Deloitte Deloittes Pengeinstitutgruppe Pengeinstitutter Model-årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte Deloittes Pengeinstitutgruppe Pengeinstitutter Model-årsrapport 2014"

Transkript

1 Deloitte Deloittes Pengeinstitutgruppe Pengeinstitutter Model-årsrapport 2014 Revision - Skat - Consulting - Corporate Finance

2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax institut CVR-nr. xx xx xx xx Model-årsrapport 2014 (Udarbejdet ud fra den forudsætning, at pengeinstituttet aflægger regnskab efter regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter mv.) For børsnoterede pengeinstitutter: (der ikke aflægger årsrapport efter IFRS) Selskabsmeddelelse/2014

3 Model-årsrapport for 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Forord Deloitte har udviklet denne model-årsrapport som hjælp og inspiration for pengeinstitutter (herefter institutter), der aflægger årsrapport efter regnskabsbekendtgørelsen, jf. lov om finansiel virksomhed. Modellen er således ikke anvendelig for institutter, der følger IFRS-regelsættet. Modellen er opbygget ud fra det gældende regelsæt for finansielle institutter med tilføjelse af vores kommentarer. Deloittes kommentarer (angivet i kursiv) er tilføjet for at forklare de overvejelser, der ligger til grund for de indarbejdede forslag til formuleringer i modellen. Modellen er udarbejdet af vores eksperter, der er organiseret i Industrigruppe Finans, hvor vi har repræsentanter fra forretningsenhederne Revision, Aktuar, Business Consulting, Skat, Moms og afgifter, Enterprise Risk Service, Financial Advisory Service og Business Process Service. Det er det, vi betegner som et multidisciplinært samarbejde. Ud over den multidisciplinære tilgang sørger Industrigruppen også for den uddannelse og opdatering, der er nødvendig for at kunne betjene vores finansielle kunder effektivt og professionelt. Vi følger således på tæt hold udviklingen i den finansielle sektor og de krav, der stilles til sektoren. Overordnede kommentarer til regnskabsaflæggelsen Vi vil indledningsvist orientere om følgende forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen for 2014 og institutternes forhold i øvrigt: Overordnede kommentarer til året Ændringer til regnskabsbekendtgørelsen og FIL Vejledning til bilag 10 Nye kapitaldækningsregler (CRR/CRD IV mv.) Ny ledelsesbekendtgørelse Nye krav til solvensbehov LCR EMIR (European Market Infrastructure Regulation) Øvrige forhold. Overordnede kommentarer til 2014 Den globale økonomi vokser fortsat i et behersket tempo og i Danmark er forventningerne til den samlede stigning i bruttonationalproduktet (BNP) nedjusteret. Usikkerheden om den globale vækst skyldes bl.a. de geopolitiske spændinger i Ukraine, Irak og Syrien. I Danmark er beskæftigelsen steget, og bruttoledigheden er faldende. Overordnet forventes det, at det danske BNP vokser med 0,8% i år, mens det skønnes at stige endnu mere i 2015 og 2016 med henholdsvis 1,7% og 2% til trods for usikkerhederne i den globale økonomi 1. I 2014 fortsatte implementeringen af den fælles europæiske regulering i den danske banksektor. Implementeringen af CRDIV og CRR vil i løbet af de kommende år få sin fulde effekt, og der vil løbende komme flere tekniske vejledninger og fortolkninger fra EBA til de enkelte bestanddele af det omfattende lovregime. 1 Nationalbankens Kvartalsrapport, 3. kvartal 2014

4 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 2 Ændringer til regnskabsbekendtgørelsen og FIL Der blev vedtaget en ny version af regnskabsbekendtgørelsen i marts, jf. BEK nr. 281 af 26. marts I den nye version af regnskabsbekendtgørelsen er der bl.a. indført et krav om, at der skal gives en række specifikke oplysninger omkring aktiviteter i udlandet, implementeret en definition af omsætning, tilføjet et nyt nøgletal til hoved-og nøgletal-oversigten, givet mulighed for udfærdigelse af en engelsksproget årsrapport, præciseret anvendelsesområdet for oplysningskrav om status for opfyldelsen af måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og redegørelsen for politikken for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelseshverv. Der henvises til bilag 2 for en opsummering af ændringer til regnskabsbekendtgørelsen med relevans for årsrapporten Yderligere anbefales det at anvende den af Deloitte udarbejdede regnskabstjekliste (senest ajourført 2014, inkl. ændringerne som følge af den nye regnskabsbekendtgørelse). Vejledning til bilag 10 Finanstilsynet har den 17. marts 2014 udsendt en ny vejledning, der skal sikre, at pengeinstitutterne anvender en mere ensartet praksis for nedskrivninger efter de regler, der blev indført i 2012 på baggrund af bl.a. Amagerbankens konkurs. Det er erfaringerne fra en række inspektioner i pengeinstitutter, der har afdækket behovet for den nye vejledning, som har været forelagt Det Finansielle Råd. For eksempel fremgår det nu af vejledningen, at der i forbindelse med nedskrivninger på nødlidende udlån til landbrug kan afviges fra Finanstilsynets udmeldte hektarpriser på landbrugsjord, hvis der kan dokumenteres aktuelle og reelle handler med sammenlignelige arealer i nærområdet. Nye kapitaldækningsregler (CRR/CRD IV mv.) Folketinget vedtog i marts 2014 et meget omfattende lovforslag med ændringer til den finansielle lovgivning. Lovændringerne har primært til formål at implementere kapitalkravsdirektivet (CRD IV), og der foretages en række konsekvensrettelser i dansk lovgivning som følge af kapitalkravsforordningen (CRR). Efterfølgende er der vedtaget flere ændringer i lov om finansiel virksomhed, senest den 4. august En af konsekvenserne er en ændret navngivning af elementerne i begrebsrammen. De mest gængse af disse er kort skitseret nedenfor: Tidligere Kernekapital ekskl. hybrid Kernekapital Basiskapital Risikovægtede poster (RWA) Tilstrækkelig basiskapital Solvensprocent Kernekapitalprocent Kernekapitalprocent ekskl. hybrid kernekapital Fremover Egentlig kernekapital (CET1) Kernekapital Kapitalgrundlag (Samlet) risikoeksponering (REA) Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Kapitalprocent Kernekapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent (CET1%)

5 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 3 Kapitalgrundlag De nye regler betyder bl.a., at en større del af kapitalgrundlaget nu skal udgøres af egenkapital, og at der stilles skrappere krav til kapitalen. Reglerne indfases fra i år til 2019, ligesom der er en lang række overgangsregler i denne periode. Vi har nedenfor skitseret indfasningen af krav til kapitalens størrelse i perioden frem til 2019 ifølge CRR og CRD IV. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Virksomhedsspecifik kontrakcyklisk kapitalbuffer (Egentlig kernekapital) Supplerende kapital Hybrid kernekapital Kapitalbevaringsbuffer (Egentlig kernekapital) Egentlig kernekapital 0% *I figuren fremgår krav eksklusive søjle 2 I forhold til 2014 og 2015 er det væsentligt at bemærke, at kravet til den egentlige kernekapital stiger fra 4% til 4,5% fra 1. januar Der er endvidere indført forskellige former for buffere: kapitalbevaringsbuffer, virksomhedsspecifik kontracyklisk kapitalbuffer og buffer for SIFI institutter (Systemically Important Financial Institutions). Den kontracykliske buffer, som indfases fra , udgør mellem 0 og 2,5% afhængig af konjunkturudviklingen, og fastsættes kvartalsvis af Erhvervs- og Vækstministeren på baggrund af henstilling fra Det Systemiske Risikoråd. Efter den 1. januar 2014 kan dele af den ansvarlige kapital være underlagt en udfasning i overensstemmelse med overgangsordningen i CRR/CRDIV. Vi skal anbefale, at der gennemføres en analyse af forholdene, og at der oplyses herom i ledelsesberetningen. En række af de fradrag, der foretages ved opgørelsen af kapitalgrundlaget, er underlagt en overgangsordning, hvor fordelingen mellem - hvor fradragene foretages - ændres. Dette vil ske løbende frem til 2018, hvor 100% af visse fradrag skal ske i den egentlige kernekapital således:

6 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 4 Egenkapital Kernekapital Supplerende kapital % 40% 40% % 30% 30% % 20% 20% % 10% 10% % 0% 0% Af andre væsentlige forhold i de nye regler kan nævnes, at statslig hybrid kapital ikke kan medregnes efter 31. december Risikoeksponeringer For de vægtede aktiver er der i hovedtræk ændringer for så vidt angår derivater, ratede pengeinstitutter, nedskrevne fordringer samt SMV-fradrag. Basel-komiteen har i september 2014 indikeret, at de arbejder på et udkast til opdatering af reglerne for opgørelsen af risikoeksponeringer. Opdateringen af reglerne skal imødekomme den variation, der ses mellem landene og pengeinstitutter, hvilket skal bidrage til bedre tilsyn på tværs af Europa. Ny ledelsesbekendtgørelse I forlængelse af vedtagelsen af CRR/CRDIV samt offentliggørelsen af rapporten fra udvalget om finanskrisens årsager (Rangvid-rapporten), dateret 18. september 2013, har Finanstilsynet den 27. marts 2014 udstedt en opdateret version af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnet set indeholder den nye bekendtgørelse mere principbaserede bestemmelser. Som de mest markante ændringer sammenholdt med den tidligere version kan nævnes følgende: Bestyrelse og direktion skal aktivt tage stilling til, hvad og hvor meget der skal til for at opfylde bekendtgørelsens krav Bestyrelsen skal tage stilling og opsætte mål for virksomhedens gearingsrisiko Bestemmelser om risikostyringsfunktionen og den risikoansvarlige er henlagt til et bilag Den compliance-ansvarlige skal have mulighed for at udtale sig direkte til bestyrelsen, herunder henvisning til generel proportionalitetsbestemmelse Øgede krav til interne kontroller samt virksomhedens dokumentation for de foretagne interne kontroller I bilag 1 vedrørende bestyrelsens retningslinjer til direktionen på kreditområdet, er det indført, at eksponeringer, som udgør over 2% af virksomhedens kapitalgrundlag, bevilges af bestyrelsen. Der er dog mulighed for under visse betingelser at fastsætte en højere grænse. Yderligere fremgår øgede krav til regelmæssige rapporteringer fra den daglige ledelse til bestyrelsen. Nye krav til solvensbehov Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Denne indeholder Finanstilsynets fortolkninger på udvalgte områder af bilag 1 til bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov. Ændringerne til vejledningen vedrører primært de områder, som er omtalt nedenfor:

7 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 5 Gearing Instituttet skal på baggrund af dets aktuelle gearing identificere og vurdere stresspåvirkninger, der kan medføre en højere gearing i fremtiden. I vurderingen skal indgå, i hvilket omfang instituttet ved at reagere kan modgå risikoen ved overdreven gearing. Såfremt instituttet kommer frem til, at den stressede gearing er for høj, skal instituttet overveje, hvorvidt dette skal afspejles i det individuelle solvensbehov. Institutter med en arbejdende kapital på mindre end 65 mia.kr. og en gearingsgrad på mere end 15%, undtages fra bestemmelserne om gearing i ledelsesbekendtgørelsen, hvilket også gælder for vejledningen. Renterisiko Ved opgørelsen af renterisikoen er der indført to metoder til selve beregningen heraf. Opgørelsen kan fremadrettet ske efter standardmetoden eller porteføljemetoden. Udgangspunktet for standardmetoden er, at der skal opgøres en renterisiko inden- og udenfor handelsbeholdningen medmindre kravene til anvendelsen af porteføljemetoden er opfyldt. Standardmetoden og porteføljemetoden er beskrevet i vejledningens afsnit og Øvrige kreditrisici Instituttet skal i fastsættelsen af solvensbehovet vurdere behovet for at afsætte kapital til dækning af øvrige kreditrisici. I vejledningen er der lagt vægt på, at der skal redegøres for, hvordan instituttet på enkelte områder og brancher har en unormalt høj andel af svage eller OIV eksponeringer, som udgør en tabsrisiko. Der er endvidere givet en række eksempler på måden, som dette kan opgøres på. LCR Liquidity Coverage Ratio (LCR) er et kortsigtet likviditetsmål, der skal sikre, at et institut har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som et institut skal have i sin beholdning for at kunne modstå det kortsigtede likviditetsstress. Beholdningen af højkvalitetsaktiver skal primært bestå af kontanter, centralbankindeståender og statsobligationer (de såkaldte niveau 1-aktiver). Kravet til det enkelte instituts likvide aktiver vil afhænge af det enkelte instituts konkrete likviditetsrisici. Institutterne skal fra 1. oktober 2015 efterleve LCR-kravet. Kravene til likviditeten indfases gradvist, og institutterne skal leve op til følgende krav frem mod 2018: LCR > 60% 70% 80% 100% COREP og FINREP Ved indførslen af CRR/CRDIV har der været behov for at foretage en opdatering af indberetningsskemaerne. Dette er sket ved indførslen af COREP, som består af en lang række oplysningskrav, der skal gives til EBA. Kravene var gældende fra 1. kvartal 2014 og har betydet, at processerne for indberetninger har skullet tilpasses hos alle institutter og bankcentraler.

8 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 6 Indførslen af skemaerne har givet en lang række udfordringer, og indberetningskravene ændres løbende, hvorfor COREP-skemaerne kan kræve yderligere tilpasning hos det enkelte institut og hos bankcentralerne. FINREP blev indberettet for første gang i 3. kvartal FINREP er på nuværende tidspunkt kun gældende for de børsnoterede koncerner. De kvartalsvise FINREP-indberetninger erstatter ikke AK-skemaerne og er en udvidelse af indberetningskravet. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) I 2014 trådte kravene om indberetninger af derivathandler til et transaktionsregister i kraft. Alle derivathandler, som er indgået, ændret eller ophævet den 12. februar 2014 eller senere, skal fremadrettet indberettes. Indførslen af EMIR medfører overordnet set et krav om, at alle derivathandler indrapporteres til et transaktionsregister. Yderligere skal alle standardiserede OTC-derivathandler, som udgangspunkt cleares via en central modpart (herefter benævnt CCP). Samtidig omfattes alle ikke-clearede OTC-derivathandler af særlige krav til risikostyring. Clearings-forpligtelsen omfatter alle OTC-derivater, der anses for clearings-kvalificerede, hvilket som udgangspunkt omfatter alle standardiserede derivatkontrakter samt OTC-derivatkontrakter. For yderligere information henvises til Finanstilsynets hjemmeside, hvor der på en temaside er samlet information om EMIR til brug for finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Øvrige forhold Ny revisionsbekendtgørelse er trådt i kraft Finanstilsynet har udsendt en ny revisionsbekendtgørelse i høring, som har virkning fra og med regnskabsåret Der er tale om en præcisering af den interne revisors arbejdsopgaver i forhold til den hidtidige revisionsbekendtgørelse. Interne revisorer i finansielle virksomheder skal fremadrettet udføre operationel revision på alle risikofyldte og væsentlige områder. Certificering Der blev i juni 2013 vedtaget en certificeringsordning af revisorer i finansielle virksomheder. Der er to ordninger, én for penge- og realkreditinstitutter og én for livs- og skadeforsikring. Finanstilsynet har i 2014 certificeret 59 statsautoriserede revisorer til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. I Deloitte er der 14 certificerede statsautoriserede revisorer, der kan påtegne årsrapporter for pengeinstitutter. Den regnskabsmæssige behandling af step-up på statslig hybrid kernekapital Hvis tilbagebetaling af statslig hybrid kernekapital sker efter år 5, er der en step up i tilbagebetalingen. Der skal tages stilling til den regnskabsmæssige behandling heraf i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten, jf. Finanstilsynets julebrev Udskudte skatteaktiver I forbindelse med værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver relateret til fremførbare underskud skal der foreligge overbevisende dokumentation for, at instituttet kan generere tilstrækkelige fremtidige driftsoverskud, som det fremførbare underskud kan modregnes i. For at der kan fæstes lid til instituttets budgetter, skal en række forhold ifølge tilsynets opfattelse gøre sig gældende, og såfremt et institut i de seneste år har realiseret underskud, opleves dokumentationskravene for de forventede fremtidige positive skattepligtige indkomster forøget markant over de seneste par år.

9 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 7 IFRS 9 IASB har 24. juli 2014 udsendt den endelige version af IFRS 9 Finansielle instrumenter. De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende IAS 39 er, at: der introduceres en ny model for klassifikation og måling af finansielle aktiver. Den nye model er baseret på instituttets forretningsmodel og karakteren af kontraktslige pengestrømme for det enkelte finansielle aktiv modellen for vurdering af værdiforringelse ændres. Ifølge IFRS 9 skal en vurdering af værdiforringelse baseres på de forventede tab i modsætning til den nugældende IAS 39, hvor vurderingen af værdiforringelse er baseret på konstaterede tab der introduceres en ny model for hedge accounting. Denne model skal medvirke til, at der opnås en større sammenhæng mellem instituttets styring af finansielle risici og den regnskabsmæssige sikring. BRRD Institutterne bliver med implementeringen af direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) underlagt et strengere regelsæt i relation til institutternes udarbejdelse af genopretningsplaner end efter de nugældende regler. Med BRRD indføres bl.a. krav om, at der i genopretningsplanerne skal indgå en række scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress, som er relevante for institutternes særlige omstændigheder, herunder begivenheder, der berører hele systemet, og stress, som berører individuelle institutter. Reglerne træder i kraft 1. januar Fokusområder fra ESMA European Securities and Markets Authority (ESMA) er en uafhængig tilsynsmyndighed med hjemsted I Paris. En af ESMA s målsætninger er at fremme investorbeskyttelsen i den finansielle sektor. Det sker ved at sikre, at de regler, der gælder for den finansielle sektor, gennemføres korrekt i hele Den Europæiske Union. I den forbindelse har ESMA udmeldt en række fokusområder, som ESMA forventer, at børsnoterede virksomheder og deres revisorer tager hensyn til ved udarbejdelse/revision af IFRS-regnskaber, herunder: Udarbejdelsen af koncernregnskaber og tilhørende oplysninger Regnskabsmæssig behandling af og oplysninger om fællesledede arrangementer Indregning og måling af udskudte skatteaktiver Forbedring af oplysninger i bankregnskaber De generelle oplysninger i årsrapporten skal være mere virksomhedsspecifikke Nedskrivning af ikke-finansielle aktiver Dagsværdimåling og oplysninger herom Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige vurderinger og skøn Generelt om regnskabsaflæggelsen Det er afgørende at få præciseret de særlige forudsætninger, som instituttets ledelse måtte gøre sig i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, så der ikke efterfølgende opstår en situation, hvor der kan være tvivl om, hvilke regler, forudsætninger, skøn og vurderinger, der blev lagt til grund for beslutningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er derfor nødvendigt i beskrivelser og i følsomhedsanalyser at få præciseret, hvilke forudsætninger, skøn og vurderinger, der er lagt til grund for regnskabsaflæggelsen. For nedskrivninger er det de forhold, der øver væsentlig indflydelse på cash flow-beregningen i engagementerne, for eksempel for faktorer som hektarpriser i landbrug eller afkastkrav for ejendomme.

10 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 8 I den forbindelse er det væsentligt at påpege, at bestyrelsens ledelsesberetning ikke er omfattet af lovpligtig revision. Dermed kan de kommentarer eller følsomhedsoplysninger, der er eller må antages at være en forudsætning for vurdering af regnskabet, således ikke alene beskrives i ledelsesberetningen, men skal inkluderes i noterne. Dette gælder såvel faktuelle regnskabsoplysninger som skøn og følsomhedsanalyser. Disse forhold kan vi ikke fuldt ud tage højde for i dette paradigme, men dette må gøres konkret efter behov i det enkelte institut. Vi har dog i dette paradigme givet eksempler på, hvordan instituttet kan præsentere forudsætninger, skøn og usikkerheder i årsrapporten for 2014, herunder fordeling mellem ledelsesberetning og årsregnskab. Indholdet af modelårsrapporten Årsrapporten omfatter følgende bestanddele: 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning (ej omfattet af revision) 4. Årsregnskab inkl. resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Vi skal fortsat anbefale, at institutterne anvender regnskabstjeklister for kontrol af fuldstændigheden af årsrapporten. En regnskabstjekliste udarbejdet af Deloitte kan udleveres ved henvendelse på mail til eller Endelig skal vi for god ordens skyld henvise til kapitel 5 i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl., der omtaler krav til god regnskabsmæssig praksis. I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet kan der opstå situationer, hvor et konkret forhold skal vurderes i forhold til, om det er væsentligt. I det Finansielle Råds regnskabskontrol er der i praksis sondret mellem fejl og lovlige fravigelser. For at det accepteres, at et forhold er en lovlig fravigelse, skal instituttet kunne sandsynliggøre, at fravigelsen ikke er væsentlig. Lovgrundlag og anvendte forkortelser I referencerne er anvendt følgende forkortelser og referencer for relevant regnskabslovgivning: IAS International Accounting Standards (IAS) udstedt af IASB IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB IFRS bekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 16. december 2008 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed Regnskabsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. FIL Lov om finansiel virksomhed nr. 928 af 4. august 2014 OMX NASDAQ OMX Nordic Exchange Copenhagen (Den Nordiske Fondsbørs) RUA Regler for udstedere af aktier pr. 1. juni 2013 Inds.bkg. Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen nr. 837 af 14. august 2012) AGS Anbefalinger for god selskabsledelse, Komitéen for god selskabsledelse maj 2013.

11 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 9 EMIR CRD IV CRR Europa-Parlamentets og Rådets forordning European Market Infrastructure Regulation af 16. august Europa-Parlamentets og rådets direktiv (EU) 2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter. Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Alle paragrafhenvisninger til regnskabsbekendtgørelsen er angivet uden forkortelse for bekendtgørelsen - eksempelvis 135, hvorimod henvisninger til andre regler suppleres med ovennævnte forkortelser. I oversigtsform kan regelsættet for årsrapporten skitseres som anført nedenfor (nærværende model for årsrapporten omfatter regelsættet, som skitseres i de grå skraverede områder): Præsentation af Årsrapporten Finanstilsynets regelsæt Regler for udstedere på OMX IFRS Ikke-børsnoterede (ikke-koncern) Regnskabsbekendtgørelsen (IFRS-forenelige regler) skal følges Ikke relevant Ikke relevant Ikke-børsnoterede (koncern) Regnskabsbekendtgørelsen (IFRS-forenelige regler) skal føges* Ikke relevant Kan vælges* Børsnoterede (ikke-koncern) Regnskabsbekendtgørelsen (IFRSforenelige regler) skal følges Regler for udstedere på OMX skal følges Ikke relevant Børsnoterede (koncern) IFRS-bekendtgørelsen skal følges Regler for udstedere på OMX skal følges IFRS skal følges * Såfremt det vælges frivilligt at aflægge koncernregnskabet efter IFRS-bekendtgørelse, skal denne og ikke Regnskabsbekendtgørelsen følges for koncernregnskabet. Regnskabsbekendtgørelsen skal fortsat anvendes for moderselskabsregnskabet. Deloittes modelårsrapport tager udgangspunkt i et institut, der er en ikke-børsnoteret ikke-koncern. Vi har dog medtaget en række formuleringer og forslag, som er rettet mod børsnoterede institutter. Modellen indeholder dog ikke resumé efter OMX reglerne. Særligt for børsnoterede institutter Børsnoterede institutter eller institutter med gældsinstrumenter noteret på NASDAQ OMX (Fondsbørsen), der ikke aflægger årsregnskab efter IFRS, skal ud over regnskabsbekendtgørelsen også følge de regler, som OMX stiller. Alle forslag rettet mod børsnoterede institutter er angivet ved [ ] og med blå skrift. Frist og offentliggørelse Årsrapporten skal indsendes til Finanstilsynet uden ugrundet ophold efter det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten er endeligt godkendt. Den reviderede og godkendte årsrapport skal indsendes uden ugrundet ophold efter endelig godkendelse af instituttets øverste myndighed. Årsrapporten skal være modtaget senest 30. april 2014 og skal senest samme dato være offentlig tilgængelig, eksempelvis på instituttets hjemmeside. Praktiske forhold om anvendelse af modelårsrapporten Model-årsrapporten er udarbejdet af Deloittes eksperter inden for pengeinstitutter. En model kan i sagens natur ikke tage højde for alle tænkelige og utænkelige situationer. Der kan således være forhold, der følger af særlige forretningsmæssige dispositioner, som giver anledning til, at instituttet skal give yderligere oplysninger i årsrapporten. Det fremgår således af regnskabsbekendtgørelsens 83, at ud over de oplysninger, som kræ-

12 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 10 ves i dette kapitel, skal gives de oplysninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede. F.eks. vil der skulle tilføjes noter, når der er væsentlige poster, der kræver forklaring - eller som anført indledningsvist - forhold om kapitalforhold, funding eller risikoprofil. Ligeledes kan der være flere af reglerne vedrørende finansielle instrumenter, som i udgangspunktet alene gælder for børsnoterede institutter, men som også bør/skal anvendes for ikke noterede institutter (note 3, 43 og 44). Omvendt skal de forhold, der ikke anses for relevante for det enkelte institut, naturligvis ikke medtages i årsrapporten. Der er alene i regnskabsdelen angivet to talkolonner - dvs. for et enkeltselskab. Hvis årsregnskabet både indeholder moderselskabsregnskab og koncernregnskab, skal der således tilføjes kolonner for at opfylde de yderligere krav til årsregnskabet. Modellen behandler ikke ophørte aktiviteter. Herudover skal vi understrege, at modellen ikke er anvendelig for institutter, der følger IFRS Vi har tilføjet bemærkninger, hvor vi synes, det er passende. Alle vores bemærkninger er angivet i kursiv. Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i model-årsrapporten er korrekte, påtager Deloitte sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i model-årsrapporten eller for tab - uanset årsag - som en person eller virksomhed, der henholder sig til model-årsrapporten, måtte lide. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 12. december 2014

13 Model-årsrapport 2013 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om instituttet 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Kommentarer til ledelsesberetning 5 Ledelsesberetning 9 Resultat- og totalindkomstopgørelse 34 Balance pr Egenkapitalopgørelse 38, 40 Bilag 1: Regnskabsbekendtgørelsen Bilag 2: Ændringer i regnskabsbekendtgørelsen af relevans for årsrapporten Bilag 3: Eksempel på oplysninger om modregning 109

14 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 1 Oplysninger om instituttet institut institut Adresse CVR-nr.: Hjemstedskommune: Telefon: Telefax: Internet: www. Bestyrelse Direktion Revisionsudvalg Aflønningsudvalg Nomineringsudvalg Risikoudvalg Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på instituttets generalforsamling, den Dirigent

15 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 2 FIL Ledelsespåtegning 2 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for institut. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. [Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber.] Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af instituttets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af instituttets aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i instituttets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som instituttet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse., den Direktion administrerende direktør Bestyrelse formand næstformand funktion i forhold til instituttet medarbejdervalgt medarbejdervalgt 2 Såfremt der er tale om en årsrapport for en koncern, skal dette tilføjes i ledelsespåtegningen.

16 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 3 FIL 183 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Til kapitalejerne i instituttet Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for institut for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse [, pengestrømsopgørelse] og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed [og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder]. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed [og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder]. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for instituttets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af instituttets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af instituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af instituttets aktiviteter [og pengestrømme] for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed [og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder]. 3 Her er vist en standard-revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ændringer til revisors erklæringer betyder, at årsrapporten fremadrettet kan indeholde en påtegning om revision af regnskabet og en udtalelse om ledelsesberetningen, som vist i denne model-årsrapport, eller en påtegning om revision af regnskabet efterfulgt af en særskilt erklæring på ledelsesberetningen, som kan udarbejdes enten med begrænset eller høj grad af sikkerhed.

17 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 4 Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet [og danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder]., den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor

18 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 5 Kommentarer til ledelsesberetning De specifikke krav til ledelsesberetningen fremgår af kapitel 5 i Regnskabsbekendtgørelsen. Disse er indarbejdet i nedenstående forslag til ledelsesberetning. [Årsrapporten skal indledes med et resumé over instituttets hoved- og nøgletal, herunder, men ikke begrænset til, nettoomsætning og resultat pr. aktie samt oplysninger om eventuelle forventninger. Yderligere bør ledelsesberetningen suppleres med en redegørelse for virksomhedsledelse samt en redegørelse for samfundsansvar.] Ud over de ovennævnte specifikke krav er der krav om, at årsrapporten indeholder de kommentarer mv., der er nødvendige for at forklare udviklingen i instituttets drift siden aflæggelse af den seneste årsrapport. Vi har i vores forslag til områder alene angivet hovedpunkter, som vi skal anbefale udvides i relevant omfang. Vigtige begivenheder i perioden Særlige faktorer, der har påvirket udviklingen, skal angives. Der kan for eksempel være tale om afledte effekter af optagelse af ansvarlige lån, aktieemission, konvertering af hybrid kapital eller større tab. Omtale foretages i det omfang instituttets resultat er væsentligt påvirket heraf. Risici og usikkerheder i 2015 De væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som instituttet er underlagt de kommende 12 måneder, skal beskrives. Dette kan således omfatte udviklingen på udlån, herunder udviklingen i restancer og tab på større udlån, væsentlige risici og usikkerheder på opgørelse af markedsværdier for især instituttets finansielle instrumenter mv., ligesom det er væsentligt at berøre udviklingen i kapital- og likviditetsforhold. Yderligere kan det være relevant, at eventuelle risikooplysninger fra Finanstilsynet, herunder vedrørende solvensoverdækning, instituttets forretningsmodel, bevillingsprocedurer mv., omtales. Såfremt der er tale om væsentlige usikkerheder og risikoforhold kan disse efter vores opfattelse ikke alene omtales i ledelsesberetningen, og oplysningerne skal derfor medtages i årsregnskabet. Forventninger til 2015 Når et institut offentliggør forventninger til fremtiden, skal det samtidig give oplysninger om de forudsætninger eller betingelser, der ligger til grund for forventningerne. I det omfang det er muligt, skal forventninger præsenteres på en klar og konsekvent måde. Såfremt instituttet offentliggør andre udsagn om fremtiden, skal disse ligeledes gives på en klar og konsekvent måde. Såfremt det forventes, at resultatet eller den økonomiske stilling vil afvige væsentligt fra tidligere offentliggjorte forventninger, og en sådan afvigelse er kursrelevant, skal instituttet offentliggøre oplysninger om afvigelsen. En sådan meddelelse skal desuden gentage den tidligere offentliggjorte forventning. Effekt af eventuelle ændringer i anvendt regnskabspraksis Forholdet skal omtales, hvis der er foretaget ændringer siden senest aflagte årsrapport. IFRS 9 er vedtaget med implementering i Effekt og overvejelser i den forbindelse bør kommenteres.

19 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 6 Kommentarer til ledelsesberetning Kapitalgrundlag, solvens, risikostyring og forretningsmodel Omtale af kapitalgrundlag, solvens og risikostyring bør fremgå af årsrapporten, herunder instituttets kapitalplaner. Her bør bl.a. nævnes indfasningen af de nye CRR/CRDIV kapitalkrav fra 2014 til 2019, herunder især forventet indvirkning pr. 1. januar Det er vores vurdering, at reglerne vil have en væsentlig effekt på institutternes kapitalgrundlag og forretningsmodel. For søjle 1 bør ledelsen derfor i årsregnskabet forholde sig til, hvordan instituttet lever op til de krav som gælder for de kommende år. Er instituttet omfattet af reglerne om genopretning, skal dette ligeledes omtales fyldestgørende. Såfremt der hersker usikkerhed om instituttets kapital, bør der ske omtale i årsrapporten. Likviditet Omtale af likviditetsforhold kan indeholde en beskrivelse af overholdelsen af de lovmæssige krav. Yderligere bør denne indeholde en beskrivelse af strategien for at sikre tilstrækkelig likviditet i de kommende år, såfremt større gældsforpligtelser forfalder. Det vil være relevant, at oplysningerne indeholder opgørelse over restløbetid på funding, sammenholdt med restløbetid på instituttets aktiver, eller oplysningerne kan medtages under de respektive noter. Opmærksomheden henledes desuden på kravene til likviditet i CRR. Særligt LCR kravene som er gældende for 2015 bør omtales. Såfremt der hersker usikkerhed om instituttets likviditet, bør der ske omtale i årsrapporten.

20 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 7 Kommentarer til ledelsesberetning Going concern Ledelsen skal i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten vurdere, hvorvidt instituttet har et tilstrækkeligt likviditets- og kapitalberedskab til at sikre instituttets fortsatte drift i mindst 12 måneder fra balancedagen. Perioden, for hvilken vurderingen skal foretages, kan illustreres således: Regnskabsperioden begynder Årsregnskab for 2014 underskrives Regnskabsperioden slutter 1. januar februar december februar 2016 Periode for vurdering om going concern-forudsætningen er opfyldt Tilsynsdiamanten Det er et krav at omtale instituttets overholdelse af tilsynsdiamanten, hvor grænseværdierne er defineret som følger: Summen af store eksponeringer: Grænseværdien er baseret på store eksponeringer, der efter fradrag af sikre dele og modtagne sikkerheder, garantier mv. udgør 10% eller mere af kapitalgrundlaget. Eksponeringer (efter fradrag) under 3 mio.kr. udelades af beregningen. Ligeledes skal eksponeringer mod kreditinstitutter m.fl. under 1. mia.kr. efter fradrag af særlige sikre dele, modtagne sikkerheder, garantier mv. udelades. Udlånsvækst: Udlånsvæksten vurderes efter nedskrivninger år-til-år og er eksklusive repo er. Ejendomseksponering: Ejendomseksponeringen er den andel af de samlede udlån og garantidebitorer, der vedrører brancherne fast ejendom samt gennemførelse af byggeprojekter. Grænseværdien opgøres før nedskrivninger. Stabil funding: Udlån i forhold til arbejdende kapital. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer mv. (fratrukket obligationer med en restløbetid på under 1 år), efterstillede kapitalindskud samt egenkapital. Ind- og udlånsmassen opgøres eksklusive repo er. Likviditetsoverdækning: Overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav. Herudover er der stor fokus på, at institutterne har en bæredygtig forretningsmodel, der anbefales beskrevet i ledelsesberetningen. Større transaktioner med nærtstående parter Afsnittet bør indeholde omtale af væsentlige aflønningsforhold, afhændede dattervirksomheder og lignende.

21 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 8 Kommentarer til ledelsesberetning Redegørelse om samfundsansvar Det er vigtigt at være opmærksom på begrænsningerne i denne modelrapport, specielt ift. redegørelse on samfundsansvar. En redegørelse vil og bør variere en hel del fra institut til institut, idet arbejdet med principper for samfundsansvar integreres i instituttets forretningsstrategier i varierende omfang og på meget forskellig vis. Måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og politik for øvrige ledelsesniveauer Der er i lov om finansiel virksomhed indført en bestemmelse vedrørende måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan, jf. FIL 79a. Instituttet bør opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og der bør fastlægges en politik, som søger at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer. Dog kan det undlades at opstille politik for øvrige ledelsesniveauer, såfremt instituttet har færre end 50 ansatte. For institutter, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbejdes en politik for koncernen som helhed. På samme vis kan et datterselskab undlade opstilling af måltal og politik, såfremt dette udarbejdes på koncernniveau. Omtale af menneskerettigheder og klimaforhold Der er indført krav om omtale af instituttets politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkningerne som følge af instituttets aktiviteter. Såfremt instituttet ingen politikker har, bør dette nævnes. Det er dog muligt at give redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten eller foretage henvisning til en offentlig tilgængelig beskrivelse heraf, f.eks. på instituttets hjemmeside. Instituttet bør vurdere, hvorvidt den nuværende omtale af CSR-forhold i ledelsesberetningen eller omtale andet steds vurderes at dække disse ny indførte krav. Såfremt det ikke fremgår klart, bør omtale af ovennævnte politikker indarbejdes.

22 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 9 Ledelsesberetning 4 131, nr. 1 Hovedaktivitet Instituttets hovedaktivitet er at udbyde bankprodukter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i instituttets lokalområde, men instituttet har gennem de seneste tre år udvidet aktiviteterne i andre områder af landet. Instituttet ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. 131, nr. 4 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat udgør t.kr. mod t.kr. i Resultatet er væsentligt påvirket af. 132 Instituttets seneste forventning til årsresultatet var t.kr., som blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten. Forskellen til det realiserede resultat skyldes. Instituttet har i 2014 oplevet en negativ udvikling på en række engagementer, hvilket har betydet, at instituttet har måttet nedskrive i alt mio.kr. Heraf udgør nedskrivninger på individuelle engagementer i alt mio.kr. Årsagen til nedskrivningerne skal findes i. Som følge af den finansielle usikkerhed har instituttet valgt at foretage en korrektion til det beregnede beløb til gruppevise nedskrivninger, således at den totale gruppevise nedskrivning pr. 31. december 2014 udgør mio. kr. 5. Årsagen til korrektionen er især /tidligere hændelser 6. Yderligere har instituttets fokus på reduktion af omkostningsbasen medført. Instituttets omkostninger til lønsumsafgift og omkostninger til manglende momsfradragsret andrager i alt t.kr 7. Skatteaktiver er nedskrevet med t.kr. Årsagen er hovedsagelig. 131, nr. 11 Koncernens struktur 8 For beskrivelse af instituttets juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur henvises til hjemmesiden for institut 4 Overskrifterne i ledelsesberetningen svarer bl.a. til 131, nr i regnskabsbekendtgørelsen samt de lovpligtige redegørelser om virksomhedsledelse og samfundsansvar. Der er i model-årsrapporten indarbejdet delvise forslag til, hvordan de enkelte områder kan formuleres, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt. Formuleringerne skal altid tilpasses instituttet. Herudover skal vi bemærke kravet i 132 om, at ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrapport eller ifølge de seneste i årets løb offentliggjorte forventninger, og i ledelsesberetningen skal afvigelser i resultatet i forhold hertil forklares/begrundes. Endelig skal bestyrelsens forslag til udbytte (og rente af garantkapital i sparekasser) indgå i ledelsesberetningen, jf Finanstilsynet angiver i sit orienteringsbrev fra december 2008, at korrektionen skal ske for forhold, der pga. den nuværende udvikling spiller en rolle for nedskrivningsbehovet og derudover for forhold, som indgår i modellen, men hvor betydningen for nedskrivningsbehovet er ændret. En lignende omtale er foretaget i orienteringsskrivelsen fra december Ved tidlige hændelser forstås forværringer eller forbedringer, som er indtruffet efter tidspunktet for første indregning, men som instituttets model endnu ikke tager hensyn til, da de bagvedliggende parametre endnu ikke har ændret sig. 7 Finansrådet har i direktionsskrivelse henstillet til, at institutterne i årsrapporten oplyser om omkostninger til lønsumsafgift og omkostninger relateret til den manglende momsfradragsret. 8 I årsrapporter, der indeholder et koncernregnskab, skal fremgå en beskrivelse af instituttets juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur, med mindre dette fremgår offentligt tilgængeligt et andet sted, f.eks. på instituttets hjemmeside. I så tilfælde bør der henvises hertil.

23 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 10 Ledelsesberetning Instituttet har amortiseret step-up på den hybride kernekapital, hvilket har betydet en udgift på t.kr. i Amortiseringen skyldes, at instituttet ikke længere forventer at kunne indfri kapitalen til pari men til kurs (step-up-klausulen), jf. omtale af strategi- og kapitalplan. Instituttets kapitalbehov og likviditet Instituttets funding har gennem perioden stabiliseret sig mens adgang til kapital fortsat er vanskelig. I lyset heraf arbejder institut med en strategi- og kapitalplan for perioden til sikring af instituttets forsatte drift. Herudover arbejder institut med en strategiplan for forbedring af kapitalprocenten. Strategiplanen indeholder. Kapitalgrundlag, risikostyring og kapitalbehov Instituttet skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter risikoprofilen. Ledelsen har valgt at opgøre kredit- og markedsrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Det er fortsat ledelsens vurdering, at der ikke pt. er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalen. Vedrørende risikostyring henvises til note. Med indførelsen af nye regler til kapital i pengeinstitutter pr. 1. januar 2014 er der sket en skærpelse af kravet til niveauet af egenkapital, ligesom der på sigt kommer yderligere krav til likviditet og gearing. Selskabets kapitalgrundlag er påvirket af indførelse af nye kapitalregler baseret på CRD IV og CRR. Det har betydet, at instituttets kapital er faldet med mio.kr., mens risikoeksponeringen er steget med mio.kr. Samlet er instituttets kapitalprocent således faldet % som følge af de nye regler. Pr. 31. december 2014 udgjorde instituttets egenkapital mio.kr. en forøgelse / formindskelse på mio.kr. i forhold til 31. december 2013, som primært kan henføres til. Instituttets risikoeksponering er opgjort til mio.kr., mens kapitalgrundlaget kan opgøres til mio.kr., svarende til en faktisk kapitalprocent pr. 31. juni 2013 på %, og ledelsen har fastsat et kapitalmål på %. Det individuelle kapitalbehov er opgjort til %, der blandt andet er fastsat ud fra ledelsens forventninger til fremtiden m.m. Ledelsen forventer, at den statslige hybride kernekapital Instituttet har som følge af indfasningen af nye kapitalkravsregler fra 1. januar 2014 udarbejdet en kapitalplan, der vurderer, i hvilket omfang den nuværende kapital er tilstrækkelig. De højere minimumskapitalkrav, samt større krav til kvaliteten af kapitalen, ville reducere instituttets kapitalbuffer med mio.kr., hvis de nye regler var fuldt indfaset i dag, men instituttet ville fortsat være i stand til på tilfredsstillende vis at overholde de lovmæssige krav. Instituttet vil dog over de kommende år arbejde på en yderligere styrkelse af egenkapitalen gennem, herunder skal der findes en løsning på den statslige hybride kernekapital, der ikke kan tælles med i kapitalgrundlaget efter I 2015 kan påvirkningen af den gradvise indfasning i hovedtræk henføres til følgende forhold: Krav til den egentlige kernekapitalen (regulatorisk egenkapital) stiger fra 4% til 4,5% Der skal foretages yderligere fradrag i den egentlige kernekapital.

24 Model-årsrapport 2014 efter regnskabsbekendtgørelsen udarbejdet af Deloitte 11 Ledelsesberetning I 2015 skal der ske indfrielse af den supplerende kapital med t.kr. Det er ledelsens vurdering, at. I henhold til lov om finansiel virksomhed skal bestyrelsen og direktionen sikre, at instituttet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal til for at dække alle væsentlige risici Opgørelsen af solvensbehovet er baseret på bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov og på Finanstilsynets vejledning herom. Instituttet har på baggrund af det beregnede kapitalkrav opgjort en umiddelbar overdækning på t.kr., som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske kapital (kapitalprocent). Instituttet har opgjort solvensbehovet efter en 8+ tilgang svarende til Finanstilsynets foretrukne metode. Det er ledelsens vurdering, at kapitalen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med instituttets aktiviteter. Instituttet forventer således at kunne leve fuldt ud op til kravene som de er udformet pt., hvorfor årsregnskabet aflægges som going concern. Væsentlige uforudsete ændringer i vejledning om tilstrækkelig kapitalgrundlag eller i Finanstilsynets fortolkning eller praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan medføre, at instituttets kapitalmæssige overdækning mindskes, og det kan ikke afvises, at en sådan ændring kan være væsentlig. Ligeledes kan fortsatte nedadgående konjunkturer og væsentlige uforudsete begivenheder hos kunder påvirke instituttets solvensbehov væsentligt. Instituttets kapital kan sammenlignes med kapitalkrav og illustreres således: Kapital- Formelt Formelt Formelt* grundlag kapitalkrav kapitalkrav kapitalkrav % % % % Egentlig kernekapital Kapitalkrav Kapitalbehov * heri indgår konjunkturbuffer fuldt ud. Der henvises til instituttets hjemmeside (www..dk) for en beskrivelse og uddybning af kapitalbehovet samt opgørelsesmetoderne for Der henvises endvidere til instituttets redegørelse for risikostyring 2014 for en uddybning af beskrivelsen af ny regulering, herunder en uddybning af den forventede betydning for instituttet.

Deloitte. Model for halvårsrapport for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2014. Deloittes pengeinstitutgruppe

Deloitte. Model for halvårsrapport for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2014. Deloittes pengeinstitutgruppe Deloitte Deloittes pengeinstitutgruppe Model for halvårsrapport for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2014 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Pengeinstitutter Model-årsrapport Revision Skat Consulting Corporate Finance

Pengeinstitutter Model-årsrapport Revision Skat Consulting Corporate Finance Pengeinstitutter Model-årsrapport 2016 Revision Skat Consulting Corporate Finance Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Deloitte. Model for halvårsrapport for børsnoterede institutter. 1. januar 30. juni 2014 efter IAS 34. Deloittes pengeinstitutgruppe

Deloitte. Model for halvårsrapport for børsnoterede institutter. 1. januar 30. juni 2014 efter IAS 34. Deloittes pengeinstitutgruppe Deloitte Deloittes pengeinstitutgruppe Model for halvårsrapport for børsnoterede institutter 1. januar 30. juni 2014 efter IAS 34 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloitte Statsautoriseret

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere