De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog"

Transkript

1 r De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været Tilfældet. Grunden er, at Klitvæsenet har faad sikret del værste Sted ved Anen ln('d Hofder. mc'1l det er dog ikke til strækkeligt til at holde paa Sandet i Længdpll. Havet nærmer sig m<:l'c oj.!' mere Revisor Brandts Sommcrhus. Ol! ol{saa i Gnul' gjorde Havel ndhug i Foden af den Bakke. hvorpan Sommerhuset ligger. De to tyske Bunkers, som eterhannden er kommet helt ud i Stl'~ndknnten, danncr!iom et Ofde hoved ('l Elle Smue Værn mod Havet, men de-r skal en langt merl:! effl'ktiv Sikring li!. hvs dl'l 'lkal lykkes at standse Havets Angreb pall. dette 8tcd. nk t, \, S:, l (

2 De store Regninger efter Tyskertiden. Kedelige Følger for S ka.tteyderne i flvid bjerg -Ørum-L odbjerg, SOlll tidligere omtalt er en Række Komrll\mer særlig haardt.. ramt efter den tyske Besættelse. idet de har maahet udrede store Beløb til sland. t sætlelse af Skoler ae: andre LokaPT, f:om Tyskerne havde lagt. Beslag paa. Dette gælder i Thisted Amt l særlig Grad ror Hvidbjerg-Ørum-Lodbje!'g Kommune. der har rnsatlel udrede Kr. til Skolernes standsæ1. telse efter de tyske Soldaters og de tyske Flygtninges Ophold pas Skolerne. Storp. Udgiflpr f<)~-"t("..., " bevirkede sidste Aar. at Skatteyderne maatle al med et Kvartals ekstra Kommuneskat. og agsas for det kommende Aar vil den Byrde. som Kommunen har maattef paata,e:e sig, komme til ol 'svie til SkaLleyde"ne. Sognf'raadsform. Niels S ø n d e r g a a r d udtaler. at Kommunen forlængst har indsendt Opgørelse til Statcn mpd Anmodning om at faa Pene'f'nC!- tlbagpbetall men har intet hørt. Dog har man faopl det ndtryk, at Sfaten jkke er ~ærjie' villig til at b.' tale. idet man fra Statens Side gør gældende, at den lyske Besættelse \',lr pnsbetydende m~ støne ndtægt for Kommunen, saaledes at denne ogf:aa f:plv maatte bære de Ubehageligheder, der fulgte med. De.nne Betra~tnmg s.:ældcr i hvert Fald ikke Cor "or Kommunc, S:i/l"r Niels Søndf'r)".!"aard. da TyskC'l"nf'!l Trafll'iporter sled \ forholdsrnær.c;!gf stærkt l'sa vore Veje Kommunpn havde ikk~ no"!f'n <:ærlit!; stnr Arb(!jd~stYTke at overlade Tyskerne og har natllrli~vi1'i ikkp haft den ringe"te Gavn af. at Folk lr1l andre KommunCr har SAgt til Lyngby for at arj:leidc v('d de tyske Befæstnlng.">8.nlæg. DN hal' l\.ærlimod v<.er('1 cm ditpkle <'ko lomlsk Sy,rcle for Kommunen al skul..

3 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Sygekas_ se bevilgedes 500 Kr.. Tuberku losens Bek. 20 Kr. og Mødrehjælpen, Aalborg, JO Kr. le sørge for Vedligeholdelse af Vejene, og saa har vi l>etalt for at faa vore Skoler nogenlunde i Stand igen.

4 }l'orke r> l,>cssygåolll 'njo har df'r været en Del Tilfælde. De "'n'~" SHf'lning-f'r fra tanget Vejr til Fro"t (l' ikke gqnt. Of't el' bedst med :t"rnst,,,' " og man l mn d (> cl n. ogsnn 'ul'-r <lpl strf'ng-e Frost forrige' Yinl' J (l"''''''~'''rp., at aer "ar forholdsvis rinl!f!' Sygdom. T-Mine ved Ha,-e!. Paa Stl'ånden lidt Syd fol' Hanstholm Fyr fandt man forleden en T :\1ine, som hidtil havde ligget begravet under Sandet. En Mindr hal' i Gnal' uskadeliggjort den farlige Genstand. God Oplæsn ngsaften i Hurup. Sydthy Foredragsforenmg som har raatagf'l sig den paaskønnelsesværdjg~ Opgave at faa god Aftenunderholdnin.~ til Hurup, havde Aft("s en ~ageret kgl Skuespiller Henrik M a~.. _ n... """ "'... ~ :cu,uvu 1\.1' De tysk. Bunkers i KlitmØller gør nu en Smule Nytte. Stormen forrige Døgn var hnard vt>d Ky~ten i Klitmøller, men der blev dog ikke d~nne Gang taget!an mcget Land, som det snn ofte har værct Tilfældet. Grunden el', nt Klitvæsenet hal' {nnl:t sikret det væl'sle Sted ved Anen ml'd HØfder,, men det el' dog ikke til. strækkell~t tll ut holde pan Sandet i Længdrlll,. Havet nærmer sig mlll'e og mere ~evsor B,:andts Sommerhus, o~ o~snn Gaar gjorde Havet ndhug i Poden nf den Bakke, hvorpan Sommerhu!!et ligger. Dc to Lyske Bunkers. som eiterhaanden er kommet helt ud i SL'andknnten, danner som et Høfdehoved en hlif' Smue Værn mod Havet, men del' skal en langt mere effektiv Sikring til. hvis det skal lykkes at standse Havets Angreb pan dette Sted.

5 v',r nmgt'j ---- Slruer Politstalion lukket om Natten. Politi er eller ndstilling in te Sfruer ble sdet al PoreokllnRskom m ss ~nt~~ k - nen vet skuret ned fra n _ se s vid- Mand. Det vil berefter kke være fu mulig t at opretbolde NaUevagten, riet og polihslatlonen mas lukke ved m- Alfens!id. for PorenklJngskommlsslooeR bsr m- ogsaa ser pas Forholdene ved DS' ThiSled PaJ/list yrke, men Rlgs Kr. POllllcbelen bbr ikke bdtl fundet s. Anledning iii al foretage nogen 88 Nedskærlog. Ulovlige Elektricitets-Sikringer, Der lore kom m er Tbisted stadig Tilfælde, bvor Folk anveoder ulovlige Sikringer deres eleklrl ske nslallalloo, og herved er flere MBBlere brændlover. Bekricl lel.lorsyning.udvblget gør nu op mærksom paa, at der i Premtlden vil blive rejsl Brslatningskrav 'BBdBnne Tilfælde. Desuden kan Maalere m. m. næs len ikke frem,kafles for Tiden, B4 den, der ved Anvendelse af ulovligl Maleriel ødelægger sin Muler. vil kke foreløbl~ kunne re gne med at faa Strøm. er for Ugen Jafluar fastsat til 100 pct. Markederne maa indkalde det anmeldte Antal uanset Kvaliteten. Mndstevægten for Slude og Kvier er ophævet. Smaa Sager i T.. isled Rel. Ved Retfen Thlsled;:idømles en Mand ra Sjørrlng i Pormld dag en Bøde af 50 Kr. for ufor. sigtg Kørsel pa. Molorcykle. Vedkom mende havde pa8kert en Laslbll, med der skete :. inken Skade. - Bn Tobakshandler i.thislea idøm le'.. Bøde af 100 Kr. for.1 bave gjort Clgarelkøb betingel af Kø b af andre Varer. Pra Retlen i Veslervit. Ved Retfen i Vestervig blev o Forrelningsmænd fra Sydlhy i Pormiddag idømt Bøder paa 100 Kr. for urigtig Talopgivelse ved fnd sendelse af Rationeringsmærker tlf Ministeriet. - Aksel Ludvig Nielsen, Nak. skov, idømles en Bøde.f 150 Kr for Sortbørshandel med Tobak og for Salg af en Gris til Tyskerne. - Bnlreprenør Høje Krislensen Hurup, idømles en Beae af 25 Kr. for ulovllgl al bave oplørt en RENS RET

6 blive risen, ter let. SOm stnlnteget solgt Fn.-1 Pejs sin Vilia i Hurup og en Hede øf 1000 Kr. for at have 'købt 8500 Jernbanesveller til Overpris af 4235 Kr., hvilket Beløb konfiskeredes. "Kvak.alver" Biografen. Palæteatret Thisted spiller i Aften for!idøte Gøng den engellke Film "Kvaksalveren", BOm er blevet set af et stort Publikum. Filmen handler om en Mirakeldoktor, Jer hllr lært Anatomi paa et Svinelagteri, men som nu besllæftlger sig med at helbrede Mennesiler. Lægerne er efter ham, og det lommer til liere Sammen.tød. Mirakelkamp, t. P Holm deriks Moge sen 1 Det E den Pae Kamp nden Søndl Om naonl

7 Ulovlig Kundel med Tobak og Svin. Adbejcl5mand Alfr. Ludvig Niel _"'C, der nu bol' i Nakskov, vur ved Retten i Vefllel'vig sat under TiJlule fol' til. der Krigen ul have kobt 4-5 Pakkel' Tobak fol' GO Kl', og videl'csolg't, dem Lil endnu hojere Priser, ~Hml ol' i 1944 hos en Ganl'dejel' pau Bedstedeglen al have ko bt en Gris fol' 200 Kr OK.solgt den til Tyskel'ne fol' 350 Kr Hun idomtes en Bode pan 150 Kr,. og Fortjenesten }Jaa 150 Kr. blev inddnlj.:z:et lil FO'del fol' Statska~sen.

8 ! Købt Sveller til Overpris dømt en Bøde paa 1000 Kr. Entreprenør Høje Kristensen, Hurup, var ved Retten i Vestervig sat under Tiltlile for i 1943 fra Hedensted Savværk at have købt 3500 Sveller til en Pris af 3 Kr. 65 Øre pr. Stk., ialt 12,775 Kr., mens den lovlige Pris var 2 Kr. 44 Øre, jalt 8460 Kr. Han idømtes en Bøde paa 1000 Kr. eller Fængsel i 40 Dage, og Overprisen paa 4235 Kr. inddrages f til Fordel for Statskassen. Endvidel'e var Høje Kristensen sat under Tiltale fol' under Krigen at have opført en Pejs i sin Ejendom i Hurup. Han fik herfor en Bøde paa 25 Kr. r, l l

9 paa P. B. V.: Carlo Jensen. Drags.v ge r. fil 2V ved abeo'.. ted lærn lader afholje fat~rtde... ~ø d er med Foredrsg og frem\-isniflg af Film: Hundborg G.atehJem Manda~ d. 12. ds. Kl. 20. N.rhea Skole Onldag den H dl. Kl. 20. Ræhr Skole Torsdag rfen 15 ds. K!. 20. Nors Kro Fredag den 16. ds. Kl. 20 K. 8, ta tion '1' Alle er velkommen. Bestyrelsen. Thisted Haandværkerfore Tirsdag d. 13. ds. t29 af m. m. Con Hvid ed le r.3cjap Kl fremvises den meget aktue!le Efter F!lmsforeSlilfin!{en Dans til 1\1. 1. Billetpris Kr. 1,25 inel. larderobe. Forlslg: Chr. Christensens Boghandel, Veslergade, Tt p 1

10 , Nordthy Hjemmeværn. lader afholde følgende MØder med Foredrag og Fremvisn. af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. K. 20. NØrhaa Skole Onsdag den 14. ds. K. 20. Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. K. 20. Nors Kro Fredag den 16. ds. K. 20. Alle er velkomne. Bestyrelsen.

11 Amt og By (Fortsat fra Side 3) ~o l gte utilladte Møbler til OT. Snedkor Frøkjær Knudsen har ved Byretten faaet en Bøde paa 300 Kr. for at have solgt for godt 800 Kr. Møbler til OT. i Hanstholm uden Tilladelse. Retten konfiskerede 80 Kr.

12 , l l', Hj lader afholde følgende Model' med Foredrag og Fremvisning af Film: Hundborg Gæstehjem \landag den 12. ds. K. 20,00. Nørhaa Skole Onsdag den 14. ds. K. 20,00. Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. K. 20,00. Nors Kro Fredag den lg. ds. K!. 20,00. Alle er velkommen. Bestyrelsen. ov lel ga p' l -

13 Dag 'l.... mm l,.,.. UUl. n =,. ""'. 'm 'ro l1ld '"'" - 1m! :li." li,j!e! :1r rr.l1døe:: -...-!c='" "..,'c tllr ~ = ~- ~. pan..u:; ~ C;"!.".;:e _,.." il il -i!ln le' 'ibht ~.lmb., <, k f,:....,.,lpj.,l...,1" Ro.0..., L ~. 11:ur ri ",! '" - ;.n.'1k. :an ;r'... iu mnw fer :llk l. :Tm.J ute).':'!, lli. ff te ~ 3f.tam øl' Lr~n. Ul æi,,,".t,o' r' T '... llt!u~ lun' g' fe! l lu g"l'" æ!'<> ffim c2ø~~ r ',lt 'l"..pllt r.. L"~ ~ il',! r Ulf: ae" er!er rl. ~ nn al l :nu.t - m ndc Ola" LV '-'1:il l! ul~.. ' illnlf. li! (! dl '!' lani;, "Oll r ;...t l ",.. l.. 11'" 'll!!1 -'.. -,- l!! uta. _ Ul ",..-.a.. " u. ar ro K!!: 1. Ul - 1i'.L-j R... 'e!ie.,: 'll!lbine (JeJ;e. Din'" ('!' "f!!l. [mibrodst7'l""_"i,,aa.(,. lw!;'.on L S=l.,' "mlllu.:5ii4-!u-, 'UC~ ljlkiarnr. [!l~"n 'l't "r.!.\'::mdt mir r\. lal man,nri et ~cl'!1n=nmll'.l1. '1'1: æ ""'..: er 1l" E.;!Ul ul. " [.. "".ru :WT' - 11 r u "'--:' Ø2!. ij...tr:urerim fol :t.1l ;m'" lun Ul tic ~ "'" ""' il mil '. l.., >1_ t., - m. "" l t.ll, ~ \wll~.ir ", u.'-w.' " n,t, <i filll'. ".er/m,~bp.! :" en tu - -,~ " r... ;ll\t len JlOl;\'U.! l!l '" ;.m".. "'''le 'lin,!.1~ C... Oll K "" "' u " ehu." "

14 berg a e Kamp ~er, K fh."onds.l1: d :n. d8, o dea Pet.. Klubben r Kall$Z8 srd, e r!pecit:1t Møde, ledet af Major Chr. Telell Pr. derikiel', Celebea. Maloren holder -:::---"""C":':::= F ledrag om Tiden ude pbs Mlllllans- SkotøJ -fol o mn ken. Alle er velkummen. " il! HjemmefiErD lader afholde følgende Mader med Pore~ drag og fremvisning af Film: Hundborg GtøstehJem Mands,i d. t2. ds, K _ 20. ske Sværkren Olle Kl. 20. Nerhea Skole Or.ad8~ den 14. da. ltf S den Ræhr Skole Torsdag den 15 dfl. aber skal, Kl. 20. eslersll':a- Alle er velkommen. blev h<tm Mød.t Nors Kro er.fl,.t. idet den t y Maxim Be.tyrel n. oiulssejr Msdison Selvangivelser mg8n~e. udfyldes, A89lstsnce ved Bogførln~ 02 Skll ltess:..:er Ulbyde$. lu e " l, 0R G R" - - MARE m "...! Thisted! Lokaler til si : Selskabej! C :! E_ OLSEN o..._ begyndte Revisor A. ANDERSEN. ve mere A.ylgade 1S t Tlf. 16. res Side Tr æffes dit:r Kl. 19 eller elter Aftale r;;;:;;; yndel.en ' ~._-._. ;-._----- "'iudo l.ne kia - anbfllj~t Meddelelse til db e-rp''1 _ o... '"

15 !{h"'''cehg NedH,,'11else 'cd 1.11 ndso'ell.en.!-h.l\lil l),j ø l' l D H~ VUJ!-, }Jlt:!v vjjcl HeHsll i F,ie.Tritallw ir'~lllt \l1w11gs: i 110 l~g. og.n,lel. MAle 1 R,O~ H " fht\lsl(llalil.~l!,ff\nli h~!n lludel' hhlj:u! lelsel1 havr'! level'u~ Gl'æshlrV' l il 'ry :iu:ll"lb Pg' urlføll Hrll'sel f~h" dahl, 11m.. mun ldev baade ~\f Anldagun)Yll(liglwden ng' rløll ' j1illillte nllllel1tll'p~ til Ve- H!lfJ r4~l\rl13re~, fh~1 ti ifandl dbjl ungø pig'h Fn!' Væl'l1flll1al:fari, 11um idfflllle hendø ell B:l~!-! P~H1 fiojl Kr, l

16 _. _ Nordthy Hjemmeværn, lader afholde følgende MØder med Foredrag og Fremvisn. af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. KJ. 20. NØrhaa Skole Onsdag den 14. ds. Kl. 20.! Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. Kl. 20. Nors Kro: MØdet a f l Y s t. Alle er velkomne. Bestyrelsen.

17 Lydia Christensen. -- Hjemmeværn lader afholde følgende Møder med i Foredrag og Fremvisning af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. KL 20,00. N orh'la Skole Onsdag den l l. ds. Kl. 20,00. Ræhr Skole Torsdag den 1~. KL 20,00. (Modet i Nors aflyst). Alle el' vell<ommen.. Bestyrelsen. -'ft J _.. ds.

18 og Lars Jen 22, j Mor- Air, fedl Ka8Slrup han pas flere pb8 Neergurd i begyndte han en t Thisted, pas Nyban en Lerp"ler, Clgarforrelnlng i 19431a~de han op. en alllle Mand, Del i offentligt han velkendt af og hans Venne- flltllltll,''u.,,,.. -- =~ r~n'l:a U~!t'" natlige Antol podsier i Umrsodet er ring Hønseholdet. gennemsnllllj:; 74. An.o,ll;nlnlt er kallnd- 0R fremmel' have b elveø nden 3. Pebruor. alle Ruged~rl1e burd Foredrag om Radar. Dansk Bkspert taler i Thisled Flyv.klub. Thisted Plyveklub holdes paa Lørdag Poredrag om Radar, denne moderne Opllndelse, som under Krlll:en har betydet utroligt meget for Krill:sl0relsen, men som ogsa8 Predens Tjeneste er ved at trænge nd paa sa8 mange Peiter. Ved Hjælp af Radar kan man baade fra Skibe, Plyvemaskiner og Land jorden paø lang Ahtand konstatere Tilstedeværelsen af andre Skibe og Plyvemasklne,. Poredraget, der er tllretlelagt en lefattelig Porm, holdes al een al dfll danske Marines dygtigste,søo!fjcerer, Kommandørkaptajn HauplUlann Andersen, Tttlen er.radar Krig or Pred", og Pore draget ledsages 81 co Lydflm saml LysblJleder, Til Møde!, Rom holdes pna Hotel.Royal bal PJyvcl(lubbcn ndbudt alle Medlemmer af Hjemmeværll~foreningen, Marlneforenlngcn, ferrænsport!>forf!niorcn, Thy Motor transmit- hat nu Rivel sport or Thisted Amts Molarklub ville transmilere med fri Adg8n~, ' ved ndvielsen al lum. Transmissio. Af ton ' og vil 1<1. 19: Tløkoolin$l8lmflll!! Arbeldernet AUcuø!w!c, Real8kolen, ndervlsniorlmlnl. K1 20; ~c!hcllllr RlbtlrholJt lunllen 0hs Tale og en 1nlor Thløtod Mlllalol1t'1hll8, /.llc, der opføres, 1(1 'lo: Mular ellr. ProdetlluH'fl talm n, øl H0JUdc ll~ (rl'h~on" lli:n, nde K. 9,80 og 1<..1 2?, 1~ : 1(lubnll",! T,,i:, Hll("l.<ayu!, Td O. en m.,1"' en 'olis Kontrol. Alle de Besætning Rugeæe og Kylling! 1 de lokale Bedøm reneer, Hvis delle k r iv il hg Bui., vil d end ollentlia KonlrCl fodersiluationen vanskelie og man~ blndinger, der talb al Kri!ii. Da inde Del Havrekhd 0it del er kun lidt værd t:r kun cen Ting al selv laye en Blan Blaod".. d, 15 pc. pct. fiskemel. let kel Blanding, og d billigere, Hvis mil Møade kan,katie mb! købe Lucerne Høllsehusene sk Det er vigli lørre, lerer Ttoillladen UR A \'1 sbt'liætll in" el kvæstt', li~l'som,il Toj edelar. Der bkv r~ist Gru, Chr. AnU(>l Odr, Hjalmar Nl\ hvil Hunde bt'1l1: om - ~un \.'1\, OVN, hvii'l tiunl1 \ ud lortll MolorC)'k»Ultedes med, al Llt-! N,Ut'l1h'Ut." V l'tl r øu'lhh' Eulaln l'l dlul1tu de hl hetalt" ChriØtilH18t'

19 - t"uil.~j( jl.... U Ul 4<01.;!o:;r, '~....:.om U, ""J...,... "".. H.l'" r ble" re.'. Klim O" del unge, albllldle L.V. "e3en. Ved en b.. un J d e b t-gt:. "o\"de,..lrej lel lalle _ liere Deltagere Mlodeord om _ kun \'a, T.sn kke.ar Niels Markussen. hvis Hund de' "jf, der leb ran \loiorcrl:ieo Denne Sag Kviodelii Entrtpreaør frifuodet. jes med. al bude Andersen Den ZS'BBrige Bodil Djernæs, ll'rem"l.., edlog Beder. Vust, der ved Fjerriislev Ret blev ende Efil'OlOgisrorgi~aa. 'oørni 60 Dages Pængsel og fk es de o GaBrde)ere 111 B Kr. konfiskerel for tysk Christiansen OQ luilru Ar'bejde er ved Landsrelleo bleve! r, b,'er med Hah'delel'. frifunoet. HUD skal belale 500 Kr. e Dom blev appelleret 'if Bede for & bave givet Natio. l'!ldsre~ sarn bar opbævet oa!baokeo urlglige Oplysninger ene med den Be"rundelse, om SiD TyskerbanOel. i HeDbold iii Retsplejelo le lunoe afsiges D_m.. ed., T' t Sk d a ESlllninguiger, elter at mg ys e ø er.,gen er,lullel. Pra Guldsmed A. H"nningseo, Thi,;led, 'Ykk ens Offer jordet lil P. fl. Krogb, Riodsholm. Købesum 32;50 Kr. Vurderirgs!um Kr., Fr. Kol>m. N. Au Larsen, ~jgrriog,.æbr.. lil Eokefru Anna Eberhardt, \"ar~. lykkeos Offer l Tblsled, Kobesum 167;,0 Kr" Vurdering.. um mekaolker Niels.\\arkus l5500 Kr. ebr, be2r3\1f1(1ptt i f Ølr~:!n~....~

20 .. Sde S. KuhnOlunch for Særretten. Hao betder, al Tyskerne lirke blev lavørisen:de ved -n+1hljfs T1ED OGlEGN, OM blu'el r ho. DJlrepar.tloøerøe..en.om Ved Setrellen Tbl.led beb.od- Udmærkel.er. "M~"."'~'."J". _.,,1t',lcK l A; P..'OH.. la... KL 20: KO)' al, SJo..,-ue' :,ca. _ 13 LcJllfbeder ""'ln' m.n bj te" MullchecSOf 'cjltgh-drr T "'lflollvel, tom mufl' hu k_b Gr, e, P min kkt vtd "..,dl.,d' Bullat om Ko,k. le P. L.Oc. t. tll.vtr Jes J Dig cg Morgeø S'Ren mod AuØØlobUlo/hdlr. S.."...,... TbU!c. Dommer Job.neen 1947 ledl!!!! i H./hu ti Oren/fe HalldeJllmløhst Rel$'orm.nd ar' Mecldommelc Piger. tonlfrmerede. J Drenge "g iii Tbisted. nrdc/tflk. Jensne Odderøbede, Piger. "ledet i Pat Oll dtfde Mt.ad Di DaU Tbl. O J H en Kvløde. K.ulUP, ol Hu.mand en. un 51mbferjl ltdtee J Orena' ag Porblndelse me dlbl Dablgurd, Senoell. Polill tonlime.edet J Drllllge og.1 Jen. Krag. der fuldmæglg Bcdenhof er '.. leg" 7 P", døde 2 M_d oj M uli~hede n, og Lu. W.ldOtfl, Københavoj 'U Tblll:td s~: ForsViret. Kuhnmlincb 1e5 lor "':~:~ j So eds led. N Leder og Ejer jo o~na ved Frederikstorv, være ansvar være stor. und, fo r det lyske BJ Reparalions er del arbejde, der udlørtes b er. Oe l 'lsa " liom gælder blolom drejer sig om for 2,2 M Aflener om Byen, og Plrmaets POfJeneste""æ,,,.! er hv. 874,000 Kr.Olue Penge ra.d.medlem, Po.tbud Martin Ungdom p- A konfiskeret og TlUægsbøde keo. Chn.leolen, Sned.red. Ol Hrovlgl K u b D m il n c h kunde mødet i Dag kke erkende skyldg f ulij børugl Forhold Tyskerne Hlln oplyste. t Plrmae's Om5aelnlol før Besællelseo beløb sig iii Cl.. Mi. Kr.llrlig bana egen urlige Porl/eoesle ca 40,000 Kr. Uoder Besællelsen sleg Omsætnlogen op mod Mil!. Kr. urlig, 0i Anl.llel al beskælllgede blev forøget 'læben! ii. Nogen Udvldel,e f Plrmaet _ ud over, hvad der var før Besæltelsen - Sled. Det drejede sig om Udvidelsen ved Hundborgvel, bvor en ny Værk8ledsbygoing blev lor 46,000 Kr. Kuhnmfinch ".'~d'd' al deone Udvidelse bavde Sled for at der ogs a kuode være Plads Ul danske Bilers Repalation. Allerede deo 10. Apr" om Mor genen kom Tyskeroe til ttedel ved Prederlkstorv Ordre Ul Reparalon al deres Da der kke lorelaa Retningslinier Myodlgbed.roeaaa KubnmDncb sig n.dllgel a' udlere Ordrerne elter fenl at bave løe Kolleger, der var lamme Maade. Senere Tytkerne Værhledel op og ruede med Bellaglæggelse, Kuhn'll ftnch menle, at 99.1 Pirmaell danate Kunder verel tillredle, Ol TYlkerne ikke jodlaget nolen li" 1943 oprenedea tilta Ordre Saboll.e"lal.edet "ii frederibtolv, luaf Kuhnma.ch hude om. hvem der i.r... 11e Pl i 1Mt, r.ttede bao lrodl Ty.ketaa enerai.ke e:'muwj:,ea.,... beaam. venlel i Vilhelm Pedenen, Vild'lUnd. Parti..om Taler Oll den. Poredragene er der ved Lærer Brunslturg,. Min haabet, al uøvel unie lom ældre vil... iae de plan! gle Moder nlereue, da der her vi! blive di Lejlightd iii Diskussion al 1!a Opl)'lnina om Ting, d" har nferuse og Betydhing. P. Thomine Pederlen, har mistet. in Hustru, døde Gur, 75 Asr Vlng lor ca. re ";"n,; Pru Peder.en ii SeOl~, og Krælierne ebbede elterhaanden ud. Aldøde "ømmede ra V. Thorup, hvor Ægleparret i en Aatrække d n~vel Lnderi. indtil de lor Aili siden køble el i Kæmp. Afdøde aia foruden Mend o Dølre og Sen. Soroer.ad til nllilulioaer DeviJ. - Udalykninler og Sammen., en Del Marikul,. og Omee n a n~ Betll~Uellulh:le '!:lotte Menllelu ujen Forældr!!!" ej opholde.i~ eher KJ oven Købet f øttdli l il! Politi,..., Besk~ blu. næppe lu legf vi paa, al der f bvert Pa id naar man b~,. der holdte. Red O.rnets V,d tldllgerf! B.rnets gerne alle vore H e n as.ooe Kr. l

21 Jul. drne Jenandre og og 3 Mand og og 6 e og 3 Kl. Skygge og.chinetowns Mysterium. 13 LeJij/beder i Tyskerbusene. Mens man hidtil kun har rellnet med Muligheden af 9 Beboelseslejligheder i Tyskerhusene ved Paartoltvej, som Thisted Korn mune har købt, saa har det nu vist sig, at der kan blive 13 Lejligheder. Bt Paf mindre Huse, som man ikke havde regnet med, v ved standsættelse kunne byde ret gode Boliger. Selvom Kommunen muligvis skal skalle Plads til de syv Pa. milier paa Landejendommene ved Psarloltvel. saa bliver der dog yderligere seks Lejligheder al disponere over iii Parsare!. Handelsminister Jeas Kra~ Thisted. DsU i Thisled har været i Porbindelse med Handelsminister Jens Krag. der ikke heil afviser han vil komme Tlf. Kontortid! ordinært odesp som foren draget al udva velbe i Byplane.. Mødet herti, overlades Hurup holdt i lorelaa bevilling Andersen la8 fra Tillad

22 rd. l,,): ulh' il 're g,d 0-, d t - ;, il -, ', t t >- Thisted havde en Omsætning med Tyskerne paa 2,2 S n j.ft'1l 1111d Aulllnlohilfurhdl. S. \uhnmilnt'll ug S fl" vil \'l rt' l :J Uligt', \" 1'.1 SmJ"f'P j Thi~l!'r' >' ""ult., F<'mitltla)f K O,.'u "mfuu"h\! SlJ.: lul \ul11l1luhilfodutj... 1\. l, miillrh. "hi~", hnns l' n, 1 1"111111~ Kllhnllliin. h, UJ, ily.\kl. '' h i ~ l ", \ 1 () l j' k " l a l{ l. U,'t "r nf.'al :1 lll'l~" ii :->:111"\1_ 11,,- 1:111;K, id.. l h"~' 11,\1.:"11 i UU-( l'i! gaa nll't1 u ~'\"i.~rul'' M', \'i~lm'hfllu~ l"iul~ i ~O'gl'l _ \ llkltl ~4'11\'l1iglwd ron fnn'r 1:2 (l~ F'ul".~ml"'" 13 \'idun' _,g ProeN'' ]laa 1<'1 ('dug. Domnwl' \ "gj:o.1 u h li ti (' l "1" RellifllrmlllJd ug.~lllu )OJll;JU'l1d medvirkel',jl'sh' O cl.. r,; h (',. KRu;;lrllJl, og,h'l~ H undnhl D / h 1- g l il ' d. 8enlwl... Anklagl'l!wlldh:l(, dl'n t'r rejlr..rsentf'rl t wd Puhtifuldlllrt;'gli g,lorgl'n H o d e n il o f f lig»om pl'i"at ('ngag(>rn FO'-" \'an'r Uld('r 1.1''',,, a r l) r f [, Knlwniln\"Jl. Omsætningen med Tyskerne 2,288 Mil!. Kr. Tiltalen r d,>r pau lilbljrli~t SaDlarbejde lwd B{>s!'t!\'l~'.~lllagll'n erhvp\,\,.;;mtt,::;slg Hl' l;;f'(' ndl', S _ Kuhnmunch Tdpl R \pl'l1 19iO til l. Jul! 19H :,;om ndehli'-'' uf Thlstl!d Jifotol'kompngni og (,fin d"n Tid og ndtil KaJ)llUln1ioM Bom ldmimsll'"r('nt!{1 Dirrklo\', ::;aul rl a Deehr 1943 som ]ndl'ha\'(>1' af Hurup 'fotol'kojllpugni, Henning Kulrnmllnch som Lede!' af det ty~l;.e.o\roojde saml fra J,.lli 19«).[l.'dsllftl;1l- og Bestyrel;:;Gsmedlem af Tlllsl!'11 )[0101' konlpaglll, del' hal' )Jaalag.'1 sig Hl' pu'nlionel af Bi!o/, dhol'olhh" Tyskerne, h~\' er,-, dem Oli!!, R,',~er\'{'- dell', lld"lukkere, Racliet'er, Froslru- der, hldl'ls mhon danskl',rrjl(1!ghe-, Kr. KtJhnmOnch lilg 1 yldlg ol hav'" øolgt 'n Bl! udcn Tllde! "_.samt fur Uve, 1'1 ril."<clsc' tl r Ral iuner ing.tu.~~m mc1hl"rm>, hvurlmod han nælltedl' 51'.kyldlK utjlbørllgt Sllmarbt'Jdl" med Be~u'll('lsellmagt('n. Hun forkjlfr'dl' om sine F'orhold, tit han kom lil Thisted j 11120!>Om " orhondkr for,.ford og eftcrhu!lnr!:'n opurbcjdede "0 god Forretning, Allerede før BeHNtelsC'ne var dl'r for lidt Plads til VJrksomhdcm hvorfor han købt en Glund ved Hundborgvej Dc første tyske Vogne kllm ttl Reptlratlon den O. April 1940 Ku!tn muneh næ,ll;tcde selv itt. hllvc gjorl loget for at fna Arhejde fur Rr:>sætlt! ~p--6mnlrten mm fandt "ig i al for/-tage del. Eftr:>rhaanden 110m der blf'v.mhe lysk Arbej d ~. dntoe- Virksomheden nen.> Folk H;m mente. al hans Forretning havde faun ~ærll.l!t meget Ar~ bejde, fordi den laa c<,nlra11, Paa et Vl S. Tidspunkt stillede Tyskerne Krav om at overtage r:>n Del at Lokalerne, hvoreft er der kom lyl'ke Mekanikere paa Værkstedet Væ rkstedet pau Jiundborgvej ble" bygget i to Afdelinger, efterhaandcn som der ble\' P enge til del, og det Jtostede Kr, lait, Fik: H K P_Værksted, Da Arbejdet for Tyskerne havde antaget e t nogenlunde Omfang Værkstedet havde bl. a. Hovedreparation pas Vogne. der kom fra Fronten _ fik Tyskerne deres Afdeling omdannet Ul et saakaldt HKP-Værksted. og der kom et Par tyske Of(! ccrer paa et Kontor Der blev udleveret en Del Reservedele, hvora.! nogle iklte masue udle\'eres uden særlig Tilladelse, men denne havde man lkke altid haft. Tyskerne havde ogsaa faaet en Del Ohe, og Kuhnmunch kunde ikke garantere for at det var blevet ljlbageleveret. Holdt lyske Blade, KuhnmUnch havde paa et vist TiWi- punkt averteret efter Mekamkere, der havde Kendskab 111 ty;:;ke Vogne. Han de'1'5 TladE'he Endndero (>1' ll.'r d- averterede endvidere j Dansk-Tysk lejel Last- ug Personhill!l" lil Kor.~el Handelsvejviser. for om muligt. at faa Forhandling af tyske Folkevogne. fol" B(,S<J'th" l;;e<;magl~'1l til ('1!'.nmlel Han holdt endvidere tyske Aviser, Beløb pan 80,2!i1 K,.saml opkobt holdt,.fædrelandet" og lyske Uge- Lastvogne fol' 200,larl Kl'. Yi\ ksom blade, for al Tyskerne kunde have heden!, Oms:ptning mp/ T}-skerne har noget at læse i. "ærel 2, KJ {lit ('-J' as,8 pet. af Oprettelse af Sabotage"llgt., den Ramledf' OOl,:wlntng :\f 1toamn- Kuhnmunch erkendte at der i ('Pil ('J' h!>n'gn!'1 til 371,5:'ifj Kr Hl'Jl- nogle Tilfælde var udleveret Olie og ljllg Kullllnllinl'll hfll' GaK!' lig 'j'1l1l-! Reservedele, som var blevet opfort som Reparationer Heme fanl't ;)8,01\3 Kl' Etter Ordre ra del daoske )?oliti! Krav om Slraf og Tillæoshøder. blev der l 1943 etableret Sabotagevagt. i Virksomheden indtil 29_ Aug, S. Kuhnmunch f'l 1'n(h"JlPrp lltalt da der blev bevæbnet ty;:;k Vagt fnr lt ha\'f" solgt Pil Pt"l"sonlH tt! Eu- April 1945 blev der lavet S3bolrl'pl'elHU" Egholm ('n Tillnlll'l~l', tage og Cylinderværkstedel sprængt ~aml fur ul hnw' h.lndlf'1 11l1'C1 Ha- i Luften, Kuhnmilnch vidste, hvem der havde lavet Sabotagen allerede 1011('l"llgsma. rkl'l Nt Yænli af Dagen efter, mcn han,'ilde ikke ud- :1.29fl Kr Anklag:emYllrl!A'hf'dpn 111-(\- Jagd~ Pall.,tand um Konfi~kall()ll nf Her sluttede Formiddagen!> Reto;- ~cltr)fortj(>npsh'n la,l :iii ;;39 Kr. mode, levere Navnene til T) skerne. som d(' Tillale.~kal h!>tnje in l>ohdlllll, S, Kuhnm\Jwhs t'dbrttl' ~(lm Drift.., leder og Hl.'nnrns: Kuhnmunchl' Gngl. Fadpr og Son kr;l'\'ct; døml Straf. Tlw,ll'd lfotorkllmflngni DodNilra[ og eooyldt>n> kræl'pt; ail' TiJtaltfl dømt Tillægaboder. Værkstedets Beliggenhed tiltalte Tyskerne. BiLer al. ~UtifuldmæaUlen havde opl.at Aclclalukrlftel erkendt.e S. _ "....,.,... ".... _... 'c";";";o".r_~"'rl _ P"."Ut -~., t '.,.,.1 d"1 ul. JlJl...1/1 hfll"' ml FY Elr,. l "1'11 111'" / r ; k k, a \., F 'U/ l i mil 1':111 Hu Jf'.. ikk Fjl al r" rjr'1 1111,,' F " (ja,r,. "a " y" S cll'

23 " Værnemagers ag for h! " Kr. for Særretten i Thisted i, \nkla~t O.' ndl~l\('dt'n knch'rlt' l'l'sh' n t'n hl",\ll1lie," hits ' hi sit-d 'lolon.'oll1lmgm, GnJsserl'r Sl'H''1R Jiuhnmi.mt"h lig \utll' molulhandlf.-'r lt'nning Kuhnmiinch. \"l'd Sl:t'rrt'l{l'll i Thi",ll.'d ht'j.:-ynd l' man FllrmlchlllJ.; Rt'hundhngl'n lf \"a'rn,'mllj,tl'l"sigt"bernt', der t'r! rej,.., mill Thi... tt'd \(olllreompllgnl UJ:" {;rl'... t rcr St'\crin KuhnmQnch, Hundborj!H'j ai.... amt Automobil ({'rhllndlvr h-nning Kuhnmi..inch. t Bn.>dg-ndc :!6, lurup. Domm"l" :l'tit t lwl<l.eutl uf Uommer Joh.m:<l'1 o~ Dorn"mr ndt.'lt ri, \"lu.1('11:; Hundnl DahlslZ'llard. Sell, leb. o~ J~l"inp Oddll hi'dl'_ Ka aa "rup G"OS:;l n l" KuhllmulH:h tiltalt og for V!l'nu'm,l)lcri i THll'll ('"i! 'l. April E40 till Juli 194 1, da h.u fur~t stod som ECmdeha\C' af rt Thisted :\[olorcompnllni, h"or hau olev ldmllli:.;;lrc 'cndc Dlreklol', OR" ~ fra December 1943 tillige Vlr som l' l ndt'h.lv"r af Hurup :\lotorcomp:lr"- ni, S k ml TJ... k Arbejde uden dan-;k Tilladelse...\utomobilforh. Kuhnmunch tilt/.lles, fordi han anses for lt ha,c,'æret den fakti5ke Leder.af det tyske Arbejde. og fordi hun fra Jul! 1944 ~tod liom Begtyrel~c~med '",lem af Thisted ~ otorcompnglli, "om han \U' med hl med at stifte. Desuden hal' han drevet Repa!"!ltlonsvæl'k.<-ted for :'tloton'oglle tilhorende Værnemagten, lavet Olle ~:,. n, d. dt ll ". Pro paa H c s n 1; f o r 8. Onsdag, fessor B (' r \' e n udtalte her Gennemrejse til Stockholm, at den Kræftpatient han havde behandlet i )fos kv l,,'nr en uf Sovjets Marskaller ldenfor T:mkval.lonel, del' led nf en l'et ullmmdelig Form fol' Hudkræft ke SPOl.l[ Pamk, alt gik a-oligl o!:" "lilie, der blev arbejdet roligt, næ..;ten i}dlo.. t, del' var llgen Rnnben o~ Skrigen, man horte kun Styrmnnd Dals Kommando,. (l{ Tllhehur:<dl'lc \utonl!ltjl l, nasom Jd~lukk"1l Jt.,dlouj]l tl'', Fl'o lrudt'l" Dell!-,'rht'J' t!' ddt! k udt:11 (!',Hllskt, :-'1.\ lthgl,('(h T! ndl,l. t For: l'(h''komm., de f ke Ordrcr l r Vl'klwmh,'dl hle\l-t ~elsst raf. Tyskeme fik l'ationel'ede \'arer. ij~tylleji"t ud\idet. En kke ljl)('(> De] f P >,UC1\' bic' indtjcllt gen nem t [1 \flt f>lri.u(dt ling, idet Vær lemllgtl 'l har t'jl' l t OR' Per olbilet til t fllmll'l Bl'iob af ~O,251 "-r f<;lldvidert: l'l" dl' r opfor kubt \'0 'lt til TYllkerfll' lait 2tlO,2r.i1 KJ Ved alle di ~e Ty:;kcr,\l"b~jder hllr Virk omhedtm Jlllft l'n "'aml"t VærJll:mllger-OmF.ætnmg pail ialt :!,288,251 Kl'. eller!is,r let ;.f len f',amll!de Omsa'tnlllg. Nelto-..\"lUlcell er paa i.lit :i74,s:19 Kr., der kræ\'es konflskt-rd. Autornobllforh,lndler KiJhnmunch!-\ G.t Re og T.mticme har "(''et JlaH fi8,06a Kr GrOl;st.'lcl' Kuhnmunch tiltales desuden for <it have solgt en Ford Personbil til Entreprenør Egholm uden Tilladelse fra Vl.lrcforsyllinRsdlr~ktol'i.ltet og for 1 Tiden fra Oktober 1940 til Oktob(.!r 1941.t have kobt Ratlonerinf,!'!;mærkcl" fol' lult :J,299 Kr Anklazcren, Politifuldmægtig B o d e n J. o f f nedlagde efter at have ge!1nemguaet Allklage"kriftet Paast<lni ('m Konfiskation in solidum af Kr. samt Konfiskation :Jf Automobilfol'ha.ndlerens Gage og Ta.ntleme paa Kr, End, ide!''.! krævede Anklageren dl:' tiltalte idomt Tillægsboder, Der blev endvidere krævet Fæng GrO!.lserer Severin KuhnmiJnch nægtede flig skyld ig Værnemageri, men 1.'1 kendte de mmdre Forhold H forkinrede. at h :111 \ ar! kommet til Thisted som Automobll forhandler i 1920, OR' Anrene for Besættel'lcn genncmgllaende hl.l' de haft en Omsætllinll paa en hal\' :\1illion med en NeHoCorlj lwcste :. r. l. " r.. d, d R

24 hn kke Til udtale mod Reformen. SJrolekx dn er nemp.nde Tnhønaea:: nd at em.p Bogatave Rektor Fri Ban en, Herluf: hn'm, er abeolut Tflhenger af de ama BoaaLanr 1 Stilene her pøe Her luflholm, alger Rektor, maa man naturligvis holde sig til den autoriserede Retskrivning, men jeg raader Studenteme til at gas ovn til de smaa Bogstaver, n ar de er færdige med Studentereksamen For Folkeskolen V Reformen betyde meget, og den vil ogsa. laa stor Betydning tor det Dor dlake Samarbejde. Rektor B o h n, Sorø Akademi, el at den modsatte Opfattelse. Han hf'.kjager, hvls man gaar over til de smaa Bogstaver. Han finder, de store Bogstavers Forsvinden vil være et natlfl Dalt Sunhedatab. Danmarks LærerCorening er som bekendt sin Tid gaaet ind for de smaa Bog3laver, og Formanden, FøtsLelærer Niels Nielsen, Overlund, mener, stadig sladr paa samme Standpunkt. Selv er han en absolut Tilhænger af de smaa Bogstaver. Det vil lette Børnene, men deres ndførelse er ogsaa et betydeligt Henyn til den nordiske Linie_ hos Thiog Automed l.7*e Det f1 em8ik tydeuf; af Bela""'~ lt T7o!rerne... de faaet en Del York. der v... ratone... de. og lom nye dan.ke Kunder ikke kunde faa. Bl. a havde 1'701<orne faaet etore Mængder Olie, men Kuhnmllneh hævdede, at det meste var tilbageleveret gen. Mehnlkere med KetN"læb til 'l )sk. Hao havde averteret efter Mekanikere med serllgt Kendskab til TJak, men til dette Forhold svarede KuhnmUnch, at man ogsaa averterede efter Mekanikere med Kendskab bl Diellel vogne. Han har haft en Annonce Dansk-Tysk Handelsvejviser. for at Tyskerne skulde kende Finnanavnetc, da han gerne vilde have Forhandlingen af den tyske Folkevogn. Af Hen syn til Tyskerne blev der købt tyske Aviser fik Virlutomheden af det danske Politi Paalæg om at skalfe Sabotagevagter, og de skulde be\"æbnes med Revolvere. Det mocbatte Kuhnmuneh sig, h\'orefter de fik udleveret Gummiknipler. April 1945,'ar der Sabotage mod Værkstedet. Dagen efter Sabotagen ble\' Grosserer Kuhn munch kaldt Od til Værnemagten, der vilde have Navnene pau Sabotørerne. men han nægtede at sige S'a,-nene, /:Skønt han vidste, h\"em de paa~lden de var. Saa tog Retten M.iddagspause var Dahl d.s for UDLANDET :.... UN's Balkan Kommssion har offenthggjort en Rapport. hvori det udtales. at Albamen indblander sig Grækenlands Sager og spiller en aktiv Rolle indenfor Pal ' t-an Virbomheden i Grekeoland

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere