Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation"

Transkript

1 ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.: AnneGottfredsen studienr.: Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation medfokuspåasymmetriskinformation HandelshøjskoleniÅrhus Maj2009

2 Abstract Theglobaleconomyisbadlyaffectedbywhatstartedasthesubprime crisisintheunitedstates, butquicklydispersedthroughthefinancialsystemtothewholeworld.thepurposeofthisstudyis toinvestigateandanalyzehowthefinancialcrisishasaffectedthecommercialbanks funding situationwithfocusonasymmetricinformation.thestudywillprimarilyconcentrateonthedanish commercialbanksandtheirfundingduringthecurrentfinancialcrisis.thestudyhasbeencarried outasadeskresearchandhasatheoreticalapproach. ThepaperreferstoanumberofdifferentkeyproblemstheDanishcommercialbanksarefacing. Thestudyshowshowthesubprime crisisdispersedtothedanishcommercialbanks,andwhich consequencesithastothem.itwillbearguedthatanewkindofbankrunhasoccurredasaresult ofanewstructuretothebalancesheetforcommercialbanks.thestudywillgointotheroleofthe inter bankmarketandwilldemonstratehowasymmetricinformationhasaffectedtheinter bank marketandthedanishcommercialbanks fundingsituation.furthermorethestudyinvestigates thetwodanishrescuepackagesforbanks.attheendthepaperwilldiscussotherconceivable solutionstotheproblemsofthedanishcommercialbanks. Thefindingsofthestudyshowhowuncertainty,relatedtogreatlossesinthesubprime marketand thecommercialbanks exposuretotheselosses,createsafrozeninter bankmarket,where everybodytriestohoardliquidityandnoonewantstolendmoney.inwishformaintaininga constantgearingoverthemostrecentyearswithgoodeconomicconditions,danishcommercial banks balancesheetshaveincreasedrapidly.thedanishcommercialbankshavebuiltuplarge depositdeficitsthroughanaggressivelendingstrategy,whichwerecoveredbyloansfromthe inter bankmarket.withoutfundingfromtheinter bankmarketmanydanishcommercialbanks hadbigproblems,andmanyhadtogointoinsolventliquidationorbetakenoverbyother commercialbanks.thestudyshowsthattheproblemsontheinter bankmarketarecloselyrelated toasymmetricinformation.furthermoreitshowsthatrescuepackagesforthebanksonlyhavethe partiallyintendedeffectsonthebanks fundingandlendingsituation.weargueforamore transparentbankingsector,moreshareholderbasedcontrolofthemanagement,andpaddingof thecommercialbankthroughequity.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur Tilgangogmetode Begrebsafklaring Finanskrisensoprindelse Indirekteinvesteringisubprime boliglån Undervurderingaffinansiellerisici FinanskriseniDanmark Højudlånsvækstogpermanentindlånsunderskud Finansieringafudlån Ødelagtinterbankmarked Ledelsesstil Dedanskebankersfundingstruktur Dedanskebankersbalancer Effektenafdenyeregnskabsregler Forholdetmellemgearingenogbalancen Danskebankersgearing Aggregeredekonsekvenservedgearing Udviklingenifundingstrukturen Basel2reglerneseffekt Nybalancestruktur Interbankmarkedet Interbankmarkedetogasymmetriskinformation Lemonsproblem Moralskhasard Nytbank run Bankernesfundingrisiko Bankernesrisikosituation BankernesFundingmuligheder Bankpakker BankpakkeI VirkningenafBankpakke BeskrivelseafBankpakkeII UdvidelseafbankpakkeI Betingelserforadgangtilkernekapital VirkningenafBankpakkeII Modstridendeholdninger Strammerekreditpolitik Hybridkernekapital Hybridkernekapitalogaktiekapital Effektenafstatenshjælpepakker Aktieoptionsprogrammer...53

4 8.2 Spredtejerskab Stemmeretsbegrænsning Samletvurdering Asymmetriskinformation Aktieemission Konklusion...58 Litteratur...61 Bilag1... Bilag2... Bilag3... Bilag4...

5 1 Indledning Dedanskebankerharpåtrodsaflandetsgodeøkonomiogenårrækkemedgunstigevilkårikke kunnemodstådenverdensomspændendefinanskrise.somenafledteffektfrausaharkrisen spredtsigtildetdanskefinansmarkedogharsatsinesporpåbankernesforretningsmuligheder. Fleredanskeforhold,såsometpermanentindlånsunderskudogenoptimistiskbankledelse,hari kombinationmedfinanskrisenskabtskrøbeligeogsværeforholdfordendanskebanksektor.de danskebankerstårderfornuidenmåskesværestefinansiellekrisesiden1930 erne(bechmann& Raaballe,2008). Krisenharsinoprindelsealleredeijuli2007.HeradvarededenamerikanskecentralbankchefBen Bernankeom,atnedturenpådetamerikanskeboligmarkedhavdepotentialetilatbliveen verdensomspændendekreditkrise.forudvardergåetetforårherhjemmemedstigendepriserpå aktierogejendomme,mensrentenvaribund.samtidighavderatingbureauetmoody sopfundet deresegetratingsystem.dettebetødatbl.a.flereislandskebankerblevratedligesåhøjtsom eksempelvisdendanske ogsvenskestatskasse.nordeastopdirektørpeterschützebetvivlede detteogvarklarover,atdethelenæstenvarforgodttilatværesandt(høberg&hansen,2009a). Iseptember2007komkrisenforførstegangrigtigtilEuropa,daetbank runramtedenengelske banknorthernrock,somefterfølgendemåttehavehjælpafbankofengland.derblevdogmanet tilroaffleretopcheferieuropæiskebanker,hvormantalteomenoverreaktion,ogomat likviditetsproblemerblotvarafforbigåendeart(høberg&hansen,2009a).mandagden15. september2008,ogsåkendtsomblackmonday,gikdenglobalefinansverdenenichok,daden amerikanskecentralbankogregeringloddenstoreinvesteringsbanklehmanbrothersgåkonkurs. IfølgeJyskeBankstopchef,AndersDam,brødhelvedeløsfradendag.HvisLehmanBrotherskan gåunder,hvemkansåikke?usa sfinansministerpådaværendetidspunkt,henrypaulson, frygtedeetkollapsafheledenfinansielleverden.panikkenspredtesig,ogpludselighandlededet omathamstrelikviditet.samtidigstyrtdykkedeaktieroverheleverden.bankernestoppedederes udlåntilhinanden,oginterbankmarkedetgikfuldstændigistå(høberg&hansen,2009b). Iforåret2008nåedekrisentilDanmark.BankTrelleborgblevdetførstedanskeoffer.Efterathave haftenhøjvækstmåttemanerkendestørretabpåmangeudlån,ogbankkassenløbhurtigttørfor penge.nyelånvarnødvendige,menpga.afusikkerhedenpåinterbankmarkedetblevdisseafvist, 1

6 ogbankenmåttetilsidstovertagesafsydbank(høberg&hansen,2009a).herefterfulgteflere danskebankerheriblandtdanmarks8.størstebank,roskildebank.daværendedirektøriroskilde Bank,SørenKaare AndersenudtalteiJyllands Postenden19.juni2008: Deterkorrekt,atvores udlånvoksedemegeti2007.tilgengældvokserdetikkemegeti2008.viharreduceretrisicienei voresfondsbeholdningogharsikretenlangsigtetfunding,somdækkervoresudlånsoverskudtoår uditiden,såja:jegsoverroligtomnatten.ikkelangtidefterstartedeetdesperatforsøgpåatfå bankensolgt.manvarklarover,atdetkunneskabestoreproblemerfordenfinansiellesektori Danmark,hvisproblemerneslapud.Detkunnebetyde,atandredanskebankervillefåsværtved atoptagenyelånfrainterbankmarkedet,hvilketvarpræcist,hvadderskete.danskebanker,der varafhængigeafatlånepåinterbankmarkedet,komiproblemer,derudløsteflerekonkurser, overtagelserogstigendefundingomkostningeriengenereltpressetdanskbankverden(høeg& Hansen,2009c). Udviklingenifinanskrisenherhjemmeerblevetfulgtnøjeafdedanskemyndigheder, husholdninger,virksomhederogpressenm.v.ogharværetfokusformegendebat.eksperter kalderdenfor100 årskrisenpåfinansmarkederne(plesner,2008).emnetomkringdedanske bankerskapitalfremskaffelsefindesderforinteressant,dadetstadigerennyproblemstilling,som derikkeerfundetendirekteløsningpå.derforvildennebacheloropgavehavefokuspådette. 1.1 Problemformulering Hensigtenmednærværendebacheloreratgiveenkortforklaringpå,hvilkenbetydning finanskrisenaf2007harfåetfordedanskebankersfunding.derlæggesvægtpåatbeskrive effektenafasymmetriskinformation.hovedproblemstillingenønskesbelystgennemfølgende delspørgsmål; Hvordanopstodfinanskrisen,oghvordandenkomtilDanmark? Hvilkefundingkildergørdedanskebankerbrugaf? Hvilkenrollespillerasymmetriskinformationfordedanskebankersfundingpå interbankmarkedet? Erdereropståetetnytslagsrunpåbankerne,somfølgeafenny balancestruktur/fundingstrukturidedanskebanker? Hardedanskebankersrisikosituationændretsigefterfinanskrisen? Hvadindeholderdedanskebankpakker,ogerdetilstrækkeligeforfundingen? 2

7 Noglespørgsmålbesvaresmerekortfattetendandre.Omfangetafspørgsmåleneskalsåledesikke sessomenvægtningafspørgsmålene. 1.2 Afgrænsning Dennebachelorafhandlingdækkeroveretmegetbredtfinansieltområde.Derforerdet nødvendigtatforetageafgrænsningerpåensådanmåde,atdenvalgteproblemstillingbesvares fyldestgørende.derforerderforetagetenrækkefravalg. Nærværendebacheloromhandlerfinanskrisenaf2007.Iopgavenvilårstalletikkeblivenævntnår derrefererestilfinanskrisen,detteerindforstået.bachelorenomhandlerkundendanske banksektorogikkedenfinansiellesektorgenerelt.debetragtninger,dergøresiopgaven,retter sigikkeimodenkeltebankerellerinstitutter,menderimodmodbranchensomenhelhed. Vurderingenafbankerneerikkegenerel,dvs.bankernesdriftsudviklingbehandlesikke,ligesom derikkelæggesvægtpåforrentningenafkapitalen,kuntilvejebringelsenafden. Opgavenindeholderikkeenuddybendebeskrivelseafsubprime lånemarkedet,daenuddybning ikkeerrelevantforproblemstillingen.iafsnit4,hvorudviklingenidedanskebankersbalancer beskrives,ertalfra2008ikkemedtaget.efter2007gikmangebankerkonkurs,ogderforvil balancesummenværemindreogikkeindeholdedesammebankersomdeandreårrækker.hvis talfra2008medtages,vilsammenligningsgrundlagetogkonklusionenpåfigurenikketjenesit formål.dervilhellerikkeforekommeenuddybendeforklaringpådenyeregnskabsreglerogderes indhold,derforvilkundeelementerafregnskabsreglerne,somerrelevanteforfortolkningaf tabel1,blivebrugt.derforekommerikkeenudtømmendebeskrivelseafkreditrisiko, markedsrisikoogoperationelrisiko.dissemedtageskunkortforatbeskrivelikviditetsrisiko.der forekommerhellerikkeenuddybendeforklaringpåbalancenselementer,hvorforderprimært fokuserespåudlån,indlånoginterbankmarkedetsomposter.bankpakkernebeskrivesikke udtømmende,kundemestrelevanteelementerforproblemstillingenmedtages.slutteligtskalder afgrænsesfradedanskebankersoff balanceposter,ogden callrisk deudgør. 3

8 1.3 Struktur Opgavensafsnit1omhandlerførstenappetitvækkendeindledningtilemnet, problemformuleringenogdeafgrænsninger,dererblevetgjorthertil.dernæstviltilgangentil opgavenbliveintroduceretsammenmedenbegrebsafklaring,derernødvendigforforståelsenaf opgaven. Afsnit2omhandlerfinanskrisensoprindelse,ogafsnit3indeholderforklaringenpå,hvordan finanskrisenspredtesigtildanmark.disseafsnitværeafbeskrivendeogredegørendekarakter. Afsnit4indeholderenanalyseafdedanskebankersbalance,herunderenbeskrivelseafenny fundingstrukturidendanskebankverden.efterfølgendeafsnit5omhandlerbankernesvigtigste fundingkilde,interbankmarkedetogdennessammenhængmedasymmetriskinformation.afsnit6 omhandlerenbeskrivelseafdetnyebank run,dereropståetidendanskebanksektorpå baggrundafinterbankmarkedetssituation.dettenyebank runvilmedføreennyrisikosituation fordedanskebanker,hvorfordetteefterfølgendekortvilblivegennemgået.disseafsnitvilvære afmereanalyserendekarakter,hvorkonklusionerdragesogpointeres. Afsnit7indeholderenseparatbeskrivelseafdedanskebankpakkerogdisseseffektpåbankernes funding.igenvilderværeredegørendeelementer,menderdragesogsåvurderendeog analyserendekonklusioner.afsnit8omhandlereffektenafbeggebankpakkerpådedanske bankersfundingsituation,oghervilvurderingermedbaggrunditeoriogegenvurdering forekomme.dissevurderingererforetagetpåbaggrundafforegåendeanalyseafbankernes fundingsituationefterfinanskrisen. Opgavenssidsteelementvilværeenkonklusion,hvorproblemformuleringensspørgsmålvilblive besvaretiensammenhængendebeskrivelse. 1.4 Tilgangogmetode Opgavenharenteoretisktilgangtilproblemstillingen.Dervilikkeblivegjortbrugafcases,men enkeltedanskebankervilblivebrugtsomeksemplerforatbesvareopgavenbedstmuligt. Opgavenbyggerpåvidenskabeligeartiklerkombineretmedtidsskrifterogavisartikler.Da problemstillingenogemnetersånyt,vilavisersomkildegrundlagværenødvendige.devalgte avisartiklervurderestilatværevalide,idetdeindeholderudsagnogpåstandefradiversefagfolk 4

9 ogeksperter.ydermereharenkritisktilgangtildisseartiklerværetendelafproceduren.iafsnit8 omkringdedanskebankpakkervilegenvurderingogholdningdelvistfremkommeaf konklusionerne.detteerendelafproblemstillingensformål,såderforunderstøttesdetteikkeaf kildehenvisninger. 1.5 Begrebsafklaring Ibachelorenanvendesderendelforkortelserogbegreber.Derforvildetværenødvendigtfor forståelsenoglæsevenlighedenafopgavenatdefineredisse.envigtigforkortelseer NationalbankenderforkortesNB,dadenneoftebrugessomkilde. ABS:AssetBackedSecurities Lånudstedtmedsikkerhediaktiver.Udstedtafbanker,kredit,leasing ogfinansieringsselskaber. Lånenepakkesistoreportionerogvideresælgessomværdipapirer/obligationer(NB s stabilitetsrapport,2008). ABCP:AssetBackedCommercialPapers Kortfristedegældsbevisermedpantisikreaktiver.ABCPhartypiskenhøjratingpågrundaf pantessikreværdi(nb sstabilitetsrapport,2008). CDO:CollaterizedDebtObligations EnformforABS,derbestårafentrancheopdeltobligationsseriemedtilhørendecashflows,der afledesfraenunderliggendeporteføljeafgældsinstrumenter.deunderliggendeporteføljerkan værebanklån,virksomhedsobligationerellertrancherfraandrecdo er.obligationsserierne udstedesafbanker,kredit ellerfinansieringsselskaber,somsælgesvideretiletsærskiltjuridisk selskab,spv,somherefteropdelerserienitrancher(plesner,2005). CDS:CreditDefaultSwap Etafdemestomtalteognyekreditproduktersombrugestilatoverførerisikomellemtoparter. EnCDS kontrakteretkøb/salgafgarantipåenobligationelleretlån.køberogsælgeraf kontraktenhandlermedkreditrisikoenpårefererence aktivetudstedtafreferencen(udstederen). Hvisudstederenikkebetalersineforpligtelserpåobligationenellerlånet,vilkøberenafenCDSkontraktmodtagekompensationfrasælgeren.Køberenbetalersælgeretfastbeløbigennem 5

10 kontraktensløbetid,kendtsomcds spændet(jensen,2008).spændetafspejlersåledes markedetsvurderingafdenpågældendebankssandsynlighedforatgåkonkursindenforengiven periode.altandetligevilethøjerecds spændbetyde,atmarkedetvurderer,atbankens konkurssandsynlighederøget(nb sstabilitetsrapport,2008).hvisenbankvilfremskaffelikviditet igennemetlånellerobligationsudstedelsevildetumiddelbartblivedyrere,hvisdererethøjtcdsspænd.køberenvilformentligkræveenlånerenteellerobligationsrentepå;cds spænd+den risikofrirente,dakøberenvilhavedækketsinebetalingervedcds kontraktenogdenrisikofri rente,somkunneværeenalternativ investering udenkreditrisiko(jensen,2008). SIV:SpecialInvestmentVehicle Investeringsselskabetableretafbanker,sominvestereriproduktersåsomABS erogcdo er. SIV ernefundesvedatudstedeabcp er,somerværdipapirermedkortløbetid,derløbende fornyes.desponsorerendebankerstillerstand bylikviditetsfacilitetertilrådighedfordisse selskaber(plesner,2007). SPV:SpecialPurposeVehicle Etfinansieringsselskab,somkøberlåneporteføljermedeksempelvisboliglånfrabankerogandre låneudstedere.spv erneudstedersåværdipapirer,cdo er,medsikkerhedibetalingsstrømmen fradebagvedliggendeboliglån(grosen,2008). Subprime lån Boliglånmedsikkerhediboligen,dergivestilmindrekreditværdigekunder.Detkanf.eks.være kunder,dertidligereharhaftproblemermedattilbagebetalegæld,harmegetdårlige tilbagebetalingsmulighederellerkunkanlæggeenbegrænsetudbetaling.idanmarkfindesder ikkeettilsvarendesubprime marked(nb sstabilitetsrapport2.kvartal,2008). 6

11 2 Finanskrisensoprindelse Deninternationalefinansiellekriseharsitudspringietoverophedetamerikanskboligmarked. Udviklingenideamerikanskeboligpriserharsiden1975væretsærdelesgunstigeogharderfor givetanledningtildenopfattelse,atrealkrediterensikkerinvesteringmedetsolidtafkast. Trendentopperi2006,hvorvæksteniboligpriserneoverstigervækstenirealindkomsten,hvilket indikerer,atenboligprisbobleerblevetdannet.enbobleforårsagetafhøjerepriser,end fundamentaleudbuds ogefterspørgselsforholdkanforklare(mikkelsen,2009).samtidigmedde voksendeboligpriservardenamerikanskerentehistorisklav.ibegyndelsenaf2001begyndteden amerikanskecentralbankenrækkerentesænkninger,derskulledæmpedenrecession,somlåi kølvandetefter DotCom problemerne.centralbankensænkedeyderligererentenefter terrorangrebetd.11.september2001.rentenvarnedepå1%ogblevfremtil2004fastholdtpå dettelaveniveau.herigennemblevrigeliglikviditettilførtmarkederne,hvilketvarenmedvirkende faktortil,atboligboblenblevskabt(plesner,2007).fra2007faldtboligpriserne,ogmanbegynder athøreomvoksendeproblemerpåsubprime lånemarkedet.dettemarkedforkundermedlav kreditværdighedvarvoksetmarkantiperioden ogudgjordehele20%afnyudstedte boliglåni2006modkun8%i2004.subprime låntagereviloftehavesværtvedatbetalelånets ydelserogerderforafhængigafstigendeboligpriser,såenvoksendefriværdikanopbygges. Hermedkanlånetlæggesom,indendet resetter.defaldendeboligpriservarderforårsagtilet stortantalmisligholdtesubprime lån(mikkelsen,2009).demisligholdtelånvarimidlertidikke aleneomatforårsagedenverdensomspændendekrise,dasubprime markedeteretlillemarked setiforholdtilheledetglobalefinansiellesystem(bankofengland,2007).dertilskalogsåsiges, atenhverfornuftigbankforståratdiversificeresigsåbredt,atetstyrdykkendeboligmarkedikke vilværeentrusselforbankenssolvens 1.Detvarderfordenfinansielleformidlingafdisselån,og destoreinformationsproblemerdemedførte,somskabteproblemer(mikkelsen,2009). Etparalleltbanksystemopstodforatadskillelåneformidlingogspredningafrisikotildetbredere finansmarked.bankerneformidlede,dvs.solgtelån,somderefterblevompakketogvideresolgt somcdo erogandreformerforabs ertilinvestoreroverheleverden.igennemdettenye parallellebanksystemkunnebankernefinansiereenaggressivudlånsvækstudenatværeafhængig aftilsvarendevækstiindlånene,hvorforsituationenogsåindbødtilmoralskhasard(plesner, 1 Fordefinitionafsolvens,sebilag1 7

12 2008).Denneadskillelseaflåneformidlingogrisikotagningkaldes assetsecuritisation ogforegår vedhjælpaf Theoriginate todistributemodel.herfungererbankernesom originators,dvs. desælgerlånenevideretiletspv,derompakkerogudstederlånenesomeksempelviscdo er, medsikkerhedibetalingsstrømmenfradeunderliggendeaktiver.vedatvideresælgelånene,frem foratholdedempåbalancen,kunnebankernebrugeensåkaldt off balance finansiering,idet aktiversåvelsompassiveroverførestiletspv.pådennemådefinansieresbankerneikkevedat øgepassivsiden,menderimodvedatnedbringebankensaktivside.vedatsælgeaktivernetilet SPV, slanker bankernederesbalanceudenatmistedeøkonomiskefordelevedaktiverneog transformererdervedrisicienevidere(plesner,2002). Dererforskelligeklasserafværdipapirer,somSPV erneudsteder,ogderforhardeforskellig fortrinsretiforholdtildeunderliggendeaktiverf.eks.,subprime boliglånogdermedforskellige risikoprofiler.foratkunneskildredetteratesværdipapirerneitypisk3trancher 2 ;AAA tranche, somerdenhøjestetrancheogdermeddenmestsikreklasse,dernæstdemindresikre mezzanintrancherogtilslutjunior ogequitytrancher,somerdemindstsikreklasser,dertagerde førstetab.førstvedmegetstoretabpåværdipapirernerammesdeaaaratedeklasser(lund, 2007).Måletmedatinddeleværdipapirerneitranchereratsorteredeforskelligetrancherefter forskelligeinvestorersønsker.altafgørendeforvideresalgetafdisseværdipapirererderforden rating,defår,hvilketstillerkravtileneksternogobjektivrating.ratingbureauernefårderforen afgørenderolleisecuritisationsteknikken(grosen,2008).ratingbureauerneerimidlertidikke neutrale,dadebliverlønnetafspv erne.dahusprisernebegyndteatfalde,ogdemisligholdtelån vistesinetegn,måtteratingbureauernenedgraderecdo erindeholdendesubprime lån.da mangeinvesteringsfondekunmåtteholdehøjtratedeværdipapirer,betøddet,atdevartvunget tilatsælgeudafdisseværdipapirerudennogenstørrefortjeneste.dettemedførtenedskrivninger ogrisikoaversion 3 medstigendeafkastkravogfalditillidentilværdiansættelsenogratingenaf dissecdo er(plesner,2008). 2.1 Indirekteinvesteringisubprime boliglån Efteratbankernehavdesolgtsubprime lånenevideretilspv er,tilbagekøbtededeleafde ompakkedecdo erelleroprettedeselskaber,siv er,tilatståforfinansieringenafdette.bankerne 2 Opsplitningafetværdipapirudbudiseparatedele,f.eks.opdelingafudbuddeteftergeografiellerinvestortyper(danskebank.dk) 3 Enrisikoaversinvestorereninvestor,somskalhavekompensation,førhanpåtagersigenrisiko,dvs.entilbageholdendeinvestor (danskebank.dk) 8

13 9 investeredeikkeselvdirekteicdo erne,dadetteifølgebasel reglernevillehavebelastet kapitalenogkrævetenon balancefunding(plesner,2008).processenmeddenindirekte investeringicdo erneillustreresifigur1. SIV ererfundetgennemudstedelserafabcp er,dersælgestilinvestoreroverheleverden.dehar derforindtagetengearetposition,hvorinvesteringerilangfristedeværdipapirer(subprime lån)er finansieretmedkortlåntagningtilvariablerentemedsikkerhedicashflowetfradisse værdipapirer.hermedersiv etafhængigafadgangtilkortfristetfundingogdermedudsatfor likviditetsrisiko(lund,2007).nårdemisligholdtesubprime lånrammersecuritisationsmarkedet, oglikviditetenderforforsvinder,skaberdetproblemerforsiv erne.daabcp erneikkekan rulles,fordideterblevetfordyrt,erdenødttilattrækkepåreserverneidebanker,derhar garanteretlikviditet,hvilketmedfører,atbankernesefterspørgselefterlikviditetstiger.de sponsorerendebankerharvedoprettelseafsiv ernederforpåtagetsigenvæsentlig callrisk, altsåenrisikoforatskullefundesiv ernehvisdefårbrugfordet.ivissetilfælde 4 varbankerne ogsåforpligtettilatkøbedeværdipapirer,somsiv erneikkekunnesælge,daratingenogdermed værdienafdemvarforringetbetydeligt.hervedblevdenrisiko,somindtildavarusynliggjortpå bankernesbalance,tilbageført,ogbankernestodigenmedlånenepåbalancen,hvilketbetød 4 AfhængigtafdenjuridiskekonstruktionafSIV en Renteog hovedstol Funding (Salgsprisfor værdipapirer) Investment vehicles (SIV) Banker Bindendefaciliteter;Lånetilsagn Honorar Aktiver (Subprime lån, CDO er) ABCPinvestorer (Banker, inv.foreninger) Investering Afkast Kort Lang Kilde:Finansanalytiker.dkogegenredigering Figur1:IndirektefinansieringafSubprime lån Mistillidogstigende risikoaversion

14 forværretsolvensoglikviditet(plesner,2008).bankerneføltesigpressettilattilbagebringe SIV ernesaktivertilegenbalanceforatmodvirkedenuigennemsigtighed,derhavdespredtsigtil bankverdenen.viadennetilbageføringøgedebankernederesgearingmodderesvilje(adrian& Shin,2008).UdoverlikviditetstrækforbankerneoplevedeABCP investorernetabpåderes værdipapirerogblevderformerekonservativeideresinvesteringer,altsåblevfundingenherfra sværereellernærmestumulig.altialtskabtedennedistributionsmodelproblemerforfundingen hossiv erneogbankerneogmedførtebetydeligetabtilinvestorerne(grosen,2009).ydermereer derimangetilfældeikkeenikkeklaradskillelsemellemsiv erneogdebanker,somoprindeligthar etableretsubprime lånene.dettekanmedvirketilyderligereatøgeusikkerhedenombankernes reellerisikoeksponering,damanikkeved,ombankerneharopkøbtdelån,somdefrasolgtetilat begyndemed(grosen,2008). Kompleksitetenafdestruktureredefinansielleprodukter,herundersecuritisationafsubprime lån, harsløretgradenafbankernesrisikodiversifikation.værdienafdisseværdipapirerharværet afhængigafetamerikanskboligmarked,derskullepræstere.etboligmarkedinedgangvilvære fataltforværdienafdisselån.denefterfølgendefinanskriseerderforennaturligfølgeaf usikkerhedenomkringdisseproduktersværdier,ogusikkerhedenomhvilkefinansielle institutionerderharinvesteretheri.usikkerhedenogdermeddenmanglendetillidharskabt problemermedasymmetriskinformationoglikviditetshamstring.påpengemarkedernehar deltagernebestræbtsigpåatsikreegenlikviditetogværettøvendemedatlåneudtilandre virksomheder,isærpålængereløbetider.ingenved,hvorrisikoener,ellerhvemderrammes næstegang,dadetteikkekanlæsesudafbankernesbalancer.tillidentilbanker,amerikanske såvelsominternationale,harlidtetknæk,ogfundingvilkåreneerblevetbetydeligtforværret (Mikkelsen,2009). 2.2 Undervurderingaffinansiellerisici Dennuværendefinansiellekrise,ogsåbetegnetsomenlikviditetskrise,erikkenogetnyt fænomen.mønstretidennekriseminderforbavsendemegetomforløbfratidligerekriseriusa ogandrelande.kriserneharhverisærværetigangsatafforskelligeomstændigheder,mendehar alleresulteretidetsamme;likviditetsproblemerpåfinansmarkederne.derforerlikviditetsrisiko envæsentligfaktor,nårderdrivesbankvæsen.enfaktorsomvedundervurderingkanskabekriser 10

15 (Plesner,2008).Hvordankædereaktioneninuværendesubprime kriseskabtelikviditetsproblemer ibankverdeneniillustreresifigur2. Figur2:Subprime krisensfaser Kreditrisiko Stigningiantalletafmisligholdtesubprime lån Tabog dowgrades pårelateredestruktureredeinstrumenter GlobalttabaftillidimarkedettilværdiansættelsenafABS Markeds likviditetsrisiko Mereudbredtflugtfrarisikoidetbrederekreditmarked Funding likviditetsrisiko Kilde:BankofEngland,2007&Plesner,2008 Tilbageføringafrisicitilbankernesbalancer Hamstringaflikviditet=>stramtpengemarked Problemermedfundingenivissebanker Somfigurenviser,ogsomtidligereafsnitogsåbeskriver,startededennuværendefinanskrisemed misligholdteamerikanskesubprime lån.heriopstårderenkreditrisiko,dvs.risikoenforatdebitor ikkekanopfyldesineforpligtelser.værdienafdetpågældendeaktiv,idettetilfældeetsubprimelån,reduceresdermed(baldvinssson,2006).førstrammerdemisligholdtelåndelåneudbydere, somdirekteereksponeretoverforsubprime lånene,ogderefterrammerdedetbredere finansmarked,viastruktureredeværdipapirersåsomabs erogcdo er.detparallellebanksystem, ogspredningenafrisiciviaennyarbejdsdeling,fikherenstorbetydningforrisikoeksponeringen. Denyefinansierings oginvesteringsmulighederresulteredenemligienmutationaffinansielle risici.bankerneøgedederforderesrisikoeksponeringvedbrugenafdisseinstrumenter.detteblev derdogikketagethøjdeforibankernesrisikostyring(plesner,2007).ratingbureauerneersomfør beskrevetnutvungettilatnedgraderedecdo erindeholdendesubprime lån.mange investeringsfondebliverderfornødttilatsælgeudafdisseværdipapirer,somresultereriet markedmedstigenderisikoaversion,stigendeafkastkravogfalditillidentilværdiansættelsenaf disseværdipapirer.ensituationmedflugtfrarisikoernuopståetpådefinansiellemarkeder. Kreditrisikoenharspredtsigtilmarkedslikviditetsrisiko,dvs.atbankernepga.manglende markedsdybdeikkekanrealiserederesaktiverudenetbetydeligttab(plesner,2008). 11

16 Vejenframarkedslikviditetsrisikotilfundinglikviditetsrisikoopstår,fordibankerneikkebeholder subprime lånenepåderesegenbalance.somførbeskrevetblevlånenesolgtvideretilspv er,som ompakkedeogvideresolgtedem.herefterkøbtemangebankerigenindafdisselån,entenvia deresegenbalanceellerogsåviadedertiloprettedesiv er.pågrundafsiv ernesskrøbelige konstruktionmedsikkerhedisubprime lånogbankernesfundingopstodensituationmed likviditetshamstringogetnervøstpengemarked.markedslikviditetsrisikoenharnuspredtsigtil fundinglikviditetsrisiko,dvs.risikoenforatbankerneikkekanellerikkehurtigtvilkunneskaffe likvidemidlertilathonoreregældsforpligtelsermv.(plesner,2008). 12

17 3 FinanskriseniDanmark HvordanspredtefinanskrisensigtilDanmark?Detteersværtatsvarepå,dafinanskrisenharramt dedanskebankerpåforskelligetidspunkterogmedforskelligstyrke.detkansiges,atfinanskrisen komtildanmarksomenafledteffektafsubprime kriseniusa.medenhøjdanskudlånsvækst udentilsvarendevækstiindlåneneerstrukturellesvaghederblevetopbyggetidendanske banksektor.atinterbankmarkedetfrøstilsomfølgeafetanspændtinternationaltlånemarked,fik derforfatalekonsekvenserfordennyebankstruktur.dette,kombineretmedopbygningenafde danskebankersledelse,fikafgørendebetydningfordedanskebankerifinanskrisen(bechmann& Raaballe,2008). 3.1 Højudlånsvækstogpermanentindlånsunderskud Åreneførfinanskrisenvarprægetafengenereldanskhøjkonjunkturmedlavarbejdsløshed,lave renteroghøjtforbrug.husprisernestegkraftigtimangeår,hvorogsåaktiemarkedetfulgtemed ognåederekordhøjder(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008).altvargodt,ogbankerneligefrem opfordredekundernetilatlåneoginvestereidiverseaktier,ogsåibankensegneaktier.atfå kundernetilatinvestereiegneaktierkanværesærdelesfarligtforenbank,dadenkanblivehårdt ramtpådennemåde.hvisværdienafaktiernefalder,taberinvestorernenemligpåderes investering,hvilketkanbetyde,atdeikkekanvedligeholdederesbetalingertilbanken,dvs. bankensnedskrivningerkanstige.ydermereerdetikkelukrativtforenbank,nårdensværdifalder (Møller&Parum,2008).RatingbureauetMoodyfandtnærmestpåetnytratingsystem;Joint Default Analysis,hvordanskebankerkomtilatfremståsomenligesåsikkerinvesteringsomnogle afverdensmeststabileøkonomier(moodys.com).deflestebankervilleprøveatnydegodtaf, hvaddersåudtilatværegodemarkedsvilkår,ogøgederesindtjeningigennembl.a.enkraftig udlånsvækst.figur3viserdedanskebankersstigendeudlånsvækst. 13

18 Figur3:Danskebankersudlånsvækst, Anm:Gruppe1bestårafstørredanskebanker:DanskeBank,NordeaBankDanmark,FIH Erhvervsbank,JyskeBankogSydbank.Gruppe2bestårafmellemstore/mindrebanker: RingkjøbingLandbobank,ArbejdernesLandsbank,FioniaBank,RoskildeBank,SparBank, Alm.BrandBank,ForstædernesBank,Amagerbanken,Nykreditbank,SparNordog VestjyskBank Kilde:NB sstabilitetsrapport2.halvår,2008 Sommankanseafovenståendefigur,skerderalleredeenstorstigningiudlånsvæksteni2004, mendeterspecieltiårene2005,2006ogforgruppe2ogsåi2007,atudlånsvækstenerpået ekstremthøjtniveau.enafgrundenetil,atgruppe1liggernogetlaverei2007endgruppe2,er,at DanskeBankforetogstørreopkøbiudlandetogderforblevnødttilatholdetilbagemed udlånene.i2007havdededanskerbankerudlåntderesegenkapitalomkring8,8gange,hvorimod gennemsnittetfordesidste30århavdeliggetpå6,7gange,dvs.dehavdeidetteårenaggressiv gearing(nb sstabilitetsrapport2.halvår,2008).forattiltrækkenyekunderogforatkunnevære medidenstærkekonkurrencepåbankmarkedet,begyndtenoglebankerattagestørrerisiciforat opretholdeindtjeningenogmarkedsandelen.enbanksomroskildebanktogkunderind,som andrebankernormaltikkevillebetjeneellertidligerehavdeafvist(høeg&hansen,2009c). Denkraftigevækstiudlåneneskalimidlertidsesisammenhængmedvækstenibankernes indlånsoverskud.idesenereårerdersketetstruktureltskifteidedanskebankersforholdmellem væksteniudlånogindlån.detteskyldes,atvæksteniindlånikkeharkunnetfølgedenhøjevæksti udlånene(bechmann&raaballe,2008).denhøjeudlånsvækstskulleefter dengamlebankskole helstfølgemedindlånene(plesner,2008).detgjordedenikkeidisseår,ogderforblevderoveren 14

19 relativlilleårrækkeskabtetstortindlånsunderskudidedanskebanker.detpermanente indlånsunderskudsesafnedenståendefigur4. Figur4:Danskebankersindlånsoverskudmia.kr., Anm.:Indlånsoverskuderopgjortpåinstitutniveau Kilde:NB sstabilitetsrapport,2.halvår,2008 Somdetsesaffiguren,stegdetsamledeindlånsunderskudkraftigtiperiodenfra2005og fremefter.iseptember2008nåedededanskebankeroppåathaveetindlånsunderskudpåmere end500mia.kr.udfrafigurenserdetudtil,atdeterbankerneigruppe1,dererdestore syndere,menmanskaltagehøjdefor,atdisseogsåhardestørstedebalancer.manbliverderfor nødttilhavebankernesstørrelsemedibetragtningen,foratdetgiveretnuanceretbilledeaf situationen.mankandogkonkludere,atdedanskebankersamletsetienårrækkeharpåtagetsig etpermanentindlånsunderskud,derervoksetårefterår(bechmann&raaballe,2008). Udviklingeniudlånsvækstenkombineretmeddetstigendeindlånsunderskudharhaftenstor betydningforbankerneslikviditetsoverdækning.normaltskerfinansieringenafudlånnemligved hjælpafindlån,somerdenmeststabileogbilligstefundingkilde(plesner,2008).daindlåneneikke harværettilstrækkeligetilatdækkevæksteniudlånene,harbankernederforværetnødsagettil atfundesigvedhjælpafinterbankmarkedet(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). 3.2 Finansieringafudlån Bankerneharbrugtforskelligemetodertilatfinansieresig.Udfranedenståendefigur5kanman se,atderergenerelterforskelpå,hvordangruppe1,destørredanskebankeroggruppe2,de 15

20 mellemstore/mindredanskebankerfinansierersig.mensgruppe1mestpåtagersiggældigennem udstedelseafgældsinstrumentersomeksempelvisobligationer,hovedsageligtmedenløbetidpå mereend1år,såbrugergruppe2merelånfraandrekreditinstitutter,bådeindenlandskeog udenlandske.mankanse,hvordangruppe1i2007og2008harensmulenegativgæld,dvs. tilgodehavende/udlånpåmereend1år.mankunneforestillesig,atdettevarudlånsomblandt andetvargivettildemindredanskebankerigruppe2(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). Figur5:Nettogældtilandrekreditinstitutter ogudstedtegældsinstrumenteripct.afaktiver, Anm.:Eksklusivudenlandskefilialerogdatterselskaber. MFIstårformonetærefinansielleinstitutioner. Kilde:NB sstabilitetsrapport,2.halvår,2008 Gældeniforholdtilaktiverneerforgruppe1overdetreårvoksende,meniheleperiodenligger denunderniveauetforgruppe2.hosgruppe2erdetværdatliggemærketil,hvorstorendelaf denkortvarigegæld,dvs.gældunder1år,derertilandrekreditinstitutter.atdenerfaldendeskal manikkeliggesåmegeti,dadetblotkunneværeenindikationpå,atkreditinstitutterneikkevil forlængedem.enafgrundenetil,atandelenafnettogældtilandremfi erunder1årforgruppe1 erstigende,er,atdetiperiodenførfinanskrisenvarrelativtnemtfordanskebankeratfinansiere sigpåinterbankmarkedet.rentenvariåreneoptilfinanskrisenmegetlav,hvilketgjorde finansieringgenneminterbankmarkedettilenbilligfundingkilde.dennefundingkildeblevderfor envigtigdelafdedanskebankbalancer.rentenafhangnaturligvisafbankensstørrelseogdens rating(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). 16

21 3.3 Ødelagtinterbankmarked Somtidligerebeskrevetudspringerfinanskrisenafsubprime kriseniusa.tungereogtungere skyerblevtrukketnedoverdetfinansiellemarkediløbetaf2007.uroenspredtesigtil interbankmarkedet,dererenvigtigfundingkildefordedanskebanker.somdetkansesaffigur6, kommerusikkerhedenoguroenpåinterbankmarkedettilatbetydeethøjererentespænd,her karakteriseretvedforskellenmellemdensikrede ogusikrede3 månederspengemarkedsrentei euroområdet. Figur6:Sikrede ogusikredepengemarkedsrenter ieuroområdetogdanmark, Kilde:NB sstabilitetsrapport,2.halvår2008 Alleredefrastartenaf2007ertendensen,atrenterneerstigende.Uroenpåpengemarkedetviser sigforførstegangiaugust2007,hvoreuroområdetsogdetdanskerentespændbegynderatstige fremtilnovember2008(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008).dervarogsåandrefaretegniden danskeøkonomi.boligpriserne,somhavdeværetstigendeimangeår,varbegyndtatfaldeendel. Samtidigfikdårligeøkonomiskenyhedersatskrediaktiepriserne,derbegyndteatfaldeverden over.hervardetspecieltbankaktierne,derblevhårdtramt(nb sstabilitetsrapport,2.halvår, 2008). Affigur6sesdet,atseptember2008fikenvæsentligbetydningforpengemarkedsrenterne.Netop idennemånedgikderchokbølgerigennemverden,dadetstoreamerikanskeinvesteringsselskab LehmanBrothers konkursblevoffentliggjort.medlehmanbrothers konkursiseptemberfrøs 17

22 interbankmarkedetfuldstændigtiloggiknærmestistå.ingenføltesigsikrepå,hvilkenbankder villeblivedetnæsteoffer.forudvargåetfleremåneder,hvorbankernevarbegyndtathamstre likviditetogsælgevoldsomtudafderesaktiverforatfremskaffepenge.detteresulteredei,at prisenpåaktiversomaktierogandreværdipapirerfortsattedennedadgåendetendensendnu mere.derudoverbegyndteflerespekulanteratshortsælge 5 eksempelvisbankaktier,derblot gjordedetendnuværre.detteblevderseneresatetforbudopmodafdendanskeregering(nb s kvartalsoversigt,4.kvartal,2008). Foratbeskrive,hvordanfinanskrisenrigtigspredtesigtildetdanskebankmarked,erdetvigtigtat omtaleroskildebanksomeksempel.iløbetafsommeren2008blevsituationennemligværreog værrefordanmarks8.størstebank.roskildebank,somtilhørerdenovennævntegruppe2,havde haftenkraftigvækstoggodindtjeningdesenesteår.bankenhavdeførtenmegetoffensiv udlånspolitikoghavdesagtjatilkunder,somandrebankerhavdesagtnejtil.mangekunder havdelåntstørresummertilatkøbeaktierforiroskildebank.detteskulleenbliveenkatastrofal konsekvensforbanken(møller&parum,2008).daaktiekursernebegyndteatraslened,slap RoskildesBankikkeudenom.Ikkenokmedatbankenblevmindreværd,folk,derhavdelånt pengetilatkøbeaktierogandreaktiver,somkreditchefernemente,derlåmasserafsikkerhed bag,fikpludseligsværerevedatbetaledereslånretmæssigttilbage.detteudmøntedesigistore nedskrivningerpåudlån.bankenvarsamtidigafhængigaflånfraandrekreditinstitutterjf.figur5, mendetvarmedétblevetsværtatfåudstedtnyelånfraandreselskaber.derudoverkunnede ikkesælgederesnuværendeudlåntilandrekreditorer,ogbankenhavdeidetheletagetstore problemermedatskaffelikviditet.detendtetilsidstmed,atandrebankerovertogdensundedel afroskildebank,mensdenmereusundedelskulleafvikles(høberg&hansen,2009c). ProblemerneiRoskildeBankfikudenlandskeinvestorerogkreditorertilatretteetskeptisksyn modheledendanskebankverden.fordemvardetsværtatseforskelpådeforskelligebanker,og dekunneikkerigtigvide,omdervaroptræktilflerestoreproblemerhosandrebanker(nb s kvartalsoversigt,4.kvartal,2008).derforbegyndteflereudenlandskebankerogandre kreditinstitutteratlukkeaffordekortelån,ogogsådelængere,sommangebanker,specielti gruppe2varafhængigeaf.hvisdetvarmuligtforbankerneatforlængedereslån,blevdettilen væsentligthøjererenteendførogaltsådervedstigendefundingomkostninger,somisidsteende 5 Investorsælgerenaktiehanikkeejermodatkøbedentilbagepåetseneretidspunkt.Investortjenerpenge,hvisværdifaldetiaktienoverstiger betalingenforathavelåntden(nationalbanken.dk) 18

23 vilreducerebankernesresultat.endelafregningenblevsendtvideretiludlånskunderne,ogpå denmådeoplevedemangedanskebanker,atnettorenteindtægternefaktiskblevforøgeti2008i forholdtil2007(nb sstabilitetsrapport2.halvår,2008). MangedanskebankerblevderforhårdtramtafRoskildeBanksproblemer.Derudoverfortsatte boligpriserneogaktiernemedatfalde,ogiløbetaf2008nærmesteksploderedeantalletaf konkurserudenfordenfinansiellesektor,hvilketbetødendnustørretabforbankerneiformaf nedskrivningerpålånogkursreguleringer(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). 3.4 Ledelsesstil Deterogsåværdkortatbelysededanskebankersledelsesstilogform.Bankvirksomheder modsatmangeandrevirksomhederkendetegnetved,atindtægternekommerføromkostninger. Dettegørdetnemtforbankensledelseatøgeindtjeningenmarkantpåkortsigtogsåledesskabe enhøjvækstogekspansionigennemenkraftigudlånsvækst.denneprioriteringkendetegnedealle debanker,derkomiproblemer(østrup,2008).omkostningeriformaftabpåudlånvilførst indtrædesenere.detkanværemedtilatskubbeprisenpåbankensaktierivejretogdermed skabeenhøjindtjeningfordebankersledelse,derarbejdermeddemegetomtalte aktieoptionsprogrammer(østrup,2008).hermedkanderopståetprincipal agentproblem,hvor ledelsenvaretageregneinteresserfremforaktionærernes,altsåensituationmedmoralsk hasard 6.Dertilkommer,atfleredanskebanker,heriblandtalledem,derhavnedeiproblemer,er kendetegnetvedspredtejerskab 7.Detvilsige,atderermangemindreaktionærerognærmest ingenstore.pådenmådebliverdetsværtatkontrollereogdisciplinæreledelsenordentligt,ogder opståret freerider problemibanken.ifleretilfældeerderbanker,derkørermed stremmeretsbegrænsning,hvilketgørdetendnunemmereforledelsenatstyrebankenuden indblandingfraaktionærerne.pådenmådeharbankernesledelseskunnekøredenoffensivestil medstoreudlånudenatblivestoppetafaktionærerne(bechmann&raaballe,2008).afsnittet omkringbankpakkernevilfokuseremeredetaljeretpådetteproblem. 6 Moralskhasardbliverbelystiafsnit Alleaktionærerejerunder5%afstemmerne(Bechmann&Raaballe,2008) 19

24 4 Dedanskebankersfundingstruktur Foratbeskrivehvilkefundingkilderdedanskebankergørbrugafogforatkunneafgøre,hvorvidt dereropståetennyfundingstrukturidanskbankvæsen,belyseskortudviklingenidedanske bankersbalancerfra Fokusersomsagtpåpassivsiden,mendennessammensætning erofteafhængigafaktivsidensudseende,såderforvilførstdensamledebalancekortblive gennemgået. 4.1 Dedanskebankersbalancer Dedanskebankersbalancehargennemgåetenstørreudviklingdeseneste10 15år.Somtidligere omtaltbyggededengamlebankmodelpå,atstørrelsenpåindlånenenogenlundematchede størrelsenpåudlånene.iløbetaf1990 erneog2000 erneændrededettebilledesigendel.store deleafperiodenfra varprægetafhøjøkonomiskvækst,laverenterogstigende ejendomspriser,somlagdeengodbundforatudvidebankforretningenformangebanker(nb s stabilitetsrapport,2007).samtidigudviklededetfinansiellemarkedsighurtigt.detblevmuligtfor bankerneatgørebrugafforskelligegældsinstrumentertilatfinansiereenkraftigudlånsvækst (Plesner,2007).DedanskebankerkaneksempelvisvedatkøbeCDS kontraktersælgekreditrisiko videretilsælgeren.pådennemådekandeøgederesudlånmere,endhvisdeselvpåtogsigal risikovedobligationsudstedelsenellerlånet(jensen,2008).udviklingenibankernes balancesammensætningkansesafnedenståendetabel1.foratvisehvornårbalancesummentog endrastiskstigning,erkunudvalgteårstalmedtaget.somdetsesaftabellenerbalancesummen voksetmedmereend3.300mia.kr.fra1994til2007.grundentilbalancesummerneskraftige stigninghængertætsammenmedbankernesgearingspolitik.dettevilblivenærmerebeskrevet senere. Påaktivsidensesdet,atudlånsvækstensammenmedtilgodehavendefrakreditinstituttermv.og obligationerprimærterdeposter,somfårbalancesummentilatstigekraftigtgennemårrækken. Fra1994til2007vokserudlånenemednæsten400%ogkommersåledestilatbliveenstørreog størredelafdesamledeaktiver.i2007udgørudlåneneca.50%afaktivernemodca.46%i1994. Tallenesstørrelsesordentagetibetragtningerdetteenrelativstorstigning.Somførbeskrevet skyldesstigningeniudlåneneenlangårrækkemedgunstigemarkedsvilkårogenstigende konkurrencepåbankmarkedet.dererderfordesenereårsketensubstitutioni 20

25 boligfinansieringenfrarealkreditinstituttertilpengeinstitutter,blandtandetgennemnye pantsikredeboliglån.detteharhaftenbetydeligeffektpådestigendeudlån(finanstilsynet, 2007). Tabel1:Danskebankersbalancer ,mio.kr. Aktiver Kassebeholdningm.v Tilgodehavenderhoskreditinstitutterm.v Udlån Obligationerm.v Aktierm.v Kapitalandeleitilknyttedevirksomheder Andreaktiver Ialtaktiver Passiver Gældtilkreditinstitutterogcentralbanker Indlån Udstedteobligationerm.v Andrepassiver Efterstilledekapitalindskud Egenkapital Passiverialt Anm.:Danskebankerbestårafgruppe1,2og3.Gruppe1:Pengeinstituttermedenarbejdendekapitalpå50mia.kr.ogderover. Gruppe2:Pengeinstituttermedenarbejdendekapitalpå10mia.kr.ogoptil50mia.kr..Gruppe3:Pengeinstituttermeden arbejdendekapitalpå250mio.kr.ogoptil10mia.kr. Foratgiveetbedrebilledeafudviklingeniperioden,erenkeltetallagtsammenunderenpost.Derforindeholderandreaktiverog andrepassiverdetalfrabalancen,derellersikkefremgårposterne.bilag2viserhvilkeposterderlagtsammen. Fra1.januar2005trådtenyeregnskabsreglerikraft,hvilketbetyder,atikkealletalersammenligneligegennemårrækken.Isæri forbindelsemedværdiansættelsenafudlånogobligationeradskillertallenefra2005sigfraandreår.derforindeholderopgørelsen afudlånogobligationerfra2005bådeværdiansættelsetilamortiseretkostprisogdagsværdi. Kilde:Statistiskmaterialeforpengeinstitutter,Finanstilsynet.dk Udlånsvækstenskalimidlertidogsåsesisammenhængmedindlånsvæksten.Somtidligere konkluderetharbankerneoprettetetpermanentindlånsunderskud,ogdettesesogsåaftabellen. Indlånsoverskuddetforsvinderfraår2000ogblivernutiletindlånsunderskud.Efterkrisensindtog i2007erforskellenmellemindlånogudlånover500mia.kr.,altsåetmegetstort indlånsunderskud.indlånsunderskuddeterdelvistfinansieretafudenlandskekreditinstitutter. Tilgodehavenderfrakreditinstitutterm.v.ervoksendeiperioden,mensammenholdermandisse talmedgældentilnetopdissekreditinstitutter,sesderettydeligtmønster.enstørreogstørre nettogældtildeudenlandskekreditinstituttererblevetopbygget.mankankonkludere,at nettogældenertiludlandet,forhvislånenevarmellemdedanskebanker,villedebådehave optrådtpåhenholdsvisaktiv ogpassivsidenogsåledesumiddelbartgåudmedhinanden. 21

26 (Baldvinsson,2006).Dedanskebankerfinansierernuihøjgradderesudlånover interbankmarkedet.denvæsentligsteplaceringspostefterindlåneneerbankernesinvesteringi obligationer.obligationspostenervigtigforstørrelsenpååretsresultatidriftsregnskabet.de årligekursreguleringeridanmarkføresnemligoverresultatopgørelsen(baldvinsson,2006).denne posterstigendeiperioden,meni2007udgørdenkunca.18%afdesamledeaktivermodhele 23%i1994.Udviklingenviserigen,atbankerneharrettetderesfokusmodatinvestereiudlån Effektenafdenyeregnskabsregler Stigningenibankernessamledebalancesumstarteromkringår2005,hvorogsåregnskabsreglerne blevændret.derforvilenkortforklaringaf,hvilkenbetydningdetteharforbankernesbalance, forekomme.idetfølgendevilderfokuserespåværdiansættelsenafudlån.denyeregleromfatter fundamentaleændringerforregnskabsopgørelsen.deskaltjenedetformålatskabeetregelsæt, derersammenligneligtmedifrs 8,medhenblikpåatkunnesikresammenlignelighedml.noterede ogunoteredefinansiellevirksomheder.altsåskullebankernefra2005anvendeinternationale regnskabsstandarder(baldvinsson,2006). Denyeregnskabsregleromfatterbl.a.regleromkringindregningogmålingafudlån, tilgodehavenderoggarantier.ifølgedenyereglerskaludlånværdiansættestilamortiseret kostpris 9 minuseventuellenedskrivelser,modtidligereværdiansættelsetilnominelværdimed fradragafhensættelser.ifølgedenyereglermåudlånførstnedskrives,nårenobjektiv værdiforringelseforekommer,f.eks.vedlåntagersøkonomiskevanskeligheder,etsåkaldt neutralitetsprincip.denyereglermedfører,atnedskrivningernetypiskvilkommepåetsenere tidspunkt,endderblevhensattilundertidligereregnskabsregler.manmånemligikkelængere hensættetilsandsynliggjortetabsomvedbrugenafforsigtighedsprincippetunderdegamle regnskabsregler.nårmanskifterfraforsigtighedsprincippettilneutralitetsprincippet,kan pengeinstitutternederforikkeopbyggeskjultereserver,dvs.bankernekanikkeskabeenbuffer mellemværdiansættelseniregnskabetogdensandeværdi.disseskjultereserverkanellers medvirketilatudjævneresultaternemellemdårligeoggodeperioderogdermeddæmpeejernes kravomudlodningigodetider. Stødpuden kanderforværemedvirkendetilatsikrefinansiel 8 Deinternationaleregnskabsstandarder.UdstedesafIASB(internationalAccountingstandardsBoard)ogomfatterbådeIFRS standarderogiasstandarder(baldvinsson,2006) 9 Amortiseretkostprisknyttersigtilindregningogmålingaffinansielleforpligtelserogaktiver.Deterdenværdi,tilhvilkenet finansieltaktivellerenfinansielforpligtelseblevopgjortvedførsteindregning,medfradragafafdrag(nd revision.dk) 22

27 stabilitetibankerne(nb sstabilitetsrapport,2007).athensættelsesprincippetharændretsig betyder,atmankanfåekstremtstoreudsvingideudgiftsførtehensættelser,nårkonjunkturerne skifter(venderby,2008). Dennyeregnskabslovbetyder,atbankernesreelleværdierihøjeregradskalfremgåimodsætning tiltidligere,hvormananvendtedehistoriskekostpriser.dettefårindflydelsepåenlangrække aktiverogforpligtelser,heriblandtisærudlånene.iforholdtiludviklingeniudlåneneer værdiansættelsenafdissepåvirket.denyereglerharbetydet,atmangeudlåneropskrevetmed beløbsvarendetildetilbageførtehensættelser,hvilketharenafsmittendepositiveffektpå egenkapitalen.denyeregnskabsreglerharderforøgetbankernesegenkapitalogdermed kapitaloverdækningenmeddeleafdebeløb,somtidligerevarreserverettilhensættelser,udenat risikoenharændretsig(nb sstabilitetsrapport,2007).sidenimplementeringenafdenye regnskabsreglerprimo2005ernedskrivningernepåudlånfaldetyderligere.faldetskyldesdelsde godekonjunkturer,delsbankernestilpasningtildenyeregnskabsregler(nb sstabilitetsrapport, 2008) Forholdetmellemgearingenogbalancen Bankernesbalancererjf.tabel1gennemdeseneste10 15årblevetforøget.Enafgrundendetil detteerambitionenomatopretholdeenfastgearing.formåletmedefterfølgendeafsniterderfor atbeskrive,hvordandedanskebankerforsøgeratopretholdeenkonstantgearing,oghvordande udøverdette.afsnittetvilogsåforklare,hvordandenenkeltebanksadfærdiforbindelsemed opretholdelseafenfastgearingkanfåbetydningfordetfinansiellemarkedsomhelhed. Ienbank,hvorbalanceneropgjorteftermark to market 10 værdiansættelsesprincippet,vil ændringeriaktivernesværdivisesigpåbalancenmeddetsamme.detteharderforenøjeblikkelig effektpånettoværdienafbanken.generelternettoværdienafbankerspecieltfølsommeoverfor ændringeriprisenpåaktivernepågrundafdenhøjegearing,somdeforsøgeratopretholde. Empiriskeundersøgelserviser,atbankeropretholderenkonstantgearing.Altsåerderenpositiv relationmellemændringerigearingenogændringeribalancensstørrelse.udgangspunktetfor forklaringenerenmegetenkelbalancemedenaktivværdipå100mio.kr.,somerfundetmed 10 Løbendeværdiansættelseafaktivertilmarkedsværdiforatafspejledenaktuellegenanskaffelsesværdi(danskebank.dk) 23

28 24 Aktiver Passiver Værdipapirer,100 EK,10 Gæld,90 Kilde:Adrian&Shin,2008 gældtilværdiaf90mio.kr..balancenhardermedengearing 11 på;100/10=10,somønskes konstant.eksempletvisesifigur7. Figur7:Balanceimio.kr. Nårværdienafaktivernestigertileksempelvis101mio.,faldergearingentil:101/11=9,18.Forat opretholdeenkonstantgearingvilbankenoptageyderligeregældmedværdiafd: (101+D)/11=10.Foratløseligningenvilbankenoptagegældtilenværdiaf9mio.kr.ognuer gearingenigenkonstantpå10.bankenkansåinvesterede9mio.inyeaktiver,ogdervedbliver balancesummenforøgetbetydeligt,somdetkansesinedenståendefigur8. Mekanismenvirkerogsåidenomvendtesituation,hvoraktivernesværdifaldertileksempelvis99. Såergearingenhermedsteget,daværdienafEKogaktiverneerfaldet:99/9=11.Bankenskalnu nedjusteresingearingvedatsælgeudafsineaktiver,hvorindbetalingenskalbrugestilat nedbringegælden.præcistskalbankensælgedaktiver:(99 D)/9=10=>9mio.kr.aktiverog dermedbetale9mio.kr.afpågælden Danskebankersgearing Ovenståendeforklaringpåbankersopretholdelseafenkonstantgearingerlavetpåbaggrundaf amerikanskeundersøgelser.derforvilenillustrationafdedanskebankersgearingblivevistifigur 9foratforklare,atdennetendensogsåergældendefordedanskebanker.Figurenviserensimpel balance,hvorpassivsidenbestårafegenkapital,ogrestenvilfremgåsomgæld.talleneerforde danskebankerssamledebalanceogkansåledesikkeføresdirekteoverpådeenkeltebanker. 11 AktiverneiforholdtilEK Aktiver Passiver Værdipapirer,110 EK,11 Gæld,99 FigurX:Balanceimio.kr. Kilde:Adrian&Shin,2008 Figur8:Balanceimio.kr.

29 Procentdelafbalancesum Figur9:Udviklingenidedanskebankersgearing, % 75% 50% 25% 0% Årstal Gæld Egenkapital Sommankanse,såopretholderdedanskebankerennogenlundefastgearingfra1994til2007. Gearingensvingermellem14,94og17,54 12.Hvordeniperioden holdespåetstabilt niveauomkringde15,erderefterfølgendeenstigendetendens.fra2003ogfremtil2007ligger gearingenpåethøjereniveau,mellem16,14 17,54.Derersåledessketenstigningigearingeni densidstedelafdenvisteperiode.dettekanholdesopmoddeneksplosiveudlånsvækst,som flerebankerhavdeefterår2000jf.tabel1.densidstehalvdelafperiodenvarogsåkendetegnet vedhøjkonjunkturogstigendeaktivpriser.somillustreretitidligereeksempelgiverdennestigning iaktivpriserneunderhøjkonjunkturerbankernemulighedforatpåtagesigendnumeregæld. Denneinvesteressåiyderligereaktiverogdermedopretholdesenfastgældsandel.Medden øgedegældkommerogsåøgetrisiko,mendetharikkehindretbankerneifortsætteudviklingen medatpustederesbalancerop.isidsteendegavdettealvorligtbagslag,dainterbankmarkedet efterfølgendegikistå.hvordandettehængersammenforklaresiafsnit5. Anm.:Bankernebestårafgruppe1,2og3.Anvendtetalerfratabel1 Kilde:Finanstilsynet.dk Aggregeredekonsekvenservedgearing Hvisallebankerindividuelttilpasserderesbalancesombeskrevetovenfor,vildetfåkonsekvenser forudbuddetaflikviditetidetbrederefinansmarked,ogdermedkandenenkeltebanksadfærd påvirkealleibranchen.hvordanenstigningelleretfaldiaktivernespriskanskabeaggregerede konsekvenserillustreresinedenståendefigur Gearingenerberegnetpåsammemådesomiafsnit4.1.2;aktiveriforholdtilegenkapital 25

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider)

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) 1 Økonomikongres 2011 Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) Videncentret for Landbrug/Landbrug & Fødevarer Comwell Kolding, 6. december 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi

Læs mere

Skyggebankernes system

Skyggebankernes system Skyggebankernes system Engelsk titel: The Shadow Banking System Af: Mathias Funch Kandidatafhandling Vejleder: Hans Keiding Sider: 79 Anslag: 181.565 Afleveret: d. 18.07.2014 Copenhagen Business School

Læs mere

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008

Finansiel stabilitet. Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Finansiel stabilitet Jens Lundager, Danmarks Nationalbank Investorseminar i Nykredit 17. juni 2008 Introduktion Finansiel stabilitet: det finansielle system er tilstrækkeligt robust, så eventuelle problemer

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor Kreditkrisen Indledning Temaet for Børsmæglerforeningens årsmøde 2008 var kreditkrisen, og de to indlægsholdere Carsten Valgreen fra Benderly Economics og Jens Thomsen fra Nationalbanken præsenterede forskellige

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Kreditklemme i landbruget? Økonomiens dag. Kreditklemme i landbruget fremover?

Kreditklemme i landbruget? Økonomiens dag. Kreditklemme i landbruget fremover? 1 Økonomiens dag Kreditklemme i landbruget fremover? Videnscenter for Landbrug Koldkærgård Konferencecenter, den 5. maj 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi 2 Emner Landbrugets overordnede økonomi 2003-2009

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES?

FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES? FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES? Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for De Økonomiske Råd November 2008 Finanskrisen: Hvordan

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

Skyggebanker. Forfattere: Kinne Andersen & Camilla Gøthler

Skyggebanker. Forfattere: Kinne Andersen & Camilla Gøthler Skyggebanker Forfattere: Kinne Andersen & Camilla Gøthler Engelsk titel: Shadow Banks Vejleder: Hans Keiding Afleveret: 25. juni 2013 Cand. merc(mat.) Anslag: 219.667 Antal normalsider: 111 Executive Summary

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96

Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr. 32 93 78 96 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha12 A/S CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Danske banker og finanskrisen

Danske banker og finanskrisen Cand. Merc. Finansiering og Regnskab Instituttet for Finansiering Kandidatafhandling Danske banker og finanskrisen Jacob Sjølin Christensen David Juel Jensen Dato for aflevering: 6. august 2009 Vejleder:

Læs mere

Debitorrente 4) ÅOP 5) før skat. 6,1% 27) 259.959 kr. 4,84% (Restgæld over 1.000.000 kr.) 4,25% 26) 4,32%

Debitorrente 4) ÅOP 5) før skat. 6,1% 27) 259.959 kr. 4,84% (Restgæld over 1.000.000 kr.) 4,25% 26) 4,32% SIDE 10 UDGÅEDE PRODUKTER UDLÅNSTYPER LÅN ANDELSBOLIG kreditbeløb i kr. ÅOP c5 Andelsboliglån Annuitetslån Etablering af ejerpantebrev Lånets størrelse 25 0-80% af ejendommens værdi 250.000 kr 20 år (Restgæld

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Hvordan er helbredstilstanden i danske banker?

Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Morgenbusiness Aarhus Universitet, 14. november 2011 Johannes Raaballe Institut for Økonomi Aarhus Universitet 1 Den danske bankkrise Under bankkrisen er

Læs mere

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. juni 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 1. juni 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014. Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 19. august 2014 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Markedssituationen Koncernstrategien Highlights i halvårsrapport

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

INVESTERINGSPROFIL - Erhverv. Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte

INVESTERINGSPROFIL - Erhverv. Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte INVESTERINGSPROFIL - Erhverv Den rigtige profil er vigtig for dit udbytte FIRMA: CVR-nummer: FINANSIEL SITUATION Regnskab Resultater i dkk 1.000 20 20 20 Årsresultat Balance Sum anlægsaktiver - omsætningsakt.

Læs mere

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007

Halvårsrapport 2007 Nykredit Realkredit koncernen. Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 2007 Halvårsrapport 27 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 16. august 27 Dagens program Resultat og aktivitet Ejendomsmarkedet SDO Subprime Dialog Halvårsrapport 27 Forventninger

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

home - en del af Danske Bank koncernen

home - en del af Danske Bank koncernen home - en del af Danske Bank koncernen Danmarks mest kendte ejendomsmæglerkæde Siden starten i 1990 har home præget den danske ejendomsmæglerbranche med innovative produkter, der gør det trygt at købe

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2014 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2012 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 27. februar 2013 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2013 Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Andelskassen J. A.K. Slagelse

Andelskassen J. A.K. Slagelse Andelskassen J. A.K. Slagelse Et menneskeligt ansigt med en grøn profil Kunderne kommer af mange grunde Andelskassen bygger på demokratiske principper Samme sikkerhed som i en traditionel bank Alle de

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret

Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Revisionsfirmaet Jan Hansen statsautoriseret revisionsaktieselskab Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 4760 Vordingborg Årsregnskab for Marievej 3, 2630 Taastrup CVR-nr. 55 39 www.jh-revision.dk

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2011 (J.nr. 2010-0021890)

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GAUGUIN TRADING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GAUGUIN TRADING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2014 Troels Olivero Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Forfatter: Ditte Bunk Mortensen Vejleder: Jesper Raalskov Aalborg universitet - HD Finansiel Rådgivning 29-04-2011

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Investorernes syn på realkreditobligationer. Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO

Investorernes syn på realkreditobligationer. Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO Investorernes syn på realkreditobligationer Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO Det seneste årti havde fokus på boligejerne Der er udviklet mange nye interessante

Læs mere

Økonomikonferencen Nye udfordringer for realkredit og konsekvenser for finansieringen af landbruget

Økonomikonferencen Nye udfordringer for realkredit og konsekvenser for finansieringen af landbruget Økonomikonferencen Nye udfordringer for realkredit og konsekvenser for finansieringen af landbruget Jesper Berg Nykredit 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Banker og Realkredit Regulering og rating sætter

Læs mere

Bag om finanskrisen - kunne den have været forudsagt

Bag om finanskrisen - kunne den have været forudsagt Bag om finanskrisen - kunne den have været forudsagt Behind the financial crisis could it have been predicted Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Forfatter Kasper Bjørnlund

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008

Credit flash. Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter. 9. maj 2008. 9. maj 2008 9. maj 2008 9. maj 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Nationalbanken styrker likviditeten i de danske pengeinstitutter Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Midlertidig

Læs mere