Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling"

Transkript

1 Evalueringsplan Navn på projektet Kontaktperson, herunder afdeling, afsnit, telefonnummer og Konklusion på projektet, herunder en angivelse af, hvorvidt projektet kan udbredes til andre afdelinger MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektleder: Forskningssygeplejerske Trine Schifter Larsen Ortopædkirurgisk afdeling. tlf.: , Forløbet har løftet ledelse på tre niveauer: 1. Har skærpet ledernes refleksive bevidsthed og handlerepertoire i forhold til eget lederskab (Lederskab i praksis/6styles) 2. Har understøttet det strategiske perspektiv hos lederne samt mulighed for at inddrage medarbejderne. Gennem indførsel af GRUS, en gruppeudviklingssamtale, står lederen for at skabe ramme og retning, og inviterer medarbejderne ind til at diskutere indhold (GRUS før MUS). 3. Har revitaliseret MUS gennem fokus på ledelse af samtalen, en anerkendende tilgang, aktuel feedback samt inddragelse af sammenhæng mellem afdelingens strategi og den enkelte medarbejders behov for kompetenceudvikling. MUS tager således også udgangspunkt i en fælles retning, etableret gennem GRUS. Udover at klæde den enkelte leder på, har forløbet også givet mulighed for at udvikle sig sammen i ledergruppen gennem makkerpar, coaching af makkerpar, undervisning og gruppeøvelser og fælles opgaveløsning. Herigennem skabes der i højere grad mulighed for at sparre om daglig ledelse og dele viden på tværs. Mulighed for udbredelse til andre afdelinger: Forløbet vil med fordel kunne tilbydes andre mellemledergrupper evt. med titlen: At revitalisere MUS i et strategisk perspektiv. Man kan overveje at tænke lederbegrebet bredere - så deltagerne udover afdelingssygeplejerskerne også kan være afdelingslæger, ledende lægesekretærer, ledende overlæge og ledende oversygeplejersker. Mulighed for videreudvikling af MUS, også relateret til andre afsnit: Inspireret af arbejdet med dette MUS- udviklingsprojekt, ser vi også et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de forskellige faggrupper i et afsnit, særligt med henblik på udvikling af de komplekse patientforløb. I det igangsatte MUS-projekt er GRUS en vigtig del. GRUS står for gruppeudviklingssamtale, som den nærmeste leder (afdelingssygeplejersken) afholder med sine medarbejdere (plejepersonalet) med henblik

2 Projektets effekt på arbejdsmiljøet eller/og arbejdsmiljøarbejdet og projektets øvrige resultater på at identificere gruppens udviklingsbehov og skabe en fælles målsætning. For også at skabe en fælles tværfaglig retningsgivende platform kunne GRUS udfoldes til at være for den tværfaglige gruppe, som afsnitsledelsen (afdelingslæge og afdelingssygeplejersken) afholder sammen. Herved kan der arbejdes med at identificere en fælles tværfaglig målsætning og retning i de enkelte afsnit, og styrke koordinering og kommunikation i arbejdsprocesser - og integrere egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning. Ved at arbejde ud fra et fælles og synligt videngrundlag, kan der i større omfang skabes indbyrdes forståelse for, hvordan egen udførsel af opgaven har betydning for de øvriges udførsel af deres del af opgaven og det samlede udkomme af arbejdsprocessen, og sætte fokus på videndeling mellem faggrupperne. Dette vil styrke sammenhængen i pleje og behandling og skabe et optimalt forløb for patienterne. Projektet kan tænkes ind i forlængelse af afdelingens arbejde med Productive ward, og derved være med til at forankre resultaterne herfra og de 4 centrale elementer, patientsikkerhed, patientoplevet kvalitet, medarbejder tilfredshed, og forbedre effektivitet af pleje og behandling. Der her med GRUS, det synes jeg man skal have (afdelingssygeplejerske i Ort.kir.) Der er ikke lavet noget konkret effektmåling på projektet i det projektet netop er afsluttet, men der er mange kvalitative oplevelser og udsagn, som peger mod en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Fra vores evalueringsseminar d. 29. april meldte samtlige afdelingssygeplejersker tilbage, at afholdelse af GRUS har været en stor succes for dem som ledere og for medarbejderne, som har følt sig ansvarliggjort og medinddraget i afdelingens strategi og fokusområder, en afdelingssygeplejerske beskriver GRUS som et øget fokus på at se sig selv i en sammenhæng som en del af en afdeling. GRUS har ligeledes gjort det muligt, at basere den enkelte medarbejders udviklingsønsker og behov med udgangspunkt i afdelingens behov. Med GRUS i ryggen, var det kendetegnet ved de efterfølgende MUS, at de tog udgangspunkt i kerneopgaven og fagligheden, og hvordan den enkelte så sig selv i forhold til denne, at gøre kerneopgaven til essensen i det vi laver, at det er grunden til vi er her, fortæller en afdelingssygeplejerske, om det der blev et tydeligere fokus for samtalen. GRUS har handlet om at tage bestik af organisationen, hvorfor hospitalets strategi er blevet præsenteret på GRUS. Herefter har afdelingssygeplejersken, gjort status på, hvordan der er arbejdet med de strategiske områder i afsnittet det forgangne år, og har herefter faciliteret en dialog med medarbejderne om, hvad afsnittet fremadrettet skal have fokus på og hvordan. Denne del har bl.a. foregået som gruppearbejde med fælles opsamling, og nogle har lavet en konkret tidsplan og årshjul i fællesskab. Der har været utrolig positiv opbakning og respons fra medarbejderne omkring GRUS. En afdelingssygeplejerske kunne fortælle, at alle som havde deltaget sagde: Det har været den fedeste dag, hun oplevede en øget arbejdsglæde og tilfredsstillelse blandt medarbejderne ved, at de selv har valgt indsatsområderne i relation til hospitalets overordnede strategi. Herudover er hendes erfaring jeg skal bruge (faciliteret) gruppearbejde noget mere, for at få de faglige diskussioner, i stedet for at styre det hele selv. En anden afdelingssygeplejerske siger om afholdelse af GRUS Det var vildt intenst, og alle var vildt høje. Her kan også nævnes, at det har været en god idé, at holde MUS ude af afdelingen, enten privat eller i et lokale i tagetagen eller f.eks. i UUA, der blev bl.a. sagt, når du tager kitlen af får du en anden respekt for hinanden.

3 Vi har forsøgt at lave noget skriftligt MUS-materiale, som tager udgangspunkt i det nye koncept 1. Det er ikke helt færdigudviklet, men afdelingssygeplejerskerne har prøvet det af til hver fem MUS. Materialet tager udgangspunkt i elementerne Siden sidst - Kort opsamling af det forgangne år. Dine arbejdsopgaver - Kort opsamling på dine arbejdsopgaver og hvad du trives med, hvad du gerne vil arbejde mere med, og hvor du ser udfordringer i fht. dine arbejdsopgaver. Fagligt og socialt fællesskab med underpunkterne; trivsel, samarbejde og læringsmiljø. Her er nøgleordene trivsel, samarbejde, anerkendelse, indflydelse og det faglige læringsmiljø. Disse nøgleord er identificeret som medvirkende til et godt arbejdsmiljø for plejepersonalet i Ortopædkirurgisk afdeling. Organisation og strategisk fokus - her handler samtalen om at arbejde i organisationen og hvordan dine arbejdsopgaver og ønsker for fremtidige opgaver hænger sammen med arbejdspladsens samlede mål og arbejdsopgaver, samt dit bidrag til afsnittets strategiske fokus. Kompetenceudvikling - evaluering og fremtidige udviklingsområder. Din udviklingsplan - læringsmål, plan for hvordan de opnås, og hvordan der følges op. Der er således udarbejdet en række spørgsmål til forberedelse for henholdsvis leder og medarbejder. Herudover gennemgås kompetenceprofil, kvalifikationsevaluering samt det regionale skema for dokumentation af MUS. Både afdelingssygeplejersker og medarbejdere har haft et godt udbytte af, at anvende det skriftlige materiale, som giver en dynamisk dialog, og har gjort det nemmere for afdelingssygeplejerskeren at facilitere en både evaluerende og udviklingsorienteret dialog. På bordet mellem leder og medarbejder, ligger en proces og indholdsmodel, som bl.a. har gjort det nemmere at fastholde medarbejderen i samtalen og dens proces. Et af målene for evalueringen var at afdelingssygeplejersken havde sin makker med til to MUS, for at give feedback på samtalens proces og form. Ikke alle har haft muligheden herfor, men der hvor det har været muligt, har det været meget givende. Derfor er det et fortsat mål at der samarbejdes med hinanden om afholdelse af MUS og gives feedback på samtaler. Afrapportering på projektets succeskriterier Projektets succeskriterier 1. At resultatet for TrivselOP (arbejdsmiljø og udbytte af MUS) opnår en 50 % forbedring i forhold til udgangspunktet, seneste 6 måneder efter projektets afslutning. 1 MUS-konceptet indeholder: GRUS - gruppeudviklingssamtalen GRUS er en fælles strategisk rammesætning, som laves forud for de individuelle MUS samtaler. Sammen drøfter afsnittets leder og personale det kommende års udfordringer samt organisationens og afsnittets mål og strategier. Denne drøftelse kobles sammen med fokus på, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne opfylde afsnittets mål og strategier - samt hvor der er behov for nødvendig kompetenceudvikling. På den måde skabes en fælles forståelse for, hvordan afsnittet indgår i en større sammenhæng samt hvordan indsatsområder kan identificeres i en fælles proces. MUS - medarbejderudviklingssamtalen Drøftelserne i GRUS danner rammen for MUS. I MUS er den enkelte medarbejders trivsel, opgaveløsning og udviklingsmuligheder i fokus. Håbet er at skabe vedkommende og fokuserede MUS samtaler, hvor det bliver tydeligt for den enkelte, hvilken strategi der er i fokus, og hvordan den enkelte medarbejder kan give sit særlige bidrag.

4 2. At afdelingssygeplejersker og medarbejdere evaluerer projektet som udbytterigt i forhold til at kunne anvende MUS i et evaluerings og udviklingsperspektiv, som både rummer den enkelte, gruppen og organisationen. 1. Vi kan endnu ikke konkludere på baggrund af Trivsel Op, da vi ikke har resultaterne herfra endnu. Herudover skal det siges, at der kun er blevet afholdt ca. 5 MUS per afdelingssygeplejerske indtil nu, hvorfor det nok er vanskeligt at se den store effekt på evaluering af selve MUS i Trivsel Op fra i år. Gennemførte aktiviteter Regnskab for projektet (i hovedtal) Hvordan er projektet blevet evalueret? 2. Mht. punkt to har vi haft evalueringsseminar d. 29. april, hvor vi netop evaluerede dette punkt (se bilag og tidligere afsnit) Undervisning, teamarbejde (makkerpar), praksisøvelser og supervision. Organisationspsykolog Birgitte Svinth er ansat til at gennemføre projektet, med undervisning, facilitering af makkerpar og praksisøvelser og supervision. November: Kick off dag torsdag d. 7. november Temadag 1, Lederskab i praksis, fredag d. 8. november 1. session med coaching af makkerpar, tirsdag og onsdag d. 19. og d. 20. nov 1. statusmøde d. 20. november December: Temadag 2, Den gode GRUS, fredag d. 13. december. Januar: Gennemførelse af GRUS i eget afsnit fortsat, 2. session med coaching af makkerpar Udarbejdelse af skriftligt materiale til MUS Februar: Fortsat: Gennemførelse af GRUS i eget afsnit Temadag 3, Den gode MUS, 4. feb Marts- april: Gennemførsel af MUS i eget afsnit, samt 2. session med coaching af makkerpar, og evalueringseminar Prisen for det samlede konsulentforløb vil være kr + moms Prisen omfatter (beløb uden moms) Afholdelse og forberedelse af 3,5 temadage (56.000) Supervision af makkerpar i alt 16 timer (24.000) Ophold og forplejning på 3 temadage (8.000) Materialer (6styles)mv (5.000) Møder og administration (10.000) Kitteldag (uden beregning) Trivsel Op vil være overordnet evalueringsværktøj. Derudover har vi konkret evalueret udbyttet af samtalen efter afdelingssygeplejerskerne havde gennemført forløbet og afholdt MUS. Fem samtaler for hver afdelingssygeplejerske skulle evalueres med medarbejderne når de har holdt samtalen, ud fra hvad har været godt, hvad har adskilt den fra andre samtaler, hvad skal der gøres til næste år. Planen var at medarbejderen og afdelingssygeplejersken gennemgik spørgsmålene sammen i slutning af samtalen, så evalueringen blev fremadrettet og anvendelsesorienteret. Hvert makkerpar skulle sammenfatte deres evalueringer og

5 Hvordan er projektets resultater blevet formidlet? fremlægge for gruppen, projektejer, oversygeplejerske Helle Tvedeskov og Den sygeplejefaglige forskningsenhed på evalueringsseminaret. Fokus i oplægget var hvad der gik godt i de første samtaler i fht. målsætningen med MUS, og hvad de skal øve sig mere på. Herudover fremlagde afdelingssygeplejerskerne deres oplevelser med at afholde GRUS, medarbejdernes respons og afsnittets udbytte, og hvorledes de kunne anvende den fælles etablerede målsætning i de individuelle MUS. (Se vedlagte bilag) Projektets resultat vil blive formidlet i en rapport og ved oplæg i egen afdeling, samt i oversygeplejerskeråd på Hvidovre Hospital. Herudover vil der blive udformet en lokal guide som ledere og medarbejdere kan gøre brug af som forberedelse til MUS samtalen. Der udarbejdes muligvis en artikel i samarbejde med Birgitte Svinth. Bilag 1 Evaluering af MUS-projektet Rammen: - Alle holder Grus inden 1. marts - Alle afholder 5 MUS inden 1. april - Makkerpar sparrer tæt omkring disse afholdelser - Man deltager som observatør i minimum 2 MUS hos makker - Som observatør giver man feedback til makker - Leder indhenter feedback fra medarbejder/evaluerer med medarbejder - Vigtigt at formidle til medarbejdere, at det ikke er dem, der holdes øje med, man at observationen sker ifm ledertræning Evalueringsspørgsmål til medarbejder: Hvad var det vigtigste for dig i denne MUS? I hvilken grad følte du dig anerkendt? I hvilken grad var MUS præget af åbenhed? I hvilken grad oplevede du at have medindflydelse? I hvilken grad var jeg tydelig som leder i denne MUS? Hvilken følelse sidder du tilbage med efter vores MUS? Hvad satte du mest pris på, at jeg som leder gjorde/sagde i denne MUS? Hvad vil du foreslå at jeg som leder gør mere/mindre af i næste MUS Hvad kan jeg som leder med fordel gøre anderledes? Evalueringsseminar vil foregå d. 29. april Her fremlægger hvert makkerpar en evaluering, som skal indeholde: Beskrivelse af, hvordan GRUS blev afholdt

6 læring i den forbindelse Sammenfatning af evaluering af de 5 første afholdte MUS samt hvilke tanker det giver anledning til ift øvrige MUS Refleksioner og læring som man måtte ha lyst til at dele Behov ift videre proces med MUS og GRUS Bilag 2 Projektplan: MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse i afdelingen omhandlende sygefravær og arbejdsmiljø, er der identificeret et behov for at udvikle og styrke MUS samtalen. Derfor sendte den sygeplejefaglige forskningsenhed i Ort.kirg en projektansøgning i januar 2013 til arbejdsmiljøenheden, og fik tildelt midler til at gennemføre et udviklingsprojekt om MUS. Resultater fra TrivselOp, peger på dårligt udbytte af MUS. Vores egen undersøgelse og resultater af analysen, peger på, at der er meget lidt fokus på faglig udvikling, uddannelse og fastholdelse, hvorfor vi mener udvikling af MUS, kan være med til at lederen får større fokus herpå, prioriterer det, og styrkes i at kunne gøre det. Samtidig peger rapporten på, at medarbejderne er sårbare pga. et højt arbejdspres med en øget kompleksitet af plejen, og mange kritisk syge patienter. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på kompetenceniveau og faglig refleksion. Vi mener at disse elementer kan være med til at styrke motivation, ansvars- og sikkerhedsfølelse samt faglighed, hvilket igen påvirker trivsel. At blive mødt af anerkendelse i - og have indflydelse på eget arbejdsliv, er også nøgleord fra rapporten og fokusområder i implementeringen, hvilket MUS også kan styrke. Formål Formålet med projektet er at udvikle afdelingssygeplejerskernes kompetencer i forhold til kommunikation, således at både medarbejder og leder opnår et større udbytte af MUS samtalen. Gennem en opkvalificering af dialogen er formålet, at styrke arbejdsmiljøet og herunder forebygge sygefraværet. Projektets vision er at skabe en udviklingsorienteret tilgang til medarbejdernes kompetencer. En tilgang som balancerer mellem et individuelt og strategisk perspektiv, for at kunne rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere og øge fokus på faglighed, kerneopgaver og samarbejde. Projektets succeskriterier At resultatet for TrivselOP (arbejdsmiljø og udbytte af MUS) opnår en 50 % forbedring i forhold til udgangspunktet, seneste 6 måneder efter projektets afslutning.

7 At afdelingssygeplejersker og medarbejdere evaluerer projektet som udbytterigt i forhold til at kunne anvende MUS i et evaluerings og udviklingsperspektiv, som både rummer den enkelte, gruppen og organisationen. Metode Balance mellem undervisning, teamarbejde (makkerpar), praksisøvelser og supervision. Organisationspsykolog Birgitte Svinth er ansat til at gennemføre projektet, med undervisning, facilitering af makkerpar og praksisøvelser og supervision. Forskningssygeplejerske Trine Schifter Larsen er overordnet tovholder og projektleder og skal sikre at projektet når i mål. Der bliver lagt vægt på, at projektet generelt skal løfte ledernes kommunikative kompetencer, og at kompetencerne skal være overførbare i forhold til andre former for samtaler med enkeltmedarbejdere og dialog med medarbejdergruppen. På den måde ses MUS ikke som en enkeltstående samtale som lederen har med den enkelte medarbejder, men MUS bliver indlejret i en organisatorisk/strategisk sammenhæng, som også indebærer dialog med hele gruppen (GRUS - gruppeudviklingssamtale). Den kollegiale forpligtelse overfor gruppen er med til at styrke nærvær og trivsel hvorfor det er vigtigt at adressere gruppen også. Med denne vinkel på MUS, som overførbar til andre samtaler, samt fokus på både individ, gruppe og organisation, mener vi projektet også kan være med til at støtte nøgleelementerne fra sygefraværsrapporten og vores overordnede fokus i implementeringen. Disse er åbenhed om sygefravær, anerkendelse fra leder og medarbejdere imellem, medindflydelse på egne opgaver og vagtplanlægning, faglighed, fællesskab, hvor medarbejdernes indstilling og væremåde i fht. arbejdet og kerneopgaverne, kollegerne og samarbejdet gør en afgørende forskel for arbejdsglæden og fremmødet i afdelingen, samt fastholdelse. Aktiviteterne i projektet

8 Tidsramme August - september November December Januar februar Marts/april Forberedelse Kick off dag torsdag d. 7. november Temadag 1, Lederskab i praksis, fredag d. 8. november 1. session med coaching af makkerpar, tirsdag og onsdag d. 19. og d. 20. nov 1. statusmøde d. 20. november Temadag 2, Den gode GRUS, fredag d. 13. december 2. session med coaching af makkerpar den er ikke fastlagt endnu, da det er vanskeligt helt at sige på nuværende tidspunkt, hvor i forløbet det er vigtigt den ligger. Birgitte koordinerer med afdelingssygeplejerskerne. Gennemførelse af GRUS i eget afsnit Gennemførelse af GRUS i eget afsnit fortsat Temadag 3, Den gode MUS, onsdag d. 23. januar. Flyttet til 4. feb Gennemførelse af MUS i eget afsnit og evaluering Evalueringssamtale og oplæg Der afholdes tre statusmøder undervejs samt et afsluttende evalueringsmøde med konsulent Birgitte Svinth, Oversygeplejerske og projektejer Helle Tvedeskov og Den sygeplejefaglige forskningsenhed. 1. statusmøde afholdes d. 20. november. Evaluering Trivsel Op vil være overordnet evalueringsværktøj. Derudover vil vi konkret evaluere udbytte af samtalen når afdelingssygeplejerskerne har gennemført forløbet og skal holde MUS. Her vil vi udlevere et spørgeskema til medarbejderne, når de har holdt samtalen, hvad har været godt, hvad har adskilt den fra andre samtaler, hvad skal der gøres til næste år. Medarbejderen gennemgår herefter spørgsmålene/evalueringen sammen med afdelingssygeplejersken i slutning af samtalen, så evalueringen bliver fremadrettet og anvendelsesorienteret. Evaluering fra 3-5 samtaler fra hver afdelingssygeplejerske. Hvert makkerpar sammenfatter deres evalueringer og fremlægger for gruppen, projektejer, Oversygeplejerske Helle Tvedeskov og Den sygeplejefaglige forskningsenhed. Fokus i oplægget er hvad der gik godt i de første samtaler i fht. målsætningen med MUS, og hvad de skal øve sig mere på. Evaluering efter 6 måneder, fokus på udvikling for den enkelte og for afdelingen/gruppen, også med fokus på hvorvidt MUS-projektet har rummet nøgleelementer fra rapporten. Dette foretages som en spørgeskemaundersøgelse, evt. opfulgt eller indledt af få kvalitative interviews med medarbejdere og afdelingssygeplejerskere. Herudover vil vi i foråret lave et aktionsforskningsprojekt i et afsnit. Fokus vil være på fællesskab og faglighed, hvor der både vil være observationer og interviews, samt demokratiske udviklingsseancer med medarbejderne. Hele implementeringsprocessen skal også evalueres samlet, her vil data om sygefravær også indgå. Formidling Projektets resultat vil blive formidlet i en rapport til arbejdsmiljøenheden og i egen afdeling samt i oversygeplejerskeråd på Hvidovre Hospital. Herudover vil der blive udformet en lokal guide som ledere og medarbejdere kan gøre brug af som forberedelse til MUS samtalen. Der udarbejdes muligvis en artikel i samarbejde med Birgitte Svinth.

9 Økonomi Prisen for det samlede konsulentforløb vil være kr + moms Prisen omfatter (beløb uden moms) Afholdelse og forberedelse af 3,5 temadage (56.000) Supervision af makkerpar i alt 16 timer (24.000) Ophold og forplejning på 3 temadage (8.000) Materialer (6styles)mv (5.000) Møder og administration (10.000) Kitteldag (uden beregning) Efterfølgende arbejde med udarbejdelse af materiale til MUS og kompetencekort - ikke beregnet endnu Bilag 3 Programoplæg ved Birgitte Svinth

10

11

12

Afrapportering. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Afrapportering. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Afrapportering Navn på projektet Kontaktperson, herunder afdeling, afsnit, telefonnummer og E-mail Konklusion på projektet, herunder en angivelse af, hvorvidt projektet kan udbredes til andre afdelinger

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Fra overlevelse til overskud. Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur et projekt med høj grad af medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning

Fra overlevelse til overskud. Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur et projekt med høj grad af medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning Fra overlevelse til overskud Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur et projekt med høj grad af medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning Titel på projektet Kontaktperson Fra overlevelse til

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

ANSVAR FOR LÆRING OG FAGLIG KVALITET ORGANISERING, KONTINUITET OG LÆRING GENNEM HELE DØGNET

ANSVAR FOR LÆRING OG FAGLIG KVALITET ORGANISERING, KONTINUITET OG LÆRING GENNEM HELE DØGNET ANSVAR FOR LÆRING OG FAGLIG KVALITET ORGANISERING, KONTINUITET OG LÆRING GENNEM HELE DØGNET BAGGRUND I januar 2015 blev der igangsat et aktionsforskningsprojekt på afsnit 310 for at sætte fokus på faglighed

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler

Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indholdsfortegnelse Politik vedrørende medarbejderudviklingssamtaler... 1 1. Indledning... 3 2. MUS-konceptet...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS

Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS Vejledning til afholdelse af MUS/GRUS BAGGRUND Af Personaleudviklingspolitikken på Roskilde Universitet fremgår det, at: Alle medarbejdere med mere end 1 års ansættelse skal have en obligatorisk medarbejderudviklingssamtale

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisation September 2009 GRUS-koncept GRUS er en organiseret gruppesamtale af nogle timers varighed, der kan sikre sammenhæng mellem enhedens

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Udvikling. samtale. Samarbejde. Sparring. Fokus. Kompetencer. Fælles mål. gruppe-/teamudviklingssamtaler. Faglighed. Koordinering.

Udvikling. samtale. Samarbejde. Sparring. Fokus. Kompetencer. Fælles mål. gruppe-/teamudviklingssamtaler. Faglighed. Koordinering. samtale Dialog Opgaveløsning Trivsel GRUS TUS Uddannelse Inspiration AU Sparring Samarbejde Fælles kerneopgave Fælles mål Tillid Udvikling Fokus Koordinering Faglighed Kompetencer Inspirationsmateriale

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2011-juli 2012 Der har i alt været 16 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere