Bilag 1, Organisering og opgaver Organisering IT-opgaver i magistratsafdelingen Kompetencebehov Support...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1, Organisering og opgaver... 8 1. Organisering... 8 2. IT-opgaver i magistratsafdelingen... 9 3. Kompetencebehov... 10 4. Support..."

Transkript

1

2 Indhold Indhold Rammer for strategien Eksterne faktorer Fælles IT-driftscenter Vision for IT-anvendelsen (og/eller digital forvaltning) i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Pejlemærker Indsatsområder Kompetenceområdet Skabe nye løsninger Nye (sam)arbejdsformer... 7 Bilag 1, Organisering og opgaver Organisering IT-opgaver i magistratsafdelingen Kompetencebehov Support Brugeruddannelse Det fælles driftscenter Intern drift i magistratsafdelingen Finansieringsmodeller IT-strategi marts 2006 IT og Kommunikation Borgerservice og Biblioteker IT og kommunikationschef Bo Fristed, , Teamleder Per Kjær Fredborg, , IT-netværk Søren Hougaard Jensen, Sekretariatet Søren Clausen, Sport og Fritid Ole Ammitzbøll Jørgensen, Kultur Lizzie Henriksen, Musikhuset Leif Balthzersen, Symfoniorkestret Rasmus Ry Nielsen, Borgerservice Ejgil Lauridsen, Center for Økonomi og Personale

3 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 3 1. Rammer for strategien På chefmødet den 28. september 2005 i Magistratens 4. Afdeling blev det besluttet at iværksætte et projektarbejde med henblik på formulering af en strategi for digital forvaltning. Af kommissoriet for projektet fremgår, at strategien skal beskrive visioner, mål og pejlemærker for den digitale forvaltning i afdelingen - med udgangspunkt i fagforvaltningernes nuværende og kommende opgaver samt magistratsafdelingens opgaveløsning, sagsbehandling og administration. Der skal desuden identificeres indsatsområder, der peger frem mod mål og pejlemærker. Pejlemærkerne skal omfatte såvel forvaltningernes produktion (det udadvendte) som den samlede administration/sagsbehandling (det interne i kommunen). Efter gennemførelsen af magistratsreformen består Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice pr. 1. januar 2006 af forvaltningerne (forretningsområderne): Borgerservice og Biblioteker Sport og Fritid Kulturforvaltningen Musikhus Århus Århus Symfoniorkester Sekretariat Fællesfunktioner Fællesfunktionerne er Økonomi og Personale IT Bygninger HR Fællesfunktionen for IT er forankret i den organisatoriske linieenhed IT og Kommunikation i forvaltningen Borgerservice og Biblioteker. Det betyder, at katalysatorfunktionen - altså støtte til udviklingsaktiviteter i forhold til forretningsområdernes IT-anvendelse, samt support af kerneapplikationer - varetages af denne enhed. Endvidere vil støtte til udvikling af selvbetjeningsløsninger fra Århus Kommunes hjemmeside samt telefonomstillingen indgå i ansvarsområdet for IT og Kommunikation. Det er således forventningen, at IT og Kommunikation vil kunne pege på muligheder og udviklinger, der skal sætte forretningsenhederne i stand til at udnytte IT og digitalisering optimalt. Det påhviler endvidere IT og Kommunikation at sikre, at IT-strategien for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til enhver tid er i samklang med Århus Kommunes overordnede IT-strategi, og at den opdateres med regelmæssige mellemrum.

4 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side Eksterne faktorer Der er en række eksterne forhold, som er med til at sætte rammerne for strategien. Det kan være forhold af national eller regional karakter eller især forhold, der relaterer sig til fællesskabet i Århus Kommune. 2. Fælles IT-driftscenter Det er besluttet i kommunen, at den rene drift af pc er, servere og datanetværk samt teknisk support samles i det kommende kommunale fælles IT-driftscenter. Skillelinierne mellem den centrale IT-driftsenhed og magistratsafdelingerne mht. eksempelvis brugersupport, teknologivalg og etablering af testmiljøer er ikke endeligt fastlagte. Den administrative arbejdsplads Til understøttelse af sagsbehandling, samarbejde og videndeling er der en række IT-værktøjer, som er fælles for alle forvaltninger i Århus Kommune. Eksempler herpå er Lotus Notes, Cirius, skabelonsystem og mødesystem. IT-arkitektur. Der pågår i øjeblikket et arbejde vedrørende IT-arkitektur i Århus Kommune. Magistratsafdelingen skal involvere sig i arbejdet, ligesom afdelingen skal involvere sig i realisering af arkitekturarbejdets resultater. Resultatet af arbejdet bliver formentlig en række organisatoriske og proceduremæssige tiltag, som påvirker magistratsafdelingen. Resultatet bliver endvidere udpegning af prioriterede områder for gennemførelse af IT-arkitekturprojekter. På nuværende tidspunkt har IT-udvalget behandlet to rapporter fra Gartner Group vedrørende hhv. ITarkitekturmodel og organisering af arbejdet med IT-arkitektur. Der skal formuleres en IT-strategi for hele kommunen. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning. Resultatet vil naturligvis kunne medføre revision af den her foreliggende IT-strategi. Under overskriften IT-arkitektur ligger også den forpligtigelse, alle magistratsafdelinger har i forhold til at bidrage til den samlede indsats vedr. digital forvaltning i Århus Kommune. Dette kan være opgaver fra formidling af egne erfaringer over udveksling af komponenter til at indgå i Århus Kommunes projekter. Relation til KMD. Specielt i forbindelse med udvikling inden for borgerserviceområdet har relationen til KMD betydning. Dette skyldes den række af fagsystemer, som indgår i borgerservice. Magistratsafdelingen skal involvere sig i arbejdet med at skabe rammer i forhold til KMD. Forpligtelsen til at koordinere samarbejder med KMD og andre aktører om udvikling påhviler IT og Kommunikation, mens det enkelte forretningsområde, f.eks. Borgerservice, har ansvaret for, at der sker udvikling

5 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 5 af egne forretningsmæssige IT-baserede aktiviteter. Her vil der kunne hentes støtte og bistand i IT og Kommunikation efter aftale. Fælles kommunale standarder mv. Magistratsafdelingen er en del af det kommunale IT-fællesskab og skal som sådan følge fælles standarder, fælles arkitektur mv., som de måtte blive besluttet i de tværmagistratslige udvalg - især direktørgruppen og kommunens IT-udvalg. For nærværende arbejdes der med etableringen af en IT-arkitektur baseret på principper om service-orienteret arkitektur (SOA). Kerneområder som leverandørstyring, teknologiudnyttelse, projektgennemførelse, arkitekturudvikling og ITlederskab bevares som kommunale aktiviteter og gøres altså ikke til genstand for outsourcing, hvorfor magistratsafdelingen bør fastholde fokus herpå. Arkitekturforslaget har indarbejdet Borgerservices særlige behov og korresponderer i det hele med nærværende IT-strategi. Fælles nationale udviklinger Statens IT-politik fra 2003 lægger vægt på at anvende fælles IT-løsninger, standarder og retningslinier, hvor det er hensigtsmæssigt. Genbrug af allerede udviklede løsninger og indsamlede data, udnyttelse af IT-kompetencer på tværs af myndigheder samt fremme af omkostningsbevidsthed via synliggørelse af ITomkostninger er kernepunkter. Videnskabsministeriets hvidbog om IT-arkitektur, også fra 2003, lægger vægt på, at den offentlige sektor bør tage et mere aktivt ansvar for egen ITarkitektur. Der bør etableres en fælles IT-arkitekturramme for planlægning af offentlige IT-systemer for at sikre interoperabilitet, og der bør ske en markant indsats for at udbrede viden om og udvikle kompetencer vedrørende ITarkitektur, specielt omkring de fælles offentlige initiativer. Der satses på en trelags arkitektur (SOA), der adskiller data-, applikations- og brugergrænselagene. Det er en arkitektur, der allerede er delvis implementeret i Århus Kommune. E-dag 2, som løb af stabelen 1. februar 2005, gav alle offentlige myndigheder ret til at sende e-dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger fuldt elektronisk til andre myndigheder og droppe papirversionen. OECD s peer review af digital forvaltning i Danmark fra september 2005 viser, at der stadig er et problem med digital ulighed, trods stor udbredelse af internet i Danmark. De ældre og de kort-uddannede har ikke så god adgang, og generelt mangler folk forståelse for mulighederne i digitalt borgerskab. Endelig har det vist sig svært at inddrage brugerne i udviklingen af brugerrettede offentlige services.

6 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 6 3. Vision for IT-anvendelsen (og/eller digital forvaltning) i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Kultur og Borgerservices IT-aktiviteter skal afspejle Århus Kommunes generelle vision. Kultur og Borgerservices IT-aktiviteter skal samtidig skabe effektive, attraktive og rummelige arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Ved at: IT-anvendelsen medvirker til at sikre, at afdelingen agerer som en moderne virksomhed Teknologien bruges innovativt/offensivt i forhold til forretningsudviklingen. IT-anvendelsen bidrager til en fortsat kompetenceudvikling blandt medarbejderne og til fleksibilitet med hensyn til arbejdssted og -tid, samarbejdsformer og arbejdets organisering. 4. Pejlemærker Som pejlemærker for ovenstående visioner udpeges fire hovedområder: Forretningsorientering Hermed angives, at IT-anvendelsen skal understøtte formålet med den pågældende offentlige aktivitet, både i forhold til udadvendte services og i forhold til optimering af interne arbejdsprocesser. Der ligger endvidere i det forretningsmæssige, at der skal være et stærkt ledelsesfokus på IT-anvendelsen. Innovation Der skal skabes nye services samt produktudvikling og fokus på udvikling og nytteværdi. Borgerfokus Det skal sikres, at der fokuseres på borger- og brugerrettede ydelser, og at brugerdrevet udvikling og usability er højt prioriteret. Interaktivitet IT-anvendelsen skal skabe forbedret/nemmere adgang til indhold gennem relevante, interaktive løsninger samt skabe mulighed for afsluttede selvbetjeningsprocesser med højere kvalitet.

7 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 7 5. Indsatsområder 5.1 Kompetenceområdet Borgersiden For at borgerne og dermed kommunen kan få forøget nytteværdien af de digitale services, skal der fra de enkelte forretningsområders side løbende være opmærksomhed på læringssiden. Der skal dels generelt og dels specifikt for de enkelte services indtænkes, hvorledes forretningsområdet kan lære borgerne at bruge digital forvaltning (kommunens digitale tilbud) for derved at opnå den mulige effektivisering ved selvbetjening/medbetjening. Internt i magistratsafdelingen (medarbejdere og ledelse) Det er afgørende for effekten af anvendelsen af de digitale løsninger, at den enkelte medarbejder har den tilstrækkelige kompetence indenfor de generelle og specifikke områder, medarbejderen arbejder med. Medarbejdernes kompetencer er af kritisk betydning for at opnå høj kvalitet og effektivitet i såvel de faglige som de administrative processer. Det er derfor vigtigt, at der er ledelsesmæssig fokus på, at medarbejderne inden for alle forretningsområderne lærer at bruge de relevante systemer, lærer at videndele, og at der udvikles digitalt lederskab på alle niveauer og i alle forvaltninger mm. 5.2 Skabe nye løsninger Udvikling og etablering af nye digitale services og løsninger hvor Borgerservice er et nyt område for kommunen og afdelingen skal ske gennem innovation i tæt inspirations- og udviklingssamarbejde mellem forretningsenheder og ITkompetencer (og ledere). Det er forretningsenhederne, der har ansvaret for, at der sker den ønskede/nødvendige forretningsudvikling med nye varierede offentlige produkter og løsninger. Interaktive løsninger, hvor der sigtes mod at kunne afslutte borgerens sag i selvbetjeningsprocessen i så høj grad som muligt og med højere kvalitet. Det er hertil et krav, at der er sammenhæng i de etablerede borgerrettede tilbud at de udtrykker sig ensartet over for borgerne, at de svarer på intentionen om én indgang til det offentlige. 5.3 Nye (sam)arbejdsformer Teknologisk og organisatorisk innovation er to sider af samme sag: organisatorisk omstilling understøttes af teknologisk udvikling og omvendt. Virtuelle organisations- og arbejdsformer understøttes og udvikles gennem adgangen til teknologiske ressourcer Teknologien fremmer videndeling og den kollektive idéudvikling ved at facilitere interne fora og give struktureret adgang til afdelingens informationsressourcer.

8 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 8 Bilag 1, Organisering og opgaver 1. Organisering Det er i forbindelse med nyorganiseringen af magistratsafdelingen besluttet at samle de professionelle/dedikerede IT-kompetencer i en IT-fællesfunktion IT og Kommunikation. Afdelingen er organisatorisk hjemmehørende i forvaltningen for Borgerservice & Biblioteker. IT og Kommunikation får overordnet ansvar for support og udvikling af specifikke fagsystemer i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, mens teknisk drift og support af pc er, servere og netværk placeres i den kommende kommunale IT-driftsenhed. Magistratsafdelingen vil deltage i det kommunale IT-fællesskab ved i fællesfora aktivt at deltage i og præge - de fælles beslutninger. Magistratsafdelingen er med til at sætte dagsorden for den fortsatte IT-innovation i kommunen og sikrer samtidig den interne udmøntning af fælles(kommunale) tiltag. IT-netværk internt i magistratsafdelingen IT og Kommunikation skal sikre, at videndeling og kompetenceudvikling sker i alle de organisatoriske enheder i magistratsafdelingen. Det sker gennem etablering af en repræsentativ gruppe, et IT-netværk, der i samarbejde med IT og Kommunikation kan implementere IT-strategien og i øvrigt deltage i den ITmæssige forretningsudvikling og samordning i magistratsafdelingen. Samtidig skal gruppemedlemmerne være kontaktpersoner i forhold til aftaler om levering af ITK. Netværket mødes dels for at diskutere og fastlægge afdelingens fælles indsatsområder, dels for at afstemme mandatet for afdelingens fælles talerør i diverse fællesfora. Hertil kommer et fælles ansvar for at koordinere varetagelsen af fælleskommunale opgaver. Medlemmerne i IT-netværket har som konsekvens af ovenstående en naturlig forpligtelse til gensidigt at informere hinanden om aktuelle indsatsområder, til at sikre, at al afdelingsrepræsentation i relevante fælleskommunale fora de facto bliver en repræsentation af hele afdelingen og til at formidle relevant viden mellem berørte aktører i netværket. Sammensætning af IT- netværk: Søren Hougaard Jensen, Sekretariatet Søren Clausen, Sport og Fritid Ole Ammitzbøll Jørgensen, Kultur Lizzie Henriksen, Musikhuset Leif Balthzersen, Symfoniorkestret Rasmus Ry Nielsen, Borgerservice Ejgil Lauridsen, Center for Økonomi og Personale Per Kjær Fredborg, IT og Kommunikation Formand for udvalget Bo Fristed, IT og Kommunikation

9 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side 9 2. IT-opgaver i magistratsafdelingen Opgaver/ansvar Valg af forretningsmodel for service, herunder ansvar for grad af digital løsning og selvbetjening Forretningsområdet IT og Kommunikation Vedligeholdelse og forvaltning af IT-strategi Indkaldelse og ledelse af IT-netværk Innovativ sparring med forretningsenhederne om den faglige professionelle udvikling (herunder det administrative område) Bistand til de faglige og administrative enheder ved - beskrivelse af nye digitale forretningsløsninger ( kravspecifikationer ) - valg af løsninger - anskaffelser (herunder økonomiovervejelser) - aftestning - implementering - leverandørkontakt Driftsvurdering ift. performance, stabilitet, økonomi mv. Indgå i tværmagistratslige fora på de tekniske områder - eks. i koordinerende fora vedr. den fælles ITdrift, fælles IT-arkitektur, fælles intranet eller andre fælles applikationer Medarbejdernes anvendelse af IT-løsningerne, herunder kompetencer til anvendelsen af IT-systemerne. Etablering og vedligeholdelse af supportorganisation for understøttelse af magistratsafdelingens medarbejdere, jvf. 4.1 Udpegning af medarbejdere til brugeruddannelse, jvf. 4.1 Samarbejdsaftaler mellem magistratsafdelingen og det fælles IT-driftscenter, jf. 4.2

10 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side Kompetencebehov Magistratsafdelingen vil til varetagelse af bl.a. de ovennævnte opgaver have behov for enten tilstedeværelsen af eller trækningsret på IT-kompetencer inden for eksempelvis nedenstående områder digital ledelse og strategiarbejde overordnet teknologividen platforme (eks. Notes, intranet, internet, ms-office) IT-arkitektur (inkl. dataarkitektur) værktøjer til digital forvaltning - internt og eksternt forandringsprocesser - arbejdsgangsanalyser mv. dokumentation og instruktion/vejledning kvalitetssikring IT-sikkerhedsaspekter leverandør- og kontraktstyring SLA-administration projektledelse kommunikationsløsninger herunder intranet 4. Support En forudsætning for medarbejdernes stabile og tilfredsstillende anvendelse af de digitale løsninger er, at der kan trækkes på tilstrækkelig support. 4.1 Brugeruddannelse Det er de enkelte forretningsområders ansvar i samarbejde med magistratsafdelingens IT-organisation, at brugerne af enkelte systemer og applikationer udpeges, uddannes, og at deres kompetencer vedligeholdes. 4.2 Det fælles driftscenter I forbindelse med etableringen af det fælles IT-driftscenter for hele kommunen, hvor der er lagt op til, at driftscentret har ansvaret for al teknisk support helt ud til den enkelte bruger, er det IT og Kommunikations ansvar, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem magistratsafdelingen og det fælles IT-driftscenter. Det enkelte forretningsområde er sammen med IT-organisationen ansvarlig for aftaler om evt. nødvendig udstationering af medarbejdere fra driftscentret. Det overordnede ansvar for kontakten til det fælles IT-driftscenter er placeret hos IT og Kommunikation. De mere konkrete forhold omkring samarbejdet og rollefordelingen mellem magistratsafdelingen og det fælles IT-driftscenter skal behandles, når driftscentret er etableret.

11 Borgerservice og Biblioteker marts 2006 Side Intern drift i magistratsafdelingen Der kan i magistratsafdelingen være behov for at have nem adgang til tekniske test- og/eller udviklingsmiljøer. Det er IT og Kommunikations opgave at etablere denne adgang normalt via det fælles IT-driftscenter eller, hvis det ikke er tilfredsstillende - selv at etablere det tekniske miljø. Hvis IT-driftscentret ikke råder over den nødvendige kapacitet eller kompetence til driftafvikling af specielle applikationer, kan der ligeledes være behov for at aftale lokal driftafvikling med IT og Kommunikation. 5. Finansieringsmodeller Der skal i vid udstrækning søges eksterne midler til finansiering af udviklingsprojekter fra forskellige udviklingsfonde eksempelvis Folkebibliotekernes Udviklingspulje og Det Elektroniske Folke- og forskningsbibliotek (DEF). Internt i Århus Kommune kan der søges midler fra den fælleskommunale IT-pulje. Der skal internt i magistratsafdelingen etableres en fælles udviklingspulje finansieret af forvaltningerne. Denne pulje vil kunne anvendes som medfinansiering til projekter med ekstern finansiering. Med henblik på at reducere udviklings- og driftsomkostninger skal der arbejdes på at etablere samarbejde med andre interessenter om fællesudvikling og samdrift af netbaserede løsninger.

12

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Bilag: IKT-arkitektur. IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010

Bilag: IKT-arkitektur. IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010 Bilag: IKT-arkitektur IKT-arkitektur i Faaborg-Midtfyn Kommune 2006-2010 OSG-IKT Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Overordnet model for IKT-arkitekturen... 2 1.2 Den nationale strategi

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation.

Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation. Forord Med den nye organisation i By og Landskabsforvaltningen er der skabt en organisationsstruktur, som skal understøtte målet om endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Inden for

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Side 1 af 21. Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet. Undertitel. Anden bidragyder

Side 1 af 21. Forklaring/kommentar Koncernfælles IT-strategi for Trafikministeriet. Undertitel. Anden bidragyder Side 1 af 21 Felt Titel Undertitel Forfatter Anden bidragyder Udgiver/ forlægger Ansvarlig institution Copyright Serietitel og - nummer Noter og andre oplysninger Emneord Resumé Forklaring/kommentar Koncernfælles

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding

Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + nline branding Public Digital Governance 2006 Dansk Best Practice + + + = nline branding Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord 3 1. Sammenfatning... 4 1.1 Model for god Public Digital Governance...4 1.2

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere