PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde"

Transkript

1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 27. august 2013 Kl på regionsgården 11. møde Til stede: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Lise Müller (F) Birgit Tystrup (V) Afbud: Finn Rudaizky (O) Nina Berrig (C) Fraværende: Erik Gregersen (A)

2 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af visioner for fremtidens psykiatri 2. Psykiatriudvalget mødesag - Tvang i psykiatrien 3. Psykiatriudvalget mødesag - Budget beregning af udgifter til budgetprioriteringer 4. Psykiatriudvalget mødesag - Opfølgning på budget 2013 for psykiatrien 5. Psykiatriudvalget mødesag - Ventetider og kapacitet i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i speciallægepraksis 6. Psykiatriudvalget mødesag - Oplæg for regionsrådet om brugererfaringer i psykiatrien 7. Psykiatriudvalget mødesag - Organisering af psykiatrien og samarbejde med somatikken 8. Eventuelt Side 2 af 20

3 1. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - MÅLING AF VISIONER FOR FREMTIDENS PSYKIATRI PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at udvalget godkender baseline for målingen for implementeringen af visionerne for fremtidens psykiatri. RESUME Psykiatriudvalget godkendte den 5. marts 2013 et oplæg om baseline måling af visionerne for fremtidens psykiatri. Udvalget godkendte samtidig de indikatorer, der kan anvendes som målepunkter for hver af de 10 visioner samt at den første måling skulle gennemføres i sommeren Den første måling vedlægges til udvalgets drøftelse. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget godkendte i marts 2013 et oplæg om baseline måling for implementering af "Visioner for fremtidens psykiatri". Målingen skal tydeliggøre, hvor langt psykiatrien er med at implementere visionerne i det daglige arbejde. Samtidig skal målingen sikre, at udvalget er velinformeret om status for arbejdet med at udfolde og omsætte de 10 visioner i det daglige arbejde. Den første måling af implementering af visionerne der foreligger nu, baserer sig i hovedtræk på data trukket i 1. halvår 2013, mens der er enkelte indikatorer, hvor det ikke har været muligt at opgøre data. Baselinemålingen giver en indikator for, hvor meget der arbejdes i psykiatrien med de ti visioner for fremtidens psykiatri. Nogle af indikatorerne er mere sigende ved denne første baseline måling end andre. Det gælder fx vision 1 om en psykiatri med patienten i centrum, som ligger højt for patienternes samlede tilfredshed. Andre af indikatorerne fx vision 6 om en psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs bliver mere meningsfuld med flere målinger. Målingen er en baseline for det videre arbejde, og udvalget har besluttet, at efter baseline målingen sker der en halvårlig afrapportering, hvor indikatorer om nødvendigt kan blive justeret. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Udvalget noterede sig, at der arbejdes videre med at udvikle og udforme nye indikatorer, på de to områder hvor det udestår. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Side 3 af 20

4 BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag om måling af visioner Side 4 af 20

5 2. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - TVANG I PSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager redegørelsen til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget skal som led i udvalgets opgaver følge udviklingen i anvendelse af tvang i psykiatrien. I juli 2013 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udsendt endelig opgørelse over anvendelsen af tvang i psykiatrien for Til udvalgets drøftelse vedlægges disse tal samt tal for anvendelsen af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri og antal voldsepisoder mod personalet. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget skal som led i udvalgets opgaver følge udviklingen i anvendelse af tvang i psykiatrien. I juli 2013 har ministeriet for sundhed og forebyggelse udsendt endelig opgørelse over anvendelsen af tvang i pstykiatrien for Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling, må kun finde sted efter reglerne i psykiatriloven. Ved tvang i henhold til psykiatriloven forstås anvendelse af foranstaltninger, hvor der ikke foreligger et informeret samtykke. Psykiatriloven beskriver udtømmende hvilke tvangsforanstaltninger, det er muligt at anvende ud fra nogle specifikt angivne betingelser. Tvangsforanstaltningerne kan inddeles i: frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse) tvangsbehandling (medicinering, legemlig lidelse, ECT, ernæring, tvungen opfølgning efter udskrivning) fiksering/magtanvendelse (bælte, handsker, fodremme, døraflåsning, fastholden, personlig skærmning, beroligende medicin) beskyttelsesforanstaltning (stofbælte eller lign., særlige dørlåse, personlig alarm- og pejlesystemer). Som det fremgår af bilag 1 om anvendelsen af tvang i 2012 i Region Hovedstaden, er anvendelse af tvang fra 2009 til 2012 stort set uændret. I 2012 anvendes der tvang til lidt færre personer, mens der anvendes tvang lidt flere gange overfor den enkelte. Ses der på bæltefikseringer, hvor der er en national målsætning, om at nedbringe antallet med 20 % på 3 år, er der ikke sket et samlet fald, og fra 2011 til 2012 sker der en stigning på 2 %. Foreløbige analyser af 2013 viser tendenser i retning af vækst i anvendelsen af bæltefikseringer. Dog er der usikkerhed om validiteten af data fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, hvilket undersøges nærmere af Statens Serum Institut. Direktionen i psykiatrien ser med alvor på udviklingen og igangsætter på den baggrund en task-force bestående af direktion og centerchefer, som udvalget vil blive orienteret om. Formålet er at igangsætte en række initiativer til at nedbringe brugen af tvang på de enkelte centre fra målrettet kompetenceudvikling af personalet på de lukkede afsnit til konkrete projekter. Der er variationer mellem de enkelte psykiatriske centre, hvor nogle centre har opnået et fald på 20 %, mens andre centre har haft en stigning. Udover ledelsesfokus er der igangsat en række initiativer i arbejdet med at nedbringe anvendelsen af tvang som fx undervisning, temadage og deltagelse i en ny bølge af det nationale "Gennembrudsprojekt om tvang". Bilag 2 viser fordelingen af tvang på landsplan jf. opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien Side 5 af 20

6 2012 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Andelen af patienter, der udsættes for tvang er faldet fra 22,7 % i 2011 til 21,8 % i 2012, mens antallet af tvangsbehandlinger med ECT (elektrostimulation) er faldet 30 % i samme periode. Ses der på den enkelte region er antal personer berørt af tvang faldet i Region Hovedstaden fra 21,6 % i 2011 til 21,3 % i I samme periode er antal personer, der er tvangsbehandlet med ECT uændret, og antal tvangsmedicinerede er faldet med 38 personer. Ligesom internt i Region Hovedstadens Psykiatri viser materialet fra ministeriet, at der er variationer mellem regionerne for de forskellige tvangsforanstaltninger. Endelig viser bilag 3 antal voldsepisoder mod personalet i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er sket en stigning i arbejdsskader uden fravær, hvilket skal ses i lyset af, at der er indført obligatorisk registrering. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. Psykiatriudvalget noterede sig med tilfredshed, at psykiatridirektionen ser med alvor på udviklingen og på den bagrund har nedsat en task-force, som vil igangsætte initiativer for at nedbringe brugen af tvang. Psykiatriudvalget ønsker løbende at blive orienteret om udviklingen på området. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 anvendelse af tvang i RHP 2. Bilag 2 Forside SUM's tvangstal 3. Bilag 2 SUM's tvangstal 4. Bilag 3 antal voldsepisoder mod personale i RHP Side 6 af 20

7 3. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - BUDGET BEREGNING AF UDGIFTER TIL BUDGETPRIORITERINGER PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at udvalget tiltræder principperne for de estimerede udgifter for psykiatriudvalgets prioriteringer til budget RESUME Psykiatriudvalget behandlede på mødet den 25. juni 2013, sag nr. 3, udvalgets prioritering af bidrag til budget 2014 og flerårige forslag. Udvalget ønskede et notat, som fastlægger, hvad der kræves for at opfylde ret til udredning og behandling samt afvikle den oparbejdede pukkel af ventende på børne- og ungeområdet. Notatet "Budget beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer" vedlægges til udvalgets drøftelse. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget behandlede på mødet den 25. juni 2013, sag nr. 3, om udvalgets prioritering af bidrag til budget 2014 og flerårige forslag. Udvalget ønskede ikke, at der blev anført beløb under "Øget kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien". Udvalget ønskede i stedet et notat, som fastlægger, hvad der kræves for at opfylde ret til udredning og behandling samt afvikle den oparbejdede pukkel af ventende på børneog ungeområdet. Notatet "Budget beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer" der vedlægges til udvalgets drøftelse omhandler de tre områder: nedbringelse/fjernelse af ventelisten i børne- og ungdomspsykiatrien OPUS - kapacitet til behandling af yngre voksne etablering af TOP-tilbud (Tidlig Opsporing af Psykose). I notatet faslægges hvad det vil koste at indarbejde de tre prioriterede områder i buget 2014 og flerårige forslag. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udvalgets beslutning vil indgå i det videre arbejde med budget DIREKTØRGODKENDELSE Koncerndirektør / Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat med beregninger af PSU's prioriteringer til b2014 Side 7 af 20

8 4. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - OPFØLGNING PÅ BUDGET 2013 FOR PSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager budgetopfølgning 2013 for psykiatrien til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget skal følge op på budget 2013 særligt i relation til den psykiatriske patient, herunder på uddannelsesaktiviteter, og på implementering af visioner. Der gives en orientering for arbejdet hermed. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget skal følge op på budget 2013, herunder udmøntning af midler til kapacitetsudvidelser med henblik på indførelse af udrednings- og behandlingsret med tilførsel af 63 mio. kr. samt midler med fokus på implementering af visioner. Regionsrådet har afsat midler til mange initiativer indenfor psykiatrien, og der er afsat midler til kapacitetsudvidelser med henblik på indførelse af en skærpet udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. De tiltag der er afsat penge til falder i tre hovedgrupper: kapacitetsudvidelser patienter med psykisk sygdom, herunder implementering af visioner uddannelsesinitiativer. Fordelingen af midlerne og aktuel status for tiltag fremgår af vedlagte bilag. Derudover er der afsat midler til forskellige byggeprojekter. Langt de fleste tiltag er gennemført, og fire tiltag er under implementering. Det er etablingsudgifter ved OPUS og samling af spiseforstyrrelser, fokus på balancen mellem medicinering og terapi, samling af spiseforstyrrelsesområdet på børne- og ungeområdet og etablering af enestuer. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særlig kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Midlerne er afsat i budget 2013 og udmøntes i en kommende økonomirapport. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Side 8 af 20

9 BILAGSFORTEGNELSE 1. Budgetopfølgning august 2013 Side 9 af 20

10 5. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - VENTETIDER OG KAPACITET I PSYKIATRI OG BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI I SPECIALLÆGEPRAKSIS PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter ventetid og kapacitet i speciallægepraksis og tager redegørelsen til efterretning. RESUME Ved regionsrådets godkendelse af Kapacitetsplan for speciallægepraksis 2012 blev det besluttet, at der skulle foretages en nærmere vurdering af kapaciteten i psykiatrisk speciallægepraksis samt i hospitalspsykiatrien. Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget for 2013 at udvide kapaciteten i hospitalspsykiatrien. Administrationen foretager derfor først en ny kapacitetsvurdering, når effekten af udvidelsen i hospitalspsykiatrien er vurderet. SAGSFREMSTILLING Praksisplan for Speciallægepraksis Høringsudkast til Praksisplan for Speciallægepraksis har været drøftet i samarbejdsudvalg vedrørende speciallægepraksis den 20. juni 2013, jf bilag 1. Som det fremgår af samarbejdsudvalgets beslutning og protokol, har kapacitet og ventetid været drøftet, og politikersiden fremhævede de lange ventetider særligt inden for psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Ventetider til ikke-akut behandling i psykiatripraksis opgjort pr. 27. maj 2013 viser en medianventetid på 14 uger. Variationen er dog fra 1-52 uger. I børne- og ungdomspsykiatripraksis er medianen 18 uger, her er variationen fra uger. Tallene er opgjort ud fra selvindberettede data. Patientgrupper For så vidt angår patienterne skal det understreges, at snitfladen imellem psykiatripraksis og psykiatrien ikke er fuldstændig entydig. Opgavefordelingen er, at hospitalpsykiatrien tager sig af de alvorligste tilfælde af psykisk sygdom, og de patienter der kræver en tværfaglig indsats. I praksis er der en gråzone, men der er dog ikke det store sammenfald af patienter. Det gælder både børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. I børne- og ungdomspsykiatri har kommunernes PPR også snitflader til såvel hospitalspsykiatrien som praksissektoren. Kapacitet i speciallægepraksis I forbindelse med godkendelse af Kapacitetsplan for speciallægepraksis 2012 indstillede Samarbejdsudvalget vedr. speciallægepraksis til regionsrådet, at kapaciteten inden for børne- og ungdomspsykiatri samt voksenpsykiatri opnormeredes på grund af de lange ventetider på området. Ved regionsrådets godkendelse af kapacitetsplanen den 21. august 2012 blev det besluttet, at der skulle foretages en nærmere vurdering af kapaciteten på tværs af sektorer, dvs. i psykiatrisk speciallægepraksis samt i hospitalspsykiatrien. Drøftelser af den samlede kapacitet i psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien Regionsrådet vedtog på møde den 25. september 2012 i forbindelse med budget for 2013 at udvide kapaciteten i hospitalspsykiatrien, jf bilag 2. Da det ikke vil være retvisende at lave en undersøgelse og nærmere vurdering af kapaciteten, før effekterne af udvidelsen i hospitalspsykiatrien har vist sig, finder administrationen, at det er for tidligt at foretage en ny kapacitetsanalyse. Psykiatripakker og økonomiaftalen for 2014, som medfører udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien, kan endvidere påvirke ventetiden i hospitalspsykiatrien, og det udestår at se effekten af disse. Endvidere igangsættes et moderniseringsarbejde af specialet psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i speciallægepraksis mellem overenskomstens parter. En af de ting, der adresseres gennem moderniseringsarbejdet er introduktionen af pakkeforløb også i praksissektoren. Effekten forventes at afkorte patientforløbenes længde og dermed ventetiderne i praksis. Resultatet af moderniseringen bør Side 10 af 20

11 derfor indgå i drøftelsen af en eventuel udvidelse af kapaciteten i speciallægepraksis. En udvidelse af kapaciteten i praksissektoren vil medføre behov for tilførsel af ressourcer på ca. 3 mio. kr. i børne- og ungdomspsykiatri og 2,5 mio. kr. i voksenpsykiatrisk praksis pr. kapacitet. Det bemærkes samtidig, at en eventuel ny kapacitet ikke kun afkorter ventelister, men også forventes at skabe nye behov. Antal speciallæger: Sundhedsstyrelsen forventer i Lægeprognose et fald i antallet af speciallæger i psykiatri frem til 2020 ( 10 %), mens den stiger betragteligt i børne- og ungdomspsykiatri (+ 54 %), jf bilag 3. Denne udvikling bør indgå i overvejelserne om etablering af flere kapaciteter i speciallægepraksis. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag 1 Protokol SU møde speciallægepraksis 20. juni Bilag 2 uddrag budgetaftale 3. Bilag 3 Lægeprognose Side 11 af 20

12 6. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - OPLÆG FOR REGIONSRÅDET OM BRUGERERFARINGER I PSYKIATRIEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter, om udvalget skal anbefale, at regionsrådet får et oplæg om brugererfaringer i psykiatrien på et kommende regionsrådsmøde. RESUME På baggrund af erfaringer fra Folkemødet på Bornholm ønsker medlem af Psykiatriudvalget Hanne Andersen en drøftelse af, om Psykiatriudvalget skal anbefale, at regionsrådet får et oplæg om brugererfaringer i psykiatrien på et kommende regionsrådsmøde. Hanne Andersen foreslår, at nogle af de unge mennesker fra EN AF OS afstigmatiseringskampagnen og fra "Unge på vej" inviteres til et møde i regionsrådet og fortæller deres historie om, hvad de har med i livets rygsæk, og hvordan de er kommet videre efter psykiatrisk behandling i regionen. SAGSFREMSTILLING Medlem af Psykiatriudvalget Hanne Andersen har ønsket at drøfte en sag, om udvalget skal anbefale, at regionsrådet på et kommende møde får et oplæg om brugererfaringer i psykiatrien. Ønsket udspringer af, at Region Hovedstaden deltager i Landsindsatsen EN AF OS, der handler om at afstigmatisere mennesker med psykisk sygdom og sårbarhed. I regionens telt på Folkemødet var der et arrangement, hvor en ung fra EN AF OS fortalte om sine udfordringer i tilværelsen, blandt andet i forbindelse med indlæggelse i Region Hovedstadens Psykiatri. På Folkemødet deltog også den tidligere næstformand i PS-Landsforeningen for spiseforstyrrede, konsulent i Det sociale Netværk, på en stand i "Farmors Hus", hvor "Unge på vej" deltog med et par unge kvinder, der fortalte, om det de havde med i livets rygsæk, og om hvordan de var kommet videre i livet. Hanne Andersen foreslår, at nogle af de unge mennesker fra EN AF OS kampagnen og fra "Unge på vej" inviteres til et kommende møde i regionsrådet og fortæller deres historie om, hvad de har med i livets rygsæk, og hvordan de er kommet videre i livet efter psykiatrisk behandling i regionen. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget opfordrer det nye regionsråd til at arrangere et virksomhedsbesøg i PsykInfo med oplæg af EN AF OS kampagnen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Side 12 af 20

13 7. PSYKIATRIUDVALGET MØDESAG - ORGANISERING AF PSYKIATRIEN OG SAMARBEJDE MED SOMATIKKEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at udvalget drøfter redegørelsen i mødesagen og tager orienteringen til efterrretning. RESUME Psykiatriudvalget har ønsket en drøftelse af psykiatriens organisering herunder samarbejdet med somatikken. I forbindelse med regionens etablering drøftede forberedelsesudvalget psykiatriens organisering i På baggrund af drøftelser om organisationsmodeller og en række væsentlige hensyn vedtog forberedelsesudvalget den 9. maj 2006 at organisere psykiatrien som en selvstændig virksomhed. Siden etableringen af Region Hovedstadens Psykiatri den 1. januar 2007 er der etableret formaliserede samarbejdsaftaler med det formål at sikre sammenhængende patientforløb. Der er indgået samarbejdsaftaler mellem psykiatrien og somatikken, som indeholder aftaler om drift og kliniske ydelser. Desuden er der udarbejdet kliniske vejledninger på en række områder, hvor der er behov for samarbejde om patientforløb mellem de psykiatriske specialer og de somatiske specialer. Endelig indgår psykiatridirektionen på linje med hospitalsdirektionerne i regionens forskellige tværgående ledelses- og faglige fora. SAGSFREMSTILLING Psykiatriens organisering som en selvstændig virksomhed blev vedtaget af forberedelsesudvalget den 9. maj Beslutningen blev taget på baggrund af drøftelser om organisationsmodeller og væsentlige hensyn. Psykiatrien var således organiseret forskelligt hos fusionsparterne og det nødvendiggjorde en aktiv stillingtagen til, hvilken fremtidig organisering der bedst muligt varetager de hensyn, der skal tages på psykiatriområdet. Valget af organisationsmodel afhænger overordnet af, hvilke hovedhensyn der ønskes prioriteret. En fremtidig psykiatri skal bl.a. kunne imødekomme følgende seks væsentlige hensyn: samspillet mellem det politiske niveau og det psykiatriske driftsområde tværgående koordinering og prioritering indenfor psykiatrien sammenhængende patientforløb mellem psykiatrien og det øvrige sygehusvæsen forskning, kvalitetsudvikling og uddannelse rekruttering samarbejdet med kommunerne. Der blev i 2006 beskrevet to modeller for psykiatriens organisering. Den ene model var organisering af psykiatrien som et selvstændigt driftsområde, hvis styrke er, at den skaber et samlet ledelsesmæssigt fokus på koordinering inden for psykiatrien og på tværs af regionen. Den anden model var en organisering af psykiatrien i relation til det enkelte hospital, hvis styrke er fællesskab mellem specialer inden for hvert enkelt hospitals optageområde. De to modeller fremmer i forskellig grad de ovennævnte seks hensyn, og den model forberedelsesudvalget fandt bedst var, at psykiatrien blev organiseret som en selvstændig virksomhed. Siden Region Hovedstadens Psykiatri blev etableret i 2007 er der etableret formaliserede samarbejdsrelationer for at sikre sammenhængende patientforløb mellem Region Hovedstadens Psykiatri og de øvrige hospitaler. Psykiatridirektionen indgår i regionens tværgående ledelses- og faglige fora sammen med de øvrige hospitalsdirektioner, og der er udarbejdet samarbejdsaftaler og regionale kliniske vejledninger, der konkret beskriver samarbejdet. Side 13 af 20

14 Der er indgået samarbejdsaftaler for alle psykiatriske centre og de enkelte værtshospitaler. Samarbejdsaftalerne indeholder aftaler om drift (administration, kost, rengøring, sikkerhed, ejendom m.v.) og kliniske ydelser (anæstesi, medicinske og psykiatriske tilsyn, biokemi ((blodprøver, EKG etc.)) m.v.). Samarbejdsaftalerne er under revision for at sikre ensartethed og kvalitet i aftalerne. Der er desuden udarbejdet regionale kliniske vejledninger på en række specifikke områder, hvor der er behov for samarbejde om konkrete patientforløb mellem de psykiatriske specialer (psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri) og de somatiske specialer. Eksempelvis er det i vejledning for behandling af spiseforstyrrelse beskrevet, hvorledes somatisk ekspertise skal involveres ved somatiske komplikationer for de sværeste grader af spiseforstyrrelse. Der er desuden udarbejdet en regional vejledning for tvangsbehandling af patienter på somatisk afdeling i forbindelse med dobbeltindlæggelse. Der er ligeledes udarbejdet vejledninger fx i forhold til ECT (elektro stimulation) og alkoholabstinensbehandling, som er udarbejdet i samarbejde mellem de relevante sundhedsfaglige råd. Det er administrationens vurdering, at samarbejdet mellem psykiatri og somatik er blevet bedre og tættere siden regionsdannelsen. Samarbejdet er formaliseret som følge af psykiatriens organisering som en selvstændig virksomhed. Organiseringen af psykiatrien i Region Hovedstaden følger organiseringen af psykiatrien i de øvrige regioner. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Svend Hartling/Christian Worm SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Tiltrådt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Side 14 af 20

15 8. EVENTUELT Formanden fandt, at den netop afholdte visionskonferece om brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri var meget vellykket, og at det var en inspirende og opløftende konference. Hanne Andersen spurgte til, om og hvordan udvalget kan komme med indspil til udvikling af regionens pulje på 50 mio. kr. herunder samarbejdet med kommunerne. Psykiatriudvalget opfordrer til, at et nyt psykiatriudvalg sætter emnet på dagsordnen. Psykiatriudvalget ønskede, at undersøgelsen om "Kvalitet i psykiatrien - patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit" sætte på dagsordnen på mødet den 25. november Side 15 af 20

16 DAGSORDEN Psykiatriudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 16 af 20

17 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Shared Care projektet Collabri 2. Meddelelser - Regeringens psykiatriudvalg 3. Meddelelser - Kvalitet i psykiatrien Side 17 af 20

18 1. MEDDELELSER - SHARED CARE PROJEKTET COLLABRI MEDDELELSER Nina Berrig orienterede på mødet den 25. juni 2013 om et projekt Collabri på Psykiatrisk Center Bispebjerg. Nina Berrig ønskede, at udvalget blev præsenteret for projektet på et kommende udvalgsmøde. Administrationen kan oplyse, at udvalget blev orienteret om satspuljeprojektet shared care projektet Collabri på mødet den 5. marts 2013 under sag nr. 1 om ambulant behandling og shared care. Projektet, der løber over 3 år, er i opstartsfasen og er blevet forsinket på grund af lægekonflikten, det er derfor administrationens vurdering, at det først vil være relevant at præsentere projektet for udvalget senere i forløbet. Side 18 af 20

19 2. MEDDELELSER - REGERINGENS PSYKIATRIUDVALG MEDDELELSER Regeringens psykiatriudvalg forventedes før sommerferien at udgive resultaterne af udvalgets arbejde i august Adminstrationen har fået oplyst af sundhedsministeriet, at der først foreligger en rapport i efteråret Side 19 af 20

20 3. MEDDELELSER - KVALITET I PSYKIATRIEN MEDDELELSER Styregruppen for de landsdækkende patientundersøgelser (LUP) har igangsat en undersøgelse af "Kvalitet i psykiatrien - patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit, 2013" Det har været relevant at udarbejde denne undersøgelse, da konceptet for LUPpsykiatri ikke omfatter retspsykiatri. Det forventes, at undersøgelsen offentliggøres i september og udvalget vil således få den tilsendt. Side 20 af 20

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 25. juni 2013 Kl. 17.00 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S 10. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand)

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Torsdag den 4. april 2013 Kl. 16.00 19.00 på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte 8. møde Mødet slut kl. 19.20 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 4. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato 22. maj 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade, 2300 København S lokale 501

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 6. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 10.00 12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale 501, Møllen Deltagere Søren

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen - 3400

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende:

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende: Opsamling Regionerne har afholdt en faglig konference om bl.a. status og erfaringer med pakkeforløb i psykiatrien, kvalitetsmål vedr. pakkeforløb samt udrednings- og behandlingsrettens betydning for pakkeforløbene.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende speciallægehjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende speciallægehjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale 5 * Der afholdes formøde for

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere