Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde"

Transkript

1 Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU får en mere fremtrædende rolle på den globale scene. Dette gælder særligt på udviklingsområdet, hvor EU fortsat har en komparativ fordel i forhold til både USA og BRIK-landene, som er Europas konkurrenter i kampen om global indflydelse. Omkring 70 procent af EU's udenrigsbudget går til udvikling, og EU-landene står for over halvdelen af den globale udviklings- og humanitære bistand. EU-Kommissionen alene er verdens største multilaterale donor med et større budget end IMF og Verdensbanken. Men i den nye verdensorden sikrer store summer af bistandspenge ikke længere EU en central placering på den internationale arena. Siden den økonomiske krises udbrud har Europa i stadig højere grad lukket sig om sig selv, og det politiske lederskab i form af at formulere en overbevisende vision for et globalt ansvarligt EU, er fortsat fuldstændigt fraværende. Det er derfor mere vigtigt end nogensinde, at progressive lande som Danmark træder i karakter, og bidrager aktivt til at sætte hensynet til verdens fattigste og en bæredygtig udvikling i centrum for EU s udviklingssamarbejde. Dette notat giver en række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan tage lederskab i EU s udviklingssamarbejde og sikre en mere effektiv tilgang til, hvordan udviklingsindsatsen skal gå på tværs af alle EU-politikområder, der påvirker udviklingslandene. Indhold 1. Baggrund På hvilke områder er der særligt behov for, at Danmark udviser lederskab og præger EUsamarbejdet? Civilsamfundssamarbejde og menneskerettighedsbaseret udvikling Politik-kohærens for udvikling (PCD) Afbureaukratisering Indenfor hvilke områder kan Danmark opnå en merværdi gennem EU frem for at handle på egen hånd? Internationale forhandlinger Fællesprogrammering Grøn normativ magt..6 1

2 1. Baggrund Cirka 10 procent af dansk udviklingsbistand ydes gennem EU, hvilket i 2011 svarer til ca. 1,5 milliard kroner. Derfor er det i dansk interesse at sikre så effektiv en anvendelse af disse midler som muligt. Ud af EU's udenrigsbudget går omkring 70 procent til udvikling, og EU bidrager med over halvdelen af den globale udviklings- og humanitære bistand. EU- Kommissionen alene er verdens største multilaterale donor med et større budget end IMF og Verdensbanken (jf. figur 1 og 2). Men i den nye verdensorden sikrer store summer af bistandspenge ikke længere EU en central placering på den internationale arena. EU mister hastigt terræn i forhold til nye aktører på udviklingsområdet, og business as usual er ganske enkelt ikke en mulighed, hvis EU skal forblive en førende samarbejdspartner for udviklingslandene. EU-Kommissionen vurderer selv, at 90 procent af den globale økonomiske vækst i fremtiden vil blive skabt uden for Europa og Kina har overhalet EU som Afrikas største handelspartner. Hvis resultater og indflydelse skal stå mål med Europas finansielle ressourcer, er en langt mere strategisk tilgang til, hvordan udviklingsindsatsen skal gå på tværs af alle EU-politikområde, der påvirker udviklingslandene, nødvendig. EU s komparative fordel som fortrukken samarbejdspartner for verdens fattige lande skal fastholde Europas unikke position ved at (for)blive et reelt værdimæssigt alternativ til verdens andre stormagter, frem for at gå på kompromis med de grundlæggende principper som EU ønsker at fremme globalt. Figur 1 Kilde: EU Donor Atlas 2012, Europa-Kommissionen Figur Kilde: OECD StatExtract EU Øvrige ikke EU DAC lande USA Japan Multilateral bistand i USD mil EU-instit. VB FN IMF Med Lissabontraktaten er Danmark og de øvrige EU-lande juridisk forpligtiget til, at det europæiske samarbejde skal bekæmpe fattigdom, samt fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på globalt plan. Disse traktatfæstede værdier stemmer meget præcist overens med hovedmålene i Retten til et bedre liv og den nye danske lov om udviklingssamarbejde. Lissabontraktaten giver således Dan- 2

3 mark en unik retlig platform til at fremme sine egne centrale målsætninger og værdier inden for en indflydelsessfære, der rækker langt udover det danske politiske system. Men det kræver målrettet prioritering og langsigtede indsatser inden for de prioriterede områder. På denne baggrund har Concord Danmark en række anbefaler, som er formuleret ud fra nedenstående to spørgsmål: 1. På hvilke områder er der særligt behov for, at Danmark udviser lederskab og præger EU-samarbejdet? 2. Indenfor hvilke områder kan Danmark opnå en merværdi gennem EU frem for at handle på egen hånd? 2. På hvilke områder er der særligt behov for, at Danmark udviser lederskab og præger EU-samarbejdet? 2.1 Civilsamfundssamarbejde og menneskerettighedsbaseret udvikling Danmark har tradition for og erfaring med strategisk inddragelse og kapacitetsopbygning af civilsamfundet både som et mål i sig selv og som en nøgle for menneskerettighedsbaseret udvikling, fattigdomsbekæmpelse og demokrati. Danmark har en komparativ styrke mht. strategisk inddragelse og kapacitetsopbygning af civilsamfundet, der kan være en model for EU og andre donorer (OECD 2012a; 2012b). I Danmarks udviklingsstrategi Retten til et Bedre Liv hedder det: Støtte til udviklingen af et stærkt og uafhængigt civilsamfund, der kæmper for de svageste og mest marginaliserede og giver dem en stemme i kampen for deres rettigheder, står centralt i den rettighedsbaserede tilgang (s. 9). Danmark har en stærk værdimæssig og strategisk interesse i og fordel ved at forstærke samarbejdet med civilsamfundet (CS) gennem EU, og at danske best practices potentielt udbredes fra Danmarks 16 programsamarbejdslande til EU s 140. Danmark har allerede udviklet retningslinjer til, hvordan en rettighedsbaseret tilgang til udvikling kan indgå i politikdialog og programmering, og kan derfor spille en særlig rolle i EU. Dette er ydermere relevant netop nu, idet EU har vedtaget handlingsplaner for menneskerettigheder og demokrati samt civilsamfundssamarbejde, som har bevæget EU i meget positiv retning på begge områder: Danmark skal gøre det til en strategisk topprioritet at gå forrest i EU s arbejde med civilsamfundssamarbejde og menneskerettigheder mhp. at styrke befolkninger i at kræve deres rettigheder og holde deres regeringer ansvarlige. Særligt på EU-delegationsniveau bør der arbejdes for en mere transparent, løbende struktureret dialog med CS, som både omfatter udformningen og gennemførelsen af road maps, strategier, politikker, programmer etc. 3

4 2.2 Politik-kohærens for udvikling (PCD) Gennem den nye danske lov om internationalt udviklingssamarbejde og Lissabontraktaten har Danmark forpligtet sig juridisk til at implementere PCD, som et redskab til at forbedre udviklingslandenes mulighed for at løfte sig selv ud af fattigdom. Men på trods heraf findes der fortsat alt for mange eksempler på, at EU s landbrugsstøtte, regnskabslovgivning, klimaog handelspolitik mv. spænder ben for udviklingen i verdens fattige lande. Danmark vil i efteråret 2013 fremsætte en national PCD-handlingsplan. Det bør fremgå klart af den EU-strategiske ramme, at Danmarks ambition er at finde en tilgang, som også kan danne model for andre EU-lande. Dette vil maksimere planenes indflydelsesmuligheder markant, og man bør allerede nu fastlægge de overordnede principper som handlingsplanen skal bygge på: 1. Planen skal indeholde konkrete og realiserbare politiske målsætninger inden for udvalgte politikområder, der er vedtaget med samtykke fra de relevante ressortministerier. 2. Planen skal omfatte etablering af en institutionel procedure, der sikrer, at Folketinget kan føre parlamentarisk kontrol med kohærens-princippet, herunder årlig PCD-screening mhp. at give udviklingsinput på relevante EUinitiativer. 3. Planen skal indføre afrapporteringspligt til Folketingets Udenrigsudvalg og Europaudvalg. For uddybning af de tre punkter henvises til Concord Danmarks notat om handlingsplanen samt rapporten Delivering Results. 2.3 Afbureaukratisering Stort set alle evalueringer fremhæver, at EU s bureaukratiske arbejdsgange hæmmer effektiviteten af EU-bistanden (OECD 2012a; DIIS 2013a; DIFD 2011; Udenrigsministeriet 2013). Derfor er der behov for, at Danmark aktivt tør gøre op med EU s tunge arbejdsgange og manglende inddragelse af eksterne stakeholdere i politikformulering og implementering. Danmark bør aktivt arbejde for mere fleksible, forudsigelige og åbne bistandsmodaliteter og -instrumenter i EUregi, samt indgå i konstruktiv dialog med danske civilsamfundsorganisationer i forhold til at styrke muligheder for egenfinansiering af EU-bistandsprojekter. 4

5 Danmark Irland Sverige Spanien Østrig Holland Portugal Storbritan Finland Frankrig Tyskland Italien Belgien 3. Indenfor hvilke områder kan Danmark opnå en merværdi gennem EU frem for at handle på egen hånd? 3.1 Internationale forhandlinger Som et lille land har Danmark en stærk interesse i, at EU sætter en ambitiøs dagsorden og taler med én stemme på den globale scene. Udviklingen går i retning af stadigt mere dybdegående EU-positioner ift. internationale processer, fx Rio 20+ og post Ny forskning, der har set på EU s rolle på internationale topmøder, viser, at EU-landene har øget deres indflydelse, når man har koordineret indsatsen (DIIS 2013b). og der er en generel frygt for at afgive kontrol i forbindelse med koordination i felten (se figur 3), på trods af at man har vedtaget en strategi for fælles programmering i EU. Figur Bistandseffektivitetsmål indfriet per EU-doner, 2006/2010 Kilde: Paris Monitoring Survey data Danmark skal derfor systematisk prioritere EU-sporet i internationale processer, som har betydning for udviklingslandene, og sikre, at EU holdes ansvarlig for sin indsats optil og efter topmøder indenfor fx udvikling og klima mv. 3.2 Fællesprogrammering EU-samarbejdet har et stort potentiale i forhold til at fremme den internationale bistandseffektivitetsdagsorden (DIIS 2013a; OECD 2012a; DFID 2011). Bistandseffektivitet handler grundlæggende om at dårlig koordination mellem donorer og manglende selvbestemmelse og ejerskab hos modtagerlandende, giver kæmpe effektivitetstab. Mange EU-lande indfrier ikke deres internationale forpligtigelser, Netop fællesprogrammering af EU s udviklingsindsatser rummer stor mulighed for øget indflydelse, da en forbedring af koordinationen og arbejdsdelingen mellem EU og medlemslandene giver hvert enkelt medlemsland mulighed for at gøre sin indflydelse gældende inde nfor de områder, hvor denne besidder størst ekspertise. Ligeledes rummer fællesprogrammering potentiale til at forbedre modtagerlandets ejerskab gennem større inddragelse og harmonisering med dets nationale udviklingsplaner (NDP). Dermed tilgodeses også det demokratiske ejerskab i udviklingslandene, hvilket er en afgørende forudsætning for bistandseffektivitet: Der er behov for, at progressive lande som Danmark går forrest, og viser vejen 5

6 ved selv at deltage aktivet i implementeringen af harmoniseringsprogrammer, hvilket også betyder, at Danmark må overdrage visse områder til EUkoordination på landeniveau. 3.3 Grøn normativ magt EU27 er fortsat verdens største økonomi og handelsblok. EU-landene har på højeste politiske niveau forpligtiget sig til at tage globalt lederskab ift. klima og grøn omstilling (Europa- Kommissionen 2009). Denne vigtige målsætning bør Danmarks udviklingssamarbejde aktivt bidrage til at realisere over for verdens fattige lande. EU er meget længere end andre stormagter i forhold til at erkende begrænsningerne i BNP som måleenhed for økonomisk og samfundsmæssig performance. Danmark bør fremme udviklingen og implementeringen af et grønt BNP gennem EU. Dette bør ikke mindst ske i forbindelse med EU s deltagelse i formuleringen af post 2015-målene. Grøn vækst er et centralt element i EU s Agenda for Change og de nye EU bistandsinstrumenter, som forhandles i øjeblikket. Flere evalueringer peger på, at det er et stærkt EU policy framework, men implementering er endnu ikke så fremskreden, at man kan se resultater (OECD 2012a; DFID 2011). Danmark har en ambitiøs tilgang til bæredygtig forvaltning, udnyttelse af naturressourcer, energi og klima, som bør fremmes internt i EU-samarbejdet og i EU s relationer med udviklingslandene. Danmark skal holde fast på at tage globalt lederskab i omstilling til en grøn økonomi. Herunder i de internationale klimaforhandlinger, udvikling af bindende ressourceforvaltningsmål (Sustainable Development Golas), samt arbejde strategisk med at skabe gode innovative eksempler og showcases på omstillingsprojekter, der kan blive dagsordensættende for europæisk bistand. Litteratur DIIS 2013a: European Union Development Cooperation in a Changing Global Context - DIIS Report on the future of EU development cooperation DIIS 2013b: Practice makes Perfect? DIIS Report debates the EU in the Post-2015 negotiations for a development framework DFID 2011: The multilateral aid review Europa-Kommissionen 2009: EU Action Against Climate Change. Leading Global Action to 2020 and Beyond OECD 2012a: DAC Peer Review: Main Findings and Recommendations OECD 2012b: OECD Partnering with Civil Society - 12 Lessons from DAC Peer Reviews Udenrigsministeriet 2013: Multilateral Development Cooperation Analysis 6

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

NGO FORUM diskussionspapir Fremtidens udviklingsfinansiering (FINAL DRAFT 27.11.13)

NGO FORUM diskussionspapir Fremtidens udviklingsfinansiering (FINAL DRAFT 27.11.13) NGO FORUM diskussionspapir Fremtidens udviklingsfinansiering (FINAL DRAFT 27.11.13) Af Morten Emil Hansen Indledning Mens den internationale udviklingsbistand er faldende og under stort politisk pres i

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse

Analyse af den danske udviklingsbistand. uddannelse Analyse af den danske udviklingsbistand til uddannelse Forkortelser: AMG: BNI: BFT: DAC: EDF EFA: EPDF: FTI: GMR: IDA: IMF: JFA: MDG: MoU: NGO: NORAD: OECD: PRS/PRSP: UNDP: UNGEI: UNWRA: Aid Management

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Poul Engberg-Pedersen Pengene eller livet Verdensbanken og 2015 Målene FN s Millenniumprojekt har offentliggjort en rapport om 2015 Målene og behovet for

Læs mere

Blending. Handel. Ulighed Additionalitet. Investeringer

Blending. Handel. Ulighed Additionalitet. Investeringer Danmark Privatsektor Udviklingsbistand Blending Handelsinteresser Strategi Offentlig-private partnerskaber Ulighed Additionalitet Fattigdomsbekæmpelse Skattebetaling Skrøbelige stater Finansiering Handel

Læs mere

FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt

FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere