Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse Forskningsfeltet: Studier af de ledelsesmæssige effekter af indførelsen af nye ledelseskoncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse Forskningsfeltet: Studier af de ledelsesmæssige effekter af indførelsen af nye ledelseskoncepter"

Transkript

1 Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse Forskningsfeltet: Studier af de ledelsesmæssige effekter af indførelsen af nye ledelseskoncepter Ændringer i tanke, følelse, tale og handling Strategiske,- organisatoriske,- økonomiskeeffekter Ledelseskoncepters egenskaber Konkurrencefordele Ledelseskompetencer Arbejdsmiljø Produktionsfleksibilitet etc. Nye sprog Nye perspektiver Nye drivkræfter Nye fora Nye relationer Nye værdier Balanced Scorecard LEAN Kvalitetsstyring/Akkreditering Strategic Risk Management Kompetenceudviklingssprog/selvledelse Standarder, selvledelse og arbejdsmiljø Innovation og mangfoldighed Udviklingslaboratorier som mulighedsrum Sanseligheden som innovationsskaber Fremtidens autentiske responsive

2 Finansministeriets strategiske forskningsprogram om fremtidens CBS har lagt op til et omfattende forskningsprogram: Styring gennem Når politikervisioner, publikumsoplevelser, administratorroller, producentambitioner og professionskompetencer i samspil skal producere velfærd med værdi; Metalaboratoriet, Kampen mellem paradigmerne, Strategi forankret med - mening, motivation og magi, Krydspres, kompleksitet og anerkendelse, Effekten af lederuddannelser, Grænsebrydende professionsledelse.

3 Akademiet for tillidsbaseret ledelse Udgangspunktet: Debatten om fremtidens offentlige et skuespil om drømme, idealer og realiteter De samfundsmæssige pejlemærker for fremtidens Markedet for ledelsesparadigmer en opvisning af dyder, ideologier og utopier Problemet: Hvad sker der, når idealerne møder den politiske virkelighed? Udfordringerne: Den reelle politiske kontekst: Wicked problems, kakofoni, skizofreni, rationel irrationalitet, legitimitetsjagt etc. Autenticitet på trods af dilemmaspillene De 3 magtspil om legitimitet, strategi og produktion Mulighederne for anerkendelse og tillidsskabelse Social kapital som ets knappe faktor Et praktisk forsøg på samspil Menu Tillidsbaseret ledelse og andre ledelsesidealer i tiden Af professor Preben Melander, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL)

4 Lederskabsreformationens pejlemærker Det globaliserede komplekse vidensamfund Den allestedsnærværende markedslogik Det multietniske samfunds evige udfordringer De gamle autoriteters forfald Det ambitiøse mulighedssøgende individ Det selviscenesættende autonome menneske X-faktor generationen og celebrity samfundet Mediesamfundets uendelige påvirkningsmuligheder Oplevelsesøkonomiens ændrede behovs- og produktionssyn Den uendelige værdibårne netværksorganisation Det kulturbårne civile demokratiske samfund Etc.

5 Markedet for ledelsesparadigmer og -koncepter Legitimerende Værdibaseret Alliancebaseret Globalt Rentabelt Risikobevidst Autentisk Lederskabets udviklingsstrategi Tillidsskabende Lykkefremmende Emotionelt begejstrende

6 1. Den politiske virkelighed (1) Politisk styrede organisationer har indlejret en række sociale systemfejl, som såvel udfordrer som hæmmer det gode autentiske, involverende og tillidsskabende, og som må anses for fundamentale, naturskabte og derfor eksistentielle Offentlige producenter udfører primært en række onde uløselige opgaver ( wicked problems ) i et offentligt politisk univers, hvor legitimering, eksponering og retorik er vigtigere end refleksion, produktion og værdiskabelse Politiske aktører lever af at tiltrække sig opmærksomhed, popularitet, opbakning og legitimitet (= magt) og vil ofte søge at overdrage politisk ansvar til andre for at kunne overleve (legitimeringsspillet)

7 1. Den politiske virkelighed (2) Offentlige organisationer eksisterer som løstkoblede netværk af konflikterende flerstemmige interessenter og må i kraft af sin diversitet og dekobling kunne producere og lede under stor kompleksitet og usikkerhed (desperate governance). Offentlige ledere på alle niveauer må prioritere tid til at håndtere og afparere de politiske dilemmaer til skade for løsning af fællesskabets kerneopgaver Offentlig lederadfærd er præget af mistillid, indbildt rationalitet, hykleri, ansvarsforflygtigelse, spin og overlevelsesspil, som mobiliserer kontraproduktiv, risikoavers, apatisk og innovationshæmmende adfærd

8 2. Udfordringer til ets design Lederskabet må opsøge, tage bestik af, forstå og forholde sig til de varierende sociale, kulturelle og politiske faktorer, som tilsammen kan skabe det reelle mulighedsrum for værdiskabende og innovative handlinger (det responsive ) Virkelighedens dilemmaer udfordrer lederens evne til åbent og i samspil med andre at opsøge, erkende, reflektere og respondere på situationens uklarhed, uforudsigelighed, dynamik og de forventede udfald af mulige handlingsforløb (det involverende emergerende ) Lederskab forudsætter en høj grad af oprigtighed, dvs. en eksistentiel intim og inciterende nærhed, tillidsskabende, anerkendende og inddragende åbenhed, evne til at udstille og dele usikkerhed, kompleksitet og ansvar med andre, tolerance over for andres værdier, ideer, vilkår og kompetencer, evne til at forklare, formidle, forsvare og iscenesætte fællesskabets handlingsudførelse (det autentiske )

9 Dilemmaledelse Idealer og farer Elementer Legitimeringsspillet Strategispillet Produktionsspillet Mission Fordeling af magt og ansvar Mulighedsmaksimering Værdimaksimering Rationaler Forhandlet orden Retfærdiggørelse/Ansvarlighed De gode viljers klub Samfundet skaber ledelse Survival of the fittest Markedet som kampplads Magt og intelligens skaber ledelse Value for money Værdibaseret ledelse Praksis skaber ledelse (selvledelse) Idealer Mål Midler Virkelighedens dilemmaer Farer og konsekvenser Politisk troværdighed Kommunikativ oprigtighed Interessent, harmoni Eksponering/imageskabelse Gennemsigtighed Social og politisk accept og opbakning Opmærksomhedsjagt Dokumentationsfokus Kalkuleret medieudnyttelse/spin Velfærdsgarantier vs. manglende ressourcer Loyalitet vs. lobbyisme Fiktion vs. fakta Overmod og hykleri Kerneopgaver negligeres Ansvarsforflygtigelse Fremmedgørelse/meningsløshed Demoralisering og mistillid Magtstrategier Midlet helliger målet Ledelse lig adfærdspåvirkning Nye synlige gevinster som resultat Reformer som politisk logik Forandring som karriereskaber Partnerskaber og kontrakter Magtpositioner og spil Plan adskilt fra implementering Vores gevinst vs. de andres tab Hurtig sejr vs. afledte konsekvenser Optioner vs. risici (økon. + pol.) Dekobling og sociale omkostninger Udlicitering af ansvar og risici Politiske mål uden bund i virkeligheden Produktion og styring i symbiose Værdi skabes i lokale samspil Kompetencer skabes i dialog Mennesker i centrum Opfyldelse af systemets politiske mål Undgåelse af fejl og klager Kvalitet i ydelser og processer Regler, procedurer, rutiner Forventningsafstemning Programmering og ressourcekontrol Meningsskabelse, motivation, engagement Systemet vs. praksis Det man siger vs. det man gør Kontrol vs. tillid Autoritet vs. frihed Kompleksitet sendes ned i systemet Demotivation og mistet stolthed Fagfolk mister kald og entusiasme Ensidig kontrol skaber afmagt og apati

10 Lederskabet må skabe meningsfulde mulighedsrum i et spændingsfelt af modstridende rationaler Den dynamiske videnøkonomi Øgede brugerforventninger Det globale konkurrencesamfund Nye faglige kvalitetsnormer/ standarder Det risikofikserede auditsamfund Medarbejdernes øgede behov for faglig identitet Desperate governance Mediernes øgede fokus på fejl og sensationer Den systembevarende forhandlingsøkonomi Værdisamfundets HRhykleri Interesseorganisationernes skizofrene magtspil Øget central politisk/ adm. kontrol/regulering Det mediestyrede nulfejlsregime Hvordan skaber vi mening, involvering og udvikling i et kaos af modstridende værdier?

11 Fire konkurrerende ledelsesideer og ledelsesperspektiver på paradigmemarkedet 1. Egenskaber Drivkræfter Organisationssyn Styringssyn Performance management Systemets økonomiske rationalitet og materielle incitamentstrukturer Målstyring/progra mmering Organisationen som et koordineret system Top-down styring Management by exceptions (afvigelser og fejl) Nulfejlslogik Det kontraktbaserede Markedet som drivkraft Ekstern/intern konkurrence Survival of the fittest Koalition af interesser Balance mellem organisatoriske og individuelle mål (MBO) Behovsstyret balanceret system Management by objectives (MBO) Forhandling/Dialog Det innovationsskabende Forandringsviljen Kaldet Brugerdreven innovation Netværk og partnerskaber Bilaterale relationer Gruppedynamiske aktørdrevne proaktive processer Motivation og læring Strategisk proaktive ledelse Selv- og med Det emotionelle, emergerende Menneskers nysgerrighed, uvidenhed, usikkerhed, fantasi og følelser som drivkraft Sociale relationer under evig konfrontation og forandring set overfor kompleksitet, kakofoni og kaos Forførelse og konfrontation Det intime intense inciterende udfoldelsesrum Ledelse og produktion i symbiose

12 Fire konkurrerende ledelsesideer og ledelsesperspektiver på paradigmemarkedet Egenskaber Medier Performance management Plankontrol Præstationsmålinger Det kontraktbaserede Ledelsesteam MUS-samtaler Imageskabelse Legitimitets-skabelse Det innovations-skabende Coaching og selvledelse Empowerment Forandringsvilje Det emotionelle, emergerende Følelsernes fitnesscenter Det autentiske energiskabende 2. Læringssyn Single loop learning (Termostaten) Double loop learning (Forudsætningsanalysen) Triple loop learning (Sokrates) Iboende grænseløse responsive processer (Emergens) Typiske koncepter Autoritets-baseret ansvarlighed/ Accountability Bemyndigende ledelse HR-ledelse Social responsibility Corporate Governance Begejstringsledelse Værdibaseret ledelse Tillidsbaseret ledelse Selvledelse Mangfoldighedsledelse Dilemmaledelse Drømmesamfundet Menneskesyn Economic man Administrative man Social political man Playfull man Samfundsmodel Industrisam-fundet Auditsamfundet Servicesamfundet Vidensamfundet Det postmoderne samfund Oplevelsessamfundet Teoretisk paradigme Økonomisk beslutningsteori Administrationsteori Organisationsøkonomi Human relations Sociologi Organisationspsykologi Udviklingspsykologi Psykologi Filosofi Dialektik Kaosteori

13 Autenticitet, anerkendelse, tillid, social kapital og magt Magtperspektiver Samfundet Det lokale fællesskab Aktørens oplevede virkelighed Strukturel magt (ubevidste grundlæggende antagelser) De nedarvede samfundsstrukturer (demokrati, hierarki, offentlig vs. privat etc.) Interessesamfundets magtkoalitioner De skjulte autoriteter Skyggesystemets ubevidste motiver og magtbaser Bevidsthedsskabende magt (normer og sprog) Managementstatens retorik Den danske ledelsesmodel Legitimitet som identitet Management-statens arbejdsdeling Tid og rum sætter grænser for tillid, anerkendelse Behovet for anerkendelse og berømmelse opfyldes indenfor rammerne (selvledelse) Indirekte magt (institutionelle rammer) Direkte magt (ordrer, systemer, kontrol) De mediebårne normer for velfærd, ansvarlighed, loyalitet, disciplin Den forhandlede verden Auditsamfundets tælleregimer (NPM) Legitimeringsrutinerne Janteloven Organisationer som maskiner og fængsler Flugten fra de onde problemer Kontrol lettere end tillid Tvang gennem teknologi Systemets inerti og stabilitet De sociale mennesker reproducerer reglerne Din kollegas manglende accept er største hindring for opbrud

14 Den onde sociale cirkel for skabelse af tillid Den indbyggede kompleksitet og usikkerhed Angsten for normbrud Behovet for sikkerhed, fællesskab og tillid Mistilliden til systemet og proceduren Fællesskabets legitimering og magt Den ustyrlige kompleksitet Risikokontrollen

15 Skulle jeg ønske mig noget, da ville jeg ikke ønske mig rigdom eller magt, men mulighedens lidenskab, det øje, der overalt, evigt ungt, evigt brændende ser muligheden Citat af Søren Kierkegaard

16 Udviklingslaboratorier sætter flere ledelsesperspektiver i spil samtidigt Mangfoldighedernes eksperimenterende Systemets rationelle perspektiv Den objektive virkelighed Mission Visioner Strategier Mål Midler Ansvarlighed Fællesskabets sociale perspektiv Den socialt konstruerede virkelighed Interesserne Relationerne Identiteten Sproget Dialogen Normerne Harmonien Processens emergerende muligheder Den uforudsigelige virkelighed Illusionen om orden og klarhed Konflikterende intentioner Refleksion og læring Konflikter og normbrud Den ukendte virkelighed Skyggesystemet Hvad skal vi leve op til? Hvem er vi og hvad er vi fælles om? Hvor hen er vi på vej og hvordan kan jeg bidrage? Frisættelse af den enkelte deltager til at blive bevidst om de 3 perspektivers muligheder og begrænsninger

17 2 konkurrerende styrings- og udviklingsparadigmer New Public Management Tværgående udviklingslaboratorier Mål Politikerne Administratorerne Samfundet (interesseorganisationer, leverandører, konkurrenter etc. Børn og voksne Publikum (vælgerne, borgerne, brugerne, klienterne, de udsatte etc.) Producenterne Professionerne Data Pædagoger og ledere Politikere Administratorer Pædagoger Hierarkisk styring gennem regelbureaukrati og markedsmekanismer Sociale emergerende refleksions- og værdiskabelsesprocesser gennem åben læring, dialog og tillidsrelationer

18 Lederskabets og styringens motiver og drivkræfter Fællesskab Solidaritet Loyalitet Sociale relationer Harmoni Klaustrofobi Angst Risikoundgåelsen Perfektionen Rutinen Stabilitet Paranoia Energier bag else værdiskabelse velfærd Magt Uafhængighed Beherskelse Konflikter Normbrud Egomani Passion Kærligheden Entusiasmen Drømmene Storsindethed Skizofreni Hvor sidder fornuften, menneskeligheden, friheden, tilliden og mulighedsrummet? Kan vi balancere disse kræfter? Hvor er svaghederne? Kan vi bruge dem som ressourcer?

19 Summa Summarum Tillid er en knap ressource Tillid er et ideal og en drøm, som vi alle gerne vil modtage, men har svært ved at levere Tillid er ikke en forudsætning, men en effekt af relationer og samvær Tillid er ikke en magtbase, men en konsekvens af det, vi gør sammen ( = )

Lederskab udvikles som led i en livslang og uforudsigelig opdagelsesog dannelsesrejse

Lederskab udvikles som led i en livslang og uforudsigelig opdagelsesog dannelsesrejse Lederskab udvikles som led i en livslang og uforudsigelig opdagelsesog dannelsesrejse Den rigtige opdagelsesrejse handler ikke om at opsøge nye landskaber, men om at se verden med nye øjne Marcel Proust,

Læs mere

Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring.

Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring. MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 6: Styring gennem lederskab Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring. Om at genopfinde det autentiske,

Læs mere

Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor

Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor Kaldenavn: SLIP (Strategic Leadership Research in the Public Sector) Styring gennem lederskab

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen Beyond strategy om at finde nye veje for innovations- og risikoledelse, der ikke er blokeret af konventionel centralistisk styringslogik Overalt i vort

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen På jagt efter fremtidens samfundslederskab Der gøres i disse år mange forsøg på at udvikle nye syn på forbedring af samfundet og dets ledelsesmuligheder.

Læs mere

LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici Af Preben Melander

LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici Af Preben Melander LEAN et multidimensionelt ledelseskoncept med uendelige udviklingsmuligheder og skjulte risici Af Preben Melander Resume LEAN stiller ligesom andre styringsmodeller særlige krav til lederskabet. Men LEAN

Læs mere

Kan man producere Nobelpristagere i fabrikker?

Kan man producere Nobelpristagere i fabrikker? FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring Indbydelse FORUM s workshop tirsdag den 12. april 2011 kl. 16.00-20.30 Tema: Lederskabet i kundskabssamfundet med universiteterne som rollemodel Se praktiske

Læs mere

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder

Læs mere

Artikel. Kompetenceudvikling

Artikel. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Artikel Kompetenceudvikling som flerdimensionelt ledelsessprog - når menneskebogholderiet, kærlighedssproget og fortællekunsten står på valg En empirisk analyse af kompetence-udviklingsstrategier

Læs mere

Laboratoriemodellen en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde

Laboratoriemodellen en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 42 Design og forankring af nye ledelsesteknologier Laboratoriemodellen en samarbejdsmetode til at gøre styringssystemer mere praksisnære og meningsfulde

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Slip paradokserne løs!

Slip paradokserne løs! Slip paradokserne løs! Laboratorier for ny offentlig styring Klaus Majgaard * Hvis vi vil forny den offentlige sektor, er vi nødt til at turde stå ansigt til ansigt med dens grundlæggende paradokser. Denne

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

STRATEGISK SELVLEDELSE

STRATEGISK SELVLEDELSE STRATEGISK SELVLEDELSE baggrund potentiale udfordringer SIGGI BRANDT KRISTOFFERSEN Afhandling, Master of Public Governance Maj 2012 Vejleder: Anders Raastrup Kristensen Anslag: 113.749 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 2: Kampen om styringen

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 2: Kampen om styringen Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 2: Kampen om styringen Af Klaus Majgaard * Den offentlige styring er både konfliktfyldt og forlegen. Den er konfliktfyldt, fordi den er mødested for kæmpende

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Digital Forvaltning Et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring

Digital Forvaltning Et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring Digital Forvaltning Et teoretisk projekt om IT, organisation og forandring Af Mikkel Hesselholt Munck Roskilde Universitetscenter, Institut VIII - Forvaltning Efterårssemestret 2004 Eksaminator: Ole Resen

Læs mere

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer

Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer 1 Toplederblog Væksthus for Ledelse Topledere blogger om de kommende ledelsesudfordringer Kommuner og regioner står over for en række ledelsesmæssige udfordringer de kommende år: Den statslige styring

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL af Poula Helth, september2012 Formål Projektet tager afsæt i virksomheders konkrete, livgivende lederskab. Projektets formål er

Læs mere

Netværksstyring fra government til governance

Netværksstyring fra government til governance Netværksstyring fra government til governance Eva Sørensen og Jacob Torfing Fire styringsteorier fire metastyringsstrategier Interpendensteori Kap. 2 s. 39-62 Indledning Fokus på interpendens skyldes at

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Ledelse af frivilligt socialt arbejde

Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde af konsulent Henrik Frostholm, hf@frivillighed.dk og centerleder Klaus Majgaard, klm@frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt

Læs mere