Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postfunktionærernes Andels-Boligforening"

Transkript

1 Glostrup, den SA Referat Den 12. januar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl Glostrup Deltagere: Preben Bansemer formand (PB) Tor Darre næstformand (TD) Kai Dinesen bestyrelsesmedlem (KD) Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Børge Stendersø bestyrelsesmedlem (BS) Nikolaj Jørgensen bestyrelsesmedlem (NJ) Jens Gregersen bestyrelsesmedlem (JG) Dorthe Lodberg 1. bestyrelsessuppleant (DL ) Frank Wistisen 2. bestyrelsessuppleant (FW) Lone Lund-Rasmussen direktør Kasper Nørballe teknisk chef Dagsorden: 1. Protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Indkomne referater fra afdelingerne 3.1. Meddelelser formanden 3.2. Meddelelser direktøren 4. Eventuelt 1. Protokol fra mødet torsdag den 10. november Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Indkomne referater fra afdelingerne I afdeling 8 har der været en del husordensklager. Jens Gregersen orienterede om, at i Televænget har man indført samtaler med klager og den der klages over. Frank Wistisen havde drøftet modellen med afdelingsbestyrelsen i afd. 8. Organisationsbestyrelsen opfordrede alle til at bruge brevhoved med PAB-logo. De afdelinger, der ikke har et sådant, kan rekvirere det hos Susanne Andresen. Side 1 af 9

2 3. Meddelelser Preben Bansemer bød Kasper Nørballe velkommen, og fortalte, at han havde bedt om, at få punktet Boligens sundhedstjek på dagsordenen for at organisationsbestyrelsen kan blive orienteret om, hvordan og hvorfor man bør overveje, at indføre dette. Kasper Nørballe oplyste, at sundhedstjek handler om, at man tjekker lejemål for løbende toiletter, skimmelsvamp og dugruder m.v.. Herefter laves handlingsplan for afdelingen. Det er et stort og dyrt system at sætte i værk, ikke mindst ressourcemæssigt. På sigt vil man få flere fordele af systemet. Det sikrer en dokumenteret viden om boligernes standard, så skader vil opdages før de udvikler sig. Budgetmæssigt giver det også fordele. Ligeledes vil man konstatere, om en beboer misligholder sit lejemål. Beboerne har pligt til at lade administrationen besigtige lejemålet under forudsætning af, at reglerne om varsling er overholdt. Indførelse af sundhedstjek er som sagt omkostnings- og ressource krævende. I det omfang problemstillingen primært går på, at nogle beboere misligholder deres lejemål, vil administrationen drøfte problemstillingen med ejendomsmestrene. Ligeledes vil administrationen undersøge, hvor store problemerne er i de enkelte afdelinger. Organisationsbestyrelsen henstillede, at administrationen undersøger og vurderer problemerne i afdelingerne Formanden Det er aftalt, at næste års studietur går til Madrid oktober Det er organisationsbestyrelsens holdning, at hvis man ikke genvælges til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet, kan man ikke deltage i den planlagte inspirationstur. Alle bedes meddele, man deltager inkl. ægtefælle Sommerhusene Fanø, Huset er blevet malet udvendigt. Det er BS der har stået for dette arbejde. Skagen er besigtiget. Der er lavet en del el-arbejde. Sverige har et problem med lugt fra kloakken. Vi skal have fat i en VVS er. Side 2 af 9

3 Bornholm besigtiges i februar. Det skal aftales, at der fældes nogle træer. Der er kommet et underskud på ca. 25t kr. Underskuddet skyldes primært de ekstrarbejder der er lavet på Fanø Der har været holdt et godt og konstruktivt møde den 6. december 2011 i BL om kommunikation og samarbejde mellem PAB s organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelser, ejendomsmestre samt administrationen. En ting der blev præciseret og som vi skal huske i vores rådgivning af afdelingsbestyrelser er, at vi i vores regler aldrig må stille beboerne dårligere end lovgivningen Direktøren Afdeling 01, Postparken Altaner: Det er gået godt med altanudskiftningen. Forventes færdigmonteret sidst i februar 2012, og beboerne er varslet huslejestigning pr. 1. april Afdeling 02, Brunevang De ansatte får meget ros af beboerne generelt. Lokalplanen er sendt til høring og forventes afsluttet sommeren Afdeling 04, Kagshusene Helhedsplan etape 2 pågår med nedrivning af lejligheder samt gamle butikker. (skal ændres til fælleshus). I december var der fremvisning af nye prøvelejligheder, og rigtig mange beboere benyttede lejligheden til at se de nyrenoverede lejligheder. Der er stadigvæk problemer vedrørende nedrivning af garagerne. Der skal udarbejdes et økonomisk notat om konsekvenserne ved at beholde garagerne. Side 3 af 9

4 Afdeling 05, Hvidovrevej Rødovre kommune ønsker en aftale, hvor de får hver anden 1 rums bolig. Organisationsbestyrelsen godkendte dette, idet det bemærkes, at formanden Alice Hansen ikke mener der vil være problemer heri Afdeling 06, Vinkelhuse En række ekstraarbejder er blevet igangsat for de ubrugte midler under uforudsete udgifter. En rigtig god byggesag. Der arbejdes seriøst med at (total) renovere elevatorerne. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde herom i 2012, når afdelingsbestyrelsen og administrationen har undersøgt mulighederne. Det er muligt, at PAB skal yde tilskud til arbejdet Afdeling 07, Voldgården Arbejdet med flytning af postkasser er veludført, således at alle kan få deres post i henhold den nye postlov. I forbindelse med tag renoveringen for 5 år siden er det konstateret, at tagrenderne givetvis ikke er blevet monteret korrekt, således at tagvandet render bag om tagrenderne. Dette forhold skal vendes ved 5-års gennemgangen i foråret Afdeling 08, Brøndby Strand PCB: I slutningen af december 2011 har der været afholdt statusmøde med Bo-vest samt DAB vedrørende udbuddet på håndtering af rådgivning. Opstartsmøde med rådgiver afholdes i januar måned Fase 3 med renovering af rækkehusene er ved at være ved vejs ende med det arbejde der kan udføres. Der er til stadighed problemer med dårlig og mangelfuld varsling af beboerne og parkering i p-kældre. Opførelse af nye boliger pågår, og man kan endelig se tegningen til de nye rækkehuse. Side 4 af 9

5 Afdeling 09, Televænget Udendørs belysning: Efter at der er monteret de nye HPFI relæer, som er mere følsomme end de gamle, sprænger relæerne på udendørsbelysning konstant. I juleferien kunne men ikke finde fejlen, og der er igangsat fejlfinding. Der skal laves regnskab. Når dette foreligger vil vi kunne oplyse, om ejendommen samlet har sparet el Afdeling 10, Middelgrundsvej Arbejdet med indhentning af tilbud på nye vinduer på havesiden pågår Afdeling 13, Møllen Bageren der har boet til leje er gået konkurs i december 2011, og butikken lukker Afdeling 14, Holdkærs Ager Som prøvemodel for valg af badeværelser i forbindelse med renoveringsprojektet, har man påbegyndt renoveringen af badeværelserne i fælleshuset. Er næsten færdig med handicaptoilettet, og fortsætter med 2 andre. For at vise, hvad man kan få for kr er der igangsat et prøvekøkken fra Vordingborg. Der arbejdes på at få renoveringen godkendt i kommunen og Landsbyggefonden inden 1. januar PAB har sendt skema A frem. Arbejdstilsynet: har vurderet, at der er behov for yderligere tilsyn, omhandlende ergonomisk arbejdsmiljø og ulykkesrisici og der har været holdt møde herom den 30. september Der er aftalt møde med ejendomsfunktionærerne den 9. januar 2012 for at få løst bemandingssituationen. På grund af vandgennemtrængning for 2. gang på et halvt år, er det blevet besluttet at opføre nyt badeværelse hos en beboer, som selv har genhuset sig. Side 5 af 9

6 Der er en kæmpe vandskade hos en beboer i forbindelse med udskiftning af nyt køkken efter kollektiv råderet. Beboeren er genhuset, da gulvene i køkken, stue og entre alle er demonterede på grund af kloakvand fra utæt faldstamme. Afdelingen har købt en ny traktor Afdeling 17, Højager Afdeling 18 Hornemanns Vænge Efter afstemningen på afdelingsmødet blev resultatet, at beboerne selv afholder udgiften til kablingen frem til og ind i lejemålene. Energiprojekt: Der har været et godt møde i Herning medio december Projektlederen kommer ud og besigtiger afdelingen i januar 2012 og der holdes efterfølgende projektmøde med entreprenøren og Bygherreforeningen Afdeling 19 Springbo Afdeling 20 Opførelsen af 36 familieboliger i Valby Skema-B er godkendt. Der er opstået en konflikt med entreprenøren. Afdelingen går konkurs, såfremt entreprenøren fastholder et krav på kr. 12 mill. i ekstraudgifter Afdeling 28 Børneinstitution Afdeling 29 Herman Koch gården På grund af skimmelsvamp under gulvene, renoveres der nu på facadebeklædningen i den høje bygning, da utæthed her er grunden til fugten. Selve svampen fjernes af kommunens (lejer) hovedentreprenør i renoveringsprojektet. De ekstraordinære udgifter vil måske skulle dækkes af dispositionsfonden. Side 6 af 9

7 Energiselskab På baggrund af den fremsendte indstilling blev det drøftet, om det var hensigtsmæssigt, at man kunne købe ydelserne et andet sted, såfremt man gik ind i selskabet. Bestemmelsen sikrer fleksibilitet og at en afdeling/organisation ikke skal købe energiselskabsydelser, hvis ydelsen kan fås billigere et andet sted. Alle afdelinger køber i dag nogle af de tilbudte ydelser hos eksterne teknikkere. Disse ydelser skulle gerne blive billigere i Energiselskabet. Eksisterende aftaler vil blive opsagt, hvis vi går ind i Energiselskabet. Fremadrettet skal alle afdelinger energimærkes (lovkrav). Dette gælder også, hvis alle i en afdeling har eget fyr. Energimærkningen bliver ikke lavet pr. lejemål men afdelingsvis. Organisationsbestyrelsen fandt, at det ville ære en god idé at indtræde i Energiselskabet og godkendte indstilling. Organisationsbestyrelsen fandt, at det ville være bedst, hvis hele FA09 kunne indtræde. Derfor afventer tilbagemeldingen til Energiselskabet de øvrige organisationers drøftelser. Organisationsbestyrelsen anmodede om at blive orienteret løbende FA09 Der har været afholdt bestyrelsesmøde/repræsentantskabsmøde den 19. december Referaterne er udsendt. Der er forhandlinger med BL om GAB s udtræden. FA09 har besluttet, at lejens forfaldsdato rykkes til den 1.ste i måneden. Årsagen er ønsket om at mindske antallet af udsættelser Karvig 2 Byggesagen er startet op igen med nye entreprenører. Byggeriet forventes indflyttet pr. 1. marts Side 7 af 9

8 Karvig 3 Der har været licitation, og skema B er godkendt. Byggeriet forventes igangsat 1. marts Lægeforeningens Boliger PAB har vundet licitationen om administration af Lægeforeningens Boliger. Tildelingen af opgaven var forsinket, men administrationen starter op allerede i januar Styringsdialog med kommunerne Der har været møde med Glostrup kommune den 8. december 2011, hvor Preben Bansemer og Tor Darre deltog for PAB og Georg Jensen deltog for FA09. Der har været møde med Københavns kommune den 29. november 2011 vedrørende PAB og Hjem, hvor Else Janhøj deltog Siestavej Er endnu ikke udlejet. 4. Eventuelt Næste ordinære møde er torsdag den 9. februar 2012 kl på Stationsparken 24. På næste møde skal a jourføring af dispositionsfond og trækningsret foreligge. Preben Bansemer er blevet indstillet til beboerklagenævnet i Brøndby Kommune. Listen over hvilke ydelser medlemmerne af organisationerne kan modtage fremsendes til alle. Kai Dinesen bad om at få undersøgt, om forbedringslånene i afdelingerne er under overvågning. Julefrokost afholdes lørdag den 21. januar kl Der er udsendt særskilt invitation. Side 8 af 9

9 Der er udsendt invitation til møde i kreds 9 om tomme boliger m.v. den 18. januar Kasper Nørballe deltager fra administrationen. Tilmelding kan ske til senest den 13. januar Kreds 9 holder weekend konference på LO-Skolen den marts Tilmelding kan ske til senest den 3. februar Preben Bansemer (formand) Tor Darre (næstformand) Jens Gregersen Kai Dinesen Christina Clausen Børge Stendersø Nikolaj Jørgensen Lone Lund-Rasmussen (direktør) Side 9 af 9

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Referat Den 16. april 2015 Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Glostrup, den 17. april 2015 Referat Den 16. april 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 2/2015 Onsdag den 15. april 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra administrationen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere