PREBEN MELANDER LEDERSKABS REFORMATIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PREBEN MELANDER LEDERSKABS REFORMATIONEN"

Transkript

1 PREBEN MELANDER LEDERSKABS REFORMATIONEN Kampen for et demokratisk samfund som modspil til det globale imperium JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Lederskabsreformationen

3 Preben Melander Lederskabsreformationen Kampen for et demokratisk samfund som modspil til det globale imperium Til alle danske medborgere, som ønsker at styrke og bevare demokratiets grundlæggende værdier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Preben Melander Lederskabsreformationen 1. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Vi er blevet ejere af et eldorado af mangfoldige perspektiver og ideer på ledelse og styring, som vi har svært ved at navigere i Nationalt lederskab Politisk lederskab Forvaltningslederskab Præstationslederskab Bureaukratisk lederskab Kundefokuseret lederskab Rentabelt lederskab Alliancebaseret lederskab Risikobegrænsende lederskab Kontrolbaseret lederskab Rationelt lederskab Vandfaldsmodellen Det repræsentative demokrati Resultatbaseret ledelse Distanceledelse Top down ledelse Autistisk ledelse New Public Management Koncernledelse Kontraktstyring Balanceret målstyring Strategisk ledelse Brugerdreven innovation Selvledelse Performance management Samarbejdsdreven innovation Markedsdrevet innovation Management by Exception Management by Objectives Management by Fear Det instrumentelle cockpit Globaliseret lederskab Professionslederskab Produktionslederskab Velfærdslederskab Innovationslederskab Socialt ansvarligt lederskab Personligt lederskab Demokratisk lederskab Risikoopsøgende lederskab Tillidsskabende lederskab Etisk lederskab Geysermodellen Det involverende demokrati Begejstringsledelse Dialogbaseret ledelse Værdibaseret ledelse Autentisk ledelse Deliberative democracy Græsrodsbaseret ledelse Anden ordens strategiledelse Kompleksitetsledelse Responsiv ledelse Multikulturel innovation Medledelse Performance innovation Konstruktiv kakofoni Det intime, intensive innovationsrum Management by Walking Around Management by Conversation Management by Love Det magiske virtuelle ledelsesrum 5

6

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Et resumé af bogen og dens baggrund Kapitel I. Hvorfor har vi brug for en lederskabsreformation? A. Et samfund i opbrud og krise B. Introduktion til den fremtidige debat om ledelse og styring Kapitel II. Samfundets udvikling som baggrund for lederskabets fremtidige udfordringer A. Samfundsudviklingen siden 1980 observeret med politologiske, forvaltningsorienterede og markedsøkonomiske briller B. Samfundsudviklingen siden 1980 observeret med sociologiske, humanistiske og relationelle briller C. Kan forskning inden for ledelse og styring i offentlige organisationer overhovedet hjælpe os? Kapitel III. Ledelsesteoriens forskellige bud på fremtidens lederskab A. De store udfordringer og manglen på realisme B. Forsøg på empirisk klassifikation af anvendte ledelsesforskrifter C. Behovet for kritisk realisme og refleksion tæt på produktionspraksis D. Nogle basale spørgsmål til fremtidens lederskabsdebat E. En opsummering af nogle basale udfordringer, mulighedsrum og sociale og politiske barrierer for lederskabets udvikling

8 Indholdsfortegnelse Kapitel IV. Et foreløbigt fremtidsscenarie for Lederskabsreformationen A. Nogle grundlæggende perspektiver til brug for forståelse af lederskabets mulighedsrum B. Jagten på en alternativ ideologi for fremtidens offentlige lederskab C. Visionen om det involverende, bæredygtige og demokratiske lederskab D. Delkonklusion Kapitel V. Lederskabsreformationens første etape: Høringen blandt centrale meningsdannere A. Høringens tilrettelæggelse B. En oversigt over høringssvarenes centrale emner Kapitel VI. Høringssvarene i redigeret form A. Samfundets sociale og økonomiske udfordringer B. Den offentlige sektors fremtidige samfundsmæssige rolle C. Udfordringerne for fremtidens offentlige lederskab D. Behovet for tværgående lederskab og kompetenceudviklingsformer E. Perspektiver for at skabe det bæredygtige involverende lederskab Kapitel VII. Et forsøg på syntese til brug for den efterfølgende åbne debat A. En tolkning af høringsresultatet B. Nogle centrale udfordringer for samfundet C. Hermed budskabet og starten på stafetten! Udvalgte litteraturanbefalinger Relevant litteratur Om CVL og SLIP som baggrund for bogen

9 Forord»Hvad er sandhed andet end en leven for en idee«søren Kierkegaard, 1835 Forord Forord Denne bog er skrevet for at skabe inspiration, refleksion og dialog omkring fremtidens lederskab med afsæt i samfundets globale, økonomiske, sociale, kulturelle og politiske udfordringer og med særligt fokus på den offentlige sektors fremtidige ledelsesvilkår. Bogen er ikke resultat af et færdigt forskningsprojekt, snarere tværtimod. Den skal ses som opstarten til en forskningsstøttet folkelig dialogproces med deltagelse af alle relevante stemmer i det danske samfund. Bogen er derfor ikke afgrænset til et forudbestemt fagdomæne eller paradigme. Dertil er ledelsesfeltet for komplekst og dynamisk. Tværtimod inkluderer bogen flere ledelsesmæssige problemstillinger, som normalt ikke behandles i sammenhæng. Derfor inddrages en lang række relevante fagdomæner, som skal supplere og udfordre det fremherskende rationelle forvaltningssyn på offentlig ledelse og styring. Disse fagdomæner er filosofi, sociologi, psykologi, pædagogik, sprogvidenskab, antropologi, kommunikationsteori, produktionsteori samt kompleksitets- og kaosteori. Bogen skal ses som en opdagelsesrejse gennem en jungle af ideer og paradigmer inden for ledelse, som ikke i sig selv hænger sammen. Det kan de kun komme til, når de bruges af mennesker til at forstå, forholde sig til og udfordre virkeligheden. Hverken smagsdommerne, eksperterne eller spindoktorerne kan eller skal her komme med løftede pegefingre og færdige løsninger. Men indsigt, kundskaber, erfaringer, dannelse og visioner skader ikke og er derfor meget velkomne. Bogen er heller ikke tænkt som en vejledning i løsning af fremtidens ledelsesudfordringer i form af inddragelse af nye styringsværktøjer. Det mest udbredte spørgsmål i den aktuelle ledelsesdebat er:»hvad kommer der efter New Public Management«? Men så enkelt kan man ikke formulere fremtidens ledelses- og styringsudfordringer. Vi er nødt til at anlægge et bredere udsyn, som tager afsæt i de bagvedliggende udfordringer og ondartede problemer. Bogen er derfor ikke normativ, men problemsø- 9

10 gende og kritisk vurderende med basis i den af mennesker oplevede kaotiske virkelighed. Rejsen gennem kaos er således en antropologisk safari i et uopdyrket og eksotisk land med mange kulturer, sprog og ritualer. Bogen vil belyse ledelsesudfordringerne ud fra flere konkurrerende perspektiver med henblik på at skabe en bredere problemforståelse, en åben samfundserkendelse og en kritisk distance til de konventionelle styringsparadigmer. Men bogen lægger også op til at være realistisk og pragmatisk, i den forstand at den tilstræber at mobilisere dialog i praksis og lytte til stemmer og samtaler ude blandt folk. I den forbindelse skal bogen bidrage til at iværksætte praksisnære styringsforsøg og lokale læringsforsøg til fælles gavn for samfundet. Bogens kildemateriale består af et udvalg af markante nationale og internationale bidrag til illustration af samfundets sociale udfordringer, en kritisk vurdering af aktuelle ledelsesparadigmer og -kodeks inden for forvaltningspolitikken og den heraf afledte normative ledelsesteori, en opsøgning og illustration af de centrale rationelle og abstrakte, men ofte modstridende syn på offentlig ledelse og styring. Bogens empiri tager dernæst afsæt i en opsummering af nogle empiriske praksisnære studier af de sociale, kulturelle og menneskelige konsekvenser af moderne styringskoncepter studeret tæt på medarbejdernes og borgernes virkelighed. Ved at konfrontere disse forskellige billeder af virkeligheden tilstræber bogen at opstille nogle relevante pejlemærker for en mangfoldig tværkulturel bevægelse omkring den offentlige sektors grundlæggende ledelsesproblemer set med forskellige øjne. Denne offentlige debat udgør bogens centrale fokus. Den er i bogen gjort særligt nærværende og autentisk gennem en høring blandt knap 70 markante meningsdannere, som har redegjort for deres syn på samfundets udfordringer, den offentlige sektors rolle samt behovet for forandringer på ledelsesfeltet. Resultaterne af høringen er gengivet i uddrag i bogens kapitel V og VI. Høringssvarene, som er bogens centrale, aktuelle og debatskabende inspirationskilde, er gengivet gennem citater, udvalgt af bogens forfatter og med henvisning til kildepersonens navn. For at give læserne et indtryk af ordlyden af de originale høringsbidrag er disse gengivet med accept fra bidragyderne i deres fulde udstrækning på bogens hjemmeside SLIP.cbs.dk. Enkelte indlæg er udeladt, fordi bidragyder har ønsket at være anonym. Jeg takker alle bidragyderne i høringspanelet for den helt uundværlige indsats, som de har leveret, på trods af en ofte presset hverdag. Den brede

11 Forord opbakning til og aktive deltagelse i høringen tegner godt for processens videre fremdrift og praksisnærhed. En varm tak sender jeg til alle mine kolleger, som jeg arbejder sammen med om SLIP-programmet, og som har bidraget med inspiration, ideer og kommentarer til bogens visioner og argumenter. Det gælder bl.a. Henrik Hjortdal, Torben Beck Jørgensen, Christian S. Nissen, Klaus Majgaard og Christa Amhøj, som undervejs har leveret mange værdifulde pointer. Også en stor tak til de tre studerende, Sadhia Mengal, Stefan Roth-Kirkegaard og Tine Thorup, som har været med under interviewene og sørget for, at informationerne kom i hus og var korrekte. En særlig varm tak til Henriette Kofoed og Inger Halleløv, som med stor tålmodighed har holdt sammen på mine skriverier, så de til sidst blev til en bog. Og en kærlig tak til min kone Annette, som har givet»slip«på mig i kritiske stunder, hvor jeg lukkede mig inde i forskerens virtuelle forsøgsrum. Til næste fase i ledelsesdebatten inviterer vi nu alle, såvel inden for som uden for høringspanelet og netværket, til at medvirke i og påvirke reformationsprocessen. Der bliver tale om en bred demokratisk proces, som skal bygge videre på reformationens tværkulturelle debat og innovationsideer. Dette gælder visioner om f.eks.»deliberate democracy«, dvs. det dialogbaserede involverende lederskab,»den konstruktive kakofoni«, dvs. samklangen af mislyde, hvor mangfoldighed fører til nye fælles erkendelser, samt»det kreative tværkulturelle, intime og intense læringsrum«, dvs. det sanselige responsive eksperimentarium til mobilisering af skjulte kreative kræfter. Det er naturligvis vigtigt for processens fremdrift, at alle stemmer kommer til udtryk og bliver hørt. Derfor vil alle være velkomne til at bidrage til reformationen med deres visioner, ideer, kritik og ressourcer. I er alle velkommne til at sende jeres bidrag ind til SLIP s dialogforum Her kan alle følge reformationens fremdrift. Da debatten som endemål primært har til formål at fremme en bred folkelig oplysning, mobilisere en åben offentlig debat og skabe en demokratisk involvering på tværs af ledelsesniveauer og -funktioner, gør bogen brug af en journalistisk arbejds- og fremstillingsform. For den travle læser starter bogen med et resumé på 35 sider som et udspil til debatten. De efterfølgende kapitler I-IV indeholder en forskningsbaseret dokumentation om værdien af ledelseskoncepter, som skal underbygge Lederskabsreformationens ærinde. Bogens ideer, begreber og kritiske analyser er af hensyn til læserne ikke refereret tilbage til alle de mange bagvedlig- 11

12 gende inspirationskilder og publikationer. Men de vigtigste kilder er gengivet i bogens appendiks med en kort omtale af de centrale pointer. Da processen skal spille op til en langsigtet radikal udvikling af ledelsesgrundlaget og -kompetencerne set over de næste mange år, er denne langstrakte og i princippet uendelige udviklingsproces kaldt for»lederskabsreformationen«. Missionen er at mobilisere en grundlæggende kulturbåret dannelsesproces og en social bevægelse rettet mod et paradigmeskifte på linje med f.eks. højskole- og andelsbevægelsen i 1800-tallet, som var svar på landets alvorlige kriser efter 1813 og Denne sociale kamp fandt dengang sted inden for nationalstatens rammer, men med enevælden, de internationale trusler og landbrugets overlevelse som modparter. I dag er kamppladsen mere åben og kompleks, fordi vi befinder os i en global verden, hvis udfordringer og indflydelse er sværere at forstå, modstå og håndtere. Lederskabets største mission bliver her at udfordre det globale megaregimes magtstruktur og modstå den kulturelle, politiske og økonomiske kolonisering, som reducerer vores handlefrihed og demokrati. Vi har til det formål søgt inspiration i den tankevækkende analyse, som forskerne Michael Hardt og Antonio Negri har publiceret i deres bog»imperiet«. Imperiet er det globale kapitalistiske, kommercielle og mediebårne netværk af usynlige magtcentre, som på tværs af nationalstaterne og befolkningerne dominerer den globale udvikling. Inspireret af denne modstand mod imperiet vil vores lokale reformation skabe en demokratisk bevægelse ved at mobilisere debatten via de sociale medier. Der er som sagt tale om en reformation, dvs. en kulturbåret udvikling og bevægelse over det lange seje træk. Dette til forskel for reformer, som jo mere skal afspejle høje politiske idealer og manifestere synlige signaler, med henblik på at demonstrere politisk handlekraft på det korte sigt. Da sigtet er gennemgribende sociale forandringer, som der opleves et påtrængende behov for, er»reformationen«valgt som en mere rammende betegnelse for processen. Rungsted Kyst, april 2012, Preben Melander»Politik kan næsten aldrig skabe forandringer i et samfunds kultur. Derimod kan kultur undertiden skabe grundlag for værdifulde politiske forandringer.«

Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring.

Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring. MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 6: Styring gennem lederskab Lederskabsreformationen en udfordring for et samfund i krise og under radikal forandring. Om at genopfinde det autentiske,

Læs mere

Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor

Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende. Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor Finansministeriets strategiske forskningsprogram vedrørende Fremtidens lederskab indenfor den offentlige sektor Kaldenavn: SLIP (Strategic Leadership Research in the Public Sector) Styring gennem lederskab

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof

- En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier Pernille Hviid Forord: Preben Melander Mie Plotnikof Nye Muligheder

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen Beyond strategy om at finde nye veje for innovations- og risikoledelse, der ikke er blokeret af konventionel centralistisk styringslogik Overalt i vort

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL

Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL Læring i praksis vejen til bedre lederskab et nyt forskningsprojekt på CVL af Poula Helth, september2012 Formål Projektet tager afsæt i virksomheders konkrete, livgivende lederskab. Projektets formål er

Læs mere

Hvad vil I med netværk?

Hvad vil I med netværk? Hvad vil I med netværk? Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer Wanscher og Nielsen, Eva Beckmann Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1. udgave, 1. oplag 2010 Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

STRATEGISK HANDLEKRAFT I

STRATEGISK HANDLEKRAFT I LOTTE BØJER OG TUNE HEIN STRATEGISK HANDLEKRAFT I 3D JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Lotte Bøjer og Tune Hein Strategisk Handlekraft i 3D Succes med eksekvering af strategier Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab

Fokus & Forum. Dialog mellem læserne og redaktionen. På jagt efter fremtidens samfundslederskab Fokus & Forum Dialog mellem læserne og redaktionen På jagt efter fremtidens samfundslederskab Der gøres i disse år mange forsøg på at udvikle nye syn på forbedring af samfundet og dets ledelsesmuligheder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke

Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke Det militærfaglige råd Det militærfaglige råd og embedsvirke og embedsvirke Det militærfaglige råd og embedsvirke FORSVARSAKADEMIET 2015 Det militærfaglige råd og embedsvirke Forfattere: Katrine Nørgaard,

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Succes med virtuelle møder

Succes med virtuelle møder Succes med virtuelle møder Michael Rønde Thomsen og Claus Fredslund Andersen Succes med virtuelle møder få mere ud af de nye medier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Michael Rønde Thomsen og Claus

Læs mere

Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen

Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Emne: Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Udarbejdet af: Ditte Marie Tingleff Liebach 95837 Thore Tybjerg 95796 Pernille Madsen

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere