Årsrapport2014. CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport2014. CVR-nr. 12 62 95 32"

Transkript

1 Årsrapport2014 CVR-nr

2 PenSam Holding A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Tlf Fax Hjemsted Furesø, Danmark CVR-nr DIREKTION Helen Kobæk 2

3 Indholdsfortegnelse Budskab fra ledelsen... 4 Ledelsesberetning Femårsoversigt... 6 Hovedaktiviteter... 8 Udvikling i koncernens hovedaktiviteter... 9 Årets resultat - koncernen Årets resultat - datterselskaberne Risikostyring og kapitalforhold Selskabsledelse og organisation Samfundsansvar Ledelse og revision Ledelseshverv Årsregnskabet Ledelsespåtegning Intern revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

4 Budskab fra ledelsen PenSam koncernen har en målsætning om at kunne tilbyde kunderne fleksible finansielle produkter. Aktiviteterne i koncernen er drevet ud fra arbejdsmarkedspensioner, men set ud fra et privatøkonomisk perspektiv kan pension ikke stå alene. PenSam koncernen tilbyder derfor også fordelagtige bank- og forsikringsprodukter til pensionskunderne i arbejdsmarkedspensionsselskabet, så kunderne kan få det totale overblik, overskud og råderum over deres økonomi. Tradition har afkastet udgjort 11,3%, og i PMF 27,3%. PMF-konceptet er aftaler med helt eller delvis garanterede ydelser, og i Tradition har kunder, der modtager pension, garanterede ydelser. En væsentlig del af afkastet er derfor anvendt til at dække garantierne. Resultatet for 2014 betyder, at PenSam Liv for femte år i træk har opnået et af pensionsbranchens bedste investeringsafkast. PenSam Holdings aktiviteter er omfattet af tre datterselskaber, PenSam Liv, PenSam Forsikring og PenSam Bank. Målsætningen for PenSam Holding er at kunne levere et højt afkast til ejerne samt gode produkter til kunderne. Målet skal dels nås gennem et godt afkast af egenkapitalens investeringsaktiver samt en rimelig risikoforrentning i PenSam Liv og dels gennem en fortsat vækst i forretningsgrundlaget for PenSam Bank og PenSam Forsikring. Årets egenkapitalforrentning før skat og efter minoritetsinteresser på 3,3% anses som tilfredsstillende. Ledelsen i PenSam Liv har i 2014 arbejdet på eksekvering af selskabets fastlagte strategi. PenSam Liv vil være kundernes foretrukne pensionsselskab. Den strategiske målsætning er forankret i finansielle og kundevendte målsætninger. Vi ønsker at fastholde et højt investeringsafkast og reducere omkostningsniveauet. Samtidig skal kundetilfredsheden forbedres. PenSam Liv opnåede i 2014 et tilfredsstillende tidsvægtet investeringsafkast på 11,3% før skat, inklusiv afkast af renteafdækninger. Selskabets pensionskoncept Fleksion har opnået et afkast på 9,2%. Grundlaget for at sikre kunderne gode pensioner er dermed styrket yderligere. I Der blev i 2013 udarbejdet en plan og iværksat en række initiativer i PenSam Liv, som skal bidrage til at reducere det fremtidige omkostningsniveau. Initiativerne forenkler forretningsprocesserne og styrker it-understøttelsen. Desuden bliver mulighederne for en mere effektiv kundeleverance styrket. I 2014 er der arbejdet videre med de i 2013 igangsatte tiltag. I 2014 kan effekten af tiltagene ses. Det er således i 2014 lykkedes at vende omkostningsudviklingen, og de gennemsnitlige administrationsomkostninger pr. kunde er faldet fra 609 kr. til 585 kr. I 2015 forventes et yderligere fald. Koncernens bank- og forsikringsvirksomhed har en strategi om at udvikle og udvide selskabernes forretningsområder, dels for at udleve koncernens strategi om at kunne tilbyde relevante finansielle produkter, dels for at sikre vækst på koncernniveau. I PenSam Forsikring fokuseres på fortsat udbredelse af kendskabet til individuelle produkter, optimering af salgsindsatsen og vækst i præmier. Effekten af de indsatser der i 2014 er foretaget for at øge væksten, forbedrer således lønsomheden i selskabet. Væksten i de individuelle produkter i både 2013 og 2014 bidrager til at skabe en bedre balance i selskabets sammensætning af kollektive og individuelle produkter. 4

5 PenSam Bank har i 2014 haft en målsætning om et øget forretningsomfang som følge af investeringer i bankens vækst. Med en udlånsvækst på 1,7% har forretningsudviklingen i året ikke levet op til de fastsatte målsætninger og forventninger. I løbet af 2014 er der foretaget en række initiativer til omkostningsreduktion, så årets samlede regnskabsmæssige resultat er på niveau med det forventede som en konsekvens af udviklingsplanen. Justeringerne er et led i ledelsens løbende revurdering af udviklingsplanen med henblik på at sikre en vedvarende balance imellem indtægter og omkostninger i bankdriften. ÅRET 2014 i TAL Resultat for 2014 udgør 81,8 mio. kr. efter skat, hvilket er en forbedring på 192,5 mio. kr. i forhold til Der er forbedringer i resultatet af såvel PenSam Liv, PenSam Forsikring som i PenSam Bank. Resultatet er primært påvirket af et godt afkast af egenkapitalens investeringsaktiver i PenSam Liv. Fremadrettet vil fokus være rettet mod fastholdelse af et fortsat højt afkast af investeringsporteføljen i PenSam Liv i lighed med årene , såvel som en høj vækst i forretningsgrundlaget for PenSam Bank og PenSam Forsikring samt at holde fokus på omkostninger i hele koncernen gennem fortsat rationalisering og effektivisering. 5

6 Femårsoversigt I mio. kr. Resultatopgørelse Skadesforsikring Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsteknisk rente Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat af skade Afløbsresultat Livsforsikring Præmier Forsikringsydelser Overført investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af genforsikring Ændring i livsforsikringshensættelser Bonus Forsikringsteknisk resultat af liv Investeringsafkast, i alt Overført til forsikringsvirksomhed Pensionsafkastskat Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Årets resultat Minoritetsinteressers andel i driftsresultat Moderselskabets andel af Årets resultat Balance Aktiver, i alt Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt heraf minoritetsinteressers andel

7 Nøgletal i procent Koncernen Afkast før pensionsafkastskat 11,1 3,5 12,1 10,6 10,2 Afkast efter pensionsafkastskat 9,5 3,0 10,5 9,0 9,0 Ejerkapitalgrad 3,5 3,7 4,2 4,2 4,6 Overdækningsgrad 3,9 4,1 4,2 2,1 2,8 Solvensdækning 226,6 240,9 227,1 144,1 177,8 Egenkapitalforrentning før skat* 6,2-5,4 9,5-8,2 10,7 Egenkapitalforrentning efter skat* 3,7-5,0 7,6-0,7 7,1 Livsforsikring Omkostningsprocent af præmier 5,3 5,6 5,6 9,1 4,6 Omkostningsprocent af hensættelser 0,4 0,5 0,5 0,9 0,5 Omkostninger pr. forsikret i kr Omkostningsresultat 0,0-0,05-0,05-0,43-0,03 Forsikringsrisikoresultat 0,1 0,05 0,34 0,99 0,93 Bonusgrad 5,8 9,7 8,3 4,9 3,3 Kundekapitalgrad 4,1 4,0 4,0 3,4 2,8 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 18,0 10,8 41,9 7,6 9,2 Forrentning af særlige bonushensættelser af type B før skat 10,5 12,0 23,7 30,9 11,5 Skadesforsikring Bruttoerstatningsprocent 72,2 79,5 77,8 79,2 78,4 Bruttoomkostningsprocent 19,4 20,8 23,4 14,7 7,0 Combined ratio 93,3 101,8 102,0 94,2 85,6 Operating ratio 93,3 101,7 101,7 93,4 85,0 Relativt afløbsresultat 27,1 11,8 24,1 20,1 18,2 Bank Renterisiko 4,5 3,7 9,8 10,6 9,2 Udlån plus nedskrivning i forhold til indlån 68,8 51,5 43,6 43,3 36,7 Årets nedskrivningsprocent 0,5 0,6 0,4 0,3 0,8 Årets udlånsvækst 1,7 12,7-4,4 3,6-1,9 Alle nøgletal er beregnet i henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Særlige bonushensættelser type B modtager samme forrentning som egenkapitalen og kan dække tab på lige fod med egenkapitalen. * Egenkapitalen er opgjort ekskl. minoritetsinteressers andel af egenkapitalen, idet de hovedsagligt er af investeringsmæssig karakter. 7

8 Hovedaktiviteter PENSION - FORSIKRING - BANK PenSam Holding A/S er en forsikringsholdingvirksomhed samt moderselskab i PenSam koncernen - en finansiel koncern, der tilbyder produkter inden for pensions-, forsikrings- og bankvirksomhed. PenSam Holding A/S har tre datterselskaber, hvor de vigtigste forretningsområder er arbejdsmarkedspension samt bank- og forsikringsvirksomhed for privatkunder. De vigtigste forretningsområder i PenSam koncernen Livsforsikring - præmier mio. kr. Skadesforsikring - præmier 232 mio. kr. Bankvirksomhed - renteindtægter 71 mio. kr. PENSAM'S KUNDER PenSam koncernen har ca arbejdsmarkedspensionskunder. Disse kunder er fortrinsvis lønmodtagere, som er ansat i kommuner, regioner og private virksomheder inden for de fagområder, som FOA - Fag og Arbejde og LederForum tegner overenskomster for. EJERFORHOLD PenSam Holding er ejet af FOA - Fag og Arbejde og Pensionskassen PenSam. Det er FOA - Fag og Arbejde, der har den bestemmende indflydelse. PenSam har hovedsæde i Farum. Koncernstrukturen fremgår af figuren nedenfor. Balancen i PenSam koncernen PenSam Holding, koncernen mio. kr. PenSam Holding, moderselskabet mio. kr. PenSam Liv, mio. kr. PenSam Forsikring, 265 mio. kr. PenSam Bank, mio. kr. PenSam Holding A/S Aktiekapital 250 mio. kr. PenSam Liv forsikringsaktieselskab Aktiekapital 125 mio. kr. PenSam Bank A/S Aktiekapital 60 mio. kr. PenSam Forsikring A/S Aktiekapital 25 mio. kr. 8

9 Udvikling i koncernens hovedaktiviteter LIVSFORSIKRING Kunder PenSam Liv har i 2014 arbejdet med at udvikle et delpensionsprodukt. Delpension er en mulighed for vores kunder for en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I stedet for en fuld tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet får kunderne gennem delpension mulighed for at gå på deltid og får løn suppleret med pension. Som følge af skattereformen er muligheden for at indbetale til kapitalpension med fradragsret ophørt, og samtidig har skattereformen åbnet mulighed for at få afgiftsberigtiget kapitalpensioner til en afgift på 37,3% af opsparingen. Da det er fordelagtigt for selskabets kunder at anvende denne mulighed, valgte ledelsen i Pen- Sam Liv at afgiftsberigtige kundernes kapitalpensioner. Denne afgiftsberigtigelse er, som planlagt, foretaget i efteråret Der er samlet foretaget afgiftsberigtigelse på 837,5 mio. kr. til staten. PenSam Liv har en klar målsætning om at øge kundetilfredsheden. Kundetilfredsheden skal styrkes igennem en fokuseret eksekvering på selskabets strategi. Ud over at sikre høje afkast og en effektiv administration, skal kunderne i PenSam Liv tilbydes et samlet rådgivningskoncept som passer til kundernes behov. Kundetilfredsheden er i 2014 steget væsentligt. Investeringsafkast 2014 har investeringsmæssigt været præget af, at de lange renter generelt har været faldende gennem året og ligger ved udgangen af året rekordlavt. De danske (statsobligations)renter har udviklet sig parallelt med de tilsvarende tyske renter. De pengepolitiske tiltag i de tre valutaområder har sammen med de styrkede vækstudsigter for amerikansk økonomi desuden stimuleret efterspørgslen efter risikofyldte aktiver. Tendensen på aktiemarkederne har derfor været opadgående, om end der har været et par dyk i løbet af året. Der ses ofte sådanne midlertidige markedsudsving efter en periode med en ensrettet markedsbevægelse. PenSam Liv har i 2014 opnået et tilfredsstillende investeringsafkast på 11,3% før skat inklusiv afkast af renteafdækninger. De alternative investeringer i PenSam Liv omfatter ejendomme, unoterede aktier, investeringer i infrastruktur samt udlån til virksomheder. De alternative investeringer har været en del af investeringsstrategien i PenSam Liv igennem de seneste 5 år, og andelen af alternative investeringer har bevidst været øget igennem de seneste år. PenSam har også i 2014 haft fokus på at skabe langsigtet afkast igennem alternative investeringer. Investeringerne er i deres natur præget af, at der ikke findes en effektiv prisdannelse samt, at investeringerne i deres natur er illikvide. Såvel ved investeringen som ved den efterfølgende måling af risici og værdiansættelse skal der derfor være en øget fokus på disse typer af investeringer. PenSam Liv har i 2014 øget investeringerne i aktier, private equity, infrastruktur og ejendomme. Omkostninger Året 2014 har som forventet været præget af et højt aktivitetsniveau og væsentlige investeringer i nye it-systemer i PenSam Liv. Investeringerne skal skabe grundlaget for en fremtidig itunderstøttelse, der både understøtter kundernes behov, og som samtidig skaber fundamentet for fremadrettede omkostningsreduktioner. Sideløbende med de planlagte investeringer i ny it- 9

10 understøttelse er der igennem hele 2014 arbejdet fokuseret med en generel effektivisering i driften. Omkostningsnøgletallet administrationsomkostninger pr. kunde er ligeledes faldet fra 609 kr. i 2013 til 585 kr. I forhold til udviklingen i selskabets nøgletal over en periode på de seneste fem år, er det tilfredsstillende, at der kan konstateres en effekt af de seneste to års indsatser for reduktion af omkostningerne. Ikke garanterede ydelser Mere end 83% procent af kunderne i PenSam Liv har ikke garanterede ydelser. er på pension og har en ydelsesgaranti, og de kunder som ikke er på pension, og ikke har en ydelsesgaranti. Formålet med opdelingen er at kunne differentiere investeringsstrategien inden for Traditionskonceptet og dermed øge investeringsafkastet - til gavn for kunderne. FORSIKRING Hovedparten af aktiviteten i PenSam Forsikring kan henføres til kollektive produkter. De samlede præmier for kollektive produkter for 2014 udgør 181,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,2 mio. kr. i forhold til Regnskabsreglerne medfører, at de ikke garanterede ydelser i et gennemsnitsrentemiljø skal behandles som produkter, der indeholder en ydelsesgaranti. Rentefaldet i 2014 har medført en massiv værdiregulering, som har fjernet det kollektive bonuspotentiale i Traditionskonceptet, og basiskapitalen har pr. 31. december 2014 dækket et mindre underskud. Størrelsen af et underskud, som basiskapitalen skal dække, afhænger primært af udviklingen i renten og aktiemarkederne. Såfremt PenSam Liv s solvens i 2015 måtte blive påvirket af det ovenstående forhold, kan selskabet foretage en omtegning af policerne, idet ydelserne ikke er garanterede. Konsekvensen af en eventuel omtegning er, at solvensen forbedres, men en eventuel omtegning formodes isoleret set ikke at ændre den forventede udmeldte pensionsydelse overfor kunderne. PenSam Liv besluttede i 2014 at arbejde på en opdeling af Traditionskonceptet i to kontributionsgrupper med virkning fra 1. januar Traditionskonceptet påtænkes opdelt i de kunder, som Præmierne for kollektive produkter er afhængig af udviklingen i antal kunder i PenSam Liv. Antallet af kunder i PenSam Liv har været relativt stabilt over de senere år, men der er i 2014 foretaget visse tilpasninger til kundernes dækninger. Regnskabsåret i PenSam Forsikring har været præget af den fortsatte udvikling af individuelle produkter. Omfanget af præmier og udbetalte erstatninger relateret til individuelle produkter vokser løbende i takt med, at porteføljen vokser. Væksten kan generelt tilskrives en fokuseret indsats på salgsfremmende aktiviteter, herunder et styrket samarbejde med FOA og et øget kendskab til PenSam Forsikring, men også konkurrencedygtige priser. PenSam Forsikring har hidtil anvendt Himmerland Forsikring som samarbejdspartner på police- og skadesbehandling på de individuelle produkter. I overensstemmelse med den forretningsplan, som PenSam Forsikring har lagt for administration af de individuelle produkter, er policebehandlingen nu hjemtaget til PenSam Forsikring. Hjemtagelsen skal ses som en følge af de seneste to års 10

11 planlagte vækst. Det planlægges endvidere at hjemtage skadesbehandlingen i 4. kvartal Igen for 2014 har PenSam Forsikring haft lave skadesprocenter. Skadesprocenten for 2014 for individuelle produkter var samlet på 54,4% og 76,7% for kollektive produkter. Den lave skadesprocent understøtter selskabets antagelse om, at kunderne i PenSam Forsikring har skadesforløb, der er bedre end den gennemsnitlige forsikringskunde. BANK Året har primært været fokuseret mod salgsaktiviteter for at øge udlånsvæksten. I året er der blevet arbejdet med løbende digitalisering rettet mod at øge salget. Der er ligeledes introduceret et nyt andelsboligprodukt, og der arbejdes på introduktion af puljeinvesteringsordninger for bankens indlånskunder. Puljeinvesteringsproduktet forventes introduceret i starten af I 2013 blev Realkreditlån introduceret i banken, og i 2014 er interessen omkring dette produkt stigende. Bankens udlånsvækst på 1,7% for 2014 har dog ikke været som forventet. tige kundernes kapitalpensioner. Denne afgiftsberigtigelse er som planlagt foretaget i efteråret Der er samlet betalt 306 mio. kr. i afgifter til staten. Dette har reduceret bankens indlån og indlånsoverskud med et tilsvarende beløb. INSPEKTION FRA FINANSTILSYNET PenSam Bank og PenSam Forsikring har i 2014 haft ordinært inspektionsbesøg fra Finanstilsynet. PenSam Bank modtog i den forbindelse Finanstilsynets rapport den 24. november Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen ikke fundet væsentlige mangler i PenSam Bank s risikostyring. Finanstilsynet har givet PenSam Bank visse påbud på rapportering, likviditetsområdet og kreditgivningen. Alle påbud er efter PenSam Bank s opfattelse efterlevet ved udgangen af 2014 ved tilpasninger af politikker, retningslinjer, rapporter og forretningsgange. På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen er Finanstilsynets rapport for PenSam Forsikring endnu ikke modtaget. Som følge af udviklingen i udlån har der i det sidste halvår af 2014 været fokus på tilpasninger af omkostningsniveauet i forhold til bankens oprindelige forretningsudviklingsplan. PenSam Bank har i 2014 en nedskrivningsprocent på 0,5%, hvilket vurderes som tilfredsstillende i forhold til branchen generelt. Den beskedne nedskrivningsprocent skal ses i lyset af, at PenSam Bank er en privatkundebank med gode, ansvarlige kunder og ikke er eksponeret mod risici på erhvervskundemarkedet. Ledelsen i PenSam Bank vurderede i 2013, at det var fordelagtigt for bankens kunder at afgiftsberig- 11

12 Årets resultat - koncernen Årets resultat før skat udgør 884,1 mio. kr. for koncernen for 2014 mod et resultat før skat på 501,6 mio. kr. for Efter skat og minoritetsinteresser udgør årets resultat 81,8 mio. kr. mod et resultat efter skat på -110,7 mio. kr. for USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved udarbejdelse af årsrapporten foretages der i forbindelse med indregning og måling af visse regnskabsposter en vurdering, som omfatter skøn, og er behæftet med en vis usikkerhed. Resultatet er generelt i overensstemmelse med de forventninger, som er udmeldt i halvårsrapporten for Årets resultat er tilfredsstillende. Resultatet efter skat og minoritetsaktionærer er positivt påvirket af resultaterne i PenSam Liv og PenSam Forsikring, men negativt påvirket af resultatet i PenSam Bank. PenSam Holding's egenkapitalforrentning før skat udgør 40,0% mod en egenkapitalforrentning før skat i 2013 på -5,4%. Resultat og udvikling af de enkelte datterselskaber fremgår af 'Årets resultat datterselskaberne'. PENSAM HOLDING, MODERSELSKABET Moderselskabets andel af årets resultat før skat udgør 79,8 mio. kr. mod -114,0 mio. kr. sidste år. Resultatet i moderselskabet består af resultatet i datterselskaberne, administrationsindtægter, administrationsomkostninger og afkast af PenSam Holding s obligationsbeholdning. PenSam Holding administrerer præmieindbetalinger på vegne af PenSam koncernen og har i den forbindelse modtaget 14,9 mio. kr. i administrationsbidrag. Bidraget afregnes på omkostningsdækkende basis. I mio. kr. Årets resultat før skat 79,8 Investeringsaktiver 2.219,0 Egenkapital 2.252,8 Egenkapitalforrentning før skat, % 40,0% Usikkerhederne ved indregning og måling vedrører i PenSam koncernen primært værdiansættelse af koncernens investeringsaktiver, som ikke handles på et aktivt marked samt opgørelse af markedsværdien af de forsikringsmæssige hensættelser. Metoderne for fastsættelse af værdier på de øvrige nævnte regnskabsposter er uændrede i forhold til udarbejdelsen af årsrapporten for Der er generelt foretaget opdatering af skøn og forudsætninger. Den største usikkerhed ved målingen hviler på opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder særligt forventninger og forudsætninger til levetid. Der henvises til afsnittet 'Regnskabsmæssige skøn' under Anvendt regnskabspraksis, hvor der er foretaget en særskilt beskrivelse af principper og metoder for fastsættelse af værdierne på de nævnte regnskabsposter. Endvidere er de væsentligste usikkerheder ved måling beskrevet. Under 'Aktiver og følsomhedsoplysninger' vises endvidere usikkerheden ved renteændringer, fald i aktiernes og ejendommenes værdi samt påvirkningen ved ændring i vurderingen af dødelighed og invaliditetshyppighed. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Begyndelsen af 2015 har været præget af finansiel uro. En ny regering i Grækenland har skabt forøget usikkerhed om landets tilknytning til EU- RO en. Usikkerheden har skabt væsentligt pres 12

13 på den danske krone, som følge af et voldsomt valutainflow, og renterne er reduceret yderligere, med henblik på at holde kronen fast mod EU- RO en. PenSam koncernen har en høj andel af investeringerne placeret i udenlandsk valuta, men har foretaget afdækning af de væsentligste valutarisici. tion i den danske valuta, og dermed en unormal situation. Det forventes at der i løbet af 2015 vil være et forsigtigt men stabilt økonomisk opsving. Samlet er det forventningen at 2015 i afkastmæssige sammenhænge vil blive et udfordrende år, og der forventes ikke afkast i det niveau, der er realiseret i Der forventes samlet positive investeringsafkast i 2015 i alle koncernens selskaber. Det yderligere fald i renteniveauet i begyndelsen af 2015 øger ekstrahensættelserne (værdiregulering) i PenSam Liv på de garanterede ydelser, og ligeledes på de ikke-pensionerede i Tradition. PenSam Liv har afdækket rentefølsomheden på de koncepter, som har garantier, og er dermed ikke påvirket negativt af det lavere renteniveau på disse pensionskoncepter. For de ikkepensionerede i Tradition medfører rentefaldet, at basiskapitalen må dække yderligere tab på grund af regnskabsreglerne. Udviklingen i solvensdækningen i PenSam Liv afhænger af aktiemarkederne og udviklingen i renten. Som følge af den nuværende ustabilitet i markederne, er udviklingen i solvensen mere volatil end normalt, og overvåges derfor også løbende. I tilfælde af yderligere fald i renten kombineret med fald i aktiekurserne, kan PenSam Liv foretage en omtegning af policerne, for derved rent regnskabsteknisk at fjerne værdireguleringen og øge solvens i PenSam Liv og dermed også koncernen. FORVENTNINGER TIL 2015 Koncernens regnskabsmæssige resultat er meget afhængigt af udviklingen i investeringsafkastet. Investeringsmarkederne er i begyndelsen af 2015 præget af en væsentlig uro, herunder af spekula- Endvidere forventes en fortsat reduktion af administrationsomkostningerne i koncernen, sammenholdt med 2014-niveauet. Administrationsindtægter og -omkostninger i PenSam Holding forventes i 2015 at være på niveau med Den planlagte opdeling af Tradition i to særskilte kontributionsgrupper vil kunne påvirke PenSam Holding s datterselskab PenSam Liv s resultat i 2015 negativt, idet det ikke forventes, at det tab basiskapitalen skal dække, er fuldt ud tilbagebetalt i Opdelingen medfører ligeledes en reduktion af det individuelle solvensbehov. De foreløbige beregninger viser at tabet ved opdeling pr. 1. januar 2015 er opgjort til et niveau på 330 mio. kr. Solvensbehovet reduceres i samme forbindelse med ca. 1 mia. kr. Opdelingen udfordres ligeledes af regnskabsreglerne, idet opdelingen rent regnskabsteknisk vil kunne øge det tab, som basiskapitalen skal dække i tilfælde af rentefald. Da renten er faldet siden 1. januar 2015, er tabet derfor efterfølgende forøget. Basiskapitalens tab er følsomt overfor udviklingen i renten og derfor følges udviklingen heri tæt. Som følge af den planlagte opdeling forventes der et negativt resultat for 2015, men det regnskabsmæssige resultat er meget afhængig af udviklingen i renten. 13

14 Årets resultat - datterselskaberne PENSAM LIV Årets resultat før skat udgør 136,0 mio. kr. mod et resultat før skat i 2013 på -84,8 mio. kr. Årets resultat er påvirket af et højt afkast på egenkapitalen investeringsaktiver. Resultatet for 2014 er tilfredsstillende. Omkostninger pr. forsikret udgør 585 kr. i 2014 mod 609 kr. i Faldet skyldes primært, at der igennem hele 2014 er arbejdet fokuseret med en generel effektivisering i driften. Resultatet betyder, at kunderne i PenSam Liv får en kontorente på mellem 2,0 og 5,0% før skat. I 2014 har PenSam Liv opnået et afkast på 8,1 mia. kr. før pensionsafkastskat i forhold til 2,1 mia. kr. i Afkastet svarer til et tidsvægtet afkast på 11,3%. Det officielle afkastnøgletal (N1) udgør 10,8% før pensionsafkastskat. I mio. kr. Årets resultat før skat 136,0 Investeringsaktiver ,1 Egenkapital 1.811,8 Forsikringsmæssige hensættelser, i alt ,8 Afkast før skat, % 10,8% Egenkapitalforrentning før skat, % 7,7% Bonusgraden er i 2014 faldet til 5,8% mod 9,7% i PenSam Liv s solvensdækning udgør 218,8% mod 232,7% i PENSAM FORSIKRING Resultatet i PenSam Forsikring udgør 19,2 mio. kr. før skat mod -1,9 mio. kr. i Årets resultat medfører, at egenkapitalforrentningen før skat for 2014 udgør 14,6%. sammenholdt med 2013 kan henføres til et stigende aktivitetsniveau, der er skabt uden en tilsvarende stigning i omkostningerne samt afløbsgevinster vedrørende tidligere års forsikringsmæssige hensættelser. Resultatet anses som tilfredsstillende. PenSam Forsikring s solvensdækning udgør 3,1 mod 2,9 i I mio. kr. Årets resultat før skat 19,2 Investeringsaktiver 213,0 Egenkapital 137,0 Forsikringsmæssige hensættelser, i alt 101,6 Egenkapitalforrentning før skat, % 14,6% PENSAM BANK Resultatet i PenSam Bank udgør -10,8 mio. kr. før skat mod -16,0 mio. kr. i Underskuddet var forventet som følge af planlagte investeringer i forretningsudvikling. Nettorente- og gebyrindtægter af bankdriften er siden 2013 steget med 11,4 mio. kr., og der er fortsat en stabil nedskrivningsprocent som for året udgør 0,5%. Omkostningerne udgør 62,4 mio. kr. og er i 2014 påvirket af planlagte investeringer i forretningsudvikling. Resultatet for 2014 er forbedret siden 2013, hvilket var forventet. Resultatet anses dog som ikke tilfredsstillende som følge af den manglende udlånsvækst. Forsikringsvirksomheden giver et overskud på 15,1 mio. kr. mod et underskud på 3,3 mio. kr. i Årsagen til forbedringen af årets resultat 14

15 Bankens solvensprocent udgør 22,2% mod 20,9% i I mio. kr. Årets resultat før skat -10,8 Udlån 875,6 Indlån 1.306,9 Egenkapital 241,3 Egenkapitalforrentning før skat, % -4,4% 15

16 Risikostyring og kapitalforhold Risikostyring er forankret i de enkelte juridiske enheder i koncernen. Kapitalforhold og risikostyring er centrale områder i forhold til den løbende styring af selskaberne. Risikostyring skal sikre, at der aktivt tages stilling til, hvilke risici koncernen vil påtage sig, og hvordan de væsentligste risici håndteres. Risikostyring og accept af risici skal ses under hensyntagen til koncernens fastsatte forretningsmodel, strategiske målsætninger samt den kapital, der er til rådighed. Risikostyringen er forankret hos ledelsen, hvor bestyrelsen for de enkelte selskaber overordnet fastsætter strategiske risici samt rammerne for risikostyring. Ud fra de identificerede risici fastlægger bestyrelsen koncernens politikker og retningslinjer. Disse revurderes og godkendes årligt af bestyrelsen. Selskabet har en risikokomité, hvis primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces og evaluering af de enkelte selskabers kapital- og solvenssituation. Den praktiske udførelse af risikostyringen er forankret i en selvstændig risikostyringsfunktion, som løbende modtager rapportering fra hele organisationen ved identifikation af nye risici. Risikostyringsfunktion sikrer en ensartet behandling af risici, foretager vurdering af væsentligheden af risici samt rapportering heraf og overvåger løbende de identificerede risici samt de handlinger, der er igangsat for at reducere risici. Samtidig registreres samtlige identificerede risici i et risikosystem, som tydeliggør sammenhængen mellem risici, hændelser og selskabernes kontrolmiljø. De væsentligste risici i PenSam koncernen vedrører finansielle risici, forsikringsmæssige risici samt operationelle risici. FINANSIELLE RISICI Finansielle risici består primært af markeds- og modpartsrisici, og er primært relateret til tab på investeringsaktiver. Markedsrisici omfatter renterisici, aktierisici, ejendomsrisici, valutarisici samt kreditspændrisici. Styring af de finansielle risici tager udgangspunkt i investeringsstrategien samt politikker og retningslinjer for markedsrisici. Af koncernens politikker og retningslinjer fremgår blandt andet krav til sammensætning af investeringerne, anvendelse af benchmark mv. Investeringerne sammensættes, så risikoen i investeringsporteføljen spredes, så der ikke er for stor afhængighed af en enkelt aktivklasse eller et enkelt aktiv. Bestyrelsen har endvidere fastlagt et risikobudget for markeds- og modpartsrisici, som risikoforbruget skal holdes inden for. Der afrapporteres til bestyrelsen ved eventuelle rammeoverskridelser. Der er ligeledes løbende afrapportering på afkast. Der er ligeledes i politikker og retningslinjer fastsat rammer for modpartsrisici, for at sikre en høj bonitet og spredning på modpartsrisici. FORSIKRINGSMÆSSIGE RISICI Forsikringsmæssige risici omfatter primært invaliditets- og levetidsrisiko. En væsentlig risiko i PenSam koncernen er relateret til usikkerheden i kundernes levetid. PenSam koncernens pensionskunder har livsvarige alderspensioner, som vil medføre gevinster eller tab 16

17 såfremt de forventede og faktiske levetider afviger. Koncernen forholder sig som minimum årligt til udviklingen i kundernes levetid. Ved stigende levetid foretages der yderligere hensættelser til at dække de fremtidige forpligtigelser. Der sker endvidere en revurdering af de forventninger om kundernes levetid, som indgår i koncernens prognoseberegninger. Dette for at sikre at kunderne har et godt grundlag for at vurdere der økonomiske forhold ved pensionering. OPERATIONELLE RISICI Operationelle risici er defineret som tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Operationelle risici opstår således som følge af fejl eller mangler i processer eller som følge af udefrakommende forhold, som medfører økonomiske tab eller tab af omdømme. Koncernen har, for at reducere risikoen for tab som følge af operationelle risici, sikret sig, at der er implementeret forretningsgange og defineret interne kontroller, som skal imødekomme dette. FØLSOMHEDSOPLYSNINGER Følsomhedsberegninger er anført i note 33 til årsrapporten. Følsomhedsberegningerne viser påvirkningen på basiskapitalen ved fald og stigninger i for eksempel rente eller aktiekurser. SOLVENS II Finanstilsynet har af hensyn til ensartet beskyttelse af forsikringstagerne indført regler om beregning af solvensbehovet fra 1. januar 2014, hvorefter de fremtidige Solvens II-regler for beregning af kapitalkrav finder anvendelse ved koncernens opgørelse af solvensbehov. Samtidig er der i 2014 indført overgangsregler for beregning af hensættelser til brug for solvensberegning. Solvens II-regler, som udover solvens- og regnskabsmæssige krav, også omhandler nye krav til ledelsessystemet og rapportering, skal være endelig implementeret pr. 1. januar SIKKERHEDSNIVEAU, KAPITALPLAN- LÆGNING OG ISB-BEREGNINGER Den overordnede metode til beregning af det individuelle solvensbehov består af en scenariebaseret beregning af alle væsentlige risici. Koncernens væsentligste risikokilder er forsikringsrisiko, markedsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Solvensbehovet beregnes fra 1. januar 2014 efter den nye solvensbekendtgørelse. Solvenskravet opgøres i henhold til denne som summen af døtrenes solvenskrav. For så vidt angår PenSam Bank beregnes dette solvenskrav efter bankreglerne, for PenSam Forsikring og PenSam liv efter den nye solvensbekendtgørelse for forsikring. I henhold til denne skal man fremadrettet enten anvende en i bekendtgørelsen angivet standardmetode eller anvende en total eller partiel intern model, der i givet fald skal indsendes en redegørelse for. Standardmetoden følger stort set de kommende Solvens II-regler. Der er mellem Finanstilsynet og branchen enighed om, at EU's standardmetode for solvensbehov vedrørende levetidsrisiko ikke harmonerer med de danske krav i forhold til hensættelser under Finanstilsynets levetidsbenchmark, og der er derfor udviklet en partiel intern model, der passer til de danske forhold. Derfor anvendes for PenSam Forsikring alene standardmodellen, mens der for PenSam Liv anvendes standardmodellen justeret med denne partielle interne model vedrørende levetidsrisiko. Fra 2016 overgås fuldt ud til reglerne under Solvens II. 17

18 Mio.kr Solvens I-Krav Individuelt solvenskrav Jævnfør ovenstående udgør kapitalkravet 1.982,7 mio. kr. I forhold til nøgletallet for solvensdækningen opgøres kapitalkravet i forhold til Solvens I- kravet. PenSam Holding s basiskapital udgør 4.493,8 mio. kr., og der er således en solvensdækning på 226,6%. Det individuelle solvensbehov er dog større end Solvens I-kravet, og solvensdækningen i forhold til det individuelle solvensbehov udgør 161,2%. 18

19 Selskabsledelse og organisation ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLE- DELSE God selskabsledelse skaber værdi for koncernen og er medvirkende til at forbedre koncernens forretning til fordel for vores kunder. Bestyrelsen vurderer derfor jævnligt, om der er behov for at styrke bestyrelsesmedlemmernes kompetencer, så bestyrelsen til enhver tid er i stand til at varetage bestyrelsesopgaverne på kvalificeret og ansvarlig vis. PenSam Holding forholder sig derfor løbende til de gældende danske anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse samt til det af Finansrådet udarbejdede ledelseskodeks. De anbefalinger som giver mening og skaber værdi for PenSam Holding, anvendes som elementer i ledelsen af koncernen. En samlet redegørelse kan findes på PenSam s hjemmeside Ledelsen i PenSam Holding er todelt, og består af en bestyrelse og en direktion. BESTYRELSE Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf to medlemmer er nomineret af FOA - Fag og Arbejde, og to medlemmer er nomineret af Pensionskassen PenSam. Derudover er tre medlemmer valgt af medarbejderne i PenSam koncernen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på et år. Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder samt to skriftlige møder i Bestyrelsen fastlægger forretningsmodellen og den overordnede strategi for koncernen. Samtidig har bestyrelsen ansvaret for at ansætte en direktion samt føre tilsyn med at direktionen varetager sine opgaver tilfredsstillende. Ledelse af en finansiel koncern som PenSam Holding kræver en bestyrelsessammensætning med brede kompetencer. Der er fortsat stigende krav til bestyrelsen. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering af bestyrelsens kompetencer og samarbejde, ligesom der foretages en årlig evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen. KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING Det er bestyrelsens væsentligste fokus at sikre de nødvendige kompetencer ved bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen har besluttet, at det underrepræsenterede køn i PenSam Holding skal udgøre mindst 25% af bestyrelsen, hvilket vil sige et medlem, da bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfylder allerede på nuværende tidspunkt dette mål. Den kønsmæssige fordeling mellem de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Pen- Sam Holding var pr. 31. december 2014 en kvinde og tre mænd. Bestyrelsen i PenSam Holding har besluttet ikke at udarbejde en politik for den kønsmæssige sammensætning i de øvrige ledelsesorganer, da der er under 50 ansatte i selskabet, og at der ikke udarbejdes en politik eller opstilles måltal vedrørende den kønsmæssige sammensætning på koncernniveau. Bestyrelsen vurderer årligt forud for generalforsamlingen, hvorvidt der er behov for at iværksætte tiltag for at fastholde andelen af det underrepræsenterede køn. 19

20 DIREKTION Direktionen består af Helen Kobæk. Direktionen har tillige direktionsposter i andre selskaber i PenSam gruppen, jf. oplysningerne om Ledelseshverv. Direktionen varetager den daglige drift. Direktionen skal følge de politikker, retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Direktionens ansvar omfatter implementering af den af bestyrelsen fastlagte strategi, virksomhedens organisation og fordeling af ressourcer samt løbende rapportering om finansielle forhold til bestyrelsen. It-governanceboard Koncernens it-governanceboard skal sikre, at der foretages en samlet prioritering af it-projekter og med baggrund i koncernens samlede behov, så der sikres stram styring af porteføljens forbrug med hensyn til ressourcer, økonomi og løsningsdesign. Boardet består af koncernens direktion samt it-direktøren, forretningsudviklingsdirektøren og økonomidirektøren. WHISTLEBLOWERORDNING PenSam har i 2014 etableret en samlet whistleblowerordning for selskaber i PenSam gruppen. Bestyrelsen fastlægger direktionens aflønning, og fører løbende tilsyn med dens indsats. KOMITÉER PenSam gruppen har etableret en række interne komiteer på tværs af selskaberne, som skal sikre velfungerende processer samt optimal prioritering for PenSam gruppen som helhed med respekt for det enkelte selskab. Risikokomité Risikokomitéens primære opgaver består af overvågning af risici, vurdering og sikring af en velfungerende risikostyringsproces samt evaluering af koncernens kapital- og solvenssituation. Komitéen består af koncernens direktion samt governancedirektøren. Investeringskomité Investeringskomitéen har ansvaret for at overvåge koncernens investeringer, herunder evaluere investeringsafkastet og drøfte forventede investeringstiltag samt, at vurdere og sikre en velfungerende organisering samt processer på investeringsområdet. Komitéen består af koncernens direktion samt investeringsdirektøren. Formålet med whistleblowerordningen er, at medarbejdere via en særlig uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning begået af selskabet herunder selskabets medarbejdere eller medlemmer af bestyrelsen. For at understrege uafhængigheden og bedst muligt sikre anonymitet for en mulig whistleblower, har bestyrelserne i PenSam valgt, at whistleblowerordningen skal varetages af en ekstern part. REVISION Koncernens regnskabsaflæggelse og de interne kontroller, som er forbundet med den finansielle rapportering, revideres af en uafhængig, ekstern revisor, som er valgt på koncernens ordinære generalforsamling. Den eksterne revisor varetager aktionærernes og offentlighedens interesser, og aflægger rapport til bestyrelsen gennem en skriftlig revisionsprotokol. Ekstern revisor afgiver en påtegning på koncernens årsrapport. Koncernens interne revisionsfunktion gennemgår regelmæssigt koncernens forretningsgange og interne kontroller for at vurdere kvaliteten og hensigtsmæssigheden heraf. Den interne revisionschef afgiver en påtegning på koncernens årsrap- 20

21 port. Den interne revisionschef refererer direkte til bestyrelsen i PenSam Holding. Der er seks ansatte i intern revision. AFLØNNINGSPOLITIK Bestyrelsen for PenSam Holding har vedtaget en aflønningspolitik i overensstemmelse med bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser, som omfatter bestyrelsen, direktionen samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Holding s risikoprofil. Lønpolitikken kan ses på Det er PenSam Holding s målsætning at ansætte og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere i markedet, for at sikre at koncernens opgaver kan løses effektivt og professionelt. Samtidig ønsker PenSam Holding ikke, at aflønningen skal give incitament til at påføre koncernen en unødvendig risiko. Både bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere modtager et fast honorar, og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller performanceafhængig løn. Kontrolmiljø De væsentlige elementer i kontrolmiljøet er en hensigtsmæssig organisation, herunder behørig funktionsadskillelse samt interne politikker og forretningsgange indeholdende beskrivelse af kontroller og procedurer. Risikovurdering Der foretages løbende en vurdering af de regnskabsområder og processer, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. Vurderingen foretages med henblik på at identificere områder, hvor risikoen for fejl er særlig stor som følge af, at oplysningerne er baseret på skøn, eller er forbundet med manuelle eller komplekse processer. Kontrolaktiviteter Formålet med de etablerede kontrolaktiviteter er at forhindre, opdage og korrigere eventuelle væsentlige fejl og uregelmæssigheder i de data, som danner grundlag for regnskabsaflæggelsen således, at risikoen for fejl i halvårs- og årsrapporterne reduceres til et acceptabelt niveau. Vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på PenSam Holding s risikoprofil, fremgår af note 8. Kontrollerne omfatter bl.a. attestationer, afstemninger, analyser, funktionsadskillelse samt generelle it-kontroller. INTERN KONTROL OG RISIKOSTYRING VED REGNSKABSAFLÆGGELSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens interne kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Den interne kontrol og risikostyring er tilrettelagt således, at halvårs- og årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav, og sikrer, at væsentlige fejl og uregelmæssigheder omkring regnskabsaflæggelsen forebygges eller opdages og korrigeres. Overvågning og rapportering Koncernen anvender systemer og manuelle ressourcer til at overvåge de data, der danner grundlag for den økonomiske rapportering. Eventuelle svagheder og væsentlige fejl korrigeres øjeblikkeligt, og rapporteres til koncernens hændelsesopsamling for operationelle risici. 21

22 Samfundsansvar PenSam Holding s overordnede mål er at tilbyde fleksible, finansielle produkter til vores kunder inde for pension, forsikring og bank. Det er vores opgave at forvalte det ansvar bedst muligt i respekt for kundernes behov og for kundernes penge og under hensyntagen til at være en socialt ansvarlig koncern. Kunderne i PenSam Liv er overrepræsenteret i forhold til lidelser i ryg- og bevægeapparatet, som giver mange sygedage, nedsat arbejdsevne og førtidspensionering. PenSam Liv var blandt de første pensionsselskaber, som aktivt begyndte at arbejde med at fastholde kunderne på arbejdsmarkedet. Koncernens samfundsansvar er nedskrevet i en samlet politik. Indsatsområderne omfatter primært følgende: 1) kunder og produkter, herunder forebyggelse 2) medarbejdere 3) andre samfundsmæssige hensyn, herunder investeringer og skattebetalinger. Koncernen har ikke særskilte politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkningerne, men elementer heraf indgår i koncernens samlede politik for samfundsansvar og politik for markeds- og modpartsrisici. KUNDER OG PRODUKTER Formålet med en arbejdsmarkedspension er at sikre kunderne økonomisk tryghed både gennem opsparing til livsvarig alderspension, og ved at tilbyde produkter, som sikrer kunderne økonomisk tryghed ved sygdom, død, tab af arbejdsevne eller lignende hændelser. Arbejdsmarkedspensionsordningerne sikrer sammen med de offentligt finansierede pensioner, at alle befolkningsgrupper får en økonomisk tryg alderdom og sikring ved sygdom og død inden pensionsalder. I takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionsordningerne er pensionsudbetalingerne for den enkelte dansker steget. Samtidig formindskes indkomstforskelle mellem pensionister og personer på arbejdsmarkedet. Foruden at skabe værdi for kunderne både menneskeligt og økonomisk bidrager selskabets forebyggelsesindsats til offentlige besparelser på for eksempel de sociale, beskæftigelsesmæssige, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige områder. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i 2014 besluttet at støtte PenSam's forebyggelsesindsatser SundhedsKompasset og BeatCamp med hver 5 mio. kr. Det øger vores muligheder for at imødekomme kundernes behov. Vi modtager støtten over en årrække. Støtten er desuden en anerkendelse af PenSam's store og systematiske forebyggelsesindsats, herunder at vores metoder til forebyggelse virker. På PenSam s hjemmeside findes yderligere information om PenSam s konkrete initiativer på forebyggelsesområdet. MEDARBEJDERE En meget væsentlig del af koncernens værdiskabelse sker igennem medarbejderne. Koncernen er derfor afhængig af at tiltrække og fastholde markedets bedste medarbejdere for at kunne effektuere på den fastlagte strategi. Overordnet ønsker PenSam at tilbyde et spændende og udfordrende arbejdsmiljø med fokus på medarbejderens udvikling. Der afholdes årligt medarbejdertilfredshedsundersøgelser med 22

23 henblik på at måle medarbejdertilfredshed og identificere indsatsområder for ledelsen i Pen- Sam. Som led i at sikre gode medarbejdervilkår er der indgået overenskomster, nedsat et aktivt samarbejdsudvalg og der afholdes årlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor der drøftes trivsel, medarbejderspecifikke mål og udvikling for det kommende år. Endvidere er der etableret politikker, som fastlægger principper for adfærd generelt, håndtering af kriser mv. INVESTERINGER Bestyrelsen har fokus på ansvarlighed i forbindelse med investeringer. Derfor stiller PenSam koncernen krav til de selskaber, der investeres i. Kravene er formuleret i en række internationale konventioner og aftaler. Investeringsporteføljen gennemgås jævnligt i samarbejde med screeningsbureauet, EIRIS. Hvis det konstateres, at selskaberne ikke lever op til kravene, indleder vi en dialog med selskabet. Hvis dialogen ikke medfører forbedringer, kan selskabet i yderste konsekvens ende med at komme på Udelukkelseslisten. Ved udgangen af 2014 har PenSam koncernen mere end 80 selskaber på Udelukkelseslisten. Udelukkelseslisten og de internationale konventioner, der screenes for, kan ses på Ud over dialog benytter koncernen sig også af retten til at stemme på generalforsamlinger i de selskaber, vi investerer i. Der stemmes efter et sæt retningslinjer, som er besluttet af bestyrelsen. Det betyder blandt andet, at der stemmes for forslag om tiltrædelse eller overholdelse af de konventioner og aftaler, der screenes for, og at der stemmes for forslag, der støtter op om principperne for god selskabsledelse (corporate governance). Ved udgangen af 2014 er PenSam koncernen i dialog med mere end 280 selskaber verden over, og vi har i 2014 stemt ved udenlandske generalforsamlinger om mere end emner. Ca gange har vi stemt anderledes end selskabets ledelse. Det vurderes, at det samlede pres fra PenSam koncernen og andre investorer har en positiv effekt i forhold til at påvirke selskaber til i højere grad at tage et ansvar for samfund og miljø. ÅBENHED OM INVESTERINGER Som et tiltag til at sikre ansvarlige investeringer, praktiserer PenSam koncernen fuld offentlighed om alle investeringer i børsnoterede selskaber og unoterede kapitalandele. På PenSam/Investering har kunder og andre interessenter mulighed for løbende at følge med i, hvilke selskaber der investeres i. SKATTEBETALINGER PenSam koncernen bidrager gennem skattebetalinger med betydelige summer til den danske stat, både gennem direkte skattebetalinger såsom selskabsskat samt indirekte skattebetalinger såsom lønsum og ejendomsskat. Koncernens politik på området er til enhver tid at overholde det gældende lovgrundlag samt retningslinjer på området. Endvidere varetager PenSam koncernen skatteopkrævningen for en række direkte og indirekte skatter. For koncernens medarbejdere indeholdes der A-skat og arbejdsmarkedspension, og for koncernens kunder indeholdes der pensionsafkastskat, arbejdsmarkedsbidrag, A-skat på pensionsudbetalinger, statsafgift, boafgift og lignende. 23

24 I nedenstående tabel er koncernens væsentligste direkte og indirekte skatter opgjort for 2014: Skatter og afgifter Skattebetaling fra PenSam koncernen Selskabsskat 144,6 18,8 Lønsum 30,2 24,0 Ejendomsskat 13,6 13,2 I alt, mio. kr. 188,4 20,7 Skattebetaling fra medarbejdere A-skat 75,5 75,5 Arbejdsmarkedsbidrag 18,0 17,8 I alt, mio. kr. 93,5 93,3 Skattebetaling fra kunder Pensionsafkastskat 1.208,0 326,7 Arbejdsmarkedsbidrag, indbetalinger 447,2 438,7 A-skat 335,4 303,4 Statsafgift 945,7 282,7 Boafgift 18,1 17,4 I alt, mio. kr , ,9 Samlet bidrag i alt, i mio. kr , ,7 24

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 14 63 89 03

Årsrapport2014. CVR-nr. 14 63 89 03 Årsrapport2014 CVR-nr. 14 63 89 03 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Halvårsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Halvårsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab Hovedtal for koncernen 4 Nøgletal for koncernen 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

CVR-nr. 14 63 89 03. Årsrapport2012

CVR-nr. 14 63 89 03. Årsrapport2012 CVR-nr. 14 63 89 03 Årsrapport2012 PenSam Liv forsikringsaktieselskab Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere