Fravær Sidst opdateret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fravær Sidst opdateret"

Transkript

1 Fravær Sidst opdateret Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på hold. Der henvises til de respektive administrative vejledninger om de forskellige emner. Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af fravær, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Ændringer Bemærk at elevens barns 1. sygedag såvel som elevens sygdom er godkendt fravær ifølge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Centrale begreber Fravær og tilstedeværelse I EASY-A er der faciliteter til direkte at registrere fravær. Fra og med version 05.2 er der også en web-service til indlæsning af fravær registreret i eksterne systemer fx kortbaserede systemer som registrerer elevernes tilstedeværelse. Fraværskoder Ugebaseret fravær I EASY-A kan der både anvendes centrale og lokale fraværskoder. Lokale fraværskoder skal være knyttet til centrale fraværskoder. Fravær der kun fortæller hvor meget eleven har været fraværende i den enkelte ude, men ikke er knyttet op til evt. skema og dermed undervisning på bestemte dage eller i bestemte fag. 1

2 Skemabaseret fravær Fravær som er knyttet op mod skemabrikkerne og dermed til undervisning på de enkelte dage og de enkelte fag. Fraværsprotokoller En liste over elever som forventer at følge en given undervisning beregnet til manuelt at registrere fraværet for de pågældende elever. Generelt Skema- og ugebaseret fravær Det er i EASY-A muligt at benytte to forskellige typer af fravær: Ugebaseret og skemabaseret. Skolen kan godt benytte den ene type fravær på en aktivitetsafdeling og den anden på en anden aktivitetsafdeling, men ikke begge typer på samme aktivitetsafdeling. Oplysningen om hvilken type af fravær der benyttes på en given aktivitetsafdeling registreres på vinduet A311 Aktivitetsafdelinger (menu: AktiviteterKartoteker). Man bør som udgangspunkt ikke ændre i denne oplysning på en aktivitetsafdeling. Hvis man ønsker at skifte fra ugebaseret fravær til skemabaseret fravær fx fordi fraværet så kan registreres i Elevplan bør man 2

3 enten skifte dette på afdelingerne i en periode hvor er ikke er meget aktivitet (typiske i sommer ferien) eller oprette nye aktivitetsafdelinger og så knytte nye aktiviteter til disse afdelinger. Oplysningen på aktivitetsafdelingen styrer hvilke fraværsprotokoller, fraværsregistreringer, fraværsoversigter og fraværsbreve der kan anvendes på alle aktiviteter på den pågældende afdeling. Da der ikke er nogen tidsstyring på dette kan et skift give skolen meget betydelige problemer. Fraværsprotokoller I EASY-A forventes at hovedparten af fravær registreres ved hjælp af fraværsprotokoller udskrevet fra systemet (her ses der bort fra webservice muligheden). Når der dannes og udskrives en fraværsprotokol tildeles denne et entydigt nummer (inden for fraværstypen) og samtidigt gemmes en elektronisk kopi af protokollen. Fraværsprotokollerne og fraværslisten kan også benyttes til registrering af fravær for IV-kursister. Når lærerne har noteret fraværet på den udskrevne protokol, skal fraværet inddateres. Dette gøres ved at hente præcis denne protokol, identificeret ved fraværstypen og protokolnummeret, frem igen. Herved sikres at eleverne står i præcis den samme rækkefølge, som på den udskrevne protokol hvilket gør registreringen langt sikrere. Systemet er forberedt på at kunne skanne fraværsprotokollerne ind i systemet, således at man ikke behøver at taste oplysningerne manuelt. Selve indskanningsudstyret og programmellet bliver dog ikke en del af EASY-A. Det er noget skolen i givet fald selv må anskaffe. Der findes et vindue til at følge op på fraværsprotokollerne. På vinduet kan man bl.a. se om fraværsprotokollerne er registreret (dvs. oplysningerne er ikke kun gemt men også overført ved at trykke på registrér). Vinduet hedder A190 Fraværsprotokoladministration (menu: EleverFravær). 3

4 Ved at afgrænse til en given periode kan man få vist fraværsprotokollerne for denne periode. For hver fraværsprotokol vises aktiviteten, hvilken protokoltype der er tale om (skemabaseret eller ugebaseret), hvilken lærer der er knyttet til protokollen, samt status for protokollen. Status kan være: O - protokollen er oprettet men der er endnu ikke registreret noget fravær på den I - der er indtastet fravær på protokollen R - protokollen er registreret (hvis den praksis som er beskrevet i afsnittet om registrering af fravær følges, er alt fravær på protokollen dermed registreret). Der findes yderligere to felter: R - feltet viser om der allerede findes fravær registreret for mindst en person og denne kombination af aktivitet/uge. Et 'J' i feltet angiver at der er registreret oplysninger. Feltet opdateres af systemet. O - i feltet kan man angive om det allerede registrerede fravær for denne kombination af aktivitet/uge skal overskrives eller summeres. Et 'J' i feltet angiver at allerede registrerede oplysninger skal overskrives. Systemet foreslår 'J'. Disse to felter kan være nyttige f.eks. hvis en elev har sygemeldt sig pr. telefon og dette tidligere er registreret i systemet. Det er også muligt at udskrive en enkelt fraværsliste til ugebaseret fravær. Denne fungerer helt anderledes end fraværsprotokollerne, idet der 4

5 ikke gemmes en elektronisk kopi af listen. Registrering af ugebaseret fravær på baggrund af en fraværsliste sker på vinduet A183 Fraværsregistrering ugebaseret (menu: EleverFravær). Arbejdsgange I de følgende beskrives følgende emner: Registrering af fravær Fraværskoder Administration af ugebaseret fravær Administration af skemabaseret fravær Web-service til registrering af fravær Web-service til visning af fravær Registrering af fravær Indrapporteringen af fravær kan ske på grundlag af udskrevne fraværsprotokoller eller ved direkte registrering på eleverne. Anvendelse af protokoller På vinduet kaldes den aktuelle fraværsprotokol frem og man taster fraværet for den enkelte elev i den pågældende uge. Man behøver ikke nødvendigvis at færdigbehandle hele protokollen på én gang. Hvis man ønsker det, kan man gemme de foreløbige indtastninger. Man kan så senere kalde protokollen frem igen og fortsætte med indtastningen. Bemærk at oplysningerne om den enkelte elevs fravær på denne måde indtil videre kun er knyttet til fraværsprotokollen. Oplysningerne fremgår 5

6 ikke af den enkelte elevs fraværsoplysninger, hverken på vinduer eller udskrifter. Det anbefales at man først trykker på knappen registrér, når man er færdig med at taste alle oplysningerne på en protokol. På den måde kan man ved hjælp af oversigtsvinduet let se, hvilke protokoller man er færdig med at bearbejde og hvilke, der endnu mangler indtastninger på. Når man trykker på knappen registrér overføres oplysningerne til den enkelte elev og vil nu fremgå af vinduer og udskrifter, herunder også fraværsbreve. For skemabaseret fravær sker der samtidig det, at oplysningerne knyttes til skemabegivenhederne. Indtil der er trykket registrér er oplysningerne kun knyttet til protokollen. Der behøver indtil da ikke at være oprettet skemabegivenheder, lige som systemet ikke kan kontrollere, om fraværet er knyttet til lektioner, hvor der rent faktisk findes skemabegivenheder. Når fraværet først er knyttet til skemabegivenhederne, kan disse ikke slettes. Der kan dog godt rettes i skemabegivenhederne, f.eks. indsættes en vikar i stedet for en lærer, som er syg. Bemærk at hvis skolen anvender FLEX, og har behov for at ændre på skemaet - efter at der er registreret fravær kan det være nødvendigt at slette fraværet og registrere det igen, efter at ændringerne i skemaet er foretaget i FLEX. Om det er nødvendigt afhænger af om man i FLEX anvender rettelser (ctrl R) eller sletter og genindlæser skemabrikkerne. Kun i det sidste tilfælde er det nødvendigt at slette og genregistrere fraværet.det må her anbefales at man sørger for at tage skærmkopier, der dokumenterer de enkelte elevers fravær i de enkelte aktiviteter f.eks. A188 Fraværsoversigt skemabaseret, inden fraværet slettes. Direkte registrering: Det er også muligt direkte at registrere fravær på en elev evt. med udgangspunkt i et hold. Det kan f.eks. være aktuelt enten i forbindelse med at eleven ringer og melder sig syg, eller hvis der anvendes fraværslister i stedet for fraværsprotokoller. Her vil administrationen typisk ikke have en tilsvarende protokol og kan derfor registrere eleven som syg hele dagen. Bemærk at fravær gemt på denne måde med det samme knyttes til eleven (i modsætning til registreringer fra protokoller hvor oplysningerne først knyttes til eleven når der trykkes registrér). Ved en efterfølgende registrering på grundlag af en protokol vil systemet sikre, at der ikke utilsigtet registreres dobbelt fravær for eleven eller modstridende oplysninger om fraværet i en given lektion. 6

7 Fraværskoder I EASY-A arbejdes der med centrale fraværskoder og lokale fraværskoder. De centrale fraværskoder er - som navnet siger - oprettet fra centralt hold og kan ikke ændres. Disse koder er følgende: G for godkendt fravær I for ikke-godkendt fravær F for mødt for sent Der er fra starten oprettet helt tilsvarende lokale fraværskoder. Disse bør skolerne heller ikke ændre. Hvis skolen ønsker at anvende andre fraværskoder kan skolen oprette disse. En sådan lokal fraværskode skal altid være knyttet til en af de centrale fraværskoder. Det skyldes at systemet skal kunne afgøre hvilket fravær, der er godkendt af hensyn til korrekt beregning af AER-refusioner. Bemærk at elevens barns 1. sygedag såvel som elevens sygdom er godkendt fravær ifølge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. De lokale fraværskoder kan oprettes og vedligeholdes på vinduet A180 Fraværskoder. Koderne kan benyttes til at registrere fravær i lektioner eller i minutter. Det er således muligt at registrere, at en elev er kommet 20 minutter for sent til en lektion og ikke kun at eleven er kommet for sent. I stedet kan man evt. registrere at eleven har ikke-godkendt fravær i 20 minutter af den pågældende lektion. Denne registrering kan også benyttes hvis eleven går før lektionen slutter. Fraværskoderne kan anvendes på følgende måde: Skemabaseret fravær: Kode (lokal) i Betydning Fravær af typen i hele dagen 7

8 h4-8 Fravær af typen H i lektion 4 til 8. u2,4-7 Fravær af typen u i lektion 2. og 4. til 7. F1 f<13>1 I<30>4,5 Fravær af typen F i 1. lektion (typisk mødt for sent) Fravær af typen f 13 minutter i 1. lektion (mødt 13 minutter for sent) Fravær at typen I i 30 minutter i 4. lektion og hele 5. lektion. G7,2 Fravær af typen G i 7. og 2. lektion. i1-3f<7>4 Fravær at typen i i 1. til 3. lektion og af typen af typen f i 7 minutter i 4. lektion (her er det f.eks. tale om, at eleven er udeblevet fra de første tre lektioner og er mødt 7 minutter for sent til 4. lektion). Ugebaseret fravær: Kode (lokal) i7 h18 u2i7 i6<30> Betydning Fravær af typen i i 7 lektioner Fravær af typen H i 18 lektioner Fravær af typen u i 2 lektioner og af typen i i 7 lektioner Fravær af typen i i 6 lektioner og 30 minutter for sent. De lokale fraværskoder fremgår ikke af nogen af de faste udskrifter, da antallet kan variere fra den ene skole til den anden. Disse fraværskoder fremgår pt. kun af fraværsbrevene. Administration af ugebaseret fravær Ugebaseret fravær kan kun anvendes på aktiviteter, som er knyttet til aktivitetsafdelinger, hvorpå der er anført, at der anvendes ugebaseret fravær. Ved ugebaseret fravær registreres der ikke fravær på de enkelte lektioner, men på ugen som helhed. I forbindelse med nogle af protokollerne kan 8

9 man ganske vist notere fraværet i de enkelte lektioner, men det er kun summen pr. uge for den enkelte elev, der registreres i systemet. Fraværsprotokoller Der findes flere forskellige fraværsprotokoller til ugebaseret fravær: A197 Fraværsprotokol ugebaseret 1, elever A198 Fraværsprotokol ugebaseret 2 A199 Fraværsprotokol ugebaseret 3 Desuden er det muligt at anvende en fraværsliste A200 Fraværsliste ugebaseret. Princippet i fraværsprotokollerne er de samme, men udformningen og den praktiske håndtering er noget forskellig. A197 Fraværsprotokol ugebaseret 1, elever: Protokollen forsynes af systemet med et entydigt nummer, som skal anføres, når man siden vil registrere fravær på grundlag af denne protokol. På protokollen vises eleverne med navn og uddannelse m.v. og for hver elev vises tidligere registreret fravær. Endelig er der felter for hver ugedag og lektion svarende til ringetidssystemet. For hver lektion vises øverst i skemaet oplysninger om lektionsnummer, skolefag og lokale. Det er muligt at få markeret de lektioner, hvor der ikke er lagt skema, således at man ikke fejlagtigt får registreret fravær der. Yderst til højre er der en sammentællingskolonne, hvor man manuelt summerer fraværet for hver enkelt elev i den pågældende uge. Det er denne oplysning som siden registreres i systemet. A198 Fraværsprotokol ugebaseret 2 Denne protokol svarer helt til A197, blot vises der her ikke oplysninger om skolefag og lokale for de enkelte lektioner. A199 Fraværsprotokol ugebaseret 3 Denne protokol giver mulighed for at registrere fravær for op til 4 uger på en protokol. Der er felter til registrering af fravær på de enkelte dage, men ikke på lektionsniveau. Når oplysningerne fra denne protokol skal registreres skal det ske for en uge ad gangen (ved at anføre protokolnummer og ugenummer). Hvis man ikke ønsker at bruge den faste struktur, som fraværsprotokollerne lægger op til, kan man i stedet anvende udskriften A200 Fraværsliste ugebaseret. Man kan imidlertid ikke umiddelbart udskrive denne liste, hvis der først er udskrevet en fraværsprotokol for den pågældende uge. Man er nødt til først at slette fraværsprotokollen. Bemærk at som systemet fungerer i øjeblikket, kan man ikke udmelde en elev på en dato hvor vedkommende figurerer på en fraværsprotokol. 9

10 Registrering af fravær Registreringen af fravær kan ske på baggrund af fraværsprotokoller eller fraværslister eller andre beskeder f.eks. en telefonisk sygemelding fra eleven. Registreringen på grundlag af fraværsprotokoller behandles i den efterfølgende. Baseret på fraværsprotokoller Registrering af fravær på grundlag af fraværsprotokoller sker på vinduet A182 Fraværsprotokol ugebaseret (menu: EleverFravær). Det samme vindue benyttes uanset hvilken type ugebaseret fraværsprotokol der er benyttet. Systemet ved på grundlag af protokolnummeret og ugenummeret, hvilken protokol der er tale om. Direkte registrering af fravær Til direkte registrering af fravær findes to vinduer i systemet: A185 Fravær person ugebaseret A183 Fraværsregistrering ugebaseret Vindue A185 tager udgangspunkt i den enkelte elev, mens vindue A183 tager udgangspunkt i en uge og herefter en aktivitet. 10

11 Vindue A183 vil således være velegnet til registrering hvis man anvender A200 Fraværsliste ugebaseret, idet denne fraværsliste giver mulighed for at registrere ugebaseret fravær for en uge for en aktivitet. 11

12 Bemærk at man i det første felt på A183 skal taste ugenummeret og derefter trykke på F8. Systemet vil så vise den første af de aktiviteter, der har ugebaseret fravær i den pågældende uge. Her kan man bladre igennem aktiviteterne eller trykke F7 og taste den aktivitet man skal registrere fravær for eleverne for. Fraværsoversigt Der findes vindue som viser oplysninger om en elevs/kursists samlede fravær. Vinduet hedder A187 Totaloplysninger ugebaseret, elev. Vinduet kan kaldes fra vinduet A185 Fravær person ugebaseret ved hjælp af højre musetast eller direkte fra menuen (EleverFravær). I systemet er der desuden en udskrift A204 Fraværsliste ugebaseret, som viser fraværsoplysninger for en enkelt person fordelt på personens aktivitetsplaceringer. Man kan her vælge om man kun ønsker fraværet for den enkelte aktivitet medtaget, eller om der også skal medtages fravær fra andre aktivitetsplaceringer. For en nærmere beskrivelse af udskriften, afgrænsnings- og sorteringsmuligheder henvises til hjælpesystemet. Fraværsbreve Det er muligt at udskrive fraværsbreve til eleverne. Det gøres ved hjælp af udskriften A202 Fraværsbreve ugebaseret. På fraværsbrevene er det 12

13 som tidligere nævnt, muligt at få oplysninger om de lokale fraværskoder, hvilket ikke er muligt på de øvrige udskrifter, der viser fraværsoplysninger. Administration af skemabaseret fravær Skemabaseret fravær kan kun anvendes på aktiviteter, som er knyttet til aktivitetsafdelinger, hvor der er anført, at der anvendes skemabaseret fravær. Ved skemabaseret fravær registreres der fravær på de enkelte lektioner. På den måde kan man knytte fraværet til f.eks. specifikke fag og lærere. Det er således principielt muligt at følge op på om eleverne f.eks. typisk er fraværende mandag morgen eller til engelsk. Fraværsprotokoller Der findes flere forskellige fraværsprotokoller til skemabaseret fravær: A194 Fraværsprotokol skemabaseret, fag A196 Fraværsprotokol skemabaseret, tid Desuden er det muligt at anvende en fraværsliste A203 Fraværsliste skemabaseret. Princippet i fraværsprotokollerne er de samme men udformningen og den praktiske håndtering er noget forskellig. A194 Fraværsprotokol skemabaseret, fag: Protokollen forsynes af systemet med et entydigt nummer, som skal anføres, når man siden vil registrere fravær på grundlag af denne protokol. På protokollen vises eleverne med navn og uddannelse m.v. For hver elev vises tidligere registreret fravær. Endelig er der felter for hver ugedag og lektion svarende til ringetidssystemet. For hver lektion vises øverst i skemaet oplysninger om skolefag (hvis der er lagt skema). Det er muligt at få markeret de lektioner, hvor der ikke er lagt skema, således at man ikke fejlagtigt får registreret fravær der. A196 Fraværsprotokol skemabaseret, tid: Denne protokol svarer helt til A194, blot vises der her ringetiderne for de enkelte lektioner i stedet for oplysning om skolefaget. Registrering af fravær Registreringen af fravær kan ske på baggrund af fraværsprotokoller eller fraværslister eller andre beskeder f.eks. en telefonisk sygemelding fra eleven. Registreringen på grundlag af fraværsprotokoller behandles i den efterfølgende. 13

14 Ved skemabaseret fravær baseret på fraværsprotokoller kan man gemme oplysningerne uden at knytte dem til skema, og først senere foretage tilknytningen til skemaet. Det kan specielt være aktuelt, hvis man ønsker at benytte skemabaseret fravær, men ikke nødvendigvis har registreret skemaet inden man udskriver fraværsprotokollerne. Bemærk at man i det sidste tilfælde naturligvis ikke på protokollerne kan få markeret de lektioner, hvor der ikke er lagt skemabrikker. Baseret på fraværsprotokoller Registrering af fravær på grundlag af fraværsprotokoller sker på vinduet A181 Fraværsprotokol skemabaseret (menu: EleverFravær). Det samme vindue benyttes uanset hvilken af de to skemabaserede fraværsprotokoller (tid eller fag), der er benyttes. Systemet ved på grundlag af protokolnummeret og ugenummeret hvilken protokol, der er tale om. Direkte registrering af fravær Til direkte registrering af fravær findes tre vinduer i systemet: A184 Fravær person skemabaseret A188 Fraværsoversigt skemabaseret A189 Fravær skemabaseret dag Vindue A184 tager udgangspunkt i den enkelte elev, mens vindue A188 tager udgangspunkt i en aktivitet. Hvis skolen ønsker at anvende Elevplan til at registrere og vedligeholde oplysninger om fravær bør du ikke 14

15 anvende dette vindue i EASY-A, da det spærrer for Elevplan. Hvis der skal registreres fravær for en person i EASY-A bør du i stedet anvende vinduet A189 Fravær skemabaseret dag. 15

16 Vindue A188 vil således være velegnet til registrering hvis man anvender fraværslisten A203. Både vindue A184 og A188 forudsætter at fraværet kan knyttes entydigt til lektioner i ringetidssystemet. Hvis fraværet ikke entydigt kan relateres til lektioner i ringetidssystemet dvs. er registreret på klokketidspunkter i stedet for på lektioner, skal man i stedet benytte vinduet A189. Bemærk at man i det første felt på vinduerne A184 og A188 skal taste ugenummeret og derefter trykke på F8. Systemet vil så vise den første af de aktiviteter der har skemabaseret fravær i den pågældende uge. Her kan man bladre igennem aktiviteterne eller trykke F7 og taste den aktivitet man skal registrere fravær for eleverne for. 16

17 17

18 Fraværsoversigt Der findes også et vindue som viser oplysninger om en elevs/kursists samlede fravær. Vinduet hedder A186 Totaloplysninger skemabaseret, elev. Vinduer kan kaldes fra vinduet A184 Fravær person skemabaseret ved hjælp af højre musetast eller direkte fra menuen (EleverFravær). I systemet er der desuden tre udskrifter der viser fraværsoplysninger for en enkelt person: A203 Fraværsliste ugebaseret A205 Fraværsliste skemabaseret lektion A206 Fraværsliste skemabaseret elev, skolefag C074 Fraværsregistrering på skemabegivenheder Udskriften A203 tager udgangspunkt i en aktivitet dvs. viser oplysninger for de elever/kursister som er knyttet til denne aktivitet. Udskrifterne A205 og A206 tager udgangspunkt i den enkelte elev/kursist. Udskriften A205 viser fraværet fordelt på dage og lektioner, mens udskriften A206 viser fraværet fordelt på aktiviteter og skolefag. C074 Fraværsregistrering på skemabegivenheder 18

19 Udskriften giver et samlet overblik over de skemabegivenheder der er eller mangler at blive registreret fravær for. Du kan afgrænse udskriften således at du kun medtager skemabegivenheder hvor der mangler at blive registreret fravær for eller skemabegivenheder som der er registreret fravær for. For en nærmere beskrivelse af udskrifterne, afgrænsnings- og sorteringsmuligheder henvises til hjælpesystemet. Fraværsbreve mv. Det er muligt at udskrive fraværsbreve til eleverne. Det gøres ved hjælp af udskriften A201 Fraværsbreve skemabaseret. På fraværsbrevene er det som tidligere nævnt muligt at få oplysninger om de lokale fraværskoder, hvilket ikke er muligt på de øvrige udskrifter, som viser fraværsoplysninger. Desuden er det muligt at danne en fraværsoversigt til en arbejdsgiver for de elever der er ansat hos denne arbejdsgiver. Udskriften hedder B763 Fraværslist, arbejdsgiver. Udskriften viser for hver enkelt eleve godkendt fravær, ikke godkendt fravær, for sent fremmøde i lektioner og timer samt i procent (udskriften ændres i ). Formateret: Skrifttype: Kursiv Fraværssamtaler Det er muligt at registrere oplysninger om de fraværssamtaler, der har været holdt med en elev. Det gøres i form af noter, hvor relevansen af noten fortæller hvilken fraværssamtaler der er tale om (1., 2. eller 3. fraværssamtale). Fraværsnoter for elever registreres på vinduet A588 Noter for elev (menu: EleverElever på fuldtidsuddannelser eller EleverElever på Åben Uddannelse). Bemærk at man for fraværsnoter ikke må anvende vinduet A587 Noter for person, da dette går på personen som helhed og ikke på eleven på den konkrete uddannelse. Når man registrerer en fraværsnote på en elev kan man registrere en fri tekst. Desuden skal man angive hvilken notetype (lokal) denne note har. 19

20 Systemet vil fra starten have en række centrale notetyper som skolerne ikke kan ændre i. På disse er det anført om der er tale om en intern note dvs. oplysninger som ikke skal sendes med i forbindelse med elevudlån eller flytning. Desuden er der anført, hvilken relevans notetypen har. I forbindelse med fraværsnoter kan følgende relevanser anvendes: F1 betyder at der er tale om en fraværssamtale 1 F2 betyder at der er tale om en fraværssamtale 2 F3 betyder at der er tale om en fraværssamtale 3 Endelig er det på de centrale notetyper anført med J/N om noterne skal med på beviset. Det skal fraværsnoter ikke. Skolen kan selv oprette lokale notetyper som supplement til de centrale notetyper, hvis det ønskes. Oplysningerne om fraværssamtaler dvs. de noter som har relevans F1, F2 eller F3 kan udskrives på A208 Fraværssamtale oversigt. Udskriften bestilles som normalt via A101 Bestilling af batchjobs og udskrifter (menu: SystemJobs). Oplysninger om disse noter kan ikke medtages på de egentlige fraværsbreve. Web-service til registrering af fravær Med EASY-A version 05.2 er der kommet to nye web-services til registrering af fravær: W010 Registrering af fravær ud fra skema W011 Registrering af ugebaseret fravær W010 baserer sig på en elevs aktivitetsplaceringer og de tilhørende skemabegivenheder. Web servicen kan anvendes af eksterne systemer, der får oplysninger f.eks. via elevers brug af adgangskort. Ud fra oplysninger om, hvornår eleven er til stede finder systemet (ved hjælp af W010) skemabegivenheder, hvor eleven ikke er til stede. For disse registrerer systemet (ved hjælp af W010) fravær for eleven i EASY-A. W010 kan anvendes til registrering af skemabaseret og ugebaseret fravær. Hvor W010 forudsætter, at der er registreret skemabegivenheder for eleverne, er W011 Registrering af ugebaseret fravær uafhængig heraf. Web servicen kan til gengæld kun bruges til registrering af ugebaseret fravær. Bemærk at det med begge web services er muligt at registrere fravær for flere elever/personer ad gangen. Læs mere om web services i forbindelse med EASY-A på hvor du også kan læse mere om W010 og W011 (bemærk dokumentationen for de nye web services forventes først at ligge på Admsys ultimo november 2005). 20

21 Web-service til visning af fravær Der findes også en web service til visning af elevers fravær: W003 HentElevFravær Ved hjælp af denne service kan et eksternt system hente oplysninger fra skolens EASY-A base om elevers fravær (under forudsætning af at skolen tillader det). W003 anvendes bl.a. af Elevplan men kan også anvendes af andre eksterne systemer (f.eks. skolens intranet). Læs mere om W003 på 21

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c

Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen

Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret /version 1.1/Steen Eske Christensen Timeregnskab AC-lærere Sidst opdateret 26-04-2011/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Skema 20-04-2012/version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skema 20-04-2012/version 1.3/UNI C/Steen Eske Skema 20-04-2012/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.1 23. september 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske

Deling af ÅU-elever Sidst revideret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Deling af ÅU-elever Sidst revideret 17-12-2008/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Vejledning til at redigere skema

Vejledning til at redigere skema Vejledning til at redigere skema Der kan flyttes/byttes én skemabegivenhed i skemaet under UDDATA+. Indhold Flyt og Byt... 2 Flytte en lektion... 2 Bytte en lektion... 3 Opsætning... 4 Fejlsøgning... 4

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK

FRAVÆRSREGISTRERING I PROMARK 1 FRAVÆRSREGISTRERING I Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering, dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Registrering af fravær sker under fanen Fravær.

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 5 Fraværsregistrering... 6 Statistikker... 10 Aktivitetskalender... 11 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

EASY-A 13.2 nyhedsbrev

EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 nyhedsbrev EASY-A 13.2 frigives d. 11/12-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 13.2 nyhedsbrev... 1 Eksamen: B570 tilrettes så den også kan håndtere karakterer

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+

Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+ Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+ - Hele vejen rundt Indhold Rettigheder... 2 Medarbejderrettigheder, der gives/fjernes samlet for alle medarbejdere... 2 Medarbejderrettigheder, der kan

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning

Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning Brug af skemaroller i forbindelse med eksamensplanlægning 21-06-2016/version 2.0/ Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

En påmindelse er en eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret

En påmindelse er en  eller sms (alt efter personens foretrukne kommunikationsform), som minder personen på, at der ikke er blevet registreret Påmindelsesprofiler Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.20.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0664-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+

Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+ Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+ Indhold Rettigheder... 2 Medarbejderrettigheder, der gives/fjernes samlet for alle medarbejdere... 3 Medarbejderrettigheder, der kan gives pr. medarbejder...

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 10. august J. nr: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 10. august J. nr: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.15.0 J. nr: 4004-V0963-10 Journal nr.. 4004-V0963-10 LUDUS Web version 2.15.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding

Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Vejledning til Anmodning om fravær samt Sygemelding Sådan sender du ferie og sygemeldinger Indhold Anmodning om fravær... 2 Sygemelding... 4 Opsætning i EASY... 5 Support... 7 Senest redigering 16.03.2017

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

EASY-A nyhedsbrev

EASY-A nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev EASY-A 12.2.1 frigives den 27/2-2013. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder i begge. Indhold EASY-A 12.2.1 nyhedsbrev... 1 System: B172 Oprydning i bestilte jobs (EA-685)...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+

Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+ Rettigheder De forskellige rettigheder i UDDATA+ - Hele vejen rundt Indhold Rettigheder... 2 Medarbejderrettigheder, der gives/fjernes samlet for alle medarbejdere... 3 Medarbejderrettigheder, der kan

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.25.0 Den 15. december 2011 J.nr. 4004-V1637-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere