Dimittendundersøgelse 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimittendundersøgelse 2012"

Transkript

1 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger Metodiske overvejelser Overordnede konklusioner Hvem er respondenterne? Beskæftigelsessituationen Hvor arbejder kandidaterne? Beskæftigelsesgrad Indtrængningstid på arbejdsmarkedet: Hvordan og hvornår får dimittenderne job? Beskæftigelsessituation versus fagområde Beskæftigelsessituation versus årgang Selvstændige dimittender Uddannelsens relevans for beskæftigelsen Efterspurgte kvalifikationer og kompetencer Generelle kvalifikationer og kompetencer Manglende kvalifikationer og kompetencer fagspecifikke Igangværende tiltag... 28

2 Page 2/ Indledende bemærkninger Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse foretaget blandt Designskolen Koldings dimittender fra Undersøgelsen har fundet sted i juli 2012 og har til formål at følge dimittendernes arbejdsmarkedssituation. Designskolen Kolding (herefter DK) er meget optaget af at følge dimittendernes situation på arbejdsmarkedet. At være i kontinuerlig kontakt med dimittender og erhvervslivet for at indhente viden og input i forhold til uddannelsen og uddannelsens sigte er helt essentielt i arbejdet med at optimere og kvalitetssikre uddannelsen, så DK sikrer, at kandidaterne får relevant beskæftigelse efter afsluttet uddannelse. Det overordnede sigte for undersøgelsen er derfor at afdække dimittendernes beskæftigelsessituation i relation til deres uddannelse på Designskolen Kolding, herunder fx spørgsmål som Hvornår får de arbejde? Hvor arbejder de? Kan de bruge de kompetencer, som de har erhvervet sig under deres uddannelse? Denne rapport søger derfor i hovedtræk at besvare følgende: 1. Hvordan ser beskæftigelsessituationen ud for dimittenderne, og hvordan er vejen fra uddannelsen til det første job? 2. Er uddannelsen relevant i forhold til dimittendernes beskæftigelse bruger dimittenderne de erhvervede kompetencer og hvilke efterspørges? 3. Er der signifikante udsving imellem de forskellige kandidatårgange eller fagområder? En tilsvarende undersøgelse blev foretaget i december 2010 (herefter DU2010). Ved at sammenligne med resultaterne fra DU2010 vil der ligeledes være fokus på eventuelle udviklingstendenser. Nyt i årets dimittendundersøgelse er desuden et øget fokus på de dimittender, der har valgt at starte selvstændig virksomhed. En række nye spørgsmål til denne gruppe kan derfor ikke sammenlignes med DU2010. Selve beskæftigelsesgraden i denne rapport er kun interessant som vejledende og indikerende, da denne undersøgelse baserer sig på dimittendernes egen lyst til at svare. Vi kan derfor ikke sige noget præcist om beskæftigelsesgraden. Kulturministeriets årlige beskæftigelsesrapport, som bygger på data fra Danmarks Statistik, kan derimod sige noget om den præcise beskæftigelsesgrad 1. Nærværende rapport skal derfor ses som et supplement og en uddybning af Kulturministeriets rapport, hvor det er muligt at skaffe viden om kvaliteten og relevansen af DK s uddannelse i forhold til dimittendernes beskæftigelsessituation. Kulturministeriet refereres herefter til som KUM. 1 Kulturministeriet: Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet. Oktober 2012

3 Page 3/ Metodiske overvejelser Undersøgelsen er baseret på et online-spørgeskema. Brev med opfordring til at svare på spørgeskemaet er sendt til 488 dimittender fra Designskolen Koldings kandidatuddannelse (tidligere femårige designuddannelse), hvoraf 186 har svaret, hvilket giver en besvarelsesprocent på 38%. 2 De seneste tilsvarende undersøgelse (2010 og 2008) havde en besvarelsesprocent på henholdsvis 48% og 32%. En årsag til den faldende svarprocent kan være, at DU2010 blev gennemført i december 2010 og dermed blot halvandet år før nærværende undersøgelse. Besvarelsesprocenten vurderes i det lys derfor som tilfredsstillende. Som ved DU2010, har vi valgt at inkludere de seneste ti årgange i undersøgelsen for at give undersøgelsen større volumen og dermed øge validiteten af det statistiske grundlag, ligesom en gentagelse af ti årgange giver mulighed for at sammenligne med resultaterne fra DU2010. Ulempen er imidlertid, at uddannelsen har ændret sig betydeligt de seneste år. De studerende, der dimitterede i starten af det nye årtusinde, har fx ikke haft videnskabsteori som en del af deres uddannelse, og den skriftlige dimension i uddannelsen er øget betydeligt de sidste ti år. Et andet tiltagende fokusområde i uddannelsen de seneste år har været at øge de studerendes tilhørsforhold til erhvervslivet, imens de studerer, fx via obligatorisk praktik, virksomhedssamarbejder og undervisningsforløb, der har centreret sig omkring forretningsforståelse og overgangen mellem uddannelse og ansættelse. Alle syv fagområder (inkl. Keramik som blev nedlagt i 2007) 3 indgår i undersøgelsen. Der kan være betydelige forskelle mellem de forskellige fagområder. Divergerende årgange og fagområder afstedkommer nogle skævheder i undersøgelsen, men så vidt muligt tages der højde herfor i form af delanalyser fordelt på fagområder og dimittendårgange. I analyserne er årgangene inddelt i følgende dimittendgrupper: , , Vi har valgt ikke at foretage analyser på enkeltårgange inden for en dimittendgruppe, da der vil være tale om meget få respondenter, og det statistiske grundlag vil derfor blive meget usikkert. Undersøgelsen består af både kvalitative og kvantitative spørgsmål (vedlagt bilag 1). De kvalitative besvarelser er ikke medtaget i deres fulde udstrækning i denne rapport, men det er bestræbt at selektere et repræsentativt udvalg af udsagnene. De kvantitative spørgsmål vedr. kvalifikationer er stillet, således at respondenten kan svare i følgende kategorier: I meget høj grad, I høj grad, I nogen grad, I mindre grad, Slet ikke eller Ved ikke. For overskuelighedens skyld vil de to førstnævnte kategorier ofte blive refereret til som i den høje gruppe, i 2 Alle respondenter har imidlertid ikke svaret på alle spørgsmål, derfor vil der under de enkelte besvarelser indimellem være lidt færre besvarelser. 3 Interaktive Medier refereres til som Interaktionsdesign, og Visuel Kommunikation som Grafisk Design og Illustration.

4 Page 4/30 mellemgruppen refererer til kategorien i nogen grad, og kategorierne i mindre grad og slet ikke vil blive refereret til som den lave gruppe. 2.0 Overordnede konklusioner 55,1% arbejder i en privat virksomhed, knap en tredjedel (30,4%) er selvstændige ligesom knap en tredjedel (29,1%) er beskæftiget i selvejende, offentlig eller halvoffentlig institution, men der er store forskelle studieretningerne imellem. 37,3% af dimittenderne arbejder i Region Hovedstaden, mens 31,6% arbejder i Region Midtjylland og 22,5% arbejde i Region Syd. Blandt de seneste dimittendårgange har færre fundet arbejde i Region Hovedstaden. Beskæftigelsesgraden varierer fra fagområde til fagområde: Over 70 % har fuld beskæftigelse inden for Interaktionsdesign, Grafisk design, Industrielt Design og Mode, hvor det tilsvarende tal for Keramik og Illustration er henholdsvis 42,9% og 40,6%. Det samlede tal er 64,4%. Ingen dimittender fra Interaktionsdesign har været uden beskæftigelse det seneste år for Mode er tallet 16%. De seneste dimittendårgange ( ) har i højere grad fuldtidsbeskæftigelse end den de foregående årgange ( ). Over 70 % fra Grafisk design (75,6%) og Interaktionsdesign (71,4%) er i beskæftigelse seks måneder efter dimission, det tilsvarende tal er 52% for Mode og 46,9% for Illustration. En faldende andel af dimittender finder deres første job ved at starte egen virksomhed. En stigende andel får deres første job via personligt eller fagligt netværk. Dimittender bruger deres uddannelse. Ud af de respondenter, som er i beskæftigelse, svarer 85,3%, at de oplever deres nuværende job som i nogen grad, høj grad eller meget høj grad relateret til deres uddannelse. 6,4% svarer slet ikke.

5 Page 5/30 Mange dimittender har en oplevelse af, at de mangler viden om og specifik træning i diverse software og computerprogrammer. Flere dimittender oplever, at netop denne tekniske kunne bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. 3.0 Hvem er respondenterne? Respondenterne fordeler sig nogenlunde jævnt mellem de respektive fagområder og årgange 40,3% af respondenterne bor i Region Hovedstaden, 23,7% i Region Syddanmark og 28,5% i Region Midtjylland De fleste respondenter (40,3%) bor i hovedstadsområdet, og herefter følger Region Midtjylland med 28,5% og Region Syddanmark med 23,7%. Sammenlignes med DU2010 er lidt flere respondenter nu bosiddende i hovedstadsområdet (38,3% i DU2010) og Region Midtjylland (26,7% i DU2010), mens færre respondenter er bosiddende i Region Syddanmark (29,2% i DU2010). Når man ser på besvarelsesprocenterne fordelt på de respektive afgangsårgange i tabel 1, kan man se, at respondenterne ikke er helt repræsentativt fordelt på årgangene med en svarprocent, der ligger mellem 29% (2003) og 51,4% (2009). Når årgangene grupperes, bliver variationen i svarprocent dog mindre: 32,8% for , 40,9% for og 39,8% for Tabel 1 Svarprocent fordelt på afgangsårgange samt faktisk antal udsendte spørgeskemaer I alt Ej besvaret 4 70,4 71,0 71,1 57,4 53,5 65,7 54,5 48,6 68,6 56,3 61,9 Nogen svar 0,0 0,0 2,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,2 1,2 Gennemført 29,6 29,0 26,7 39,7 46,5 34,3 45,5 51,4 29,4 39,6 36,9 Antal udsendte undersøgelser Ej besvaret betyder i denne sammenhæng, at det er et udsendt spørgeskema, der ikke er blevet besvaret. Så denne gruppe udgør den del af den samlede årgangspopulation, som ikke har besvaret spørgeskemaet. Nogen svar udgør respondenter, som ikke har besvaret alle spørgsmål i spørgeskemaet, denne gruppe er med i summeringen af besvarelsesprocenterne.

6 Page 6/30 De 186 respondenter fordeler sig inden for i alt syv fagområder: Grafisk Design (GD), Illustration (ILL), Keramik (KE), Interaktionsdesign (IAD), Tekstil (TE), Mode (MO) og Industrielt Design (ID). Da fagområdet Keramik har været nedlagt siden 2007, er der færre dimittender inden for dette område end de øvrige Tabel 2 viser, hvordan de 186 besvarelser fordeler sig mellem de enkelte fagområder. Besvarelsesprocenterne kongruerer nogenlunde med antallet af dimittender inden for de pågældende fagområder. Tabel 2 Hvilket fagområde er du uddannet inden for på Designskolen Kolding? Respond. Procent Grafisk design (GD) 37 19,9% Illustration (ILL) 32 17,2% Keramik (KE) 14 7,5% Interaktionsdesign (IAD) 21 11,3% Tekstil (TE) 31 16,7% Mode (MO) 25 13,4% Industrielt Design (ID) 26 14,0% I alt ,0% Respondentgruppen må siges at være repræsentativ for den adspurgte population, både hvad angår uddannelsesniveau, dimittendårgang og fagområde, idet der inden for de pågældende kategorier ikke er nævneværdige, signifikante udsving i forholdet imellem respondentgruppe og population. 4.0 Beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesgraden er højest for dimittender fra Interaktionsdesign og Grafisk Design. Mere end 90% har inden for disse fagområder fuld beskæftigelse eller næsten fuld beskæftigelse. 55,1% arbejder i en privat virksomhed, knap en tredjedel (30,4%) er selvstændige ligesom knap en tredjedel (29,1%) er beskæftiget i selvejende, offentlig eller halvoffentlig institution, men der er store forskelle studieretningerne imellem. Der er forskelle studieretningerne imellem mht. hvilken type virksomhed dimittenderne er ansat i. 4.1 Hvor arbejder kandidaterne? Over halvdelen af respondenterne (55,1%) angiver, at de arbejder i en privat virksomhed, knap en tredjedel (30,4%) svarer, at de er selvstændige ligesom knap en tredjedel (29,1%) angiver, at de er beskæftiget i

7 Page 7/30 selvejende, offentlig eller halvoffentlig institution 5. I KUM s seneste rapport (2012) er det samme konturer, der tegner sig. Ligesom ved DU2010 er der stadig forskelle regionerne i mellem. Især Region Syddanmark skiller sig ud med en overrepræsentation af offentlige arbejdspladser på 45,5%, mens 21,2% af de offentlige arbejdspladser ligger i Region Hovedstaden. Inden for de forskellige fagområder er der markante forskelle, når det kommer til, hvor dimittenderne får ansættelse, hvilket tabel 3 belyser. På Mode er de fleste kandidater beskæftigede i det private erhvervsliv og er mindst tilbøjelige til at drive selvstændig virksomhed. Inden for Grafisk Design ses samme tendens, men ikke i lige så tydelig grad. Markant flere illustratorer er ansat i selvejende, offentlig og halvoffentlig institution (52%) sammenlignet med DU2010 (21,7%), ligesom markant flere interaktionsdesignere driver selvstændig virksomhed (57,9%) sammenlignet med DU2010 (14,8%). Her skal det indskydes, at det i nærværende undersøgelse har været muligt at sætte kryds ved flere typer af virksomhed. Tabel 3 Fagområde og arbejdsområde: I hvilken type virksomhed er du ansat? Opdelt efter fagområde GD ILL KE IAD TE MO ID Selvejende, offentlig og 17,2% 52,0% 50,0% 18,8% 35,7% 15,9% 29,1% halvoffentlige institution Privat virksomhed 60,0% 36,0% 8,3% 52,6% 57,1% 84,2% 55,1% Jeg driver selvstændig virksomhed 22,9% 36,0% 66,7% 57,9% 21,4% 5,3% 30,4% (Dimittender, der er uden for arbejdsmarkedet er ikke inkluderet i denne opgørelse) De fleste dimittender har arbejde i enten Region Midtjylland (31,6% - KUM 26,2%), Region Syddanmark (22,5% - KUM 27,6%) eller Region Hovedstaden (37,3% - KUM 41,4%), hvilket stemmer overens med respondenternes bopæl. 1,9% har svaret at de arbejder i udlandet. 6 Ser man på de respektive årgange (diagram 1) tegner er det ikke noget entydigt billede. Dog bemærkes en tendens til, at færre nye dimittender finder arbejder i Region Hovedstaden (et fald på 7,1 procentpoint i forhold til den tidligste gruppe). 5 Tallene er fratrukket den gruppe, der har angivet at være uden for beskæftigelse for at gøre tallet sammenligneligt med det i KUM s rapport. Det samlede antal overstiger 100%, da respondenterne ved flere samtidige ansættelser har kunnet angive flere typer virksomheder. 6 Tallet herfor er angiveligt noget højere, da DK s studieadministrative system kører via opdateringer fra CPR-registret. Som følge deraf er adressen ikke tilgængelig, hvis personen er bosat i udlandet. De 1,9 %, der har svaret, at de arbejder i udlandet, har en adresse i DK også.

8 Page 8/30 Diagram 1 I hvilken region arbejder du? Opdelt på dimittendgrupper 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 39,7% 38,5% 32,6% 23,8% 21,2% 23,3% 30,2% 32,7% 32,6% Region Hovedstaden Region Syd Region Midt 4.2. Beskæftigelsesgrad Selv om det indledningsvist nævntes, at rapportens sigte ikke er at afdække DK s dimittenders beskæftigelsesgrad, er der i undersøgelsen spørgsmål, som retter sig mod dimittendernes nuværende beskæftigelsessituation. Som det fremgår af diagram 2, har 63,4% været i beskæftigelse hele året, mens 9,7% har enten ikke været i beskæftigelse eller har højest været beskæftiget én måned (i DU2010 var de tilsvarende tal 59,3% i beskæftigelse og 14,9% i ingen eller højest en måneds beskæftigelse).

9 Page 9/30 Diagram 2 Dimittendernes beskæftigelsessituation det seneste år (juli 2011-juli 2012). 5,40% 2,70%7,00% Jeg har været i beskæftigelse hele året Jeg har været i beskæftigelse 6,50% mellem 6 11 måneder Jeg har været i beskæftigelse mellem 4 6 måneder 15,10% 63,40% Jeg har været i beskæftigelse mellem 1 3 måneder Jeg har været i beskæftigelse mindre end 1 måned Jeg har ikke været i beskæftigelse det seneste år Som det påpeges i KUM s rapport, toppede ledigheden blandt de dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under KUM i 2010, mens der i 2011 samlet set er sket et fald i ledighedsprocenten fra 10,1% til 9,0%. Dimittender fra arkitekt- og designskolerne tilhører de største dimittendgrupper, og det er i høj grad de dimittender der præger udviklingen af den samlede ledighedsprocent. 7 Ledighedstallet for dimittender fra DK angives i KUM s rapport til 11,1%, det sammenlignelige tal for dimittender fra Kunstakademiets Designskole er 13,8%. 8 Sammen med dimittender fra konservatorierne befinder designdimittenderne sig på det, der i KUM s rapport refereres til som det semiorganiserede arbejdsmarked, som er kendetegnet ved, at der både er mange velstrukturerede jobmuligheder og projektansættelser på området. 9 Grundet den hyppige brug af projektansættelser, er det ikke overraskende, at 27% af DK s dimittender tegner sig for en beskæftigelse mellem 1-11 mdr. Tabel 4 Hvilken beskæftigelsesgrad har du haft i dit job? (tallet i parentes er fra DU2010) Antal Procent Fuld beskæftigelse ,4% (58,0%) Næsten fuld beskæftigelse (mellem 30 og 37 timer ugentligt) 29 15,4% (15,6%) Delvis beskæftigelse (mellem 15 og 30 timer ugentligt) 19 10,1% (9,5%) Under halvtidsbeskæftigelse (mindre end 15 timer ugentligt) 3 1,6% (2,5%) Jeg har ikke været i beskæftigelse det seneste år 13 6,9% (11,5%) Jeg er under uddannelse 3 1,6% (2,9%) 7 Kulturministeriets Beskæftigelsesrapport 2012, p 5. 8 Ibid, p Ibid, p. 12.

10 Page 10/30 I alt ,0% (100,0%) 79,8% har næsten fuld beskæftigelse og fuld beskæftigelse. Igen er det nærliggende at søge svaret i det faktum, at mange ansættelser inden for designområdet og det kunstneriske område generelt har en mere deltidskarakter end mange andre typer af jobs, pga. af selvstændig virksomhed og projektarbejde. Kigger man i KUM s seneste rapport er tallet på 75,3%. 10 I relation til fagområderne er der dog betydelige forskelle, hvilket afspejler sig i tabel 5: Tabel 5 Beskæftigelsesgrad set i forhold til fagområde GD ILL KE IAD TE MO ID Fuld beskæftigelse 78,4% 40,6% 42,9% 81,0% 61,3% 72,0% 73,1% Næsten fuld beskæftigelse (mellem 30 og 37 timer ugentligt) 13,5% 21,9% 21,4% 14,3% 16,1% 0,0% 15,4% Delvis beskæftigelse (mellem 15 og 30 timer ugentligt) Under halvtidsbeskæftigelse (mindre end 15 timer ugentligt) Jeg har ikke været i beskæftigelse det seneste år 5,4% 18,8% 21,4% 4,8% 12,9% 4,0% 7,7% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 2,7 12,5% 7,1% 0,0% 6,5% 16,0% 3,8% Jeg er under uddannelse, hvilken 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 3,2% 4,0% 0,0% (Feltet udvider sig) I alt Beskæftigelsesgraden er højest for dimittender fra Interaktionsdesign og Grafisk Design. Mere end 90% har inden for disse fagområder fuld beskæftigelse eller næsten fuld beskæftigelse. Men tendensen er skiftende dimittendårgange imellem. For årgang er 78,5% i fuld beskæftigelse. For årgangene er tallet 60,3% og for årgangene ,0%. Dette foranlediger til at kunne konkludere, at på trods af den økonomiske krise, lykkes det i stigende grad dimittender at finde fuld beskæftigelse. 10 Ibid., tabel 6, p. 12. Qua divergerende opgørelsestidspunkter og omfattede dimittendårgange er tallene imidlertid ikke direkte sammenlignelige.

11 Page 11/ /30 Den manglende fulde beskæftigelse har forskellige årsager, hvilket afslører sig i de tilknyttedee kommentarer. Hovedårsagerne, der angives, falder inden for følgende kategorier: Selvstændig virksomhed, hvor der err ikke altid er opgaver nok til fuld beskæftigelse Vilkår som freelancer Barsel Få jobs Diagram 3 viser sammenhængen mellem dimittendernes beskæftigelsesgrad og deres vurdering af, hvorvidt deres arbejde er relateret til deres uddannelse. Betragterr man DK s kandidater k i beskæftigelse, tegner der sig et billedee af, at dem, der arbejder fuld tid eller næsten fuld tid, i markant højere grad besidder uddannelsesrelaterede stillinger,, og i markant mindre grad har jobs, der d ikke er uddannelsesrelaterede. Herfra kan vi konkludere, at en høj beskæftigelsesgrad mere er et udtryk for, at dimittenderne finder fast arbejde inden for deres felt, end at de søger væk fra deres kerneområde for at a opnå fuldtidsbeskæftigelse. Diagram 3 Sammenhæng mellemm beskæftigelsesgrad og arbejdets relation til dimittendernes fagområde: Vil du betegne dit nuværende job som relateret til din uddannelses hovedområde? Fordelt på beskæftigelsesgrad 100% 90% 0,9% 6,0% 7,8% 4,0% % 8,0% % 15,4% % Ved ikke 80% 70% 60% 14,7% 24,1% 40,0% % 7,7% % 23,1% % Slet ikke I mindre grad 50% I nogen grad 40% 30% 28,0% % 23,1% % I høj grad 20% 10% 46,6% 20,0% % 30,8% % I meget høj grad 0% Fuld beskæftigelse Næsten fuld beskæftigelse (mellem 30 og 37 timer ugentligt) Delvis beskæftigelse (mellem 15 og 30 timer ugentligt) u

12 Page 12/30 Uddannelse Tre respondenter har det seneste år været under uddannelse det omhandler uddannelsen til sygeplejeske og kurser i Photoshop, Illustrator, Indesign, og Dreamweaver. I alt har 18,8% taget en form for videre- eller efteruddannelse, mens 14,9% påtænker at tage en. 4.3 Indtrængningstid på arbejdsmarkedet: Hvordan og hvornår får dimittenderne job? En faldende andel af dimittender finder deres første job ved at starte egen virksomhed En stigende andel får deres første job via personligt eller fagligt netværk 6 mdr. efter dimission har 60,3% fået deres første ansættelse Tabel 6 Hvordan fik du dit første job? Antal Procent Jeg startede eget firma 36 20,7% Gennem stillingsannoncer i avis, fagblad eller internet 34 19,5% Gennem fagligt netværk (fx via praktik, virksomhedssamarbejde 24 13,8% og lign.) Gennem personligt netværk 45 25,9% Via uopfordret ansøgning til arbejdsgiver 14 8,0% Gennem a-kasse/fagforening/anden aktør 3 1,7% Opslag gennem skole 4 2,3% Andet, hvordan (Feltet udvider sig) 14 8,0% I alt ,0% I tabellen ses, at 25,9% fået første ansættelse gennem personligt netværk. 20,7% fik sit første job ved at starte egen virksomhed og gennem stillingsannoncer er det 19,5%. Men når man kigger på de individuelle dimittendgrupper, er der sket en bevægelse (Diagram 4). En faldende andel af dimittender finder deres første job ved at starte egen virksomhed, ligesom ingen af de seneste dimittender har fundet deres første job via en uopfordret ansøgning. Denne udvikling kan sandsynligvis tilskrives den økonomiske afmatning. Derimod får en stigende andel deres første job gennem stillingsannoncer, personligt netværk og fagligt netværk.

13 Page 13/30 Diagram 4 Hvordan fik du dit første job? Opdelt på dimittendgrupper 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 15,0% 9,8% 10,9% 9,0% 13,1% 30,4% 26,9% 21,3% 9,0% 16,4% 17,4% 13,4% 18,0% 30,4% 26,9% 21,3% 10,9% Andet Uopfordret ansøgning Personligt netværk Fagligt netværk Stillingsannonce Jeg startede eget firma I de seneste år har der fra DK s side været øget fokus på de studerendes karriere efter endt uddannelse og på, at de studerende allerede i løbet af deres uddannelse får etableret et fagligt netværk. Der har fx været tiltag omkring mentorordning, obligatorisk praktik, flere virksomhedssamarbejder samt karrierearrangementet Designdating. Om det også er denne indsats, man kan se virkningerne af, er svært at konkludere entydigt, men det er et område, DK vil følge fremover. Tabel 7 Indtrængningstid: Hvor lang tid gik der fra, at du afsluttede din uddannelse til, du fik din første ansættelse? (tallet i parentes er fra DU2010) Antal Procent Jeg fik et job inden jeg blev færdig 18 9,7% (12,4%) 0-3 mdr ,3% (31,1%) 4-6 mdr ,3% (19,9%) 7-12 mdr ,6% (13,3%) 1-2 år 21 11,3% (13,3%) Mere end to år 12 6,5% (6,2%)

14 Page 14/30 Jeg er endnu ikke i job 12 6,5% (3,7%) I alt ,0% (100,0%) Som man kan se af tabel 7, fik 60,3% arbejde inden for de første 6 måneder efter uddannelsens afslutning og efter 12 måneder havde 75,9% fundet sin første beskæftigelse. De tilsvarende tal fra DU2010 er 63,4% og 76,7%. Diagram 5 Indtrængningstid opgjort efter dimittendårgange 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 10,4% 16,4% 14,9% 22,4% 3,2% 6,5% 7,9% 17,9% 6,5% 9,5% 7,1% 11,3% 19,0% 12,5% 15,6% 11,1% 21,4% 18,3% Jeg er endnu ikke i job Mere end to år 1 2 år 7 12 mdr. 4 6 mdr. 30% 20% 31,3% 38,1% 26,8% 32,3% 0 3 mdr. Jeg fik et job inden jeg blev færdig 10% 0% 11,1% 14,3% 9,7% 4,5% (67) (63) (56) Total (186) I diagram 5 kan man se, at gruppen, som fik job inden de blev færdige, er stødt stigende fra den tidlige dimittendgruppe (4,5%) til den seneste gruppe (14,3%), hvilket måske nok overrasker lidt den finansielle situation taget i betragtning. Men måske har kandidaterne i den tidlige gruppe - netop i kraft af det positive marked - ikke haft travlt med at finde beskæftigelse allerede inden dimissionen. Gruppen af dimittender, der finder beskæftigelse inden for de første seks måneder, er konstant - den statistiske usikkerhed taget i betragtning ( : 59,0%, : 60,3%, : 62,5%). Blandt de 17,9% af dimittenderne fra den seneste årgangsgruppe, der endnu ikke er i job, er fire dimitteret i 2011, fem i 2010 og én i 2009.

15 Page 15/30 Praktik Siden 2008 har virksomhedspraktik været en obligatorisk del af uddannelsen. Praktikken ligger på 4. studieår og varer mellem et halvt og et helt semester. Som allerede DU2010 kunne konstatere, har praktikken haft en betydelig positiv indflydelse på indtrængningstiden på arbejdsmarkedet. Den obligatoriske praktik kan således være en af årsagerne til, at en stigende andel af dimittenderne får job inden de afslutter uddannelsen. Tabel 8 Indtrængningstid opgjort efter fagområde GD ILL KE IAD TE MO ID Jeg fik et job inden jeg blev 8,1% 9,4% 14,3% 23,8% 3,2% 8,0% 7,7% færdig 0-3 mdr. 40,5% 25,0% 7,1% 38,1% 45,2% 32,0% 23,1% 4-6 mdr. 27,0% 12,5% 28,6% 9,5% 16,1% 12,0% 23,1% 7-12 mdr. 5,4% 18,8% 21,4% 19,0% 3,2% 28,0% 23,1% 1-2 år 13,5% 9,4% 21,4% 4,8% 19,4% 4,0% 7,7% Mere end to år 2,7% 9,4% 7,1% 4,8% 6,5% 4,0% 11,5% Jeg er endnu ikke i job 2,7% 15,6% 0,0% 0,0% 6,5% 12,0% 3,8% I alt Efter 6 mdr. havde 75,6% fra Grafisk Design og 71,4% fra Interaktionsdesign fundet et job, mens det var tilfældet for 64,5% fra Tekstil, 56,9% fra Industrielt Design, 52% fra Mode og 46,9% fra Illustration. Selvom indtrængningstiden for Mode, Industrielt Design og Tekstil har været længere, ser det ud til, at når de har fundet beskæftigelse, har de en forholdsvis høj beskæftigelsesgrad, som vist i tabel 5. Illustration skiller sig ud med en lang indtrængningstid og lav beskæftigelsesgrad men er også en af de faggrupper med flest selvstændige (tabel 3). Der er stadig en større procentdel af de nyeste kandidater, der endnu ikke er i job, set i forhold til den ældste og midterste dimittendgruppe. Inden for hvert enkelt fagområde er der dog store forskelle, som diagram 6 nedenfor viser. Ser vi på de nyeste årgange ( ), har alle respondenter fra Interaktionsdesign fået deres første job inden for det første halve år. Når de nyeste dimittender opdeles i fagområder, bliver grupperne dog meget små og usikkerheden dermed betydelig.

16 Page 16/30 Diagram 6 Indtrængningstid for den seneste dimittendårgang: Opgjort pr. fagområde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7,1% 7,1% 20,0% 11,1% 17,9% 7,1% 33,3% 41,7% 42,9% 22,2% 7,1% 12,5% 35,7% 11,1% 16,7% 60,0% 14,3% 21,4% 22,2% 44,4% 28,6% 25,0% 28,6% 26,8% 14,3% 16,7% 20,0% 14,3% 22,2% 22,2% 14,3% Jeg er endnu ikke i job Mere end to år 1 2 år 7 12 mdr. 4 6 mdr. 0 3 mdr. Jeg fik et job inden jeg blev færdig 4.4 Beskæftigelsessituation versus fagområde Der er store forskelle studieretningerne imellem, når det gælder den aktuelle beskæftigelsessituation. Fra Grafisk design, Interaktionsdesign og Keramik har mere end 90% været beskæftiget 6-12 måneder det seneste år. Fra Mode gælder det 60%

17 Page 17/ /30 Diagram 7 Beskæftigelsessituationen dett seneste årr (juli 2011 juli 2012) opgjort o pr. fagområde 100% 90% 80% 70% 60% 2,7% 2,7% 2,7% 21,6% 12,,5% 9,4% 9,4% 15,,6% 7,1% 4,8% 4,8% 9,5% 6,5% % 9,7% % 3,2% % 12,9% 16,0% 8,0% 8,0% 8,0% 3,8% 3,8% 3,8% 15,4% 15,4% Jeg har ikke været i beskæftigelsee det seneste år Jeg har værett i beskæftigelse mindre end 1 måned 50% 40% 30% 20% 10% 70,3% 50,,0% 71,4% 81,0% 67,7% 52,0% 57,7% Jeg har værett i beskæftigelse mellem 1 3 måneder Jeg har værett i beskæftigelse mellem 4 6 måneder Jeg har værett i beskæftigelse mellem 6 11 måneder 0% Jeg har værett i beskæftigelse hele året Der er store forskellee fagområderne imellem.. Inden for Interaktionsdesign har 81, 0% haft beskæftigelse hele året (76,7% i DU2010), lavest ligger Illustration med 50,0% (44,8% i DU2010). D For Grafisk design og Keramik gælder det ligeledes, at en stigende andel har haft beskæftigelse helee det senestee år, mens Mode med 52,0% beskæftigede det seneste år (67,6% i DU2010) og Industrielt design med 57,7% (59,3% i DU2010) har en faldendee andel beskæftigede dett seneste år.. Kigger man på de to nederste rækker, Jeg har været i beskæftigelse mellem 6-11 måneder og Jegg har været i beskæftigelse hele året, fordeler procenttallenee sig på følgende vis:

18 Page 18/30 Diagram 8 Andel af dimittender i beskæftigelse mellem 6-12 mdr. det seneste år opgjort pr. fagområde 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 91,9% 65,6% 92,8% 90,5% 80,6% 60,0% 73,1% 50,0% 40,0% 30,0% Jeg har været i beskæftigelse 6 12 mdr DU ,0% 10,0% 0,0% 4.5 Beskæftigelsessituation versus årgang Ser vi på beskæftigelsessituationen på tværs af årgange, er der også store udsving. Dimittenderne fra den seneste årgang ( ) er den gruppe, hvor færrest har været i beskæftigelse hele året. Tallene indikerer, at det tager tid for nye dimittender at blive rodfæstet på arbejdsmarkedet. En af årsagerne kan være, at nyuddannede ofte starter i vikariater eller projektansættelser og derfor ikke er i beskæftigelse hele året.

19 Page 19/30 Diagram 9 Beskæftigelsessituationen det seneste år opgjort pr. dimittendgruppe 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,0% 4,5% 3,0% 10,4% 79,1% 7,9% 10,7% 4,8% 3,6% 6,3% 5,4% 3,2% 14,3% 15,9% 19,6% 61,9% 46,4% 7,0% 2,7% 5,4% 6,5% 15,1% 63,4% Jeg har ikke været i beskæftigelse det seneste år Jeg har været i beskæftigelse mindre end 1 måned Jeg har været i beskæftigelse mellem 1 3 måneder Jeg har været i beskæftigelse mellem 4 6 måneder Jeg har været i beskæftigelse mellem 6 11 måneder Jeg har været i beskæftigelse hele året 0% (63) (63) (56) Total (186) 4.6 Selvstændige dimittender Spørgsmålene til de dimittender, der er beskæftiget med selvstændig virksomhed er nye i årets undersøgelse, og det er således ikke muligt at sammenligne med tidligere undersøgelser. Men når resultatet sammenlignes med fremtidige undersøgelser, vil man kunne få et billede af udviklingen. Mens 50 dimittender har svaret, at de driver selvstændig virksomhed, har blot ca. 30 dimittender svaret på de nye spørgsmål til det at drive selvstændig virksomhed. Virksomhedernes størrelse 86% af respondenterne med selvstændig virksomhed driver enmandsvirksomheder. Samlet set gælder det, at 37% af dem i perioder har suppleret indtægten fra egen virksomhed med offentlig understøttelse. Selvstændige dimittenders eksport Blandt de selvstændige har 63% haft kunder uden for landets grænser, mens 37% kun har haft danske kunder. Diagram 10 viser hvilke lande, de selvstændige dimittenders kunder kommer fra. Danmarks nabolande samt USA er her, hvor flest selvstændige dimittender har kunder fra, ligesom det også er de lande, der er Danmarks største eksportlande.

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Daguddannelserne Dimittendundersøgelse 2013 CBS Daguddannelserne Indhold Indhold... 1 Kort om undersøgelsen og læsning af rapporten...2 Konklusion...4 Baggrundsvariabler...6 Arbejdsmæssig status... 7 Din vej ind på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

danmarks Designskoles egen dimittendundersøgelse 2006/07

danmarks Designskoles egen dimittendundersøgelse 2006/07 DKDS BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2006 danmarks Designskoles egen dimittendundersøgelse 2006/07 Danmarks Designskole gennemførte i december 2005 en kvalitativ undersøgelse blandt skolens dimittender fra 2004

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012

PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI. Center for Studiekvalitet 2012 PRODUKTIONSTEKNOLOG, EL- OG VVS INSTALLATØR OG OPTOMETRI Center for Studiekvalitet 2012 Dimittend- og aftageranalyse EAK EL-Installatør Center for studiekvalitet F2012 Indhold Indhold... 2 Konklusion...

Læs mere