Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsespolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek"

Transkript

1 Ledelsespolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og 2013

2 Indhold Side Forord Lederstillinger Samarbejde i ledelsen God ledelse på Det Kongelige Bibliotek Fokus på resultater og omkostninger Strategisk overblik og helhedsvirke Personaleledelse Medlem af ledergruppe Direktionen Ledervurdering Dialog om lederværdier... 8 Bilag 1. Spørgeskema vedrørende arbejdspladsvurdering og ledervurdering for Det Kongelige Bibliotek Side Side 2 2

3 Forord Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og, virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Ledelsesmæssigt er fokus på resultatopnåelse, omkostningsbevidsthed og aktiv personaleledelse. Bibliotekets ledelsespolitik er tænkt som: et solidt udgangspunkt for ledernes fortsatte udvikling af ledelse og et middel til at give medarbejderne mulighed for at få medindflydelse på ledelseskvaliteten Ledelsespolitikken for Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og trådte i kraft 1. juli 2006 og er senest ajourført marts Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek Side Side 3 3

4 1. Lederstillinger Det Kongelige Bibliotek har ledere på følgende niveauer: Direktør Områdechefer (vicedirektører med souschefer) Afdelingsledere Sektionsledere Direktøren er institutionens øverste leder og ansvarlig for institutionens samlede virksomhed over for sin arbejdsgiver, Kulturministeren. Direktøren udøver sin virksomhed gennem delegering af opgaver. Den aktuelle delegering af opgaver fremgår af bibliotekets organisationsplan. Områdechefer har det overordnede ansvar for et antal afdelingers samlede virksomhed, målsætning, målopfyldelse og fremtidsorientering. Vægten ligger på resultatskabelse gennem samspillet med afdelingslederne. Omfanget af direkte personaleledelse er begrænset. Hver områdechef fastlægger selv sin interne organisering, herunder opgaverne for en eventuel souschef. Afdelingsledere har ansvaret for ledelse af opgavevaretagelsen i en afdeling. Er afdelingen ikke opdelt i sektioner, indgår der typisk en betydelig del direkte arbejdsledelse i afdelingslederrollen. Vægten vil da både ligge på operationel og taktisk ledelse. Er afdelingen opdelt i sektioner, vil vægten ligge på direkte arbejdsledelse over for sektionslederne og på indirekte arbejdsledelse gennem sektionslederne for afdelingen i sin helhed. Afdelingsledere refererer til en områdechef. Sektionsledere har typisk ansvaret for varetagelsen af en delopgave inden for institutionens samlede virksomhed. Der indgår normalt en betydelig del direkte arbejdsledelse i sektionslederrollen. Sektionsledere refererer til en afdelingsleder. Ledelsessystemet er beskrevet nærmere i bibliotekets organisationsplan. I alle lederstillinger på Det Kongelige Bibliotek indgår færdigheder på følgende niveauer: S strategisk niveau. Strategisk arbejde er kendetegnet ved høj grad af kompleksitet, lang tidshorisont og stor usikkerhed. Det vedrører det overordnede samspil mellem virksomheden og dens omgivelser, fx. beslutninger om ide, mål og politikker. T taktisk niveau. Taktisk arbejde vedrører udnyttelsen af virksomhedens ressourcer. Taktiske beslutninger er mindre komplekse, har kortere tidshorisont og mindre usikkerhed end strategiske beslutninger. O operationelt niveau. Operationelt arbejde vedrører de daglige, rutineprægede beslutninger, som er stærkt bundet af regler og retningslinjer fastsat af strategiske og taktiske beslutninger. De er derfor noget mindre komplekse, har kort tidshorisont og meget lille usikkerhed. Vægtningen af de tre niveauer varierer fra stilling til stilling afhængigt af den ledelsesopgave, der ligger i stillingen, og arbejdsområdets aktuelle udfordringer. Som hovedregel bør direktør og områ- Det Kongelige Bibliotek Side Side 4 4

5 dechefer i overvejende grad beskæftige sig med strategisk ledelse, mens der bør være en højere grad af taktisk og operationel ledelse i stillingerne som afdelingsleder og sektionsleder. Selv om der er forskelle med hensyn til, hvor meget strategisk, taktisk og operationel ledelse, der indgår i de enkelte lederstillinger, er det et krav til alle ledere, at man har indsigt i institutionens strategi, at man inden for sit eget ledelsesområde arbejder i overensstemmelse med strategien, og at man formidler den til sine medarbejdere. 2. Samarbejde i ledelsen Som leder på Det Kongelige Bibliotek bidrager man til at løse institutions samlede opgaver. Med henblik på at sikre helheden i opgaveløsningen indgår alle ledere i et eller flere ledelsesfora: Direktionen. Direktøren og vicedirektørerne er medlemmer af Direktionen. Direktionens arbejdsopgaver dækker den daglige forvaltning af KB, koordinering, ledelse og styring af organisationen, udvikling og planlægning, interne og eksterne forhandlinger, varetagelse af institutionens interesser udadtil, deltagelse i sektorfaglig udvikling og sektorpolitik samt repræsentation. Førstebibliotekarkollegiet. Afdelingsledere, vicedirektører og direktør er medlem af Førstebibliotekarkollegiet. Her drøftes generelle strategiske og taktiske anliggender af betydning for biblioteket på strategisk og taktisk niveau. Kollegiet er rådgivende. Lederforum. Alle ledere er medlem af Lederforum. I Lederforum drøftes emner med ledelsesmæssigt aspekt, som har relevans for alle ledere. Områdeledelse. Samarbejde mellem områdechef og de afdelingsledere/sektionsledere, der arbejder i området. Afdelingsledelse. Samarbejde mellem afdelingsleder, sektionsledere og afdelingens medarbejdere. 3. God ledelse på Det Kongelige Bibliotek God ledelse i udvikling er en forudsætning for opgaveløsningen og den fortsatte udvikling af Det Kongelige Bibliotek. Leder på Det Kongelige Bibliotek skal: have fokus på resultater og omkostninger arbejde med strategisk overblik og virke for helheden udøve aktiv personaleledelse være medlem af en ledergruppe 3.1. Fokus på resultater og omkostninger Som leder på Det Kongelige Bibliotek skal man have fokus på mål og resultater og løbende forsøge at forbedre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Det indebærer, at lederen er synlig og sætter Det Kongelige Bibliotek Side Side 5 5

6 konkrete mål og resultatkrav for opgaver og medarbejdere. Med udgangspunkt i de fastlagte mål skal lederen følge op og involvere sig i de problemer og interessekonflikter, som måtte opstå under gennemførelsen. Lederen skal give positiv, kritisk og konstruktiv feedback. Det betyder, at man som leder på Det Kongelige Bibliotek skal: bidrage til, at der er klare mål for medarbejdernes arbejde tilskynde til og følge op på, at enheden når de mål, der er sat understøtte, at enheden fortsat gør tingene bedre sørge for, at ressourcerne anvendes effektivt understøtte, at enheden leverer høj, faglig kvalitet 3.2. Strategisk overblik og helhedsvirke Som leder på Det Kongelige Bibliotek skal man have et sådant overblik, at man er i stand til både at se strategisk på den enkelte opgave og at se den i den sammenhæng, som den indgår i. Lederen skal bidrage til, at Det Kongelige Bibliotek kan foretage de nødvendige omstillinger af sine aktiviteter. Lederen har et særligt ansvar for at tænke i helheder. Lederen skal sikre, at helhedshensynet indgår i den daglige opgaveløsning, og at medarbejderne arbejder helhedsorienteret. Bibliotekets opgaver er mangfoldige og komplekse. Respekt for mangfoldigheden er en forudsætning for, at KB kan løse sine opgaver. Mangfoldighed og kompleksitet i opgaverne stiller meget store krav til ledernes evner til at kommunikere både internt og eksternt. Det betyder, at man som leder på Det Kongelige Bibliotek skal: formidle sammenhængen mellem KB s mål og opgaver formidle, hvordan den enkelte medarbejders arbejdsopgaver bidrager til, at KB når sine mål handle helhedsorienteret se de udfordringer, som fremtiden bringer sætte klare mål for afdelingen/enheden vise respekt over for andre enheders bidrag til helheden være loyal over for institutionen som helhed 3.3. Personaleledelse Som leder på Det Kongelige Bibliotek skal man have lyst og vilje til at arbejde med mennesker og være god til det. Det gælder både i dialogen med medarbejdere, kollegaer og overordnede og i dialogen med brugere, samarbejdspartnere og myndigheder. Som personaleleder skal lederen være aktiv. Det gælder både i dagligdagen og i arbejdet med at fremtidssikre opgavevaretagelsen. Faglig ledelse og personaleledelse kan ikke adskilles. De er to sider af samme sag. Ledere på Det Kongelige Bibliotek skal både have faglig forståelse og være i stand til at lede medarbejdere, som har en faglighed, der adskiller sig fra lederens egen faglighed. Som personaleleder har lederen ansvaret for, at den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer i takt med Det Kongelige Biblioteks behov og medarbejderens ønsker. Det Kongelige Bibliotek Side Side 6 6

7 Personaleledelse udøves i øvrigt inden for rammerne af Det Kongelige Biblioteks personalepolitik og de bestemmelser, der gælder for ansættelsesforhold i staten. Det betyder, at man som leder på Det Kongelige Bibliotek skal: delegere opgaver og ansvar til den enkelte medarbejder svarende til dennes kompetencer delegere opgaver med klare mål og rammer give den feedback, medarbejderen har behov for give medarbejderne rettidig og relevant information skabe en konstruktiv dialog være lydhør over for medarbejderne håndtere konflikter imellem medarbejderne påtage sig de vanskelige ledelsesopgaver have en løbende dialog med den enkelte medarbejder om dennes udvikling i jobbet bidrage til gode udviklingsmuligheder for medarbejderen 3.4. Medlem af ledergruppe På grund af bibliotekets størrelse og variationen i arbejdsopgaverne er den samlede ledelsesopgave delt mellem et antal ledere. Da ledelsesarbejdet skal fremstå som en helhed, er det vigtigt, at de enkelte medlemmer af ledergruppen arbejder sammen sådan, at der er samklang i ledelsesarbejdet. Det betyder, at man som medlem af ledergruppen på Det Kongelige Bibliotek skal: samarbejde med lederkollegerne stå sammen om at nå KB s mål tænke i helheder frem for i den enkeltes afdeling/sektion/enhed kommunikere KB s mål internt 3.5. Direktionen På dette organisatoriske niveau fastlægges virksomhedens mere langsigtede planer og strategier. Her løses opgaver, som omfatter hele virksomheden (ide og mål). Det drejer sig om forhold, som har betydning for virksomhedens fremtid, som er meget komplekse, og som kræver samarbejde og koordinering mellem flere funktioner. Direktionen har ansvaret for institutionens overordnede strategiske tænkning, for at der på overordnet niveau er helhed i virksomheden, og for at synliggøre strategi og helhed udadtil og indadtil. Det betyder, at Direktionen skal: se de udfordringer, som fremtiden bringer gå i spidsen for forandringer formulere klare mål for institutionen formidle sammenhængen mellem KB s mål og opgaver såvel internt som eksternt tiltrække nye opgaver til institutionen prioritere ressourcerne og opgaverne i forhold til de fastlagte mål Det Kongelige Bibliotek Side Side 7 7

8 sikre, at institutionen fremstår som en helhed sikre, at institutionen har et positivt image i sin omverden 4. Ledervurdering Ledervurderingen er i en årrække blevet gennemført hvert andet år i ulige år. Indholdsmæssigt er spørgerammen ved at være slidt op, fordi den har været brugt så mange gange, at der ikke fremkommer så megen ny indsigt ved at gentage den. På den baggrund har Samarbejdsudvalget besluttet, som en forsøgsordning i 2013, at lave en samlet målsat undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø og ledelseskvalitet. Undersøgelsen gennemføres ved brug af den spørgeramme, som findes i Trivselsmeter jf. bilag 1. Der vil kunne produceres uddata for den enkelte afdeling, hvis blot mindst 6 personer i enheden har besvaret undersøgelsen. I afdelinger, som ikke er underopdelt i sektioner, vil resultatet svare til en vurdering af afdelingslederens ledelsesindsats. I afdelinger, der er underopdelt i sektioner, vil resultatet afspejle summen af afdelingslederens og sektionsledernes ledelsesindsats. Til brug for den del af undersøgelsen, som vedrører ledervurderingen produceres et samlet sæt af uddata med institutionsgennemsnittet for det enkelte udsagn, samt et separat sæt af uddata pr. afdeling med afdelingsgennemsnittet inden for det enkelte udsagn. Disse uddata anvendes til en dialog mellem afdelingens ledelse og Administrationschefen. Giver resultaterne grund til det, iværksættes udviklingsaktiviteter i afdelingen. Mål for den samlede undersøgelse i 2013 I forbindelse med at Trivelsesmeterundersøgelsen gentages, er det relevant at vurdere effekten af de særlige initiativer, der blev taget efter APV 2010 inden for følgende områder: Medarbejdernes vurdering af udviklingsmulighederne, Lederens varetagelse af medarbejderen individuelle udvikling, Anerkendelse og konstruktiv feed back samt Ledelsens evne til at formidle KB s strategi og den retning KB bevæger sig i - også kaldet leadership/lederskab Tidsmæssig placering af den samlede APV og ledervurdering for 2013 Undersøgelsen gennemføres i september måned Med udgangen af 2013 evalueres undersøgelsen af Samarbejdsudvalget med henblik på vurderingen af ledere fremover. 5. Dialog om lederværdier Lederværdierne skal være kendte hos medarbejderne på Det Kongelige Bibliotek. Kun derigennem kan medarbejderne vurdere, om lederne lever op til ledelsespolitikken. Medarbejderne skal til stadighed vide, hvad de kan forvente af deres leder, og hvad lederværdierne betyder netop i deres afdeling/sektion. Det Kongelige Bibliotek Side Side 8 8

9 Afdelingernes opgaver er forskellige, hvilket bevirker at måden, lederværdierne realiseres på, varierer fra afdeling til afdeling. Lederværdierne forvaltes forskelligt i de enkelte områder og funktioner på Det Kongelige Bibliotek, hvilket den enkelte leder må tale med sine medarbejdere om. Det Kongelige Bibliotek Side Side 9 9

10 Bilag 1. Spørgeskema vedrørende arbejdspladsvurdering og ledervurdering for 2013 Pkt.1 til og med pkt. 9. Anvendt skala ved ikke 7= I meget høj grad og 1= slet ikke 1. Job og organisering 1. Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 2. Ved du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 3. Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 4. Får du tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejdet, du udfører? 5. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 6. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 7. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 2. Indflydelse 8. Har du indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde? 9. Har du indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 10. Har du indflydelse på forandringer på din arbejdsplads? 11. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 12. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 13. Har du muligheder for at påvirke placering af dine arbejdstider? 3. Ledelse 14. Er din nærmeste leder god til at organisere arbejdet? 15. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 16. Oplever du, at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 17. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra ledelsen? 18. Oplever du, at forslag fra de ansatte bliver behandlet respektfuldt af ledelsen? 19. Oplever du, at alle på arbejdspladsen bliver behandlet ligeværdigt? 20. Prioriterer din nærmeste leder trivselen på arbejdspladsen højt? Det Kongelige Bibliotek Side Side 10 10

11 4. Samarbejde 21. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 22. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 23. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 24. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 5. Læring og udvikling 25. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 26. Kan du bruge dine evner og dine færdigheder i dit arbejde? 27. Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse? 6. Krav i arbejdet 28. Skal du overskue mange ting på en gang i dit arbejde? 29. Er dit arbejde følelsesmæssigt belastende? 30. Er der ofte rigtig meget at lave? 31. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 7. Motivation 32. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 33. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 34. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 8. Engagement 35. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 36. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 37. Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted? 9. Tilfredshed 38. Er du tilfreds med dine fremtidsudsigter i arbejdet? 39. Er du tilfreds med arbejdsmiljøet? Det Kongelige Bibliotek Side Side 11 11

12 40. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på? 41. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 10. Krænkende adfærd - uønsket seksuel opmærksomhed 42. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej) 43. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger, En leder, Underordnede, Klienter/kunder/patienter 11. Krænkende adfærd trusler om vold 44. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt, Ja månedligt Ja af og til Nej 45. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger, En leder, Underordnede, Klienter/kunder/patienter 12. Krænkende adfærd fysisk vold 46. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 47. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 13. Krænkende adfærd mobning 48. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja dagligt Ja ugentligt Ja månedligt Ja af og til Nej 49. Hvis ja, fra hvem (sæt gerne flere krydser)? Kolleger En leder Underordnede Klienter/kunder/patienter 14. Helbred og velbefindende - de sidste 4 uger De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har haft det de sidste 4 uger. Det Kongelige Bibliotek Side Side 12 12

13 50. Hvor tit har du sovet dårligt og uroligt? Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 51. Hvor tit har du følt dig udkørt? Hele tiden, En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 52. Hvor tit har du haft svært ved at falde i søvn? 53. Hvor tit har du været fysisk udmattet? Hele tiden En stor del af tiden En del af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt 54. Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 55. Hvor tit er du vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen? 56. Hvor tit har du været træt? 57. Hvor tit er du vågnet flere gange og har haft svært ved at falde i søvn igen? 58. Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? 59. Hvor tit har du været irritabel? 60. Hvor tit har du været anspændt? 61. Hvor tit har du været stresset? 15. Helbred og velbefindende - generelt 62. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Baggrundsspørgsmål Køn sæt kryds: Kvinde Mand Alder angiv år: Under Over 60 Det Kongelige Bibliotek Side Side 13 13

14 Medarbejderstatus sæt kryds: Leder ikke leder Anciennitet i nuværende job angiv år: Under Over 11 Nuværende afdeling sæt kryds i den afdeling, hvor du har MUS-samtale: NB-AME NB-KME NB-FFE KULT BEV DB FOA DCM DIRstabeKBS KU- BIS Diamanten NAT/SUND KUBIS Proces SAMF HUM og JUR Magasinafd. ADM DFA SIK BYG DUF DOS Arbejdsmiljøgruppe Det Kongelige Bibliotek Side Side 14 14

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 ØKONOMIFORVALTNINGEN. Svarprocent: 86% (1886/2189) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 ØKONOMIFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (88/89) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Økonomiforvaltningen Størst positiv og negativ forskel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Strategisk rapport Svarprocent: 86% (31217/36345) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Plotdiagram af Trivsel og motivation Temaoversigt

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Trivsel-apv målingen 2012

Trivsel-apv målingen 2012 Trivsel-apv målingen 2012 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Overordnet 172 rapporter dannet (24 ikke udsendt)

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere