Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015

2 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Telefon: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej Hillerød Telefon: Stilling Centerchef Refererer til Direktør Martin Lund Ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til aftale for chefer på kontraktvilkår. Tiltrædelse: Snarest muligt Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til psykiatridirektør Martin Lund, telefon , eller MUUSMANN, telefon Der henvises desuden til Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside: Rekrutteringsforløbet Ansøgningsfrist: Fredag den 2. oktober 2015 kl Ansøgningen sendes til mrk. Centerchef, Psykiatrisk Center Nordsjælland 1. samtaler: Mandag den 19. oktober 2015 evt. torsdag den 22. oktober Test: Onsdag den 21. oktober 2015 evt. fredag den 23. oktober samtaler: Onsdag den 28. oktober

3 Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital og består af ti psykiatriske centre, et børne- og ungdomspsykiatrisk center og en fælles stabsfunktion. Region Hovedstadens Psykiatri har et samlet budget på 3,1 mia. kr. i Dette er en forhøjelse af budgettet på 121 mio.kr i forhold til 2014 på baggrund af enighed om særlig prioritering af et løft til psykiatrien de kommende år. Psykiatriens medarbejdere varetager hvert år behandlingen af knap borgere med sindslidelser. Dette svarer til cirka 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Region Hovedstadens Psykiatris virksomhedsplan for 2015 fokuserer på følgende perspektiver og indsatsområder: Patientens ønsker og behov Strategiske indsatsområder: Sammenhængende patientforløb, at patienten er ventet og velkommen, forskning og samarbejde, regional vækst og udviklingsstrategi. Kvalitet i behandlingen Strategiske indsatsområder: Sundhedsplatform, lighed i sundhed, bedre behandling. Effektive arbejdsgange Strategiske indsatsområder: Effektivisering, hospitalsbyggerier, miljørigtig drift og udvikling. Kompetente medarbejdere Strategiske indsatsområder: Sikring af medarbejderressourcer. Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri ledes af en direktion. Direktionen fastlægger og koordinerer de overordnede strategiske indsatsområder og har blandt andet det endelige ansvar for at prioritere og udvælge indsatsområder i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige budget og virksomhedsplanen. Direktionen er sammensat af en direktør og to vicedirektører. Direktionen består af direktør Martin Lund, vicedirektør Peter Treufeldt og vicedirektør Anne Hertz. 3

4 Psykiatriens samlede ledelsesorganisation kan illustreres således: Psykiatridirektør Vicedirektør Vicedirektør Hospitalsledelsen forstanderkreds Centerledelser I tilknytning til direktionen er der seks stabsfunktioner: Sekretariat og Kommunikation HR Kvalitet og Udvikling Økonomi og Planlægning Projekt og Drift Lean-afdeling De psykiatriske centre ledes af en centerledelse. Psykiatrien har etableret en stærk ledelsesorganisation, hvor direktionen mødes fast med hospitalsledelsen hver uge. I Region Hovedstadens Psykiatri har de psykiatriske centre som udgangspunkt en tredelt hospitalsledelsesstruktur: Centerchefen har det overordnede ansvar for centerets drift og udvikling, herunder de samlede opgaver, den økonomiske styring og personaleledelsen. Klinikchefen har ansvaret for den lægefaglige behandling af patienterne, herunder patientforløb samt udvikling af det samlede faglige behandlingsmiljø. Udviklingschefen har ansvaret for pleje og kvalitetsudviklingen på centeret. I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der på at skabe en samlet ledelseskultur båret af et fælles værdigrundlag. Dette sker bl.a. via en fælles lederuddannelse for mellemledere, hvor lederne rustes til opgaverne, implementering af virksomhedsplanen og til samspillet med de decentrale ledere. 4

5 Visioner for fremtidens psykiatri Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget følgende 10 visioner for psykiatrien. En psykiatri: med patienten i centrum baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering med en bred vifte af behandlingstilbud med let adgang til udredning og behandling med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs hvor tvang minimeres med kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Psykiatriens værdier Region Hovedstadens Psykiatri drives efter et fælles værdigrundlag. Værdigrundlaget bygger på fire værdier: Faglighed Respekt Ansvar Udvikling Virksomhedsgrundlag ud fra Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Hospitals- og Psykiatriplanen udstikker de overordnede rammer for udviklingen af psykiatrien i regionen. Hospitals- og Psykiatriplan 2020 bygger på følgende hovedpunkter: Udvikling af samarbejdet med kommuner og praktiserende læger og bedre inddragelse af patient og pårørende i behandlingstilrettelæggelsen. Etablering af enestuer overalt og mulighed for at alle patienter kan tilbydes den mest effektfulde behandling. Samling af specialer på færre enheder for at styrke kvaliteten på de enkelte steder. Alle relevante specialister skal være tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. For at leve op til de overordnede mål og rammer, udarbejder Region Hovedstadens Psykiatri hvert år en virksomhedsplan, og direktionen indgår resultataftaler med de psykiatriske centre. Virksomhedsplanen for 2015 fokuserer på de områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at nå visionerne for fremtidens psykiatri (jf. ovenfor). Region Hovedstadens Psykiatri vil i 2015 udvikle en mere langsigtet strategi for de kommende tre år. Virksomhedsplanen danner samtidig grundlaget for de resultataftaler, som direktionen indgår med ledelserne på de psykiatriske centre én gang om året. Resultataftalerne fastlægger retningen for det enkelte centers udvikling. Formålet med resultataftalerne er at omsætte de politiske og strategiske målsætninger til handling. Sigtet er, at psykiatriens visioner afspejles i de konkrete aktiviteter og ydelser, der leveres i virksomheden. Resultataftalerne udgør et styringsværktøj og et redskab til dialog 5

6 mellem direktionen og de psykiatriske centre om blandt andet aktivitet, kvalitet og personalemæssige forhold. Der henvises i øvrigt til psykiatriens og regionens hjemmeside, Her præsenteres gældende politikker og strategier for Region Hovedstaden samt Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland har to afdelinger fordelt på tre matrikler: afdeling Hillerød og Frederikssund og afdeling Helsingør. Afdelingerne er inddelt i afsnit jf. nedenstående organisationsdiagram. Psykiatrisk Center Nordsjællands optageområde omfatter ni kommuner: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner, hvilket svarer til ca borgere. Centeret har ca indlæggelser og ca ambulante besøg om året. Psykiatrisk Center Nordsjælland har ca. 600 medarbejdere, heraf ca. 50 ledere. I 2015 er centerets budget på ca. 300 mio. kr., ekskl. eksterne forskningsmidler, men inkl. satspuljer. Kerneopgaven på Psykiatrisk Center Nordsjælland er behandling og pleje af voksne med psykisk sygdom. Centeret tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud både under indlæggelse, ambulant og gennem en opsøgende indsats og har samtidig fokus på forebyggelse. Patienten er i centrum for al undersøgelse og behandling. Derudover har centeret to andre kerneopgaver: uddannelse af elever og studerende samt forskning. Psykiatrisk Center Nordsjælland er en universitetsafdeling med tilknytning til Københavns Universitet. Et af centerets særlige indsatsområder er et målrettet arbejde med at skabe en systematisk forbedringskultur - især med anvendelse af lean hvor der er opnået særdeles gode resultater med at skabe mere værdi for flere patienter. De seneste år har Psykiatrisk Center Nordsjælland været et af regionens førende centre i dette arbejde, hvor alle ledere, medarbejdere og ofte også patienter involveres for at skabe de bedste resultater. En væsentlig opgave for centerchefen vil blive sikring og fortsat udvikling af dette arbejde. Følgende opgaver varetages af centeret: Diagnosticering, behandling og pleje af patienter med psykiatriske lidelser med en sværhedsgrad, der forudsætter både stationær og ambulant behandling. Kvalitetsudvikling af behandlingen. Forebyggelse af indlæggelse/genindlæggelse ved ambulant (efter)behandling. Psykiatriske tilsyn ved afdelingerne på de øvrige sygehuse i regionen. Undervisning, forskning og udvikling af det psykiatriske fagområde. Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder i 2015 ud fra de visioner og mål, der er defineret i Visioner for fremtidens psykiatri, Virksomhedsplan 2015, Resultataftale 2015 og centerets driftsmål. 6

7 Det overordnede mål for Region Hovedstadens Psykiatri er, at flere patienter skal behandles bedre. Ud over at støtte op om dette arbejder Psykiatrisk Center Nordsjælland i 2015 målrettet mod, at alle i klinikken også skal have mere tid til patientbehandling. Psykiatrisk Center Nordsjælland har i 2015 især fokus på: Udvikling af forbedringsarbejdet gennem korte, intensive lean-events i alle afsnit Fortsat implementering af kognitiv adfærdsterapi Ombygning af 24-huset i Hillerød og fusion af sengeafsnit fra Frederikssund og afsnit 2621 Ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund på Psykiatrisk Center Nordsjælland Centerets ledelse Centerets ledelse udgøres af centerchefen og afdelingsledelserne. Afdeling Hillerød og Frederikssund ledes af klinikchef Henrik Søltoft og udviklingschef Marianna Hansen Afdeling Helsingør ledes af klinikchef Eric Schaumburg og udviklingschef Gitte Busch Pedersen Centerledelsen varetager i fællesskab de samlede ledelsesmæssige opgaver i centeret. Centerchefen refererer til direktøren i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund. Organisation Psykiatrisk Center Nordsjællands afsnit og senge omfatter: Akutmodtagelse: 1 skadestue / åben modtagelse med 9 senge, herunder akutteam 1 intensiv (lukket) modtagelse med 14 senge Sengeafdelinger: 5 åbne døgnafsnit med i alt 80 senge, 77 stationære senge og 3 patientstyrede senge 2 intensive afsnit med i alt 33 senge 1 ældrepsykiatrisk afsnit med 16 senge Ambulatorier: 3 distriktspsykiatriske afsnit med tilknyttede OP-teams opsøgende psykiatriske teams 1 OPUS-team med tidlig, opsøgende indsats over for unge mellem 18 og 35 år med debuterende psykoser 1 psykiatrisk ambulatorium 1 ældrepsykiatrisk ambulatorium 7

8 De tre geografiske enheder i Psykiatrisk Center Nordsjælland er organiseret med: Åbne døgnafsnit i Hillerød og Helsingør. Distriktspsykiatri/opsøgende psykiatriteams på alle tre matrikler. Intensive døgnafsnit i Hillerød. Alle specialfunktioner er placeret i Hillerød, herunder akutmodtagelse, ældrepsykiatrisk døgnafsnit og ambulatorium, OPUS-team, behandlingsretsklinik (ambulatorium) samt forskningsenhed med arbejdsfelt inden for affektive lidelser. Centerets nuværende ledelsesmæssige og kliniske organisation kan illustreres således: 8

9 Ledelsesopgaven som centerchef Centerchefen skal bidrage til at videreudvikle Region Hovedstadens Psykiatri, så psykiatrien fremstår som en stærk og samlet virksomhed. I den forbindelse skal centerchefen deltage i forskellige fora på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri. Centerchefen har det øverste ledelsesansvar på centeret og skal herunder: Omsætte centerets strategiske og politiske målsætninger til handling Realisere virksomhedsplanen og resultataftalen for Psykiatrisk Center Nordsjælland Sikre og videreudvikle arbejdet med forbedringsmetoder og lean Udøve ledelse med fokus på faglig kvalitet og forskningsindsatser Indgå i samspil med kommuner, primærsektor samt patient- og pårørendeorganisationer Bidrage aktivt i den tværgående dialog med direktionen og andre centerledelser Sikre en hensigtsmæssig prioritering og optimering af ressourcerne Skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø De konkrete ledelsesopgaver omfatter: Faglig ledelse Leder centeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, politikker og retningslinjer. Leder centerets kvalitetsarbejde. Understøtter og fremmer forskningsaktiviteter og sikrer rammerne herfor. Sikrer udviklingen af de sundhedsfaglige og psykiatriske tilbud til patienterne, både i forhold til faglig kvalitet og service med afsæt i og fokus på de årlige virksomhedsplaner. Personaleledelse Forestår personaleledelsen af centerets ledere ledelse gennem andre ledere. Sikrer den samlede ledelsesmæssige styring af centeret, herunder en klar og tydelig ansvarsfordeling i centerets ledelse og i centeret som helhed. Leder i overensstemmelse med psykiatriens politikker på HR-området. Sidder som formand for LMU, Lokalt Medarbejder Udvalg, og andre af centerets mødeudvalg. Administrativ ledelse Sikrer den økonomiske styring, herunder at budgettet holdes og styres på en professionel måde. Sikrer, at resultataftalen opfyldes. Sikrer, at alle former for klager håndteres korrekt. Fremmer brugen af IT-løsninger i hele centeret. Strategisk ledelse Sikrer, at centerets ledelsesfora fungerer hensigtsmæssigt. Anvender ledelsesdata til at udvikle og justere centerets aktiviteter m.v., herunder allokering af ressourcer. Sikrer en organisatorisk udvikling af centeret, der understøtter optimale patientforløb. Sikrer implementering af strategier og politikker, således at psykiatrien opnår de overordnede mål, særligt i forhold til de årlige virksomhedsplaner. 9

10 Personligt lederskab Sikrer en løbende ledelsesmæssig udvikling, der matcher de krav og forventninger, som knytter sig til stillingen, og efterspørger feedback. Udfylder rollen som leder i overensstemmelse med psykiatriens ledelsesgrundlag. Kompetenceprofil Faglig baggrund Centerchefen skal have en sundhedsfaglig eller samfundsfaglig baggrund og en relevant ledelsesmæssig efteruddannelse, der er suppleret med ledelsesmæssig og administrativ erfaring. Derudover må centerchefen gerne have erfaring med lean-metoder. Centerchefen skal have indgående kendskab til sundhedsområdet, gerne psykiatriområdet, og interessere sig for det samlede psykiatriske felt, herunder udviklings- og forandringsmuligheder, kvalitetsudvikling og forskning. Erfaring med patientinddragelse, forandringsledelse, sammenhængende patientforløb og ressourcestyring er væsentlig. Den nye centerchef skal gennem velfungerende processer kunne opnå resultater inden for virksomhedsplanens prioriteringer. Personlige egenskaber Den nye centerchef skal kunne samle ledelsesgruppen og medarbejderne om de faglige udviklingsmål, herunder fungere i rollen som inspirator og sparringspartner. Evnen til at lede gennem andre ledere er en vigtig egenskab. Desuden er evnen til fortsat udvikling af ledelsesog styringsarbejdet vigtig. Centerchefen skal formå at udøve en synlig og anerkendende lederstil, der reflekterer helhedssyn og har fokus på den tværfaglige ledelse, så der etableres en fremadrettet og konstruktiv dialog med samarbejdspartnere. Den nye centerchef har fokus på, at effektivitet, produktivitet og faglig udvikling går hånd i hånd. Der lægges vægt på datadrevet ledelse, og at ledelsesarbejdet udmøntes værdibaseret og på en etisk og ansvarlig måde. Initiativlyst, forbedrings- og udviklingsorientering skal være kendetegnende for centerchefens ledelsesmåde. Centerchefen skal kunne påvirke og udvikle den faglige indsats i bred forstand. Chefen besidder ambitioner om ud over at skabe højt kvalificeret patientbehandling at skabe gode arbejdspladser, ligesom skabelse af attraktive rammer for psykiatrien er et naturligt interesseområde (jf. virksomhedsplanen for 2015). Den nye centerchef skal kunne etablere en god og konstruktiv dialog i centeret. Chefen skal motivere ledere og medarbejdere til at arbejde med forbedringsmuligheder, idéer og forslag. Dette arbejde skal præges af troværdighed. I ledelsesarbejdet skal centerchefen fungere med et positivt, anerkendende og udviklingsorienteret menneskesyn og være i stand til at arbejde med en delegerende stil. 10

11 Centerchefen skal kunne balancere ledelsesindsatsen såvel opad som nedad i organisationen og prioritere det fælles ansvar for realiseringen af mål og visioner for psykiatrien. I samspillet med direktion, stabe og øvrige samarbejdspartnere på ledelsesniveau skal centerchefen kunne give et positivt med- og modspil. Centerchefen skal formå at skabe tillid og loyalitet i alle sammenhænge og i alle faggrupper m.v. med henblik på at opnå den fornødne respekt og accept. Den nye centerchef skal hurtigt kunne tage fat i vanskelige problemer og konflikter, ligesom evnen til at skære igennem skal beherskes, når dette er nødvendigt. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 11

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet

Sundhedsplan Høringsudkast December 2012. Region Hovedstaden. Høringsudkast. Sundhedsplan. - Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Region Hovedstaden Høringsudkast Sundhedsplan - Status for planer på sundhedsområdet December 2012 Sundhedsplan Høringsudkast December 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

PsykiatriNyt Tema: LEAN

PsykiatriNyt Tema: LEAN PsykiatriNyt Tema: LEAN Vi vil behandle flere patienter, bedre Indhold Leder Ny etape af lean-arbejdet skudt i gang...side 2 Centerchef: Derfor vil vi være et lean center Mere tid til kerneydelsen...side

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August 2011 1 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Telefon 32 68 02 00 www.kofoedsskole.dk

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune

Job- og personprofil. Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Job- og personprofil Centerchef til Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune 15. December 2014 Indledning Lyngby-Taarbæk Kommune søger en centerchef til Center for Sundhed

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere