De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog"

Transkript

1 r De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været Tilfældet. Grunden er, at Klitvæsenet har faad sikret del værste Sted ved Anen ln('d Hofder. mc'1l det er dog ikke til strækkeligt til at holde paa Sandet i Længdpll. Havet nærmer sig m<:l'c oj.!' mere Revisor Brandts Sommcrhus. Ol! ol{saa i Gnul' gjorde Havel ndhug i Foden af den Bakke. hvorpan Sommerhuset ligger. De to tyske Bunkers, som eterhannden er kommet helt ud i Stl'~ndknnten, danncr!iom et Ofde hoved ('l Elle Smue Værn mod Havet, men de-r skal en langt merl:! effl'ktiv Sikring li!. hvs dl'l 'lkal lykkes at standse Havets Angreb pall. dette 8tcd. nk t, \, S:, l (

2 De store Regninger efter Tyskertiden. Kedelige Følger for S ka.tteyderne i flvid bjerg -Ørum-L odbjerg, SOlll tidligere omtalt er en Række Komrll\mer særlig haardt.. ramt efter den tyske Besættelse. idet de har maahet udrede store Beløb til sland. t sætlelse af Skoler ae: andre LokaPT, f:om Tyskerne havde lagt. Beslag paa. Dette gælder i Thisted Amt l særlig Grad ror Hvidbjerg-Ørum-Lodbje!'g Kommune. der har rnsatlel udrede Kr. til Skolernes standsæ1. telse efter de tyske Soldaters og de tyske Flygtninges Ophold pas Skolerne. Storp. Udgiflpr f<)~-"t("..., " bevirkede sidste Aar. at Skatteyderne maatle al med et Kvartals ekstra Kommuneskat. og agsas for det kommende Aar vil den Byrde. som Kommunen har maattef paata,e:e sig, komme til ol 'svie til SkaLleyde"ne. Sognf'raadsform. Niels S ø n d e r g a a r d udtaler. at Kommunen forlængst har indsendt Opgørelse til Statcn mpd Anmodning om at faa Pene'f'nC!- tlbagpbetall men har intet hørt. Dog har man faopl det ndtryk, at Sfaten jkke er ~ærjie' villig til at b.' tale. idet man fra Statens Side gør gældende, at den lyske Besættelse \',lr pnsbetydende m~ støne ndtægt for Kommunen, saaledes at denne ogf:aa f:plv maatte bære de Ubehageligheder, der fulgte med. De.nne Betra~tnmg s.:ældcr i hvert Fald ikke Cor "or Kommunc, S:i/l"r Niels Søndf'r)".!"aard. da TyskC'l"nf'!l Trafll'iporter sled \ forholdsrnær.c;!gf stærkt l'sa vore Veje Kommunpn havde ikk~ no"!f'n <:ærlit!; stnr Arb(!jd~stYTke at overlade Tyskerne og har natllrli~vi1'i ikkp haft den ringe"te Gavn af. at Folk lr1l andre KommunCr har SAgt til Lyngby for at arj:leidc v('d de tyske Befæstnlng.">8.nlæg. DN hal' l\.ærlimod v<.er('1 cm ditpkle <'ko lomlsk Sy,rcle for Kommunen al skul..

3 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Sygekas_ se bevilgedes 500 Kr.. Tuberku losens Bek. 20 Kr. og Mødrehjælpen, Aalborg, JO Kr. le sørge for Vedligeholdelse af Vejene, og saa har vi l>etalt for at faa vore Skoler nogenlunde i Stand igen.

4 }l'orke r> l,>cssygåolll 'njo har df'r været en Del Tilfælde. De "'n'~" SHf'lning-f'r fra tanget Vejr til Fro"t (l' ikke gqnt. Of't el' bedst med :t"rnst,,,' " og man l mn d (> cl n. ogsnn 'ul'-r <lpl strf'ng-e Frost forrige' Yinl' J (l"''''''~'''rp., at aer "ar forholdsvis rinl!f!' Sygdom. T-Mine ved Ha,-e!. Paa Stl'ånden lidt Syd fol' Hanstholm Fyr fandt man forleden en T :\1ine, som hidtil havde ligget begravet under Sandet. En Mindr hal' i Gnal' uskadeliggjort den farlige Genstand. God Oplæsn ngsaften i Hurup. Sydthy Foredragsforenmg som har raatagf'l sig den paaskønnelsesværdjg~ Opgave at faa god Aftenunderholdnin.~ til Hurup, havde Aft("s en ~ageret kgl Skuespiller Henrik M a~.. _ n... """ "'... ~ :cu,uvu 1\.1' De tysk. Bunkers i KlitmØller gør nu en Smule Nytte. Stormen forrige Døgn var hnard vt>d Ky~ten i Klitmøller, men der blev dog ikke d~nne Gang taget!an mcget Land, som det snn ofte har værct Tilfældet. Grunden el', nt Klitvæsenet hal' {nnl:t sikret det væl'sle Sted ved Anen ml'd HØfder,, men det el' dog ikke til. strækkell~t tll ut holde pan Sandet i Længdrlll,. Havet nærmer sig mlll'e og mere ~evsor B,:andts Sommerhus, o~ o~snn Gaar gjorde Havet ndhug i Poden nf den Bakke, hvorpan Sommerhu!!et ligger. Dc to Lyske Bunkers. som eiterhaanden er kommet helt ud i SL'andknnten, danner som et Høfdehoved en hlif' Smue Værn mod Havet, men del' skal en langt mere effektiv Sikring til. hvis det skal lykkes at standse Havets Angreb pan dette Sted.

5 v',r nmgt'j ---- Slruer Politstalion lukket om Natten. Politi er eller ndstilling in te Sfruer ble sdet al PoreokllnRskom m ss ~nt~~ k - nen vet skuret ned fra n _ se s vid- Mand. Det vil berefter kke være fu mulig t at opretbolde NaUevagten, riet og polihslatlonen mas lukke ved m- Alfens!id. for PorenklJngskommlsslooeR bsr m- ogsaa ser pas Forholdene ved DS' ThiSled PaJ/list yrke, men Rlgs Kr. POllllcbelen bbr ikke bdtl fundet s. Anledning iii al foretage nogen 88 Nedskærlog. Ulovlige Elektricitets-Sikringer, Der lore kom m er Tbisted stadig Tilfælde, bvor Folk anveoder ulovlige Sikringer deres eleklrl ske nslallalloo, og herved er flere MBBlere brændlover. Bekricl lel.lorsyning.udvblget gør nu op mærksom paa, at der i Premtlden vil blive rejsl Brslatningskrav 'BBdBnne Tilfælde. Desuden kan Maalere m. m. næs len ikke frem,kafles for Tiden, B4 den, der ved Anvendelse af ulovligl Maleriel ødelægger sin Muler. vil kke foreløbl~ kunne re gne med at faa Strøm. er for Ugen Jafluar fastsat til 100 pct. Markederne maa indkalde det anmeldte Antal uanset Kvaliteten. Mndstevægten for Slude og Kvier er ophævet. Smaa Sager i T.. isled Rel. Ved Retfen Thlsled;:idømles en Mand ra Sjørrlng i Pormld dag en Bøde af 50 Kr. for ufor. sigtg Kørsel pa. Molorcykle. Vedkom mende havde pa8kert en Laslbll, med der skete :. inken Skade. - Bn Tobakshandler i.thislea idøm le'.. Bøde af 100 Kr. for.1 bave gjort Clgarelkøb betingel af Kø b af andre Varer. Pra Retlen i Veslervit. Ved Retfen i Vestervig blev o Forrelningsmænd fra Sydlhy i Pormiddag idømt Bøder paa 100 Kr. for urigtig Talopgivelse ved fnd sendelse af Rationeringsmærker tlf Ministeriet. - Aksel Ludvig Nielsen, Nak. skov, idømles en Bøde.f 150 Kr for Sortbørshandel med Tobak og for Salg af en Gris til Tyskerne. - Bnlreprenør Høje Krislensen Hurup, idømles en Beae af 25 Kr. for ulovllgl al bave oplørt en RENS RET

6 blive risen, ter let. SOm stnlnteget solgt Fn.-1 Pejs sin Vilia i Hurup og en Hede øf 1000 Kr. for at have 'købt 8500 Jernbanesveller til Overpris af 4235 Kr., hvilket Beløb konfiskeredes. "Kvak.alver" Biografen. Palæteatret Thisted spiller i Aften for!idøte Gøng den engellke Film "Kvaksalveren", BOm er blevet set af et stort Publikum. Filmen handler om en Mirakeldoktor, Jer hllr lært Anatomi paa et Svinelagteri, men som nu besllæftlger sig med at helbrede Mennesiler. Lægerne er efter ham, og det lommer til liere Sammen.tød. Mirakelkamp, t. P Holm deriks Moge sen 1 Det E den Pae Kamp nden Søndl Om naonl

7 Ulovlig Kundel med Tobak og Svin. Adbejcl5mand Alfr. Ludvig Niel _"'C, der nu bol' i Nakskov, vur ved Retten i Vefllel'vig sat under TiJlule fol' til. der Krigen ul have kobt 4-5 Pakkel' Tobak fol' GO Kl', og videl'csolg't, dem Lil endnu hojere Priser, ~Hml ol' i 1944 hos en Ganl'dejel' pau Bedstedeglen al have ko bt en Gris fol' 200 Kr OK.solgt den til Tyskel'ne fol' 350 Kr Hun idomtes en Bode pan 150 Kr,. og Fortjenesten }Jaa 150 Kr. blev inddnlj.:z:et lil FO'del fol' Statska~sen.

8 ! Købt Sveller til Overpris dømt en Bøde paa 1000 Kr. Entreprenør Høje Kristensen, Hurup, var ved Retten i Vestervig sat under Tiltlile for i 1943 fra Hedensted Savværk at have købt 3500 Sveller til en Pris af 3 Kr. 65 Øre pr. Stk., ialt 12,775 Kr., mens den lovlige Pris var 2 Kr. 44 Øre, jalt 8460 Kr. Han idømtes en Bøde paa 1000 Kr. eller Fængsel i 40 Dage, og Overprisen paa 4235 Kr. inddrages f til Fordel for Statskassen. Endvidel'e var Høje Kristensen sat under Tiltale fol' under Krigen at have opført en Pejs i sin Ejendom i Hurup. Han fik herfor en Bøde paa 25 Kr. r, l l

9 paa P. B. V.: Carlo Jensen. Drags.v ge r. fil 2V ved abeo'.. ted lærn lader afholje fat~rtde... ~ø d er med Foredrsg og frem\-isniflg af Film: Hundborg G.atehJem Manda~ d. 12. ds. Kl. 20. N.rhea Skole Onldag den H dl. Kl. 20. Ræhr Skole Torsdag rfen 15 ds. K!. 20. Nors Kro Fredag den 16. ds. Kl. 20 K. 8, ta tion '1' Alle er velkommen. Bestyrelsen. Thisted Haandværkerfore Tirsdag d. 13. ds. t29 af m. m. Con Hvid ed le r.3cjap Kl fremvises den meget aktue!le Efter F!lmsforeSlilfin!{en Dans til 1\1. 1. Billetpris Kr. 1,25 inel. larderobe. Forlslg: Chr. Christensens Boghandel, Veslergade, Tt p 1

10 , Nordthy Hjemmeværn. lader afholde følgende MØder med Foredrag og Fremvisn. af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. K. 20. NØrhaa Skole Onsdag den 14. ds. K. 20. Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. K. 20. Nors Kro Fredag den 16. ds. K. 20. Alle er velkomne. Bestyrelsen.

11 Amt og By (Fortsat fra Side 3) ~o l gte utilladte Møbler til OT. Snedkor Frøkjær Knudsen har ved Byretten faaet en Bøde paa 300 Kr. for at have solgt for godt 800 Kr. Møbler til OT. i Hanstholm uden Tilladelse. Retten konfiskerede 80 Kr.

12 , l l', Hj lader afholde følgende Model' med Foredrag og Fremvisning af Film: Hundborg Gæstehjem \landag den 12. ds. K. 20,00. Nørhaa Skole Onsdag den 14. ds. K. 20,00. Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. K. 20,00. Nors Kro Fredag den lg. ds. K!. 20,00. Alle er velkommen. Bestyrelsen. ov lel ga p' l -

13 Dag 'l.... mm l,.,.. UUl. n =,. ""'. 'm 'ro l1ld '"'" - 1m! :li." li,j!e! :1r rr.l1døe:: -...-!c='" "..,'c tllr ~ = ~- ~. pan..u:; ~ C;"!.".;:e _,.." il il -i!ln le' 'ibht ~.lmb., <, k f,:....,.,lpj.,l...,1" Ro.0..., L ~. 11:ur ri ",! '" - ;.n.'1k. :an ;r'... iu mnw fer :llk l. :Tm.J ute).':'!, lli. ff te ~ 3f.tam øl' Lr~n. Ul æi,,,".t,o' r' T '... llt!u~ lun' g' fe! l lu g"l'" æ!'<> ffim c2ø~~ r ',lt 'l"..pllt r.. L"~ ~ il',! r Ulf: ae" er!er rl. ~ nn al l :nu.t - m ndc Ola" LV '-'1:il l! ul~.. ' illnlf. li! (! dl '!' lani;, "Oll r ;...t l ",.. l.. 11'" 'll!!1 -'.. -,- l!! uta. _ Ul ",..-.a.. " u. ar ro K!!: 1. Ul - 1i'.L-j R... 'e!ie.,: 'll!lbine (JeJ;e. Din'" ('!' "f!!l. [mibrodst7'l""_"i,,aa.(,. lw!;'.on L S=l.,' "mlllu.:5ii4-!u-, 'UC~ ljlkiarnr. [!l~"n 'l't "r.!.\'::mdt mir r\. lal man,nri et ~cl'!1n=nmll'.l1. '1'1: æ ""'..: er 1l" E.;!Ul ul. " [.. "".ru :WT' - 11 r u "'--:' Ø2!. ij...tr:urerim fol :t.1l ;m'" lun Ul tic ~ "'" ""' il mil '. l.., >1_ t., - m. "" l t.ll, ~ \wll~.ir ", u.'-w.' " n,t, <i filll'. ".er/m,~bp.! :" en tu - -,~ " r... ;ll\t len JlOl;\'U.! l!l '" ;.m".. "'''le 'lin,!.1~ C... Oll K "" "' u " ehu." "

14 berg a e Kamp ~er, K fh."onds.l1: d :n. d8, o dea Pet.. Klubben r Kall$Z8 srd, e r!pecit:1t Møde, ledet af Major Chr. Telell Pr. derikiel', Celebea. Maloren holder -:::---"""C":':::= F ledrag om Tiden ude pbs Mlllllans- SkotøJ -fol o mn ken. Alle er velkummen. " il! HjemmefiErD lader afholde følgende Mader med Pore~ drag og fremvisning af Film: Hundborg GtøstehJem Mands,i d. t2. ds, K _ 20. ske Sværkren Olle Kl. 20. Nerhea Skole Or.ad8~ den 14. da. ltf S den Ræhr Skole Torsdag den 15 dfl. aber skal, Kl. 20. eslersll':a- Alle er velkommen. blev h<tm Mød.t Nors Kro er.fl,.t. idet den t y Maxim Be.tyrel n. oiulssejr Msdison Selvangivelser mg8n~e. udfyldes, A89lstsnce ved Bogførln~ 02 Skll ltess:..:er Ulbyde$. lu e " l, 0R G R" - - MARE m "...! Thisted! Lokaler til si : Selskabej! C :! E_ OLSEN o..._ begyndte Revisor A. ANDERSEN. ve mere A.ylgade 1S t Tlf. 16. res Side Tr æffes dit:r Kl. 19 eller elter Aftale r;;;:;;; yndel.en ' ~._-._. ;-._----- "'iudo l.ne kia - anbfllj~t Meddelelse til db e-rp''1 _ o... '"

15 !{h"'''cehg NedH,,'11else 'cd 1.11 ndso'ell.en.!-h.l\lil l),j ø l' l D H~ VUJ!-, }Jlt:!v vjjcl HeHsll i F,ie.Tritallw ir'~lllt \l1w11gs: i 110 l~g. og.n,lel. MAle 1 R,O~ H " fht\lsl(llalil.~l!,ff\nli h~!n lludel' hhlj:u! lelsel1 havr'! level'u~ Gl'æshlrV' l il 'ry :iu:ll"lb Pg' urlføll Hrll'sel f~h" dahl, 11m.. mun ldev baade ~\f Anldagun)Yll(liglwden ng' rløll ' j1illillte nllllel1tll'p~ til Ve- H!lfJ r4~l\rl13re~, fh~1 ti ifandl dbjl ungø pig'h Fn!' Væl'l1flll1al:fari, 11um idfflllle hendø ell B:l~!-! P~H1 fiojl Kr, l

16 _. _ Nordthy Hjemmeværn, lader afholde følgende MØder med Foredrag og Fremvisn. af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. KJ. 20. NØrhaa Skole Onsdag den 14. ds. Kl. 20.! Ræhr Skole Torsdag den 15. ds. Kl. 20. Nors Kro: MØdet a f l Y s t. Alle er velkomne. Bestyrelsen.

17 Lydia Christensen. -- Hjemmeværn lader afholde følgende Møder med i Foredrag og Fremvisning af Film: Hundborg Gæstehjem Mandag den 12. ds. KL 20,00. N orh'la Skole Onsdag den l l. ds. Kl. 20,00. Ræhr Skole Torsdag den 1~. KL 20,00. (Modet i Nors aflyst). Alle el' vell<ommen.. Bestyrelsen. -'ft J _.. ds.

18 og Lars Jen 22, j Mor- Air, fedl Ka8Slrup han pas flere pb8 Neergurd i begyndte han en t Thisted, pas Nyban en Lerp"ler, Clgarforrelnlng i 19431a~de han op. en alllle Mand, Del i offentligt han velkendt af og hans Venne- flltllltll,''u.,,,.. -- =~ r~n'l:a U~!t'" natlige Antol podsier i Umrsodet er ring Hønseholdet. gennemsnllllj:; 74. An.o,ll;nlnlt er kallnd- 0R fremmel' have b elveø nden 3. Pebruor. alle Ruged~rl1e burd Foredrag om Radar. Dansk Bkspert taler i Thisled Flyv.klub. Thisted Plyveklub holdes paa Lørdag Poredrag om Radar, denne moderne Opllndelse, som under Krlll:en har betydet utroligt meget for Krill:sl0relsen, men som ogsa8 Predens Tjeneste er ved at trænge nd paa sa8 mange Peiter. Ved Hjælp af Radar kan man baade fra Skibe, Plyvemaskiner og Land jorden paø lang Ahtand konstatere Tilstedeværelsen af andre Skibe og Plyvemasklne,. Poredraget, der er tllretlelagt en lefattelig Porm, holdes al een al dfll danske Marines dygtigste,søo!fjcerer, Kommandørkaptajn HauplUlann Andersen, Tttlen er.radar Krig or Pred", og Pore draget ledsages 81 co Lydflm saml LysblJleder, Til Møde!, Rom holdes pna Hotel.Royal bal PJyvcl(lubbcn ndbudt alle Medlemmer af Hjemmeværll~foreningen, Marlneforenlngcn, ferrænsport!>forf!niorcn, Thy Motor transmit- hat nu Rivel sport or Thisted Amts Molarklub ville transmilere med fri Adg8n~, ' ved ndvielsen al lum. Transmissio. Af ton ' og vil 1<1. 19: Tløkoolin$l8lmflll!! Arbeldernet AUcuø!w!c, Real8kolen, ndervlsniorlmlnl. K1 20; ~c!hcllllr RlbtlrholJt lunllen 0hs Tale og en 1nlor Thløtod Mlllalol1t'1hll8, /.llc, der opføres, 1(1 'lo: Mular ellr. ProdetlluH'fl talm n, øl H0JUdc ll~ (rl'h~on" lli:n, nde K. 9,80 og 1<..1 2?, 1~ : 1(lubnll",! T,,i:, Hll("l.<ayu!, Td O. en m.,1"' en 'olis Kontrol. Alle de Besætning Rugeæe og Kylling! 1 de lokale Bedøm reneer, Hvis delle k r iv il hg Bui., vil d end ollentlia KonlrCl fodersiluationen vanskelie og man~ blndinger, der talb al Kri!ii. Da inde Del Havrekhd 0it del er kun lidt værd t:r kun cen Ting al selv laye en Blan Blaod".. d, 15 pc. pct. fiskemel. let kel Blanding, og d billigere, Hvis mil Møade kan,katie mb! købe Lucerne Høllsehusene sk Det er vigli lørre, lerer Ttoillladen UR A \'1 sbt'liætll in" el kvæstt', li~l'som,il Toj edelar. Der bkv r~ist Gru, Chr. AnU(>l Odr, Hjalmar Nl\ hvil Hunde bt'1l1: om - ~un \.'1\, OVN, hvii'l tiunl1 \ ud lortll MolorC)'k»Ultedes med, al Llt-! N,Ut'l1h'Ut." V l'tl r øu'lhh' Eulaln l'l dlul1tu de hl hetalt" ChriØtilH18t'

19 - t"uil.~j( jl.... U Ul 4<01.;!o:;r, '~....:.om U, ""J...,... "".. H.l'" r ble" re.'. Klim O" del unge, albllldle L.V. "e3en. Ved en b.. un J d e b t-gt:. "o\"de,..lrej lel lalle _ liere Deltagere Mlodeord om _ kun \'a, T.sn kke.ar Niels Markussen. hvis Hund de' "jf, der leb ran \loiorcrl:ieo Denne Sag Kviodelii Entrtpreaør frifuodet. jes med. al bude Andersen Den ZS'BBrige Bodil Djernæs, ll'rem"l.., edlog Beder. Vust, der ved Fjerriislev Ret blev ende Efil'OlOgisrorgi~aa. 'oørni 60 Dages Pængsel og fk es de o GaBrde)ere 111 B Kr. konfiskerel for tysk Christiansen OQ luilru Ar'bejde er ved Landsrelleo bleve! r, b,'er med Hah'delel'. frifunoet. HUD skal belale 500 Kr. e Dom blev appelleret 'if Bede for & bave givet Natio. l'!ldsre~ sarn bar opbævet oa!baokeo urlglige Oplysninger ene med den Be"rundelse, om SiD TyskerbanOel. i HeDbold iii Retsplejelo le lunoe afsiges D_m.. ed., T' t Sk d a ESlllninguiger, elter at mg ys e ø er.,gen er,lullel. Pra Guldsmed A. H"nningseo, Thi,;led, 'Ykk ens Offer jordet lil P. fl. Krogb, Riodsholm. Købesum 32;50 Kr. Vurderirgs!um Kr., Fr. Kol>m. N. Au Larsen, ~jgrriog,.æbr.. lil Eokefru Anna Eberhardt, \"ar~. lykkeos Offer l Tblsled, Kobesum 167;,0 Kr" Vurdering.. um mekaolker Niels.\\arkus l5500 Kr. ebr, be2r3\1f1(1ptt i f Ølr~:!n~....~

20 .. Sde S. KuhnOlunch for Særretten. Hao betder, al Tyskerne lirke blev lavørisen:de ved -n+1hljfs T1ED OGlEGN, OM blu'el r ho. DJlrepar.tloøerøe..en.om Ved Setrellen Tbl.led beb.od- Udmærkel.er. "M~"."'~'."J". _.,,1t',lcK l A; P..'OH.. la... KL 20: KO)' al, SJo..,-ue' :,ca. _ 13 LcJllfbeder ""'ln' m.n bj te" MullchecSOf 'cjltgh-drr T "'lflollvel, tom mufl' hu k_b Gr, e, P min kkt vtd "..,dl.,d' Bullat om Ko,k. le P. L.Oc. t. tll.vtr Jes J Dig cg Morgeø S'Ren mod AuØØlobUlo/hdlr. S.."...,... TbU!c. Dommer Job.neen 1947 ledl!!!! i H./hu ti Oren/fe HalldeJllmløhst Rel$'orm.nd ar' Mecldommelc Piger. tonlfrmerede. J Drenge "g iii Tbisted. nrdc/tflk. Jensne Odderøbede, Piger. "ledet i Pat Oll dtfde Mt.ad Di DaU Tbl. O J H en Kvløde. K.ulUP, ol Hu.mand en. un 51mbferjl ltdtee J Orena' ag Porblndelse me dlbl Dablgurd, Senoell. Polill tonlime.edet J Drllllge og.1 Jen. Krag. der fuldmæglg Bcdenhof er '.. leg" 7 P", døde 2 M_d oj M uli~hede n, og Lu. W.ldOtfl, Københavoj 'U Tblll:td s~: ForsViret. Kuhnmlincb 1e5 lor "':~:~ j So eds led. N Leder og Ejer jo o~na ved Frederikstorv, være ansvar være stor. und, fo r det lyske BJ Reparalions er del arbejde, der udlørtes b er. Oe l 'lsa " liom gælder blolom drejer sig om for 2,2 M Aflener om Byen, og Plrmaets POfJeneste""æ,,,.! er hv. 874,000 Kr.Olue Penge ra.d.medlem, Po.tbud Martin Ungdom p- A konfiskeret og TlUægsbøde keo. Chn.leolen, Sned.red. Ol Hrovlgl K u b D m il n c h kunde mødet i Dag kke erkende skyldg f ulij børugl Forhold Tyskerne Hlln oplyste. t Plrmae's Om5aelnlol før Besællelseo beløb sig iii Cl.. Mi. Kr.llrlig bana egen urlige Porl/eoesle ca 40,000 Kr. Uoder Besællelsen sleg Omsætnlogen op mod Mil!. Kr. urlig, 0i Anl.llel al beskælllgede blev forøget 'læben! ii. Nogen Udvldel,e f Plrmaet _ ud over, hvad der var før Besæltelsen - Sled. Det drejede sig om Udvidelsen ved Hundborgvel, bvor en ny Værk8ledsbygoing blev lor 46,000 Kr. Kuhnmfinch ".'~d'd' al deone Udvidelse bavde Sled for at der ogs a kuode være Plads Ul danske Bilers Repalation. Allerede deo 10. Apr" om Mor genen kom Tyskeroe til ttedel ved Prederlkstorv Ordre Ul Reparalon al deres Da der kke lorelaa Retningslinier Myodlgbed.roeaaa KubnmDncb sig n.dllgel a' udlere Ordrerne elter fenl at bave løe Kolleger, der var lamme Maade. Senere Tytkerne Værhledel op og ruede med Bellaglæggelse, Kuhn'll ftnch menle, at 99.1 Pirmaell danate Kunder verel tillredle, Ol TYlkerne ikke jodlaget nolen li" 1943 oprenedea tilta Ordre Saboll.e"lal.edet "ii frederibtolv, luaf Kuhnma.ch hude om. hvem der i.r... 11e Pl i 1Mt, r.ttede bao lrodl Ty.ketaa enerai.ke e:'muwj:,ea.,... beaam. venlel i Vilhelm Pedenen, Vild'lUnd. Parti..om Taler Oll den. Poredragene er der ved Lærer Brunslturg,. Min haabet, al uøvel unie lom ældre vil... iae de plan! gle Moder nlereue, da der her vi! blive di Lejlightd iii Diskussion al 1!a Opl)'lnina om Ting, d" har nferuse og Betydhing. P. Thomine Pederlen, har mistet. in Hustru, døde Gur, 75 Asr Vlng lor ca. re ";"n,; Pru Peder.en ii SeOl~, og Krælierne ebbede elterhaanden ud. Aldøde "ømmede ra V. Thorup, hvor Ægleparret i en Aatrække d n~vel Lnderi. indtil de lor Aili siden køble el i Kæmp. Afdøde aia foruden Mend o Dølre og Sen. Soroer.ad til nllilulioaer DeviJ. - Udalykninler og Sammen., en Del Marikul,. og Omee n a n~ Betll~Uellulh:le '!:lotte Menllelu ujen Forældr!!!" ej opholde.i~ eher KJ oven Købet f øttdli l il! Politi,..., Besk~ blu. næppe lu legf vi paa, al der f bvert Pa id naar man b~,. der holdte. Red O.rnets V,d tldllgerf! B.rnets gerne alle vore H e n as.ooe Kr. l

21 Jul. drne Jenandre og og 3 Mand og og 6 e og 3 Kl. Skygge og.chinetowns Mysterium. 13 LeJij/beder i Tyskerbusene. Mens man hidtil kun har rellnet med Muligheden af 9 Beboelseslejligheder i Tyskerhusene ved Paartoltvej, som Thisted Korn mune har købt, saa har det nu vist sig, at der kan blive 13 Lejligheder. Bt Paf mindre Huse, som man ikke havde regnet med, v ved standsættelse kunne byde ret gode Boliger. Selvom Kommunen muligvis skal skalle Plads til de syv Pa. milier paa Landejendommene ved Psarloltvel. saa bliver der dog yderligere seks Lejligheder al disponere over iii Parsare!. Handelsminister Jeas Kra~ Thisted. DsU i Thisled har været i Porbindelse med Handelsminister Jens Krag. der ikke heil afviser han vil komme Tlf. Kontortid! ordinært odesp som foren draget al udva velbe i Byplane.. Mødet herti, overlades Hurup holdt i lorelaa bevilling Andersen la8 fra Tillad

22 rd. l,,): ulh' il 're g,d 0-, d t - ;, il -, ', t t >- Thisted havde en Omsætning med Tyskerne paa 2,2 S n j.ft'1l 1111d Aulllnlohilfurhdl. S. \uhnmilnt'll ug S fl" vil \'l rt' l :J Uligt', \" 1'.1 SmJ"f'P j Thi~l!'r' >' ""ult., F<'mitltla)f K O,.'u "mfuu"h\! SlJ.: lul \ul11l1luhilfodutj... 1\. l, miillrh. "hi~", hnns l' n, 1 1"111111~ Kllhnllliin. h, UJ, ily.\kl. '' h i ~ l ", \ 1 () l j' k " l a l{ l. U,'t "r nf.'al :1 lll'l~" ii :->:111"\1_ 11,,- 1:111;K, id.. l h"~' 11,\1.:"11 i UU-( l'i! gaa nll't1 u ~'\"i.~rul'' M', \'i~lm'hfllu~ l"iul~ i ~O'gl'l _ \ llkltl ~4'11\'l1iglwd ron fnn'r 1:2 (l~ F'ul".~ml"'" 13 \'idun' _,g ProeN'' ]laa 1<'1 ('dug. Domnwl' \ "gj:o.1 u h li ti (' l "1" RellifllrmlllJd ug.~lllu )OJll;JU'l1d medvirkel',jl'sh' O cl.. r,; h (',. KRu;;lrllJl, og,h'l~ H undnhl D / h 1- g l il ' d. 8enlwl... Anklagl'l!wlldh:l(, dl'n t'r rejlr..rsentf'rl t wd Puhtifuldlllrt;'gli g,lorgl'n H o d e n il o f f lig»om pl'i"at ('ngag(>rn FO'-" \'an'r Uld('r 1.1''',,, a r l) r f [, Knlwniln\"Jl. Omsætningen med Tyskerne 2,288 Mil!. Kr. Tiltalen r d,>r pau lilbljrli~t SaDlarbejde lwd B{>s!'t!\'l~'.~lllagll'n erhvp\,\,.;;mtt,::;slg Hl' l;;f'(' ndl', S _ Kuhnmunch Tdpl R \pl'l1 19iO til l. Jul! 19H :,;om ndehli'-'' uf Thlstl!d Jifotol'kompngni og (,fin d"n Tid og ndtil KaJ)llUln1ioM Bom ldmimsll'"r('nt!{1 Dirrklo\', ::;aul rl a Deehr 1943 som ]ndl'ha\'(>1' af Hurup 'fotol'kojllpugni, Henning Kulrnmllnch som Lede!' af det ty~l;.e.o\roojde saml fra J,.lli 19«).[l.'dsllftl;1l- og Bestyrel;:;Gsmedlem af Tlllsl!'11 )[0101' konlpaglll, del' hal' )Jaalag.'1 sig Hl' pu'nlionel af Bi!o/, dhol'olhh" Tyskerne, h~\' er,-, dem Oli!!, R,',~er\'{'- dell', lld"lukkere, Racliet'er, Froslru- der, hldl'ls mhon danskl',rrjl(1!ghe-, Kr. KtJhnmOnch lilg 1 yldlg ol hav'" øolgt 'n Bl! udcn Tllde! "_.samt fur Uve, 1'1 ril."<clsc' tl r Ral iuner ing.tu.~~m mc1hl"rm>, hvurlmod han nælltedl' 51'.kyldlK utjlbørllgt Sllmarbt'Jdl" med Be~u'll('lsellmagt('n. Hun forkjlfr'dl' om sine F'orhold, tit han kom lil Thisted j 11120!>Om " orhondkr for,.ford og eftcrhu!lnr!:'n opurbcjdede "0 god Forretning, Allerede før BeHNtelsC'ne var dl'r for lidt Plads til VJrksomhdcm hvorfor han købt en Glund ved Hundborgvej Dc første tyske Vogne kllm ttl Reptlratlon den O. April 1940 Ku!tn muneh næ,ll;tcde selv itt. hllvc gjorl loget for at fna Arhejde fur Rr:>sætlt! ~p--6mnlrten mm fandt "ig i al for/-tage del. Eftr:>rhaanden 110m der blf'v.mhe lysk Arbej d ~. dntoe- Virksomheden nen.> Folk H;m mente. al hans Forretning havde faun ~ærll.l!t meget Ar~ bejde, fordi den laa c<,nlra11, Paa et Vl S. Tidspunkt stillede Tyskerne Krav om at overtage r:>n Del at Lokalerne, hvoreft er der kom lyl'ke Mekanikere paa Værkstedet Væ rkstedet pau Jiundborgvej ble" bygget i to Afdelinger, efterhaandcn som der ble\' P enge til del, og det Jtostede Kr, lait, Fik: H K P_Værksted, Da Arbejdet for Tyskerne havde antaget e t nogenlunde Omfang Værkstedet havde bl. a. Hovedreparation pas Vogne. der kom fra Fronten _ fik Tyskerne deres Afdeling omdannet Ul et saakaldt HKP-Værksted. og der kom et Par tyske Of(! ccrer paa et Kontor Der blev udleveret en Del Reservedele, hvora.! nogle iklte masue udle\'eres uden særlig Tilladelse, men denne havde man lkke altid haft. Tyskerne havde ogsaa faaet en Del Ohe, og Kuhnmunch kunde ikke garantere for at det var blevet ljlbageleveret. Holdt lyske Blade, KuhnmUnch havde paa et vist TiWi- punkt averteret efter Mekamkere, der havde Kendskab 111 ty;:;ke Vogne. Han de'1'5 TladE'he Endndero (>1' ll.'r d- averterede endvidere j Dansk-Tysk lejel Last- ug Personhill!l" lil Kor.~el Handelsvejviser. for om muligt. at faa Forhandling af tyske Folkevogne. fol" B(,S<J'th" l;;e<;magl~'1l til ('1!'.nmlel Han holdt endvidere tyske Aviser, Beløb pan 80,2!i1 K,.saml opkobt holdt,.fædrelandet" og lyske Uge- Lastvogne fol' 200,larl Kl'. Yi\ ksom blade, for al Tyskerne kunde have heden!, Oms:ptning mp/ T}-skerne har noget at læse i. "ærel 2, KJ {lit ('-J' as,8 pet. af Oprettelse af Sabotage"llgt., den Ramledf' OOl,:wlntng :\f 1toamn- Kuhnmunch erkendte at der i ('Pil ('J' h!>n'gn!'1 til 371,5:'ifj Kr Hl'Jl- nogle Tilfælde var udleveret Olie og ljllg Kullllnllinl'll hfll' GaK!' lig 'j'1l1l-! Reservedele, som var blevet opfort som Reparationer Heme fanl't ;)8,01\3 Kl' Etter Ordre ra del daoske )?oliti! Krav om Slraf og Tillæoshøder. blev der l 1943 etableret Sabotagevagt. i Virksomheden indtil 29_ Aug, S. Kuhnmunch f'l 1'n(h"JlPrp lltalt da der blev bevæbnet ty;:;k Vagt fnr lt ha\'f" solgt Pil Pt"l"sonlH tt! Eu- April 1945 blev der lavet S3bolrl'pl'elHU" Egholm ('n Tillnlll'l~l', tage og Cylinderværkstedel sprængt ~aml fur ul hnw' h.lndlf'1 11l1'C1 Ha- i Luften, Kuhnmilnch vidste, hvem der havde lavet Sabotagen allerede 1011('l"llgsma. rkl'l Nt Yænli af Dagen efter, mcn han,'ilde ikke ud- :1.29fl Kr Anklag:emYllrl!A'hf'dpn 111-(\- Jagd~ Pall.,tand um Konfi~kall()ll nf Her sluttede Formiddagen!> Reto;- ~cltr)fortj(>npsh'n la,l :iii ;;39 Kr. mode, levere Navnene til T) skerne. som d(' Tillale.~kal h!>tnje in l>ohdlllll, S, Kuhnm\Jwhs t'dbrttl' ~(lm Drift.., leder og Hl.'nnrns: Kuhnmunchl' Gngl. Fadpr og Son kr;l'\'ct; døml Straf. Tlw,ll'd lfotorkllmflngni DodNilra[ og eooyldt>n> kræl'pt; ail' TiJtaltfl dømt Tillægaboder. Værkstedets Beliggenhed tiltalte Tyskerne. BiLer al. ~UtifuldmæaUlen havde opl.at Aclclalukrlftel erkendt.e S. _ "....,.,... ".... _... 'c";";";o".r_~"'rl _ P"."Ut -~., t '.,.,.1 d"1 ul. JlJl...1/1 hfll"' ml FY Elr,. l "1'11 111'" / r ; k k, a \., F 'U/ l i mil 1':111 Hu Jf'.. ikk Fjl al r" rjr'1 1111,,' F " (ja,r,. "a " y" S cll'

23 " Værnemagers ag for h! " Kr. for Særretten i Thisted i, \nkla~t O.' ndl~l\('dt'n knch'rlt' l'l'sh' n t'n hl",\ll1lie," hits ' hi sit-d 'lolon.'oll1lmgm, GnJsserl'r Sl'H''1R Jiuhnmi.mt"h lig \utll' molulhandlf.-'r lt'nning Kuhnmiinch. \"l'd Sl:t'rrt'l{l'll i Thi",ll.'d ht'j.:-ynd l' man FllrmlchlllJ.; Rt'hundhngl'n lf \"a'rn,'mllj,tl'l"sigt"bernt', der t'r! rej,.., mill Thi... tt'd \(olllreompllgnl UJ:" {;rl'... t rcr St'\crin KuhnmQnch, Hundborj!H'j ai.... amt Automobil ({'rhllndlvr h-nning Kuhnmi..inch. t Bn.>dg-ndc :!6, lurup. Domm"l" :l'tit t lwl<l.eutl uf Uommer Joh.m:<l'1 o~ Dorn"mr ndt.'lt ri, \"lu.1('11:; Hundnl DahlslZ'llard. Sell, leb. o~ J~l"inp Oddll hi'dl'_ Ka aa "rup G"OS:;l n l" KuhllmulH:h tiltalt og for V!l'nu'm,l)lcri i THll'll ('"i! 'l. April E40 till Juli 194 1, da h.u fur~t stod som ECmdeha\C' af rt Thisted :\[olorcompnllni, h"or hau olev ldmllli:.;;lrc 'cndc Dlreklol', OR" ~ fra December 1943 tillige Vlr som l' l ndt'h.lv"r af Hurup :\lotorcomp:lr"- ni, S k ml TJ... k Arbejde uden dan-;k Tilladelse...\utomobilforh. Kuhnmunch tilt/.lles, fordi han anses for lt ha,c,'æret den fakti5ke Leder.af det tyske Arbejde. og fordi hun fra Jul! 1944 ~tod liom Begtyrel~c~med '",lem af Thisted ~ otorcompnglli, "om han \U' med hl med at stifte. Desuden hal' han drevet Repa!"!ltlonsvæl'k.<-ted for :'tloton'oglle tilhorende Værnemagten, lavet Olle ~:,. n, d. dt ll ". Pro paa H c s n 1; f o r 8. Onsdag, fessor B (' r \' e n udtalte her Gennemrejse til Stockholm, at den Kræftpatient han havde behandlet i )fos kv l,,'nr en uf Sovjets Marskaller ldenfor T:mkval.lonel, del' led nf en l'et ullmmdelig Form fol' Hudkræft ke SPOl.l[ Pamk, alt gik a-oligl o!:" "lilie, der blev arbejdet roligt, næ..;ten i}dlo.. t, del' var llgen Rnnben o~ Skrigen, man horte kun Styrmnnd Dals Kommando,. (l{ Tllhehur:<dl'lc \utonl!ltjl l, nasom Jd~lukk"1l Jt.,dlouj]l tl'', Fl'o lrudt'l" Dell!-,'rht'J' t!' ddt! k udt:11 (!',Hllskt, :-'1.\ lthgl,('(h T! ndl,l. t For: l'(h''komm., de f ke Ordrcr l r Vl'klwmh,'dl hle\l-t ~elsst raf. Tyskeme fik l'ationel'ede \'arer. ij~tylleji"t ud\idet. En kke ljl)('(> De] f P >,UC1\' bic' indtjcllt gen nem t [1 \flt f>lri.u(dt ling, idet Vær lemllgtl 'l har t'jl' l t OR' Per olbilet til t fllmll'l Bl'iob af ~O,251 "-r f<;lldvidert: l'l" dl' r opfor kubt \'0 'lt til TYllkerfll' lait 2tlO,2r.i1 KJ Ved alle di ~e Ty:;kcr,\l"b~jder hllr Virk omhedtm Jlllft l'n "'aml"t VærJll:mllger-OmF.ætnmg pail ialt :!,288,251 Kl'. eller!is,r let ;.f len f',amll!de Omsa'tnlllg. Nelto-..\"lUlcell er paa i.lit :i74,s:19 Kr., der kræ\'es konflskt-rd. Autornobllforh,lndler KiJhnmunch!-\ G.t Re og T.mticme har "(''et JlaH fi8,06a Kr GrOl;st.'lcl' Kuhnmunch tiltales desuden for <it have solgt en Ford Personbil til Entreprenør Egholm uden Tilladelse fra Vl.lrcforsyllinRsdlr~ktol'i.ltet og for 1 Tiden fra Oktober 1940 til Oktob(.!r 1941.t have kobt Ratlonerinf,!'!;mærkcl" fol' lult :J,299 Kr Anklazcren, Politifuldmægtig B o d e n J. o f f nedlagde efter at have ge!1nemguaet Allklage"kriftet Paast<lni ('m Konfiskation in solidum af Kr. samt Konfiskation :Jf Automobilfol'ha.ndlerens Gage og Ta.ntleme paa Kr, End, ide!''.! krævede Anklageren dl:' tiltalte idomt Tillægsboder, Der blev endvidere krævet Fæng GrO!.lserer Severin KuhnmiJnch nægtede flig skyld ig Værnemageri, men 1.'1 kendte de mmdre Forhold H forkinrede. at h :111 \ ar! kommet til Thisted som Automobll forhandler i 1920, OR' Anrene for Besættel'lcn genncmgllaende hl.l' de haft en Omsætllinll paa en hal\' :\1illion med en NeHoCorlj lwcste :. r. l. " r.. d, d R

24 hn kke Til udtale mod Reformen. SJrolekx dn er nemp.nde Tnhønaea:: nd at em.p Bogatave Rektor Fri Ban en, Herluf: hn'm, er abeolut Tflhenger af de ama BoaaLanr 1 Stilene her pøe Her luflholm, alger Rektor, maa man naturligvis holde sig til den autoriserede Retskrivning, men jeg raader Studenteme til at gas ovn til de smaa Bogstaver, n ar de er færdige med Studentereksamen For Folkeskolen V Reformen betyde meget, og den vil ogsa. laa stor Betydning tor det Dor dlake Samarbejde. Rektor B o h n, Sorø Akademi, el at den modsatte Opfattelse. Han hf'.kjager, hvls man gaar over til de smaa Bogstaver. Han finder, de store Bogstavers Forsvinden vil være et natlfl Dalt Sunhedatab. Danmarks LærerCorening er som bekendt sin Tid gaaet ind for de smaa Bog3laver, og Formanden, FøtsLelærer Niels Nielsen, Overlund, mener, stadig sladr paa samme Standpunkt. Selv er han en absolut Tilhænger af de smaa Bogstaver. Det vil lette Børnene, men deres ndførelse er ogsaa et betydeligt Henyn til den nordiske Linie_ hos Thiog Automed l.7*e Det f1 em8ik tydeuf; af Bela""'~ lt T7o!rerne... de faaet en Del York. der v... ratone... de. og lom nye dan.ke Kunder ikke kunde faa. Bl. a havde 1'701<orne faaet etore Mængder Olie, men Kuhnmllneh hævdede, at det meste var tilbageleveret gen. Mehnlkere med KetN"læb til 'l )sk. Hao havde averteret efter Mekanikere med serllgt Kendskab til TJak, men til dette Forhold svarede KuhnmUnch, at man ogsaa averterede efter Mekanikere med Kendskab bl Diellel vogne. Han har haft en Annonce Dansk-Tysk Handelsvejviser. for at Tyskerne skulde kende Finnanavnetc, da han gerne vilde have Forhandlingen af den tyske Folkevogn. Af Hen syn til Tyskerne blev der købt tyske Aviser fik Virlutomheden af det danske Politi Paalæg om at skalfe Sabotagevagter, og de skulde be\"æbnes med Revolvere. Det mocbatte Kuhnmuneh sig, h\'orefter de fik udleveret Gummiknipler. April 1945,'ar der Sabotage mod Værkstedet. Dagen efter Sabotagen ble\' Grosserer Kuhn munch kaldt Od til Værnemagten, der vilde have Navnene pau Sabotørerne. men han nægtede at sige S'a,-nene, /:Skønt han vidste, h\"em de paa~lden de var. Saa tog Retten M.iddagspause var Dahl d.s for UDLANDET :.... UN's Balkan Kommssion har offenthggjort en Rapport. hvori det udtales. at Albamen indblander sig Grækenlands Sager og spiller en aktiv Rolle indenfor Pal ' t-an Virbomheden i Grekeoland

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Sennepsgas fra Havet.

Sennepsgas fra Havet. Sennepsgas fra Havet. Malineministeriet advarer Fiskcerne m1>d at iudbjcrge Kasser hvis ndhold 'er ubekcendt. Marineministeriet har undersøgt den Vædske som har givet nogle Skagensfiskere alvorlige Forbrændinger

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere