Version 2.0 / Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 2.0 / 2015. Strategi. Den Intelligente Havn. Strategi Rapport. - stærk på logistik og samarbejde"

Transkript

1 Version 2.0 / 2015 Strategi Strategi Rapport - stærk på logistik og samarbejde

2 AALBORG HAVN - STRATEGI RAPPORT 2015 Vision vil styrke udviklingen af stærke byer og regioner Den intelligente havn har tre roller... I Danmark skal vi omstille os til den nye, globale forretningsorden; forstå dens udfordringer og levere nye svar på både kendte og nye problemstillinger. Virksomheder skal tilpasse sig ændrede konkurrenceforhold baseret på global hyper-konkurrence, og markedet straffer dem, der ikke følger med op i gear. Samtidig skal vi være med til at forny verden, og dermed er globaliseringen måske ikke først og fremmest noget, der sker der ude, men her inde. Vi skal beskytte det, vi har, og som fungerer godt. Det er vores daglige forretning, og det er den, som skal finansiere den forretningsudvikling, der er svaret på vore nye udfordringer. Aalborg Havn koncernen har taget konsekvensen af de nye erkendelser ved at udvikle som et stærkt koncept for den videre proces. Den intelligente havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Arbejdsmetoden er at skabe synergi mellem drift og innovation. Det gælder for Aalborg Havn som virksomhed, som ramme om andre virksomheders erhvervsaktiviteter og som aktiv integrator i partnerskaber og samarbejder. Aalborg Havn går med stor fortrøstning ind i 2014 og gennemfører i de kommende år et investeringsprogram på 500 mio. kr.. Det retter sig ikke udelukkende mod udvidelse og effektivisering af de fysiske infrastrukturer som kaj, bolværker, kraner og produktionsfaciliteter, men også mod den videninfrastruktur, der skal fremme udvikling, innovation og nytænkning af forretningsmodeller og samarbejdsformer. Claus Holstein Adm. direktør Aalborg Havn A/S Virksomhed - forretningsudvikling Aalborg Havn vil udvikle forretningen og opnå tilfredsstillende driftsmæssigt resultat Ramme - produktudvikling Aalborg Havn vil servicere virksomheder, som er afhængige af havnens ydelser og beliggenhed Integrator - markedsudvikling Aalborg Havn vil bidrage til regionale og kommunale udviklingsmål herunder samarbejde med institutioner 2 3

3 Virksomhed Aalborg Havn vil være endnu stærkere på logistik og samarbejde Koncernstruktur I Aalborg Havn koncernen har vi valgt aktieselskabsformen og en samlet koncernstruktur med et moderselskab Aalborg Havn A/S, og selvstændige datterselskaber med hver sin opgave og funktion. Den juridiske struktur blev gennemført i 2013 og skal åbne for, at private investorer kan købe dele af de konkurrenceudsatte selskaber i koncernen, dvs. alle datterselskaber under Aalborg Havn A/S. Moderselskabet Aalborg Havn A/S er et skattefrit infrastrukturselskab, der står for rammerne omkring havnen, den fysiske udvikling af de kajnære havnearealer med etablering af ny kajstrækninger og anlæg af den grundlæggende vejinfrastruktur. Som virksomhed er det koncernens formål at skabe overskud, styrke relationerne til den private sektor og sikre, at infrastrukturen omkring havnen udvikles, opdateres og er effektiv og konkurrencedygtig, nu og i fremtiden. SUCCESINDIKATORER Forøget omsætning Aalborg Havn fastholder en placering som min. den 5. største havn i Danmark målt på omsætning. Realiseret vækst pr. år målt i procent af omsætningen opgjort i DKK gns. relativ vækst for Danmarks 4 største havne. Realiseret vækst i omsætning. Min. 10% organisk vækst i omsætning per år og min. 9% vækst (per år) via opkøb over 5 årig periode. Der afholdes min. 1 udviklingsmøde med en strategisk kunde pr. kvartal. Stabilt overskud Økonomisk resultat på niveauet DKK 25 mio. før skat. Vedvarende leder- og medarbejderskab Korrelationsmåling på de fem adfærdsprincipper (ledelse/medarbejdere). Strategiledelse og governance Bestyrelsen for Aalborg Havn markedsfører Den Intelligente Havn og arbejder aktivt for realiseringen heraf gennem indlæg i medier, lobby-virksomhed, ved debatter, i møder og i konkrete fremstød eller projekter. For alle nye og igangværende investeringer og udviklingsindsatser i Aalborg Havn koncernen kan Aalborg Havns ledere og involverede medarbejdere redegøre for sammenhængen til strategien, og for hvorledes investeringen/indsatsen bidrager til at realisere Den Intelligente Havn. Aalborg Havn som virksomhed Aalborg Universitet markedsfører og profilerer sig på samarbejdet med på konferencer, i artikler og i forskningssammenhænge. Alle afdelinger har formuleret egne supplerende succesindikatorer indenfor rammen af Den Intelligente Havn. Mere investeringskapacitet Investeringskapacitet: til enhver tid min. DKK 500 mio. Fremmed lånekapital er lånt på et renteniveau som er max. 5,5% højere end nationalbankens udlånsrente (fast forrentet lån). Bedre risikostyring Kortlægning af alle kritiske risikoscenarier og identifikation af, hvilke der ligger i rød zone. Sikre at risici bliver moniteret, fuldt op og sikret i den daglige drift. Sikre at der er beredskab/forebyggelsesplaner for specielt rød zone. Kursus/uddannelseplan for fremtidig opretholdelse af nødvendig viden og færdigheder indenfor risikostyring. Sikre nødvendig uddannelse/kompetencer for medarbejdere som er ansvarlig for risikostyring i både ledelse og den daglige drift. Sikre kontinuerlig optimering af risikostyring på alle parametre. Indsamle erfaringer/viden omkring risikostyring til optimering af den fremtidige proces og daglige drift. 4 5

4 AALBORG HAVN STRATEGI RAPPORT 2015 Ramme rg Aalbo som Havn e ramm Aalborg Havn vil skabe nye ideelle locations for erhvervsmæssige og industrielle formål Aktivt lederskab Aalborg Havn koncernen vil i fremtiden påtage sig mere aktivt lederskab af den erhvervsramme, havnen udgør. Det skal give konkurrencefordele at være tilknyttet erhvervsklyngen Aalborg Havn, som allerede i dag består af flere end 80 virksomheder. Havnen vil medvirke til optimering og nytænkning og støtte forretningsudvikling og innovation, i samarbejde med den enkelte virksomhed og til fremme af den kollektive udvikling. Kollektiv forretningsudvikling Den kollektive forretningsudvikling kan sammen med forbedrede rammebetingelser yderligere styrke mindre og mellemstore virksomheder. For at stimulere rollen som erhvervsramme har Aalborg Havn sammen med gode kræfter på Aalborg Universitet, i Aalborg Kommune og Region Nordjylland og et bredt udsnit af virksomheder etableret Center for Logstik og Samarbejde. Logistik og samarbejde Centrets opgave er at gøre viden om effektivitet, samarbejde og innovation mere tilgængelig og at assistere virksomheder med at implementere de gode løsninger til gavn for vækst og indtjening. SUCCESINDIKATORER Mere strategisk samarbejde 5 nye formaliserede samarbejdsaftaler pr. år mellem virksomheder på havnen. 10% årlig vækst i antal arbejdspladser på virksomhederne på Aalborg havn. Årligt forøgelse af antallet af virksomheder på Aalborg havn med 1-5. Større synlighed Sikre at der er lokal viden om havnens (regionaløkonomiske) betydning. Månedlig udsendelse af pressemeddelelser til dag- og fagpressen. ½ årlig kontakt til relevante lokale og nationale politikere. Grydeklare mærkesager der kan serveres ved politiske forhandlinger. En årlig event der sætter en ny dagsorden. Aktiv tilstedeværelse i relevante organisationer og netværk. Intern (ugentlig) og ekstern (kvartalsvis) information om relevante emner. 6 7

5 Integrator SUCCESINDIKATORER Aalborg Havn vil inspirere og etablere nye erhvervsklynger med konkurrencekraft Fokus på vækst Aalborg havn skal som integrator være med til at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i både Aalborg Kommune og i Region Nordjylland. Aalborg havn er med containerterminalen, Grønlandstrafikken, projektlasterne, oliehavnen etc. en havn af national betydning. Flere erhvervsklynger Min. tre potentielle klynger defineret og under udvikling 1. halvår Årligt etablerer 1-2 nye virksomheder med relevant profil for en af de tre potentielle klynger sig på Aalborg havn, i Aalborg eller i Region Nordjylland. Lokal-, regional- og landspolitikere arbejder aktivt for national positionering af potentielle klynger. Senest ultimo 2015 er første formaliserede klyngeaftale en realitet. Ekstern funding på min. DKK 10 mio. årligt i Aalborg Havn som integrator Da Aalborg havn er et aktieselskab, har virksomheden mulighed for at indgå privatretslige aftaler med alle typer af virksomheder som havneloven tillader. Især etablering af nye erhvervsklynger vil der være fokus på de kommende år, og her vil der ikke kun være fokus på etableringer på Aalborg havn, men i hele kommunen og regionen. Offshore industri Minedrift og råstof industri Vindmølle industri Og..? Containerlogistik 8 9

6 Værdier og processer Optimering Udvikling Tre udviklingsområder i fire udviklingsdimensioner... Lykkes vi ikke med udvikling i alle fire dimensioner - vil vi ikke nå vores strategiske målsætninger og dermed ikke lykkes med Aalborg Havns konkurrencekraft er proportional med vores værdier, beslutninger og adfærd Aalborg Havn i dag... Bag havnens succes står en række kompetente og servicemindede medarbejdere, der forstår at udnytte havnens muligheder i samarbejde med nuværende samt fremtidige kunder. Aalborg Havn arbejder ud fra visionen Den Intelligente Havn, som blandt andet handler om at lave kreative løsninger i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Alle vores medarbejdere opfordres til at stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og relevansen af virksomhedens skrevne og uskrevne regler. Beslutningsprincipper... Er det rigtigt? Kan det betale sig? Kan det fungere? Er det bæredygtigt? Adfærdsprincipper... Vi udviser respekt for hinanden Vi anvender positiv kommunikation Vi arbejder videnbaseret Vi har fokus på fysisk/psykisk miljø Vi anvender ledelse aktivt 10 11

7 Triple Triple Helix Innovation 3 Aalborg Havn vil skabe ny vækst i treenighed med universitet og det offentlige Netværk og samarbejde Aalborg Havn ser det som sin mission at skabe integration mellem havnen, de offentlige myndigheder, institutioner og uddannelses- og forskningssektoren. Det betyder, at havnen medvirker til at skabe et fokus på cirkulation mellem disse tre enheder. Målet er klart: Mere af det hele. Vækst, velstand, jobs, forskning og innovation og øget fokus på, at de tre sektorer samlet set er en del af det samfund, hvor udfordringer tackles sammen og samtidigt. Havnen har allerede dokumenteret sin vilje til at medvirke i etablering af netværk og samarbejdsrelationer med videndeling og vækstpotentialer som drivkraft: HubNorth, Arctic Business Network, Smartlog og ErhvervsNetværk 9220 er velfungerende eksempler. Samtidig bidrager samarbejdsaftalen mellem Aalborg Havn og Aalborg Universitet til udvikling af. Etablering af job til studerende og fælles erhvervs-ph.d forløb medvirker til forståelse og praktisk samspil mellem universitetet og havnens virksomheder. Aalborg Havns strategiske virkelighed for værdiskabelse... Værdier, kultur og identitet Organisation og kompetencer Services, produkter og leverancer Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Havn og Aalborg Universitet er et væsentligt element i fortsat udvikling af. Brugere, samarbejdspartnere og interessenter Trends og markedsdrivere 12 13

8 CSR & miljø Aalborg Havn tager ansvar for miljø og klima - og vores egen samfundsøkonomiske betydning En havn i balance... På Aalborg Havn arbejder vi aktivt og langsigtet mod en bæredygtig udvikling. Vores certificerede miljøledelsessystem ISO er omdrejningspunktet i dette arbejde og er en integreret del af vores dagligdag. Bæredygtig udvikling fordrer en vedvarende indsats for at øge energi- og ressourceeffektiviteten, og samtidig en løbende udvikling af mere miljøvenlige serviceydelser og løsninger til vore kunder. Vi afprøver løbende nye koncepter såsom som brugen af solcelleanlæg og passivhus-standarden som reference for nybyggerier for at se konsekvensen og mulighederne for disse tiltag. Miljøledelsesarbejdet er for os et godt værktøj til hele tiden at tvinge os til at tænke nyt, gøre tingene mere intelligent og bæredygtigt og med forbrug af færre ressourcer. I sidste ende både til gavn for både miljøet og for vore samarbejdspartnere. Klima og miljø Aalborg Havns overordnede mål er at være en CO2 neutralhavn. Det skal ske internt gennem energibesparelser og brug af klimavenlig teknologi. Samtidig kan havnen som ramme udnytte den opnåede viden til at inspirere vores kunder, lejere, naboer og samarbejdspartnere til at indtænke lignende tiltag i deres virksomheder og dermed bidrage, øge og styrke vores fælles viden. Dette netværk med den nye og innovative viden vil ligeledes kunne bruges til at opbygge et samarbejde og vidensudveksling mellem virksomhederne og dermed skabe nye arbejdsområder, mere vækst, flere arbejdspladser, styrke konkurrenceevnen og større omsætning. Koncernen i tal Faciliteter: Kajstrækning 5,2 km Erhvervsarealer m 2 Bygninger m 2 Pakhuskapacitet m 2 Køle/frysekapacitet m 3 Solcelleanlæg kwh Virksomheder i erhvervsparken 100 Nøgletal 2013 (1.000 kr.): Nettoomsætning Årets overskud efter skat Aktiver Passiver Egenkapital Medarbejdere i koncernen 70 Samfundsøkonomiske effekter* Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatteprovenu Produktionsværdi personer mio. kr mio. kr mio. kr. * De samlede regionaløkonomiske effekter af Danmarks 6. største havnesystem: Aalborg Havn, Aalborg Portlands havn og Vattenfalls havn. COWI-analyse Etablerede netværk Arctic Business Network Arctic Education Network HubNorth ErhvervsNetværk 9220 Nordjysk Transportklub Smartlog 14 15

9 PAY-OFF.DK - stærk på logistik og samarbejde Langerak 19 DK-9220 Aalborg Øst Tlf Fax:

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag.

CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. CSR 2012 CSR handler både om at være et fyrtårn, og på samme tid være jordnær og helt tæt på vores dagligdag. Vi vil være Et lysende pejlemærke for Hele verden Wha this t is Indhold Om rapporten 06 Velkommen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI) Regional

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Innovationscenter. Nuuk

Innovationscenter. Nuuk Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Interessentanalyse August 2008 2 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Interessentanalyse August 2008 3 4 Indhold INDHOLD... 5 FIGURLISTE... 5 TABELLISTE... 6 1 INDLEDNING...

Læs mere

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang?

Internationalisering og EU-projekter. Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? Internationalisering og EU-projekter Hvordan kommer vores kommune godt i gang? En moderne kommune skal i dag søge viden mange

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Innovationscenter. Nuuk

Innovationscenter. Nuuk Idé-oplæg: Innovationscenter i Nuuk Hovedrapport August 2008 2 Innovationscenter i Nuuk Idéoplæg Hovedrapport August 2008 3 4 Forord Formålet med dette idéoplæg er at påvise behovet og muligheden for at

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Indhold Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, 2016-2020... 4 Indledning... 4 Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune... 5 Bosætning... 6 Beskæftigelse

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere