Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020"

Transkript

1 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Ny VÆKST i turismen Et styrket samspil Vækst og udvikling i turismen Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland Værdikæder en fokuseret turisme 8 Afslapning / forkælelse 8 Viden / talent 8 Forlystelse / kultur 8 Storby / modernitet Forretningsområder en kommerciel turisme 10 Stærke feriesteder 10 Erhvervsturisme 12 Mersalg som forretningsområde Udviklingsmotorer - en professionel turisme 15 Produktudvikling 15 Kvalitetsudvikling 15 Kompetenceudvikling 15 PR og marketing Vækstforums model for Ny VÆKST i turismen Fra vækststrategi til vækstplan Mål for Ny VÆKST i turismen 21 Ifølge lov om erhvervsfremme er opgaverne for Vækstforum at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi, at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og at afgive indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter til Regionsrådet. Regionsrådet kan efter indstilling fra vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet herunder innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer samt udvikling af regionale kompetencer og udviklingsaktiviteter i yderområderne. Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland er en delstrategi under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Begge strategier løber frem til udgangen af

3 1.0 Ny VÆKST i turismen Det globale marked for turisme er i stærk vækst. Turismen tegner sig på internationalt plan for en stadig større andel af beskæftigelse, investeringer og værdiskabelse. Turisme udgør i dag 11 procent af det globale BNP, og er dermed et af verdens største erhverv. Til sammenligning udgør turisme 5 procent af det europæiske BNP, mens turisme kun udgør 3,9 procent af det nationale BNP. I Region Midtjylland har vi hidtil ikke været i stand til at udnytte vækstmuligheden til markant at øge antallet af turister og deres døgnforbrug. Tværtimod har turismen i en årrække været præget af stagnation og tilbagegang. Vækstforum har ifølge erhvervsfremmeloven til opgave at fremme vækst og udvikling i turisterhvervet. Vækstforum har således i sin erhvervsudviklingsstrategi En globalt konkurrencedygtig region - fokus på turisme som et strategisk satsningsområde. Med en satsning på turismen vil Vækstforum sætte en ambitiøs vækstdagsorden, som målrettet vil øge omsætningen og beskæftigelsen i erhvervet. Vækstforum er et stærkt partnerskab, hvor dialog skaber retning og fører til indsatser, der forbedrer den kort- og langsigtede, regionale konkurrenceevne. Med strategien Ny VÆKST i turismen vil Vækstforum sætte kursen for en mere fokuseret og professional turisme. Det er vores overbevisning, at en strategisk satsning på turismen i Region Midtjylland - med udgangspunkt i vores styrkepositioner - kan medvirke til at øge den regionale konkurrenceevne. Samtidig skal vi være omstillingsparate og evne at udnytte og opdyrke nye muligheder på globale markeder for dermed at bidrage til at øge regionens eksportandel. En satsning på turismen kræver, at Vækstforum går foran og udviser strategisk lederskab. Hvis målsætningen om en mere professionel og konkurrencedygtig turisme skal lykkes, er der er behov for at sætte en offensiv prioriteret dagsorden samt at samle kræfterne både offentlige og private - i større partnerskaber og alliancer. Turismen rummer mange muligheder for en styrket lokal og regional erhvervsudvikling. Også i yderområderne er der store uudnyttede potentialer, som vil kunne realiseres gennem en specialiseret satsning på turisme. Denne strategiske satsning kan bidrage aktivt til udmøntningen af Regeringens aftale om Grøn Vækst til gavn for land- og yderkommunerne. I forlængelse heraf skabes vedblivende arbejdspladser i yderområderne, hvor jobskabelsen bygger på udnyttelsen af autenticitet og stedsbundne værdier. Dette åbner for nye jobmuligheder for den ufaglærte del af arbejdsstyrken, men skaber også arbejdspladser for den højtuddannede og specialiserede arbejdskraft Et styrket samspil Globalisering spiller en stadig større rolle i den samfundsmæssige udvikling. Vækstforum ønsker et globalt konkurrencedygtigt Region Midtjylland, der er blandt de bedste regioner i Europa. 3

4 I erhvervsudviklingsstrategien tager Vækstforum afsæt i Europa 2020-strategien, der har fokus på at skabe intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst. En bæredygtig vækst er for os en vækst, der bygger på en ansvarlig anvendelse af ressourcerne og sikrer fremtidige generationers mulighed for at opleve vækst og velfærd. Bæredygtig vækst er en inkluderende vækst, som er baseret på en høj erhvervsdeltagelse, hvor alle bidrager til og får del i erhvervsmæssig fremgang. Vækstforum er ikke alene om at se potentialerne i turismen. Også EU-Kommissionen har ønsker om at fremme en samordnet tilgang. Med En ny turismepolitik for Europa verdens førende rejsemål ønsker EU Kommissionen at forbedre konkurrenceevnen i den europæiske turistsektor ved at fremme en bæredygtig, ansvarlig og kvalitetspræget turisme. Netop det at skabe en samordnet turismeindsats på alle niveauer styrker erhvervets konkurrenceevne. Og som Vækstforum i Region Midtjylland vil vi arbejde for at skabe grænsebrud og internationalt udsyn for også herigennem at øge regionens internationale synlighed. Med strategien Ny VÆKST i turismen vil Vækstforum aktivt følge op på målene i den fælles nationale strategi for turismen i 2015, Vores Rejse, som VisitDenmark fremlagde i Med den nye lov om VisitDenmark, som blev vedtaget i maj 2010, skal VisitDenmark fremover alene fokusere på at markedsføre og brande Danmark som turistmål i udlandet med henblik på at trække flere turister her til landet. Med loven er der skabt en klarere arbejdsdeling, men også en styrket koordination mellem turismens offentlige aktører på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Som følge af denne lovmæssige ændring vil VisitDenmark udelukkende fokusere på international markedsføring. Ansvaret for alle udviklingsrelaterede opgaver er således fremadrettet placeret lokalt og regionalt, og hermed også ansvaret for at koordinere pågældende indsatser på tværs af regionale (og kommunale) grænser. Vækstforum vil gennem partnerskabsaftale med regeringen skabe bro mellem den nationale globaliseringsstrategi og den regionale erhvervsudviklingsstrategi og sætte fokus på udviklingen af turismens rammebetingelser. Netop rammebetingelserne har stor betydning for erhvervets globale konkurrencevilkår og de udfordringer, som erhvervet står overfor. En koordineret og slagkraftig offentlig turismefremmeindsats er en vigtig forudsætning for vækst. 1.2 Vækst og udvikling i turismen Vækstforum Midtjylland vil gå foran med en offensiv og prioriteret dagsorden for at skabe ny vækst i turismen. Vi vil sikre en ny regional model for en mere fokuseret og professionel turisme. Modellen gør op med tidligere tiders regionale turismeudvikling og går dermed fra en betragtning om, at turisme er i alting, til at vi i dag i højere grad skal prioritere og fokusere vores indsats. Turismeindsatsen vil ikke længere være spredt udover regionen, men i højere grad været samlet i geografiske alliancer med afsæt i regionale styrker og koblingen til det internationale marked. Vi vil ikke længere gå efter mange små indsatser, men i stedet gå 4

5 helhjertet efter færre, men større indsatser, som kan agere løftestang for den øvrige turisme. Fremadrettet skal der skabes et øget samspil mellem offentlige og private aktører og dermed ændres fokus fra enkeltprojekter til partnerskaber. At skabe ny vækst i turismen kræver at regionen, kommunerne og erhvervsaktørerne står sammen. At vi samler vores kræfter og løfter i fællesskab for at bevare og udvikle den midtjyske konkurrenceevne. Vækstforums indsats vil i fremtiden bygge på en strategisk og helhedsorienteret tankegang, som sætter fokus på at skabe vækst i turismen ud fra udvikling af vores primære værdikæder og forretningsområder med fokus på: Videreudvikling af få, men stærke feriesteder Udvikling af et stærkt partnerskab om erhvervsturisme Styrkelse af mersalget til turisterne Med strategien Ny VÆKST i turismen vil Vækstforum skabe en fokuseret og professionel turisme, der maksimerer udbyttet af sit potentiale. Ved at udnytte potentialerne i den turisme, vi har, er det Vækstforums mål at øge den årlige omsætning i turismen i Region Midtjylland i 2015 med 1,5 milliarder kroner. Forventningen er, at vi med strategiens udløb i 2020 har øget den årlige omsætning i turismen i Region Midtjylland med 4 milliarder kroner, og hermed indfri den regionale vækstmålsætning, som er angivet i den nationale strategi Vores rejse. 5

6 2.0 Ny VÆKST i turismen en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland Skal stagnation og nedgang vendes til ny VÆKST i turismen, er der behov for at adressere en række udfordringer. Kerneproblemet er vores svigtende konkurrenceevne. Ikke alene har vi færre gæster end tidligere. De gæster, vi har, er mindre betalingsvillige, og deres forventninger til rejsemålet er steget markant i de seneste år. Dette skyldes ikke mindst en øget mobilitet i det globale samfund. Vækstforum vil skabe en konkurrencedygtig turisme med udsyn. Ved hjælp af grænsebrydende samarbejde, tætte alliancer og netværk vil vi styrke vores position i det globale marked. Internationalisering er således en væsentlig faktor i udviklingen af turismes konkurrenceevne. Forudsætningen for at øge konkurrenceevnen er en øget professionalisering. En professionalisering som dels har fokus på at øge bundniveauet gennem kvalitets- og kapacitetsudvikling og dels på at øge topniveauet for at sikre specialisering og forædling af produkterne. Dette skal bidrage til at øge turismens internationale markedsandele. Ved at motivere dannelsen af nye alliancer og partnerskaber - og inspirere turismens aktører til at træffe de nødvendige beslutninger - vil Vækstforum vende udviklingen og sikre vækst. Dette kræver engagement og vilje fra vores samarbejdspartnere, og der skal tænkes udover de traditionelle rammer, for at turismens fulde potentiale kan blive indfriet. Der er behov for at se bort fra barrierer i administrative og geografiske skel og i stedet søge inspiration og ressourcer, der hvor mulighederne er, hvad enten det er offentlige eller private samarbejder, eller om de findes lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt. Vækstforum vil med sit strategiske lederskab gå foran med en vision for vækst. Ved at fokusere retningen og definere målet for vækst vil Vækstforum sætte rammerne, der kan indfri visionen om ny vækst i turismen. Med Ny VÆKST i turismen en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 vil Vækstforum understøtte udviklingen af: Værdikæder med fokus på værdiskabende målgrupper og markeder: Afslapning/forkælelse Viden/talent Forlystelse/kultur Storby/modernitet Forretningsområder med afsæt i geografiske og kommercielle alliancer i relation til værdikæderne: Stærke feriesteder Erhvervsturisme Mersalg Udviklingsmotorer som platform for en professionel og målrettet turisme: Produktudvikling Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling PR og marketing 6

7 7

8 2.1 Værdikæder en fokuseret turisme Vækstforum vil med den nye vækststrategi for turismen fokusere den regionale turismefremmeindsats ved at styrke udviklingen og opbygningen af markante værdikæder og bidrage til at skabe alliancer og sammenhæng mellem dem. En værdikæde er summen af de forbundne processer, der skaber gæstens/turistens/kundens totaloplevelse. Værdikæden for et givent turistbesøg omfatter principielt hele den vifte af produkter og serviceydelser (både kommercielle og ikke-kommercielle), som gæsten direkte forbruger som led i besøget samt alle de bagvedliggende leverancekæder, som muliggør gæstens forbrug. Flere undersøgelser viser, at de typiske kombinationer af produkter og serviceydelser, som efterspørges / forbruges af de vigtigste målgrupper, når de besøger regionen, findes indenfor fire hovedkategorier, som kan defineres som følgende værdikæder: Afslapning/forkælelse Købsmotivet er enkelthed, rekreation og genopladning. Kerneproduktet er det traditionelle feriehusbaserede kystprodukt. Markedet er baseret på tyske og danske familier samt voksne par uden børn. De motivbaserede målgrupper, der relaterer sig til værdikæden, findes indenfor såvel ro og natur, sjov, leg og læring, det gode liv og temaoplevelser herunder historie og kultur. Geografisk er værdikæden stærkest på Vestkysten med udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern samt på Østkysten og Djursland. Viden/talent Købsmotivet er arbejde og karriere. Kerneproduktet er fokuseret omkring møder, kongresser, konferencer og faglige studieture med afsæt i markedet af nationale og internationale erhvervsturister. Geografisk er værdikæden koncentreret omkring det østjyske bybånd med udgangspunkt i Århus samt i Herning. Forlystelse/kultur Købsmotivet er underholdning. Kerneprodukt er attraktioner, museer og events kombineret med shopping og byliv. Markedet har primært afsæt i danske børnefamilier koncentreret omkring de motivbaserede målgrupper sjov, leg og læring, det gode liv og temaoplevelser herunder historie og kultur. Geografisk er værdikæden koncentreret omkring regionens østkyst og de store attraktioner. Storby/modernitet Købsmotivet er indhold. Kerneprodukt har betydelige overlap til værdikæden underholdning/kultur, men denne værdikæde omfatter en række tilbud, som stiller større krav til brugerne end forlystelse/kultur. Rejsemotivet bygger mere på indhold og fordybelse end decideret underholdning. Markedet er koncentreret omkring danske og internationale voksne og par med relation til de motivbaserede målgrupper det gode liv, og temaoplevelser herunder historie og kultur, storbyoplevelser og rundrejser. Geografisk er værdikæden koncentreret omkring Århus. 8

9 Værdikæderne og relationerne mellem dem er generelt svage i Region Midtjylland. Turismen i regionen er domineret af små og mellemstore virksomheder, og størrelsesmæssigt hører vi til blandt de mindre europæiske destinationer. Globaliseringen repræsenterer således en kæmpe udfordring. Afsætningsmæssigt er regionen kun i begrænset omfang koblet til de globale afsætningsnetværk. Der er derfor et presserende behov for at udnytte potentialer i den eksisterende turisme og styrke værdikæderne, hvis det skal lykkes at koble sig på internationale værdikæder og dermed få del i de vigtige afsætnings- og innovationsprocesser, der styrer det globale rejsemarked. Enkelthed og arbejde er de købsmotiver, der dominerer efterspørgslen og forbruget i turismen i Region Midtjylland. Værdikæderne omkring afslapning/forkælelse og viden/talent er således de væsentligste kilder til værdiskabelse i turisme i regionen. Stærke værdikæder i turismen opstår ikke nødvendigvis af sig selv, da styrken i værdikæderne er afhængig af samspillet mellem aktørerne. Turismen er et fragmenteret og opsplittet erhverv, som i meget høj grad er præget af økonomiske eksternaliteter. Dette er en af grundene til, at den offentlige sektor har en vigtig rolle at spille i forhold til turismeudvikling. Evnen til at sammenkæde ydelser, viden og ressourcer på kryds og tværs mellem turismens aktører er således en afgørende kilde til værdiskabelse i turismen. Aktiviteter, der ikke er værdiskabende, skal enten elimineres eller ændres, hvis regionen på langt sigt skal bevare sin konkurrenceevne. 9

10 2.2 Forretningsområder en kommerciel turisme Vækstforum vil koncentrere indsatsen omkring forretningsområder med afsæt i stærke værdikæder og geografiske alliancer. For at øge værdiskabelsen i turismen fokuseres der på de aktører, som vil og kan levere afgørende bidrag til ny vækst i turismen til gavn for hele regionen. Med afsæt i værdikæderne er der udpeget tre overordnede forretningsområder: Stærke feriesteder Erhvervsturisme Mersalg Forretningsområderne skal fremadrettet sikre konkurrenceevnen og værdiskabelsen i den midtjyske turisme. Stærke destinationer, kommuner og aktører sættes i front som lokomotiver for udviklingen af de tre forretningsområder. Region Midtjylland har et godt lokaliseringsmønster med klare geografiske centre. Stærke kommercielle centre i turismen tiltrækker opmærksomhed og turister og kommer dermed også omkringliggende geografier til gode. De udvalgte kommuner, destinationer og aktører skal agere frontløbere for udviklingen af stærke værdikæder og samarbejdsrelationer med international slagkraft. De skal opbygge effektive og professionelle arbejdsmetoder for en inkluderende og bæredygtig vækst. Samtidig har de en forpligtelse til at skabe udvikling i turismen til gavn for hele regionen. Gennem opsøgende samarbejde med aktører uden for eget geografisk område sikres forankringen af aktiviteter i sammenhæng med relevante og interesserede parter. Med en udvikling af de tre forretningsområder er det naturligt at samarbejde på tværs af regioner for at sikre volume og kritisk masse og dermed opnå internationalt markedspotentiale. På sigt kan der således tegne sig nye geografiske destinationer som vækstlokomotiver for turismen. Ved at styrke få udvalgte destinationer, kommuner og aktører rendyrkes forretningsområderne som fyrtårne i den midtjyske turisme. En tværsektoriel tankegang skal sikre et diversificeret turismeudbud, der i netværk på tværs af regionen og landet kan underbygge forretningsområderne og sikre variation og mangfoldighed med den gode oplevelse i centrum. Oplevelser der har fokus på at omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder og som skaber synergi til De Internationale Oplevelsesfyrtårne, der skal bidrage til erhvervsudvikling, tiltrækningskraft og markedsføring af Region Midtjylland. Stærke feriesteder - som forretningsområde Forretningsområdet stærke feriesteder tager udgangspunkt i udviklingen af værdikæden afslapning og forkælelse. Feriehuset er kerneproduktet i den midtjyske ferieturisme, men feriestedets karakter, identitet og historie har også afgørende betydning for gæsternes totaloplevelse. Naturen og havet er de helt store trækplastre, og regionens ubestridt vigtigste fyrtårne findes på Vestkysten i Ringkøbing-Skjern Kommune samt på Djursland. 10

11 Historisk set har de tyske og danske børnefamilier fra middelklassen været kernemarkeder for det midtjyske kystferieprodukt. Det er gæster, der ikke bruger særligt mange penge på deres ferie, og det midtjyske døgnforbrug er som følge heraf lavere end landsgennemsnittet. De midtjyske feriesteder oplever hård konkurrence på pris og kvalitet fra ind- og udland. Dette betyder, at turismeaktørerne over en bred kam har tabt internationale markedsandele og omsætning. Det er derfor helt centralt, at kystdestinationerne i Region Midtjylland oplever vækst i målgruppen af højtforbrugende voksne og i særlig grad voksne tyskere i segmentet det gode liv. Denne målgruppe efterspørger i højere grad end børnefamilierne høj-æstetisk kvalitet, aktivitetsmuligheder og autentisk byliv. De er ekstremt loyale og kommer gerne uden for højsæsonen. Målgruppen udgør et uudnyttet potentiale for at skabe vækst i kystdestinationerne, men det er en udfordring, at det midtjyske kystferieprodukt på nuværende tidspunkt ikke - i høj nok grad - lever op til målgruppens forventninger og behov. Manglende udvikling af kvaliteten i kerneprodukterne i de midtjyske kystdestinationer: feriehusene, attraktioner, adgang til natur og strandarealer, byrum mv., udgør et markant problem i forhold til at tiltrække og fastholde nye og eksisterende målgrupper. Kvalitetsniveauet i Midtjylland halter bagefter de internationale konkurrenter, og det er således nødvendigt, at vi foretager massive investeringer i de midtjyske kystdestinationer. Ikke mindst set i lyset af at undersøgelser viser, at efterspørgslen i fremtiden vil koncentrere sig omkring de stærkeste feriesteder. Her findes det sortiment, den kvalitet og de valgmuligheder, som stadig flere gæster betragter som en selvfølge. En opprioritering af forretningsområdet er således helt central for den fremtidige værdiskabelse. Kystferieprodukterne skal være stærkere og udviklingen af dem mere systematisk og værdikædebaseret. I den forbindelse er det nødvendigt at sikre en mere langsigtet og tværsektoriel rekreativ- og fysiskplanlægning, hvor turismen løftes som et hele i den lokale planlægning. Et andet væsentligt parameter vil være at skabe basis for udvikling af særlige værdifællesskaber, der kan appellere til forskellige højtforbrugende målgrupper og deres købelyst. Der skal arbejdes med at finde frem til feriestedets DNA og sikre professionel udvikling af kapaciteten for at få skabt reelle turismeknudepunkter eller superdestinationer med gode og helstøbte ferieoplevelser hele året. Øget synlighed er en betingelse for at kunne tiltrække internationale gæster. Dette gælder i høj grad for de midtjyske kystdestinationer, der er i hård global konkurrence. Vi skal fremadrettet fokusere på strategiske og geografiske samarbejder i forhold til at opnå international gennemslagskraft, og dette kræver i høj grad, at der foregår en tværregional, national og international koordination. Det handler om at være til stede der, hvor turisten er, og i de situationer, hvor beslutningen om at købe turistrelaterede produkter træffes. Skal Region Midtjylland fremadrettet fastholde og styrke sin position indenfor forretningsområdet, er der behov for at skabe et markant løft i turismen i regionens stærkeste feriesteder. Stærke kommercielle feriesteder kræver større og mere handlekraftige destinationer, som kan sikre den forankring og koordination, der er nødvendig. Traditionel turistinformation skal tænkes bredere og mere professionelt som turistservice i ønsket om at yde service og inspirere til salg både før, under og efter besøget. Samlet set kræver opbygningen af stærke feriesteder øget professionalisering samt et markant løft i kompetence- 11

12 og uddannelsesniveauet for at sikre den udvikling, kvalitet og service, der er nødvendig for at skabe en stærk værdikæde. Erhvervsturisme som forretningsområde Forretningsområdet erhvervsturisme er baseret på værdikæden viden og talent, hvor professionelle motiver som viden, forretning, læring og relationsskabelse driver forretningen. Aktørerne er virksomheder bredt og organisationer, der lever af at producere viden herunder universiteterne. Erhvervsturismen udgør kernen i værdiskabelsen i turismen i Midtjylland af flere årsager. For det første er erhvervsturister gennemgående højtforbrugende målgrupper, der skaber betydelig værditilvækst i turismen. En gennemsnitlig erhvervsturist har således et døgnforbrug der er 5 til 6 gange så stor som ferieturistens. For det andet er erhvervsturismen, på linje med infrastrukturen bredt set, en ressource med voksende betydning for erhvervenes og forskningsmiljøernes samspilsmuligheder. For det tredje er erhvervsturisme en løftestang til kapacitets- og forretningsudvikling i turismebranchen i bredere forstand, idet konferencegæster mv. ofte danner grundlag for specialiserede koncepter inden for fx gourmet, sundhed og aktiv ferie samt private genbesøg. Endeligt har erhvervsturismen en vigtig rolle som støttefunktion i forhold til at styrke det internationale samarbejde og samspil hos centrale videns- og uddannelsesinstitutioner som Århus Universitetet. Med udgangspunkt i de erhvervs- og forskningsmæssige miljøer har Region Midtjylland en betydelig erhvervsturisme indenfor firmamøder, messer, kongresser og faglige studieture. Erhvervsturismen er primært koncentreret omkring Århus og Herning med hver sine styrker og spidskompetencer. Omsætnings- og indtjeningsniveauet for erhvervsturismen i Midtjylland er dog ikke på et niveau, der modsvarer regionens størrelse og erhvervsstruktur. En forklaring er, at værdikæden omkring erhvervsturisme er for løst koblet. Det betyder, at den innovation og produktudvikling, der sker hos aktørerne, ikke i tilstrækkelig grad opnår kritisk masse, og de muligheder, der ligger i forhold til at systematisere samarbejdet med videninstitutioner og virksomheder, ikke udnyttes godt nok. En anden forklaring er, at kapaciteten ikke er tilstrækkelig i forhold til at realisere det potentiale værdikæden som omkring viden og talent udgør. Der er således et behov for kapacitetsudvidelse på erhvervsturismeområdet særligt på hotelområdet. Der er således en god grund til at styrke Region Midtjyllands nationale position som mødested og yderligere professionalisere mødeindustrien særligt når det gælder tiltrækning og gennemførelse af større arrangementer. I den sammenhæng er det oplagt at profilere Midtjylland på produkter og service i forhold til de standardiserede og veletablerede mødedestinationer. Vi skal tjene penge på at kende og forstå den enkelte kunde og arrangørs specielle ønsker og behov, og på at udvikle mødet som produkt og koncept f. eks i forhold til grønne møder. Det handler om at differentiere sig på service, viden, fleksibilitet, kreativt mødedesign og leveringssikkerhed. Med afsæt i de allerede eksisterende strukturer i Århus og Herning er det nødvendigt at etablere et langsigtet, regionalt partnerskab om erhvervsturisme, der varetager branding, planlægning, udvikling og salg af totalarrangementer. Med udgangspunkt i kundens behov er 12

13 det nødvendigt at professionalisere det organisatoriske og forretningsmæssige afsæt for arbejdet med erhvervsturisme. Herigennem skal koblingen af leverandører og samarbejdspartnere i værdikæden styrkes både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Opbygningen af en stærk og konkurrencedygtig erhvervsturisme kræver et markant løft i kompetenceniveauet for at sikre den udvikling, kvalitet, service og det netværk, der er nødvendig for at skabe en stærk værdikæde. Mersalg som forretningsområde Forretningsområdet mersalg dækker over ambitionen om at øge døgnforbruget på eksisterende kunder - og dermed øge omsætningen hos det midtjyske turisterhverv. Flere undersøgelser viser, at gæsterne i Region Midtjylland er overordentligt loyale sammenlignet med gæster i andre danske regioner. Det gennemsnitlige døgnforbrug er imidlertid markant under niveau. De udenlandske feriegæsters gennemsnitlige døgnforbrug ligger 20 procent under landsgennemsnittet, og mulighederne for at kapitalisere på eksisterende gæster udgør derfor et stort potentiale. Tallene indikerer et paradoks i den midtjyske turistbranche nemlig at viljen og opbakningen til at arbejde med bred markedsføring og udvikling af nye kunder/markeder oftest er højere, end den er til at sælge mere til de eksisterende gæster. Tallene indikerer også, at de midtjyske værdikæder er forholdsvist løst koblede, og det er derfor helt centralt at understøtte sammenhængen i og imellem regionens stærkeste værdikæder på tværs af geografi og sektorer. At indfri potentialet indenfor forretningsområdet mersalg kræver grundlæggende en ny tilgang til arbejdet med produkter og salg. Det kræver en fokuseret tilgang til produktliggørelse af oplevelser og koblingen af vores produkter, ligesom det også er helt nødvendigt at fokusere på kvalitetshøjnelse af ferieprodukterne. Denne kvalitetshøjnelse skal ske gennem en bevidst udvælgelse og videreudvikling af de stærkeste produkter samt en tydelig kvalificering af produkternes indhold og tema. I stedet for at tale om standardiserede masseprodukter skal der tilbydes specialiserede produkter bundet sammen af temaer og logiske produkt- og værdikædesammenhænge set med gæstens øjne. Målgruppen er de højtforbrugende gæster inden for segmenterne sjov, leg og læring, det gode liv og temaoplevelser. Hidtil har det været vanskeligt for de midtjyske turismevirksomheder at tjene nok penge på deres produkter i en relativ kort sæson. Etablering af nye alliancer på tværs af geografi og sektorer samt identifikation af nye produktsammenhænge og salgsmuligheder vil kunne øge salget og besøgstallet også uden for sæsonen. Pakketering og nye strategier for salg - herunder krydssalg mellem aktører og værdikæder, eftersalg og gensalg i forhold til loyale kunder samt sammenkædning af attraktioner, seværdigheder og begivenheder via ruter, temaer, alliancer, billetfællesskaber mv. er af afgørende betydning for væksten i forretningsområdet mersalg. Strategier for at sælge mere til de eksisterende gæster skal målrettes begrebet tilgængelighed. Det handler om at være til stede der, hvor turisten er, og i de situationer hvor beslutningen om at købe ferieprodukter træffes. Mersalget kan derfor realiseres i alle led i købsprocessen fra motivationsfasen over beslutning, booking, ankomst, ophold eller efter hjemkomsten. Der er derfor behov for at arbejde dedikeret med marketing, kommunikation og 13

14 IKT bl.a. i forhold til bookingplatforme og en mere professionel tilgang til kunder og samarbejdspartnere. Ligeså skal den traditionelle turistinformation tænkes bredere som turistservice i ønsket om at yde service og inspirere til salg både før, under og efter besøget. Synlighed og salg bør fremadrettet orienteres mod online platforme, da kanalerne til markederne og målgrupperne her er mange og lette at identificere. Ambitionen om at øge døgnforbruget til eksisterende gæster kræver en fokuseret og professionel indsats i forhold til produkter, alliancer og salg på tværs af geografi og sektorer. Men arbejdet med mersalg kræver også en sikring af, at de virksomheder og medarbejdere, der skal løfte forretningsområdet mersalg, besidder de nødvendige kompetencer og værktøjer til at realisere vækstpotentialet. Salg og det at sælge skal i fokus. Dette forudsætter et markant løft i kompetence- og uddannelsesniveauet. 14

15 2.3 Udviklingsmotorer en professionel turisme Vækstforum vil med den nye vækststrategi for turismen sætte fokus på kvalitetsudvikling som forudsætning for vækst. Vi vil kommercialisere turismen gennem produktudvikling, skabe nye forretningsområder gennem forædling af styrkepositioner og professionalisere turismeerhvervet gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Endelig vil vi synliggøre regionen ved at skabe flere og nye kanaler til markedet gennem PR og marketing. Med afsæt i en række udviklingsmotorer som styringsprincip sikres professionaliseringen af turisterhvervet. Med ny VÆKST i turismen vil Vækstforum styrke udviklingen af stærke værdikæder i relation til målgruppe og marked gennem en fokuseret indsats indenfor: Produktudvikling og forædling af styrkepositioner i forhold til de højtforbrugende målgrupper. Formålet er at styrke topniveauet gennem produkt- og oplevelsesudvikling og dermed sikre, at nye trends og tendenser omsættes til produkter og ydelser målrettet målgruppe og marked. Kvalitetsudvikling som en forudsætning for at skabe vækst. Formålet er at løfte bundniveauet gennem en generel højnelse af basisproduktet i de prioriterede værdikæder og forretningsområder og herigennem sikre leveringssikkerheden gennem en styrket sammenhæng i produkterne i de enkelte værdikæder med afsæt i den samlede gæsteoplevelse. Kompetenceudvikling og professionalisering af turisterhvervet. Formålet er at professionalisere virksomhedsniveauet, at fremtidssikre arbejdsstyrken gennem et styrket uddannelsesniveau i de enkelte virksomheder samt at styrke koblingen til videnmiljøer for derigennem at sikre specialiseret og højtuddannet arbejdskraft. PR og marketing som grundlag for at skabe flere og nye kanaler til markedet. Formålet er at øge den internationale synlighed af regionens styrkepositioner, værdikæder og forretningsområder og herigennem føre prioriterede produkter og ydelser frem til markedet. Fælles for udviklingsmotorerne er, at de forsøger at tilpasse sig markedet gennem en øget bevidsthed om målgrupper i forhold til værdikæder. Udviklingsmotorerne skal således opfattes som konkrete værktøjer eller drivere i forhold til at skabe vækst i forretningsområderne. I den forbindelse er det væsentligt at understrege, at udviklingsmotorerne arbejder integreret. Det giver altså ikke mening alene at koncentrere sig om produktudvikling og at øge topniveauet, hvis kvaliteten og bundniveauet ikke er til stede. Ligesom det ikke nytter at udvikle nye produkter eller øge kvaliteten af det eksisterende, hvis ikke afsætningen, kommercialiseringen og servicen følger med. Der skal derfor fremadrettet arbejdes kreativt med at fremme forståelsen af markedet og efterspørgslen for at kunne levere varen og dermed sikre en professionel turisme. Efterspørgslen vil i fremtiden fokusere på den transformerende gæsteoplevelse. Co-creation, kulturel udveksling, autenticitet og interaktion mellem gæst, vært og sted bliver væsentlige parametre for at differentiere sig fra konkurrenterne. 15

16 3.0 Vækstforums model for Ny VÆKST i turismen Med Ny VÆKST i turismen en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 er det Vækstforums mål at skabe fornyet vækst i turismen. Vækstforum vil med den nye vækststrategi fokusere den regionale turismefremmeindsats ved at styrke udviklingen og opbygningen af markante værdikæder og bidrage til at skabe alliancer og sammenhæng mellem dem. Værdikæderne er: Afslapning/forkælelse Viden/talent Forlystelse/kultur Storby/modernitet Vækstforum vil koncentrere indsatsen omkring kommercielle forretningsområder med afsæt i stærke værdikæder samt geografiske alliancer. For at øge værdiskabelsen i turismen fokuseres der på de aktører, som vil og kan levere afgørende bidrag til ny vækst i turismen til gavn for hele regionen. Forretningsområderne er: Stærke feriesteder Erhvervsturisme Mersalg Vækstforum vil sikre en professionel og målrettet turisme ved sætte fokus på kvalitetsudvikling som forudsætning for vækst. Vi vil kommercialisere turismen gennem produktudvikling, skabe nye forretningsområder gennem forædling af styrkepositioner og professionalisere turismeerhvervet gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Endelig vil vi 16

17 synliggøre regionen ved at skabe flere og nye kanaler til markedet gennem PR og marketing. Udviklingsmotorerne er: Produktudvikling Kvalitetsudvikling Kompetenceudvikling PR og marketing Med modellen for ny VÆKST i turismen har Vækstforum sat retning og mål for udviklingen af en fokuseret og professionel turisme frem mod Gennem strategien og med sit strategiske lederskab vil Vækstforum arbejde for en realisering af turismens vækstpotentiale til gavn for hele regionen og dermed bidrage til at Region Midtjylland bliver en global konkurrencedygtig region, der er blandt de bedste regioner i Europa. Med strategien for Ny VÆKST i turismen vil Vækstforum: Videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Vi vil gøre det ved at arbejde fokuseret og systematisk med kerneprodukterne og værdikæderne i den midtjyske kystturisme. Vækstforum vil med forretningsområdet stærke feriesteder sætte fokus på udviklingen af: Stærke midtjyske destinationer med lederskab, organisatorisk forankring og brand Vi vil medvirke til at etablere og opbygge langsigtede, ambitiøse partnerskaber og organisationer, der kan påtage sig et regionalt lederskab og ansvar for opbygningen af stærke feriesteder. Hele værdikæder med fokus på den gode oplevelse Vi vil arbejde med at styrke produktsammenhængen i værdikæden afslapning og forkælelse i forhold til at sikre valgmuligheder og feriemæssige totaloplevelser med udgangspunkt i de stærke feriesteder. Vi vil arbejde på, at rammerne for en vækstorienteret turismeudvikling er til stede i forhold til at sikre, at der åbnes nye, bedre muligheder for investeringer. Øget synlighed, turistservice og salg Vi vil understøtte strategiske samarbejder om synliggørelse med international fokus på tværs af geografi, og vi vil medvirke til opbygning og implementering af værktøjer til øget salg og service. Stærkere kompetencer og uddannelse Vi vil medvirke til opbygningen af en professional platform for udvikling af stærke feriesteder ved at aktivere det etablerede erhvervsfremmesystem såvel som vi vil sikre et tættere samarbejde med regionens relevante uddannelsesinstitutioner om at forbedre tilførslen af kvalificeret arbejdskraft og udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud. 17

18 Etablere et stærkt partnerskab om erhvervsturisme koncentreret omkring styrkerne i det midtjyske erhvervsliv. Ved at arbejde fokuseret og målrettet på at styrke værdikæden og knytte internationale bånd vil vi sikre Midtjylland en fremtrædende placering indenfor kongres, konference og mødeindustri gennem offentligt privat samarbejde. Vækstforum vil med forretningsområdet erhvervsturisme sætte fokus på udviklingen af: Et stærkt midtjysk partnerskab Vi vil medvirke til at etablere og opbygge et langsigtet og ambitiøst erhvervsturismepartnerskab, der kan påtage sig et regionalt lederskab og ansvar for at profilere og sælge Midtjylland som mødested og herved skabe vækst i erhvervsturismen. Fokuserede koncepter med internationalt potentiale Vi vil understøtte udviklingen af differentierede og innovative produkter og mødekoncepter til et internationalt marked med en stærk forankring i værdikæden. En professionel spiller på det internationale marked Vi vil arbejde på, at der foretages et reelt gearskifte i forhold til regionens mødeindustri ved at sikre, at der arbejdes målrettet med skabelsen af platforme for international afsætning og tiltrækning af nye investeringer. Professionalisering og service - opgradering af faglige kvalifikationer og kompetencer Vi vil medvirke til opbygningen af en professional platform for arbejdet med erhvervsturisme ved at aktivere det etablerede erhvervsfremmesystem. Vi vil sikre et tættere samarbejde med centrale nationale og internationale ressourcer med henblik på at kvalificere det eksisterende kompetenceniveau. 18

19 Skabe øget vækst og meromsætning i de midtjyske turismevirksomheder ved at understøtte fokuserede indsatser omkring mersalg i relation til højtforbrugende målgrupper og værdikæder gennem produktmæssig styrkelse i stærkere geografiske sammenhænge. Vækstforum vil med forretningsområdet mersalg sætte fokus på udviklingen af: Flere og mere salgbare produkter med udgangspunkt i de midtjyske styrker Vi vil understøtte mersalg til de højtforbrugende gæster gennem øget produktliggørelse af oplevelser, styrket produktkvalitet, øget sammenkædning af produkter samt identifikation af nye salgsmuligheder. Alliancer for samarbejde og afsætning Vi vil understøtte stærke, produktorienterede salgs- og udviklingsalliancer, der kan dokumentere et potentiale i forhold til at skabe mersalg. International gennemslagskraft og nye platforme for salg Vi vil understøtte strategiske alliancer på tværs af geografi og sektorer med fokus på etablering af reelle afsætningsplatforme, og vi vil medvirke til opbygning og implementering af værktøjer og koncepter til øget salg og turistservice. Øget kompetenceniveau og mere uddannelse med fokus på salg Vi vil sætte fokus på grundlaget for at skabe mersalg ved at aktivere det etablerede erhvervsfremmesystem, og vi vil sikre et tættere samarbejde med regionens relevante uddannelsesinstitutioner om at forbedre tilførslen af kvalificeret arbejdskraft og udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud. 19

20 4.0 Fra vækststrategi til vækstplan Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland er en delstrategi under Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Begge strategier løber frem til udgangen af De konkrete initiativer og programmer, som skal realisere strategien, beskrives i 2-årige handlingsplaner og følger således Vækstforums kadence. Handlingsplanerne udarbejdes i samarbejde med turismes aktører herunder den regionale turismeoperatør Midtjysk Turisme, kommuner og turisterhvervet for at sikre optimalt samspil og gearing af ressourcer. Gennem forpligtende partnerskabsaftaler mellem parterne sikres sammenhæng, forankring og opbakning til den samlede vækstplan bestående af en vækststrategi og væksthandlingsplan. At indfri Vækstforums mål kræver en regional operatør og lokale aktører, der kan lede turisterhvervet frem mod en sammenhængende, fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland. Som operatør for den regionale turismefremmeindsats er det Midtjysk Turismes opgave at påtage sig strategisk lederskab i forhold til at sikre koordination, udvikling og sammenhæng mellem strategi og handlingsplan og herved understøtte udviklingen af de vigtigste værdikæder og sikre sammenhæng mellem forretningsområder og udviklingsmotorer. Behovet for at koordinere kræfterne i erhvervet og skabe de nødvendige alliancer for vækst stiller store krav til operatøren. Koordineret og fokuseret ledelse skal sikre de decentrale udviklingsinitiativer en regional og national sammenhæng, skabe forankring af den lokale turismefremmeindsat og sikre internationalt udsyn. At indfri vækstpotentialet kræver, at operatøren har et stærkt organisatorisk beredskab samt brede faglige kompetencer, der kan understøtte gennemførelsen af den decentrale turismeindsats indenfor de tre forretningsområder. Og samtidig er det vigtigt, at: Sikre synlighed omkring det midtjyske turisterhverv på det internationale marked ved at fokusere på at bringe strategisk kommunikation fra offline til online gennem en samlet PR indsats. Sikre best practice indenfor turismen bredt, herunder at yde turismefaglig service, øge turisterhvervets innovationsevne samt at sikre analytisk dokumentation. Sikre videnopsamling og -formidling til turisterhvervet generelt ved at formidle viden og agerer brobygger til forskningsinstitutioner og videncentre på området, samt udbygge henvisning til det etablerede erhvervsfremmesystems relevante tilbud og herigennem at øge kompetence og uddannelsesniveauet i turisterhvervet i Region Midtjylland. Sikre next practice ved at holde sig ajour med de nye markedstendenser, forstå forretningen og udviklingspotentialerne i globale markedsnicher, spotte nye trends og tendenser, der kan være med til at udvikle nye langsigtede modeller f.eks. nye værdikædestrukturer, nye alliancemodeller, nye finansieringsmodeller mv. 20

21 4.1 Mål for Ny VÆKST i turismen Fælles for de initiativer og programmer, der indgår i handlingsplanen, er, at de skal styrke det midtjyske erhvervslivs globale konkurrenceevne og skabe målbar erhvervsøkonomisk effekt i form af: Øget værdiskabelse og vækst i produktiviteten Styrket konkurrenceevne og eksport Større og mere kvalificeret arbejdsstyrke Flere vækstiværksættere og mere innovation I tillæg til den generelle erhvervsøkonomiske effekt skal initiativerne også fremme de grundlæggende værdier om internationalisering og en region i balance. Initiativer og programmers effektorientering sikres gennem Vækstforums analyse- og effektmodel, som viser sammenhængen mellem: hvilken effekt, man vil opnå med et initiativ eller et program hvilke ydelser, der skal leveres for at opnå effekten hvordan man vil organisere initiativet/ programmet hvordan der skabes den fornødne sammenhæng mellem de ressourcer, der er til rådighed, og de effekter man ønsker at opnå Effekten af initiativer og programmer overvåges via evalueringer og løbende opfølgninger på resultatkontrakter. Overvågningen kan give anledning til justering af indsatser undervejs og anvisninger på, hvordan nye indsatser kan udformes. For at kunne monitorere udviklingen i turismen er der opsat en række mål. For at kunne overvåge udviklingen og sikre effekten. Målene følges og monitoreres gennem handlingsplanerne for ny VÆKST i turismen. Vækstforums mål for Ny VÆKST i turismen en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland - er at øge: væksten i omsætning fra virksomheder inden for turismeområdet værditilvæksten hos virksomheder inden for turismeområdet væksten i beskæftigelsen i virksomheder inden for turismeområdet væksten i omsætningen indenfor erhvervsturismen væksten i antal af turistovernatninger væksten i turisternes døgnforbrug 21

22 Bilag - vækstmål Omsætning Mål for gennemsnitlig årlig vækst i omsætning ,0% Omsætning fra midtjyske virksomheder inden for turisme i mio. kr. Gennemsnitligt årlig vækst i omsætning ,8% Værditilvækst Mål for gennemsnitlig årlig vækst i værditilvækst ,0% Værditilvækst i midtjyske virksomheder inden for turisme i mio. kr. Gennemsnitligt årlig vækst i værditilvækst ,8% Beskæftigelse Mål for gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen ,0% Beskæftigelse i midtjyske virksomheder inden for turisme i fuldtidsansatte Gennemsnitligt årlig vækst i beskæftigelsen ,3% Turistovernatninger Mål for antal turistovernatninger i 2020 Antal turistovernatninger i ,3 mio. overnatninger 9,2 mio. overnatninger Døgnforbrug Mål for gennemsnitligt døgnforbrug pr. turist i 2020 Gennemsnitligt døgnforbrug pr. turist i kr. 532 kr. Erhvervsturisme Mål for erhvervsturismens andel af den samlede turisme i % Erhvervsturismens anden af den samlede turisme i % Bemærk: vækstmål for turisme er i løbende priser. Kilde: Danmarks Statistik; VisitDenmark: Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug, 2007; VisitDenmark, Turismens Økonomiske betydning i Danmark,

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar 2011 31. december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj 2011. Journalnummer:

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser SYDDANMARK Mødeturisme TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser Nyborg scorer en milliard om året på mødeturister 1 intro Tekst: Astrid Westergaard /

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere