De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog"

Transkript

1 r De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været Tilfældet. Grunden er, at Klitvæsenet har faad sikret del værste Sted ved Anen ln('d Hofder. mc'1l det er dog ikke til strækkeligt til at holde paa Sandet i Længdpll. Havet nærmer sig m<:l'c oj.!' mere Revisor Brandts Sommcrhus. Ol! ol{saa i Gnul' gjorde Havel ndhug i Foden af den Bakke. hvorpan Sommerhuset ligger. De to tyske Bunkers, som eterhannden er kommet helt ud i Stl'~ndknnten, danncr!iom et Ofde hoved ('l Elle Smue Værn mod Havet, men de-r skal en langt merl:! effl'ktiv Sikring li!. hvs dl'l 'lkal lykkes at standse Havets Angreb pall. dette 8tcd. nk t, \, S:, l (

2 De store Regninger efter Tyskertiden. Kedelige Følger for S ka.tteyderne i flvid bjerg -Ørum-L odbjerg, SOlll tidligere omtalt er en Række Komrll\mer særlig haardt.. ramt efter den tyske Besættelse. idet de har maahet udrede store Beløb til sland. t sætlelse af Skoler ae: andre LokaPT, f:om Tyskerne havde lagt. Beslag paa. Dette gælder i Thisted Amt l særlig Grad ror Hvidbjerg-Ørum-Lodbje!'g Kommune. der har rnsatlel udrede Kr. til Skolernes standsæ1. telse efter de tyske Soldaters og de tyske Flygtninges Ophold pas Skolerne. Storp. Udgiflpr f<)~-"t("..., " bevirkede sidste Aar. at Skatteyderne maatle al med et Kvartals ekstra Kommuneskat. og agsas for det kommende Aar vil den Byrde. som Kommunen har maattef paata,e:e sig, komme til ol 'svie til SkaLleyde"ne. Sognf'raadsform. Niels S ø n d e r g a a r d udtaler. at Kommunen forlængst har indsendt Opgørelse til Statcn mpd Anmodning om at faa Pene'f'nC!- tlbagpbetall men har intet hørt. Dog har man faopl det ndtryk, at Sfaten jkke er ~ærjie' villig til at b.' tale. idet man fra Statens Side gør gældende, at den lyske Besættelse \',lr pnsbetydende m~ støne ndtægt for Kommunen, saaledes at denne ogf:aa f:plv maatte bære de Ubehageligheder, der fulgte med. De.nne Betra~tnmg s.:ældcr i hvert Fald ikke Cor "or Kommunc, S:i/l"r Niels Søndf'r)".!"aard. da TyskC'l"nf'!l Trafll'iporter sled \ forholdsrnær.c;!gf stærkt l'sa vore Veje Kommunpn havde ikk~ no"!f'n <:ærlit!; stnr Arb(!jd~stYTke at overlade Tyskerne og har natllrli~vi1'i ikkp haft den ringe"te Gavn af. at Folk lr1l andre KommunCr har SAgt til Lyngby for at arj:leidc v('d de tyske Befæstnlng.">8.nlæg. DN hal' l\.ærlimod v<.er('1 cm ditpkle <'ko lomlsk Sy,rcle for Kommunen al skul..

3 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Sygekas_ se bevilgedes 500 Kr.. Tuberku losens Bek. 20 Kr. og Mødrehjælpen, Aalborg, JO Kr. le sørge for Vedligeholdelse af Vejene, og saa har vi l>etalt for at faa vore Skoler nogenlunde i Stand igen.

4 }l'orke r> l,>cssygåolll 'njo har df'r været en Del Tilfælde. De "'n'~" SHf'lning-f'r fra tanget Vejr til Fro"t (l' ikke gqnt. Of't el' bedst med :t"rnst,,,' " og man l mn d (> cl n. ogsnn 'ul'-r <lpl strf'ng-e Frost forrige' Yinl' J (l"''''''~'''rp., at aer "ar forholdsvis rinl!f!' Sygdom. T-Mine ved Ha,-e!. Paa Stl'ånden lidt Syd fol' Hanstholm Fyr fandt man forleden en T :\1ine, som hidtil havde ligget begravet under Sandet. En Mindr hal' i Gnal' uskadeliggjort den farlige Genstand. God Oplæsn ngsaften i Hurup. Sydthy Foredragsforenmg som har raatagf'l sig den paaskønnelsesværdjg~ Opgave at faa god Aftenunderholdnin.~ til Hurup, havde Aft("s en ~ageret kgl Skuespiller Henrik M a~.. _ n... """ "'... ~ :cu,uvu 1\.1' De tysk. Bunkers i KlitmØller gør nu en Smule Nytte. Stormen forrige Døgn var hnard vt>d Ky~ten i Klitmøller, men der blev dog ikke d~nne Gang taget!an mcget Land, som det snn ofte har værct Tilfældet. Grunden el', nt Klitvæsenet hal' {nnl:t sikret det væl'sle Sted ved Anen ml'd HØfder,, men det el' dog ikke til. strækkell~t tll ut holde pan Sandet i Længdrlll,. Havet nærmer sig mlll'e og mere ~evsor B,:andts Sommerhus, o~ o~snn Gaar gjorde Havet ndhug i Poden nf den Bakke, hvorpan Sommerhu!!et ligger. Dc to Lyske Bunkers. som eiterhaanden er kommet helt ud i SL'andknnten, danner som et Høfdehoved en hlif' Smue Værn mod Havet, men del' skal en langt mere effektiv Sikring til. hvis det skal lykkes at standse Havets Angreb pan dette Sted.

5 v',r nmgt'j ---- Slruer Politstalion lukket om Natten. Politi er eller ndstilling in te Sfruer ble sdet al PoreokllnRskom m ss ~nt~~ k - nen vet skuret ned fra n _ se s vid- Mand. Det vil berefter kke være fu mulig t at opretbolde NaUevagten, riet og polihslatlonen mas lukke ved m- Alfens!id. for PorenklJngskommlsslooeR bsr m- ogsaa ser pas Forholdene ved DS' ThiSled PaJ/list yrke, men Rlgs Kr. POllllcbelen bbr ikke bdtl fundet s. Anledning iii al foretage nogen 88 Nedskærlog. Ulovlige Elektricitets-Sikringer, Der lore kom m er Tbisted stadig Tilfælde, bvor Folk anveoder ulovlige Sikringer deres eleklrl ske nslallalloo, og herved er flere MBBlere brændlover. Bekricl lel.lorsyning.udvblget gør nu op mærksom paa, at der i Premtlden vil blive rejsl Brslatningskrav 'BBdBnne Tilfælde. Desuden kan Maalere m. m. næs len ikke frem,kafles for Tiden, B4 den, der ved Anvendelse af ulovligl Maleriel ødelægger sin Muler. vil kke foreløbl~ kunne re gne med at faa Strøm. er for Ugen Jafluar fastsat til 100 pct. Markederne maa indkalde det anmeldte Antal uanset Kvaliteten. Mndstevægten for Slude og Kvier er ophævet. Smaa Sager i T.. isled Rel. Ved Retfen Thlsled;:idømles en Mand ra Sjørrlng i Pormld dag en Bøde af 50 Kr. for ufor. sigtg Kørsel pa. Molorcykle. Vedkom mende havde pa8kert en Laslbll, med der skete :. inken Skade. - Bn Tobakshandler i.thislea idøm le'.. Bøde af 100 Kr. for.1 bave gjort Clgarelkøb betingel af Kø b af andre Varer. Pra Retlen i Veslervit. Ved Retfen i Vestervig blev o Forrelningsmænd fra Sydlhy i Pormiddag idømt Bøder paa 100 Kr. for urigtig Talopgivelse ved fnd sendelse af Rationeringsmærker tlf Ministeriet. - Aksel Ludvig Nielsen, Nak. skov, idømles en Bøde.f 150 Kr for Sortbørshandel med Tobak og for Salg af en Gris til Tyskerne. - Bnlreprenør Høje Krislensen Hurup, idømles en Beae af 25 Kr. for ulovllgl al bave oplørt en RENS RET

6 blive risen, ter let. SOm stnlnteget solgt Fn.-1 Pejs sin Vilia i Hurup og en Hede øf 1000 Kr. for at have 'købt 8500 Jernbanesveller til Overpris af 4235 Kr., hvilket Beløb konfiskeredes. "Kvak.alver" Biografen. Palæteatret Thisted spiller i Aften for!idøte Gøng den engellke Film "Kvaksalveren", BOm er blevet set af et stort Publikum. Filmen handler om en Mirakeldoktor, Jer hllr lært Anatomi paa et Svinelagteri, men som nu besllæftlger sig med at helbrede Mennesiler. Lægerne er efter ham, og det lommer til liere Sammen.tød. Mirakelkamp, t. P Holm deriks Moge sen 1 Det E den Pae Kamp nden Søndl Om naonl

7 Ulovlig Kundel med Tobak og Svin. Adbejcl5mand Alfr. Ludvig Niel _"'C, der nu bol' i Nakskov, vur ved Retten i Vefllel'vig sat under TiJlule fol' til. der Krigen ul have kobt 4-5 Pakkel' Tobak fol' GO Kl', og videl'csolg't, dem Lil endnu hojere Priser, ~Hml ol' i 1944 hos en Ganl'dejel' pau Bedstedeglen al have ko bt en Gris fol' 200 Kr OK.solgt den til Tyskel'ne fol' 350 Kr Hun idomtes en Bode pan 150 Kr,. og Fortjenesten }Jaa 150 Kr. blev inddnlj.:z:et lil FO'del fol' Statska~sen.

8 ! Købt Sveller til Overpris dømt en Bøde paa 1000 Kr. Entreprenør Høje Kristensen, Hurup, var ved Retten i Vestervig sat under Tiltlile for i 1943 fra Hedensted Savværk at have købt 3500 Sveller til en Pris af 3 Kr. 65 Øre pr. Stk., ialt 12,775 Kr., mens den lovlige Pris var 2 Kr. 44 Øre, jalt 8460 Kr. Han idømtes en Bøde paa 1000 Kr. eller Fængsel i 40 Dage, og Overprisen paa 4235 Kr. inddrages f til Fordel for Statskassen. Endvidel'e var Høje Kristensen sat under Tiltale fol' under Krigen at have opført en Pejs i sin Ejendom i Hurup. Han fik herfor en Bøde paa 25 Kr. r, l l

9 paa P. B. V.: Carlo Jensen. Drags.v ge r. fil 2V ved abeo'.. ted lærn lader afholje fat~rtde... ~ø d er med Foredrsg og frem\-isniflg af Film: Hundborg G.atehJem Manda~ d. 12. ds. Kl. 20. N.rhea Skole Onldag den H dl. Kl. 20. Ræhr Skole Torsdag rfen 15 ds. K!. 20. Nors Kro Fredag den 16. ds. Kl. 20 K. 8, ta tion '1' Alle er velkommen. Bestyrelsen. Thisted Haandværkerfore Tirsdag d. 13. ds. t29 af m. m. Con Hvid ed le r.3cjap Kl fremvises den meget aktue!le Efter F!lmsforeSlilfin!{en Dans til 1\1. 1. Billetpris Kr. 1,25 inel. larderobe. Forlslg: Chr. Christensens Boghandel, Veslergade, Tt p 1

10 , Nordthy Hjemmeværn. lader afholde følgende MØder med Foredrag og Fremvisn. af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. K. 20. NØrhaa Skole Onsdag den 14. ds. K. 20. Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. K. 20. Nors Kro Fredag den 16. ds. K. 20. Alle er velkomne. Bestyrelsen.

11 Amt og By (Fortsat fra Side 3) ~o l gte utilladte Møbler til OT. Snedkor Frøkjær Knudsen har ved Byretten faaet en Bøde paa 300 Kr. for at have solgt for godt 800 Kr. Møbler til OT. i Hanstholm uden Tilladelse. Retten konfiskerede 80 Kr.

12 , l l', Hj lader afholde følgende Model' med Foredrag og Fremvisning af Film: Hundborg Gæstehjem \landag den 12. ds. K. 20,00. Nørhaa Skole Onsdag den 14. ds. K. 20,00. Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. K. 20,00. Nors Kro Fredag den lg. ds. K!. 20,00. Alle er velkommen. Bestyrelsen. ov lel ga p' l -

13 Dag 'l.... mm l,.,.. UUl. n =,. ""'. 'm 'ro l1ld '"'" - 1m! :li." li,j!e! :1r rr.l1døe:: -...-!c='" "..,'c tllr ~ = ~- ~. pan..u:; ~ C;"!.".;:e _,.." il il -i!ln le' 'ibht ~.lmb., <, k f,:....,.,lpj.,l...,1" Ro.0..., L ~. 11:ur ri ",! '" - ;.n.'1k. :an ;r'... iu mnw fer :llk l. :Tm.J ute).':'!, lli. ff te ~ 3f.tam øl' Lr~n. Ul æi,,,".t,o' r' T '... llt!u~ lun' g' fe! l lu g"l'" æ!'<> ffim c2ø~~ r ',lt 'l"..pllt r.. L"~ ~ il',! r Ulf: ae" er!er rl. ~ nn al l :nu.t - m ndc Ola" LV '-'1:il l! ul~.. ' illnlf. li! (! dl '!' lani;, "Oll r ;...t l ",.. l.. 11'" 'll!!1 -'.. -,- l!! uta. _ Ul ",..-.a.. " u. ar ro K!!: 1. Ul - 1i'.L-j R... 'e!ie.,: 'll!lbine (JeJ;e. Din'" ('!' "f!!l. [mibrodst7'l""_"i,,aa.(,. lw!;'.on L S=l.,' "mlllu.:5ii4-!u-, 'UC~ ljlkiarnr. [!l~"n 'l't "r.!.\'::mdt mir r\. lal man,nri et ~cl'!1n=nmll'.l1. '1'1: æ ""'..: er 1l" E.;!Ul ul. " [.. "".ru :WT' - 11 r u "'--:' Ø2!. ij...tr:urerim fol :t.1l ;m'" lun Ul tic ~ "'" ""' il mil '. l.., >1_ t., - m. "" l t.ll, ~ \wll~.ir ", u.'-w.' " n,t, <i filll'. ".er/m,~bp.! :" en tu - -,~ " r... ;ll\t len JlOl;\'U.! l!l '" ;.m".. "'''le 'lin,!.1~ C... Oll K "" "' u " ehu." "

14 berg a e Kamp ~er, K fh."onds.l1: d :n. d8, o dea Pet.. Klubben r Kall$Z8 srd, e r!pecit:1t Møde, ledet af Major Chr. Telell Pr. derikiel', Celebea. Maloren holder -:::---"""C":':::= F ledrag om Tiden ude pbs Mlllllans- SkotøJ -fol o mn ken. Alle er velkummen. " il! HjemmefiErD lader afholde følgende Mader med Pore~ drag og fremvisning af Film: Hundborg GtøstehJem Mands,i d. t2. ds, K _ 20. ske Sværkren Olle Kl. 20. Nerhea Skole Or.ad8~ den 14. da. ltf S den Ræhr Skole Torsdag den 15 dfl. aber skal, Kl. 20. eslersll':a- Alle er velkommen. blev h<tm Mød.t Nors Kro er.fl,.t. idet den t y Maxim Be.tyrel n. oiulssejr Msdison Selvangivelser mg8n~e. udfyldes, A89lstsnce ved Bogførln~ 02 Skll ltess:..:er Ulbyde$. lu e " l, 0R G R" - - MARE m "...! Thisted! Lokaler til si : Selskabej! C :! E_ OLSEN o..._ begyndte Revisor A. ANDERSEN. ve mere A.ylgade 1S t Tlf. 16. res Side Tr æffes dit:r Kl. 19 eller elter Aftale r;;;:;;; yndel.en ' ~._-._. ;-._----- "'iudo l.ne kia - anbfllj~t Meddelelse til db e-rp''1 _ o... '"

15 !{h"'''cehg NedH,,'11else 'cd 1.11 ndso'ell.en.!-h.l\lil l),j ø l' l D H~ VUJ!-, }Jlt:!v vjjcl HeHsll i F,ie.Tritallw ir'~lllt \l1w11gs: i 110 l~g. og.n,lel. MAle 1 R,O~ H " fht\lsl(llalil.~l!,ff\nli h~!n lludel' hhlj:u! lelsel1 havr'! level'u~ Gl'æshlrV' l il 'ry :iu:ll"lb Pg' urlføll Hrll'sel f~h" dahl, 11m.. mun ldev baade ~\f Anldagun)Yll(liglwden ng' rløll ' j1illillte nllllel1tll'p~ til Ve- H!lfJ r4~l\rl13re~, fh~1 ti ifandl dbjl ungø pig'h Fn!' Væl'l1flll1al:fari, 11um idfflllle hendø ell B:l~!-! P~H1 fiojl Kr, l

16 _. _ Nordthy Hjemmeværn, lader afholde følgende MØder med Foredrag og Fremvisn. af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. KJ. 20. NØrhaa Skole Onsdag den 14. ds. Kl. 20.! Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. Kl. 20. Nors Kro: MØdet a f l Y s t. Alle er velkomne. Bestyrelsen.

17 Lydia Christensen. -- Hjemmeværn lader afholde følgende Møder med i Foredrag og Fremvisning af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. KL 20,00. N orh'la Skole Onsdag den l l. ds. Kl. 20,00. Ræhr Skole Torsdag den 1~. KL 20,00. (Modet i Nors aflyst). Alle el' vell<ommen.. Bestyrelsen. -'ft J _.. ds.

18 og Lars Jen 22, j Mor- Air, fedl Ka8Slrup han pas flere pb8 Neergurd i begyndte han en t Thisted, pas Nyban en Lerp"ler, Clgarforrelnlng i 19431a~de han op. en alllle Mand, Del i offentligt han velkendt af og hans Venne- flltllltll,''u.,,,.. -- =~ r~n'l:a U~!t'" natlige Antol podsier i Umrsodet er ring Hønseholdet. gennemsnllllj:; 74. An.o,ll;nlnlt er kallnd- 0R fremmel' have b elveø nden 3. Pebruor. alle Ruged~rl1e burd Foredrag om Radar. Dansk Bkspert taler i Thisled Flyv.klub. Thisted Plyveklub holdes paa Lørdag Poredrag om Radar, denne moderne Opllndelse, som under Krlll:en har betydet utroligt meget for Krill:sl0relsen, men som ogsa8 Predens Tjeneste er ved at trænge nd paa sa8 mange Peiter. Ved Hjælp af Radar kan man baade fra Skibe, Plyvemaskiner og Land jorden paø lang Ahtand konstatere Tilstedeværelsen af andre Skibe og Plyvemasklne,. Poredraget, der er tllretlelagt en lefattelig Porm, holdes al een al dfll danske Marines dygtigste,søo!fjcerer, Kommandørkaptajn HauplUlann Andersen, Tttlen er.radar Krig or Pred", og Pore draget ledsages 81 co Lydflm saml LysblJleder, Til Møde!, Rom holdes pna Hotel.Royal bal PJyvcl(lubbcn ndbudt alle Medlemmer af Hjemmeværll~foreningen, Marlneforenlngcn, ferrænsport!>forf!niorcn, Thy Motor transmit- hat nu Rivel sport or Thisted Amts Molarklub ville transmilere med fri Adg8n~, ' ved ndvielsen al lum. Transmissio. Af ton ' og vil 1<1. 19: Tløkoolin$l8lmflll!! Arbeldernet AUcuø!w!c, Real8kolen, ndervlsniorlmlnl. K1 20; ~c!hcllllr RlbtlrholJt lunllen 0hs Tale og en 1nlor Thløtod Mlllalol1t'1hll8, /.llc, der opføres, 1(1 'lo: Mular ellr. ProdetlluH'fl talm n, øl H0JUdc ll~ (rl'h~on" lli:n, nde K. 9,80 og 1<..1 2?, 1~ : 1(lubnll",! T,,i:, Hll("l.<ayu!, Td O. en m.,1"' en 'olis Kontrol. Alle de Besætning Rugeæe og Kylling! 1 de lokale Bedøm reneer, Hvis delle k r iv il hg Bui., vil d end ollentlia KonlrCl fodersiluationen vanskelie og man~ blndinger, der talb al Kri!ii. Da inde Del Havrekhd 0it del er kun lidt værd t:r kun cen Ting al selv laye en Blan Blaod".. d, 15 pc. pct. fiskemel. let kel Blanding, og d billigere, Hvis mil Møade kan,katie mb! købe Lucerne Høllsehusene sk Det er vigli lørre, lerer Ttoillladen UR A \'1 sbt'liætll in" el kvæstt', li~l'som,il Toj edelar. Der bkv r~ist Gru, Chr. AnU(>l Odr, Hjalmar Nl\ hvil Hunde bt'1l1: om - ~un \.'1\, OVN, hvii'l tiunl1 \ ud lortll MolorC)'k»Ultedes med, al Llt-! N,Ut'l1h'Ut." V l'tl r øu'lhh' Eulaln l'l dlul1tu de hl hetalt" ChriØtilH18t'

19 - t"uil.~j( jl.... U Ul 4<01.;!o:;r, '~....:.om U, ""J...,... "".. H.l'" r ble" re.'. Klim O" del unge, albllldle L.V. "e3en. Ved en b.. un J d e b t-gt:. "o\"de,..lrej lel lalle _ liere Deltagere Mlodeord om _ kun \'a, T.sn kke.ar Niels Markussen. hvis Hund de' "jf, der leb ran \loiorcrl:ieo Denne Sag Kviodelii Entrtpreaør frifuodet. jes med. al bude Andersen Den ZS'BBrige Bodil Djernæs, ll'rem"l.., edlog Beder. Vust, der ved Fjerriislev Ret blev ende Efil'OlOgisrorgi~aa. 'oørni 60 Dages Pængsel og fk es de o GaBrde)ere 111 B Kr. konfiskerel for tysk Christiansen OQ luilru Ar'bejde er ved Landsrelleo bleve! r, b,'er med Hah'delel'. frifunoet. HUD skal belale 500 Kr. e Dom blev appelleret 'if Bede for & bave givet Natio. l'!ldsre~ sarn bar opbævet oa!baokeo urlglige Oplysninger ene med den Be"rundelse, om SiD TyskerbanOel. i HeDbold iii Retsplejelo le lunoe afsiges D_m.. ed., T' t Sk d a ESlllninguiger, elter at mg ys e ø er.,gen er,lullel. Pra Guldsmed A. H"nningseo, Thi,;led, 'Ykk ens Offer jordet lil P. fl. Krogb, Riodsholm. Købesum 32;50 Kr. Vurderirgs!um Kr., Fr. Kol>m. N. Au Larsen, ~jgrriog,.æbr.. lil Eokefru Anna Eberhardt, \"ar~. lykkeos Offer l Tblsled, Kobesum 167;,0 Kr" Vurdering.. um mekaolker Niels.\\arkus l5500 Kr. ebr, be2r3\1f1(1ptt i f Ølr~:!n~....~

20 .. Sde S. KuhnOlunch for Særretten. Hao betder, al Tyskerne lirke blev lavørisen:de ved -n+1hljfs T1ED OGlEGN, OM blu'el r ho. DJlrepar.tloøerøe..en.om Ved Setrellen Tbl.led beb.od- Udmærkel.er. "M~"."'~'."J". _.,,1t',lcK l A; P..'OH.. la... KL 20: KO)' al, SJo..,-ue' :,ca. _ 13 LcJllfbeder ""'ln' m.n bj te" MullchecSOf 'cjltgh-drr T "'lflollvel, tom mufl' hu k_b Gr, e, P min kkt vtd "..,dl.,d' Bullat om Ko,k. le P. L.Oc. t. tll.vtr Jes J Dig cg Morgeø S'Ren mod AuØØlobUlo/hdlr. S.."...,... TbU!c. Dommer Job.neen 1947 ledl!!!! i H./hu ti Oren/fe HalldeJllmløhst Rel$'orm.nd ar' Mecldommelc Piger. tonlfrmerede. J Drenge "g iii Tbisted. nrdc/tflk. Jensne Odderøbede, Piger. "ledet i Pat Oll dtfde Mt.ad Di DaU Tbl. O J H en Kvløde. K.ulUP, ol Hu.mand en. un 51mbferjl ltdtee J Orena' ag Porblndelse me dlbl Dablgurd, Senoell. Polill tonlime.edet J Drllllge og.1 Jen. Krag. der fuldmæglg Bcdenhof er '.. leg" 7 P", døde 2 M_d oj M uli~hede n, og Lu. W.ldOtfl, Københavoj 'U Tblll:td s~: ForsViret. Kuhnmlincb 1e5 lor "':~:~ j So eds led. N Leder og Ejer jo o~na ved Frederikstorv, være ansvar være stor. und, fo r det lyske BJ Reparalions er del arbejde, der udlørtes b er. Oe l 'lsa " liom gælder blolom drejer sig om for 2,2 M Aflener om Byen, og Plrmaets POfJeneste""æ,,,.! er hv. 874,000 Kr.Olue Penge ra.d.medlem, Po.tbud Martin Ungdom p- A konfiskeret og TlUægsbøde keo. Chn.leolen, Sned.red. Ol Hrovlgl K u b D m il n c h kunde mødet i Dag kke erkende skyldg f ulij børugl Forhold Tyskerne Hlln oplyste. t Plrmae's Om5aelnlol før Besællelseo beløb sig iii Cl.. Mi. Kr.llrlig bana egen urlige Porl/eoesle ca 40,000 Kr. Uoder Besællelsen sleg Omsætnlogen op mod Mil!. Kr. urlig, 0i Anl.llel al beskælllgede blev forøget 'læben! ii. Nogen Udvldel,e f Plrmaet _ ud over, hvad der var før Besæltelsen - Sled. Det drejede sig om Udvidelsen ved Hundborgvel, bvor en ny Værk8ledsbygoing blev lor 46,000 Kr. Kuhnmfinch ".'~d'd' al deone Udvidelse bavde Sled for at der ogs a kuode være Plads Ul danske Bilers Repalation. Allerede deo 10. Apr" om Mor genen kom Tyskeroe til ttedel ved Prederlkstorv Ordre Ul Reparalon al deres Da der kke lorelaa Retningslinier Myodlgbed.roeaaa KubnmDncb sig n.dllgel a' udlere Ordrerne elter fenl at bave løe Kolleger, der var lamme Maade. Senere Tytkerne Værhledel op og ruede med Bellaglæggelse, Kuhn'll ftnch menle, at 99.1 Pirmaell danate Kunder verel tillredle, Ol TYlkerne ikke jodlaget nolen li" 1943 oprenedea tilta Ordre Saboll.e"lal.edet "ii frederibtolv, luaf Kuhnma.ch hude om. hvem der i.r... 11e Pl i 1Mt, r.ttede bao lrodl Ty.ketaa enerai.ke e:'muwj:,ea.,... beaam. venlel i Vilhelm Pedenen, Vild'lUnd. Parti..om Taler Oll den. Poredragene er der ved Lærer Brunslturg,. Min haabet, al uøvel unie lom ældre vil... iae de plan! gle Moder nlereue, da der her vi! blive di Lejlightd iii Diskussion al 1!a Opl)'lnina om Ting, d" har nferuse og Betydhing. P. Thomine Pederlen, har mistet. in Hustru, døde Gur, 75 Asr Vlng lor ca. re ";"n,; Pru Peder.en ii SeOl~, og Krælierne ebbede elterhaanden ud. Aldøde "ømmede ra V. Thorup, hvor Ægleparret i en Aatrække d n~vel Lnderi. indtil de lor Aili siden køble el i Kæmp. Afdøde aia foruden Mend o Dølre og Sen. Soroer.ad til nllilulioaer DeviJ. - Udalykninler og Sammen., en Del Marikul,. og Omee n a n~ Betll~Uellulh:le '!:lotte Menllelu ujen Forældr!!!" ej opholde.i~ eher KJ oven Købet f øttdli l il! Politi,..., Besk~ blu. næppe lu legf vi paa, al der f bvert Pa id naar man b~,. der holdte. Red O.rnets V,d tldllgerf! B.rnets gerne alle vore H e n as.ooe Kr. l

21 Jul. drne Jenandre og og 3 Mand og og 6 e og 3 Kl. Skygge og.chinetowns Mysterium. 13 LeJij/beder i Tyskerbusene. Mens man hidtil kun har rellnet med Muligheden af 9 Beboelseslejligheder i Tyskerhusene ved Paartoltvej, som Thisted Korn mune har købt, saa har det nu vist sig, at der kan blive 13 Lejligheder. Bt Paf mindre Huse, som man ikke havde regnet med, v ved standsættelse kunne byde ret gode Boliger. Selvom Kommunen muligvis skal skalle Plads til de syv Pa. milier paa Landejendommene ved Psarloltvel. saa bliver der dog yderligere seks Lejligheder al disponere over iii Parsare!. Handelsminister Jeas Kra~ Thisted. DsU i Thisled har været i Porbindelse med Handelsminister Jens Krag. der ikke heil afviser han vil komme Tlf. Kontortid! ordinært odesp som foren draget al udva velbe i Byplane.. Mødet herti, overlades Hurup holdt i lorelaa bevilling Andersen la8 fra Tillad

22 rd. l,,): ulh' il 're g,d 0-, d t - ;, il -, ', t t >- Thisted havde en Omsætning med Tyskerne paa 2,2 S n j.ft'1l 1111d Aulllnlohilfurhdl. S. \uhnmilnt'll ug S fl" vil \'l rt' l :J Uligt', \" 1'.1 SmJ"f'P j Thi~l!'r' >' ""ult., F<'mitltla)f K O,.'u "mfuu"h\! SlJ.: lul \ul11l1luhilfodutj... 1\. l, miillrh. "hi~", hnns l' n, 1 1"111111~ Kllhnllliin. h, UJ, ily.\kl. '' h i ~ l ", \ 1 () l j' k " l a l{ l. U,'t "r nf.'al :1 lll'l~" ii :->:111"\1_ 11,,- 1:111;K, id.. l h"~' 11,\1.:"11 i UU-( l'i! gaa nll't1 u ~'\"i.~rul'' M', \'i~lm'hfllu~ l"iul~ i ~O'gl'l _ \ llkltl ~4'11\'l1iglwd ron fnn'r 1:2 (l~ F'ul".~ml"'" 13 \'idun' _,g ProeN'' ]laa 1<'1 ('dug. Domnwl' \ "gj:o.1 u h li ti (' l "1" RellifllrmlllJd ug.~lllu )OJll;JU'l1d medvirkel',jl'sh' O cl.. r,; h (',. KRu;;lrllJl, og,h'l~ H undnhl D / h 1- g l il ' d. 8enlwl... Anklagl'l!wlldh:l(, dl'n t'r rejlr..rsentf'rl t wd Puhtifuldlllrt;'gli g,lorgl'n H o d e n il o f f lig»om pl'i"at ('ngag(>rn FO'-" \'an'r Uld('r 1.1''',,, a r l) r f [, Knlwniln\"Jl. Omsætningen med Tyskerne 2,288 Mil!. Kr. Tiltalen r d,>r pau lilbljrli~t SaDlarbejde lwd B{>s!'t!\'l~'.~lllagll'n erhvp\,\,.;;mtt,::;slg Hl' l;;f'(' ndl', S _ Kuhnmunch Tdpl R \pl'l1 19iO til l. Jul! 19H :,;om ndehli'-'' uf Thlstl!d Jifotol'kompngni og (,fin d"n Tid og ndtil KaJ)llUln1ioM Bom ldmimsll'"r('nt!{1 Dirrklo\', ::;aul rl a Deehr 1943 som ]ndl'ha\'(>1' af Hurup 'fotol'kojllpugni, Henning Kulrnmllnch som Lede!' af det ty~l;.e.o\roojde saml fra J,.lli 19«).[l.'dsllftl;1l- og Bestyrel;:;Gsmedlem af Tlllsl!'11 )[0101' konlpaglll, del' hal' )Jaalag.'1 sig Hl' pu'nlionel af Bi!o/, dhol'olhh" Tyskerne, h~\' er,-, dem Oli!!, R,',~er\'{'- dell', lld"lukkere, Racliet'er, Froslru- der, hldl'ls mhon danskl',rrjl(1!ghe-, Kr. KtJhnmOnch lilg 1 yldlg ol hav'" øolgt 'n Bl! udcn Tllde! "_.samt fur Uve, 1'1 ril."<clsc' tl r Ral iuner ing.tu.~~m mc1hl"rm>, hvurlmod han nælltedl' 51'.kyldlK utjlbørllgt Sllmarbt'Jdl" med Be~u'll('lsellmagt('n. Hun forkjlfr'dl' om sine F'orhold, tit han kom lil Thisted j 11120!>Om " orhondkr for,.ford og eftcrhu!lnr!:'n opurbcjdede "0 god Forretning, Allerede før BeHNtelsC'ne var dl'r for lidt Plads til VJrksomhdcm hvorfor han købt en Glund ved Hundborgvej Dc første tyske Vogne kllm ttl Reptlratlon den O. April 1940 Ku!tn muneh næ,ll;tcde selv itt. hllvc gjorl loget for at fna Arhejde fur Rr:>sætlt! ~p--6mnlrten mm fandt "ig i al for/-tage del. Eftr:>rhaanden 110m der blf'v.mhe lysk Arbej d ~. dntoe- Virksomheden nen.> Folk H;m mente. al hans Forretning havde faun ~ærll.l!t meget Ar~ bejde, fordi den laa c<,nlra11, Paa et Vl S. Tidspunkt stillede Tyskerne Krav om at overtage r:>n Del at Lokalerne, hvoreft er der kom lyl'ke Mekanikere paa Værkstedet Væ rkstedet pau Jiundborgvej ble" bygget i to Afdelinger, efterhaandcn som der ble\' P enge til del, og det Jtostede Kr, lait, Fik: H K P_Værksted, Da Arbejdet for Tyskerne havde antaget e t nogenlunde Omfang Værkstedet havde bl. a. Hovedreparation pas Vogne. der kom fra Fronten _ fik Tyskerne deres Afdeling omdannet Ul et saakaldt HKP-Værksted. og der kom et Par tyske Of(! ccrer paa et Kontor Der blev udleveret en Del Reservedele, hvora.! nogle iklte masue udle\'eres uden særlig Tilladelse, men denne havde man lkke altid haft. Tyskerne havde ogsaa faaet en Del Ohe, og Kuhnmunch kunde ikke garantere for at det var blevet ljlbageleveret. Holdt lyske Blade, KuhnmUnch havde paa et vist TiWi- punkt averteret efter Mekamkere, der havde Kendskab 111 ty;:;ke Vogne. Han de'1'5 TladE'he Endndero (>1' ll.'r d- averterede endvidere j Dansk-Tysk lejel Last- ug Personhill!l" lil Kor.~el Handelsvejviser. for om muligt. at faa Forhandling af tyske Folkevogne. fol" B(,S<J'th" l;;e<;magl~'1l til ('1!'.nmlel Han holdt endvidere tyske Aviser, Beløb pan 80,2!i1 K,.saml opkobt holdt,.fædrelandet" og lyske Uge- Lastvogne fol' 200,larl Kl'. Yi\ ksom blade, for al Tyskerne kunde have heden!, Oms:ptning mp/ T}-skerne har noget at læse i. "ærel 2, KJ {lit ('-J' as,8 pet. af Oprettelse af Sabotage"llgt., den Ramledf' OOl,:wlntng :\f 1toamn- Kuhnmunch erkendte at der i ('Pil ('J' h!>n'gn!'1 til 371,5:'ifj Kr Hl'Jl- nogle Tilfælde var udleveret Olie og ljllg Kullllnllinl'll hfll' GaK!' lig 'j'1l1l-! Reservedele, som var blevet opfort som Reparationer Heme fanl't ;)8,01\3 Kl' Etter Ordre ra del daoske )?oliti! Krav om Slraf og Tillæoshøder. blev der l 1943 etableret Sabotagevagt. i Virksomheden indtil 29_ Aug, S. Kuhnmunch f'l 1'n(h"JlPrp lltalt da der blev bevæbnet ty;:;k Vagt fnr lt ha\'f" solgt Pil Pt"l"sonlH tt! Eu- April 1945 blev der lavet S3bolrl'pl'elHU" Egholm ('n Tillnlll'l~l', tage og Cylinderværkstedel sprængt ~aml fur ul hnw' h.lndlf'1 11l1'C1 Ha- i Luften, Kuhnmilnch vidste, hvem der havde lavet Sabotagen allerede 1011('l"llgsma. rkl'l Nt Yænli af Dagen efter, mcn han,'ilde ikke ud- :1.29fl Kr Anklag:emYllrl!A'hf'dpn 111-(\- Jagd~ Pall.,tand um Konfi~kall()ll nf Her sluttede Formiddagen!> Reto;- ~cltr)fortj(>npsh'n la,l :iii ;;39 Kr. mode, levere Navnene til T) skerne. som d(' Tillale.~kal h!>tnje in l>ohdlllll, S, Kuhnm\Jwhs t'dbrttl' ~(lm Drift.., leder og Hl.'nnrns: Kuhnmunchl' Gngl. Fadpr og Son kr;l'\'ct; døml Straf. Tlw,ll'd lfotorkllmflngni DodNilra[ og eooyldt>n> kræl'pt; ail' TiJtaltfl dømt Tillægaboder. Værkstedets Beliggenhed tiltalte Tyskerne. BiLer al. ~UtifuldmæaUlen havde opl.at Aclclalukrlftel erkendt.e S. _ "....,.,... ".... _... 'c";";";o".r_~"'rl _ P"."Ut -~., t '.,.,.1 d"1 ul. JlJl...1/1 hfll"' ml FY Elr,. l "1'11 111'" / r ; k k, a \., F 'U/ l i mil 1':111 Hu Jf'.. ikk Fjl al r" rjr'1 1111,,' F " (ja,r,. "a " y" S cll'

23 " Værnemagers ag for h! " Kr. for Særretten i Thisted i, \nkla~t O.' ndl~l\('dt'n knch'rlt' l'l'sh' n t'n hl",\ll1lie," hits ' hi sit-d 'lolon.'oll1lmgm, GnJsserl'r Sl'H''1R Jiuhnmi.mt"h lig \utll' molulhandlf.-'r lt'nning Kuhnmiinch. \"l'd Sl:t'rrt'l{l'll i Thi",ll.'d ht'j.:-ynd l' man FllrmlchlllJ.; Rt'hundhngl'n lf \"a'rn,'mllj,tl'l"sigt"bernt', der t'r! rej,.., mill Thi... tt'd \(olllreompllgnl UJ:" {;rl'... t rcr St'\crin KuhnmQnch, Hundborj!H'j ai.... amt Automobil ({'rhllndlvr h-nning Kuhnmi..inch. t Bn.>dg-ndc :!6, lurup. Domm"l" :l'tit t lwl<l.eutl uf Uommer Joh.m:<l'1 o~ Dorn"mr ndt.'lt ri, \"lu.1('11:; Hundnl DahlslZ'llard. Sell, leb. o~ J~l"inp Oddll hi'dl'_ Ka aa "rup G"OS:;l n l" KuhllmulH:h tiltalt og for V!l'nu'm,l)lcri i THll'll ('"i! 'l. April E40 till Juli 194 1, da h.u fur~t stod som ECmdeha\C' af rt Thisted :\[olorcompnllni, h"or hau olev ldmllli:.;;lrc 'cndc Dlreklol', OR" ~ fra December 1943 tillige Vlr som l' l ndt'h.lv"r af Hurup :\lotorcomp:lr"- ni, S k ml TJ... k Arbejde uden dan-;k Tilladelse...\utomobilforh. Kuhnmunch tilt/.lles, fordi han anses for lt ha,c,'æret den fakti5ke Leder.af det tyske Arbejde. og fordi hun fra Jul! 1944 ~tod liom Begtyrel~c~med '",lem af Thisted ~ otorcompnglli, "om han \U' med hl med at stifte. Desuden hal' han drevet Repa!"!ltlonsvæl'k.<-ted for :'tloton'oglle tilhorende Værnemagten, lavet Olle ~:,. n, d. dt ll ". Pro paa H c s n 1; f o r 8. Onsdag, fessor B (' r \' e n udtalte her Gennemrejse til Stockholm, at den Kræftpatient han havde behandlet i )fos kv l,,'nr en uf Sovjets Marskaller ldenfor T:mkval.lonel, del' led nf en l'et ullmmdelig Form fol' Hudkræft ke SPOl.l[ Pamk, alt gik a-oligl o!:" "lilie, der blev arbejdet roligt, næ..;ten i}dlo.. t, del' var llgen Rnnben o~ Skrigen, man horte kun Styrmnnd Dals Kommando,. (l{ Tllhehur:<dl'lc \utonl!ltjl l, nasom Jd~lukk"1l Jt.,dlouj]l tl'', Fl'o lrudt'l" Dell!-,'rht'J' t!' ddt! k udt:11 (!',Hllskt, :-'1.\ lthgl,('(h T! ndl,l. t For: l'(h''komm., de f ke Ordrcr l r Vl'klwmh,'dl hle\l-t ~elsst raf. Tyskeme fik l'ationel'ede \'arer. ij~tylleji"t ud\idet. En kke ljl)('(> De] f P >,UC1\' bic' indtjcllt gen nem t [1 \flt f>lri.u(dt ling, idet Vær lemllgtl 'l har t'jl' l t OR' Per olbilet til t fllmll'l Bl'iob af ~O,251 "-r f<;lldvidert: l'l" dl' r opfor kubt \'0 'lt til TYllkerfll' lait 2tlO,2r.i1 KJ Ved alle di ~e Ty:;kcr,\l"b~jder hllr Virk omhedtm Jlllft l'n "'aml"t VærJll:mllger-OmF.ætnmg pail ialt :!,288,251 Kl'. eller!is,r let ;.f len f',amll!de Omsa'tnlllg. Nelto-..\"lUlcell er paa i.lit :i74,s:19 Kr., der kræ\'es konflskt-rd. Autornobllforh,lndler KiJhnmunch!-\ G.t Re og T.mticme har "(''et JlaH fi8,06a Kr GrOl;st.'lcl' Kuhnmunch tiltales desuden for <it have solgt en Ford Personbil til Entreprenør Egholm uden Tilladelse fra Vl.lrcforsyllinRsdlr~ktol'i.ltet og for 1 Tiden fra Oktober 1940 til Oktob(.!r 1941.t have kobt Ratlonerinf,!'!;mærkcl" fol' lult :J,299 Kr Anklazcren, Politifuldmægtig B o d e n J. o f f nedlagde efter at have ge!1nemguaet Allklage"kriftet Paast<lni ('m Konfiskation in solidum af Kr. samt Konfiskation :Jf Automobilfol'ha.ndlerens Gage og Ta.ntleme paa Kr, End, ide!''.! krævede Anklageren dl:' tiltalte idomt Tillægsboder, Der blev endvidere krævet Fæng GrO!.lserer Severin KuhnmiJnch nægtede flig skyld ig Værnemageri, men 1.'1 kendte de mmdre Forhold H forkinrede. at h :111 \ ar! kommet til Thisted som Automobll forhandler i 1920, OR' Anrene for Besættel'lcn genncmgllaende hl.l' de haft en Omsætllinll paa en hal\' :\1illion med en NeHoCorlj lwcste :. r. l. " r.. d, d R

24 hn kke Til udtale mod Reformen. SJrolekx dn er nemp.nde Tnhønaea:: nd at em.p Bogatave Rektor Fri Ban en, Herluf: hn'm, er abeolut Tflhenger af de ama BoaaLanr 1 Stilene her pøe Her luflholm, alger Rektor, maa man naturligvis holde sig til den autoriserede Retskrivning, men jeg raader Studenteme til at gas ovn til de smaa Bogstaver, n ar de er færdige med Studentereksamen For Folkeskolen V Reformen betyde meget, og den vil ogsa. laa stor Betydning tor det Dor dlake Samarbejde. Rektor B o h n, Sorø Akademi, el at den modsatte Opfattelse. Han hf'.kjager, hvls man gaar over til de smaa Bogstaver. Han finder, de store Bogstavers Forsvinden vil være et natlfl Dalt Sunhedatab. Danmarks LærerCorening er som bekendt sin Tid gaaet ind for de smaa Bog3laver, og Formanden, FøtsLelærer Niels Nielsen, Overlund, mener, stadig sladr paa samme Standpunkt. Selv er han en absolut Tilhænger af de smaa Bogstaver. Det vil lette Børnene, men deres ndførelse er ogsaa et betydeligt Henyn til den nordiske Linie_ hos Thiog Automed l.7*e Det f1 em8ik tydeuf; af Bela""'~ lt T7o!rerne... de faaet en Del York. der v... ratone... de. og lom nye dan.ke Kunder ikke kunde faa. Bl. a havde 1'701<orne faaet etore Mængder Olie, men Kuhnmllneh hævdede, at det meste var tilbageleveret gen. Mehnlkere med KetN"læb til 'l )sk. Hao havde averteret efter Mekanikere med serllgt Kendskab til TJak, men til dette Forhold svarede KuhnmUnch, at man ogsaa averterede efter Mekanikere med Kendskab bl Diellel vogne. Han har haft en Annonce Dansk-Tysk Handelsvejviser. for at Tyskerne skulde kende Finnanavnetc, da han gerne vilde have Forhandlingen af den tyske Folkevogn. Af Hen syn til Tyskerne blev der købt tyske Aviser fik Virlutomheden af det danske Politi Paalæg om at skalfe Sabotagevagter, og de skulde be\"æbnes med Revolvere. Det mocbatte Kuhnmuneh sig, h\'orefter de fik udleveret Gummiknipler. April 1945,'ar der Sabotage mod Værkstedet. Dagen efter Sabotagen ble\' Grosserer Kuhn munch kaldt Od til Værnemagten, der vilde have Navnene pau Sabotørerne. men han nægtede at sige S'a,-nene, /:Skønt han vidste, h\"em de paa~lden de var. Saa tog Retten M.iddagspause var Dahl d.s for UDLANDET :.... UN's Balkan Kommssion har offenthggjort en Rapport. hvori det udtales. at Albamen indblander sig Grækenlands Sager og spiller en aktiv Rolle indenfor Pal ' t-an Virbomheden i Grekeoland

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

m.v.h. Dorte Wille Fællesuge 1985. Referat fra IR 18.03.85 Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet

m.v.h. Dorte Wille Fællesuge 1985. Referat fra IR 18.03.85 Undervisning i efterirssemestret 1985 og studenterforslag pa fællesmødet AGORA 1985-4 Juni REDAKTION: Ole Roslev østergaard, Simon Laursen, Hanne Lav~r Hansen, Margaret Skelmose. Søren Hindsholm, Guiseppe Torresln, Dorte Wille, Hans Gregersen, SØren Sørensen og Palle V1nther.

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted

Karnapper eller e 2 8//- 66. ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted 2 8//- 66 Karnapper eller e ÆLDREI 0L GER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted Af Svend le Jensen AABYBRO: Skal en del af de ny ældreboliger ved Biersted Aktivitetscenter

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over 50.000 spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne

Læs mere

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor Knud Jeppesens værker for a cappella-kor af Jens Peter Jacobsen hundredåret for Knud Jeppesens fødsel er han verden over agtet som en af vort århundredes største stilforskere. Adskillige biografiske artikler

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke

Mere end 30 kvæstet i voldsom togulykke Bramming 28. oktober 2005 uge 43 1. årgang nr. 1 5. mio kr. ( 7,58 kr. ved helårs-abonnement ) Orkanen Wilma dræbte mindst 21 personer BIF-EfB Opgøret De to hold mødtes i et opgør onsdag aften. Man havde

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

5^'# ^^:* ^. 'i' ^ BRIEF

5^'# ^^:* ^. 'i' ^ BRIEF 5^'# ^^:* I ^. 'i' ^ % J BRIEF ^^x --1, 3^^ OLMOEDISK FOEILÆEE TIL BRUG VED UNDERVISNING OG SELVSTUDIUM. AF LUDY. F. Å. WIMMER. n^ CliR. KØBENHAVN. STEEN & SONS FORLAG. I. COHENS BOGXEYKKEEI. 1870. brie

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere