Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats"

Transkript

1 Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle og afgive indstillinger om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Der er således blevet uddelt ca. 300 mio. kroner og igangsat 103 projekter med det formål at støtte den regionale erhvervsudvikling. Ligeså vigtigt er det, at Vækstforum igennem de første to år har lykkes at skabe rammerne for erhvervsudviklingsindsatsen i regionen baseret på et tæt samarbejde med de øvrige erhvervsfremmeaktører i regionen. Samarbejdet har skabt forudsætningen for en erhvervsudviklingsstrategi med en regional opbakning, som er blevet understøttet af handlingsplaner og konkrete projekter. Dato: 3. marts 2009 Sagsnummer: Vækstforumsekretariatet Alléen Sorø Tlf.: Vækstforum Sjælland har i løbet af 2008 igangsat en række aktiviteter der fremmer vækst og udvikling i regionen. I 2008 har vækstforum blandt andet: støttet, at 85 virksomheder har fået et innovationstjek udført af DELTA innovationsagenter. medvirket til, at 10 af de ovenstående 85 virksomheder er gået videre med en plan for innovationsudvikling med midler fra vækstforum. Virksomhederne melder om stor tilfredshed. medvirket til, at 105 virksomheder har deltaget i møder med Risø DTU om mulighederne for at udnytte Risø DTUs forskning i virksomhedernes teknologiudvikling. 44 projekter er identificeret, og 15 projekter er påbegyndt, fx Sunarc Technology i Rønnede, som fremstiller antirefleks glas, som kan optimeres med Risø DTUs viden inden for nanoteknologi. medvirket til, at 52 virksomheder er blevet screenet via projektet Vækstdriver gennemført af CAT. To af de screenede virksomheder har opnået kontakt til venturekapitalkilder. tilvejebragt grundlaget for en regional kapitalfond på 100 mio. kr. Der arbejdes videre på initiativet i samarbejde CAT, Region Hovedstaden og Vækstfonden. sponsoreret CONNECT Denmark, der gennem sine aktiviteter skaber og udvikler vækstvirksomheder. I løbet af 2008 har CONNECT Denmark screenet 76 virksomheder. 10 er gået vide- Side 1

2 re til såkaldte springboards, hvor virksomheder præsenterer deres forretningsidé for et rådgivningspanel. skabt grundlaget for, at 48 håndværkere har gennemført en energiefteruddannelse for små og mellemstore virksomheder i region Sjælland. gennem sin kontrakt med Invest in Denmark, skabt kontakt til en udenlandsk medicinalvirksomhed, som skaber 35 nyoprettede arbejdspladser i forbindelse med etablering af virksomhed. sørget for at regionens mange nyudviklede helårsturismeprodukter har været i fokus i en storstilet synliggørelsesindsats på en række markeder, Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Polen gennem kontrakten med Østdansk Turisme. samarbejdet med Copenhagen Capacity, der i løbet af året har tiltrukket en belgisk logistikvirksomhed til Tåstrup. Der er potentiale for tilsvarende virksomheder i Greve, Køge, Ringsted og andre steder langs transportkorridoren. medvirket til opkvalificering af 27 medarbejdere gennem uddannelse og indførslen af et kvalitets- og produktionsstyringssystem i en virksomhed på Lolland. støttet udvikling af en ny Kortere Videregående Udannelse indenfor området Vedvarende energiteknik på Lolland. bidraget til at hæve gennemførelsesfrekvensen på ungdomsuddannelserne i regionen i samarbejde med 4 uddannelsesinstitutioner ved hjælp af brugerdreven innovation. støttet udviklingen af lærerige miljøoplevelser og -attraktioner. Projektet har modtaget Turismens Initiativpris Direkte opfølgning på vækstforums aktiviteter Det er et vilkår for evalueringen af vækstforums arbejde, at de enkelte initiativer for de flestes vedkommende stadig er i gang, og at tidsrummet for gennemførelsen af mange af indsatserne på nuværende tidspunkt har været så kort, at det ikke er hensigtsmæssigt at måle deres effekt. For at sikre kvaliteten i det fremtidige arbejde og få viden om effekten af vækstforums arbejde er der igangsat en række opfølgningsaktiviteter med det formål at tilvejebringe indsigt i og evaluering af effekterne af vækstforums aktiviteter. For at få et godt værktøj til udvikling af Vækstforums indsats på erhvervsudviklingsområdet i regionen har Copenhagen Economics udarbejdet en analyse strategi for vækstforum. Analysestrategien giver forslag til hvordan vækstforums initiativer kan evalueres, og hvordan erfaringer og resultater fra evalueringen bedst indgår i nye initiativer og udarbejdelsen af kommende erhvervsudviklingsstrategier. Der er ligeledes blevet igangsat en nulpunkts analyse, som skal give indsigt og viden om effekten af Vækstforums samlede arbejdsindsats på den regionale erhvervsudvikling, som tager udgangspunkt i Der forventes en midtvejsmåling i 2011 og en slutmåling i 2014 på udvalgte indsatsområder. Aktivitetstyper under vækstforum (arbejdsformer) For at leve op til formålet for vækstforum er der igangsat en lang række forskellige aktiviteter. Disse kan deles op under fire arbejdsformer, nemlig projekter, kontrakter, partnerskabsaftalen og medlemskaber. Projekter er et centralt redskab til at implementere vækstforums strategi og handlingsplan. Projekterne indeholder for det meste konkrete tidsbestemte aktiviteter som i de fleste tilfælde har opnået medfinansiering igennem en ansøgningsrunde. Side 2

3 Vækstforum har indgået kontrakter med 6 aktører som besidder en særlig viden og kompetence inden for uddannelse, investeringsfremme, markedsføring og forskning. Kontrakterne skal sikre en målrettet og kompetent indsats inden for vækstforums erhvervsstrategi. Kontrakterne skal bidrage til at det stærkeste hold i forhold til de enkelte aktiviteter. Risø og Copenhagen Capacity og Invest in Denmark udgør eksempler på kontraktholdere. Kontrakten med Invest in Denmark har bl.a. til formål at støtte kompetenceudviklingen og institutionsdannelsen i regionen inden for udvalgte temaer. Vækstforum Sjælland og Regeringen indgik i 2007 en regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling fra Dertil er der i juni 2008 indgået et tillæg med nye initiativer, i alt 37 initiativer. Aftalen indeholder en række indsatsområder som parterne vil gøre en ekstra indsats for. Vækstforum har udpeget 13 tovholdere fra regionale institutioner som står for 16 af de 37 initiativer som partnerskabsaftalen indeholder. Tovholdere kan være kommuner samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Endelig indgår Vækstforum i en lang række interesseorganisationer og har et medlemskab i en række foreninger med det formål at pleje vækstforums interesser og få adgang til ressourcer, som fremmer erhvervsudviklingen og væksten i regionen. Bl.a. er vi repræsenteret i bestyrelsen for Øresund Science Region og i Reg Lab, samt medlem af Connect Denmark. Styringsinstrumenter Vækstforum vil stille det stærkeste hold i forhold til de enkelte initiativer og fremme samarbejdet mellem regionens aktører. For at skabe det nødvendige møde mellem aktørerne er der igangsat en række initiativer, som fungerer som styringsinstrumenter. Vækstforum har fra 2008 arbejdet med tematiserede idéindkaldelser for at sikre større strategiske indsatser. Idéindkaldelserne skal styrke samspillet mellem vækstforum og aktørerne samt minimere ansøgernes tidsforbrug på ansøgninger som alligevel ikke godkendes. De indkommende ideer bliver vurderet af vækstforum, som udpeger de ideer, som skal udbygges til egentlige ansøgninger. Ved hver ideinkaldelse inviteres alle interesserede til idéseminar inden for temaet, og får derved mulighed for at deltage i regionens erhvervsudvikling. Udviklingsværksteder, som allerede bliver gennemført inden for uddannelsesområdet, udgør et fremtidigt redskab til at generere nye ideer inden for erhvervsudviklingsområdet. Endelig har vækstforum opbygget en stop-and-go mekanisme i deres styring af de projekter, som igangsættes. For projekter af en vis størrelse vil der være et krav om at projektet opdeles i faser, som følges op af udbetalinger opdelt i rater. Fortsat udbetaling til et projekt vil være afhængig af vurdering af tidligere fasers bidrag til projektets målsætning og forventede effekter. Opgjorte effekter I større erhvervspolitiske indsatser, som de regionale, der involverer mange forskellige initiativer, fokusområder, deltagere og et forholdsvist stort geografisk område, kan det være vanskeligt at skabe sig et overblik over den egentlige effekt. På mange områder er det det lange seje træk, der skal til. Det tager således tid at påvirke erhvervsudviklingen i regionen, så en vis portion tålmodighed er nødvendig. Det står dog allerede klart at vækstforum har lykkes i forhold til et af deres centrale ansvarsområder, nemlig at sikre en sammenhæng mellem erhvervsudviklingsstrategien for regionen og de årlige handlingsplaner og deres realisering gennem de igangsatte projekter. Side 3

4 Allerede nu er det muligt at komme med de første vurderinger af effekten af delaktiviteter igangsat af vækstforum. Vækstforum har siden starten af 2007 sat en række aktiviteter i gang, og der er allerede resultater, der kan måles. I handlingsplan 2008 er der anført mål og indikatorer for alle handlingsplanens 10 punkter. Indikatorerne skal sikre, at man løbende skal kunne forholde sig til handlingsplanens opfyldelsesgrad. De 25 indikatorer har således karakter af procesmål for handlingsplanens udmøntning. Status på mål og indikatorer opgøres på baggrund af de samlede initiativer fra 2007 og 2008, da initiativer fra 2007 også har indflydelse på handlingsplanens opfyldelsesgrad. Det vil sige, at det er gennemførte, igangsatte og bevilgede initiativer pr. 31. december 2008, som de efterfølgende eksempler på status indenfor enkelte områder i handlingsplanen er baseret på. For en gennemgang af samtlige mål og indikatorer for handlingsplan 2008 henvises til årsrapporten for 2008 bilag 1. Eksempler på status for opfyldelse af mål og indikatorer i Handlingsplan 2008: 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi Mål Vækstforum ønsker, at regionen til FN-klimakonferencen i 2009 kan fremvise demonstrationsanlæg og eksempelprojekter inden for vedvarende energi i international målestok og særklasse, bl.a. projekter med finansiering fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Indikatorer Igangsættelse af 2-3 demonstrationsanlæg inden for vedvarende energi og andre energiteknologier med henblik på at være funktionelle demonstrationsanlæg ved klimakonferencen Regionens andel af bevillingerne fra EUDP-programmet er mindst 20 procent. Mindst 5 besøg af internationale investorer der påtænker investering i udvikling og produktion på miljø- og energiområdet inden klimakonferencen i Status Vækstforum har givet bevillinger til flere demonstrationsanlæg i 2008, 4 eksempler på dette er: Klimademonstrationer Lollands Vand", Klimaindsats på Roskildeegnen, Cluster Biofuels Denmark ved Kalundborg og Brintbyen ved Nakskov. Vækstforum har samarbejdskontrakter med Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. I forbindelse med kontrakterne er det bl.a. forudsat, at der i løbet af 2008 skulle gennemføres en række besøgsprogrammer. Både Invest in Denmark og Copenhagen Capacity har gennemført aktiviteter i 2008, der har præsenteret regionen for internationale investorer. På RUC blev der afholdt et arrangement, I-Techforum, hvor investeringsvillige udenlandske virksomheder mødte venturesøgende virksomheder. Halvdelen af de 150 deltagere var fra udlandet. Side 4

5 2. Vilje, evne og vejen til vækst Mål Vækstforum ønsker, at der skal være tilstrækkelig kapital til vækstvirksomheder, der har et godt forretningsgrundlag, men mangler større investeringer for at skabe vækst. Vækstforum ønsker at styrke små og mellemstore virksomheders lederes kompetencer indenfor innovation. Indikatorer Antal af virksomheder der, via vækstforums initiativer, får skabt kontakt med venturekapitalkilder. Deltagelse af ledere fra små og mellemstore virksomheder i efteruddannelse indenfor innovation. Status Vækstforum sponsorerer CONNECT Denmark, der gennem sine aktiviteter skaber og udvikler vækstvirksomheder. I løbet af 2008 har CONNECT Denmark gennemført en række konkrete aktiviteter i regionen, bl.a. er 76 virksomheder i regionen blevet screenet, og af disse er 10 gået videre til springboards, hvor virksomheder præsenterer deres forretningsidé for et kompetent rådgivningspanel. CAT har gennemført projektet Vækstdriver fra foråret 2007 til sommeren Af de 52 vækstiværksættere, der er blevet screenet, har 2 virksomheder fået kontakt til venturekapitalkilder. I 2008 er der desuden taget initiativ til en regional kapitalfond, hvor der er afsat 35 mio. kr. 3. Vidensamarbejde med institutioner i regionen og i andre regioner Mål Vækstforum ønsker, at regionens virksomheder samarbejder med de bedste videninstitutioner for at få relevant og anvendelig viden til deres videre udvikling. Indikatorer Antallet af virksomheder, der deltager i vækstforums initiativer vedr. videnopbygning og - udveksling. Mindst halvdelen af de deltagende virksomheder igangsætter udviklingsforløb som følge af tilført viden. Status Der er i slutningen af 2008 foretaget en tværgående evaluering af vækstforums igangsatte innovationsservice, og alle projektholdere er videninstitutioner. I projektet Innovationsagenter (DELTA) har 85 små og mellemstore virksomheder i regionen fra maj 2007 til september 2008 gennemgået et innovationscheck, hvoraf 11 er gået videre i konkrete innovationsforløb. Side 5

6 Projektet Vækstdriver (CAT) har screenet 52 vækstiværksættere, hvoraf 13 af virksomhederne fik en vurdering af virksomhedens muligheder og begrænsninger og identificering af nye forretningsmuligheder. I forbindelse med projektet Fra forskningsbaseret viden til vækst i virksomheder (Risø DTU) har der været dialog med 105 virksomheder. 44 mulige projekter er identificeret (42 %), og 15 er gået videre i et modningsforløb. Det tilsvarer 14% af alle de virksomheder, som Risø DTU indledningsvis var i dialog med. I det sidste år har vækstforum endvidere udarbejdet en række udvalgte implementeringssager. Klimaindsatsen, regional innovationsservice samt uddannelse og kompetence har udgjort temaerne for de første implementeringssager. Projektansøgningerne udgør udgangspunktet for implementeringssagerne. Implementeringssagerne undersøger hvor langt de igangsatte initiativer inden for udvalgte temaområder er i forhold til den forventede målopfyldelse i erhvervsudviklingsstrategien. Endvidere indgår spørgeskemaundersøgelser i implementeringssagerne med det formål at afdække hvilken betydning initiativerne har på virksomhederne i regionen. Implementeringssagerne viser overordnet, at indsatsen inden for de udvalgte temaer bidrager til opfølgning af målene og at indsatsen har en række positive effekter, som ikke allerede indgår i målene. Forbedret adgang for virksomhederne til ekstern viden udgør en af de utilsigtede effekter af indsatsen. Endelig betyder implementeringen af partnerskabsaftalen via tovholderaftaler at vækstforums rolle som netværksfacilitator understøttes, og er dermed en god indgang til at komme i dialog med en række aktører indenfor partnerskabsaftalens temaområder. Tovholderne har ansvaret for at sikre fremdrift og drive den konkrete proces med udvalgte initiativer, bl.a. ved at etablere netværk og igangsætte relevante projekter, der støtter op om målsætningerne. Der er opgjort effekter for flere konkrete projekter og initiativer igangsat og finansieret af vækstform. Nogle af disse er nævnt på første side og i opfølgningsarbejderne på handlingsplanen 2008 ovenfor. Effekten af de enkelte initiativer findes ligeledes i årsrapporterne, hvor de ofte er yderligere beskrevet. Initiativerne skal forstås som projekter, kontrakter og andre aktiviteter, der er medvirkende til at opfylde mål og indikatorer for strategien og handlingsplanerne. Årsrapporten for 2007 kan læses på vækstforums hjemmeside, mens årsrapporten for 2008 venter på at blive godkendt på vækstforums møde. Opsamling: Effekt af Vækstforums indsats Vækstforums opgavesammensætning er bred og kompleks, hvilket har indflydelse på effekterne, som falder inden for flere områder. Vækstforum har igangsat en lang række aktiviteter for at styrke den regionale erhvervsudvikling. Aktiviteterne har både været rettet imod at skabe direkte effekter i relation til indsatsområderne i strategien for erhvervsudvikling i region Sjælland. Lige så vigtigt har det været at skabe resultater i forhold til et af vækstforums kerneformål, nemlig at opbygge rammerne for at erhvervsudviklingen, som bygger på et inspirerende og resultatorienteret samarbejde med erhvervsfremmeaktører i og uden for regionen. Side 6

7 Rammerne er bl.a. blevet udviklet på baggrund af indgåelse af kontrakter med centrale erhvervsfremmeaktører og ved implementering af partnerskabsaftalen igennem tovholderaftaler. Vækstforums arbejdsindsats har ifølge en analyse fra Copenhagen Economics ligeledes haft den indirekte effekt at; Der opbygges ny viden hos virksomheder og blandt aktørerne. Aktører, som ikke tidligere kendte hinanden, samarbejder nu. Der skabes bevidsthed om behovet for at arbejde sammen, hvis der skal flyttes noget. Store institutioner er begyndt at fokusere mere på regional udvikling. Risø DTU og RUC er gode eksempler. Endelig har vækstforums arbejde haft nogle strategiske effekter identificeret af Copenhagen economics, som ligeledes har indflydelse på at regionen på sigt kan bevæge sig i den rigtige retning. Blandt strategiske effekter som Copenhagen Economics har identificeret kan følgende nævnes: Udvise strategisk lederskab: Ved at skabe øget tiltro til vækst- og udviklingsmuligheder i regionen blandt virksomheder og andre parter. Udøve strategisk indflydelse: Ved at påvirke aktørernes roller, styrke sammenhængen mellem den regionale strategi og partnernes aktiviteter og planer. Påvirke aktører: Ved at fremme øgede investeringer på de områder, som strategien prioriterer. Skabe synergi: Ved at begrænse dobbeltarbejde og overlap i eksempelvis erhvervsservice og rådgivning. Engagere og involvere: Ved at skabe forbedret kvalitet i projekter gennem best practice, og anvendelse af bestemte projektmodeller. Viden om effekterne af vækstforums indsats er helt essentiel for at vækstform fremtidssikrer sin egen vision om vækst igennem nytænkning og samarbejde. Derfor er der også fokus på at indsamle viden og udarbejde analyser om effekterne, der skal bidrage til at skabe de bedste rammer for erhvervsudvikling i regionen. Viden om effekter af vækstforums indsats og processerne vil løbende blive videreformidlet bl.a. igennem implementeringssagerne og nulpunktsanalyserne, og vil være tilgængelig på regionens hjemmesider. Side 7

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere:

Referat. Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted. Deltagere: Referat Møde i Vækstforum Sjælland torsdag den 6. september 2012 kl. 09:30 Sørup Herregaard, Ringsted Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020

Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Sammen skaber vi VÆKST og ARBEJDSPLADSER 2016 til 2020 Indhold Sammen skaber vi vækst og arbejdspladser, 2016-2020... 4 Indledning... 4 Befolkningsudviklingen i Faxe Kommune... 5 Bosætning... 6 Beskæftigelse

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 17. maj 2011 kl. 10:00 Grønt Center, Råhavegård Deltagere: Steen Bach Nielsen - Afbud Jens Stenbæk Flemming Stenild Henning Jensen Mette Touborg Stig Vestergaard

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13

Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13 Vækstforum Hovedstaden Bilag 3.1 Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13 November 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 2.1 KORT OM VÆKSTFORUMS

Læs mere