Corporate Social Responsibility Rapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Social Responsibility Rapport 2012"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility Rapport 2012 Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste for fortsat at styrke vores CSR platform. CEO, Steffen Busk Jespersen

2 INDEX FORORD AF CEO... 1 RAPPORTEN... 2 ORGANISATORISK FAKTA... 3 GRUNDLAGET FOR VORES CSR ARBEJDE... 4 Hvorfor CSR?... 6 MEDARBEJDERE OG MANGFOLDIGHED... 7 Vores fokus... 7 Case eksempler fra Fokusområder for fremadrettet indsats... 8 MILJØ... 9 Vores fokus... 9 Case eksempler fra Fokusområder for fremadrettet indsats LEVERANDØRER Vores fokus Case eksempler fra Fokusområder for fremadrettet indsats OUTRO... 12

3 FORORD AF CEO I december 2011 etablerede vi vores Corporate Social Responsibility afdeling, med ansvar for CSR i hele koncernen. Denne organisatoriske udvikling har til hensigt at understrege vores strategiske fokus og tilgang til vores arbejde med CSR, hvormed vi sikrer overholdelse af lovmæssige krav og standarder samt efterlevelse af egne og interessenters forventninger. På trods af udfordrende markedsforhold, er vores engagement til CSR forblevet stærkt. Således, tog vi hul på 2012 med publicering og implementering af vores nye CSR koncern politik. Vi tror på, at ansvarlig forretningsadfærd fortsat vil vinde indpas på den globale agenda og hos AH Industries vil vi således styrke vores arbejde med CSR som en integreret del af vores forretning. I løbet af det kommende år forventer vi fortsat at styrke fundamentet for vores CSR arbejde, og et af vores store fokusområder vil være at få implementeret vores Code of Conduct globalt i hele koncernen. Vi bevæger os I den rigtige retning, men har fortsat noget at lære og områder at forbedre. Vores arbejde indenfor CSR er en rejse og vi vil gøre vores bedste for fortsat at styrke vores CSR platform. Med denne rapport ønsker vi at give en åben indsigt i den udvikling vi har gennemgået såvel positivt som med de udfordringer vi stilles overfor i forbindelse med vores arbejde omkring corporate social responsibility. Steffen Busk Jespersen CEO, AH Industries A/S 1

4 RAPPORTEN Rapporten er en del af ledelsesberetningen i vores årsrapport, og refererer således til året Rapporten indeholder data fra virksomheder omfattet af AH Industries Holding A/S. Dette er AH Industries første rapport af denne karakter, hvorfor rapporten vil indeholde information som relaterer sig til vores samlede arbejde med CSR frem til nu. Ved inddragelse af denne information, bliver det muligt for os at give læseren et mere sammenhængende og overordnet billede af vores CSR arbejde. Information af denne slags er ligeledes inkluderet i rapporten for at efterleve krav til CSR rapportering, jævnfør dansk regnskabslov. Rapporten er baseret på data, som er indhentet via vores HR/HSE system samt via et CSR spørgeskema, som er sendt ud til og besvaret af virksomheder omfattet af AH Industries Holding A/S. Igennem den seneste årrække, har AH Industries udviklet sig fra at være en dansk virksomhed til i dag at være en global koncern. Organisatorisk udvikling af denne karakter har medført en større udfordring omkring data styring, særligt omkring data forbundet med vores CSR arbejde. Vi arbejder kontinuerligt på at styrke vores data grundlag således dette udgøres af både kvalitativ og kvantitativ data. Data grundlaget for denne rapport er primært af kvalitativ karakter. Hos AH Industries tilstræber vi igennem vores arbejde med CSR at sætte et godt eksempel. Vi er bevidste omkring, at vi har en vis påvirkning på vores forretningspartnere, medarbejdere, ejere samt ved miljøet og samfundet omkring os. Denne rapport er udarbejdet til vores interessenter med den hensigt at kommunikere åbent omkring vores CSR arbejde. 2

5 ORGANISATORISK FAKTA AH Industries er geografisk repræsenteret I Danmark, Tyskland, USA, og Kina. Vores organisatoriske aktiviteter dækker områderne; Hovedkontor, Salg, Produktion, Indkøb/Logistik samt Value engeneering. Pr beskæftiger vi 441 medarbejdere, globalt. Oversigten nedenfor præsenterer et faktuelt overblik. AH-Industries Inc. USA Antal medarbejdere 004 Salg Indkøb/Logistik AH-Industries A/S HQ Danmark Antal medarbejdere 269 Salg Produktion Indkøb/Logistik Value engeneering AH-Industries - Tyskland Antal medarbejdere 2024 Salg Produktion AH-Industries Kina Antal medarbejdere 143 Salg Produktion Indkøb/Logistik Value engeneering 3

6 GRUNDLAGET FOR VORES CSR ARBEJDE I december 2011, etablerede vi vores CSR afdeling med ansvar for CSR på koncernplan. Forinden ansættelsen af vores CSR Manager, varetog vores HR afdeling og HSE Supporter vores CSR indsats. Årsagen til denne organisatoriske ændring som betyder, at vi i dag har en CSR afdeling, bestående af en CSR Manager og HSE Supporter, er at styrke og fremhæve vigtigheden af CSR som en integreret del af vores forretning. Ligeledes betyder dette, at CSR, HSE og Compliance er organisatorisk integreret i koncern afdelingen People, Communication & Compliance. AH Industries forretningsintegrerede tilgang til CSR er forankret i vores koncern CSR politik. Det er intentionen med politikken at beskrive AH Industries holdning til CSR og sikre at denne afspejles på alle niveauer af organisationen samt i virksomhedens relation til det omkringliggende samfund. CSR politikken har følgende fire fokusområder; Medarbejdere, Miljø, Leverandører, Mangfoldighed. CSR Politik, fokusområder Medarbejdere Vi arbejder for at sikre vores medarbejdere et sundt og sikkert arbejdsmiljø gennem en forebyggende sundhedsindsats, samt aktiv forebyggelse af ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Miljø Vi fører en aktiv miljøpolitik, hvor vi løbende iværksætter energi og miljøforbedringer i vores produktion. Sideløbende arbejder vi med forebyggelse af forurening og andre miljømæssige belastninger. Leverandører - Vi arbejder for at sikre sikkerhed i forsyningskæden ved at stille høje krav til vores leverandører om overholdelse af FN s Internationale standarder for menneske og arbejdstagerrettigheder gennem vores Code of Conduct. Mangfoldighed - Vi udviser social ansvarlighed ved at være en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejdere med forskellig race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse sidestilles. Derudover tilpasser vi arbejdsopgaver til medarbejdere med nedsat arbejdsevne og/eller handicap. CSR Politikken udmøntes hovedsageligt igennem vores koncern politikker; Arbejdsmiljøpolitik, Miljøpolitik samt vores Code of Conduct. Disse politikker er sammenfattet her nedenfor. Arbejdsmiljøpolitik AH Industries betragter et godt arbejdsmiljø som en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe et godt resultat for vores virksomhed og vores medarbejdere, hvorfor vi prioriterer vores medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel højt. Arbejdsmiljøorganisationen, som er repræsenteret ved både medarbejdere og ledere, arbejder kontinuerligt for at sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø, gennem en forebyggende arbejdsmiljøindsats. AH Industries har en blanding af kulturer, hvor vi bruger de forskellige holdninger og meninger til at bedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, rettet mod at opnå et lavere sygefravær. Yderligere bestræber vi os på, i det omfang det er muligt, at fastholde og give plads til medarbejdere, som grundet sygdom, fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan varetage den hidtidige stilling. Vi uddanner og motiverer vores medarbejdere til at tage aktiv del i arbejdsmiljøarbejdet og det dertilhørende ansvar. Arbejdsmiljøpolitikken understøttes af følgende målsætning: - Sygefravær på maks. 3,3 procent - Antal ulykker reduceres årligt med 50 %, mens et ultimativt mål på 0 ulykker tilstræbes - Min. 200 registrerede nærvedhændelser 4

7 Miljøpolitik AH Industries vil som minimum overholde lokal miljølovgivning i de lande vi opererer og stiller samme krav til vores leverandører. Der er på virksomheden nedsat et miljøudvalg bestående af ledere og medarbejdere som sikrer løbende forbedring igennem strukturerede miljø-handleplaner. Det betyder med andre ord, at risiko for uheld, forurening og anden miljøbelastning fra vores produktionsanlæg forebygges og er under kontrol. Yderligere er miljøudvalget ansvarlig for identificering og gennemførelse af minimum to store miljøforbedringsprojekter hvert år. Alle medarbejdere hos AH Industries informeres om Miljøpolitikken og involveres i miljøarbejdet hvor det vurderes relevant. Åbenhed og vilje til samarbejde udvises ved alle henvendelser angående miljøforhold ved vores fabrikker og produkter. Ved udgangen af 2012, er alle vores virksomheder, globalt, certificerede efter OHSAS (Arbejdsmiljøstandard) samt ISO (Miljøstandard). Dette betyder med andre ord, at vi, som en integreret del af vores CSR arbejde, er lykkedes med at etablere og drive en velfungerende HSE organisation på globalt plan, i overensstemmelse med vores globale ISO 9001 certificering af vores Kvalitetsledelsessystem. Hos AH Industries inddrages en miljø- og arbejdsmiljøvurdering, så vidt muligt, på lige fod med andre relevante overvejelser i grundlaget for større beslutninger, investeringer og udvidelser. Code of Conduct Sidst men ikke mindst er vores forventninger og krav til både vores egen samt forretningspartneres opførsel kommunikeret i vores koncern Code of Conduct. Vores koncern Code of Conduct er udarbejdet med inspiration fra UN Global Compact 1, Verdenserklæringen om Menneskerettigheder samt den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), og omhandler følgende hovedemner: - Børnearbejde - Løn og arbejdstid - Diskrimination - Tvang og chikane - Tvangsarbejde - Arbejdsmiljø - Foreningsfrihed - Miljø - Bekæmpelse af korruption - Sikkerhed i forsyningskæden CSR målsætningen hos AH Industries er, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med vores Code of Conduct. 1 AH Industries er ikke tilsluttet UN Global Compact 5

8 Hvorfor CSR? Hos AH Industries anser vi CSR som en vigtig del af vores daglige aktiviteter. Denne opfattelse deles af vores interessenter, som i stigende grad stiller krav til os omkring vores CSR arbejde. Dette er medvirkende til, at vi hos AH Industries forstår vores forretningsintegrerede tilgang til CSR som en måde hvorpå, vi kan skabe værdi for både AH Industries, vores interessenter og for samfundet. Det er vores klare opfattelse, at der med en forretningsintegreret tilgang til CSR er forbundet mange fordele. Nedenfor her er opremset de fordele som af AH Industries anses for værende de mest væsentlige. Risikostyring forbundet med både sociale, miljømæssige og finansielle aspekter Imødekomme krav fra interessenter og opnå en styrket konkurrenceevne Styrket image og omdømme som værende en ansvarlig virksomhed Finansiel besparelse I de følgende afsnit præsenterer rapporten hvorledes vi arbejder med CSR, struktureret efter emnerne i vores CSR Politik. Hvert afsnit præsenterer en kort introduktion omhandlende vores hovedfokus, efterfulgt af specifikke case eksempler både på koncern- og lokal niveau. Som det sidste præsenteres der i hvert afsnit identificerede fokusområder for vores fremtidige indsats. 6

9 MEDARBEJDERE OG MANGFOLDIGHED Vores fokus Vi er en virksomhed med højt til loftet. Det betyder at her er plads til alle, hvorfor emner såsom køn, nationalitet og religion ikke spiller en rolle, når vi ansætter folk. Hertil kommer yderligere, at vi prioriterer at give plads til medarbejdere på fleks- og skånejob samt medarbejdere med handicap. Derudover er vores arbejde inden for dette område hovedsageligt struktureret via vores OHSAS certificerede Arbejdsmiljøstyringssystem. Hos AH Industries vægter vi højt at kommunikere vores ansvar til vores medarbejdere. Alle nye medarbejdere, både time-lønnede og funktionærer, gennemgår et obligatorisk introduktionsforløb som, blandt andre emner, omfatter en introduktion til HSE. Denne introduktion præsenterer vores arbejdsmiljøpolitik og miljøpolitik samt hele vores relaterede HSE organisation med ansvar for at vi som minimum lever op til lovgivning og standarder. Medarbejderudvikling er ligeledes højt prioriteret, og anses som et vigtigt parameter for at opnå en effektiv arbejdsstyrke. Alle medarbejdere på alle units har således årligt en medarbejderudviklingssamtale med deres nærmeste leder. Udover ovenstående gennemføres også en årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, globalt, i hele koncernen. Resultaterne fra undersøgelsen følges op af et forløb hvor alle afdelinger arbejder med at forbedre identificerede fokusområder samt vedligeholder allerede velfungerende områder og aktiviteter. Formålet med denne undersøgelse er at etablere et fundament for fortsat udvikling, som sikrer at alle afdelinger fungerer effektivt og dermed fremmer og understøtter øget medarbejdertilfredshed og en balanceret arbejdsplads. Case eksempler fra 2012 Øget fokus på sikkerhed På koncern niveau har vi haft øget fokus på sikkerhed som et redskab til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og sygefravær. Dette fokus har medført en opdatering af vores Arbejdsmiljøpolitik på området omkring arbejdsulykker og registrerede nærvedhændelser. Arbejdsmiljøpolitikken understøttes af følgende målsætning: - Sygefravær på maks. 3,3 procent - Antal ulykker reduceres årligt med 50 %, mens et ultimativt mål på 0 ulykker tilstræbes 2 - Min. 200 registrerede nærvedhændelser 3. Denne aktivitet forklares nærmere i det følgende afsnit. I 2012 har AH Industries på koncern niveau et sygefravær på 2,20 %. 2 Dette måltal rapporteres på ved årsrapportering Dette måltal rapporteres på ved årsrapportering

10 I forlængelse af ovenstående har alle virksomheder på koncern niveau haft fokus på registrering af nærvedhændelser som en vigtig aktivitet, hvorigennem vi kan lære meget og således undgå egentlige arbejdsulykker. Mere specifikt indebærer en sådan strategisk opfølgningsstruktur for registrering af nærvedhændelser, at vores medarbejdere identificerer potentielle risici og implementerer løsninger inden risikoen leder til en ulykke. Vores virksomheder i Tyskland, Danmark og USA har implementeret en strategisk opfølgningsprocedure for registrering af nærvedhændelser og vores virksomhed i Kina har en lignende aktivitet planlagt til implementering i Vores virksomhed i USA har yderligere, for at fremme medarbejdernes fokus på sikkerhed, implementeret et belønnings program forbundet med ulykkes-fri kvartaler. Hos vores danske virksomheder er der blevet gennemført en medarbejderundersøgelse med det formål at kortlægge medarbejdernes holdning til sikkerhed og årsager til arbejdsulykker. Undersøgelsen er fulgt op af en oplysnings- og holdningsbearbejdende kampagne, som opfordrer medarbejderne til at være mere opmærksomme på deres egen såvel som kollegaers sikkerhed. Kampagnen er planlagt til at vare i seks måneder. Allerede i kampagnes første tre måneder, fra oktober til december, er det muligt at identificere en positiv udvikling. Gennemsnitligt oplever vi et fald i antal ulykker med fravær samtidig med en stigning i antallet af registrerede nærvedhændelser. Beklageligvis, er tallet af ulykker uden fravær samtidig let stigende. Ikke desto mindre forventes det, at den samlede kampagne, som løber over seks måneder, vil medføre en positiv udvikling på alle tre parametre. Medarbejdertrivsel På koncern niveau er der i 2012 gennemført en global medarbejdertilfredsundersøgelse, hvorefter relevante aktionsplaner er igangsat. Introduktionskursus Hos vores virksomheder i Danmark og USA er introduktionsprogrammet udvidet til også at omfatte en introduktion til CSR for alle funktionæransatte. Fokusområder for fremadrettet indsats Med reference til vores Arbejdsmiljøpolitik og Arbejdsmiljøstyringssystem, er vores målsætning på koncern niveau som følger: - Sygefravær på maks. 3,3 procent - Antal ulykker reduceres årligt med 50 %, mens et ultimativt mål på 0 ulykker tilstræbes - Min. 200 registrerede nærvedhændelser Vores kinesiske virksomhed vil implementere et strategisk opfølgningsforløb forbundet med registrering af nærved hændelser. På koncern niveau vil vi styrke vores introduktionsforløb således alle nye medarbejdere fortsat gennemgår en HSE introduktion, mens alle nye funktionærer også gennemgår en introduktion til CSR. 8

11 MILJØ Vores fokus Vores organisation er, helt overordnet, delt imellem to primære forretningsområder, henholdsvis Industrial Solutions og Wind Solutions. Som leverandør af løsninger inden for vindmølle branchen har vi en naturlig interesse for miljø og særligt for vedvarende energikilder. Med reference til vores Miljøpolitik og vores ISO certificerede Miljøstyringssystem er det vores mål årligt at implementere minimum to større miljømæssigt forbedrende initiativer. I løbet af 2012 har vores miljømæssige arbejde primært været fokuseret omring optimering af vores bygninger og logistik. Vores primære aktiviteter vedrører brændstof-, energi- og varmeforbrug samt håndtering af kemikalier. I det følgende afsnit illustreres det, at vi er lykkedes med at overgå vores målsætning omkring implementering af to større miljøforbedrende aktiviteter. Case eksempler fra 2012 Nedbringe varme- og energiforbrug Hos vores danske og kinesiske virksomheder har fokus været rettet mod at nedbringe varmeforbruget som led i energioptimering. Mere præcist har disse virksomheder tilsammen fået installeret tre nye porte ved produktionsfaciliteter. De nye porte betyder, at det er muligt at holde temperaturen indenfor på produktionsområdet på et mere konstant niveau, hvilket medfører en væsentlig energioptimering. Investeringen har en forventet tilbagebetalingstid på 2 år. Hos vores virksomheder i Kina og Tyskland er energi-effektive lyskilder blevet installeret. Investeringen har en forventet tilbagebetalingstid på 2 år. Kemikalie- og affaldshåndtering Alle virksomheder håndterer kemikalier efter gældende lovgivning. Derudover er der hos vores danske virksomheder indkøbt et software program til registrering og styring af kemikalier. Hos vores kinesiske virksomhed har de ligeledes haft fokus på at optimere registrering af kemikalier. Det forventes at sådanne initiativer vil muliggøre et bedre overblik over og styring af vores kemikalierelaterede produkter. Hos vores kinesiske virksomhed er der opført en lagerbygning til opbevaring af kemikalier, råvarer og affald. Den nye lagerbygning muliggør ikke blot lovgivningsmæssig korrekt opbevaring af kemikalier, råvarer og affald men også opbevaring af disse emner på en måde som er miljømæssigt ansvarligt og derved minimerer risikoen for forurening. Ydermere, på vores kinesiske virksomhed er der gennemført undervisning i håndtering af spildolie for alle medarbejdere som dagligt er involveret i håndtering og styring af spildolie. 9

12 Optimering af logistik Størstedelen af vores flange produktion fra et af vores danske produktionssteder er blevet flyttet til vores tyske produktionsfabrik. Formålet med denne flytning er at bringe produktionen af flanger tættere på både leverandører og kunder og derved nedbringe vores brændstofforbrug, hvilket naturligt medfører et lavere Co2 udslip fra vores transport aktiviteter. Fokusområder for fremadrettet indsats Med reference til vores Miljøpolitik og Miljøstyringssystem, er det vores mål på koncern niveau at implementere to større miljøforbedrende initiativer hvert år. På koncern niveau er det vores ambition at forbedre vores data styringsprogram, således det bliver muligt at måle og overvåge relevante parametre på alle vores virksomheder, globalt. Det er vores forventning, at et forbedret data styringssystem som muliggør mere konsistent data overvågning vil understøtte en mere strategisk tilgang til og fundament for vores fortsatte miljøarbejde, herunder opsætning af reduktionsmål. Hos vores danske virksomhed er ambitionen at det nyligt indkøbte software til registrering og styring af kemikalier er fuldt implementeret i løbet af

13 LEVERANDØRER Vores fokus Igennem den seneste årrække har vores organisation udviklet sig i retning mod at blive mere og mere global, og i dag har vi både egne virksomheder og forretningspartnere geografisk placeret i en stor del af verden. Organisatorisk udvikling af denne art fremmer og forstærker et behov for at agere professionelt med udgangspunkt i de samme retningslinjer for en etisk ansvarlig måde at drive forretning på. Som en central del af vores ansvar forbundet med ansvarlig leverandørstyring har vi udarbejdet en koncern Code of Conduct. Vi anser det for vores ansvar, at vores leverandører agerer i overensstemmelse med vores standarder, og man kan derfor i vores Code of Conduct læse hvilke krav og forventninger vi har til os selv såvel som til vores leverandører. I naturlig forlængelse af produktionen af vores Code of Conduct var der planlagt og påbegyndt et udrulnings- og implementeringsforløb. Case eksempler fra 2012 Lokal implementering af Code of Conduct Hos vores kineske virksomhed er vores Code of Conduct lokalt implementeret, hvorigennem 40 leverandører har underskrevet dokumentet. Fokusområder for fremadrettet indsats På koncern niveau, vil et af vores store fokusområder i 2013 omhandle en global udrulning og implementering af vores koncern Code of Conduct. Dette fokusområde er utvivlsomt omfangsrigt og vil kræve prioritering og involvering af flere ressourcer. Ydermere, når man vælger at arbejde med netop dette fokusområde tager man naturligt del i den globale debat som omhandler, hvor langt ud i værdikæden en virksomhed har et reelt ansvar? Hos AH Industries har vi valgt at afgrænse vores direkte ansvar til det første led i vores leverandørkæde. Dog skal det nævnes, at denne afgræsning af vores direkte ansvar foretages sideløbende med en opfordring til vores leverandører om, at de forventes at stille krav til deres underleverandører om også at efterleve krav og standarder i vores Code of Conduct. 11

14 OUTRO Denne rapport har præsenteret AH Industries fundament og forståelse for CSR såvel som den udvikling vi har gennemgået inden for dette område. Endvidere, har rapporten præsenteret vores mest betydningsfulde processer og resultater opnået i løbet af Som det sidste har rapporten præsenteret fremtidige fokusområder og mål forbundet med vores CSR arbejde, som vi i AH Industries vil gøre vores bedste for at indfri. 12

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

Ansvarlighed i centrum

Ansvarlighed i centrum Ansvarlighed i centrum Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a (Del af ledelsesberetningen i Jeudans årsrapport for 2014) Jeudan anerkender og er bevidst om sit ansvar over

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Danfoss Bæredygtighedsrapport

Danfoss Bæredygtighedsrapport Danfoss Bæredygtighedsrapport www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning, moderne

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere