Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation"

Transkript

1 ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.: AnneGottfredsen studienr.: Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation medfokuspåasymmetriskinformation HandelshøjskoleniÅrhus Maj2009

2 Abstract Theglobaleconomyisbadlyaffectedbywhatstartedasthesubprime crisisintheunitedstates, butquicklydispersedthroughthefinancialsystemtothewholeworld.thepurposeofthisstudyis toinvestigateandanalyzehowthefinancialcrisishasaffectedthecommercialbanks funding situationwithfocusonasymmetricinformation.thestudywillprimarilyconcentrateonthedanish commercialbanksandtheirfundingduringthecurrentfinancialcrisis.thestudyhasbeencarried outasadeskresearchandhasatheoreticalapproach. ThepaperreferstoanumberofdifferentkeyproblemstheDanishcommercialbanksarefacing. Thestudyshowshowthesubprime crisisdispersedtothedanishcommercialbanks,andwhich consequencesithastothem.itwillbearguedthatanewkindofbankrunhasoccurredasaresult ofanewstructuretothebalancesheetforcommercialbanks.thestudywillgointotheroleofthe inter bankmarketandwilldemonstratehowasymmetricinformationhasaffectedtheinter bank marketandthedanishcommercialbanks fundingsituation.furthermorethestudyinvestigates thetwodanishrescuepackagesforbanks.attheendthepaperwilldiscussotherconceivable solutionstotheproblemsofthedanishcommercialbanks. Thefindingsofthestudyshowhowuncertainty,relatedtogreatlossesinthesubprime marketand thecommercialbanks exposuretotheselosses,createsafrozeninter bankmarket,where everybodytriestohoardliquidityandnoonewantstolendmoney.inwishformaintaininga constantgearingoverthemostrecentyearswithgoodeconomicconditions,danishcommercial banks balancesheetshaveincreasedrapidly.thedanishcommercialbankshavebuiltuplarge depositdeficitsthroughanaggressivelendingstrategy,whichwerecoveredbyloansfromthe inter bankmarket.withoutfundingfromtheinter bankmarketmanydanishcommercialbanks hadbigproblems,andmanyhadtogointoinsolventliquidationorbetakenoverbyother commercialbanks.thestudyshowsthattheproblemsontheinter bankmarketarecloselyrelated toasymmetricinformation.furthermoreitshowsthatrescuepackagesforthebanksonlyhavethe partiallyintendedeffectsonthebanks fundingandlendingsituation.weargueforamore transparentbankingsector,moreshareholderbasedcontrolofthemanagement,andpaddingof thecommercialbankthroughequity.

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur Tilgangogmetode Begrebsafklaring Finanskrisensoprindelse Indirekteinvesteringisubprime boliglån Undervurderingaffinansiellerisici FinanskriseniDanmark Højudlånsvækstogpermanentindlånsunderskud Finansieringafudlån Ødelagtinterbankmarked Ledelsesstil Dedanskebankersfundingstruktur Dedanskebankersbalancer Effektenafdenyeregnskabsregler Forholdetmellemgearingenogbalancen Danskebankersgearing Aggregeredekonsekvenservedgearing Udviklingenifundingstrukturen Basel2reglerneseffekt Nybalancestruktur Interbankmarkedet Interbankmarkedetogasymmetriskinformation Lemonsproblem Moralskhasard Nytbank run Bankernesfundingrisiko Bankernesrisikosituation BankernesFundingmuligheder Bankpakker BankpakkeI VirkningenafBankpakke BeskrivelseafBankpakkeII UdvidelseafbankpakkeI Betingelserforadgangtilkernekapital VirkningenafBankpakkeII Modstridendeholdninger Strammerekreditpolitik Hybridkernekapital Hybridkernekapitalogaktiekapital Effektenafstatenshjælpepakker Aktieoptionsprogrammer...53

4 8.2 Spredtejerskab Stemmeretsbegrænsning Samletvurdering Asymmetriskinformation Aktieemission Konklusion...58 Litteratur...61 Bilag1... Bilag2... Bilag3... Bilag4...

5 1 Indledning Dedanskebankerharpåtrodsaflandetsgodeøkonomiogenårrækkemedgunstigevilkårikke kunnemodstådenverdensomspændendefinanskrise.somenafledteffektfrausaharkrisen spredtsigtildetdanskefinansmarkedogharsatsinesporpåbankernesforretningsmuligheder. Fleredanskeforhold,såsometpermanentindlånsunderskudogenoptimistiskbankledelse,hari kombinationmedfinanskrisenskabtskrøbeligeogsværeforholdfordendanskebanksektor.de danskebankerstårderfornuidenmåskesværestefinansiellekrisesiden1930 erne(bechmann& Raaballe,2008). Krisenharsinoprindelsealleredeijuli2007.HeradvarededenamerikanskecentralbankchefBen Bernankeom,atnedturenpådetamerikanskeboligmarkedhavdepotentialetilatbliveen verdensomspændendekreditkrise.forudvardergåetetforårherhjemmemedstigendepriserpå aktierogejendomme,mensrentenvaribund.samtidighavderatingbureauetmoody sopfundet deresegetratingsystem.dettebetødatbl.a.flereislandskebankerblevratedligesåhøjtsom eksempelvisdendanske ogsvenskestatskasse.nordeastopdirektørpeterschützebetvivlede detteogvarklarover,atdethelenæstenvarforgodttilatværesandt(høberg&hansen,2009a). Iseptember2007komkrisenforførstegangrigtigtilEuropa,daetbank runramtedenengelske banknorthernrock,somefterfølgendemåttehavehjælpafbankofengland.derblevdogmanet tilroaffleretopcheferieuropæiskebanker,hvormantalteomenoverreaktion,ogomat likviditetsproblemerblotvarafforbigåendeart(høberg&hansen,2009a).mandagden15. september2008,ogsåkendtsomblackmonday,gikdenglobalefinansverdenenichok,daden amerikanskecentralbankogregeringloddenstoreinvesteringsbanklehmanbrothersgåkonkurs. IfølgeJyskeBankstopchef,AndersDam,brødhelvedeløsfradendag.HvisLehmanBrotherskan gåunder,hvemkansåikke?usa sfinansministerpådaværendetidspunkt,henrypaulson, frygtedeetkollapsafheledenfinansielleverden.panikkenspredtesig,ogpludselighandlededet omathamstrelikviditet.samtidigstyrtdykkedeaktieroverheleverden.bankernestoppedederes udlåntilhinanden,oginterbankmarkedetgikfuldstændigistå(høberg&hansen,2009b). Iforåret2008nåedekrisentilDanmark.BankTrelleborgblevdetførstedanskeoffer.Efterathave haftenhøjvækstmåttemanerkendestørretabpåmangeudlån,ogbankkassenløbhurtigttørfor penge.nyelånvarnødvendige,menpga.afusikkerhedenpåinterbankmarkedetblevdisseafvist, 1

6 ogbankenmåttetilsidstovertagesafsydbank(høberg&hansen,2009a).herefterfulgteflere danskebankerheriblandtdanmarks8.størstebank,roskildebank.daværendedirektøriroskilde Bank,SørenKaare AndersenudtalteiJyllands Postenden19.juni2008: Deterkorrekt,atvores udlånvoksedemegeti2007.tilgengældvokserdetikkemegeti2008.viharreduceretrisicienei voresfondsbeholdningogharsikretenlangsigtetfunding,somdækkervoresudlånsoverskudtoår uditiden,såja:jegsoverroligtomnatten.ikkelangtidefterstartedeetdesperatforsøgpåatfå bankensolgt.manvarklarover,atdetkunneskabestoreproblemerfordenfinansiellesektori Danmark,hvisproblemerneslapud.Detkunnebetyde,atandredanskebankervillefåsværtved atoptagenyelånfrainterbankmarkedet,hvilketvarpræcist,hvadderskete.danskebanker,der varafhængigeafatlånepåinterbankmarkedet,komiproblemer,derudløsteflerekonkurser, overtagelserogstigendefundingomkostningeriengenereltpressetdanskbankverden(høeg& Hansen,2009c). Udviklingenifinanskrisenherhjemmeerblevetfulgtnøjeafdedanskemyndigheder, husholdninger,virksomhederogpressenm.v.ogharværetfokusformegendebat.eksperter kalderdenfor100 årskrisenpåfinansmarkederne(plesner,2008).emnetomkringdedanske bankerskapitalfremskaffelsefindesderforinteressant,dadetstadigerennyproblemstilling,som derikkeerfundetendirekteløsningpå.derforvildennebacheloropgavehavefokuspådette. 1.1 Problemformulering Hensigtenmednærværendebacheloreratgiveenkortforklaringpå,hvilkenbetydning finanskrisenaf2007harfåetfordedanskebankersfunding.derlæggesvægtpåatbeskrive effektenafasymmetriskinformation.hovedproblemstillingenønskesbelystgennemfølgende delspørgsmål; Hvordanopstodfinanskrisen,oghvordandenkomtilDanmark? Hvilkefundingkildergørdedanskebankerbrugaf? Hvilkenrollespillerasymmetriskinformationfordedanskebankersfundingpå interbankmarkedet? Erdereropståetetnytslagsrunpåbankerne,somfølgeafenny balancestruktur/fundingstrukturidedanskebanker? Hardedanskebankersrisikosituationændretsigefterfinanskrisen? Hvadindeholderdedanskebankpakker,ogerdetilstrækkeligeforfundingen? 2

7 Noglespørgsmålbesvaresmerekortfattetendandre.Omfangetafspørgsmåleneskalsåledesikke sessomenvægtningafspørgsmålene. 1.2 Afgrænsning Dennebachelorafhandlingdækkeroveretmegetbredtfinansieltområde.Derforerdet nødvendigtatforetageafgrænsningerpåensådanmåde,atdenvalgteproblemstillingbesvares fyldestgørende.derforerderforetagetenrækkefravalg. Nærværendebacheloromhandlerfinanskrisenaf2007.Iopgavenvilårstalletikkeblivenævntnår derrefererestilfinanskrisen,detteerindforstået.bachelorenomhandlerkundendanske banksektorogikkedenfinansiellesektorgenerelt.debetragtninger,dergøresiopgaven,retter sigikkeimodenkeltebankerellerinstitutter,menderimodmodbranchensomenhelhed. Vurderingenafbankerneerikkegenerel,dvs.bankernesdriftsudviklingbehandlesikke,ligesom derikkelæggesvægtpåforrentningenafkapitalen,kuntilvejebringelsenafden. Opgavenindeholderikkeenuddybendebeskrivelseafsubprime lånemarkedet,daenuddybning ikkeerrelevantforproblemstillingen.iafsnit4,hvorudviklingenidedanskebankersbalancer beskrives,ertalfra2008ikkemedtaget.efter2007gikmangebankerkonkurs,ogderforvil balancesummenværemindreogikkeindeholdedesammebankersomdeandreårrækker.hvis talfra2008medtages,vilsammenligningsgrundlagetogkonklusionenpåfigurenikketjenesit formål.dervilhellerikkeforekommeenuddybendeforklaringpådenyeregnskabsreglerogderes indhold,derforvilkundeelementerafregnskabsreglerne,somerrelevanteforfortolkningaf tabel1,blivebrugt.derforekommerikkeenudtømmendebeskrivelseafkreditrisiko, markedsrisikoogoperationelrisiko.dissemedtageskunkortforatbeskrivelikviditetsrisiko.der forekommerhellerikkeenuddybendeforklaringpåbalancenselementer,hvorforderprimært fokuserespåudlån,indlånoginterbankmarkedetsomposter.bankpakkernebeskrivesikke udtømmende,kundemestrelevanteelementerforproblemstillingenmedtages.slutteligtskalder afgrænsesfradedanskebankersoff balanceposter,ogden callrisk deudgør. 3

8 1.3 Struktur Opgavensafsnit1omhandlerførstenappetitvækkendeindledningtilemnet, problemformuleringenogdeafgrænsninger,dererblevetgjorthertil.dernæstviltilgangentil opgavenbliveintroduceretsammenmedenbegrebsafklaring,derernødvendigforforståelsenaf opgaven. Afsnit2omhandlerfinanskrisensoprindelse,ogafsnit3indeholderforklaringenpå,hvordan finanskrisenspredtesigtildanmark.disseafsnitværeafbeskrivendeogredegørendekarakter. Afsnit4indeholderenanalyseafdedanskebankersbalance,herunderenbeskrivelseafenny fundingstrukturidendanskebankverden.efterfølgendeafsnit5omhandlerbankernesvigtigste fundingkilde,interbankmarkedetogdennessammenhængmedasymmetriskinformation.afsnit6 omhandlerenbeskrivelseafdetnyebank run,dereropståetidendanskebanksektorpå baggrundafinterbankmarkedetssituation.dettenyebank runvilmedføreennyrisikosituation fordedanskebanker,hvorfordetteefterfølgendekortvilblivegennemgået.disseafsnitvilvære afmereanalyserendekarakter,hvorkonklusionerdragesogpointeres. Afsnit7indeholderenseparatbeskrivelseafdedanskebankpakkerogdisseseffektpåbankernes funding.igenvilderværeredegørendeelementer,menderdragesogsåvurderendeog analyserendekonklusioner.afsnit8omhandlereffektenafbeggebankpakkerpådedanske bankersfundingsituation,oghervilvurderingermedbaggrunditeoriogegenvurdering forekomme.dissevurderingererforetagetpåbaggrundafforegåendeanalyseafbankernes fundingsituationefterfinanskrisen. Opgavenssidsteelementvilværeenkonklusion,hvorproblemformuleringensspørgsmålvilblive besvaretiensammenhængendebeskrivelse. 1.4 Tilgangogmetode Opgavenharenteoretisktilgangtilproblemstillingen.Dervilikkeblivegjortbrugafcases,men enkeltedanskebankervilblivebrugtsomeksemplerforatbesvareopgavenbedstmuligt. Opgavenbyggerpåvidenskabeligeartiklerkombineretmedtidsskrifterogavisartikler.Da problemstillingenogemnetersånyt,vilavisersomkildegrundlagværenødvendige.devalgte avisartiklervurderestilatværevalide,idetdeindeholderudsagnogpåstandefradiversefagfolk 4

9 ogeksperter.ydermereharenkritisktilgangtildisseartiklerværetendelafproceduren.iafsnit8 omkringdedanskebankpakkervilegenvurderingogholdningdelvistfremkommeaf konklusionerne.detteerendelafproblemstillingensformål,såderforunderstøttesdetteikkeaf kildehenvisninger. 1.5 Begrebsafklaring Ibachelorenanvendesderendelforkortelserogbegreber.Derforvildetværenødvendigtfor forståelsenoglæsevenlighedenafopgavenatdefineredisse.envigtigforkortelseer NationalbankenderforkortesNB,dadenneoftebrugessomkilde. ABS:AssetBackedSecurities Lånudstedtmedsikkerhediaktiver.Udstedtafbanker,kredit,leasing ogfinansieringsselskaber. Lånenepakkesistoreportionerogvideresælgessomværdipapirer/obligationer(NB s stabilitetsrapport,2008). ABCP:AssetBackedCommercialPapers Kortfristedegældsbevisermedpantisikreaktiver.ABCPhartypiskenhøjratingpågrundaf pantessikreværdi(nb sstabilitetsrapport,2008). CDO:CollaterizedDebtObligations EnformforABS,derbestårafentrancheopdeltobligationsseriemedtilhørendecashflows,der afledesfraenunderliggendeporteføljeafgældsinstrumenter.deunderliggendeporteføljerkan værebanklån,virksomhedsobligationerellertrancherfraandrecdo er.obligationsserierne udstedesafbanker,kredit ellerfinansieringsselskaber,somsælgesvideretiletsærskiltjuridisk selskab,spv,somherefteropdelerserienitrancher(plesner,2005). CDS:CreditDefaultSwap Etafdemestomtalteognyekreditproduktersombrugestilatoverførerisikomellemtoparter. EnCDS kontrakteretkøb/salgafgarantipåenobligationelleretlån.køberogsælgeraf kontraktenhandlermedkreditrisikoenpårefererence aktivetudstedtafreferencen(udstederen). Hvisudstederenikkebetalersineforpligtelserpåobligationenellerlånet,vilkøberenafenCDSkontraktmodtagekompensationfrasælgeren.Køberenbetalersælgeretfastbeløbigennem 5

10 kontraktensløbetid,kendtsomcds spændet(jensen,2008).spændetafspejlersåledes markedetsvurderingafdenpågældendebankssandsynlighedforatgåkonkursindenforengiven periode.altandetligevilethøjerecds spændbetyde,atmarkedetvurderer,atbankens konkurssandsynlighederøget(nb sstabilitetsrapport,2008).hvisenbankvilfremskaffelikviditet igennemetlånellerobligationsudstedelsevildetumiddelbartblivedyrere,hvisdererethøjtcdsspænd.køberenvilformentligkræveenlånerenteellerobligationsrentepå;cds spænd+den risikofrirente,dakøberenvilhavedækketsinebetalingervedcds kontraktenogdenrisikofri rente,somkunneværeenalternativ investering udenkreditrisiko(jensen,2008). SIV:SpecialInvestmentVehicle Investeringsselskabetableretafbanker,sominvestereriproduktersåsomABS erogcdo er. SIV ernefundesvedatudstedeabcp er,somerværdipapirermedkortløbetid,derløbende fornyes.desponsorerendebankerstillerstand bylikviditetsfacilitetertilrådighedfordisse selskaber(plesner,2007). SPV:SpecialPurposeVehicle Etfinansieringsselskab,somkøberlåneporteføljermedeksempelvisboliglånfrabankerogandre låneudstedere.spv erneudstedersåværdipapirer,cdo er,medsikkerhedibetalingsstrømmen fradebagvedliggendeboliglån(grosen,2008). Subprime lån Boliglånmedsikkerhediboligen,dergivestilmindrekreditværdigekunder.Detkanf.eks.være kunder,dertidligereharhaftproblemermedattilbagebetalegæld,harmegetdårlige tilbagebetalingsmulighederellerkunkanlæggeenbegrænsetudbetaling.idanmarkfindesder ikkeettilsvarendesubprime marked(nb sstabilitetsrapport2.kvartal,2008). 6

11 2 Finanskrisensoprindelse Deninternationalefinansiellekriseharsitudspringietoverophedetamerikanskboligmarked. Udviklingenideamerikanskeboligpriserharsiden1975væretsærdelesgunstigeogharderfor givetanledningtildenopfattelse,atrealkrediterensikkerinvesteringmedetsolidtafkast. Trendentopperi2006,hvorvæksteniboligpriserneoverstigervækstenirealindkomsten,hvilket indikerer,atenboligprisbobleerblevetdannet.enbobleforårsagetafhøjerepriser,end fundamentaleudbuds ogefterspørgselsforholdkanforklare(mikkelsen,2009).samtidigmedde voksendeboligpriservardenamerikanskerentehistorisklav.ibegyndelsenaf2001begyndteden amerikanskecentralbankenrækkerentesænkninger,derskulledæmpedenrecession,somlåi kølvandetefter DotCom problemerne.centralbankensænkedeyderligererentenefter terrorangrebetd.11.september2001.rentenvarnedepå1%ogblevfremtil2004fastholdtpå dettelaveniveau.herigennemblevrigeliglikviditettilførtmarkederne,hvilketvarenmedvirkende faktortil,atboligboblenblevskabt(plesner,2007).fra2007faldtboligpriserne,ogmanbegynder athøreomvoksendeproblemerpåsubprime lånemarkedet.dettemarkedforkundermedlav kreditværdighedvarvoksetmarkantiperioden ogudgjordehele20%afnyudstedte boliglåni2006modkun8%i2004.subprime låntagereviloftehavesværtvedatbetalelånets ydelserogerderforafhængigafstigendeboligpriser,såenvoksendefriværdikanopbygges. Hermedkanlånetlæggesom,indendet resetter.defaldendeboligpriservarderforårsagtilet stortantalmisligholdtesubprime lån(mikkelsen,2009).demisligholdtelånvarimidlertidikke aleneomatforårsagedenverdensomspændendekrise,dasubprime markedeteretlillemarked setiforholdtilheledetglobalefinansiellesystem(bankofengland,2007).dertilskalogsåsiges, atenhverfornuftigbankforståratdiversificeresigsåbredt,atetstyrdykkendeboligmarkedikke vilværeentrusselforbankenssolvens 1.Detvarderfordenfinansielleformidlingafdisselån,og destoreinformationsproblemerdemedførte,somskabteproblemer(mikkelsen,2009). Etparalleltbanksystemopstodforatadskillelåneformidlingogspredningafrisikotildetbredere finansmarked.bankerneformidlede,dvs.solgtelån,somderefterblevompakketogvideresolgt somcdo erogandreformerforabs ertilinvestoreroverheleverden.igennemdettenye parallellebanksystemkunnebankernefinansiereenaggressivudlånsvækstudenatværeafhængig aftilsvarendevækstiindlånene,hvorforsituationenogsåindbødtilmoralskhasard(plesner, 1 Fordefinitionafsolvens,sebilag1 7

12 2008).Denneadskillelseaflåneformidlingogrisikotagningkaldes assetsecuritisation ogforegår vedhjælpaf Theoriginate todistributemodel.herfungererbankernesom originators,dvs. desælgerlånenevideretiletspv,derompakkerogudstederlånenesomeksempelviscdo er, medsikkerhedibetalingsstrømmenfradeunderliggendeaktiver.vedatvideresælgelånene,frem foratholdedempåbalancen,kunnebankernebrugeensåkaldt off balance finansiering,idet aktiversåvelsompassiveroverførestiletspv.pådennemådefinansieresbankerneikkevedat øgepassivsiden,menderimodvedatnedbringebankensaktivside.vedatsælgeaktivernetilet SPV, slanker bankernederesbalanceudenatmistedeøkonomiskefordelevedaktiverneog transformererdervedrisicienevidere(plesner,2002). Dererforskelligeklasserafværdipapirer,somSPV erneudsteder,ogderforhardeforskellig fortrinsretiforholdtildeunderliggendeaktiverf.eks.,subprime boliglånogdermedforskellige risikoprofiler.foratkunneskildredetteratesværdipapirerneitypisk3trancher 2 ;AAA tranche, somerdenhøjestetrancheogdermeddenmestsikreklasse,dernæstdemindresikre mezzanintrancherogtilslutjunior ogequitytrancher,somerdemindstsikreklasser,dertagerde førstetab.førstvedmegetstoretabpåværdipapirernerammesdeaaaratedeklasser(lund, 2007).Måletmedatinddeleværdipapirerneitranchereratsorteredeforskelligetrancherefter forskelligeinvestorersønsker.altafgørendeforvideresalgetafdisseværdipapirererderforden rating,defår,hvilketstillerkravtileneksternogobjektivrating.ratingbureauernefårderforen afgørenderolleisecuritisationsteknikken(grosen,2008).ratingbureauerneerimidlertidikke neutrale,dadebliverlønnetafspv erne.dahusprisernebegyndteatfalde,ogdemisligholdtelån vistesinetegn,måtteratingbureauernenedgraderecdo erindeholdendesubprime lån.da mangeinvesteringsfondekunmåtteholdehøjtratedeværdipapirer,betøddet,atdevartvunget tilatsælgeudafdisseværdipapirerudennogenstørrefortjeneste.dettemedførtenedskrivninger ogrisikoaversion 3 medstigendeafkastkravogfalditillidentilværdiansættelsenogratingenaf dissecdo er(plesner,2008). 2.1 Indirekteinvesteringisubprime boliglån Efteratbankernehavdesolgtsubprime lånenevideretilspv er,tilbagekøbtededeleafde ompakkedecdo erelleroprettedeselskaber,siv er,tilatståforfinansieringenafdette.bankerne 2 Opsplitningafetværdipapirudbudiseparatedele,f.eks.opdelingafudbuddeteftergeografiellerinvestortyper(danskebank.dk) 3 Enrisikoaversinvestorereninvestor,somskalhavekompensation,førhanpåtagersigenrisiko,dvs.entilbageholdendeinvestor (danskebank.dk) 8

13 9 investeredeikkeselvdirekteicdo erne,dadetteifølgebasel reglernevillehavebelastet kapitalenogkrævetenon balancefunding(plesner,2008).processenmeddenindirekte investeringicdo erneillustreresifigur1. SIV ererfundetgennemudstedelserafabcp er,dersælgestilinvestoreroverheleverden.dehar derforindtagetengearetposition,hvorinvesteringerilangfristedeværdipapirer(subprime lån)er finansieretmedkortlåntagningtilvariablerentemedsikkerhedicashflowetfradisse værdipapirer.hermedersiv etafhængigafadgangtilkortfristetfundingogdermedudsatfor likviditetsrisiko(lund,2007).nårdemisligholdtesubprime lånrammersecuritisationsmarkedet, oglikviditetenderforforsvinder,skaberdetproblemerforsiv erne.daabcp erneikkekan rulles,fordideterblevetfordyrt,erdenødttilattrækkepåreserverneidebanker,derhar garanteretlikviditet,hvilketmedfører,atbankernesefterspørgselefterlikviditetstiger.de sponsorerendebankerharvedoprettelseafsiv ernederforpåtagetsigenvæsentlig callrisk, altsåenrisikoforatskullefundesiv ernehvisdefårbrugfordet.ivissetilfælde 4 varbankerne ogsåforpligtettilatkøbedeværdipapirer,somsiv erneikkekunnesælge,daratingenogdermed værdienafdemvarforringetbetydeligt.hervedblevdenrisiko,somindtildavarusynliggjortpå bankernesbalance,tilbageført,ogbankernestodigenmedlånenepåbalancen,hvilketbetød 4 AfhængigtafdenjuridiskekonstruktionafSIV en Renteog hovedstol Funding (Salgsprisfor værdipapirer) Investment vehicles (SIV) Banker Bindendefaciliteter;Lånetilsagn Honorar Aktiver (Subprime lån, CDO er) ABCPinvestorer (Banker, inv.foreninger) Investering Afkast Kort Lang Kilde:Finansanalytiker.dkogegenredigering Figur1:IndirektefinansieringafSubprime lån Mistillidogstigende risikoaversion

14 forværretsolvensoglikviditet(plesner,2008).bankerneføltesigpressettilattilbagebringe SIV ernesaktivertilegenbalanceforatmodvirkedenuigennemsigtighed,derhavdespredtsigtil bankverdenen.viadennetilbageføringøgedebankernederesgearingmodderesvilje(adrian& Shin,2008).UdoverlikviditetstrækforbankerneoplevedeABCP investorernetabpåderes værdipapirerogblevderformerekonservativeideresinvesteringer,altsåblevfundingenherfra sværereellernærmestumulig.altialtskabtedennedistributionsmodelproblemerforfundingen hossiv erneogbankerneogmedførtebetydeligetabtilinvestorerne(grosen,2009).ydermereer derimangetilfældeikkeenikkeklaradskillelsemellemsiv erneogdebanker,somoprindeligthar etableretsubprime lånene.dettekanmedvirketilyderligereatøgeusikkerhedenombankernes reellerisikoeksponering,damanikkeved,ombankerneharopkøbtdelån,somdefrasolgtetilat begyndemed(grosen,2008). Kompleksitetenafdestruktureredefinansielleprodukter,herundersecuritisationafsubprime lån, harsløretgradenafbankernesrisikodiversifikation.værdienafdisseværdipapirerharværet afhængigafetamerikanskboligmarked,derskullepræstere.etboligmarkedinedgangvilvære fataltforværdienafdisselån.denefterfølgendefinanskriseerderforennaturligfølgeaf usikkerhedenomkringdisseproduktersværdier,ogusikkerhedenomhvilkefinansielle institutionerderharinvesteretheri.usikkerhedenogdermeddenmanglendetillidharskabt problemermedasymmetriskinformationoglikviditetshamstring.påpengemarkedernehar deltagernebestræbtsigpåatsikreegenlikviditetogværettøvendemedatlåneudtilandre virksomheder,isærpålængereløbetider.ingenved,hvorrisikoener,ellerhvemderrammes næstegang,dadetteikkekanlæsesudafbankernesbalancer.tillidentilbanker,amerikanske såvelsominternationale,harlidtetknæk,ogfundingvilkåreneerblevetbetydeligtforværret (Mikkelsen,2009). 2.2 Undervurderingaffinansiellerisici Dennuværendefinansiellekrise,ogsåbetegnetsomenlikviditetskrise,erikkenogetnyt fænomen.mønstretidennekriseminderforbavsendemegetomforløbfratidligerekriseriusa ogandrelande.kriserneharhverisærværetigangsatafforskelligeomstændigheder,mendehar alleresulteretidetsamme;likviditetsproblemerpåfinansmarkederne.derforerlikviditetsrisiko envæsentligfaktor,nårderdrivesbankvæsen.enfaktorsomvedundervurderingkanskabekriser 10

15 (Plesner,2008).Hvordankædereaktioneninuværendesubprime kriseskabtelikviditetsproblemer ibankverdeneniillustreresifigur2. Figur2:Subprime krisensfaser Kreditrisiko Stigningiantalletafmisligholdtesubprime lån Tabog dowgrades pårelateredestruktureredeinstrumenter GlobalttabaftillidimarkedettilværdiansættelsenafABS Markeds likviditetsrisiko Mereudbredtflugtfrarisikoidetbrederekreditmarked Funding likviditetsrisiko Kilde:BankofEngland,2007&Plesner,2008 Tilbageføringafrisicitilbankernesbalancer Hamstringaflikviditet=>stramtpengemarked Problemermedfundingenivissebanker Somfigurenviser,ogsomtidligereafsnitogsåbeskriver,startededennuværendefinanskrisemed misligholdteamerikanskesubprime lån.heriopstårderenkreditrisiko,dvs.risikoenforatdebitor ikkekanopfyldesineforpligtelser.værdienafdetpågældendeaktiv,idettetilfældeetsubprimelån,reduceresdermed(baldvinssson,2006).førstrammerdemisligholdtelåndelåneudbydere, somdirekteereksponeretoverforsubprime lånene,ogderefterrammerdedetbredere finansmarked,viastruktureredeværdipapirersåsomabs erogcdo er.detparallellebanksystem, ogspredningenafrisiciviaennyarbejdsdeling,fikherenstorbetydningforrisikoeksponeringen. Denyefinansierings oginvesteringsmulighederresulteredenemligienmutationaffinansielle risici.bankerneøgedederforderesrisikoeksponeringvedbrugenafdisseinstrumenter.detteblev derdogikketagethøjdeforibankernesrisikostyring(plesner,2007).ratingbureauerneersomfør beskrevetnutvungettilatnedgraderedecdo erindeholdendesubprime lån.mange investeringsfondebliverderfornødttilatsælgeudafdisseværdipapirer,somresultereriet markedmedstigenderisikoaversion,stigendeafkastkravogfalditillidentilværdiansættelsenaf disseværdipapirer.ensituationmedflugtfrarisikoernuopståetpådefinansiellemarkeder. Kreditrisikoenharspredtsigtilmarkedslikviditetsrisiko,dvs.atbankernepga.manglende markedsdybdeikkekanrealiserederesaktiverudenetbetydeligttab(plesner,2008). 11

16 Vejenframarkedslikviditetsrisikotilfundinglikviditetsrisikoopstår,fordibankerneikkebeholder subprime lånenepåderesegenbalance.somførbeskrevetblevlånenesolgtvideretilspv er,som ompakkedeogvideresolgtedem.herefterkøbtemangebankerigenindafdisselån,entenvia deresegenbalanceellerogsåviadedertiloprettedesiv er.pågrundafsiv ernesskrøbelige konstruktionmedsikkerhedisubprime lånogbankernesfundingopstodensituationmed likviditetshamstringogetnervøstpengemarked.markedslikviditetsrisikoenharnuspredtsigtil fundinglikviditetsrisiko,dvs.risikoenforatbankerneikkekanellerikkehurtigtvilkunneskaffe likvidemidlertilathonoreregældsforpligtelsermv.(plesner,2008). 12

17 3 FinanskriseniDanmark HvordanspredtefinanskrisensigtilDanmark?Detteersværtatsvarepå,dafinanskrisenharramt dedanskebankerpåforskelligetidspunkterogmedforskelligstyrke.detkansiges,atfinanskrisen komtildanmarksomenafledteffektafsubprime kriseniusa.medenhøjdanskudlånsvækst udentilsvarendevækstiindlåneneerstrukturellesvaghederblevetopbyggetidendanske banksektor.atinterbankmarkedetfrøstilsomfølgeafetanspændtinternationaltlånemarked,fik derforfatalekonsekvenserfordennyebankstruktur.dette,kombineretmedopbygningenafde danskebankersledelse,fikafgørendebetydningfordedanskebankerifinanskrisen(bechmann& Raaballe,2008). 3.1 Højudlånsvækstogpermanentindlånsunderskud Åreneførfinanskrisenvarprægetafengenereldanskhøjkonjunkturmedlavarbejdsløshed,lave renteroghøjtforbrug.husprisernestegkraftigtimangeår,hvorogsåaktiemarkedetfulgtemed ognåederekordhøjder(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008).altvargodt,ogbankerneligefrem opfordredekundernetilatlåneoginvestereidiverseaktier,ogsåibankensegneaktier.atfå kundernetilatinvestereiegneaktierkanværesærdelesfarligtforenbank,dadenkanblivehårdt ramtpådennemåde.hvisværdienafaktiernefalder,taberinvestorernenemligpåderes investering,hvilketkanbetyde,atdeikkekanvedligeholdederesbetalingertilbanken,dvs. bankensnedskrivningerkanstige.ydermereerdetikkelukrativtforenbank,nårdensværdifalder (Møller&Parum,2008).RatingbureauetMoodyfandtnærmestpåetnytratingsystem;Joint Default Analysis,hvordanskebankerkomtilatfremståsomenligesåsikkerinvesteringsomnogle afverdensmeststabileøkonomier(moodys.com).deflestebankervilleprøveatnydegodtaf, hvaddersåudtilatværegodemarkedsvilkår,ogøgederesindtjeningigennembl.a.enkraftig udlånsvækst.figur3viserdedanskebankersstigendeudlånsvækst. 13

18 Figur3:Danskebankersudlånsvækst, Anm:Gruppe1bestårafstørredanskebanker:DanskeBank,NordeaBankDanmark,FIH Erhvervsbank,JyskeBankogSydbank.Gruppe2bestårafmellemstore/mindrebanker: RingkjøbingLandbobank,ArbejdernesLandsbank,FioniaBank,RoskildeBank,SparBank, Alm.BrandBank,ForstædernesBank,Amagerbanken,Nykreditbank,SparNordog VestjyskBank Kilde:NB sstabilitetsrapport2.halvår,2008 Sommankanseafovenståendefigur,skerderalleredeenstorstigningiudlånsvæksteni2004, mendeterspecieltiårene2005,2006ogforgruppe2ogsåi2007,atudlånsvækstenerpået ekstremthøjtniveau.enafgrundenetil,atgruppe1liggernogetlaverei2007endgruppe2,er,at DanskeBankforetogstørreopkøbiudlandetogderforblevnødttilatholdetilbagemed udlånene.i2007havdededanskerbankerudlåntderesegenkapitalomkring8,8gange,hvorimod gennemsnittetfordesidste30århavdeliggetpå6,7gange,dvs.dehavdeidetteårenaggressiv gearing(nb sstabilitetsrapport2.halvår,2008).forattiltrækkenyekunderogforatkunnevære medidenstærkekonkurrencepåbankmarkedet,begyndtenoglebankerattagestørrerisiciforat opretholdeindtjeningenogmarkedsandelen.enbanksomroskildebanktogkunderind,som andrebankernormaltikkevillebetjeneellertidligerehavdeafvist(høeg&hansen,2009c). Denkraftigevækstiudlåneneskalimidlertidsesisammenhængmedvækstenibankernes indlånsoverskud.idesenereårerdersketetstruktureltskifteidedanskebankersforholdmellem væksteniudlånogindlån.detteskyldes,atvæksteniindlånikkeharkunnetfølgedenhøjevæksti udlånene(bechmann&raaballe,2008).denhøjeudlånsvækstskulleefter dengamlebankskole helstfølgemedindlånene(plesner,2008).detgjordedenikkeidisseår,ogderforblevderoveren 14

19 relativlilleårrækkeskabtetstortindlånsunderskudidedanskebanker.detpermanente indlånsunderskudsesafnedenståendefigur4. Figur4:Danskebankersindlånsoverskudmia.kr., Anm.:Indlånsoverskuderopgjortpåinstitutniveau Kilde:NB sstabilitetsrapport,2.halvår,2008 Somdetsesaffiguren,stegdetsamledeindlånsunderskudkraftigtiperiodenfra2005og fremefter.iseptember2008nåedededanskebankeroppåathaveetindlånsunderskudpåmere end500mia.kr.udfrafigurenserdetudtil,atdeterbankerneigruppe1,dererdestore syndere,menmanskaltagehøjdefor,atdisseogsåhardestørstedebalancer.manbliverderfor nødttilhavebankernesstørrelsemedibetragtningen,foratdetgiveretnuanceretbilledeaf situationen.mankandogkonkludere,atdedanskebankersamletsetienårrækkeharpåtagetsig etpermanentindlånsunderskud,derervoksetårefterår(bechmann&raaballe,2008). Udviklingeniudlånsvækstenkombineretmeddetstigendeindlånsunderskudharhaftenstor betydningforbankerneslikviditetsoverdækning.normaltskerfinansieringenafudlånnemligved hjælpafindlån,somerdenmeststabileogbilligstefundingkilde(plesner,2008).daindlåneneikke harværettilstrækkeligetilatdækkevæksteniudlånene,harbankernederforværetnødsagettil atfundesigvedhjælpafinterbankmarkedet(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). 3.2 Finansieringafudlån Bankerneharbrugtforskelligemetodertilatfinansieresig.Udfranedenståendefigur5kanman se,atderergenerelterforskelpå,hvordangruppe1,destørredanskebankeroggruppe2,de 15

20 mellemstore/mindredanskebankerfinansierersig.mensgruppe1mestpåtagersiggældigennem udstedelseafgældsinstrumentersomeksempelvisobligationer,hovedsageligtmedenløbetidpå mereend1år,såbrugergruppe2merelånfraandrekreditinstitutter,bådeindenlandskeog udenlandske.mankanse,hvordangruppe1i2007og2008harensmulenegativgæld,dvs. tilgodehavende/udlånpåmereend1år.mankunneforestillesig,atdettevarudlånsomblandt andetvargivettildemindredanskebankerigruppe2(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). Figur5:Nettogældtilandrekreditinstitutter ogudstedtegældsinstrumenteripct.afaktiver, Anm.:Eksklusivudenlandskefilialerogdatterselskaber. MFIstårformonetærefinansielleinstitutioner. Kilde:NB sstabilitetsrapport,2.halvår,2008 Gældeniforholdtilaktiverneerforgruppe1overdetreårvoksende,meniheleperiodenligger denunderniveauetforgruppe2.hosgruppe2erdetværdatliggemærketil,hvorstorendelaf denkortvarigegæld,dvs.gældunder1år,derertilandrekreditinstitutter.atdenerfaldendeskal manikkeliggesåmegeti,dadetblotkunneværeenindikationpå,atkreditinstitutterneikkevil forlængedem.enafgrundenetil,atandelenafnettogældtilandremfi erunder1årforgruppe1 erstigende,er,atdetiperiodenførfinanskrisenvarrelativtnemtfordanskebankeratfinansiere sigpåinterbankmarkedet.rentenvariåreneoptilfinanskrisenmegetlav,hvilketgjorde finansieringgenneminterbankmarkedettilenbilligfundingkilde.dennefundingkildeblevderfor envigtigdelafdedanskebankbalancer.rentenafhangnaturligvisafbankensstørrelseogdens rating(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). 16

21 3.3 Ødelagtinterbankmarked Somtidligerebeskrevetudspringerfinanskrisenafsubprime kriseniusa.tungereogtungere skyerblevtrukketnedoverdetfinansiellemarkediløbetaf2007.uroenspredtesigtil interbankmarkedet,dererenvigtigfundingkildefordedanskebanker.somdetkansesaffigur6, kommerusikkerhedenoguroenpåinterbankmarkedettilatbetydeethøjererentespænd,her karakteriseretvedforskellenmellemdensikrede ogusikrede3 månederspengemarkedsrentei euroområdet. Figur6:Sikrede ogusikredepengemarkedsrenter ieuroområdetogdanmark, Kilde:NB sstabilitetsrapport,2.halvår2008 Alleredefrastartenaf2007ertendensen,atrenterneerstigende.Uroenpåpengemarkedetviser sigforførstegangiaugust2007,hvoreuroområdetsogdetdanskerentespændbegynderatstige fremtilnovember2008(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008).dervarogsåandrefaretegniden danskeøkonomi.boligpriserne,somhavdeværetstigendeimangeår,varbegyndtatfaldeendel. Samtidigfikdårligeøkonomiskenyhedersatskrediaktiepriserne,derbegyndteatfaldeverden over.hervardetspecieltbankaktierne,derblevhårdtramt(nb sstabilitetsrapport,2.halvår, 2008). Affigur6sesdet,atseptember2008fikenvæsentligbetydningforpengemarkedsrenterne.Netop idennemånedgikderchokbølgerigennemverden,dadetstoreamerikanskeinvesteringsselskab LehmanBrothers konkursblevoffentliggjort.medlehmanbrothers konkursiseptemberfrøs 17

22 interbankmarkedetfuldstændigtiloggiknærmestistå.ingenføltesigsikrepå,hvilkenbankder villeblivedetnæsteoffer.forudvargåetfleremåneder,hvorbankernevarbegyndtathamstre likviditetogsælgevoldsomtudafderesaktiverforatfremskaffepenge.detteresulteredei,at prisenpåaktiversomaktierogandreværdipapirerfortsattedennedadgåendetendensendnu mere.derudoverbegyndteflerespekulanteratshortsælge 5 eksempelvisbankaktier,derblot gjordedetendnuværre.detteblevderseneresatetforbudopmodafdendanskeregering(nb s kvartalsoversigt,4.kvartal,2008). Foratbeskrive,hvordanfinanskrisenrigtigspredtesigtildetdanskebankmarked,erdetvigtigtat omtaleroskildebanksomeksempel.iløbetafsommeren2008blevsituationennemligværreog værrefordanmarks8.størstebank.roskildebank,somtilhørerdenovennævntegruppe2,havde haftenkraftigvækstoggodindtjeningdesenesteår.bankenhavdeførtenmegetoffensiv udlånspolitikoghavdesagtjatilkunder,somandrebankerhavdesagtnejtil.mangekunder havdelåntstørresummertilatkøbeaktierforiroskildebank.detteskulleenbliveenkatastrofal konsekvensforbanken(møller&parum,2008).daaktiekursernebegyndteatraslened,slap RoskildesBankikkeudenom.Ikkenokmedatbankenblevmindreværd,folk,derhavdelånt pengetilatkøbeaktierogandreaktiver,somkreditchefernemente,derlåmasserafsikkerhed bag,fikpludseligsværerevedatbetaledereslånretmæssigttilbage.detteudmøntedesigistore nedskrivningerpåudlån.bankenvarsamtidigafhængigaflånfraandrekreditinstitutterjf.figur5, mendetvarmedétblevetsværtatfåudstedtnyelånfraandreselskaber.derudoverkunnede ikkesælgederesnuværendeudlåntilandrekreditorer,ogbankenhavdeidetheletagetstore problemermedatskaffelikviditet.detendtetilsidstmed,atandrebankerovertogdensundedel afroskildebank,mensdenmereusundedelskulleafvikles(høberg&hansen,2009c). ProblemerneiRoskildeBankfikudenlandskeinvestorerogkreditorertilatretteetskeptisksyn modheledendanskebankverden.fordemvardetsværtatseforskelpådeforskelligebanker,og dekunneikkerigtigvide,omdervaroptræktilflerestoreproblemerhosandrebanker(nb s kvartalsoversigt,4.kvartal,2008).derforbegyndteflereudenlandskebankerogandre kreditinstitutteratlukkeaffordekortelån,ogogsådelængere,sommangebanker,specielti gruppe2varafhængigeaf.hvisdetvarmuligtforbankerneatforlængedereslån,blevdettilen væsentligthøjererenteendførogaltsådervedstigendefundingomkostninger,somisidsteende 5 Investorsælgerenaktiehanikkeejermodatkøbedentilbagepåetseneretidspunkt.Investortjenerpenge,hvisværdifaldetiaktienoverstiger betalingenforathavelåntden(nationalbanken.dk) 18

23 vilreducerebankernesresultat.endelafregningenblevsendtvideretiludlånskunderne,ogpå denmådeoplevedemangedanskebanker,atnettorenteindtægternefaktiskblevforøgeti2008i forholdtil2007(nb sstabilitetsrapport2.halvår,2008). MangedanskebankerblevderforhårdtramtafRoskildeBanksproblemer.Derudoverfortsatte boligpriserneogaktiernemedatfalde,ogiløbetaf2008nærmesteksploderedeantalletaf konkurserudenfordenfinansiellesektor,hvilketbetødendnustørretabforbankerneiformaf nedskrivningerpålånogkursreguleringer(nb sstabilitetsrapport,2.halvår,2008). 3.4 Ledelsesstil Deterogsåværdkortatbelysededanskebankersledelsesstilogform.Bankvirksomheder modsatmangeandrevirksomhederkendetegnetved,atindtægternekommerføromkostninger. Dettegørdetnemtforbankensledelseatøgeindtjeningenmarkantpåkortsigtogsåledesskabe enhøjvækstogekspansionigennemenkraftigudlånsvækst.denneprioriteringkendetegnedealle debanker,derkomiproblemer(østrup,2008).omkostningeriformaftabpåudlånvilførst indtrædesenere.detkanværemedtilatskubbeprisenpåbankensaktierivejretogdermed skabeenhøjindtjeningfordebankersledelse,derarbejdermeddemegetomtalte aktieoptionsprogrammer(østrup,2008).hermedkanderopståetprincipal agentproblem,hvor ledelsenvaretageregneinteresserfremforaktionærernes,altsåensituationmedmoralsk hasard 6.Dertilkommer,atfleredanskebanker,heriblandtalledem,derhavnedeiproblemer,er kendetegnetvedspredtejerskab 7.Detvilsige,atderermangemindreaktionærerognærmest ingenstore.pådenmådebliverdetsværtatkontrollereogdisciplinæreledelsenordentligt,ogder opståret freerider problemibanken.ifleretilfældeerderbanker,derkørermed stremmeretsbegrænsning,hvilketgørdetendnunemmereforledelsenatstyrebankenuden indblandingfraaktionærerne.pådenmådeharbankernesledelseskunnekøredenoffensivestil medstoreudlånudenatblivestoppetafaktionærerne(bechmann&raaballe,2008).afsnittet omkringbankpakkernevilfokuseremeredetaljeretpådetteproblem. 6 Moralskhasardbliverbelystiafsnit Alleaktionærerejerunder5%afstemmerne(Bechmann&Raaballe,2008) 19

24 4 Dedanskebankersfundingstruktur Foratbeskrivehvilkefundingkilderdedanskebankergørbrugafogforatkunneafgøre,hvorvidt dereropståetennyfundingstrukturidanskbankvæsen,belyseskortudviklingenidedanske bankersbalancerfra Fokusersomsagtpåpassivsiden,mendennessammensætning erofteafhængigafaktivsidensudseende,såderforvilførstdensamledebalancekortblive gennemgået. 4.1 Dedanskebankersbalancer Dedanskebankersbalancehargennemgåetenstørreudviklingdeseneste10 15år.Somtidligere omtaltbyggededengamlebankmodelpå,atstørrelsenpåindlånenenogenlundematchede størrelsenpåudlånene.iløbetaf1990 erneog2000 erneændrededettebilledesigendel.store deleafperiodenfra varprægetafhøjøkonomiskvækst,laverenterogstigende ejendomspriser,somlagdeengodbundforatudvidebankforretningenformangebanker(nb s stabilitetsrapport,2007).samtidigudviklededetfinansiellemarkedsighurtigt.detblevmuligtfor bankerneatgørebrugafforskelligegældsinstrumentertilatfinansiereenkraftigudlånsvækst (Plesner,2007).DedanskebankerkaneksempelvisvedatkøbeCDS kontraktersælgekreditrisiko videretilsælgeren.pådennemådekandeøgederesudlånmere,endhvisdeselvpåtogsigal risikovedobligationsudstedelsenellerlånet(jensen,2008).udviklingenibankernes balancesammensætningkansesafnedenståendetabel1.foratvisehvornårbalancesummentog endrastiskstigning,erkunudvalgteårstalmedtaget.somdetsesaftabellenerbalancesummen voksetmedmereend3.300mia.kr.fra1994til2007.grundentilbalancesummerneskraftige stigninghængertætsammenmedbankernesgearingspolitik.dettevilblivenærmerebeskrevet senere. Påaktivsidensesdet,atudlånsvækstensammenmedtilgodehavendefrakreditinstituttermv.og obligationerprimærterdeposter,somfårbalancesummentilatstigekraftigtgennemårrækken. Fra1994til2007vokserudlånenemednæsten400%ogkommersåledestilatbliveenstørreog størredelafdesamledeaktiver.i2007udgørudlåneneca.50%afaktivernemodca.46%i1994. Tallenesstørrelsesordentagetibetragtningerdetteenrelativstorstigning.Somførbeskrevet skyldesstigningeniudlåneneenlangårrækkemedgunstigemarkedsvilkårogenstigende konkurrencepåbankmarkedet.dererderfordesenereårsketensubstitutioni 20

25 boligfinansieringenfrarealkreditinstituttertilpengeinstitutter,blandtandetgennemnye pantsikredeboliglån.detteharhaftenbetydeligeffektpådestigendeudlån(finanstilsynet, 2007). Tabel1:Danskebankersbalancer ,mio.kr. Aktiver Kassebeholdningm.v Tilgodehavenderhoskreditinstitutterm.v Udlån Obligationerm.v Aktierm.v Kapitalandeleitilknyttedevirksomheder Andreaktiver Ialtaktiver Passiver Gældtilkreditinstitutterogcentralbanker Indlån Udstedteobligationerm.v Andrepassiver Efterstilledekapitalindskud Egenkapital Passiverialt Anm.:Danskebankerbestårafgruppe1,2og3.Gruppe1:Pengeinstituttermedenarbejdendekapitalpå50mia.kr.ogderover. Gruppe2:Pengeinstituttermedenarbejdendekapitalpå10mia.kr.ogoptil50mia.kr..Gruppe3:Pengeinstituttermeden arbejdendekapitalpå250mio.kr.ogoptil10mia.kr. Foratgiveetbedrebilledeafudviklingeniperioden,erenkeltetallagtsammenunderenpost.Derforindeholderandreaktiverog andrepassiverdetalfrabalancen,derellersikkefremgårposterne.bilag2viserhvilkeposterderlagtsammen. Fra1.januar2005trådtenyeregnskabsreglerikraft,hvilketbetyder,atikkealletalersammenligneligegennemårrækken.Isæri forbindelsemedværdiansættelsenafudlånogobligationeradskillertallenefra2005sigfraandreår.derforindeholderopgørelsen afudlånogobligationerfra2005bådeværdiansættelsetilamortiseretkostprisogdagsværdi. Kilde:Statistiskmaterialeforpengeinstitutter,Finanstilsynet.dk Udlånsvækstenskalimidlertidogsåsesisammenhængmedindlånsvæksten.Somtidligere konkluderetharbankerneoprettetetpermanentindlånsunderskud,ogdettesesogsåaftabellen. Indlånsoverskuddetforsvinderfraår2000ogblivernutiletindlånsunderskud.Efterkrisensindtog i2007erforskellenmellemindlånogudlånover500mia.kr.,altsåetmegetstort indlånsunderskud.indlånsunderskuddeterdelvistfinansieretafudenlandskekreditinstitutter. Tilgodehavenderfrakreditinstitutterm.v.ervoksendeiperioden,mensammenholdermandisse talmedgældentilnetopdissekreditinstitutter,sesderettydeligtmønster.enstørreogstørre nettogældtildeudenlandskekreditinstituttererblevetopbygget.mankankonkludere,at nettogældenertiludlandet,forhvislånenevarmellemdedanskebanker,villedebådehave optrådtpåhenholdsvisaktiv ogpassivsidenogsåledesumiddelbartgåudmedhinanden. 21

26 (Baldvinsson,2006).Dedanskebankerfinansierernuihøjgradderesudlånover interbankmarkedet.denvæsentligsteplaceringspostefterindlåneneerbankernesinvesteringi obligationer.obligationspostenervigtigforstørrelsenpååretsresultatidriftsregnskabet.de årligekursreguleringeridanmarkføresnemligoverresultatopgørelsen(baldvinsson,2006).denne posterstigendeiperioden,meni2007udgørdenkunca.18%afdesamledeaktivermodhele 23%i1994.Udviklingenviserigen,atbankerneharrettetderesfokusmodatinvestereiudlån Effektenafdenyeregnskabsregler Stigningenibankernessamledebalancesumstarteromkringår2005,hvorogsåregnskabsreglerne blevændret.derforvilenkortforklaringaf,hvilkenbetydningdetteharforbankernesbalance, forekomme.idetfølgendevilderfokuserespåværdiansættelsenafudlån.denyeregleromfatter fundamentaleændringerforregnskabsopgørelsen.deskaltjenedetformålatskabeetregelsæt, derersammenligneligtmedifrs 8,medhenblikpåatkunnesikresammenlignelighedml.noterede ogunoteredefinansiellevirksomheder.altsåskullebankernefra2005anvendeinternationale regnskabsstandarder(baldvinsson,2006). Denyeregnskabsregleromfatterbl.a.regleromkringindregningogmålingafudlån, tilgodehavenderoggarantier.ifølgedenyereglerskaludlånværdiansættestilamortiseret kostpris 9 minuseventuellenedskrivelser,modtidligereværdiansættelsetilnominelværdimed fradragafhensættelser.ifølgedenyereglermåudlånførstnedskrives,nårenobjektiv værdiforringelseforekommer,f.eks.vedlåntagersøkonomiskevanskeligheder,etsåkaldt neutralitetsprincip.denyereglermedfører,atnedskrivningernetypiskvilkommepåetsenere tidspunkt,endderblevhensattilundertidligereregnskabsregler.manmånemligikkelængere hensættetilsandsynliggjortetabsomvedbrugenafforsigtighedsprincippetunderdegamle regnskabsregler.nårmanskifterfraforsigtighedsprincippettilneutralitetsprincippet,kan pengeinstitutternederforikkeopbyggeskjultereserver,dvs.bankernekanikkeskabeenbuffer mellemværdiansættelseniregnskabetogdensandeværdi.disseskjultereserverkanellers medvirketilatudjævneresultaternemellemdårligeoggodeperioderogdermeddæmpeejernes kravomudlodningigodetider. Stødpuden kanderforværemedvirkendetilatsikrefinansiel 8 Deinternationaleregnskabsstandarder.UdstedesafIASB(internationalAccountingstandardsBoard)ogomfatterbådeIFRS standarderogiasstandarder(baldvinsson,2006) 9 Amortiseretkostprisknyttersigtilindregningogmålingaffinansielleforpligtelserogaktiver.Deterdenværdi,tilhvilkenet finansieltaktivellerenfinansielforpligtelseblevopgjortvedførsteindregning,medfradragafafdrag(nd revision.dk) 22

27 stabilitetibankerne(nb sstabilitetsrapport,2007).athensættelsesprincippetharændretsig betyder,atmankanfåekstremtstoreudsvingideudgiftsførtehensættelser,nårkonjunkturerne skifter(venderby,2008). Dennyeregnskabslovbetyder,atbankernesreelleværdierihøjeregradskalfremgåimodsætning tiltidligere,hvormananvendtedehistoriskekostpriser.dettefårindflydelsepåenlangrække aktiverogforpligtelser,heriblandtisærudlånene.iforholdtiludviklingeniudlåneneer værdiansættelsenafdissepåvirket.denyereglerharbetydet,atmangeudlåneropskrevetmed beløbsvarendetildetilbageførtehensættelser,hvilketharenafsmittendepositiveffektpå egenkapitalen.denyeregnskabsreglerharderforøgetbankernesegenkapitalogdermed kapitaloverdækningenmeddeleafdebeløb,somtidligerevarreserverettilhensættelser,udenat risikoenharændretsig(nb sstabilitetsrapport,2007).sidenimplementeringenafdenye regnskabsreglerprimo2005ernedskrivningernepåudlånfaldetyderligere.faldetskyldesdelsde godekonjunkturer,delsbankernestilpasningtildenyeregnskabsregler(nb sstabilitetsrapport, 2008) Forholdetmellemgearingenogbalancen Bankernesbalancererjf.tabel1gennemdeseneste10 15årblevetforøget.Enafgrundendetil detteerambitionenomatopretholdeenfastgearing.formåletmedefterfølgendeafsniterderfor atbeskrive,hvordandedanskebankerforsøgeratopretholdeenkonstantgearing,oghvordande udøverdette.afsnittetvilogsåforklare,hvordandenenkeltebanksadfærdiforbindelsemed opretholdelseafenfastgearingkanfåbetydningfordetfinansiellemarkedsomhelhed. Ienbank,hvorbalanceneropgjorteftermark to market 10 værdiansættelsesprincippet,vil ændringeriaktivernesværdivisesigpåbalancenmeddetsamme.detteharderforenøjeblikkelig effektpånettoværdienafbanken.generelternettoværdienafbankerspecieltfølsommeoverfor ændringeriprisenpåaktivernepågrundafdenhøjegearing,somdeforsøgeratopretholde. Empiriskeundersøgelserviser,atbankeropretholderenkonstantgearing.Altsåerderenpositiv relationmellemændringerigearingenogændringeribalancensstørrelse.udgangspunktetfor forklaringenerenmegetenkelbalancemedenaktivværdipå100mio.kr.,somerfundetmed 10 Løbendeværdiansættelseafaktivertilmarkedsværdiforatafspejledenaktuellegenanskaffelsesværdi(danskebank.dk) 23

28 24 Aktiver Passiver Værdipapirer,100 EK,10 Gæld,90 Kilde:Adrian&Shin,2008 gældtilværdiaf90mio.kr..balancenhardermedengearing 11 på;100/10=10,somønskes konstant.eksempletvisesifigur7. Figur7:Balanceimio.kr. Nårværdienafaktivernestigertileksempelvis101mio.,faldergearingentil:101/11=9,18.Forat opretholdeenkonstantgearingvilbankenoptageyderligeregældmedværdiafd: (101+D)/11=10.Foratløseligningenvilbankenoptagegældtilenværdiaf9mio.kr.ognuer gearingenigenkonstantpå10.bankenkansåinvesterede9mio.inyeaktiver,ogdervedbliver balancesummenforøgetbetydeligt,somdetkansesinedenståendefigur8. Mekanismenvirkerogsåidenomvendtesituation,hvoraktivernesværdifaldertileksempelvis99. Såergearingenhermedsteget,daværdienafEKogaktiverneerfaldet:99/9=11.Bankenskalnu nedjusteresingearingvedatsælgeudafsineaktiver,hvorindbetalingenskalbrugestilat nedbringegælden.præcistskalbankensælgedaktiver:(99 D)/9=10=>9mio.kr.aktiverog dermedbetale9mio.kr.afpågælden Danskebankersgearing Ovenståendeforklaringpåbankersopretholdelseafenkonstantgearingerlavetpåbaggrundaf amerikanskeundersøgelser.derforvilenillustrationafdedanskebankersgearingblivevistifigur 9foratforklare,atdennetendensogsåergældendefordedanskebanker.Figurenviserensimpel balance,hvorpassivsidenbestårafegenkapital,ogrestenvilfremgåsomgæld.talleneerforde danskebankerssamledebalanceogkansåledesikkeføresdirekteoverpådeenkeltebanker. 11 AktiverneiforholdtilEK Aktiver Passiver Værdipapirer,110 EK,11 Gæld,99 FigurX:Balanceimio.kr. Kilde:Adrian&Shin,2008 Figur8:Balanceimio.kr.

29 Procentdelafbalancesum Figur9:Udviklingenidedanskebankersgearing, % 75% 50% 25% 0% Årstal Gæld Egenkapital Sommankanse,såopretholderdedanskebankerennogenlundefastgearingfra1994til2007. Gearingensvingermellem14,94og17,54 12.Hvordeniperioden holdespåetstabilt niveauomkringde15,erderefterfølgendeenstigendetendens.fra2003ogfremtil2007ligger gearingenpåethøjereniveau,mellem16,14 17,54.Derersåledessketenstigningigearingeni densidstedelafdenvisteperiode.dettekanholdesopmoddeneksplosiveudlånsvækst,som flerebankerhavdeefterår2000jf.tabel1.densidstehalvdelafperiodenvarogsåkendetegnet vedhøjkonjunkturogstigendeaktivpriser.somillustreretitidligereeksempelgiverdennestigning iaktivpriserneunderhøjkonjunkturerbankernemulighedforatpåtagesigendnumeregæld. Denneinvesteressåiyderligereaktiverogdermedopretholdesenfastgældsandel.Medden øgedegældkommerogsåøgetrisiko,mendetharikkehindretbankerneifortsætteudviklingen medatpustederesbalancerop.isidsteendegavdettealvorligtbagslag,dainterbankmarkedet efterfølgendegikistå.hvordandettehængersammenforklaresiafsnit5. Anm.:Bankernebestårafgruppe1,2og3.Anvendtetalerfratabel1 Kilde:Finanstilsynet.dk Aggregeredekonsekvenservedgearing Hvisallebankerindividuelttilpasserderesbalancesombeskrevetovenfor,vildetfåkonsekvenser forudbuddetaflikviditetidetbrederefinansmarked,ogdermedkandenenkeltebanksadfærd påvirkealleibranchen.hvordanenstigningelleretfaldiaktivernespriskanskabeaggregerede konsekvenserillustreresinedenståendefigur Gearingenerberegnetpåsammemådesomiafsnit4.1.2;aktiveriforholdtilegenkapital 25

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

Skyggebankernes system

Skyggebankernes system Skyggebankernes system Engelsk titel: The Shadow Banking System Af: Mathias Funch Kandidatafhandling Vejleder: Hans Keiding Sider: 79 Anslag: 181.565 Afleveret: d. 18.07.2014 Copenhagen Business School

Læs mere

Skyggebanker. Forfattere: Kinne Andersen & Camilla Gøthler

Skyggebanker. Forfattere: Kinne Andersen & Camilla Gøthler Skyggebanker Forfattere: Kinne Andersen & Camilla Gøthler Engelsk titel: Shadow Banks Vejleder: Hans Keiding Afleveret: 25. juni 2013 Cand. merc(mat.) Anslag: 219.667 Antal normalsider: 111 Executive Summary

Læs mere

Subprimekrisen i Usa

Subprimekrisen i Usa H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Christian Riis-Nielsen Vejleder: Jens Lunde Opgave nr. 49 Subprimekrisen i Usa Handelshøjskolen i København, 4. maj 2009

Læs mere

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor

Kreditkrisen. Indledning. Baggrund. Produktudvikling i den finansielle sektor Kreditkrisen Indledning Temaet for Børsmæglerforeningens årsmøde 2008 var kreditkrisen, og de to indlægsholdere Carsten Valgreen fra Benderly Economics og Jens Thomsen fra Nationalbanken præsenterede forskellige

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment

Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment Copenhagen Business School Institut for finansiering Afhandling December 2011 Counterparty Risk & Counterparty Valuation Adjustment ( ) ( ) Skribent: Thomas Saugstrup Rieck Cand.merc. Finansiering og regnskab

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Baggrunden for den finansielle krise i USA, EU og Danmark 1990 2007

Baggrunden for den finansielle krise i USA, EU og Danmark 1990 2007 Kandidatafhandling på cand.merc. (MAT) studiet Afleveret den 23. september 2011 Baggrunden for den finansielle krise i USA, EU og Danmark 1990 2007 Udarbejdet af: Julia inda Roerup Vejleder: Jan Rose Skaksen,

Læs mere

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider)

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) 1 Økonomikongres 2011 Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) Videncentret for Landbrug/Landbrug & Fødevarer Comwell Kolding, 6. december 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi

Læs mere

Bankernes risikostyring og corporate governance

Bankernes risikostyring og corporate governance Forfatter: Afleveringsdato: Stud.merc.(jur.) Anders Rasmussen 1. september 2010 Vejleder: Lektor Hanne Birkmose Institut: Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling Bankernes risikostyring og corporate

Læs mere

Subprimekrisen i USA

Subprimekrisen i USA Bachelorafhandling 2009 Forfatter: Kim Lauridsen 6. semester Vejleder: Erik Madsen Subprimekrisen i USA Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Abstract The subprime crisis began in the summer of 2006, and

Læs mere

FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES?

FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES? FINANSKRISEN: HVORDAN KUNNE DET SKE? HVAD KAN DER GØRES? Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for De Økonomiske Råd November 2008 Finanskrisen: Hvordan

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En analyse af bankkrisen og bankpakkerne

En analyse af bankkrisen og bankpakkerne Copenhagen Business School Kandidatafhandling En analyse af bankkrisen og bankpakkerne Forfatter: Bobby Lal CPR: xxxxxx xxxx Uddannelse: Cand.Merc.(mat.) Vejleder: Professor Hans Keiding Antal anslag:

Læs mere

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011

FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den 29.04.2011 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7,

Læs mere

Kreditklemme i landbruget? Økonomiens dag. Kreditklemme i landbruget fremover?

Kreditklemme i landbruget? Økonomiens dag. Kreditklemme i landbruget fremover? 1 Økonomiens dag Kreditklemme i landbruget fremover? Videnscenter for Landbrug Koldkærgård Konferencecenter, den 5. maj 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi 2 Emner Landbrugets overordnede økonomi 2003-2009

Læs mere

Bankpakkernes indflydelse på kreditformidlingen i Danmark

Bankpakkernes indflydelse på kreditformidlingen i Danmark Bachelorafhandling 2011 HA Int. Bankpakkernes indflydelse på kreditformidlingen i Danmark Forfattere: Runi Skov Jensen Eksamensnr: 288318 Jeppe Vestrup Skivild Eksamensnr: 300192 Vejleder: Anders Grosen

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Forfatter: Ditte Bunk Mortensen Vejleder: Jesper Raalskov Aalborg universitet - HD Finansiel Rådgivning 29-04-2011

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Renteindekserede Obligationer

Renteindekserede Obligationer Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Forfattere: Jacob Grosen Lasse Okholm Ravn Vejleder: David Skovmand Renteindekserede Obligationer - Prisfastsættelse af KK Kurvestejler 2013 & DEXIA Holger

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)

Redegørelse om CIBOR. (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) Redegørelse om CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) REDEGØRELSE OM CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate) INDHOLD Resumé...3 Indledning...7 1. Historik...9 2. Hvad er CIBOR... 12 a)regelgrundlag...

Læs mere

LCRs effekt på de finansielle danske institutioners likviditetsbeholdning

LCRs effekt på de finansielle danske institutioners likviditetsbeholdning LCRs effekt på de finansielle danske institutioners likviditetsbeholdning LCRs effect on the financial Danish institutions liquidity portfolio Lizette Eistrup Jensen Kandidatafhandling - Cand.merc.(mat.)

Læs mere

PRISFASTSÆTTELSE AF FIRST-TO-DEFAULT SWAPS

PRISFASTSÆTTELSE AF FIRST-TO-DEFAULT SWAPS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Cand.merc.(mat) Kandidatafhandling PRISFASTSÆTTELSE AF FIRST-TO-DEFAULT SWAPS Fo r fat t e r e : A n n a Ø s t e rg a a r d A n d e r s e n S t i n e C o r l i n C h r i s t

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Værdiansættelse af Danske Bank. Kurs 50 økonomi eller psykologi

Værdiansættelse af Danske Bank. Kurs 50 økonomi eller psykologi HD Finansiering 8. semester Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Anders Bækgaard Vejleder: Claus Juhl Værdiansættelse af Danske Bank Kurs 50 økonomi eller psykologi Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere