Dagsorden for møde den 18. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 18. december 2012"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 7. december 2012 Dagsorden for møde den 18. december 2012 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 5. bestyrelsesmøde i 2012 Tirsdag den 18. december 2012 kl i Rektors kontor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, Holmen. Dagsorden Bilag 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Bilag A 3 Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4 Meddelelser fra rektor Bilag B 5 Strategi: Godkendelse af principper for ny faglig struktur Bilag C 6 Budget 2013 Bilag D 7 Udviklingskontrakt Bilag E 8 Regnskabsinstruks Bilag F 9 Eventuelt 1/1

2 Bilag pkt. 2 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 05. sept Referat fra møde i bestyrelsen d. 28. august 2012 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Debora Domela (DD), Julie Kofod Hansen (JKH), Tobias Koefoed- Nordentoft (TKN), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). Øvrige inviterede deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Administrationschef Mette Mejlvang (MM), Administrationschef Hanne Bovbjerg (HB). Afbud: Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Anders Byriel (AB). Referent: Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet Dagsorden: 1. Referat godkendes og underskrives 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4. Meddelelser fra rektor 5. Godkendelse af valgstatut (bilag) 6. Godkendelse af mødeplan 2013 (bilag) 7. Økonomisk halvårsopfølgning (bilag) 8. Eventuelt Lukket punkt: 9. Orientering om status på besparelser 10. Orientering om status på strategisk ledelse Ad 1. Referat godkendes og underskrives Ingen bemærkninger til referatet. Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden Formanden meddelte, at KADK får besøg af Uddannelsesminister Morten Østergaard d. 3. september 2012 i forbindelse

3 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering med skoleåbningen. at der sammen med bestyrelsesmaterialet er udsendt et link til institutionens endelige godkendte rammeaftale for Aftalen er desuden at finde på de tre skolers hjemmesider. Ad 4. Meddelelser fra rektor Rektor meddelte, at bestyrelsen afholder strategiseminar d. 2. og 3. oktober på Bornholm. I forbindelse med seminaret er der ved at blive udarbejdet en strategibog indeholdende en status over de tre skoler samt relevant baggrundsmateriale til brug for bestyrelsens videre visions- og strategiarbejde. at arbejdet med en ny faglig struktur er igangsat på institutionen. En faseplan forventes klar inden udgangen af året. Processen forventes at komme til fortsætte ind i 2013, således at de første dele af en ny faglig struktur kan være klar til implementering ved skoleåret at rektor forventer at kunne afslutte processen vedrørende udvælgelse og ansættelse af en ny strategisk ledelse inden fredag d. 7. september Rektor håber at kunne præsentere alle med undtagelse af prorektor ved Skoleåbningen d. 3. september at rektorerne ved de kunstneriske uddannelser under Uddannelsesministeriet (KADK, Arkitektskole Aarhus og Kolding Designskole) har fået tildelt én repræsentant i Danske Universiteters Rektorkollegium. Rektorerne har besluttet, at de skiftes til at deltage i møderne, der afholdes i København. at sommerens optag af nye studerende på KADK er forløbet godt (optagelsesoversigt uddelt på mødet): Kunsthåndværkeruddannelsen har optaget 21 nye studerende, Designskolen har optaget 105 nye studerende og Arkitektskolen har optaget 174 nye studerende. Konservatorskolen har ikke optag på bachelordelen i år (KK har optag på bachelordel hvert 3. år). at KADK har været indkaldt til møde med Inge Mærkedahl i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) vedr. proces- og tidsplan for den kommende udviklingskontrakt for KADK bidrog på mødet med forslag til sektorspecifikke mål for de kunstneriske uddannelser. at KADK har modtaget beskæftigelsesrapport for 2012 i høring fra Danmarks Statistik. Der vil blive orienteret om den endelige rapport på næste bestyrelsesmøde. Ad 5. Godkendelse af valgstatut Rektor orienterede om, at KADK udskriver valg d. 14. september 2012 til Fagligt Råd og de fire studienævn. Mette Mejlvang redegjorde for processen for valget samt status vedr. dispensationsansøgning om forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode med 7 måneder. Funktionsperioden ønskes forlænget, således at alle valg på institutionen fremover kan afholdes på samme tid, og med samme tiltrædelsesdato. Uddannelsesministeriet bekræftede under bestyrelsesmødet, at dispensationen er imødekommet. Den samlede bestyrelse godkendte herefter valgstatut med dispensationsændringer til følge. Endeligt brev om dispensation sendes til bestyrelsen. Julie Kofod Hansen meddelte, at hun forventer at afslutter sit studium i november, og derfor ikke længere kan sidde i bestyrelsen. (Institutionen er efterfølgende blevet bekendt med at Julies Kofod Hansens suppleant ikke er tilmeldt studierne. Der vil derfor i forbindelse med valg til Fagligt Råd og valg til 2/4

4 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering studienævn også blive udskrevet suppleringsvalg til en studenterrepræsentant til bestyrelsen). Ad 6. Godkendelse af mødeplan for 2013 Formanden redegjorde kort for forslag til datoer for bestyrelsens møder i Mødeplanen blev godkendt uden bemærkninger. Ledelsessekretariatet udsender herefter elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsen. Ad 7. Økonomisk halvårsopfølgning Hanne Bovbjerg orienterede om den økonomiske status ved institutionens halvårsopfølgning. Halvårsregnskabet viser et mindre overskud, og det samme er gældende for prognosen for hele 2012, hvor der forventes et overskud på 0,2 mio. kr. Der er i budgettet foretaget en budgetændring, idet de udmeldte driftsrammer til afdelinger m.fl. er blevet reduceret samlet med i alt 3 mio. kr. med henblik på at dække underbudgetterede bygningsdriftsomkostninger. Det har i den forbindelse hele tiden været en præmis i budgettet for 2012, at der ville være nogen usikkerhed i forbindelse med budgetteringen af driftsomkostningerne til særligt de nye bygninger. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der i forhold til prognosen kan være en budgetusikkerhed i forhold til beregning af den endelige samlede udgift i forbindelse med personalereduktionerne, herunder den endelig ferieafregning mv. Rektor meddelte, at hun fremadrettet ønsker en større bevidsthed og kendskab til de økonomiske rammebetingelser f.eks. ved at udarbejde en økonomisk "pixiebog" med de vigtigste nøgletal og forklaringer. Bestyrelsen drøftede kort halvårsregnskabet for efterfølgende at tage det til efterretning. Ad 8. Eventuelt Rektor orienterede om, at KADK har modtaget regeringens forslag til Finanslov KADK vil ifølge forslaget i 2013 modtage 8,2 mio. kr. fordelt på følgende aktiviteter: 6 mio. kr. til styrkelse af forskning og udviklingsvirksomhed inde for arkitektur og design. 1 mio. kr. som basismidler til forskning (på hele KADK). 1, 2 mio. kr. overføres til KADK i forbindelse med at Center for Designforskning (DCDR) afvikles. Arkitektskolen Aarhus, Kolding Designskole og KADK har i samarbejde med Uddannelsesministeriet igangsat et arbejde i forhold til en virksomhedsoverdragelse af Center for Designforsknings medarbejdere, aktiviteter og projekter etc. Det er herunder også vigtigt at se nærmere på videreførelsen af DCDR's masteruddannelse. Finanslovsforslagets midler vil komme til at indgå i realiseringen af KADK's samlede strategi. Mette Mejlvang gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der i Finanslovsforslaget også er bebudet indkøbsbesparelser i forbindelse med implementeringen af 6. fase af statens indkøbsprogram. Bestyrelsen drøftede herefter forslag til Finanslov 2013, og muligheden for at få tildelt evt. yderligere 3/4

5 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Ph.d.-midler. Uffe Hundrup informerede om det foreløbige program for bestyrelsens strategiseminar på Bornholm d. 2. og 3. oktober Et endeligt program udmeldes snarest. Lukkede punkter: Ad 9. Orientering om status på besparelse Rektor orienterede om proces og forløb vedr. forårets personalereduktioner. Ad 10. Orientering om Status på strategisk ledelse Rektor orienterede om den foreløbige ansættelsesproces vedrørende det strategiske ledelsesteam. Stillingerne forventes offentliggjort ved skoleåbningen d. 3. september Stillingen som prorektor forventes dog først offentliggjort d. 7. september /4

6 Bilag pkt. 4 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip dee Langes Allé København K Danmarkk Tlf Fax december 2013 Journalnr.: Enhed: Økonomi Orientering fra rektoratet om 3. kvartals regnskabr b pr. 30. september og prognose for 2012 Kvartalsregnskab status pr. 30. september 2012 KADK s regnskab pr. 30. september 2012 viser et overskud på 6,8 mio. kr... Årsagen er, at en række kendte omkostninger, som normalt ville v være afholdt endnu ikke er afholdt og regnskabsført pr. 30. september. Der er konkret tale om periodeforskydningerne ved opkrævninger af fleksjobbidrag, omkostninger vedr. ydelser til t Statens Administration for hele 2012 samt driftsomkostninger til bygninger. Afvigelserne til disse poster p beløberr sig til ca. 6 mio. kr. Der henvises i øvrigtt til nedestående tabel for yderligere forklaring: Budget 2012 Regnskab pr Forecast 2012 Afvigelsesforklaring pr Bevilling 277,0 207,0 277,0 Øvrige indtægter 38,3 30,0 39,0 Øgede indtægter på udlejning af lokaler til arrangementer ift. budget Løn 188,6 132,9 184,4 Afvigelsen på løn forklares med sen ansættelse af prorektor samt rektor. Der har været vakante stillinger, som pt. ikke er genbesat. Der har været mindre forbrug på lønomkostninger til PHD. Personalereduktioner og opsigelser er også en årsagsforklaring. Drift 127,2 97,3 130,8 Afvigelserne på driften forklares primært med en stigning i omkostninger til bygninger. I forhold til regnskabet pr er der en række store omkostninger, som endnu ikke er regnskabsført pga. KADK ikke har modtaget opkrævning for fleksjobbidrag for 3. kvartal i 2012, samt omkostninger til Statens Administration for hele Årets resultat -0,5 6,8 0,8 Prognose 2012 Årets resultat 2012 forventes f at udgøre et lille overskud på 0,,8 mio. kr., hvilket betyder en e forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til prognosen ved halvårsregnskab pr. 30. juni Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. 1/11

7 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 30. november 2012 Journalnr.: 0001 og Enhed: Økonomi EAS /JD Indstilling til bestyrelsesmødet den 18. december 2012 Vedr. dagsordenens punkt 6 - Budget 2013 Sagsfremstilling: Der er udarbejdet udkast til budget 2013 for KADK. Det samlede resultat for KADK i 2013 forventes at udgøre et budgetteret overskud på ca. 0,3 mio. kr. og dermed et budget i balance. I 2013 har KADK fået tilført en ekstrabevilling på finansloven øremærket forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der er derfor i budgettet reserveret 8 mio. kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter indenfor formålet. I 2012 blev der, i forbindelse med implementeringen af en økonomisk handlingsplan, foretaget personale- og driftsreduktioner, som har stabiliseret og forbedret KADK s økonomi. Det er målet, at KADK har en fornuftig egenkapital på ca. 5 pct. af omsætningen, således at KADK kan håndtere uforudsete omkostninger. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2013 for KADK. Bilag: Budget 2013 Budgetvejledning 2013 Sagsbehandlere: Ana Sorani Budgetmedarbejder Jacob Døjholt Økonomichef 1/1

8 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering december 2012 Budget 2013 KADK

9 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip dee Langes Allé København K Danmarkk Tlf Fax december 2013 Journalnr.: Enhed: Økonomi Internt budget for f Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 2013 Udkast Orientering fra ledelsen... 2 Budgetresultat... 2 Robusthed i budget... 3 Flerårigbudgetteringg... 4 Budgetmateriale og budgetprocess for budget Investeringsbudget Centrale aktivitetsforudsætningerr... 5 Finanslov Ekstern forskningsfinansiering og projekter... 5 Samlet Budget KADK... 6 Budget 2013 fordelt på delregnskaber... 6 Løn fordelt på formål... 9 Drift fordelt på formål... 9 Økonomistyringsstyringsinitiativer /10

10 Side 2 af 10 Notat Orientering fra ledelsen Budgetresultat Budget 2013 viser et budget i balance. Udgangspunktet er en positiv egenkapital på ca. 17,6 mio. kr. som udgør 5,6 pct. af omsætningen. I 2013 har KADK fået tilført en ekstrabevilling på finansloven øremærket forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der er derfor i budgettet reserveret 8 mio. kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter, der bedst muligt understøtter den høje faglige ambition i den nye faglige struktur. Som det fremgår af tabel 1 er der en stigning i driftsomkostningerne, hvilket bl.a. skyldes, at hele ekstrabevillingen på 8 mio. kr. som udgangspunkt er placeret på driften. En del af disse midler vil dog blive disponeret til løn. Lønomkostninger er reduceret markant i 2013 som følge af personalereduktioner i Dette er hovedforklaringen på nedgangen i lønomkostningerne. KADK s budget skal afspejle institutionens strategiske intentioner. Disse kommer bl.a. til udtryk i udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet , finanslovsbevillingen samt de beslutninger som rektoratet har taget i budgetprocessen. Budget 2013 afspejler de aktiviteter, der forventes gennemført uden væsentlige ændringer ift Men i 2013 igangsættes forberedelsen til den nye faglige struktur med henblik på implementering i Det samlede resultat for 2013 fremgår af tabel 1 med udgangspunkt i de samlede indtægter og omkostninger. De samlede indtægter og omkostninger i budget 2013 er sammenlignet med prognosen for resultatet i Budget 2013 viser et forventet overskud på 0,3 mio. kr. En uddybning af det samlede resultat findes i afsnit om det samlede budget for KADK. Der henvises også til budgetvejledningen for budget Ovenstående afsnit må kædes sammen med en samlet beskrivelse af økonomien i afsnit 1. Tabel 1 Budget 2013 Prognose 2012 Budget 2013 Indtægter Nettobevilling KADK 277,0 273,9 Øv rige indtægter 39,0 42,2 Indtægter i alt 316,0 316,1 Omkostninger Løn 1 84, ,4 Drift 1 30,8 1 40,4 Omkostninger i alt 315,2 315,8 Årets resultat 0,8 0,3 Den negative udvikling i bevillingen fra 2012 til 2013 til trods for merbevillingen på 8 mio. kr. forklares med tidligere besluttede bevillingsreduktioner. De tre tidligere selvstændige skoler blev, som alle øvrige statsinstitutioner, reduceret væsentligt i deres bevilling i forhold til genopretningen af 2/10

11 Side 3 af 10 Notat dansk økonomi frem mod Ud over dette blev skolerne reduceret i bevillingen i forhold til betalingsstuderende, finansstuderende, udligning mellem arkitektuddannelsen i Århus og København samt indkøbsreduktioner. Selvom KADK er tilført ekstra bevillinger i 2013 retter det ikke på faldet i bevillingen. Faldet i bevillingen skal ses i sammenhæng med at KADK også har reduceret omkostningerne. Der blev bl.a. iværksat personalereduktioner samt øvrige driftsbesparelser i 2012 for at sikre at økonomien kommer i balance fremadrettet. Det er målet, at KADK har en fornuftig egenkapital, således at KADK kan håndtere uforudsete omkostninger. KADK s egenkapital udgør ca. 5,5 pct. af omsætningen. Den budgetterede udvikling i KADK s egenkapital i perioden 2011 til 2016 fremgår af tabel 2. Det er positivt, at der er foretaget en stabilisering og forbedring af KADK s økonomi som følge af de personale- og driftsreduktioner, der blev implementeret i forbindelse med den økonomiske handlingsplan implementeret i Tabel 2. Udvikling i KADK s egenkapital 1 Udvikling i KADK's egenkapital 2011 Prognose 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Primo excl. statsforskrivning 18,4 11,4 12,2 12,5 13,8 14,1 Årets resultat -7,0 0,8 0,3 1,3 0,2-1,9 Ultimo excl. statsforskrivning 11,4 12,2 12,5 13,8 14,1 12,2 Ultimo incl. statsforskrivning 16,8 17,6 17,9 19,2 19,5 17,6 Statsforskrivning 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Egenkapitalens andel af omsætningen 4,7 5,6 5,7 6,1 6,3 5,8 Robusthed i budget Budgettet for 2013 vurderes samlet set som robust. Da budgettet indeholder ca enkelte budgetposter, er der naturligvis en vis usikkerhed. Budget 2013 vil blive kvalitetssikret løbende i forbindelse med budgetopfølgninger i samarbejde med de budgetansvarlige. Som led i projekt God Økonomistyring lanceret af Finansministeriet i 2012, vil budget 2013 blive periodiseret månedsvist på enhedsniveau. Formålet er at kvalificere grundlaget, som regnskabsprognoserne udarbejdes på. I nedenstående tabel er få udvalgte poster fremhævet, som indeholder en særlig usikkerhed. 1 Statsforskrivningens hovedformål er at sikre, at institutionen har en buffer en slags kassekredit, således at skolens egenkapital ikke bliver negativ, hvis der i de enkelte år skulle realiseres et negativt årligt driftsresultat. 3/10

12 Side 4 af 10 Notat Tabel 3. Budgetrobusthed Usikkerhed Budgetrobusthed / Beløb Indtægter Betalinger for udenlandske studerende +/- 0,25 Budgetforklaringer Indtægter fra udenlandske studerende kan mindskes eller øges, i forhold til antal studerende. Overhead +/- 0,5 Overhead i forbindelse med ekstern forskning kan variere. Lønomkostninger Ny faglig struktur +0,5 Implementeringen af den nye faglige struktur. Driftsomkostninger Kompetenceudvikling + 0,5 Afskrivninger på nye investeringer - 0,5 Midler til efteruddannelse udgør 1 pct. af lønsummen. Disse kan stige i takt med lønsummen øges. Afskrivningsrammen kan mindskes i takt med færre investeringer foretages. Ny faglig struktur +0,5 Overgang til den nye faglige struktur. Indkøbsbesparelser +1,0-1,5 KADK kan blive pålagt indkøbsbesparelse. Ejendomsomkostninger Afgifter (el, vand, varme) +/- 0,5 Afgifter på el, vand og varme kan stige / mindskes i løbet af året i forhold til forbrug. Flerårigbudgettering I dette afsnit omtales den flerårige budgettering og bevilling. Tabel 4. Bevilling/Budget KADK Nettobevilling KADK 273,9 271,2 265,1 261,3 Budget KADK Løn 175,4 173,7 170,6 170,6 Drift 140,4 138,7 137,1 135,4 Omkostninger i alt 315,8 312,4 307,6 306,0 Indtægter 42,2 42,5 42,8 42,8 Budget i alt 273,6 269,9 264,9 263,2 Årets resultat 0,3 1,3 0,2-1,9 Finanslovsindtægterne er fremskrevet på baggrund af budgetoverslagsårene i finanslov 2013 med forbehold for ændringer. Som ovenfor omtalt har KADK i 2013 fået en ekstra bevilling til forskning og kunstnerisk udvikling på ca. 8 mio. kr. Der er dog samtidig foretaget tekniske korrektioner, så grundbevillingen er nedjusteret ift. tidligere udmeldinger om FL Det betyder at merbevillingen snarere udgør 6 mio. kr. Lønomkostninger er fladt budgetteret på 2013-niveau i de følgende år. I de budgetterede lønomkostninger er der dog taget højde for den realiserede lønbesparelse som følge af personalereduktionerne implementeret i Det vil sige, at stillinger er nedlagt svarende til ca. 30 årsværk i Driftsomkostninger tager udgangspunkt i niveauet for 2013, men er nedreguleret med en besparelse på ca. 1. pct. årligt i henhold til den økonomiske handlingsplan bestyrelsen vedtog i indeværende år. Det skal bemærkes, at der af gode grunde er en række budgetforhold i overslagsårene, der er usikre, hvorfor tallene skal vurderes med en vis forsigtighed. Eksempelvis er den nuværende ekstra 4/10

13 Side 5 af 10 Notat finanslovsbevilling til forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed tre-årig frem til og med 2015, hvor der skal indledes nye forhandlinger med ministeriet om kontraktmidler. KADK s ledelse vil endvidere udarbejde en strategi for øget indtjening herunder øget ekstern forskningsfinansiering. Budgetmateriale og budgetproces for budget 2013 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013 er der udarbejdet en budgetvejledning, der indeholder en beskrivelse af KADK s budgetmodel og principper samt budgetprocessen for Budgetprocessen for budget 2013 er sket med inddragelse af de budgetansvarlige ledere, både i administrationen og i de faglige miljøer. Formålet med dette har været en kvalitetssikring af budgettet. Investeringsbudget I 2012 er der etableret et investeringsudvalg, der skal bidrage til at udarbejde 5-årige investeringsbudgetter. Alle tre fagområder og administrationen er repræsenteret. Medlemmer af Investeringsudvalget mødes 4 gange om året, hvor de vurderer og drøfter KADK s behov for geninvesteringer og nye investeringer. Det er rektoratet, som godkender investeringer på KADK. Centrale aktivitetsforudsætninger Finanslov 2013 I budget 2013 er der budgetlagt lønomkostninger for 175,4 mio.kr., driftsomkostninger for 140,4 mio.kr. og en forventet indtjening på 41,1 mio.kr.. Dette giver nettoomkostninger på 274,7 mio.kr. KADK s forventede resultat i 2013 udgør således et lille overskud på 0,3 mio. kr. Bevillingen er budgetmæssigt placeret hos fællesområdet, som det fremgår af budgetoversigten for delregnskaber. Ledelsen har indtil videre valgt at placere bevillingen samlet under fællesområdet. Ekstern forskningsfinansiering og projekter Der er i budget 2013 taget udgangspunkt i niveauet for tidligere budgetter samt regnskaber for eksterne tilskud for de tre skoler. Den samlede omsætning på eksternt finansierede projekter forventes i 2013 at være på ca. 28,3 mio. kr. 2 Der er i budget 2013 afsat 1 mio.kr. til eventuelle tab på eksterne projekter, samt tab på øvrige aktiviteter, fx konferencer og udgivelser, hvilket beror sig på erfaringstal. I 2013 er det et eksplicit mål at styrke økonomistyringen på dette område, således, at tab på dette område minimeres. 2 Det skal nævnes, at niveauet for den eksternt finansierede forskning i forslag til finansloven er væsentligt lavere end det faktiske niveau. KADK arbejder på, at finansloven bliver mere retvisende. Det har dog ingen konsekvenser, idet niveauet for eksterne tilskud ikke påvirker nettobevillingen, da indtægter svarer til omkostninger på de eksterne projekter. 5/10

14 Side 6 af 10 Notat Samlet Budget KADK Budget 2013 fordelt på delregnskaber Budget 2013 er, som det fremgår af tabel 5, opdelt på delregnskaber, som svarer til KADK s underkonti på finansloven. Budget 2013 er således opdelt på ordinær virksomhed, bibliotek, indtægtsdækket virksomhed og ekstern forskning, herunder tilskudsfinansieret virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, samt RKU. Den ordinære virksomhed er underopdelt på de tre hovedfagområder, Arkitektur, Design, Konservering, samt et fællesområde. Budget 2013 er bygget op omkring følgende indtægter og udgifter. Indtægtssiden består af to elementer: Bevillinger fra staten via finansloven - herunder tillægsbevilling og reserveret bevilling. Øvrige indtægter - herunder indtægter via overhead, udlejning mv. De samlede udgifter består af: Løn til fast personale og DVIP/medhjælp Drift herunder ejendomsomkostninger I tabellen ovenfor vises det overordnede resultat for 2013 for KADK for delt på alle delregnskaber. Det faktiske resultat for 2011, budget 2012, og prognose 2 for 2012 samt en sammenligning mellem ordinær virksomhed og ekstern virksomhed fremgår ligeledes af tabellerne. Målet med denne opdeling er et sammenhængende og gennemsigtigt budget, som illustrerer det overordnet resultat på underkontoniveau, hovedfagområder og kerneydelser. Der er endvidere udarbejdet følgende nøgletal: Dækningsbidrag Overskudsgrad 6/10

15 Side 7 af 10 Notat Tabel 5. Budget for KADK opdelt på delregnskaber Budget 2013 KADK Regnskab Budget Regnskab Prognose 3 UK 10 UK 10 UK 10 UK 10 UK 20 UK 31 UK 60 UK 90 UK 95 UK 97 Budget Ordinær Ekstern pr. 30/ Arkitektur Design Konservering Fælles Bibliotek RKU CDF IDV TF AT 2013 Virksomhed Virksomhed 7/10 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling inkl TB 304,6 277,0 207,0 277,0 265,5 7,6 0,8 273,9 273,9 Reserveret bevilling 3,0 1,1 1,1 1,1 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Eksterne tilskud Eksterne tilskud 25,8 27,5 19,7 27,5 1,0 24,0 3,3 28,3 28,3 Overhead 0,8 0,0 0,8 1,4 1,4 1,4 Øvrige indtægter 20,3 10,0 10,3 10,7 1,1 1,5 8,5 0,2 11,4 11,4 INDTÆGTER I ALT 353,8 315,3 237,1 316,0 1,1 1,5 0,0 276,5 7,8 0,0 1,0 24,0 3,3 316,1 287,8 28,3 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 166,2 166,9 120,7 163,6 56,3 28,2 8,0 40,6 5,6 0,6 15,1 1,1 155,6 139,3 16,2 Løselærere/DVIP 14,5 21,6 12,3 20,8 11,3 2,9 0,5 4,7 0,4 19,8 19,8 Driftomkostninger 77,9 57,7 42,0 57,4 4,3 6,8 1,9 37,3 2,2 0,2 1,0 8,9 2,2 64,7 52,6 12,1 Ejendomsomkostninger 100,3 68,5 54,3 72,2 74,4 74,4 74,4 Finansielle omkostninger 1,8 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 OMKOSTNINGER I ALT 360,7 315,7 230,3 315,2 71,9 37,9 10,4 158,3 8,2 0,0 1,0 24,0 3,3 315,8 287,5 28,3 RESULTAT KADK -7,0-0,5 6,8 0,8-70,8-36,3-10,4 118,2-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Nøgletal Dækningsgrad (resultat før ejendoms- og finansielleomkostninger/indtægter i pct.) 26,9 21,9 26,2 23,5 24,0 26,4 0,0-2,0-0,2 2,9 0,3 0,1 0,1 0,0 Overskudsgrad(resultat efter ejendoms- og finansielleomkostninger/indtægter i pct.)

16 Side 8 af 10 Notat Tabel 6. Budget 2013 fordelt på formål Budget 2013 KADK - Form ål Undervisning Forskning Bibliotek Bygningsdrift Hjælpefunktioner Generel led. og adm. T otal INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling inkl TB 7,6 266,3 27 3,9 Reserveret bevilling 1,1 1,1 Overført fra egenkapital Eksterne tilskud Eksterne tilskud 28,3 28,3 Ov erhead 1,4 1,4 Øvrige indtægter 3,2 0,5 0,2 0,4 1,8 5,3 11,4 INDTÆGTER I ALT 3,2 30,2 7,8 0,4 1,8 272,7 316,1 OMKOST NINGER Lønninger Fast personale 7 0,4 47,7 4,8 5,9 6,1 20,8 155,7 Medhjælp/ Løselærere 17,2 0,8 0,4 0,2 0,2 1,0 19,8 Driftomkostninger 12,0 27,7 2,4 3,0 8,7 11,0 64,7 Ejendomsomkostninger 74,4 74,4 Finansielle omkostninger 1,3 1,3 OMKOSTNINGER I ALT 99,6 76,1 7,6 83,5 15,0 34,1 315,8 RESULTAT KADK -96,4-45,9 0,2-83,1-13,3 238,6 0,3 Budgettet er, som det fremgår af ovenstående tabel, ligeledes opdelt følgende formål: undervisning, forskning, bibliotek, bygningsdrift, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Her skal det bemærkes, at i forhold til tabel 4, hvor omkostninger vedr. ekstern forskning figurerer særskilt på delregnskaber, er løn- og driftsomkostninger vedr. eksternforskning i tabel 6. indeholdt i formål Forskning, respektive 16,2 mio. kr. lønomkostninger og 12,1 mio.kr. driftsomkostninger. Tabellen nedenfor viser KADK s samlede budget 2013 fordelt på formålet undervisning, forskning og øvrige formål. Der er i tabellen skitseret budgetforklaringer for udviklingen fra 2012 til /10

17 Side 9 af 10 Notat Tabel 7. Budget 2013 fordelt på formål Formål Budget 2012 Budget 2013 Budgetforklaringer 1-Undervisning 85,2 99,6 I budget 2012 er timeløn ca. 12 mio. kr. budgetlagt fælles på formål 3. I budget 2013 er timeløn er budgetlagt direkte på enheder på KADK. Undervisningsaktiviteten i 2013 forbliver uændret i forhold til Forskning 7 0,1 7 6,1 I 2013 er der tilført nye forskningsmidler. Øvrige formål 160,4 140,2 I budget 2012 er timeløn budgetlagt fælles på formål 3. I budget 2013 er timeløn er budgetlagt direkte på enheder på KADK. I 2012 er der ligeledes implementeret besparelser i form af personale- og driftreduktioner, især i administrationen. Total 315,8 315,9 Løn fordelt på formål Tabellen nedenfor viser budgetterede faste lønomkostninger for ordinær virksomhed fordelt på KADK s hovedformål. Lønomkostninger udgør 159,1 mio.kr. i Heraf udgør medhjælp/dvip kr. ca. 19,8 mio. kr. I budget 2013 er der ikke sket en omfordeling af lønmidler i de faglige miljøer. Tabel 8. KADK løn fordelt på formål LØN - Formål Budget 2012 Budget 2012 PL reg Budget Undervisning 7 4,3 7 5,4 87,5 2-Forskning 47,9 48,6 48,3 3-GLA 44,9 45,6 21,8 4-Bibliotek 5,9 6,0 5,2 5-Hjælpefunktioner (IT, kantine) 6,2 6,2 6,1 6-Bygningsmæssig drift 7,7 7,8 6,3 T otal KADK 186,9 189,7 17 5,4 Drift fordelt på formål Tabellen nedenfor viser budgetterede driftsomkostninger på ordinær virksomhed fordelt på formål. Driftsomkostninger udgør 120,1 mio.kr. i Ejendomsomkostninger udgør heraf 74,4 mio.kr. ca. 62 pct. af de samlede driftsomkostninger. I budget 2013 er der ikke sket en omfordeling af driftsmidler i de faglige miljøer. Tabel 9. KADK drift fordelt på formål DRIFT - Form ål Budget 2012 Budget 2012 PL reg Budget Undervisning 10,9 11,1 12,0 2-Forskning 22,3 22,7 27,6 3-GLA 13,2 13,5 12,3 4-Bibliotek 2,5 2,5 2,4 5-Hjælpefunktioner (IT, kantine) 9,4 9,6 8,7 6-Bygningsmæssig drift 7 0,6 7 2,0 7 7,4 Total KADK 128,9 131,5 140,4 9/10

18 Side 10 af 10 Notat Løn- og driftsomkostninger i tabel 8 og 9 er PL-reguleret til 2013 prisniveau med 1,5 pct. og respektive 2 pct. Den markante afvigelse på driftssiden i budget 2013 i forhold til budget 2012 opreguleret til 2013 prisniveau skyldes primært, at der er tilført 8 mio. kr. til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Økonomistyringsstyringsinitiativer 2013 I 2013 igangsættes en række forskellige økonomistyringsinitiativer. Disse initiativer igangsættes med henblik på bedre styring og ressourceudnyttelse. Der udarbejdes: Løbende budgetopfølgninger på budget årige investeringsbudgetter intensiveres med henblik på en bedre mulighed for strategisk prioritering. 5 årige vedligeholdelsesplaner for alle bygninger på KADK. Disse planer skal sikre løbende vedligeholdelse, og dermed undgå store omkostninger til reparation- og vedligeholdelse. Brug af ØS-LDV (lokal datavarehus) intensiveres. Forskellige indtægtsinitiativer i 2013 med henblik på en forøgelse de øvrige indtægter. Retningslinjer om indkøb mv. Forbedret økonomistyring på eksterne forskningsprojekter Ny faglig struktur. Økonomistyringsmanual: I 2013 udarbejdes en økonomistyringsmanuel, som omfatter et årshjul, som beskriver årets opgaver på økonomi- og regnskabsområdet. Allokeringsmodel for bemanding. 10/10

19 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering december 2012 %XGJHWYHMOHGQLQJ

20 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip dee Langes Allé København K Danmarkk Tlf Fax december 2013 Journalnr.: Enhed: Økonomi Budgetvejledning 2013 for Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konserveringg Udkast Indledning og baggrund 1 Principper for budget Budgetmodel for budget Budgetinstruks Budgettering af løn, lønregulering og central lønsumsstyring Statsforskrivning KADK opdeling på delregnskaber og formål Finanslovsbevilling Fælles omkostninger Ejendomsomkostninger Overhead Indtægter øvrigt Eksterne tilskud Investering/ /afskrivning Medarbejderkategorierr og aktivitetskontering i budget og lønregnskab Ansattes efteruddannelse og kompetenceudviklingg Vakancer, fratrædelser, nye stillinger mv. Personalegoder Studenterpolitiske aktiviteter Censor Lokal lønforhandling Forskeruddannelse og PHD- skole Undervisningsressourcer 3.20 Rammeudmelding og decentrale budgetter 3.21 Udviklingsmidler og forskningsmidler STADS, intranet i og hjemmeside Overførelsesadgang 3.24 Budgetkorrektioner 3.25 Rektors udviklingspulj je /111

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 17. september 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand),

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere