Bilag 1, Organisering og opgaver Organisering IT-opgaver i magistratsafdelingen Kompetencebehov Support...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1, Organisering og opgaver... 8 1. Organisering... 8 2. IT-opgaver i magistratsafdelingen... 9 3. Kompetencebehov... 10 4. Support..."

Transkript

1

2 Indhold Indhold Rammer for strategien Eksterne faktorer Fælles IT-driftscenter Vision for IT-anvendelsen (og/eller digital forvaltning) i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Pejlemærker Indsatsområder Kompetenceområdet Skabe nye løsninger Nye (sam)arbejdsformer... 7 Bilag 1, Organisering og opgaver Organisering IT-opgaver i magistratsafdelingen Kompetencebehov Support Brugeruddannelse Det fælles driftscenter Intern drift i magistratsafdelingen Finansieringsmodeller IT-strategi marts 2006 IT og Kommunikation Borgerservice og Biblioteker IT og kommunikationschef Bo Fristed, , Teamleder Per Kjær Fredborg, , IT-netværk Søren Hougaard Jensen, Sekretariatet Søren Clausen, Sport og Fritid Ole Ammitzbøll Jørgensen, Kultur Lizzie Henriksen, Musikhuset Leif Balthzersen, Symfoniorkestret Rasmus Ry Nielsen, Borgerservice Ejgil Lauridsen, Center for Økonomi og Personale

3 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 3 1. Rammer for strategien På chefmødet den 28. september 2005 i Magistratens 4. Afdeling blev det besluttet at iværksætte et projektarbejde med henblik på formulering af en strategi for digital forvaltning. Af kommissoriet for projektet fremgår, at strategien skal beskrive visioner, mål og pejlemærker for den digitale forvaltning i afdelingen - med udgangspunkt i fagforvaltningernes nuværende og kommende opgaver samt magistratsafdelingens opgaveløsning, sagsbehandling og administration. Der skal desuden identificeres indsatsområder, der peger frem mod mål og pejlemærker. Pejlemærkerne skal omfatte såvel forvaltningernes produktion (det udadvendte) som den samlede administration/sagsbehandling (det interne i kommunen). Efter gennemførelsen af magistratsreformen består Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice pr. 1. januar 2006 af forvaltningerne (forretningsområderne): Borgerservice og Biblioteker Sport og Fritid Kulturforvaltningen Musikhus Århus Århus Symfoniorkester Sekretariat Fællesfunktioner Fællesfunktionerne er Økonomi og Personale IT Bygninger HR Fællesfunktionen for IT er forankret i den organisatoriske linieenhed IT og Kommunikation i forvaltningen Borgerservice og Biblioteker. Det betyder, at katalysatorfunktionen - altså støtte til udviklingsaktiviteter i forhold til forretningsområdernes IT-anvendelse, samt support af kerneapplikationer - varetages af denne enhed. Endvidere vil støtte til udvikling af selvbetjeningsløsninger fra Århus Kommunes hjemmeside samt telefonomstillingen indgå i ansvarsområdet for IT og Kommunikation. Det er således forventningen, at IT og Kommunikation vil kunne pege på muligheder og udviklinger, der skal sætte forretningsenhederne i stand til at udnytte IT og digitalisering optimalt. Det påhviler endvidere IT og Kommunikation at sikre, at IT-strategien for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til enhver tid er i samklang med Århus Kommunes overordnede IT-strategi, og at den opdateres med regelmæssige mellemrum.

4 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side Eksterne faktorer Der er en række eksterne forhold, som er med til at sætte rammerne for strategien. Det kan være forhold af national eller regional karakter eller især forhold, der relaterer sig til fællesskabet i Århus Kommune. 2. Fælles IT-driftscenter Det er besluttet i kommunen, at den rene drift af pc er, servere og datanetværk samt teknisk support samles i det kommende kommunale fælles IT-driftscenter. Skillelinierne mellem den centrale IT-driftsenhed og magistratsafdelingerne mht. eksempelvis brugersupport, teknologivalg og etablering af testmiljøer er ikke endeligt fastlagte. Den administrative arbejdsplads Til understøttelse af sagsbehandling, samarbejde og videndeling er der en række IT-værktøjer, som er fælles for alle forvaltninger i Århus Kommune. Eksempler herpå er Lotus Notes, Cirius, skabelonsystem og mødesystem. IT-arkitektur. Der pågår i øjeblikket et arbejde vedrørende IT-arkitektur i Århus Kommune. Magistratsafdelingen skal involvere sig i arbejdet, ligesom afdelingen skal involvere sig i realisering af arkitekturarbejdets resultater. Resultatet af arbejdet bliver formentlig en række organisatoriske og proceduremæssige tiltag, som påvirker magistratsafdelingen. Resultatet bliver endvidere udpegning af prioriterede områder for gennemførelse af IT-arkitekturprojekter. På nuværende tidspunkt har IT-udvalget behandlet to rapporter fra Gartner Group vedrørende hhv. ITarkitekturmodel og organisering af arbejdet med IT-arkitektur. Der skal formuleres en IT-strategi for hele kommunen. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning. Resultatet vil naturligvis kunne medføre revision af den her foreliggende IT-strategi. Under overskriften IT-arkitektur ligger også den forpligtigelse, alle magistratsafdelinger har i forhold til at bidrage til den samlede indsats vedr. digital forvaltning i Århus Kommune. Dette kan være opgaver fra formidling af egne erfaringer over udveksling af komponenter til at indgå i Århus Kommunes projekter. Relation til KMD. Specielt i forbindelse med udvikling inden for borgerserviceområdet har relationen til KMD betydning. Dette skyldes den række af fagsystemer, som indgår i borgerservice. Magistratsafdelingen skal involvere sig i arbejdet med at skabe rammer i forhold til KMD. Forpligtelsen til at koordinere samarbejder med KMD og andre aktører om udvikling påhviler IT og Kommunikation, mens det enkelte forretningsområde, f.eks. Borgerservice, har ansvaret for, at der sker udvikling

5 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 5 af egne forretningsmæssige IT-baserede aktiviteter. Her vil der kunne hentes støtte og bistand i IT og Kommunikation efter aftale. Fælles kommunale standarder mv. Magistratsafdelingen er en del af det kommunale IT-fællesskab og skal som sådan følge fælles standarder, fælles arkitektur mv., som de måtte blive besluttet i de tværmagistratslige udvalg - især direktørgruppen og kommunens IT-udvalg. For nærværende arbejdes der med etableringen af en IT-arkitektur baseret på principper om service-orienteret arkitektur (SOA). Kerneområder som leverandørstyring, teknologiudnyttelse, projektgennemførelse, arkitekturudvikling og ITlederskab bevares som kommunale aktiviteter og gøres altså ikke til genstand for outsourcing, hvorfor magistratsafdelingen bør fastholde fokus herpå. Arkitekturforslaget har indarbejdet Borgerservices særlige behov og korresponderer i det hele med nærværende IT-strategi. Fælles nationale udviklinger Statens IT-politik fra 2003 lægger vægt på at anvende fælles IT-løsninger, standarder og retningslinier, hvor det er hensigtsmæssigt. Genbrug af allerede udviklede løsninger og indsamlede data, udnyttelse af IT-kompetencer på tværs af myndigheder samt fremme af omkostningsbevidsthed via synliggørelse af ITomkostninger er kernepunkter. Videnskabsministeriets hvidbog om IT-arkitektur, også fra 2003, lægger vægt på, at den offentlige sektor bør tage et mere aktivt ansvar for egen ITarkitektur. Der bør etableres en fælles IT-arkitekturramme for planlægning af offentlige IT-systemer for at sikre interoperabilitet, og der bør ske en markant indsats for at udbrede viden om og udvikle kompetencer vedrørende ITarkitektur, specielt omkring de fælles offentlige initiativer. Der satses på en trelags arkitektur (SOA), der adskiller data-, applikations- og brugergrænselagene. Det er en arkitektur, der allerede er delvis implementeret i Århus Kommune. E-dag 2, som løb af stabelen 1. februar 2005, gav alle offentlige myndigheder ret til at sende e-dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger fuldt elektronisk til andre myndigheder og droppe papirversionen. OECD s peer review af digital forvaltning i Danmark fra september 2005 viser, at der stadig er et problem med digital ulighed, trods stor udbredelse af internet i Danmark. De ældre og de kort-uddannede har ikke så god adgang, og generelt mangler folk forståelse for mulighederne i digitalt borgerskab. Endelig har det vist sig svært at inddrage brugerne i udviklingen af brugerrettede offentlige services.

6 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 6 3. Vision for IT-anvendelsen (og/eller digital forvaltning) i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Kultur og Borgerservices IT-aktiviteter skal afspejle Århus Kommunes generelle vision. Kultur og Borgerservices IT-aktiviteter skal samtidig skabe effektive, attraktive og rummelige arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Ved at: IT-anvendelsen medvirker til at sikre, at afdelingen agerer som en moderne virksomhed Teknologien bruges innovativt/offensivt i forhold til forretningsudviklingen. IT-anvendelsen bidrager til en fortsat kompetenceudvikling blandt medarbejderne og til fleksibilitet med hensyn til arbejdssted og -tid, samarbejdsformer og arbejdets organisering. 4. Pejlemærker Som pejlemærker for ovenstående visioner udpeges fire hovedområder: Forretningsorientering Hermed angives, at IT-anvendelsen skal understøtte formålet med den pågældende offentlige aktivitet, både i forhold til udadvendte services og i forhold til optimering af interne arbejdsprocesser. Der ligger endvidere i det forretningsmæssige, at der skal være et stærkt ledelsesfokus på IT-anvendelsen. Innovation Der skal skabes nye services samt produktudvikling og fokus på udvikling og nytteværdi. Borgerfokus Det skal sikres, at der fokuseres på borger- og brugerrettede ydelser, og at brugerdrevet udvikling og usability er højt prioriteret. Interaktivitet IT-anvendelsen skal skabe forbedret/nemmere adgang til indhold gennem relevante, interaktive løsninger samt skabe mulighed for afsluttede selvbetjeningsprocesser med højere kvalitet.

7 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 7 5. Indsatsområder 5.1 Kompetenceområdet Borgersiden For at borgerne og dermed kommunen kan få forøget nytteværdien af de digitale services, skal der fra de enkelte forretningsområders side løbende være opmærksomhed på læringssiden. Der skal dels generelt og dels specifikt for de enkelte services indtænkes, hvorledes forretningsområdet kan lære borgerne at bruge digital forvaltning (kommunens digitale tilbud) for derved at opnå den mulige effektivisering ved selvbetjening/medbetjening. Internt i magistratsafdelingen (medarbejdere og ledelse) Det er afgørende for effekten af anvendelsen af de digitale løsninger, at den enkelte medarbejder har den tilstrækkelige kompetence indenfor de generelle og specifikke områder, medarbejderen arbejder med. Medarbejdernes kompetencer er af kritisk betydning for at opnå høj kvalitet og effektivitet i såvel de faglige som de administrative processer. Det er derfor vigtigt, at der er ledelsesmæssig fokus på, at medarbejderne inden for alle forretningsområderne lærer at bruge de relevante systemer, lærer at videndele, og at der udvikles digitalt lederskab på alle niveauer og i alle forvaltninger mm. 5.2 Skabe nye løsninger Udvikling og etablering af nye digitale services og løsninger hvor Borgerservice er et nyt område for kommunen og afdelingen skal ske gennem innovation i tæt inspirations- og udviklingssamarbejde mellem forretningsenheder og ITkompetencer (og ledere). Det er forretningsenhederne, der har ansvaret for, at der sker den ønskede/nødvendige forretningsudvikling med nye varierede offentlige produkter og løsninger. Interaktive løsninger, hvor der sigtes mod at kunne afslutte borgerens sag i selvbetjeningsprocessen i så høj grad som muligt og med højere kvalitet. Det er hertil et krav, at der er sammenhæng i de etablerede borgerrettede tilbud at de udtrykker sig ensartet over for borgerne, at de svarer på intentionen om én indgang til det offentlige. 5.3 Nye (sam)arbejdsformer Teknologisk og organisatorisk innovation er to sider af samme sag: organisatorisk omstilling understøttes af teknologisk udvikling og omvendt. Virtuelle organisations- og arbejdsformer understøttes og udvikles gennem adgangen til teknologiske ressourcer Teknologien fremmer videndeling og den kollektive idéudvikling ved at facilitere interne fora og give struktureret adgang til afdelingens informationsressourcer.

8 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 8 Bilag 1, Organisering og opgaver 1. Organisering Det er i forbindelse med nyorganiseringen af magistratsafdelingen besluttet at samle de professionelle/dedikerede IT-kompetencer i en IT-fællesfunktion IT og Kommunikation. Afdelingen er organisatorisk hjemmehørende i forvaltningen for Borgerservice & Biblioteker. IT og Kommunikation får overordnet ansvar for support og udvikling af specifikke fagsystemer i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, mens teknisk drift og support af pc er, servere og netværk placeres i den kommende kommunale IT-driftsenhed. Magistratsafdelingen vil deltage i det kommunale IT-fællesskab ved i fællesfora aktivt at deltage i og præge - de fælles beslutninger. Magistratsafdelingen er med til at sætte dagsorden for den fortsatte IT-innovation i kommunen og sikrer samtidig den interne udmøntning af fælles(kommunale) tiltag. IT-netværk internt i magistratsafdelingen IT og Kommunikation skal sikre, at videndeling og kompetenceudvikling sker i alle de organisatoriske enheder i magistratsafdelingen. Det sker gennem etablering af en repræsentativ gruppe, et IT-netværk, der i samarbejde med IT og Kommunikation kan implementere IT-strategien og i øvrigt deltage i den ITmæssige forretningsudvikling og samordning i magistratsafdelingen. Samtidig skal gruppemedlemmerne være kontaktpersoner i forhold til aftaler om levering af ITK. Netværket mødes dels for at diskutere og fastlægge afdelingens fælles indsatsområder, dels for at afstemme mandatet for afdelingens fælles talerør i diverse fællesfora. Hertil kommer et fælles ansvar for at koordinere varetagelsen af fælleskommunale opgaver. Medlemmerne i IT-netværket har som konsekvens af ovenstående en naturlig forpligtelse til gensidigt at informere hinanden om aktuelle indsatsområder, til at sikre, at al afdelingsrepræsentation i relevante fælleskommunale fora de facto bliver en repræsentation af hele afdelingen og til at formidle relevant viden mellem berørte aktører i netværket. Sammensætning af IT- netværk: Søren Hougaard Jensen, Sekretariatet Søren Clausen, Sport og Fritid Ole Ammitzbøll Jørgensen, Kultur Lizzie Henriksen, Musikhuset Leif Balthzersen, Symfoniorkestret Rasmus Ry Nielsen, Borgerservice Ejgil Lauridsen, Center for Økonomi og Personale Per Kjær Fredborg, IT og Kommunikation Formand for udvalget Bo Fristed, IT og Kommunikation

9 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 9 2. IT-opgaver i magistratsafdelingen Opgaver/ansvar Valg af forretningsmodel for service, herunder ansvar for grad af digital løsning og selvbetjening Forretningsområdet IT og Kommunikation Vedligeholdelse og forvaltning af IT-strategi Indkaldelse og ledelse af IT-netværk Innovativ sparring med forretningsenhederne om den faglige professionelle udvikling (herunder det administrative område) Bistand til de faglige og administrative enheder ved - beskrivelse af nye digitale forretningsløsninger ( kravspecifikationer ) - valg af løsninger - anskaffelser (herunder økonomiovervejelser) - aftestning - implementering - leverandørkontakt Driftsvurdering ift. performance, stabilitet, økonomi mv. Indgå i tværmagistratslige fora på de tekniske områder - eks. i koordinerende fora vedr. den fælles ITdrift, fælles IT-arkitektur, fælles intranet eller andre fælles applikationer Medarbejdernes anvendelse af IT-løsningerne, herunder kompetencer til anvendelsen af IT-systemerne. Etablering og vedligeholdelse af supportorganisation for understøttelse af magistratsafdelingens medarbejdere, jvf. 4.1 Udpegning af medarbejdere til brugeruddannelse, jvf. 4.1 Samarbejdsaftaler mellem magistratsafdelingen og det fælles IT-driftscenter, jf. 4.2

10 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side Kompetencebehov Magistratsafdelingen vil til varetagelse af bl.a. de ovennævnte opgaver have behov for enten tilstedeværelsen af eller trækningsret på IT-kompetencer inden for eksempelvis nedenstående områder digital ledelse og strategiarbejde overordnet teknologividen platforme (eks. Notes, intranet, internet, ms-office) IT-arkitektur (inkl. dataarkitektur) værktøjer til digital forvaltning - internt og eksternt forandringsprocesser - arbejdsgangsanalyser mv. dokumentation og instruktion/vejledning kvalitetssikring IT-sikkerhedsaspekter leverandør- og kontraktstyring SLA-administration projektledelse kommunikationsløsninger herunder intranet 4. Support En forudsætning for medarbejdernes stabile og tilfredsstillende anvendelse af de digitale løsninger er, at der kan trækkes på tilstrækkelig support. 4.1 Brugeruddannelse Det er de enkelte forretningsområders ansvar i samarbejde med magistratsafdelingens IT-organisation, at brugerne af enkelte systemer og applikationer udpeges, uddannes, og at deres kompetencer vedligeholdes. 4.2 Det fælles driftscenter I forbindelse med etableringen af det fælles IT-driftscenter for hele kommunen, hvor der er lagt op til, at driftscentret har ansvaret for al teknisk support helt ud til den enkelte bruger, er det IT og Kommunikations ansvar, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem magistratsafdelingen og det fælles IT-driftscenter. Det enkelte forretningsområde er sammen med IT-organisationen ansvarlig for aftaler om evt. nødvendig udstationering af medarbejdere fra driftscentret. Det overordnede ansvar for kontakten til det fælles IT-driftscenter er placeret hos IT og Kommunikation. De mere konkrete forhold omkring samarbejdet og rollefordelingen mellem magistratsafdelingen og det fælles IT-driftscenter skal behandles, når driftscentret er etableret.

11 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side Intern drift i magistratsafdelingen Der kan i magistratsafdelingen være behov for at have nem adgang til tekniske test- og/eller udviklingsmiljøer. Det er IT og Kommunikations opgave at etablere denne adgang normalt via det fælles IT-driftscenter eller, hvis det ikke er tilfredsstillende - selv at etablere det tekniske miljø. Hvis IT-driftscentret ikke råder over den nødvendige kapacitet eller kompetence til driftafvikling af specielle applikationer, kan der ligeledes være behov for at aftale lokal driftafvikling med IT og Kommunikation. 5. Finansieringsmodeller Der skal i vid udstrækning søges eksterne midler til finansiering af udviklingsprojekter fra forskellige udviklingsfonde eksempelvis Folkebibliotekernes Udviklingspulje og Det Elektroniske Folke- og forskningsbibliotek (DEF). Internt i Århus Kommune kan der søges midler fra den fælleskommunale IT-pulje. Der skal internt i magistratsafdelingen etableres en fælles udviklingspulje finansieret af forvaltningerne. Denne pulje vil kunne anvendes som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering. Med henblik på at reducere udviklings- og driftsomkostninger skal der arbejdes på at etablere samarbejde med andre interessenter om fællesudvikling og samdrift af netbaserede løsninger.

12

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Projektindhold og struktur... 4 2.1 Projekt

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 IT-afsnittet SK Godthåbsgade 8 9931 4040 9400 Nørresundby Servicedesk-sk@aalborg.dk Indledning It og digitalisering er i dag

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNES IT-STRATEGI 2007-2010

ÅRHUS KOMMUNES IT-STRATEGI 2007-2010 ÅRHUS KOMMUNES IT-STRATEGI 2007-2010 Århus Kommunes IT-strategi 2007-2010 Forfatter og udgiver Århus Kommune november 2007 Indhold 1 Forord 3 2 Resumé 4 3 IT- strategiens struktur 9 4 Ydre vilkår 10 5

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Vikærgården det papirløse omsorgshotel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Alice Jensen E-mail: alije@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere