Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse til at stifte selskabet. 4 Salg af mindre vejareal 8 Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati 9 Rekruttering og Fasholdelse 11 Afrapportering af Leanforløb i bølge 1 15 Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld 16 Almene lejeboliger - status for Kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2008 og frem - 2. kvartal 22 Opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter i Første budgetopfølgning på serviceudgifter 26 Økonomisk orientering august Resultatrevision 2007 for Jobcenter Hørsholm 33 Børneinstitution i Rungstedområdet 34 Aktiv oplandsstyring - Usserød Renseanlæg 37 Forslag til lokalplan 138 og tillæg 8 til Helhedsplan Slutterupgård Golfbane 39 Forslag om en forsøgsordning i tandplejen, der sikrer fortsat god borgerbetjening, effektiv udnyttelse af kapacitet og som også fremover gør tandplejen til en attraktiv arbejdsplads. 42 Frigivelse af bevilling til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af Styregruppens rapport vedr. Idrætsparkens udvikling 45 Ridesportsanalyse 48 Bibliotekspolitik for Hørsholm Kommune 55 Ansættelse af direktør for Hørsholm vand ApS 57 Bilagsoversigt 58

2 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 140 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Resume Borgmesteren orienterede om regler for jubilæumsgaver til egne institutioner samt en henvendelse fra en kommune i Polen om muligt venskabsbysamarbejde. Endvidere oplyste borgmesteren, at Domhuset, Follehavevej 1, er solgt, hvorfor Hørsholm Kommunes evt. planer om at købe domhuset ikke længere er aktuelle. Endelig oplyste borgmesteren, at det af kommunens ejendomsfortegnelse i regnskab i 2006 og tidligere fejlagtigt har fremgået, at banearealet ved Kokkedal var 40 ha og ikke det korrrekte ca. 54 ha. Kommunaldirektøren orienterede om en undersøgelse vedr. hjemmesider omtalt i dagspressen, hvoraf det fremgik at Hørshholm Kommune ikke lå blandt de bedste for så vidt angik tilgængelighed. Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 141 Acadre sagsnr.: 07/1300 Journalnr.: Sagsforløb: A01 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Jännes Larsen Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse til at stifte selskabet. Resume I forbindelse med etableringen af Hørsholm Vand ApS skal der tages stilling til forskellige forhold vedr. bestyrelse og direktion. Forslag Det foreslås, at der af og blandt KB-medlemmerne udpeges 3 medlemmer til selskabets bestyrelse, heraf 1 som formand, samt to personer udefra med kompetencer indenfor virksomhedsdrift og/eller selskabets kerneområder som eksterne bestyrelsesmedlemmer at der tages stilling til spørgsmål om aflønning af bestyrelsesmedlemmerne, at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at stifte Hørsholm Vand ApS i løbet af efteråret (som tomt selskab) på grundlag af de bilagte vedtægter m.v., idet der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2009 vedr. overdragelse af den egentlige virksomhed fra kommunen til selskabet på grundlag af en nærmere behandling i Kommunalbestyrelsens møde i december 2008 at den udpegede bestyrelse og direktøren for Teknik og Miljø udgør en følgegruppe frem til 1. januar 2009 med henblik på at give bestyrelsen og direktøren indflydelse på de beslutninger, Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 som træffes mens selskabet er tomt og uvirksomt indtil årsskiftet. Sagsfremstilling På KB-mødet den 24. juni 2009 vedtoges bl.a. at etablere Hørsholm Vand ApS med en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 3 fra kommunalbestyrelsen og 2 udefra. Udpegningen af de i alt 5 bestyrelsesmedlemmer - 3 KB-medlemmer og 2 udefra - foretages efter reglerne i kommunestyrelseslovens kapitel 3 om udvalg, specielt 17, stk. 2, 24 stk. 3, 25 og 26. De 5 medlemmer udpeges ved forholdstalsvalg på grundlag af d Hondts metode. Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt overfor borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3, 4 og 5. De herved fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilfalder de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Fremgangsmåden ved forholdstalsvalg er beskrevet i kommunestyrelseslovens 24, stk. 3. Kommunestyrelseslovens 26 bestemmer, at hvis valg af medlemmer til udvalg, bestyrelser etc. foretages både blandt medlemmer af Kommunalbestyrelsen og ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, som Kommunalbestyrelsen skal vælge ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Valget til formand for bestyrelsen blandt de 3 KB-medlemmer sker som et flertalsvalg jf. kommunestyrelsesloven 24, stk. 1 og 25 modsætningsvis. Det betyder at hele Kommunalbestyrelsen vælger, hvem af de 3 udpegede KB-medlemmer, der skal være formand. I valget deltager hele Kommunalbestyrelsen, også de 3 medlemmer, der kan vælges mellem. Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om honorering af bestyrelsens medlemmer incl. de to eksterne medlemmer, og således, at formanden modtager kr. årligt og udvalgsmedlemmerne kr. Det fremtidige personale i selskabet har fremsat ønske om at få plads i bestyrelsen. Efter anpartsselskabsloven skal der hvis der etableres medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen være mindst 2 medarbejdermedlemmer, hvilket ville forøge antallet af bestyrelsesmedlemmer til 7. Det indstilles, at beslutningen om 5 bestyrelsesmedlemmer i alt fastholdes. I stedet foreslås at tilbyde personalet en observatørpost som beskrevet i vedtægtsudkastet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Det foreslås at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til for Hørsholm Kommune at ekspedere sagen i overensstemmelse med de udkast til selskabsretlige dokumenter, der er vedlagt dette dagsordenspunkt. Bemyndigelsen foreslås meddelt med følgende indhold: Borgmester Uffe Thorndahl og kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen gives herved fuldmagt til på vegne af Hørsholm Kommune at foretage alle nødvendige handlinger i forbindelse med udskillelse af Hørsholm Kommunes spildevand- og vandforsyning til drift i selskabsform med virkning fra 1. januar 2009, herunder at Stifte selskabet Hørsholm Vand ApS Underskrive overdragelsesaftale imellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand ApS Underskrive alle selskabsretlige dokumenter til brug for kapitalforhøjelse ved apportindskud af forsyningsvirksomheden samt anmeldelse overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foretage alle handlinger der er nødvendige for implementering og gennemførsel af udskillelsen, herunder nødvendige sikringsakter i forbindelse med overdragelse af forsyningens aktiver. Efter stiftelsen af selskabet i efteråret 2008 skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2009, hvor vand- og spildevandsforsyningen overdrages til selskabet som en kapitalforhøjelse. Sagen vil blive behandlet på KB-mødet i december 2008 med forelæggelse af udkast til åbningsbalance og vurderingsrapport m.m. Til brug for de berørtes planlægning af juleferie og navnlig 1. nytårsdag foreligger foreløbig denne tidsplan: Efter KB-mødet i december 2008: Der afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen nikker til værdiansættelserne i det af revisor udarbejdede udkast til vurderingsberetning og åbningsbalance pr. 1. januar Desuden tiltræder bestyrelsen, at selskabets tegningsberettigede tiltræder overdragelsesaftalen på vegne af selskabet den 1. januar januar 2009: Der afholdes en elektronisk (telefon) generalforsamling med deltagelse af borgmesteren, kommunaldirektøren, dirigenten på generalforsamlingen og de tegningsberettigede i selskabet. Alle har kopi af de relevante dokumenter (generalforsamlingsprotokollat, vurderingsberetning med åbningsbalance og overdragelsesaftale). Dirigenten underskriver generalforsamlingsprotokollatet umiddelbart efter afslutning af telefonmødet, ligesom de øvrige deltagere underskriver deres version af dokumenterne, hvor det er relevant. 2. januar 2009: De underskrevne versioner indhentes og underskriftsider samles. Eventuelt tiltrædes tegningsliste og overdragelsesaftale på ét dokument. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Da selskabet som nævnt først overtager virksomheden den 1. januar 2009 anbefales det, at der for perioden indtil årsskiftet nedsættes en følgegruppe bestående af den udpegede bestyrelse og direktør for Hørsholm Vand ApS samt direktøren for Teknik og Miljø med henblik på at give bestyrelsen og direktøren indflydelse på de mange beslutninger, som træffes i kommunalt regi mens selskabet er tomt og uvirksomt indtil årsskiftet. -o0o- På ØU-mødet den 12. juni 2008 besluttedes at undersøge muligheden for at stiftelseskapitalen på kr. kunne tilbageføres kommunekassen. Administrationen skal oplyse, at en sådan tilbageførsel er mulig, men vil blive anset som udlodning fra selskabet efter stoploven, og der vil derfor skulle ske modregning i bloktilskuddet med 60% af beløbet, ( kun med 40%, hvis der sker deponering med frigivelse over ti år, eller efter særlig dispensation ved ekstraordinær indfrielse af gæld). Sagens tidligere behandling KB, den 24. juni 2008, ØU pkt.131 til pkt. 139 Bilag - Stiftelsesdokument - Referat af ekstraordinær generalforsamling - Vedtægter - Forretningsorden Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet, at der i første valgperiode udpeges 5 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen. Evt. 6 af hensyn til valggruppe 2. Det var flertal for, at bestyrelsesmedlemmerne skal honoreres for bestyrelsesarbejdet som indstillet. Imod var Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A), der ikke mente, at kommunalbestyrelsesmedlemmer skal gives vederlag. Det blev besluttet, at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at stifte selskabet i oktober d.å, og at der i september på et kommunalbestyrelsesmøde tages endelig stilling til selskabets vedtægter. Indstillingen vedr. følgegruppen blev vedtaget. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 142 Acadre sagsnr.: 08/3662 Journalnr.: Sagsforløb: G10 ØU - KB - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Salg af mindre vejareal Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 143 Acadre sagsnr.: 08/16403 Journalnr.: Sagsforløb: A00 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati Resume Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Forslag Med afsæt i tænketankens redegørelse anses spøgeskemaundersøgelsen primært at være rettet mod sammenlægningskommuner, hvorfor det foreslås, at Velfærdsministeriets henvendelse besvares pr. brev. Sagsfremstilling Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet om samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Undersøgelsen er en opfølgning på redegørelsen fra Tænketanken om Nærdemokrati, som blev udsendt til samtlige kommunalbestyrelser i 2005 forud for arbejdet med kommunalreformen. I Tænketankens redegørelse indgår en række spørgsmål, som ifølge redegørelsen er oplagt relevante for de nye kommunalbestyrelser, men også er tænkt som inspiration for kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ikke indgår i en sammenlægning. Endvidere indgår en række anbefalinger i redegørelsen, hvor det centrale er, at kommunalbestyrelserne aktivt tager stilling til rammerne for det lokale demokrati. Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Med afsæt i redegørelsen anses spørgeskemaundersøgelsen således primært at være rettet mod sammenlægningskommunerne. Bilag - Nærdemokrati brev fra Velfærdsministeriet - Spørgeskema til nærdemokrati - Udkast til svarbrev til Velfærdsministeriet Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet, at Velfærdsministeriets henvendelse skal besvares i form af udfyldelse af spørgeskema med et følgebrev svarende til vedlagte bilag. Udkast til besvarelse forelægges Kommunalbestyrelsen i september d.å. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 144 Acadre sagsnr.: 08/6350 Journalnr.: Sagsforløb: P35 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Christina Jeppesen Rekruttering og Fasholdelse Resume Kommunalbestyrelsen udtrykte i forbindelse med Aprilkonferencen 2007 ønske om at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse. Formålet med det oprindelige arbejde var at udarbejde et katalog med ideer til, hvordan Hørsholm Kommune fremover kan tiltrække og fastholde medarbejdere på ældreområdet og skole- og institutionsområdet. Input hertil blev genereret via dialogmøder med ledere og medarbejdere på de respektive områder. Idékatalogerne blev præsenteret for kommunalbestyrelsen på Augustkonferencen 2007, hvor kommunalbestyrelsen drøftede ideerne i katalogerne. Drøftelserne resulterede i en vedtagelse af en samlet budgetramme på kr. 6 mio. gældende for perioden Da udfordringen med rekruttering og fastholdelse efterhånden er gældende bredt i organisationen, er arbejdet efterfølgende bredt ud til også at omhandle resten af organisationen. Derfor har der været afholdt yderligere dialogmøder og interviews med repræsentanter fra Teknik & Miljø samt fra Administrationen på rådhuset. Forslag At Økonomiudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse til efterretning. At Økonomiudvalget godkender det samlede budgettræk for Sagsfremstilling De mange input har givet anledning til 17 temaer, der på hver sin måde bidrager til rekruttering og fastholdelse. De 17 temaer er: Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 1. Trepartsaftale (middel) 2. Kommunikation 3. Personalegoder 4. Arbejdsmiljø 5. Introduktion & mentorordning 6. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og praktikanter 7. Udvikling af skoleområdet 8. Udvikling af daginstitutionsområdet 9. Udvikling af ældreområdet 10. Rammerne på rådhuset 11. Videndeling og netværk 12. Videreudvikling af hjemmesider 13. Kompetenceudvikling (koordineres med trepartsaftale) 14. Karrierespor og talentudvikling 15. Ledelse (selvstændigt projekt samtænkes med rekruttering og fastholdelse) 16. IT 17. Sygefravær I erkendelse af at alle 17 temaer ikke kan og skal sættes i gang samtidig, blev der nedsat en projektorganisation til det videre arbejde. En række af temaerne overlapper hinanden og temaerne "kommunikation" og "videreudvikling af hjemmesider" overlapper fokusområdet Kommunikation Organisering, I januar 2008 blev ØU præsenteret for den projektorganisation, der i det daglige varetager arbejdet med rekruttering og fastholdelse. De primære drivkræfter udgøres af en styregruppe, et styregruppesekretariat samt arbejdsgrupper for hver af de underprojekterne, der er sat i værk. Styregruppen har sammen med ØU ansvar for at foretage de nødvendige prioriteringer mellem indsatserne. Styregruppen skal sikre sammenhæng mellem projekterne og varetage den overordnede koordinering og ressourcetildeling. Styregruppesekretariatet yder support til styregruppen og udarbejder analyser og oplæg. Desuden fungerer sekretariatet som bindeled mellem arbejdsgrupperne og styregruppen og deltager både på styregruppemøder og i arbejdsgruppemøder for at sikre sammenhæng og læring mellem projekterne. De enkelte underprojekter organiseres med en projektleder samt relevante ressourcepersoner. Det er desuden væsentligt at sikre medarbejderinvolvering via direkte projektdeltagelse samt via de processer, der sættes i gang. Prioritering og opstart af projekter På styregruppemødet i februar 2008 foretog styregruppen en første prioritering af de 17 temaer. Prioriteringen skete dels med udgangspunkt i en helhedstænkning dvs. hvilke Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 projekter havde bred tilslutning og opbakning. Og dels med udgangspunkt i de forventede effekter på kort og lang sigt. Herudover blev der skelet til de interne ressourcer i forhold til bemanding af projekterne. Prioriteringen pegede på at følgende projekter skulle sættes i gang i første bølge: 1. Kommunikation 2. Personalegoder 3. Ledelse 4. Sygefravær 5. Introduktion og Mentorordning Nedenfor gives en status på de fire første projekter. Projekt nummer fem bliver sat i gang, så snart der er ledige ressourcer til at lede dette projekt. Kommunikation Der lægges i arbejdet med kommunikationsprojektet op til en indsats i to spor: De gode historier og stillingsannoncering. For fortsat at kunne tiltrække de bedst kvalificerede ansøgere må vi medvirke til at fortælle den gode historie. Historierne er der allerede, de skal bare synliggøres, hvilket der lægges op til kan ske via budskabstræning af direktion og Hørsholm Lederforum. På annonceområdet arbejdes med revitalisering af annoncelinien, hvor den overordnede designlinie fastholdes, men hvor der eksperimenteres med billeder, formater, grafik, tekst og profiltekst. Personalegoder Hørsholm Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og med til billedet af en attraktiv og moderne arbejdsplads hører en tidssvarende personalegodepakke. Projektet skal være med til dels at synliggøre, hvilke personalegoder og personaleforhold, vi kan tilbyde. Dels skal projektet være med til at sikre, at de personalegoder, der tilbydes, stemmer overens med det, som medarbejderne ønsker og forventer. Ledelse God ledelse er altafgørende for at fastholde medarbejdere og skabe gode arbejdsvilkår og gode rammer. Organisationsfilosofien er med til at definere forventninger og handlerum til lederne og direktionens strategi er et ledelsesredskab, der også er med til at sætte retning og stille krav. Der er allerede igangsat et udviklingsforløb: "leder- og medarbejderskab i mellemrummene" for at få yderligere fokus på helhed og sammenhænge, da direktionen har et ønske om at trække de forskellige ledelsesniveauer tættere på for derigennem at sikre tillid, indflydelse, opbakning, engagement, styrke og ejerskab til de ledelsesmæssige beslutninger. Sygefravær Hørsholm Kommune har for en række år siden formuleret en sygdomspolitik, der bl.a. gør op med tankegangen om at sygdom udelukkende er et privat anliggende. Effekterne af sygdomspolitikken har dog vist sig ikke at være så tydelige, som det var ønsket og forventet og arbejdsgruppen vedr. sygefravær ønsker derfor at iværksætte en proces som Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 er lokalt forankret og hvor medarbejderne bliver involveret i både udviklingen og formuleringen af en lokal sygdomspolitik. Samlet budgettræk 2008 Nedenfor ses en samlet oversigt over budgettrækket på de beskrevne projekter: Kommunikation kr Personalegoder workshop kr Personalegoder rammebeløb kr Ledelse mødekultur kr Ledelse udvikling af koncepter kr Sygefravær temadag kr Sygefravær rammebeløb kr I alt kr Det anbefales, at ØU godkender en samlet ramme på kr , som benyttes i 2008 til projekter i regi af rekruttering og fastholdelse som beskrevet ovenfor. Såfremt der opstår behov for finansiering af yderligere initiativer, vil administrationen vende tilbage herom. Bilag - Bilag til dagsordenspunkt om rekruttering og fastholdelse - Procesoversigt for lederudviklingsforløb Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Beslutning Direktionen den Direktionen tog punktet til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen om status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 145 Acadre sagsnr.: 08/6773 Journalnr.: Sagsforløb: I08 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Tine Kann Afrapportering af Leanforløb i bølge 1 Resume Til orientering fremsendes afrapportering af den første bølge i Hørsholm Kommunes Lean-forløb. De processer der er blevet lean et er folkeregistrering i BorgerService og planlagt vedligeholdelse, regningsbetaling samt serviceringen af Rådhuset i Ejendomsservice og Indkøb. LEAN på Rådhuset er sat i værk for at forbedre arbejdsprocesser på Rådhuset. Via LEAN skal etableres en fast forbedringskultur, hvor der løbende tænkes i procesoptimering. LEAN på Rådhuset har særlig fokus på arbejdsopgaver, hvor der er gentagne arbejdsgange med en betydelig volumen. LEAN på Rådhuset er planlagt til at indeholde i alt 7 bølger af hver ca. 5 måneders varighed. Det er endvidere planlagt, at der skal gennemføres 2 bølger om året. Programmet forventes afsluttet i Forslag Administrationen anbefaler at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag - Afrapportering LEAN i Borgerservice - færdig rapport - Afrapportering af Lean-forløb i Ejendomsservice og Indkøb Beslutning Økonomiudvalget den Det blev besluttet at tage orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomiudvalget Punkt: 146 Acadre sagsnr.: 08/8384 Journalnr.: Sagsforløb: P21 ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Charlotte Kjeldsen Principiel stillingtagen til fritagelse for grundskyld Resume På baggrund af en konkret ansøgning om fritagelse for grundskyld, drøfter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen retningslinier for fritagelse. Forslag Det forslås, ØU og KB træffer beslutning om: hvilke institutioner og foreninger der kan ydes fritagelse, de tre institutioner og foreninger der p.t. er fritaget fortsat skal være det. Sagsfremstilling Sjælsølund Efterskole ansøger kommunen om fritagelse for grundskyld i henhold til ejendomsskattelovens 8 stk. 1 litra a. Skolens værdiggrundlag og målsætninger. Sjælsølund Efterskole bygger på et dansk kulturgrundlag og et humanistisk menneskesyn. Skolelivets hovedsigte er at gøre eleverne til aktive og demokratiske mennesker. Gennem oplysning og åbenhed arbejder vi på at fremme medmenneskelig respekt og tolerance samt at udvikle elevernes personlighed med henblik på et positivt og aktivt engagement i tilværelsen. Fællesskabet er det bærende element i livet på efterskolen. Skolens regler og normer og den hyggelige atmosfære maner til hensynsfuld optræden og danner grundlaget for at skabe tryghed og trivsel og indgyde livsmod og glæde ved livet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Med en solid faglig undervisning og omhyggelig vejledning forsøger vi at ruste eleverne bedst muligt til deres videre uddannelsesmæssige forløb. Vi forsøger at styrke elevernes almene dannelse gennem oplysning, oplevelser, fællesskab og erfaringer. Et afvekslende skoleår, hvor der hele tiden er noget spændende at se frem til, skaber grundlag for at fremme elevernes lyst til at dygtiggøre sig. Det fremmer samtidigt mulighederne for et værdifuldt samvær, som tydeliggør nødvendigheden af at tage ansvar for fællesskabet og sig selv. Skolen har ikke tilknytning til andre organisationer og vedkender sig ikke et bestemt politisk ståsted. Skolen er en selvejende institution. Skolen opfylder betingelserne i henhold til ejendomsskattelovens 8 stk. 1. litra a. 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv. c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål. d) Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål. Stk. 2. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Stk. 3. Hvor en skov som følge af brand, storm, svampeangreb eller lignende begivenheder har lidt skade på træbestanden, og dette har medført, at den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien er væsentligt lavere end normalværdien, jf. 15 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen fritage så stor en del af grundværdien, som forholdsmæssigt svarer til forskellen mellem normalværdien og den ovennævnte del af ejendomsværdien, for grundskyld i et sådant tidsrum, at skovens normaltilstand kan være genoprettet. Der findes findes to typer for fritagelser. Medens fritagelse efter 7 er obligatorisk, ydes fritagelse efter 8 kun efter bevilling af den enkelte kommunalbestyrelse. Skole, hospitaler m.v. er obligatorisk fritagne, hvis de ejes af stat og kommune, jf. 7. Ved 8 sigtes til skoler, hospitaler m.v. der er selvejende eller drives af private. Fritagelse forudsætter, at ejendommen ejes af institutionen eller den private selv, og kan derfor ikke bevilges, hvor virksomheden drives i lejede lokaler. Ikke blot børneskoler, men også Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 højskoler for voksne, teknisk skoler, handelsskoler, husholdningsskoler m.v. vil kunne fritages. Også grund, gårdsplads og have til boliger for lærer, elever og skolebetjente på ejendommen kan fritages. Endvidere kan areal til lege- og sportsplads på en skole fritages. Jorder til et landbrug ved en skole falder uden for fritagelsesadgangen, men grund, gårdsplads og have til avlsbygninger vil dog, hvor det drejer sig om en landbrugsskole, være omfattet af fritagelsesadgangen i tilfælde, hvor eleverne præsterer en egentlig arbejdsindsats i driften af landbruget, således at dette i undervisningsøjemed hovedsagelig drives ved elevernes indsats. Bygningerne må da siges at indgå som led i den egentlige skolevirksomhed. Ved institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning sigtes navnlig til statsanerkendte rekonvalescenthjem, opdragelseshjem og institutioner for forebyggende børneforsorg. De til sports- og idrætsanlæg hørende bygninger kan kun fritages for så vidt angår grundværdien for lokaler, der direkte eller indirekte (såsom omklædningsrum) anvendes til idrætslige formål, medens den del af et sports- eller idrætsanlæg, der benyttes til møde- og klublokaler, restaurant el. lign. ikke kan indgå under fritagelsen. Det udelukker ikke fritagelse, at de til anlægget hørende arealer og bygninger udlejes, når de blot anvendes til det angivne formål, hvorimod udleje i mere end uvæsentligt omfang til andre formål udelukker fritagelse. Parkeringsplads på selve ejendommens areal, der udelukkende er til brug for anlæggets publikum, må betragtes som en del af anlægget og altså omfattet fritagelsesadgangen. Konsekvensen ved fritagelsen for grundskyld til Sjælsølund Efterskole er i 2008 kr ,28. Beløbet er lidt lavere end den kommunale grundskyld, idet der ikke ydes fritagelse for hele beløbet, jvf. ovenfor 8 stk. 2. hvilket betyder, at beløbet alene er beregnet ud fra en fritagelse af den bebyggede grund, gårdsplads og have og ikke de omliggende arealer. Hørsholm kommune har i 2008, 3 foreninger som er fritaget for grundskyld i henhold til 8: En Spejderklub (Birkeholt) som blev fritaget i skatteåret Rideklub (Gøgevang) som blev fritaget i 1985 samt Rungsted Golfklub der har været fritaget på to matrikler siden 1986 og Baggrunden for fritagelse for de nævnte institutioner foreligger ikke, da det ikke har være muligt fremskaffe de konkrete ansøgninger og bevillinger. Hørsholm kommune har desuden 10 ejendomme, der har muligheden for at søge fritagelse efter lovens 8. Det er ejendomme som er betegnet som private eller selvejende foreninger på institutions- og foreningsområdet. Som det fremgår af bilaget beløber den nuværende fritagelse sig til ca. 0,6 mil. kroner. Ydes der fritagelse til de øvrige vil beløbet stige med ca. 1 mil. Det vil først blive aktuelt såfremt kommunen modtager ansøgning fra de på gældende skoler/institutioner/foreninger. Hvis en ejendom fritages for grundskyld koster det principielt kun kommunen 8 pct. af nedsættelsen. Dette skyldes overudligningen, som betyder, at ændringer i kommunens udskrivningsgrundlag kun kommer til at slå begrænset igennem, fordi udligningsbeløbet ændres, så den samlede virkning kun udgør 8 pct. Overudligning er aktuel bl.a. for kommuner med en lav udskrivningsprocent, der er omfattet af hovedstadsudligningen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Men ændringen i udskrivningsgrundlaget som følge af nedsættelsen i ejendomsskatten slår først igennem i beregningen af udligningen for 2010 og frem. (Såfremt ændringen registreres før 1. oktober 2008) Det er nemlig denne registrering, der indgår i Velfærdsministeriets beregning af skat, tilskud og udligning for I må kommunen bære den fulde udgift. Det skal bemærkes, at det er en forudsætning, at reglerne for overudligning også fremover betyder, at kommunen er i overudligning. Kommunen har bedt Velfærdsministeriet udtalelse om følgende spørgsmål: Med hvilken begrundelse kan kommunen trække 8 fritagelser tilbage og hvilken frist skal man give den institution/forening/skole som i dag har 8 fritagelse? Er det muligt for kommunalbestyrelsen at uddelegere kompetencen for 8 fritagelser til administrationen/forvaltningen? I givet fald: Foreligger der noget skriftligt omkring administrationspraksis? Velfærdministeriet har svaret følgende: Fritagelse efter 8 er en begunstigende afgørelse. En afgørelse kan dog trækkes tilbage, hvis de vilkår der lå til grund for afgørelsen ændrer sig. Efter 26 løber skatteåret fra 1. januar til 31. december, så kommunen kan tidligst ændre med virkning fra d. 1. januar. Et halvt år i forvejen giver modtageren af afgørelsen god tid at indrettet sig på. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld efter 8. Om der er mulighed for delegation henviser ministeriet til side 152 i Forvaltningsret af Gammeltoft-Hansen, Andersen, Engberg, Larsen, Loiborg & Olsen, hvor der antages at være en ganske vidtgående adgang til delegation, på baggrund af omfanget og karakteren af de opgaver der er tillagt kommunen. Hvilket også er begrundet i, at sagkundskaben også findes i forvaltningen. Hvis der er tale om en mere kommunalpolitisk afgørelse, hvor kommunalbestyrelsens sammensætning har betydning, taler dette mod delegation. Hørsholm Kommune har indhentet oplysninger hos nabokommuner, om praksis for forvaltning af 8 fritagelser. Praksis er meget forskellige nogle kommuner giver fritagelse til dem der ansøger om og opfylder kravene til 8 fritagelse, mens andre giver slet ingen fritagelser i henhold til 8. Ligeledes er kompetencen til at give 8 fritagelser i nogle kommuner henlagt til administration på baggrund af principbeslutning. Andre kommuner har valgt at de skal fremlægges politisk hver gang. Kommunen kan desuden vælge kun at give fritagelserne for et år ad gangen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

21 Sagens tidligere behandling Beslutning i Økonomiudvalget den Udsat, med henblik på tilvejebringelse af yderligere beslutningsgrundlag. Bilag - Oversigt over ejendomme 8 - Fritagelse for betaling af ejendomsskat Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Beslutning Økonomiudvalget den Der var enighed om, at Hørsholm Kommune som udgangspunkt ikke vil give give fritagelse for betaling af grundskyld. Der var endvidere enighed om, at den endelige beslutning afventer administrationens udarbejdelse af oplæg om, hvem der generelt kan opnå fritagelse for betaling af grundskyld og under hvilke betingelser en tidligere meddelt grundskyldsfritagelse kan inddrages. Økonomiudvalget Torsdag den Side 21

22 Økonomiudvalget Punkt: 147 Acadre sagsnr.: 08/11876 Journalnr.: Sagsforløb: I08 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Lomholt Almene lejeboliger - status for 2007 Resume Økonomiudvalget besluttede på møde i 2007, at der udarbejdes en årlig status for kommunens anvisning af almene lejeboliger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til lov om almene boliger 59 stiller de almene boligselskaber 25% af ledige familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Hørsholm almennyttige Boligselskab stiller yderligere 25% til rådighed for at få en mere afbalanceret beboersammensætning i de enkelte almene afdelinger. Det er Borgserservice (BOS), der varetager denne opgave, og det er formanden for Socialog Sundhedsudvalget, som træffer den formelle afgørelse på de enkelte ansøgninger om optagelse på akutlisten. I 2007 har administrationen foretaget sagsbehandling af 96 konkrete boligansøgninger. Derudover har der været en række telefoniske forespørgsler fra borgere bosiddende i kommunen og fra borgere fra andre kommuner. Antallet af anvisninger har været følgende: År: Antal anvisninger Økonomiudvalget Torsdag den Side 22

23 Af de 50 lejeboliger blev 42 lejeboliger anvist gennem HAB og 8 lejeboliger gennem Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo. Primo 2007 var 49 borgere skrevet op på akutlisten. P.t. er 57 borgere skrevet op på akutlisten med følgende behov: 7 borgere til ungdomsbolig 17 borgere til en bolig på 2 værelser 6 borgere til en bolig på 2-3 værelser 7 borgere til en bolig på 3 værelser 11 borgere til en bolig på 3-4 værelser 8 borgere til en bolig på 4 værelser Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget besluttede på dens møde den 22. januar 2007, at udvalget skal have en årlig status for kommunens anvisning af lejebolig. Statussen skal gives både for de 25% af boligerne, som fordeles efter boligsociale formål, og en særskilt status for de boliger, som kommunen fordeler efter andre kriterier. Det skal bemærkes, at alle boliger igennem en årrække er blevet anvist efter ens kriterier, hvorfor den ønskede opdeling ikke er meningsfuld. Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Beslutning Økonomiudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 23

24 Økonomiudvalget Punkt: 148 Acadre sagsnr.: 08/12296 Journalnr.: Sagsforløb: P10 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2008 og frem - 2. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2008 og frem. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager kvartalsopfølgningen til efterretning, samt at effekten af den nye udgiftspresberegning medtages i den videre budgetproces Sagsfremstilling Der er udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2009 og frem. På nuværende tidspunkt ser det ud til at antallet af nul-årige 1. januar 2009 vil komme til at ligge omkring det antal, der fremgår af den prognose, Økonomiudvalget vedtog 7. marts Derfor har administrationen valgt ikke at justere på de forudsætninger for fertiliteten, der ligger til grund for prognosen. Revisionen af boligudbygningsplanen samt justeringen af forudsætningerne vedrørende indflytningsmønstrene for nybyggerierne foretaget på baggrund af de seneste oplysninger om byggeritype, boligstørrelser etc. har medført en ændring i den forventede udvikling i antallet af borgere fordelt på aldersgrupper, samt forskydninger mellem aldersgrupperne. På denne baggrund har administrationen foretaget en ny udgiftspresberegning. Resultatet af den nye udgiftspresberegning er samlet set en mindreudgift på 9,3 mio. kr. i budgetperioden. Hovedårsagen til nedjusteringen er, at der i de oprindelige beregninger var forudsat nogle korrektioner af budgettet i 2008 for hjemmepleje og plejehjem, som ikke foretages. Der er således tale om en teknisk ændring af forudsætninger og ikke en markant Økonomiudvalget Torsdag den Side 24

25 afvigelse fra den oprindelige prognose. Administrationen foreslår at korrektionerne medtages i den videre budgetproces Økonomi/personale Effekten af den nye udgiftspresberegning på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel. Kvartalsopgørelsens effekt på udgiftspresset Beløb i hele kr Institutioner for børn og unge Folkeskolen SFO Privat og efterskoler Hjemmepleje, pjejehjem og dagcentre Hjælpemidler Boligydelse I alt Bilag - Beflokningsprognose 2009 og frem - 2. kvartalsopgørelse - Boligudbygningsplan for befolkningsprognose - 2. kvartalsopfølgning_ Sammenligning mellem DST s og HK s befolkningsprognose - Befolkningsgrupper vist på geografiske områder Beslutning Økonomiudvalget den Kvartalsopfølgningen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 25

26 Økonomiudvalget Punkt: 149 Acadre sagsnr.: 08/11326 Journalnr.: Sagsforløb: Ø09 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter i 2008 Resume Administrationen har foretaget en opfølgning på gennemførelsen af anlægsprojekter i Opfølgningen viser et forventet forbrug på ca. 43,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget på 46,3 mio. kr. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Finanslovsaftalens parter har valgt at indføre en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet ved overskridelse af de budgetterede brutto-anlægsudgifter. Der er derfor et krav om, at kommunens vedtagne budget for bruttoanlægsudgifter på 46,3 mio. kr. bliver overholdt. I henhold til "Principper for økonomistyring i 2008" har Administrationen foretaget en opfølgning på gennemførelsen af anlægsprojekter i Opfølgningen viser, jf. bilag 1, et forventet mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i 2008 i forhold til det vedtagne budget for bruttoanlægsudgifter. På baggrund heraf er det Administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at foretage en prioritering af, hvilke anlægsprojekter der skal fremmes til gennemførelse i 2008, herunder hvilke andre der skal udskydes til afholdelse i 2009 og frem. Det videre forløb: Økonomiudvalget Torsdag den Side 26

27 I forbindelse med budgetrevision 3 vil der ske en fornyet gennemgang af de budgetterede anlægsprojekter i 2008 med henblik på at sikre indarbejdelse af "overførte" anlægsprojekter i 2009 budgettet. Bilag - Oversigt over anlægsmidler 2008 Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Beslutning Økonomiudvalget den Sagen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 27

28 Økonomiudvalget Punkt: 150 Acadre sagsnr.: 08/11326 Journalnr.: Sagsforløb: Ø09 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Line Becher Første budgetopfølgning på serviceudgifter Resume Administrationen har gennemført den første af 3 budgetopfølgninger på serviceudgifterne. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug i 2008 på serviceudgifterne i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. svarende til 0,49 % af serviceudgiftsbudgettet. Resultatet er behæftet med stor usikkerhed, hvorfor Administrationen har gjort sig nogle overvejelser om processen i forhold til de fremtidige budgetopfølgninger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter resultatet af opfølgningen på serviceudgifterne tager resultatet til efterretning tager administrationens overvejelser om forløbet af de fremtidige opfølgninger på serviceudgifter til efterretning Sagsfremstilling En overholdelse af de budgetterede serviceudgifter i 2008 er nødvendig for at undgå modregning i næste års bloktilskud jf. de tiltag partierne bag finansloven for 2008 har taget for at sikre, at kommunerne samlet set overholder budgetterne. I henhold til "Principper for økonomistyring i 2008", der blev godkendt i Økonomiudvalget den 3. april 2008, har Administrationen gennemført en budgetopfølgning på serviceudgifterne. Budgetopfølgningen er den første i en række af tre. Der foretages yderligere en opfølgning på serviceudgifterne i forbindelse med budgetrevision 3 og primo oktober 2008 med udgangspunkt i faktisk forbrug ultimo september. Økonomiudvalget Torsdag den Side 28

29 Det vedtagne budget 2008 på serviceudgifter er ca. 984 mio. kr. En gennemgang af tilbagemeldingerne fra de budgetansvarlige viser, at der samlet set er en forventning om et merforbrug i forhold til vedtaget budget 2008 på i størrelsesordenen 4,8 mio. kr. svarende til 0,49 % af serviceudgiftsbudgettet 2008 jf. tabel 1: Tabel 1: Forventet realisering af budget på serviceudgifter 2008 Forventet Vedtaget budget 2008* Forventet mer/mindr e forbrug* realiseret budget 2008* Direktørområde Teknik og Miljø Direktørområde Børn og Kultur Direktørområde Social og Sundhed DFS I alt *Der er afrundet til nærmeste kr. På Direktørområde Teknik og Miljø forventes det vedtagne budget at blive realiseret. På Direktørområde Børn og Kultur ses et merforbrug på 3,8 mio. kr. Heraf vedrører ca. 2 mio. kr. disponerede overførsler til projekterne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse. 1,2 mio. kr. er til merforbrug på løn, vedligeholdelsesprojekter igangsat i 2007 og ledelsesudvikling. Godt 0,6 mio. kr. er til projekter igangsat i 2007 vedrørende overgang til RFID-teknologi og overgang til driftsafvikling af biblioteksserver. På Direktørområde Social og Sundhed forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., der vedrører løn til Plejeboligerne Sophielund. 0,1 mio. kr. vedrører et merforbrug til kørsel med Selmersbos brugere. Hvad angår den økonomiske situation på Margrethelund har administrationen gennemført en indledende analyse, som viser, at der er risiko for en væsentlig budgetoverskridelse i Dette har afstedkommet, at Social- og Sundhedsudvalgets på mødet den 26. maj 2008 besluttede, at administrationen skal arbejde videre med en belysning af problemstillingen og af handlemuligheder. Direktørområde Fælles Sekretariater (administrationen) forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. bl.a. som følge af en mere realistisk fordeling af de afsatte midler til projektet Fastholdelse og rekruttering. Konklusion: Det er Administrationens vurdering, at resultatet af den første opfølgning på serviceudgifter er behæftet med stor usikkerhed. Usikkerheden kan primært tilskrives, at de tilbagemeldinger, som datagrundlaget bygger på, har meget forskellig karakter. Endelig er Økonomiudvalget Torsdag den Side 29

30 det Administrationens vurdering, at notatet Principper for økonomistyring 2008 ikke er blevet kommunikeret tilstrækkeligt ud i organisationen, hvilket har haft betydning for forståelsen af opfølgningens karakter og nødvendighed. Baseret på det nuværende grundlag er det Administrationens vurdering, at kommunens økonomiske situation i forhold til de budgetterede serviceudgifter i 2008 er på ret kurs, også jf. Økonomisk Orientering forelagt Økonomiudvalget den 15. maj Der er således ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at tage initiativ til yderligere stramninger. Det videre forløb: Jf. "Principper for økonomistyring i 2008" skal der i 2008 gennemføres tre budgetopfølgninger på serviceudgifterne. I oplægget er det forudsat, at de to første opfølgninger tidsmæssigt følger budgetrevision 2 og budgetrevision 3, mens den tredje opfølgning på serviceudgifterne finder sted i efteråret. Administrationen vil gennemføre følgende procesforbedringer med henblik på at tilvejebringe et mere kvalificeret datagrundlag: Øge fokus på kommunikationen ud i organisationen vedrørende Principper for økonomistyring i 2008 med henblik på at sikre en mere ensartede tilbagemeldinger. Bl.a. vil direktørerne inden sommerferien gå i en tættere dialog med lederne om budgetopfølgningens karakter og vigtigheden af en præcis tilbagemelding. Skabe en tættere kobling til budgetrevision 3 hvilket betyder, at afdelingscheferne (i stedet for hver enkelt budgetansvarlige) får ansvaret for opfølgningen. Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Beslutning Økonomiudvalget den Budgetopfølgningen på serviceudgifter blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 30

31 Økonomiudvalget Punkt: 151 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: Sagsforløb: P07 ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering august 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo august Status for forbruget til og med august 2008 viser på de overordnede tal, et merforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 623,9 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 1.119,7 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 55,7 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 574,8 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 1.023,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 56,2. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 15,0 mio. kr. opgjort ultimo juli Ud af et helårsbudget på 83,5 mio. kr. (incl. overførsler fra 2007 til 2008) svarer dette til en forbrugsprocent på 18,0. Der er et restbudget på i alt 68,5 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo juli 2008 er 55,7 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 48,9 pct. (TMU Økonomiudvalget Torsdag den Side 31

32 skat) til et maksimum på 60,8 pct. (BSU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo juli 2008 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugs-pct. Normeret budget** Mindreforbrug (-) i kr. af norm. budget Mindreforbrug (-) i pct. af norm. budget -16,1 TMU - skat 34,2 69,9 48,9% 40,8-6,6 TMU - bruger -34,4-10, BSU 247,7 407,3 60,8% 237,6 10,1 4,2% SSU 201,5 380,3 53,0% 221,8-20, % 3-9,1% KFU 34,3 59,2 58,0% 24,7 9,6 39,1% BEU 26,0 42,9 60,6% 25,0 1,0 3,9% ØU*** 80,1 160,2 50,0% 93,4 I alt 589, ,2 53,1% I alt, ekskl. det brugerfinansierede -19, -3,0 623, ,7 55,7% 643,3 område 5 % Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 58% af helårsbudgettet (7 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab -13, 3-14,2 % I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene forbruger ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 584,4 mio. kr. opgjort ultimo juli Det svarer til 52,19 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 623,9 mio. kr. Samlet set er der ultimo juli 2008 et periodiseret merforbrug på 39,5 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo juli 2008 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af per. budget Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget TMU - skat 34,2 34,5-0,3-1,0% TMU - bruger -34, BSU 247,7 213,1 34,5 16,2% SSU 201,5 195,6 5,9 3,0% KFU 34,3 33,1 1,2 3,6% BEU 26,0 24,2 1,8 7,4% ØU* 80,1 83,7-3,6-4,3% Økonomiudvalget Torsdag den Side 32

33 I alt I alt, ekskl. det brugerfinansiered e område 589, 5 623, , Anm.: * Herunder Redningsberedskab 4 39,5 6,8% På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret mindreforbrug på 0,3 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 34,5 mio. kr. De 25,2 mio. kr. ligger på Undervisning. Dette skyldes at afregningen til staten for privatskoleelever er afregnet tidligere end sædvanligt. Afregningen er på 26,4 mio. kr. Institutioner for børn og unge viser et merforbrug på 7,8 mio. kr. I BOF 3 vil der blive søgt tillægsbevillinger for 4,9 mio. kr. til dækning af merindskrivning i de første to kvartaler af 2008, samt en regulering af mellemkommunale betalinger da der er sket et fald på 49 udenbys børn som følge af lukning for tilgang. Børn og unge med særlige behov viser et merforbrug på 2 mio. kr. I BOF 3 vil der blive søgt om tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. som følge af øget pres på specialundervisningsområdet. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget vedrører fortrinsvis Sundhed, ældre, og er et resultat af forøgede udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger og sygdom. Ved BOF 3 vil der blive søgt om tillægsbevillinger til området, med delvis finansiering via udgiftsprespuljen på pol. omr. 80. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 1,2 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 1,4 mio. kr. som følge af øgede udgifter til introduktionsprogram for asylansøgere. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Anlæg Ud af et budget i 2008 på 83,5 mio. kr. (incl. overførsler fra 2007 til 2008) er der ultimo juli 2008 bogført anlægsudgifter for 15,0 mio. kr. Ud af et budget i 2008 på 61,8 mio. kr. er der ultimo juli 2008 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 1,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 102,0 mio. kr. opgjort ultimo juli 2008 jf. graf nedenfor. Økonomiudvalget Torsdag den Side 33

34 Tabel 3 viser tillægsbevillinger i 2008 fordelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Tillægsbevillinger på serviceudgifter Øvrige tillægsbevillinger Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - genskabelse af badestrand ØU Rungsted badestrand - driftsudgifter i badesæson 2008 TMU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Overførsler fra 2007 til 2008 ØU Plejeboligbyggeri Kokkedal V. ØU Budgetrevision 2 ØU Økonomiudvalget Torsdag den Side 34

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere