Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats"

Transkript

1 Notat Evaluering af Vækstforums erhvervsudviklingsindsats I erhvervsfremmeloven konkretiseres det, at vækstforums centrale opgave er at udarbejde en regional udviklingsstrategi og inden for denne udvikle og afgive indstillinger om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Der er således blevet uddelt ca. 300 mio. kroner og igangsat 103 projekter med det formål at støtte den regionale erhvervsudvikling. Ligeså vigtigt er det, at Vækstforum igennem de første to år har lykkes at skabe rammerne for erhvervsudviklingsindsatsen i regionen baseret på et tæt samarbejde med de øvrige erhvervsfremmeaktører i regionen. Samarbejdet har skabt forudsætningen for en erhvervsudviklingsstrategi med en regional opbakning, som er blevet understøttet af handlingsplaner og konkrete projekter. Dato: 3. marts 2009 Sagsnummer: Vækstforumsekretariatet Alléen Sorø Tlf.: Vækstforum Sjælland har i løbet af 2008 igangsat en række aktiviteter der fremmer vækst og udvikling i regionen. I 2008 har vækstforum blandt andet: støttet, at 85 virksomheder har fået et innovationstjek udført af DELTA innovationsagenter. medvirket til, at 10 af de ovenstående 85 virksomheder er gået videre med en plan for innovationsudvikling med midler fra vækstforum. Virksomhederne melder om stor tilfredshed. medvirket til, at 105 virksomheder har deltaget i møder med Risø DTU om mulighederne for at udnytte Risø DTUs forskning i virksomhedernes teknologiudvikling. 44 projekter er identificeret, og 15 projekter er påbegyndt, fx Sunarc Technology i Rønnede, som fremstiller antirefleks glas, som kan optimeres med Risø DTUs viden inden for nanoteknologi. medvirket til, at 52 virksomheder er blevet screenet via projektet Vækstdriver gennemført af CAT. To af de screenede virksomheder har opnået kontakt til venturekapitalkilder. tilvejebragt grundlaget for en regional kapitalfond på 100 mio. kr. Der arbejdes videre på initiativet i samarbejde CAT, Region Hovedstaden og Vækstfonden. sponsoreret CONNECT Denmark, der gennem sine aktiviteter skaber og udvikler vækstvirksomheder. I løbet af 2008 har CONNECT Denmark screenet 76 virksomheder. 10 er gået vide- Side 1

2 re til såkaldte springboards, hvor virksomheder præsenterer deres forretningsidé for et rådgivningspanel. skabt grundlaget for, at 48 håndværkere har gennemført en energiefteruddannelse for små og mellemstore virksomheder i region Sjælland. gennem sin kontrakt med Invest in Denmark, skabt kontakt til en udenlandsk medicinalvirksomhed, som skaber 35 nyoprettede arbejdspladser i forbindelse med etablering af virksomhed. sørget for at regionens mange nyudviklede helårsturismeprodukter har været i fokus i en storstilet synliggørelsesindsats på en række markeder, Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Polen gennem kontrakten med Østdansk Turisme. samarbejdet med Copenhagen Capacity, der i løbet af året har tiltrukket en belgisk logistikvirksomhed til Tåstrup. Der er potentiale for tilsvarende virksomheder i Greve, Køge, Ringsted og andre steder langs transportkorridoren. medvirket til opkvalificering af 27 medarbejdere gennem uddannelse og indførslen af et kvalitets- og produktionsstyringssystem i en virksomhed på Lolland. støttet udvikling af en ny Kortere Videregående Udannelse indenfor området Vedvarende energiteknik på Lolland. bidraget til at hæve gennemførelsesfrekvensen på ungdomsuddannelserne i regionen i samarbejde med 4 uddannelsesinstitutioner ved hjælp af brugerdreven innovation. støttet udviklingen af lærerige miljøoplevelser og -attraktioner. Projektet har modtaget Turismens Initiativpris Direkte opfølgning på vækstforums aktiviteter Det er et vilkår for evalueringen af vækstforums arbejde, at de enkelte initiativer for de flestes vedkommende stadig er i gang, og at tidsrummet for gennemførelsen af mange af indsatserne på nuværende tidspunkt har været så kort, at det ikke er hensigtsmæssigt at måle deres effekt. For at sikre kvaliteten i det fremtidige arbejde og få viden om effekten af vækstforums arbejde er der igangsat en række opfølgningsaktiviteter med det formål at tilvejebringe indsigt i og evaluering af effekterne af vækstforums aktiviteter. For at få et godt værktøj til udvikling af Vækstforums indsats på erhvervsudviklingsområdet i regionen har Copenhagen Economics udarbejdet en analyse strategi for vækstforum. Analysestrategien giver forslag til hvordan vækstforums initiativer kan evalueres, og hvordan erfaringer og resultater fra evalueringen bedst indgår i nye initiativer og udarbejdelsen af kommende erhvervsudviklingsstrategier. Der er ligeledes blevet igangsat en nulpunkts analyse, som skal give indsigt og viden om effekten af Vækstforums samlede arbejdsindsats på den regionale erhvervsudvikling, som tager udgangspunkt i Der forventes en midtvejsmåling i 2011 og en slutmåling i 2014 på udvalgte indsatsområder. Aktivitetstyper under vækstforum (arbejdsformer) For at leve op til formålet for vækstforum er der igangsat en lang række forskellige aktiviteter. Disse kan deles op under fire arbejdsformer, nemlig projekter, kontrakter, partnerskabsaftalen og medlemskaber. Projekter er et centralt redskab til at implementere vækstforums strategi og handlingsplan. Projekterne indeholder for det meste konkrete tidsbestemte aktiviteter som i de fleste tilfælde har opnået medfinansiering igennem en ansøgningsrunde. Side 2

3 Vækstforum har indgået kontrakter med 6 aktører som besidder en særlig viden og kompetence inden for uddannelse, investeringsfremme, markedsføring og forskning. Kontrakterne skal sikre en målrettet og kompetent indsats inden for vækstforums erhvervsstrategi. Kontrakterne skal bidrage til at det stærkeste hold i forhold til de enkelte aktiviteter. Risø og Copenhagen Capacity og Invest in Denmark udgør eksempler på kontraktholdere. Kontrakten med Invest in Denmark har bl.a. til formål at støtte kompetenceudviklingen og institutionsdannelsen i regionen inden for udvalgte temaer. Vækstforum Sjælland og Regeringen indgik i 2007 en regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling fra Dertil er der i juni 2008 indgået et tillæg med nye initiativer, i alt 37 initiativer. Aftalen indeholder en række indsatsområder som parterne vil gøre en ekstra indsats for. Vækstforum har udpeget 13 tovholdere fra regionale institutioner som står for 16 af de 37 initiativer som partnerskabsaftalen indeholder. Tovholdere kan være kommuner samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Endelig indgår Vækstforum i en lang række interesseorganisationer og har et medlemskab i en række foreninger med det formål at pleje vækstforums interesser og få adgang til ressourcer, som fremmer erhvervsudviklingen og væksten i regionen. Bl.a. er vi repræsenteret i bestyrelsen for Øresund Science Region og i Reg Lab, samt medlem af Connect Denmark. Styringsinstrumenter Vækstforum vil stille det stærkeste hold i forhold til de enkelte initiativer og fremme samarbejdet mellem regionens aktører. For at skabe det nødvendige møde mellem aktørerne er der igangsat en række initiativer, som fungerer som styringsinstrumenter. Vækstforum har fra 2008 arbejdet med tematiserede idéindkaldelser for at sikre større strategiske indsatser. Idéindkaldelserne skal styrke samspillet mellem vækstforum og aktørerne samt minimere ansøgernes tidsforbrug på ansøgninger som alligevel ikke godkendes. De indkommende ideer bliver vurderet af vækstforum, som udpeger de ideer, som skal udbygges til egentlige ansøgninger. Ved hver ideinkaldelse inviteres alle interesserede til idéseminar inden for temaet, og får derved mulighed for at deltage i regionens erhvervsudvikling. Udviklingsværksteder, som allerede bliver gennemført inden for uddannelsesområdet, udgør et fremtidigt redskab til at generere nye ideer inden for erhvervsudviklingsområdet. Endelig har vækstforum opbygget en stop-and-go mekanisme i deres styring af de projekter, som igangsættes. For projekter af en vis størrelse vil der være et krav om at projektet opdeles i faser, som følges op af udbetalinger opdelt i rater. Fortsat udbetaling til et projekt vil være afhængig af vurdering af tidligere fasers bidrag til projektets målsætning og forventede effekter. Opgjorte effekter I større erhvervspolitiske indsatser, som de regionale, der involverer mange forskellige initiativer, fokusområder, deltagere og et forholdsvist stort geografisk område, kan det være vanskeligt at skabe sig et overblik over den egentlige effekt. På mange områder er det det lange seje træk, der skal til. Det tager således tid at påvirke erhvervsudviklingen i regionen, så en vis portion tålmodighed er nødvendig. Det står dog allerede klart at vækstforum har lykkes i forhold til et af deres centrale ansvarsområder, nemlig at sikre en sammenhæng mellem erhvervsudviklingsstrategien for regionen og de årlige handlingsplaner og deres realisering gennem de igangsatte projekter. Side 3

4 Allerede nu er det muligt at komme med de første vurderinger af effekten af delaktiviteter igangsat af vækstforum. Vækstforum har siden starten af 2007 sat en række aktiviteter i gang, og der er allerede resultater, der kan måles. I handlingsplan 2008 er der anført mål og indikatorer for alle handlingsplanens 10 punkter. Indikatorerne skal sikre, at man løbende skal kunne forholde sig til handlingsplanens opfyldelsesgrad. De 25 indikatorer har således karakter af procesmål for handlingsplanens udmøntning. Status på mål og indikatorer opgøres på baggrund af de samlede initiativer fra 2007 og 2008, da initiativer fra 2007 også har indflydelse på handlingsplanens opfyldelsesgrad. Det vil sige, at det er gennemførte, igangsatte og bevilgede initiativer pr. 31. december 2008, som de efterfølgende eksempler på status indenfor enkelte områder i handlingsplanen er baseret på. For en gennemgang af samtlige mål og indikatorer for handlingsplan 2008 henvises til årsrapporten for 2008 bilag 1. Eksempler på status for opfyldelse af mål og indikatorer i Handlingsplan 2008: 1. Region Sjælland satser på vedvarende energi Mål Vækstforum ønsker, at regionen til FN-klimakonferencen i 2009 kan fremvise demonstrationsanlæg og eksempelprojekter inden for vedvarende energi i international målestok og særklasse, bl.a. projekter med finansiering fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Indikatorer Igangsættelse af 2-3 demonstrationsanlæg inden for vedvarende energi og andre energiteknologier med henblik på at være funktionelle demonstrationsanlæg ved klimakonferencen Regionens andel af bevillingerne fra EUDP-programmet er mindst 20 procent. Mindst 5 besøg af internationale investorer der påtænker investering i udvikling og produktion på miljø- og energiområdet inden klimakonferencen i Status Vækstforum har givet bevillinger til flere demonstrationsanlæg i 2008, 4 eksempler på dette er: Klimademonstrationer Lollands Vand", Klimaindsats på Roskildeegnen, Cluster Biofuels Denmark ved Kalundborg og Brintbyen ved Nakskov. Vækstforum har samarbejdskontrakter med Invest in Denmark og Copenhagen Capacity. I forbindelse med kontrakterne er det bl.a. forudsat, at der i løbet af 2008 skulle gennemføres en række besøgsprogrammer. Både Invest in Denmark og Copenhagen Capacity har gennemført aktiviteter i 2008, der har præsenteret regionen for internationale investorer. På RUC blev der afholdt et arrangement, I-Techforum, hvor investeringsvillige udenlandske virksomheder mødte venturesøgende virksomheder. Halvdelen af de 150 deltagere var fra udlandet. Side 4

5 2. Vilje, evne og vejen til vækst Mål Vækstforum ønsker, at der skal være tilstrækkelig kapital til vækstvirksomheder, der har et godt forretningsgrundlag, men mangler større investeringer for at skabe vækst. Vækstforum ønsker at styrke små og mellemstore virksomheders lederes kompetencer indenfor innovation. Indikatorer Antal af virksomheder der, via vækstforums initiativer, får skabt kontakt med venturekapitalkilder. Deltagelse af ledere fra små og mellemstore virksomheder i efteruddannelse indenfor innovation. Status Vækstforum sponsorerer CONNECT Denmark, der gennem sine aktiviteter skaber og udvikler vækstvirksomheder. I løbet af 2008 har CONNECT Denmark gennemført en række konkrete aktiviteter i regionen, bl.a. er 76 virksomheder i regionen blevet screenet, og af disse er 10 gået videre til springboards, hvor virksomheder præsenterer deres forretningsidé for et kompetent rådgivningspanel. CAT har gennemført projektet Vækstdriver fra foråret 2007 til sommeren Af de 52 vækstiværksættere, der er blevet screenet, har 2 virksomheder fået kontakt til venturekapitalkilder. I 2008 er der desuden taget initiativ til en regional kapitalfond, hvor der er afsat 35 mio. kr. 3. Vidensamarbejde med institutioner i regionen og i andre regioner Mål Vækstforum ønsker, at regionens virksomheder samarbejder med de bedste videninstitutioner for at få relevant og anvendelig viden til deres videre udvikling. Indikatorer Antallet af virksomheder, der deltager i vækstforums initiativer vedr. videnopbygning og - udveksling. Mindst halvdelen af de deltagende virksomheder igangsætter udviklingsforløb som følge af tilført viden. Status Der er i slutningen af 2008 foretaget en tværgående evaluering af vækstforums igangsatte innovationsservice, og alle projektholdere er videninstitutioner. I projektet Innovationsagenter (DELTA) har 85 små og mellemstore virksomheder i regionen fra maj 2007 til september 2008 gennemgået et innovationscheck, hvoraf 11 er gået videre i konkrete innovationsforløb. Side 5

6 Projektet Vækstdriver (CAT) har screenet 52 vækstiværksættere, hvoraf 13 af virksomhederne fik en vurdering af virksomhedens muligheder og begrænsninger og identificering af nye forretningsmuligheder. I forbindelse med projektet Fra forskningsbaseret viden til vækst i virksomheder (Risø DTU) har der været dialog med 105 virksomheder. 44 mulige projekter er identificeret (42 %), og 15 er gået videre i et modningsforløb. Det tilsvarer 14% af alle de virksomheder, som Risø DTU indledningsvis var i dialog med. I det sidste år har vækstforum endvidere udarbejdet en række udvalgte implementeringssager. Klimaindsatsen, regional innovationsservice samt uddannelse og kompetence har udgjort temaerne for de første implementeringssager. Projektansøgningerne udgør udgangspunktet for implementeringssagerne. Implementeringssagerne undersøger hvor langt de igangsatte initiativer inden for udvalgte temaområder er i forhold til den forventede målopfyldelse i erhvervsudviklingsstrategien. Endvidere indgår spørgeskemaundersøgelser i implementeringssagerne med det formål at afdække hvilken betydning initiativerne har på virksomhederne i regionen. Implementeringssagerne viser overordnet, at indsatsen inden for de udvalgte temaer bidrager til opfølgning af målene og at indsatsen har en række positive effekter, som ikke allerede indgår i målene. Forbedret adgang for virksomhederne til ekstern viden udgør en af de utilsigtede effekter af indsatsen. Endelig betyder implementeringen af partnerskabsaftalen via tovholderaftaler at vækstforums rolle som netværksfacilitator understøttes, og er dermed en god indgang til at komme i dialog med en række aktører indenfor partnerskabsaftalens temaområder. Tovholderne har ansvaret for at sikre fremdrift og drive den konkrete proces med udvalgte initiativer, bl.a. ved at etablere netværk og igangsætte relevante projekter, der støtter op om målsætningerne. Der er opgjort effekter for flere konkrete projekter og initiativer igangsat og finansieret af vækstform. Nogle af disse er nævnt på første side og i opfølgningsarbejderne på handlingsplanen 2008 ovenfor. Effekten af de enkelte initiativer findes ligeledes i årsrapporterne, hvor de ofte er yderligere beskrevet. Initiativerne skal forstås som projekter, kontrakter og andre aktiviteter, der er medvirkende til at opfylde mål og indikatorer for strategien og handlingsplanerne. Årsrapporten for 2007 kan læses på vækstforums hjemmeside, mens årsrapporten for 2008 venter på at blive godkendt på vækstforums møde. Opsamling: Effekt af Vækstforums indsats Vækstforums opgavesammensætning er bred og kompleks, hvilket har indflydelse på effekterne, som falder inden for flere områder. Vækstforum har igangsat en lang række aktiviteter for at styrke den regionale erhvervsudvikling. Aktiviteterne har både været rettet imod at skabe direkte effekter i relation til indsatsområderne i strategien for erhvervsudvikling i region Sjælland. Lige så vigtigt har det været at skabe resultater i forhold til et af vækstforums kerneformål, nemlig at opbygge rammerne for at erhvervsudviklingen, som bygger på et inspirerende og resultatorienteret samarbejde med erhvervsfremmeaktører i og uden for regionen. Side 6

7 Rammerne er bl.a. blevet udviklet på baggrund af indgåelse af kontrakter med centrale erhvervsfremmeaktører og ved implementering af partnerskabsaftalen igennem tovholderaftaler. Vækstforums arbejdsindsats har ifølge en analyse fra Copenhagen Economics ligeledes haft den indirekte effekt at; Der opbygges ny viden hos virksomheder og blandt aktørerne. Aktører, som ikke tidligere kendte hinanden, samarbejder nu. Der skabes bevidsthed om behovet for at arbejde sammen, hvis der skal flyttes noget. Store institutioner er begyndt at fokusere mere på regional udvikling. Risø DTU og RUC er gode eksempler. Endelig har vækstforums arbejde haft nogle strategiske effekter identificeret af Copenhagen economics, som ligeledes har indflydelse på at regionen på sigt kan bevæge sig i den rigtige retning. Blandt strategiske effekter som Copenhagen Economics har identificeret kan følgende nævnes: Udvise strategisk lederskab: Ved at skabe øget tiltro til vækst- og udviklingsmuligheder i regionen blandt virksomheder og andre parter. Udøve strategisk indflydelse: Ved at påvirke aktørernes roller, styrke sammenhængen mellem den regionale strategi og partnernes aktiviteter og planer. Påvirke aktører: Ved at fremme øgede investeringer på de områder, som strategien prioriterer. Skabe synergi: Ved at begrænse dobbeltarbejde og overlap i eksempelvis erhvervsservice og rådgivning. Engagere og involvere: Ved at skabe forbedret kvalitet i projekter gennem best practice, og anvendelse af bestemte projektmodeller. Viden om effekterne af vækstforums indsats er helt essentiel for at vækstform fremtidssikrer sin egen vision om vækst igennem nytænkning og samarbejde. Derfor er der også fokus på at indsamle viden og udarbejde analyser om effekterne, der skal bidrage til at skabe de bedste rammer for erhvervsudvikling i regionen. Viden om effekter af vækstforums indsats og processerne vil løbende blive videreformidlet bl.a. igennem implementeringssagerne og nulpunktsanalyserne, og vil være tilgængelig på regionens hjemmesider. Side 7

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum

Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum Analyseoplæg - Region Sjælland og Vækstforum 2013 2014 Ved udarbejdelsen af én samlet vækst- og udviklingsstrategi skal der foretages en samlende tværgående analyseindsats, som formår at kvalificere indholdet

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2008 Forord En række aktører og virksomheder i regionen og naboregioner har været med til at gennemføre Vækstforum Sjællands handlingsplan

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008

Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Handlingsplan 2008 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2008 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2008 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan.

Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Opfølgning på målsætningerne 4, 9 og 10 Den løbende opfølgning på målsætningerne i ReVUS følger en fastlagt plan. Til mødet i Vækstforum i december 2015 skal der gives en status på målsætningerne 4, 9

Læs mere