Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek"

Transkript

1 Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013

2 Indhold Side Forord Lederstillinger Samarbejde i ledelsen God ledelse på Det Kongelige Bibliotek Fokus på resultater og omkostninger Strategisk overblik og helhedsvirke Personaleledelse Medlem af ledergruppe Direktionen Ledervurdering Dialog om lederværdier... 8 Bilag 1. Spørgeskema vedrørende arbejdspladsvurdering og ledervurdering for Det Kongelige Bibliotek Side Side 2 2

3 Forord Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og, virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Ledelsesmæssigt er fokus på resultatopnåelse, omkostningsbevidsthed og aktiv personaleledelse. Bibliotekets ledelsespolitik er tænkt som: et solidt udgangspunkt for ledernes fortsatte udvikling af ledelse og et middel til at give medarbejderne mulighed for at få medindflydelse på ledelseskvaliteten Ledelsespolitikken for Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og trådte i kraft 1. juli 2006 og er senest ajourført marts Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek Side Side 3 3

4 1. Lederstillinger Det Kongelige Bibliotek har ledere på følgende niveauer: Direktør Områdechefer (vicedirektører med souschefer) Afdelingsledere Sektionsledere Direktøren er institutionens øverste leder og ansvarlig for institutionens samlede virksomhed over for sin arbejdsgiver, Kulturministeren. Direktøren udøver sin virksomhed gennem delegering af opgaver. Den aktuelle delegering af opgaver fremgår af bibliotekets organisationsplan. Områdechefer har det overordnede ansvar for et antal afdelingers samlede virksomhed, målsætning, målopfyldelse og fremtidsorientering. Vægten ligger på resultatskabelse gennem samspillet med afdelingslederne. Omfanget af direkte personaleledelse er begrænset. Hver områdechef fastlægger selv sin interne organisering, herunder opgaverne for en eventuel souschef. Afdelingsledere har ansvaret for ledelse af opgavevaretagelsen i en afdeling. Er afdelingen ikke opdelt i sektioner, indgår der typisk en betydelig del direkte arbejdsledelse i afdelingslederrollen. Vægten vil da både ligge på operationel og taktisk ledelse. Er afdelingen opdelt i sektioner, vil vægten ligge på direkte arbejdsledelse over for sektionslederne og på indirekte arbejdsledelse gennem sektionslederne for afdelingen i sin helhed. Afdelingsledere refererer til en områdechef. Sektionsledere har typisk ansvaret for varetagelsen af en delopgave inden for institutionens samlede virksomhed. Der indgår normalt en betydelig del direkte arbejdsledelse i sektionslederrollen. Sektionsledere refererer til en afdelingsleder. Ledelsessystemet er beskrevet nærmere i bibliotekets organisationsplan. I alle lederstillinger på Det Kongelige Bibliotek indgår færdigheder på følgende niveauer: S strategisk niveau. Strategisk arbejde er kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, lang tidshorisont og stor usikkerhed. Det vedrører det overordnede samspil mellem virksomheden og dens omgivelser, fx. beslutninger om ide, mål og politikker. T taktisk niveau. Taktisk arbejde vedrører udnyttelsen af virksomhedens ressourcer. Taktiske beslutninger er mindre komplekse, har kortere tidshorisont og mindre usikkerhed end strategiske beslutninger. O operationelt niveau. Operationelt arbejde vedrører de daglige, rutineprægede beslutninger, som er stærkt bundet af regler og retningslinjer fastsat af strategiske og taktiske beslutninger. De er derfor noget mindre komplekse, har kort tidshorisont og meget lille usikkerhed. Vægtningen af de tre niveauer varierer fra stilling til stilling afhængigt af den ledelsesopgave, der ligger i stillingen, og arbejdsområdets aktuelle udfordringer. Som hovedregel bør direktør og områ- Det Kongelige Bibliotek Side Side 4 4

5 dechefer i overvejende grad beskæftige sig med strategisk ledelse, mens der bør være en højere grad af taktisk og operationel ledelse i stillingerne som afdelingsleder og sektionsleder. Selv om der er forskelle med hensyn til, hvor meget strategisk, taktisk og operationel ledelse, der indgår i de enkelte lederstillinger, er det et krav til alle ledere, at man har indsigt i institutionens strategi, at man inden for sit eget ledelsesområde arbejder i overensstemmelse med strategien, og at man formidler den til sine medarbejdere. 2. Samarbejde i ledelsen Som leder på Det Kongelige Bibliotek bidrager man til at løse institutions samlede opgaver. Med henblik på at sikre helheden i opgaveløsningen indgår alle ledere i et eller flere ledelsesfora: Direktionen. Direktøren og vicedirektørerne er medlemmer af Direktionen. Direktionens arbejdsopgaver dækker den daglige forvaltning af KB, koordinering, ledelse og styring af organisationen, udvikling og planlægning, interne og eksterne forhandlinger, varetagelse af institutionens interesser udadtil, deltagelse i sektorfaglig udvikling og sektorpolitik samt repræsentation. Førstebibliotekarkollegiet. Afdelingsledere, vicedirektører og direktør er medlem af Førstebibliotekarkollegiet. Her drøftes generelle strategiske og taktiske anliggender af betydning for biblioteket på strategisk og taktisk niveau. Kollegiet er rådgivende. Lederforum. Alle ledere er medlem af Lederforum. I Lederforum drøftes emner med ledelsesmæssigt aspekt, som har relevans for alle ledere. Områdeledelse. Samarbejde mellem områdechef og de afdelingsledere/sektionsledere, der arbejder i området. Afdelingsledelse. Samarbejde mellem afdelingsleder, sektionsledere og afdelingens medarbejdere. 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek God ledelse i udvikling er en forudsætning for opgaveløsningen og den fortsatte udvikling af Det Kongelige Bibliotek. Leder på Det Kongelige Bibliotek skal: have fokus på resultater og omkostninger arbejde med strategisk overblik og virke for helheden udøve aktiv personaleledelse være medlem af en ledergruppe 3.1. Fokus på resultater og omkostninger Som leder på Det Kongelige Bibliotek skal man have fokus på mål og resultater og løbende forsøge at forbedre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Det indebærer, at lederen er synlig og sætter Det Kongelige Bibliotek Side Side 5 5

6 konkrete mål og resultatkrav for opgaver og medarbejdere. Med udgangspunkt i de fastlagte mål skal lederen følge op og involvere sig i de problemer og interessekonflikter, som måtte opstå under gennemførelsen. Lederen skal give positiv, kritisk og konstruktiv feedback. Det betyder, at man som leder på Det Kongelige Bibliotek skal: bidrage til, at der er klare mål for medarbejdernes arbejde tilskynde til og følge op på, at enheden når de mål, der er sat understøtte, at enheden fortsat gør tingene bedre sørge for, at ressourcerne anvendes effektivt understøtte, at enheden leverer høj, faglig kvalitet 3.2. Strategisk overblik og helhedsvirke Som leder på Det Kongelige Bibliotek skal man have et sådant overblik, at man er i stand til både at se strategisk på den enkelte opgave og at se den i den sammenhæng, som den indgår i. Lederen skal bidrage til, at Det Kongelige Bibliotek kan foretage de nødvendige omstillinger af sine aktiviteter. Lederen har et særligt ansvar for at tænke i helheder. Lederen skal sikre, at helhedshensynet indgår i den daglige opgaveløsning, og at medarbejderne arbejder helhedsorienteret. Bibliotekets opgaver er mangfoldige og komplekse. Respekt for mangfoldigheden er en forudsætning for, at KB kan løse sine opgaver. Mangfoldighed og kompleksitet i opgaverne stiller meget store krav til ledernes evner til at kommunikere både internt og eksternt. Det betyder, at man som leder på Det Kongelige Bibliotek skal: formidle sammenhængen mellem KB s mål og opgaver formidle, hvordan den enkelte medarbejders arbejdsopgaver bidrager til, at KB når sine mål handle helhedsorienteret se de udfordringer, som fremtiden bringer sætte klare mål for afdelingen/enheden vise respekt over for andre enheders bidrag til helheden være loyal over for institutionen som helhed 3.3. Personaleledelse Som leder på Det Kongelige Bibliotek skal man have lyst og vilje til at arbejde med mennesker og være god til det. Det gælder både i dialogen med medarbejdere, kollegaer og overordnede og i dialogen med brugere, samarbejdspartnere og myndigheder. Som personaleleder skal lederen være aktiv. Det gælder både i dagligdagen og i arbejdet med at fremtidssikre opgavevaretagelsen. Faglig ledelse og personaleledelse kan ikke adskilles. De er to sider af samme sag. Ledere på Det Kongelige Bibliotek skal både have faglig forståelse og være i stand til at lede medarbejdere, som har en faglighed, der adskiller sig fra lederens egen faglighed. Som personaleleder har lederen ansvaret for, at den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer i takt med Det Kongelige Biblioteks behov og medarbejderens ønsker. Det Kongelige Bibliotek Side Side 6 6

7 Personaleledelse udøves i øvrigt inden for rammerne af Det Kongelige Biblioteks personalepolitik og de bestemmelser, der gælder for ansættelsesforhold i staten. Det betyder, at man som leder på Det Kongelige Bibliotek skal: delegere opgaver og ansvar til den enkelte medarbejder svarende til dennes kompetencer delegere opgaver med klare mål og rammer give den feedback, medarbejderen har behov for give medarbejderne rettidig og relevant information skabe en konstruktiv dialog være lydhør over for medarbejderne håndtere konflikter imellem medarbejderne påtage sig de vanskelige ledelsesopgaver have en løbende dialog med den enkelte medarbejder om dennes udvikling i jobbet bidrage til gode udviklingsmuligheder for medarbejderen 3.4. Medlem af ledergruppe På grund af bibliotekets størrelse og variationen i arbejdsopgaverne er den samlede ledelsesopgave delt mellem et antal ledere. Da ledelsesarbejdet skal fremstå som en helhed, er det vigtigt, at de enkelte medlemmer af ledergruppen arbejder sammen sådan, at der er samklang i ledelsesarbejdet. Det betyder, at man som medlem af ledergruppen på Det Kongelige Bibliotek skal: samarbejde med lederkollegerne stå sammen om at nå KB s mål tænke i helheder frem for i den enkeltes afdeling/sektion/enhed kommunikere KB s mål internt 3.5. Direktionen På dette organisatoriske niveau fastlægges virksomhedens mere langsigtede planer og strategier. Her løses opgaver, som omfatter hele virksomheden (ide og mål). Det drejer sig om forhold, som har betydning for virksomhedens fremtid, som er meget komplekse, og som kræver samarbejde og koordinering mellem flere funktioner. Direktionen har ansvaret for institutionens overordnede strategiske tænkning, for at der på overordnet niveau er helhed i virksomheden, og for at synliggøre strategi og helhed udadtil og indadtil. Det betyder, at Direktionen skal: se de udfordringer, som fremtiden bringer gå i spidsen for forandringer formulere klare mål for institutionen formidle sammenhængen mellem KB s mål og opgaver såvel internt som eksternt tiltrække nye opgaver til institutionen prioritere ressourcerne og opgaverne i forhold til de fastlagte mål Det Kongelige Bibliotek Side Side 7 7

8 sikre, at institutionen fremstår som en helhed sikre, at institutionen har et positivt image i sin omverden 4. Ledervurdering Ledervurderingen er i en årrække blevet gennemført hvert andet år i ulige år. Indholdsmæssigt er spørgerammen ved at være slidt op, fordi den har været brugt så mange gange, at der ikke fremkommer så megen ny indsigt ved at gentage den. På den baggrund har Samarbejdsudvalget besluttet, som en forsøgsordning i 2013, at lave en samlet målsat undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og ledelseskvalitet. Undersøgelsen gennemføres ved brug af den spørgeramme, som findes i Trivselsmeter jf. bilag 1. Der vil kunne produceres uddata for den enkelte afdeling, hvis blot mindst 6 personer i enheden har besvaret undersøgelsen. I afdelinger, som ikke er underopdelt i sektioner, vil resultatet svare til en vurdering af afdelingslederens ledelsesindsats. I afdelinger, der er underopdelt i sektioner, vil resultatet afspejle summen af afdelingslederens og sektionsledernes ledelsesindsats. Til brug for den del af undersøgelsen, som vedrører ledervurderingen produceres et samlet sæt af uddata med institutionsgennemsnittet for det enkelte udsagn, samt et separat sæt af uddata pr. afdeling med afdelingsgennemsnittet inden for det enkelte udsagn. Disse uddata anvendes til en dialog mellem afdelingens ledelse og Administrationschefen. Giver resultaterne grund til det, iværksættes udviklingsaktiviteter i afdelingen. Mål for den samlede undersøgelse i 2013 I forbindelse med at Trivelsesmeterundersøgelsen gentages, er det relevant at vurdere effekten af de særlige initiativer, der blev taget efter APV 2010 inden for følgende områder: Medarbejdernes vurdering af udviklingsmulighederne, Lederens varetagelse af medarbejderen individuelle udvikling, Anerkendelse og konstruktiv feed back samt Ledelsens evne til at formidle KB s strategi og den retning KB bevæger sig i - også kaldet leadership/lederskab Tidsmæssig placering af den samlede APV og ledervurdering for 2013 Undersøgelsen gennemføres i september måned Med udgangen af 2013 evalueres undersøgelsen af Samarbejdsudvalget med henblik på vurderingen af ledere fremover. 5. Dialog om lederværdier Lederværdierne skal være kendte hos medarbejderne på Det Kongelige Bibliotek. Kun derigennem kan medarbejderne vurdere, om lederne lever op til ledelsespolitikken. Medarbejderne skal til stadighed vide, hvad de kan forvente af deres leder, og hvad lederværdierne betyder netop i deres afdeling/sektion. Det Kongelige Bibliotek Side Side 8 8

9 Afdelingernes opgaver er forskellige, hvilket bevirker at måden, lederværdierne realiseres på, varierer fra afdeling til afdeling. Lederværdierne forvaltes forskelligt i de enkelte områder og funktioner på Det Kongelige Bibliotek, hvilket den enkelte leder må tale med sine medarbejdere om. Det Kongelige Bibliotek Side Side 9 9

10 Bilag 1. Spørgeskema vedrørende arbejdspladsvurdering og ledervurdering for 2013 Pkt.1 til og med pkt. 9. Anvendt skala ved ikke 7= I meget høj grad og 1= slet ikke 1. Job og organisering 1. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 2. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 4. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? 5. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 6. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 2. Indflydelse 8. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 9. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 10. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 11. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 13. Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 3. Ledelse 14. Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 15. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 16. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 17. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 18. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 19. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 20. Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? Det Kongelige Bibliotek Side Side 10 10

11 4. Samarbejde 21. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 22. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 23. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 24. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 5. Læring og udvikling 25. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 26. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 27. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 6. Krav i arbejdet 28. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 29. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 30. Er der ofte rigtig meget at lave? 31. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 7. Motivation 32. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 33. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 34. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 8. Engagement 35. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 36. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 37. Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 9. Tilfredshed 38. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 39. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? Det Kongelige Bibliotek Side Side 11 11

12 40. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 41. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 10. Krænkende adfærd - uønsket seksuel opmærksomhed 42. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej) 43. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger, En leder, Underordnede, Klienter/kunder/patienter 11. Krænkende adfærd trusler om vold 44. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt, Ja månedligt Ja af og til Nej 45. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger, En leder, Underordnede, Klienter/kunder/patienter 12. Krænkende adfærd fysisk vold 46. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 47. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 13. Krænkende adfærd mobning 48. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 49. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 14. Helbred og velbefindende - de sidste 4 uger De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Det Kongelige Bibliotek Side Side 12 12

13 50. Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 51. Hvor tit har du følt dig udkørt? Hele tiden, En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 52. Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 53. Hvor tit har du været fysisk udmattet? Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 54. Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 55. Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? 56. Hvor tit har du været træt? 57. Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 58. Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 59. Hvor tit har du været irritabel? 60. Hvor tit har du været anspændt? 61. Hvor tit har du været stresset? 15. Helbred og velbefindende - generelt 62. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Baggrundsspørgsmål Køn sæt kryds: Kvinde Mand Alder angiv år: Under Over 60 Det Kongelige Bibliotek Side Side 13 13

14 Medarbejderstatus sæt kryds: Leder ikke leder Anciennitet i nuværende job angiv år: Under Over 11 Nuværende afdeling sæt kryds i den afdeling, hvor du har MUS-samtale: NB-AME NB-KME NB-FFE KULT BEV DB FOA DCM DIRstabeKBS KU- BIS Diamanten NAT/SUND KUBIS Proces SAMF HUM og JUR Magasinafd. ADM DFA SIK BYG DUF DOS Arbejdsmiljøgruppe Det Kongelige Bibliotek Side Side 14 14

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere