3 procent - Antal ulykker reduceres årligt med 50 %, mens et ultimativt mål på 0 ulykker tilstræbes 2 - Min. 200 registrerede nærvedhændelser 3. Denne aktivitet forklares nærmere i det følgende afsnit. I 2012 har AH Industries på koncern niveau et sygefravær på 2,20 %. 2 Dette måltal rapporteres på ved årsrapportering Dette måltal rapporteres på ved årsrapportering

10 I forlængelse af ovenstående har alle virksomheder på koncern niveau haft fokus på registrering af nærvedhændelser som en vigtig aktivitet, hvorigennem vi kan lære meget og således undgå egentlige arbejdsulykker. Mere specifikt indebærer en sådan strategisk opfølgningsstruktur for registrering af nærvedhændelser, at vores medarbejdere identificerer potentielle risici og implementerer løsninger inden risikoen leder til en ulykke. Vores virksomheder i Tyskland, Danmark og USA har implementeret en strategisk opfølgningsprocedure for registrering af nærvedhændelser og vores virksomhed i Kina har en lignende aktivitet planlagt til implementering i Vores virksomhed i USA har yderligere, for at fremme medarbejdernes fokus på sikkerhed, implementeret et belønnings program forbundet med ulykkes-fri kvartaler. Hos vores danske virksomheder er der blevet gennemført en medarbejderundersøgelse med det formål at kortlægge medarbejdernes holdning til sikkerhed og årsager til arbejdsulykker. Undersøgelsen er fulgt op af en oplysnings- og holdningsbearbejdende kampagne, som opfordrer medarbejderne til at være mere opmærksomme på deres egen såvel som kollegaers sikkerhed. Kampagnen er planlagt til at vare i seks måneder. Allerede i kampagnes første tre måneder, fra oktober til december, er det muligt at identificere en positiv udvikling. Gennemsnitligt oplever vi et fald i antal ulykker med fravær samtidig med en stigning i antallet af registrerede nærvedhændelser. Beklageligvis, er tallet af ulykker uden fravær samtidig let stigende. Ikke desto mindre forventes det, at den samlede kampagne, som løber over seks måneder, vil medføre en positiv udvikling på alle tre parametre. Medarbejdertrivsel På koncern niveau er der i 2012 gennemført en global medarbejdertilfredsundersøgelse, hvorefter relevante aktionsplaner er igangsat. Introduktionskursus Hos vores virksomheder i Danmark og USA er introduktionsprogrammet udvidet til også at omfatte en introduktion til CSR for alle funktionæransatte. Fokusområder for fremadrettet indsats Med reference til vores Arbejdsmiljøpolitik og Arbejdsmiljøstyringssystem, er vores målsætning på koncern niveau som følger: - Sygefravær på maks. 3,3 procent - Antal ulykker reduceres årligt med 50 %, mens et ultimativt mål på 0 ulykker tilstræbes - Min. 200 registrerede nærvedhændelser Vores kinesiske virksomhed vil implementere et strategisk opfølgningsforløb forbundet med registrering af nærved hændelser. På koncern niveau vil vi styrke vores introduktionsforløb således alle nye medarbejdere fortsat gennemgår en HSE introduktion, mens alle nye funktionærer også gennemgår en introduktion til CSR. 8

11 MILJØ Vores fokus Vores organisation er, helt overordnet, delt imellem to primære forretningsområder, henholdsvis Industrial Solutions og Wind Solutions. Som leverandør af løsninger inden for vindmølle branchen har vi en naturlig interesse for miljø og særligt for vedvarende energikilder. Med reference til vores Miljøpolitik og vores ISO certificerede Miljøstyringssystem er det vores mål årligt at implementere minimum to større miljømæssigt forbedrende initiativer. I løbet af 2012 har vores miljømæssige arbejde primært været fokuseret omring optimering af vores bygninger og logistik. Vores primære aktiviteter vedrører brændstof-, energi- og varmeforbrug samt håndtering af kemikalier. I det følgende afsnit illustreres det, at vi er lykkedes med at overgå vores målsætning omkring implementering af to større miljøforbedrende aktiviteter. Case eksempler fra 2012 Nedbringe varme- og energiforbrug Hos vores danske og kinesiske virksomheder har fokus været rettet mod at nedbringe varmeforbruget som led i energioptimering. Mere præcist har disse virksomheder tilsammen fået installeret tre nye porte ved produktionsfaciliteter. De nye porte betyder, at det er muligt at holde temperaturen indenfor på produktionsområdet på et mere konstant niveau, hvilket medfører en væsentlig energioptimering. Investeringen har en forventet tilbagebetalingstid på 2 år. Hos vores virksomheder i Kina og Tyskland er energi-effektive lyskilder blevet installeret. Investeringen har en forventet tilbagebetalingstid på 2 år. Kemikalie- og affaldshåndtering Alle virksomheder håndterer kemikalier efter gældende lovgivning. Derudover er der hos vores danske virksomheder indkøbt et software program til registrering og styring af kemikalier. Hos vores kinesiske virksomhed har de ligeledes haft fokus på at optimere registrering af kemikalier. Det forventes at sådanne initiativer vil muliggøre et bedre overblik over og styring af vores kemikalierelaterede produkter. Hos vores kinesiske virksomhed er der opført en lagerbygning til opbevaring af kemikalier, råvarer og affald. Den nye lagerbygning muliggør ikke blot lovgivningsmæssig korrekt opbevaring af kemikalier, råvarer og affald men også opbevaring af disse emner på en måde som er miljømæssigt ansvarligt og derved minimerer risikoen for forurening. Ydermere, på vores kinesiske virksomhed er der gennemført undervisning i håndtering af spildolie for alle medarbejdere som dagligt er involveret i håndtering og styring af spildolie. 9

12 Optimering af logistik Størstedelen af vores flange produktion fra et af vores danske produktionssteder er blevet flyttet til vores tyske produktionsfabrik. Formålet med denne flytning er at bringe produktionen af flanger tættere på både leverandører og kunder og derved nedbringe vores brændstofforbrug, hvilket naturligt medfører et lavere Co2 udslip fra vores transport aktiviteter. Fokusområder for fremadrettet indsats Med reference til vores Miljøpolitik og Miljøstyringssystem, er det vores mål på koncern niveau at implementere to større miljøforbedrende initiativer hvert år. På koncern niveau er det vores ambition at forbedre vores data styringsprogram, således det bliver muligt at måle og overvåge relevante parametre på alle vores virksomheder, globalt. Det er vores forventning, at et forbedret data styringssystem som muliggør mere konsistent data overvågning vil understøtte en mere strategisk tilgang til og fundament for vores fortsatte miljøarbejde, herunder opsætning af reduktionsmål. Hos vores danske virksomhed er ambitionen at det nyligt indkøbte software til registrering og styring af kemikalier er fuldt implementeret i løbet af

13 LEVERANDØRER Vores fokus Igennem den seneste årrække har vores organisation udviklet sig i retning mod at blive mere og mere global, og i dag har vi både egne virksomheder og forretningspartnere geografisk placeret i en stor del af verden. Organisatorisk udvikling af denne art fremmer og forstærker et behov for at agere professionelt med udgangspunkt i de samme retningslinjer for en etisk ansvarlig måde at drive forretning på. Som en central del af vores ansvar forbundet med ansvarlig leverandørstyring har vi udarbejdet en koncern Code of Conduct. Vi anser det for vores ansvar, at vores leverandører agerer i overensstemmelse med vores standarder, og man kan derfor i vores Code of Conduct læse hvilke krav og forventninger vi har til os selv såvel som til vores leverandører. I naturlig forlængelse af produktionen af vores Code of Conduct var der planlagt og påbegyndt et udrulnings- og implementeringsforløb. Case eksempler fra 2012 Lokal implementering af Code of Conduct Hos vores kineske virksomhed er vores Code of Conduct lokalt implementeret, hvorigennem 40 leverandører har underskrevet dokumentet. Fokusområder for fremadrettet indsats På koncern niveau, vil et af vores store fokusområder i 2013 omhandle en global udrulning og implementering af vores koncern Code of Conduct. Dette fokusområde er utvivlsomt omfangsrigt og vil kræve prioritering og involvering af flere ressourcer. Ydermere, når man vælger at arbejde med netop dette fokusområde tager man naturligt del i den globale debat som omhandler, hvor langt ud i værdikæden en virksomhed har et reelt ansvar? Hos AH Industries har vi valgt at afgrænse vores direkte ansvar til det første led i vores leverandørkæde. Dog skal det nævnes, at denne afgræsning af vores direkte ansvar foretages sideløbende med en opfordring til vores leverandører om, at de forventes at stille krav til deres underleverandører om også at efterleve krav og standarder i vores Code of Conduct. 11

14 OUTRO Denne rapport har præsenteret AH Industries fundament og forståelse for CSR såvel som den udvikling vi har gennemgået inden for dette område. Endvidere, har rapporten præsenteret vores mest betydningsfulde processer og resultater opnået i løbet af Som det sidste har rapporten præsenteret fremtidige fokusområder og mål forbundet med vores CSR arbejde, som vi i AH Industries vil gøre vores bedste for at indfri. 12

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

CR information fra Fibertex Personal Care

CR information fra Fibertex Personal Care CR information fra Fibertex Personal Care MENNESKERETTIGHEDER Rekruttering I 2016 har Fibertex Personal Care-gruppen haft fokus på at sikre effektive rekrutteringer af høj kvalitet, samtidig med at alle

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015

CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 CSR RAPPORT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2015 1 005 PROCURATOR & CSR: Hvordan vi arbejder med CSR i dagligdagen - og hvad det dækker over. 007 HR & ARBEJDSMILJØ: Facts og tal om medarbejdere

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care

CSR Rapport 2015. Big enough to matter Small enough to care Big enough to matter Small enough to care CSR CSR er en international forkortelse for corporate social responsibility, som er en typisk anvendt betegnelse som anvendes blandt internationale organisationer,

Læs mere

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) NeuroSearch Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) 2010 CEO Statement...PHP?? I december 2009 besluttede NeuroSearch at tilslutte sig FN s Global Compact-netværk, hvorved selskabet

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere