Dagsorden for møde den 18. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 18. december 2012"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 7. december 2012 Dagsorden for møde den 18. december 2012 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 5. bestyrelsesmøde i 2012 Tirsdag den 18. december 2012 kl i Rektors kontor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, Holmen. Dagsorden Bilag 1 Godkendelse af dagsorden 2 Godkendelse af referat Bilag A 3 Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4 Meddelelser fra rektor Bilag B 5 Strategi: Godkendelse af principper for ny faglig struktur Bilag C 6 Budget 2013 Bilag D 7 Udviklingskontrakt Bilag E 8 Regnskabsinstruks Bilag F 9 Eventuelt 1/1

2 Bilag pkt. 2 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 05. sept Referat fra møde i bestyrelsen d. 28. august 2012 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Debora Domela (DD), Julie Kofod Hansen (JKH), Tobias Koefoed- Nordentoft (TKN), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). Øvrige inviterede deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Administrationschef Mette Mejlvang (MM), Administrationschef Hanne Bovbjerg (HB). Afbud: Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Anders Byriel (AB). Referent: Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet Dagsorden: 1. Referat godkendes og underskrives 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4. Meddelelser fra rektor 5. Godkendelse af valgstatut (bilag) 6. Godkendelse af mødeplan 2013 (bilag) 7. Økonomisk halvårsopfølgning (bilag) 8. Eventuelt Lukket punkt: 9. Orientering om status på besparelser 10. Orientering om status på strategisk ledelse Ad 1. Referat godkendes og underskrives Ingen bemærkninger til referatet. Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden Formanden meddelte, at KADK får besøg af Uddannelsesminister Morten Østergaard d. 3. september 2012 i forbindelse

3 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering med skoleåbningen. at der sammen med bestyrelsesmaterialet er udsendt et link til institutionens endelige godkendte rammeaftale for Aftalen er desuden at finde på de tre skolers hjemmesider. Ad 4. Meddelelser fra rektor Rektor meddelte, at bestyrelsen afholder strategiseminar d. 2. og 3. oktober på Bornholm. I forbindelse med seminaret er der ved at blive udarbejdet en strategibog indeholdende en status over de tre skoler samt relevant baggrundsmateriale til brug for bestyrelsens videre visions- og strategiarbejde. at arbejdet med en ny faglig struktur er igangsat på institutionen. En faseplan forventes klar inden udgangen af året. Processen forventes at komme til fortsætte ind i 2013, således at de første dele af en ny faglig struktur kan være klar til implementering ved skoleåret at rektor forventer at kunne afslutte processen vedrørende udvælgelse og ansættelse af en ny strategisk ledelse inden fredag d. 7. september Rektor håber at kunne præsentere alle med undtagelse af prorektor ved Skoleåbningen d. 3. september at rektorerne ved de kunstneriske uddannelser under Uddannelsesministeriet (KADK, Arkitektskole Aarhus og Kolding Designskole) har fået tildelt én repræsentant i Danske Universiteters Rektorkollegium. Rektorerne har besluttet, at de skiftes til at deltage i møderne, der afholdes i København. at sommerens optag af nye studerende på KADK er forløbet godt (optagelsesoversigt uddelt på mødet): Kunsthåndværkeruddannelsen har optaget 21 nye studerende, Designskolen har optaget 105 nye studerende og Arkitektskolen har optaget 174 nye studerende. Konservatorskolen har ikke optag på bachelordelen i år (KK har optag på bachelordel hvert 3. år). at KADK har været indkaldt til møde med Inge Mærkedahl i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) vedr. proces- og tidsplan for den kommende udviklingskontrakt for KADK bidrog på mødet med forslag til sektorspecifikke mål for de kunstneriske uddannelser. at KADK har modtaget beskæftigelsesrapport for 2012 i høring fra Danmarks Statistik. Der vil blive orienteret om den endelige rapport på næste bestyrelsesmøde. Ad 5. Godkendelse af valgstatut Rektor orienterede om, at KADK udskriver valg d. 14. september 2012 til Fagligt Råd og de fire studienævn. Mette Mejlvang redegjorde for processen for valget samt status vedr. dispensationsansøgning om forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode med 7 måneder. Funktionsperioden ønskes forlænget, således at alle valg på institutionen fremover kan afholdes på samme tid, og med samme tiltrædelsesdato. Uddannelsesministeriet bekræftede under bestyrelsesmødet, at dispensationen er imødekommet. Den samlede bestyrelse godkendte herefter valgstatut med dispensationsændringer til følge. Endeligt brev om dispensation sendes til bestyrelsen. Julie Kofod Hansen meddelte, at hun forventer at afslutter sit studium i november, og derfor ikke længere kan sidde i bestyrelsen. (Institutionen er efterfølgende blevet bekendt med at Julies Kofod Hansens suppleant ikke er tilmeldt studierne. Der vil derfor i forbindelse med valg til Fagligt Råd og valg til 2/4

4 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering studienævn også blive udskrevet suppleringsvalg til en studenterrepræsentant til bestyrelsen). Ad 6. Godkendelse af mødeplan for 2013 Formanden redegjorde kort for forslag til datoer for bestyrelsens møder i Mødeplanen blev godkendt uden bemærkninger. Ledelsessekretariatet udsender herefter elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsen. Ad 7. Økonomisk halvårsopfølgning Hanne Bovbjerg orienterede om den økonomiske status ved institutionens halvårsopfølgning. Halvårsregnskabet viser et mindre overskud, og det samme er gældende for prognosen for hele 2012, hvor der forventes et overskud på 0,2 mio. kr. Der er i budgettet foretaget en budgetændring, idet de udmeldte driftsrammer til afdelinger m.fl. er blevet reduceret samlet med i alt 3 mio. kr. med henblik på at dække underbudgetterede bygningsdriftsomkostninger. Det har i den forbindelse hele tiden været en præmis i budgettet for 2012, at der ville være nogen usikkerhed i forbindelse med budgetteringen af driftsomkostningerne til særligt de nye bygninger. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der i forhold til prognosen kan være en budgetusikkerhed i forhold til beregning af den endelige samlede udgift i forbindelse med personalereduktionerne, herunder den endelig ferieafregning mv. Rektor meddelte, at hun fremadrettet ønsker en større bevidsthed og kendskab til de økonomiske rammebetingelser f.eks. ved at udarbejde en økonomisk "pixiebog" med de vigtigste nøgletal og forklaringer. Bestyrelsen drøftede kort halvårsregnskabet for efterfølgende at tage det til efterretning. Ad 8. Eventuelt Rektor orienterede om, at KADK har modtaget regeringens forslag til Finanslov KADK vil ifølge forslaget i 2013 modtage 8,2 mio. kr. fordelt på følgende aktiviteter: 6 mio. kr. til styrkelse af forskning og udviklingsvirksomhed inde for arkitektur og design. 1 mio. kr. som basismidler til forskning (på hele KADK). 1, 2 mio. kr. overføres til KADK i forbindelse med at Center for Designforskning (DCDR) afvikles. Arkitektskolen Aarhus, Kolding Designskole og KADK har i samarbejde med Uddannelsesministeriet igangsat et arbejde i forhold til en virksomhedsoverdragelse af Center for Designforsknings medarbejdere, aktiviteter og projekter etc. Det er herunder også vigtigt at se nærmere på videreførelsen af DCDR's masteruddannelse. Finanslovsforslagets midler vil komme til at indgå i realiseringen af KADK's samlede strategi. Mette Mejlvang gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der i Finanslovsforslaget også er bebudet indkøbsbesparelser i forbindelse med implementeringen af 6. fase af statens indkøbsprogram. Bestyrelsen drøftede herefter forslag til Finanslov 2013, og muligheden for at få tildelt evt. yderligere 3/4

5 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Ph.d.-midler. Uffe Hundrup informerede om det foreløbige program for bestyrelsens strategiseminar på Bornholm d. 2. og 3. oktober Et endeligt program udmeldes snarest. Lukkede punkter: Ad 9. Orientering om status på besparelse Rektor orienterede om proces og forløb vedr. forårets personalereduktioner. Ad 10. Orientering om Status på strategisk ledelse Rektor orienterede om den foreløbige ansættelsesproces vedrørende det strategiske ledelsesteam. Stillingerne forventes offentliggjort ved skoleåbningen d. 3. september Stillingen som prorektor forventes dog først offentliggjort d. 7. september /4

6 Bilag pkt. 4 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip dee Langes Allé København K Danmarkk Tlf Fax december 2013 Journalnr.: Enhed: Økonomi Orientering fra rektoratet om 3. kvartals regnskabr b pr. 30. september og prognose for 2012 Kvartalsregnskab status pr. 30. september 2012 KADK s regnskab pr. 30. september 2012 viser et overskud på 6,8 mio. kr... Årsagen er, at en række kendte omkostninger, som normalt ville v være afholdt endnu ikke er afholdt og regnskabsført pr. 30. september. Der er konkret tale om periodeforskydningerne ved opkrævninger af fleksjobbidrag, omkostninger vedr. ydelser til t Statens Administration for hele 2012 samt driftsomkostninger til bygninger. Afvigelserne til disse poster p beløberr sig til ca. 6 mio. kr. Der henvises i øvrigtt til nedestående tabel for yderligere forklaring: Budget 2012 Regnskab pr Forecast 2012 Afvigelsesforklaring pr Bevilling 277,0 207,0 277,0 Øvrige indtægter 38,3 30,0 39,0 Øgede indtægter på udlejning af lokaler til arrangementer ift. budget Løn 188,6 132,9 184,4 Afvigelsen på løn forklares med sen ansættelse af prorektor samt rektor. Der har været vakante stillinger, som pt. ikke er genbesat. Der har været mindre forbrug på lønomkostninger til PHD. Personalereduktioner og opsigelser er også en årsagsforklaring. Drift 127,2 97,3 130,8 Afvigelserne på driften forklares primært med en stigning i omkostninger til bygninger. I forhold til regnskabet pr er der en række store omkostninger, som endnu ikke er regnskabsført pga. KADK ikke har modtaget opkrævning for fleksjobbidrag for 3. kvartal i 2012, samt omkostninger til Statens Administration for hele Årets resultat -0,5 6,8 0,8 Prognose 2012 Årets resultat 2012 forventes f at udgøre et lille overskud på 0,,8 mio. kr., hvilket betyder en e forbedring på 0,6 mio. kr. i forhold til prognosen ved halvårsregnskab pr. 30. juni Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. 1/11

7 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark 30. november 2012 Journalnr.: 0001 og Enhed: Økonomi EAS /JD Indstilling til bestyrelsesmødet den 18. december 2012 Vedr. dagsordenens punkt 6 - Budget 2013 Sagsfremstilling: Der er udarbejdet udkast til budget 2013 for KADK. Det samlede resultat for KADK i 2013 forventes at udgøre et budgetteret overskud på ca. 0,3 mio. kr. og dermed et budget i balance. I 2013 har KADK fået tilført en ekstrabevilling på finansloven øremærket forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der er derfor i budgettet reserveret 8 mio. kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter indenfor formålet. I 2012 blev der, i forbindelse med implementeringen af en økonomisk handlingsplan, foretaget personale- og driftsreduktioner, som har stabiliseret og forbedret KADK s økonomi. Det er målet, at KADK har en fornuftig egenkapital på ca. 5 pct. af omsætningen, således at KADK kan håndtere uforudsete omkostninger. Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2013 for KADK. Bilag: Budget 2013 Budgetvejledning 2013 Sagsbehandlere: Ana Sorani Budgetmedarbejder Jacob Døjholt Økonomichef 1/1

8 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering december 2012 Budget 2013 KADK

9 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip dee Langes Allé København K Danmarkk Tlf Fax december 2013 Journalnr.: Enhed: Økonomi Internt budget for f Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 2013 Udkast Orientering fra ledelsen... 2 Budgetresultat... 2 Robusthed i budget... 3 Flerårigbudgetteringg... 4 Budgetmateriale og budgetprocess for budget Investeringsbudget Centrale aktivitetsforudsætningerr... 5 Finanslov Ekstern forskningsfinansiering og projekter... 5 Samlet Budget KADK... 6 Budget 2013 fordelt på delregnskaber... 6 Løn fordelt på formål... 9 Drift fordelt på formål... 9 Økonomistyringsstyringsinitiativer /10

10 Side 2 af 10 Notat Orientering fra ledelsen Budgetresultat Budget 2013 viser et budget i balance. Udgangspunktet er en positiv egenkapital på ca. 17,6 mio. kr. som udgør 5,6 pct. af omsætningen. I 2013 har KADK fået tilført en ekstrabevilling på finansloven øremærket forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der er derfor i budgettet reserveret 8 mio. kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter, der bedst muligt understøtter den høje faglige ambition i den nye faglige struktur. Som det fremgår af tabel 1 er der en stigning i driftsomkostningerne, hvilket bl.a. skyldes, at hele ekstrabevillingen på 8 mio. kr. som udgangspunkt er placeret på driften. En del af disse midler vil dog blive disponeret til løn. Lønomkostninger er reduceret markant i 2013 som følge af personalereduktioner i Dette er hovedforklaringen på nedgangen i lønomkostningerne. KADK s budget skal afspejle institutionens strategiske intentioner. Disse kommer bl.a. til udtryk i udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet , finanslovsbevillingen samt de beslutninger som rektoratet har taget i budgetprocessen. Budget 2013 afspejler de aktiviteter, der forventes gennemført uden væsentlige ændringer ift Men i 2013 igangsættes forberedelsen til den nye faglige struktur med henblik på implementering i Det samlede resultat for 2013 fremgår af tabel 1 med udgangspunkt i de samlede indtægter og omkostninger. De samlede indtægter og omkostninger i budget 2013 er sammenlignet med prognosen for resultatet i Budget 2013 viser et forventet overskud på 0,3 mio. kr. En uddybning af det samlede resultat findes i afsnit om det samlede budget for KADK. Der henvises også til budgetvejledningen for budget Ovenstående afsnit må kædes sammen med en samlet beskrivelse af økonomien i afsnit 1. Tabel 1 Budget 2013 Prognose 2012 Budget 2013 Indtægter Nettobevilling KADK 277,0 273,9 Øv rige indtægter 39,0 42,2 Indtægter i alt 316,0 316,1 Omkostninger Løn 1 84, ,4 Drift 1 30,8 1 40,4 Omkostninger i alt 315,2 315,8 Årets resultat 0,8 0,3 Den negative udvikling i bevillingen fra 2012 til 2013 til trods for merbevillingen på 8 mio. kr. forklares med tidligere besluttede bevillingsreduktioner. De tre tidligere selvstændige skoler blev, som alle øvrige statsinstitutioner, reduceret væsentligt i deres bevilling i forhold til genopretningen af 2/10

11 Side 3 af 10 Notat dansk økonomi frem mod Ud over dette blev skolerne reduceret i bevillingen i forhold til betalingsstuderende, finansstuderende, udligning mellem arkitektuddannelsen i Århus og København samt indkøbsreduktioner. Selvom KADK er tilført ekstra bevillinger i 2013 retter det ikke på faldet i bevillingen. Faldet i bevillingen skal ses i sammenhæng med at KADK også har reduceret omkostningerne. Der blev bl.a. iværksat personalereduktioner samt øvrige driftsbesparelser i 2012 for at sikre at økonomien kommer i balance fremadrettet. Det er målet, at KADK har en fornuftig egenkapital, således at KADK kan håndtere uforudsete omkostninger. KADK s egenkapital udgør ca. 5,5 pct. af omsætningen. Den budgetterede udvikling i KADK s egenkapital i perioden 2011 til 2016 fremgår af tabel 2. Det er positivt, at der er foretaget en stabilisering og forbedring af KADK s økonomi som følge af de personale- og driftsreduktioner, der blev implementeret i forbindelse med den økonomiske handlingsplan implementeret i Tabel 2. Udvikling i KADK s egenkapital 1 Udvikling i KADK's egenkapital 2011 Prognose 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Primo excl. statsforskrivning 18,4 11,4 12,2 12,5 13,8 14,1 Årets resultat -7,0 0,8 0,3 1,3 0,2-1,9 Ultimo excl. statsforskrivning 11,4 12,2 12,5 13,8 14,1 12,2 Ultimo incl. statsforskrivning 16,8 17,6 17,9 19,2 19,5 17,6 Statsforskrivning 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Egenkapitalens andel af omsætningen 4,7 5,6 5,7 6,1 6,3 5,8 Robusthed i budget Budgettet for 2013 vurderes samlet set som robust. Da budgettet indeholder ca enkelte budgetposter, er der naturligvis en vis usikkerhed. Budget 2013 vil blive kvalitetssikret løbende i forbindelse med budgetopfølgninger i samarbejde med de budgetansvarlige. Som led i projekt God Økonomistyring lanceret af Finansministeriet i 2012, vil budget 2013 blive periodiseret månedsvist på enhedsniveau. Formålet er at kvalificere grundlaget, som regnskabsprognoserne udarbejdes på. I nedenstående tabel er få udvalgte poster fremhævet, som indeholder en særlig usikkerhed. 1 Statsforskrivningens hovedformål er at sikre, at institutionen har en buffer en slags kassekredit, således at skolens egenkapital ikke bliver negativ, hvis der i de enkelte år skulle realiseres et negativt årligt driftsresultat. 3/10

12 Side 4 af 10 Notat Tabel 3. Budgetrobusthed Usikkerhed Budgetrobusthed / Beløb Indtægter Betalinger for udenlandske studerende +/- 0,25 Budgetforklaringer Indtægter fra udenlandske studerende kan mindskes eller øges, i forhold til antal studerende. Overhead +/- 0,5 Overhead i forbindelse med ekstern forskning kan variere. Lønomkostninger Ny faglig struktur +0,5 Implementeringen af den nye faglige struktur. Driftsomkostninger Kompetenceudvikling + 0,5 Afskrivninger på nye investeringer - 0,5 Midler til efteruddannelse udgør 1 pct. af lønsummen. Disse kan stige i takt med lønsummen øges. Afskrivningsrammen kan mindskes i takt med færre investeringer foretages. Ny faglig struktur +0,5 Overgang til den nye faglige struktur. Indkøbsbesparelser +1,0-1,5 KADK kan blive pålagt indkøbsbesparelse. Ejendomsomkostninger Afgifter (el, vand, varme) +/- 0,5 Afgifter på el, vand og varme kan stige / mindskes i løbet af året i forhold til forbrug. Flerårigbudgettering I dette afsnit omtales den flerårige budgettering og bevilling. Tabel 4. Bevilling/Budget KADK Nettobevilling KADK 273,9 271,2 265,1 261,3 Budget KADK Løn 175,4 173,7 170,6 170,6 Drift 140,4 138,7 137,1 135,4 Omkostninger i alt 315,8 312,4 307,6 306,0 Indtægter 42,2 42,5 42,8 42,8 Budget i alt 273,6 269,9 264,9 263,2 Årets resultat 0,3 1,3 0,2-1,9 Finanslovsindtægterne er fremskrevet på baggrund af budgetoverslagsårene i finanslov 2013 med forbehold for ændringer. Som ovenfor omtalt har KADK i 2013 fået en ekstra bevilling til forskning og kunstnerisk udvikling på ca. 8 mio. kr. Der er dog samtidig foretaget tekniske korrektioner, så grundbevillingen er nedjusteret ift. tidligere udmeldinger om FL Det betyder at merbevillingen snarere udgør 6 mio. kr. Lønomkostninger er fladt budgetteret på 2013-niveau i de følgende år. I de budgetterede lønomkostninger er der dog taget højde for den realiserede lønbesparelse som følge af personalereduktionerne implementeret i Det vil sige, at stillinger er nedlagt svarende til ca. 30 årsværk i Driftsomkostninger tager udgangspunkt i niveauet for 2013, men er nedreguleret med en besparelse på ca. 1. pct. årligt i henhold til den økonomiske handlingsplan bestyrelsen vedtog i indeværende år. Det skal bemærkes, at der af gode grunde er en række budgetforhold i overslagsårene, der er usikre, hvorfor tallene skal vurderes med en vis forsigtighed. Eksempelvis er den nuværende ekstra 4/10

13 Side 5 af 10 Notat finanslovsbevilling til forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed tre-årig frem til og med 2015, hvor der skal indledes nye forhandlinger med ministeriet om kontraktmidler. KADK s ledelse vil endvidere udarbejde en strategi for øget indtjening herunder øget ekstern forskningsfinansiering. Budgetmateriale og budgetproces for budget 2013 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013 er der udarbejdet en budgetvejledning, der indeholder en beskrivelse af KADK s budgetmodel og principper samt budgetprocessen for Budgetprocessen for budget 2013 er sket med inddragelse af de budgetansvarlige ledere, både i administrationen og i de faglige miljøer. Formålet med dette har været en kvalitetssikring af budgettet. Investeringsbudget I 2012 er der etableret et investeringsudvalg, der skal bidrage til at udarbejde 5-årige investeringsbudgetter. Alle tre fagområder og administrationen er repræsenteret. Medlemmer af Investeringsudvalget mødes 4 gange om året, hvor de vurderer og drøfter KADK s behov for geninvesteringer og nye investeringer. Det er rektoratet, som godkender investeringer på KADK. Centrale aktivitetsforudsætninger Finanslov 2013 I budget 2013 er der budgetlagt lønomkostninger for 175,4 mio.kr., driftsomkostninger for 140,4 mio.kr. og en forventet indtjening på 41,1 mio.kr.. Dette giver nettoomkostninger på 274,7 mio.kr. KADK s forventede resultat i 2013 udgør således et lille overskud på 0,3 mio. kr. Bevillingen er budgetmæssigt placeret hos fællesområdet, som det fremgår af budgetoversigten for delregnskaber. Ledelsen har indtil videre valgt at placere bevillingen samlet under fællesområdet. Ekstern forskningsfinansiering og projekter Der er i budget 2013 taget udgangspunkt i niveauet for tidligere budgetter samt regnskaber for eksterne tilskud for de tre skoler. Den samlede omsætning på eksternt finansierede projekter forventes i 2013 at være på ca. 28,3 mio. kr. 2 Der er i budget 2013 afsat 1 mio.kr. til eventuelle tab på eksterne projekter, samt tab på øvrige aktiviteter, fx konferencer og udgivelser, hvilket beror sig på erfaringstal. I 2013 er det et eksplicit mål at styrke økonomistyringen på dette område, således, at tab på dette område minimeres. 2 Det skal nævnes, at niveauet for den eksternt finansierede forskning i forslag til finansloven er væsentligt lavere end det faktiske niveau. KADK arbejder på, at finansloven bliver mere retvisende. Det har dog ingen konsekvenser, idet niveauet for eksterne tilskud ikke påvirker nettobevillingen, da indtægter svarer til omkostninger på de eksterne projekter. 5/10

14 Side 6 af 10 Notat Samlet Budget KADK Budget 2013 fordelt på delregnskaber Budget 2013 er, som det fremgår af tabel 5, opdelt på delregnskaber, som svarer til KADK s underkonti på finansloven. Budget 2013 er således opdelt på ordinær virksomhed, bibliotek, indtægtsdækket virksomhed og ekstern forskning, herunder tilskudsfinansieret virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, samt RKU. Den ordinære virksomhed er underopdelt på de tre hovedfagområder, Arkitektur, Design, Konservering, samt et fællesområde. Budget 2013 er bygget op omkring følgende indtægter og udgifter. Indtægtssiden består af to elementer: Bevillinger fra staten via finansloven - herunder tillægsbevilling og reserveret bevilling. Øvrige indtægter - herunder indtægter via overhead, udlejning mv. De samlede udgifter består af: Løn til fast personale og DVIP/medhjælp Drift herunder ejendomsomkostninger I tabellen ovenfor vises det overordnede resultat for 2013 for KADK for delt på alle delregnskaber. Det faktiske resultat for 2011, budget 2012, og prognose 2 for 2012 samt en sammenligning mellem ordinær virksomhed og ekstern virksomhed fremgår ligeledes af tabellerne. Målet med denne opdeling er et sammenhængende og gennemsigtigt budget, som illustrerer det overordnet resultat på underkontoniveau, hovedfagområder og kerneydelser. Der er endvidere udarbejdet følgende nøgletal: Dækningsbidrag Overskudsgrad 6/10

15 Side 7 af 10 Notat Tabel 5. Budget for KADK opdelt på delregnskaber Budget 2013 KADK Regnskab Budget Regnskab Prognose 3 UK 10 UK 10 UK 10 UK 10 UK 20 UK 31 UK 60 UK 90 UK 95 UK 97 Budget Ordinær Ekstern pr. 30/ Arkitektur Design Konservering Fælles Bibliotek RKU CDF IDV TF AT 2013 Virksomhed Virksomhed 7/10 INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling inkl TB 304,6 277,0 207,0 277,0 265,5 7,6 0,8 273,9 273,9 Reserveret bevilling 3,0 1,1 1,1 1,1 Overført fra egenkapital Indtægter fra andre kilder Eksterne tilskud Eksterne tilskud 25,8 27,5 19,7 27,5 1,0 24,0 3,3 28,3 28,3 Overhead 0,8 0,0 0,8 1,4 1,4 1,4 Øvrige indtægter 20,3 10,0 10,3 10,7 1,1 1,5 8,5 0,2 11,4 11,4 INDTÆGTER I ALT 353,8 315,3 237,1 316,0 1,1 1,5 0,0 276,5 7,8 0,0 1,0 24,0 3,3 316,1 287,8 28,3 OMKOSTNINGER Lønninger Fast personale 166,2 166,9 120,7 163,6 56,3 28,2 8,0 40,6 5,6 0,6 15,1 1,1 155,6 139,3 16,2 Løselærere/DVIP 14,5 21,6 12,3 20,8 11,3 2,9 0,5 4,7 0,4 19,8 19,8 Driftomkostninger 77,9 57,7 42,0 57,4 4,3 6,8 1,9 37,3 2,2 0,2 1,0 8,9 2,2 64,7 52,6 12,1 Ejendomsomkostninger 100,3 68,5 54,3 72,2 74,4 74,4 74,4 Finansielle omkostninger 1,8 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 OMKOSTNINGER I ALT 360,7 315,7 230,3 315,2 71,9 37,9 10,4 158,3 8,2 0,0 1,0 24,0 3,3 315,8 287,5 28,3 RESULTAT KADK -7,0-0,5 6,8 0,8-70,8-36,3-10,4 118,2-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Nøgletal Dækningsgrad (resultat før ejendoms- og finansielleomkostninger/indtægter i pct.) 26,9 21,9 26,2 23,5 24,0 26,4 0,0-2,0-0,2 2,9 0,3 0,1 0,1 0,0 Overskudsgrad(resultat efter ejendoms- og finansielleomkostninger/indtægter i pct.)

16 Side 8 af 10 Notat Tabel 6. Budget 2013 fordelt på formål Budget 2013 KADK - Form ål Undervisning Forskning Bibliotek Bygningsdrift Hjælpefunktioner Generel led. og adm. T otal INDTÆGTER Bevilling fra Staten (FL) Finanslovsbevilling inkl TB 7,6 266,3 27 3,9 Reserveret bevilling 1,1 1,1 Overført fra egenkapital Eksterne tilskud Eksterne tilskud 28,3 28,3 Ov erhead 1,4 1,4 Øvrige indtægter 3,2 0,5 0,2 0,4 1,8 5,3 11,4 INDTÆGTER I ALT 3,2 30,2 7,8 0,4 1,8 272,7 316,1 OMKOST NINGER Lønninger Fast personale 7 0,4 47,7 4,8 5,9 6,1 20,8 155,7 Medhjælp/ Løselærere 17,2 0,8 0,4 0,2 0,2 1,0 19,8 Driftomkostninger 12,0 27,7 2,4 3,0 8,7 11,0 64,7 Ejendomsomkostninger 74,4 74,4 Finansielle omkostninger 1,3 1,3 OMKOSTNINGER I ALT 99,6 76,1 7,6 83,5 15,0 34,1 315,8 RESULTAT KADK -96,4-45,9 0,2-83,1-13,3 238,6 0,3 Budgettet er, som det fremgår af ovenstående tabel, ligeledes opdelt følgende formål: undervisning, forskning, bibliotek, bygningsdrift, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Her skal det bemærkes, at i forhold til tabel 4, hvor omkostninger vedr. ekstern forskning figurerer særskilt på delregnskaber, er løn- og driftsomkostninger vedr. eksternforskning i tabel 6. indeholdt i formål Forskning, respektive 16,2 mio. kr. lønomkostninger og 12,1 mio.kr. driftsomkostninger. Tabellen nedenfor viser KADK s samlede budget 2013 fordelt på formålet undervisning, forskning og øvrige formål. Der er i tabellen skitseret budgetforklaringer for udviklingen fra 2012 til /10

17 Side 9 af 10 Notat Tabel 7. Budget 2013 fordelt på formål Formål Budget 2012 Budget 2013 Budgetforklaringer 1-Undervisning 85,2 99,6 I budget 2012 er timeløn ca. 12 mio. kr. budgetlagt fælles på formål 3. I budget 2013 er timeløn er budgetlagt direkte på enheder på KADK. Undervisningsaktiviteten i 2013 forbliver uændret i forhold til Forskning 7 0,1 7 6,1 I 2013 er der tilført nye forskningsmidler. Øvrige formål 160,4 140,2 I budget 2012 er timeløn budgetlagt fælles på formål 3. I budget 2013 er timeløn er budgetlagt direkte på enheder på KADK. I 2012 er der ligeledes implementeret besparelser i form af personale- og driftreduktioner, især i administrationen. Total 315,8 315,9 Løn fordelt på formål Tabellen nedenfor viser budgetterede faste lønomkostninger for ordinær virksomhed fordelt på KADK s hovedformål. Lønomkostninger udgør 159,1 mio.kr. i Heraf udgør medhjælp/dvip kr. ca. 19,8 mio. kr. I budget 2013 er der ikke sket en omfordeling af lønmidler i de faglige miljøer. Tabel 8. KADK løn fordelt på formål LØN - Formål Budget 2012 Budget 2012 PL reg Budget Undervisning 7 4,3 7 5,4 87,5 2-Forskning 47,9 48,6 48,3 3-GLA 44,9 45,6 21,8 4-Bibliotek 5,9 6,0 5,2 5-Hjælpefunktioner (IT, kantine) 6,2 6,2 6,1 6-Bygningsmæssig drift 7,7 7,8 6,3 T otal KADK 186,9 189,7 17 5,4 Drift fordelt på formål Tabellen nedenfor viser budgetterede driftsomkostninger på ordinær virksomhed fordelt på formål. Driftsomkostninger udgør 120,1 mio.kr. i Ejendomsomkostninger udgør heraf 74,4 mio.kr. ca. 62 pct. af de samlede driftsomkostninger. I budget 2013 er der ikke sket en omfordeling af driftsmidler i de faglige miljøer. Tabel 9. KADK drift fordelt på formål DRIFT - Form ål Budget 2012 Budget 2012 PL reg Budget Undervisning 10,9 11,1 12,0 2-Forskning 22,3 22,7 27,6 3-GLA 13,2 13,5 12,3 4-Bibliotek 2,5 2,5 2,4 5-Hjælpefunktioner (IT, kantine) 9,4 9,6 8,7 6-Bygningsmæssig drift 7 0,6 7 2,0 7 7,4 Total KADK 128,9 131,5 140,4 9/10

18 Side 10 af 10 Notat Løn- og driftsomkostninger i tabel 8 og 9 er PL-reguleret til 2013 prisniveau med 1,5 pct. og respektive 2 pct. Den markante afvigelse på driftssiden i budget 2013 i forhold til budget 2012 opreguleret til 2013 prisniveau skyldes primært, at der er tilført 8 mio. kr. til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Økonomistyringsstyringsinitiativer 2013 I 2013 igangsættes en række forskellige økonomistyringsinitiativer. Disse initiativer igangsættes med henblik på bedre styring og ressourceudnyttelse. Der udarbejdes: Løbende budgetopfølgninger på budget årige investeringsbudgetter intensiveres med henblik på en bedre mulighed for strategisk prioritering. 5 årige vedligeholdelsesplaner for alle bygninger på KADK. Disse planer skal sikre løbende vedligeholdelse, og dermed undgå store omkostninger til reparation- og vedligeholdelse. Brug af ØS-LDV (lokal datavarehus) intensiveres. Forskellige indtægtsinitiativer i 2013 med henblik på en forøgelse de øvrige indtægter. Retningslinjer om indkøb mv. Forbedret økonomistyring på eksterne forskningsprojekter Ny faglig struktur. Økonomistyringsmanual: I 2013 udarbejdes en økonomistyringsmanuel, som omfatter et årshjul, som beskriver årets opgaver på økonomi- og regnskabsområdet. Allokeringsmodel for bemanding. 10/10

19 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering december 2012 %XGJHWYHMOHGQLQJ

20 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip dee Langes Allé København K Danmarkk Tlf Fax december 2013 Journalnr.: Enhed: Økonomi Budgetvejledning 2013 for Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konserveringg Udkast Indledning og baggrund 1 Principper for budget Budgetmodel for budget Budgetinstruks Budgettering af løn, lønregulering og central lønsumsstyring Statsforskrivning KADK opdeling på delregnskaber og formål Finanslovsbevilling Fælles omkostninger Ejendomsomkostninger Overhead Indtægter øvrigt Eksterne tilskud Investering/ /afskrivning Medarbejderkategorierr og aktivitetskontering i budget og lønregnskab Ansattes efteruddannelse og kompetenceudviklingg Vakancer, fratrædelser, nye stillinger mv. Personalegoder Studenterpolitiske aktiviteter Censor Lokal lønforhandling Forskeruddannelse og PHD- skole Undervisningsressourcer 3.20 Rammeudmelding og decentrale budgetter 3.21 Udviklingsmidler og forskningsmidler STADS, intranet i og hjemmeside Overførelsesadgang 3.24 Budgetkorrektioner 3.25 Rektors udviklingspulj je /111

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 30. juni 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. juni 2014 på Kunstakademiets

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH 22. marts 2013 Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH 10. september 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 27. august 2014

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH 17. august 2015 Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl.

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15

Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården,

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: 14.45-15.45 Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i Skolerådssalen,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag den 14. december 2015

Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag den 14. december 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 15900 Ledelsessekretariatet ESL 4. december 2015 Dagsorden for bestyrelsesmøde, mandag den 14. december

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Overslagsbudget for 2005 og 2006 Forbund

Overslagsbudget for 2005 og 2006 Forbund Bilag til dagsordenens punkt 3 bilag 5 Forbundsbudget for det ny forbund Overslagsbudget for 2005 og 2006 Forbund Forord: Budgetoverslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne fusionsgrundlag,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 9 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Besvarelse af spørgsmål stillet på mødet i Kulturudvalget d. 23. juni 2015 vedr. Principindstillingen Opfølgning på evaluering af Godsbanen Principindstillingen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl Jomfruens Egede, Faxe.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl Jomfruens Egede, Faxe. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 13121 Ledelsessekretariatet UH 28. august 2015 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015,

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere