Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015"

Transkript

1 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

2 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften. Der er endnu ikke indgået kontrakt for 2015 med Kulturværftet. Planen er, at den indgås i februar måned, hvis Kulturværftet skal stå for arrangementet igen i Forslaget vil betyde, at der ikke er midler til at afholde arrangementer på Fredtoften før Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Med forslaget spares bevillingen et årigt, så der ikke vil være arrangementer i Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Nedlæggelse af arrangementer Fredtoften -0,3 0,0 0,0 0,0-0,3

3 2. Reduktion af pulje til indvendig vedligeholdelse af fritidsfaciliteter I budget 2015 er budget til indvendig vedligeholdelse til de enkelte fritidsfaciliteter samlet i en fælles pulje. Budgettet er i 2015 på 0,5 mio. kr. Forslaget vil betyde, at enkelte indvendige vedligeholdelsesarbejder må udskydes til Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Med forslaget reduceres budgettet med 0,2 mio. kr. i Forslaget kan implementeres helt i Reduktion af pulje til indvendig vedligehold af fritidsfaciliteter -0, ,2

4 3. Reduktion af fritidspuljen Der er i budget 2015 afsat 1,073 mio. kr. til fritidspuljen. Der kan søges fritidspuljen om tilskud til fx. udstyr, redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, udvikling af nye organisationsformer samt samarbejder og partnerskaber. Der er færre midler til arrangementer, aktiviteter etc. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. En væsentlig del af fritidspuljen i 2015 er på nuværende tidspunkt allerede disponeret af Fritids- og Idrætsudvalget. Med forslaget reduceres budgettet med 0,1 mio. kr. i Forslaget kan implementeres helt i Reduktion af fritidspuljen -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1

5 4. Reduktion af midler til Venskabsbysamarbejdet Basisbudgettet til Venskabsbysamarbejdet er i ,22 mio. kr. Der er 100 pct. overførsel af mer/mindreforbrug fra forudgående år. Der forventes at blive overført 0,44 mio. kr. i mindreforbrug fra 2014 (blandet andet akkumuleret mindreforbrug tilbage fra budget 2013) til budget Forslaget vil betyde, at der er færre midler til aktiviteter i regi af venskabsbysamarbejdet. Det forventes fortsat at der vil være budget til de to større planlagte aktiviteter. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Korrigeret budget i 2015 vil efter overførslen fra 2014 være 0,66 mio. kr. En væsentlig del af bevillingen er afsat til afvikling af værtskab for venskabsbykonference i efteråret og udgifter til fejring af 40 års års jubilæum i Bad Berleburg. Det foreslås, at budgettet reduceres med kr. i Med forslaget vil budgettet for 2015 fortsat være højere end oprindeligt budget, da besparelsen alene vedrører en del af de overførte midler. Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Reduktion af midler til Venskabsbysam arbejdet -0, ,15

6 5. Pulje til fastholdelse og rekruttering bortfalder i 2015 På daginstitutionsområdet er der en pulje til fastholdelse og rekruttering. Det foreslås at puljen sløjfes i 2015 og pengene lagt i kassen. Der er tale om en varig bevilling og der vil således være penge i puljen igen fra 2016 og frem. Der vil i 2015 ikke fra centralt hold kunne bevillings penge til at igangsætte tiltag for at fastholde medarbejdere på daginstitutionerne. Tiltag kan igangsættes i det omfang institutionerne kan finansiere dette inden for egen ramme. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Forslaget kan gennemføres delvist. Pulje til fastholdelse og rekruttering -0,11 0,00 0,00 0,00-0,11

7 6. Pulje til udvikling og vækst på skolerne bortfalder i 2015 På skoleområdet er der en central pulje til udvikling og vækst. Puljen forslås lagt i kassen for Der er tale om en varig bevilling. Der vil således være penge i puljen igen fra 2016 og frem. Forslaget vil medføre at der i 2015 ikke vil kunne finansieres projekter til udvikling og vækst fra centralt hold. Eventuelle aktiviteter vil skulle prioriteres inden for skolernes egne budgetter. Forslaget har ingen personalemæssig påvirkning. Forslaget kan gennemføres delvist. Pulje til udvikling og vækst på skolerne -0,178 0,0 0,0 0,0-0,178 7

8 7. Aktivitetssted 18-årige forsinket Projektet er blevet forsinket og heraf mindre udgifter i Det er vurderet at der kan tilføres kassen en engangsbesparelse på 0,4 mio. kr. i Dette har ingen effekt på projektet idet forslaget alene beror på en forsinkelse. Forslaget har ingen personalemæssig virkning. Aktivitetssted 18-årige -0,4 0,0 0,0 0,0-0,4

9 8. Tilfredshedsundersøgelse Der er afsat kr ,- (2015) til gennemførsel af medarbejdertilfredshedsundersøgelse hvert andet år. Den skal gennemføres i 2015 og der er afsat midler til at Great Place to Work (GPW) anvendes ved gennemførslen. Det er tidligere besluttet at kommunen ikke deltager i konkurrencen, hvorfor der kan gennemføres en besparelse på kr ,- Det kan ligeledes overvejes at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen ikke gennemføres med GPW. Der er netop indgået aftale med GPW, jf. aftalen skal projektsum falde ved kontraktindgåelse. Det er ikke sket endnu. Opsigelse skal i givet fald ske snarest. Der vil skulle afsættes midler til anden aktør ifht. databearbejdning og rapportudvikling. Der vil skulle udarbejdes ny spørgeguide GPW har ophavsret til den nuværende spørgeguide. Ved ikke at anvende GPW vurderes at kunne nå en yderligere besparelse på kr. Samlet besparelse kr. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Hvis tilfredshedsundersøgelsen gennemføres af kommunen selv, vil det ikke være muligt at sammenligne med andre institutioner. Medarbejdertilfredshed -0,2 0,0 0,0 0,0-0,2

10 9. DHL 2015 annulleres Der gennemføres ikke det store motionsløb DHL 2015 der vælges billigere løsninger uden dyr bustransport. Der vil blive etableret alternativt billigere tilbud, så der forventes ikke at være den store effekt. Forslaget medfører en engangsbesparelse på 0,1 mio. kr. i DHL 2015 annulleres -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1

11 10. Svømmehal tilpasset budget i 2016 og 2017 Der er afsat 7 mio. kr. årligt til udbudsproces og efterfølgende driftstilskud til ny svømmehal. Der vil ikke være ændringer i forhold til den hidtil drøftede proces for opførelse af en svømmehal. I 2016 skal der alene bruges penge til udbudsprocessen og i 2017 vil der tidligst være driftsudgifter i slutningen af året. Med forslaget reduceres budgettet med 3½ mio. kr. i hvert af årene 2016 og En udskydelse af projektet vil kunne frigive yderligere midler Svømmehal Drift udskydes til ,0-3,5-3,5 0,0-7,0

12 11. Energicenter og iværksættermiljø reduceret budget i 2015 Der er afsat kr. på anlægsbudgettet i 2015 til etableringen af et energicenter og iværksættermiljø på rådhuset. Heraf er der indgået kontrakt for ca kr. Energicenter og iværksættermiljø etableres som planlagt med et lidt reduceret budget i Der er afsat 2,5 mio. kr. til drift af energicenter og iværksættermiljø i 2015 voksende til 4,6 mio. kr. i Med forslaget sættes centret i gang som planlagt, men med en reduceret driftsbevilling i 2015 (2 mio. kr. i stedet for 2,5 mio. kr.). Forslaget giver en besparelse på 0,5 mio. kr. i Energicenter - Drift -0,5 0,0 0,0 0,0-0,5

13 12. Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger udskydes til 2016 Der er i budget afsat 1,5 mio. kr. årligt til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. De planlagte projekter i 2015 udskydes til igangsættelse i 2016: Forslaget bevirker alene en udskydelse af projekter fra 2015 til Trafiksikkerheds fremmende foranstaltninger -1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

14 13. Bygningsvedligeholdelse Der er afsat anlægsmidler for 18,3 mio. kr. i budget 2015 til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Der er efter en gennemgang af anlægsprojekterne kan peges på vedligeholdelse på i alt 4,26 mio. kr., som vurderes, at kunne udskydes til de efterfølgende år. Hvis forslaget gennemføres reduceres budgettet til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Det vil alt andet lige medføre en reduktion af bygningsmassens værdi samt kunne betyde merudgifter til oprettende vedligehold. Forslaget kan også gennemføres delvist, hvorved færre vedligeholdelsesarbejder udskydes. Forslaget kan gennemføres helt eller delvist. Bygningsvedlige holdelse -4,26 0,0 0,0 0,0-4,26

15 14. Reduktion af budget til leje af foreningshuset Laden Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til leje af foreningshuset Laden. Der er indgået en ny lejeaftale med udlejer, som har reduceret lejeudgiften med ca kr. årligt. Forslaget har ingen konsekvenser for brugerne af foreningshuset Laden. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Besparelsen er varig og vil have fuld virkning i Reduktion af budget til leje af foreningshuset Laden -0,09-0,09-0,09-0,09-0,36

16 15. Ringovnen - skolestue I budgetforliget for bevilgede Byrådet tilskud til et skolestueprojekt på Ringovnen på kr. i 2013 og kr. i efterfølgende år (2012 pl.). Forslaget vil betyde, at der ikke vil være midler til skolestueprojekt på Ringovnen. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Ringovnens bestyrelse har både i 2013 og 2014 meddelt, at projektet endnu ikke er kommet i gang. Midlerne er derfor hvert år tilbageført til kommunekassen. Administrationen har mundtligt fået oplyst, at årsagen til at skoleprojektet indtil videre ikke kan gennemføres er grundet i, at Ringovnen først skal have rejst midler til bygning af skolestue i gammel lade. Med forslaget spares bevillingen. Eventuelt kan tilskuddet alene spares i 2015 og Forslaget kan implementeres med fuld virkning i Ringovnen - Skolestue -0,05-0,05-0,05-0,05-0,2

17 16. Hjemtagelse af udbudsgevinster (rammeaftaler og hjemmepleje) Der er i 2015 gennemført udbud af rammeaftaler på håndværkere og udbud af hjemmepleje. Gevinsterne er endnu ikke gjort op. I udbuddene er lagt op til en politisk stillingtagen til anvendelsen af en eventuel gevinst. Kommunens udbudspolitik vil normalt betyde, at 60 pct. af gevinsten lægges i kassen, mens områderne kan beholde 40 pct. til serviceudvidelser og/eller imødegåelse af prioriteringsbidrag. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Såfremt udbudsgevinsten alternativt forbliver på serviceområdet vil serviceniveauet kunne løftes. Med forslaget besluttes det, at 1,5 mio. kr. af gevinsterne lægges i kassen (1 mio. kr. på rammeaftalerne og ½ mio. kr. på plejeudbuddet). Mergevinster ved udbuddene herudover vil fortsat blive lagt op til politisk beslutning. De endelige gevinster har ikke kunnet opgøres endnu og der er således tale om forventede gevinster. Forslaget kan implementeres helt eller delvist. Indhentning af udbudsgevinst -1,5-1,5-1,5-1,5-6,0 17

18 17. Besparelser på Handicap og Socialpsykiatri BDO har netop afsluttet en analyse af området og peger på to politiske valgmuligheder. Hvis budgettet skal holde, så skal der vedtages nye kvalitetsstandarder ud fra en klart defineret politisk målsætning for den samlede økonomi på området. Servicestandarderne på området skal præciseres og tilpasses det vedtagne budget. Der vil være et fald i serviceniveauet i forhold til i dag. Alternativt skal der bevilliges ekstra penge til området. Budgettet for 2015 er på 276 mio. kr. Det forventede forbrug p.t uden nye politiske tiltag og uden yderligere tilgang af handicappede er på 287 mio. kr. Af de 11 mio. kr. der skønnes i merforbrug p.t. vedtog byrådet med budget 2015 at op til 8 mio. kr. kunne finansieres ved lavere afdrag på kommunens gæld hvis udvalget ikke kunne finde finansiering. BDO peger i deres analyse på, at en nedbringelse af kommunens udgifter på området til gennemsnittet i de kommuner, der indgår i Ballerupsamarbejdet vil kunne nedbringe udgifterne med 36 mio. kr. Med forslaget fastlægges budgettet i 2015 og frem svarende til oprindeligt vedtaget budget i I forhold til det faktiske budget giver det en besparelse på 8 mio. kr. i Jf. BDO analysen kan forslaget kun implementeres, såfremt der politisk vedtages nye eller reviderede kvalitetsstandarder og samtidig sendes et klart politisk signal om at udgifterne på området skal holdes inden for budgettet. Budgetforbedringen i tabellen forudsætter en justering af serviceniveauet svarende til 20 mio. kr. Tilpasset serviceniveau -8,0-7,5-8,0-8,5-32,0

19 18. Omlægning af aktiv indsats i Kokkedal på Vej Det nuværende tilbud i Kokkedal i Job nedlægges og en anden eksisterende indsats for ledige, flyttes til Kokkedal på Vej, således at kommunens medfinansiering af helhedsplanen opretholdes. Vurderingen er, at effekten af indsatsen vil øges ved den foreslåede omlægning. De borgere, der er i tilbuddet flyttes til virksomhedsrettede tilbud. Samtidig hjemtages en række vejledningsforløb fra anden aktør på 2-3 mio. kr., hvorved der findes finansiering til det virksomhedsrettede tilbud, som borgergruppen i Kokkedal på Vej skal have som alternativ. De aktiviteter, der flyttes til Kokkedal på Vej er mentorarbejde for unge, som aktivitetsparate ledige har krav på, samt tilbuddet Stifinder. Begge tilbud udføres i dag fra Jobhuset. Forslaget kan implementeres med halv virkning fra 2015 og fuld virkning fremadrettet. Kokkedal på vej -0,35-0,7-0,7-0,7-2,45 19

20 19. Ikke flere studieture i denne valgperiode De studieture, der ikke er afviklet, stoppes fra og med 2015 og denne valgperiode ud. Det gælder også allerede planlagte ture. Forslaget vil betyde, at byrådets mulighed for at få inspiration til udvikling af kommunen reduceres. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser. Forslaget kan implementeres helt og have fuld virkning i 2015 og frem. Studieture -0,2-0,2-0,2 0,0-0,6

21 20. Omlægning af ungeboliger på Teglgårdsvej og flygtninge Teglværksvej 215 rummer i dag ungeboliger. Ved at flytte ungeboligerne til etværelses lejligheder i de almene boliger, vil dette være billigere i drift for ungeboligerne. Samtidig vil boligerne på Teglværksvej 215 kunne benyttes til flygtninge, hvilket ligeledes vil kunne give færre udgifter til husning af flygtninge. Forslaget forventes på udsatte børn at medføre en mindre udgift i 2015 på 0,5 mio. kr. og fra 2016 og frem vil det som minimum ligeledes kunne udgøre 0,5 mio. kr. På integrationsområdet medfører dette en mindre udgift, men der skal først laves en beregning på konsekvenserne. Ungeboliger Teglgårdsvej og flygtninge -0,5-0,5-0,5-0,5-2,0

22 21. Langsommere afdrag på gælden I budget 2015 indgår ekstraordinære afdrag på 8 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det lavere afdrag vil betyde en lidt langsommere afvikling af gælden og marginalt større renter i perioden. Med forslaget droppes det ekstraordinære afdrag på 8 mio. kr. i Afdrag gæld -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Generelle bemærkninger Side 1

Generelle bemærkninger Side 1 Generelle bemærkninger Side 1 INDLEDNING Det foreliggende budget er det første for den nye Hedensted kommune. Arbejdet med at tilvejebringe et reelt og holdbart budgetgrundlag for den ny kommune har afstedkommet

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m.

Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Budget 2012 og budgetoverslagsårene 2013 2015 Driftsbudget Demografi, mængdeudvikling m.m. Indholdsfortegnelse Indhold Tekniske justeringer af udgiftsbudget 2012 Uomgængelige finansieringsbehov Merudgift

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Ældreudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere