Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november J. nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:"

Transkript

1 Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fej lbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 28. juni har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 11. oktober 2012 Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand 2012 og afsluttet den 11. oktober Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 19. december2012. der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fej ibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 TEKNISK RE S ON AF TILSTA&IDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG I VI I I I FOR BESOKEOE BYGMNGSSAGKYNDIGE Forside Revis jo nsove rs jgt Kontroleftersvn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion Igangværende Få skader 28. februar 2012 Ukendt Opfølgning på sanktion 19. maj 2010 Retvisende Antal rapporter 29. januar 2010 Godkendt Særlige oplysninger 3. december2009 Påtale 2. december2012 Stikprøve 6. januar 2009 Godkendt Mange karakterer 8. maj 2008 Godkendt Andet 26. januar 2007 Godkendt Andet 26. januar 2007 Godkendt ii Ko nta kto plys n i nge r Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd i Ja ig(bs) Syns-og skønsmand Sagsbehandler i Nævnssekretariat et Ja Nej Ejendommen Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer i Ja Ejendommens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra vej (vestfacade) Oversigtsbilleder 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger

3 Litra A set fra have ( østfacade) Litra B (carport) ved sydgavl på litra A Litra B (udhus) Sagsforl Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 29-jun-i 2 13:11 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 29-jun-12 13:11 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 05-sep-12 16:35 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hei i 5. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 2

4 05-sep-12 16:35 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 19-sep-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 28-sep-i 2 11:34 Kontrolrapport udarbejdet 01-okt-12 15:00 Høring iværksat 10-okt-12 15:01 Bygningssagkyndig kommenteret høring 11-okt-12 12:25 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 12-okt-12 08:33 Kontrolrapport godkendt af NS 22-nov-12 11:14 Indstilling til nævn 03-dec-12 10:41 Indkaldelse til nævnsmøde Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Fejlangivelse Jvnf. HB , er den bygningssagkyndige forpligtiget til at undersøge, om der er A3 udarbejdet andre tilstandsrapporter for ejendommen inde for de seneste 6 år. Hvis der ikke er en tilstandsrapport inde for de seneste 6 år skal det oplyses. Punktet må aldrig være helt ubesvaret. Vægten omfatter øvrige fejl under Følgende materiale forelå. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Energ imærke Fejlangivelse Bygningssagkyndig Andre bygningsoplysninger Fejlangivelse Bygningssagkyndig Jvnf. HB , er den bygningssagkyndige forpligtiget til at undersøge, om der er udarbejdet energimærke for ejendommen. Hvis et nyt mærke er under udarbejdelse, skal dette_også_fremgå._punktet_må_aldrig_være_helt_ubesvaret. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Jvnf. HB kap : Såfremt der foreligger relevante bygningsoplysninger, så som eksempelvis tegninger, skal dette fremgå under dette punkt. Tilsvarende skal det anføres såfremt der ikke findes relevant materiale. Punktet skal altid besvares. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 3

5 Gulve Termoruder Bygningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus H ustype Murermesterhus/Bedre Byggeskik Ejendommen Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Bwtto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelse B Carport C Udhus/skur 1982 i Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - ikke kunne besigtiges? under tæppebelægning 1. sal er ikke besigtiget. i 3. Bemærkninger til Ja: A - er besigtiget visuelt. Der tages generelt forbehold for evt, punkterede ruder ud over termoruder? de rapporten nævnte. Fejlangivelse Jvnf. HB kap er der tilladt fri tekst for angivelse af forbehold for punkterede Al termoruder. Men det skal understreges, at BS forbehold skal være begrundet i specifikke omstændigheder (eks. vinduers tilsmudsning, eller vejrliget) og ikke må bære præg af at være for generelt, så de kan skabes usikkerhed om, hvorvidt termoruder overhovedet er besigtiget. Dette vurderes at være tilfældet i BS aktuelle tekst. Mindre formel fejl. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 4

6 Bygning A (Beboelse - 98m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 K2: Tagbelægning, som tegl fra opførelsen, fremstår overvejende intakt, dog ses mørtel under Tagbelægning/rygning tagrygning delvis løs og enkelte tegl med skår og afskalninger. Note: Almindelig vedligeholdelse må generelt forventes. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2: Zinktagrender over gavle er generelt noget slidte og med tæringer. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 5

7 1.11 Ventilation Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 6

8 Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skadelmangel: Tagrum er opført uden kontrolleret ventilation i henhold til både nu - og da gældende regler. Note: Der kan dog ikke umiddelbart ses skadeudvikling som følge af den manglende ventilation, - udover gråmelering i taglægter, da tegltaget i en vis udstrækning ved diffusion skaber termisk balance i tagrummet. (unormal opfugtning kunne ikke måles som følge af årstiden). Ved ændret brugeradfærd i huset, kan der skabes ubalance af fugtforholdene i tagrummet, som kan medføre fugtbetinget skadeudvikling i tagkonstruktion. Karakter: Kl (under nuværende tilstand) 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 7

9 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Omkostninger til etablering af ventilation til tagrum vurderes under kr Området er et OBS punkt som forventes at have en bygningssagkyndiges opmærksomhed_-_hvilket_er_skærpende_for fejlvægtningen. Forholdet har været sådan i min. 40 år uden følgeskader. At den manglende ventilation har eksisteret i mange år, er ikke en garanti for at det bliver A4 ved med at være problemfrit. Ændrede brugeradærd hos en ny køber kan ændre radikalt på forholdene. Et fejlbehæftet forhold skal altid registreres med en anmærkning. Evt, med en notebemærkning om at forholdet hidtil ikke har ført til et skadesforhold. Vurderingen fastholdes. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 8

10 1.12 Isolering Inaen bemærkninaer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Efter isolering i tagrum er mangelfuld og mangler tilretning. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Den_sagkyndige_har ikke kommenteret dette_punkt Gangbro Kl: Gangbro i loftrum er ikke gennemført. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 9

11 1.15 Andet Ingen bemærkninger 15. Januar :49 : Godkendt uden bemærkninger 10

12 Fejlangivelse A4 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 11

13 r Beskrivelse af skadelmangel: Loftiem er en ældre loftiem uden tætlukkende anslagslister. Note: Varm og fugtig rumluft kan trænge uhindret op og medføre kondens i tagrum i vinterhalvåret, risikoen for kondensdannelse er specielt udtalt her, da der mangler kontrolleret ventilation i tagrum, samt den omstændighed at der er et tagvindue umiddelbart over loftiem. Erfaringsmæssigt vil glasset give anledning til massiv kondensdannelse - hvilket der også er spor efter i det aktuelle tilfælde. Ligesom der kan ses større fugtaftegninger på underside af tegl i området over loftiem. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Loftiem i nedsænket loft er rigtig nok uden tætning, dog er den oprindelige loftiem over med 100 mm mineraluld lagt ud over så risiko for opstigende kondens syntes ikke eksisterende og forholdet har været sådan i mindst 35 år uden følgeskacier. Jeg syntes umidderbart, at vi er meget langt ude i teorien, her er tale om en ældre ejendom. At den utætte loftiem har eksisteret i mange år, er ikke en garanti for at det bliver ved med A4 at være problemfrit. Ændrede brugeradærd hos en ny køber kan ændre radikalt på forholdene. Et fejibehæftet forhold skal altid registreres med en anmærkning. Evt, med en notebemærkning om at forholdet hidtil ikke har ført til et mærkbart skadesforhold. Vurderingen_fastholdes Bemærkninger til K2: Skorstenspibe er med diverse løse fuger og løs inddækning mod tegl. skorsten 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 12

14 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Udvendigt murværk fremstår med enkelte mindre revner bla. forneden ved hoveddør og mod øst. Note: Almindelig vedligeholdelse må forventes. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre 1(2: Liste udvendigt ved hoveddør er med lidt råd mod repose. 3.2 Vinduer 1(2: Tagvindue i loftrum er noget rusttæret. 3.2 Vinduer K2: Termorude i tagvindue er punkteret. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 13

15 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 14

16 Fejlangivelse A5 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 15

17 hvilket Beskrivelse af skadelmangel: Oplukkelige vinduer i gaviværelser på 1. sal har kun en åbningslysning på 41,5 cm mellem karm og fast lodpost, hvilket ikke opfylder gældende krav til en redningsåbning, som er 50 cm. Note: Det vurderes dog at lysningsåbningens bredde vil give mulighed for anvendelse som flugtvej for de fleste. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Omkostninger til etablering af oplukkelige lodposter vurderes under kr Området er et OBS punkt som forventes at have en bygningssagkyndiges opmærksomhed - er skærpende for fejlvægtningen. Bygningssagkyndig Forholdet har været sådan siden opførelsen af ejendommen. Som tidligere nævnt skal alle fejlbehæftede forhold anmærkes uanset om de har eksisteret i mange år. EN god redningsåbning er trods alt rart at have tilgængelig når/hvis det brænder. Vurderingen fastholdes. A5 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 16

18 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Sokkel er med enkelte mindre revner mv. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 17

19 - Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er mindre svindrevner i sokkelpuds som specielt ses på nordgavl. Note: Sokkelpudsen sidder generelt godt til underlag. Der vurderes derfor ikke risiko for at indtrængende fugt ved revner kan forvolde frostafskalninger. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 18

20 også Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HG afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse at ejendommen. Bygningssagkyndig Feilens væat: Da skadeforholdet er nævnt, er der kun tale om en mindre formel fejl. Der var mindre revner jævnt fordelt, derfor er det beskrevet sådan. Alle skader skal være præcist stedfæstet - hvis man vurdere der er tale om partielle revner på sokkel mod alle verdenshjørner - så er det det der skal anføres. Vurderingen fastholdes. 4.3 Udvendige trapper K2: Fliser på hovedtrappe har delvis manglende vedhæftning til underlaget og enkelte er med revner. 4.3 Udvendige trapper K2: Kældertrappe er med diverse revner bla. mod fundament. Al 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 19

21 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.1 Gulvkonstruktion IInrin hmrknincier Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadei mangel: Der er mangelfuld vedhæftning af flere gulvklinker i gangbaneareal i kælderrum ved trappen til stuen. Note: Vedhæftningsslippet vurderes at være i et omfang, som giver risiko for at en hård punktvis belastning kan forårsage revner i både fuger og klinker. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Omkostning til udbedring at klinker med vedhæftningsslip vuredes til under kr Genereret HE- r Kontrolrapport status Side 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 20

22 Bygningssagkyndig Gulvfliserne i kældergang har ligget der i ca. 30 år ifølge sælger så risiko for brud syntes ikke umiddelbart tilstæde. Men ok, burde havde nævnt dog syntes karakteren K2 overdrevet, her er tale om enkelte fliser. Da der er en potentiel risiko for at en skade kan opstå, da vedhæftningsslippet var ret markant, skal karakteren K2 anvendes. Vurderingen fastholdes. A3 5.4 Indvendig K2: Træbeklædning på ydervægge i del af kælder bla. værelse er med deformationer efter beklædning fugtpåvirkning. Note: Anbefales generelt fjernet. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- Kl: Gulvfliser på badeværelse har delvis manglende vedhæftning til underlaget. belægning 6.2 Vægkonstruktion/- K2: Vægfliser på badeværelse og toilet har delvis manglende vedhæftning til underlaget. belægning 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 21

23 6.7 Rumaftræk Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 22

24 Fejlangivelse A3 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 23

25 Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler permananent rumaftræk fra både gæstetoilet i stueetage, samt fra badeværelse i kælder. Der er dog oplukkeligt vindue for frisk luft begge steder. Note: Manglende permanent rumaftræk kan udover at give dårligt indeklima, være medvirkende til forhøjet luftfugtighed og dermed give vækstbetingelser for skimmesvamp. - Hvilket dog ikke kunne konstateres i det aktuelle tilfælde med nuværende bebeoere. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Flisegulv i entre lagt på træ har stedvis manglende vedhæftning til underlaget. II 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 24

26 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.2 Vægbeklædninger Ingen bemærkninger 15 januar :49 Godkendt uden bemærkninger 25

27 Fejlangivelse - C13 Beskrivelse af skadelmangel: Der er monteret Selotex plader indvendigt på ydervægge i hele stueetagen. Ved stikprøvevis kontrol, kan der dog ikke måles unormal forhøjet fugtighed i pladerne. Note: Selotex plader (blød masunite) har ikke været tilladt at anvende som pladebeklædning i boliger siden 1967, som følge af deres brandbarhed. Plader opsat før er dog fortsat lovlige. Da pladerne er meget diffussionsåbne, medføre de i stor udstrækning at varm og fugtig rumluft trænger gennem materialet og kondensere på de oftes kolde ydervægge de er opsatte på. Hvorved der skabes vækstbetetingelser for skimmelsvamp, som oftes ses når beklædning demonteres. Karakter: K2 (da der er risiko for udvikling af skimmelsvamp) Genereret HF-n Kontrolrapport status Side 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 26

28 VVS Tø Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Forbedringsomkostninger vurderes i området kr ,-. Det er skærpende at det er et område som bør have den bygningssagkyndiges opmærksomhed. Dog er det formildende at der pt ikke kan måles forhøjet opfugtning. Derfor væqtes feilen midt i niveau C. Der er ikke tale om hele stueetagen, der var ingen plader i køkken, toilet og gang hvilket udgør Ca. 50% af stueetagen, så overslagsprisen virker noget høj. Burde dog have været nævnt, plejer ellers altid at gøre det, dog ikke med karakteren K2 som ikke giver nogen mening. K2 er en alvorlig skade som ikke giver skader på andre bygningsdele, så her er vel tale om Kl eller K3 og da der ikke kunne måles fugt og tegn på tølgeskader er der vel tale om Kl. Forholdet har vel været sådan i Ca. 50 år. Ja det er korrekt at der kun var tale om Celotex plader i de to stuer, men de udgør over Cl 3 halvdelens af etagearealet, så prisoverslaget startende fra kroner vurderes korrekt, da demonteringen involvere EL - - og Maler. K2 gives fordi der er en oervejende sandsynlighed for skimmelvækst på indersiden at ydervæggen bag Celotexpladerne - Dette forhold kan forværres markant ved ny brugeradfærd med flere beboere. Selvom det ikke umiddelbart er synligt, eller registrerbart ved fugtmålning, er det ingen garanti for, at der ikke allerede er en skade (skimmelvækst bag pladerne). Vurderingen fastholdes. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A 10.1 Funktion UN: Bagvange på kældertrappe er noget rådskadet, hvilket kan skyldes opstigende grundfugt eller utæthed fra badeværelse, som dog ikke kunne lokaliseres. I 1. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger II 15. Januar :49 Godkendt uden bemærkninger 27

29 11.1 Vandinstallationer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er kraftig tæring på rørbøjning på vandisnstallation i depotrum ved væg op mod fyrrum i kælder. Note: Tæringen virker fremskredent og der er risiko for et pludseligt rørbrud inden for overskuelig tid med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Den saakvndiae har ikke kommenteret dette nunkt. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 28

30 11 i Vandinstallationer Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 29

31 Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skadelmangel: Der er anvendt galvaniseret jernrør efter kobberrør i vandstrømmens retning ved tapsted i vaskekælderen, hvilket medfører risiko for galvanisk tæring og dermed rørbrud. Note: Udover overfladerust på T stykke kunne der ikke umiddelbart spores gennemtæring, men risikoen for skadeudvikling er nærliggende. da installationen befindersig i et rum med klinmkebelægning, samt lige over et gulvafløb, vurderes ikke risiko for følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Da galvanisk tæring ofte kan føre til pludselige og større vandskader, er det er område der forventes at have en bygningssagkyndiges skærpede opmærksomhed. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 30

32 Bygningssagkyndig Udbedringsomkostningerne er dog ubetydelige (< kr ). Det er umiddelbar ikke altid muligt, at se småting i en beboet ejendom da der tit er en del oplagring, dog skulle forholdet selvfølgelig beskrives hvis det var muligt. Nej det skal medgives, at det ofte kan være vanskeligt at registrer alle forhold, derfor er der_også_en_vis_ramme_for acceptable_forseelser A4 is. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 31

33 Bygning B (Carport - 15m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.0 Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge 1ï 7lngen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B 3.2 Vinduer I K2: Vinduer i udhus er med oorøsitet i underste dele oa manaler aenerelt vedliaeholdelse. 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 32

34 Godkendt Bygning C (Udhus/skur - 13m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning!skorsten i bygning Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning C 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl <2 K3 UN NOTE 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X 1 3 X 2 Ydervægge x i x 3 Vinduer og døre x 4 4. Fundamentisokler x i 2 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i 0 6, Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 1 7. Gulvkonstruktion og gulve 8. Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser x 10. Indvendige trapper 11 VVS-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Bygning, som grundmuret enfamiliehus i 1 etage med udnyttet tagetage og kælder, fremstår overvejende uden væsentlige fejl eller skader i rimelig god stand. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din eendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 35 år. I hvilken periode har du boet på ejendommen? 35 år. 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Ombygning af køkken i udskiftet tag, Ijernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: - kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej 15. januar :49. uden bemærkninger 33

35 - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej -gulve? Nej -tage Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Lille utæthed i tagrende mod nord. 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ja, Oprindelig lerdrænsledninger under kældergulv. 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Ja, En dør i kælder skraber mod åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er gulvet. utætte over for nedbør)? 8._Lofterhtageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (feks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af WS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Ja, Kloakrør mod vest - er etableret strømpe -foring Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 15. januar Godkendt uden bemærkninger 34

36 Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A B B B B C C C C 2.0 Ydervæ ge A A A B Sadeltag Hariebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Tegl Skorsten - Muret Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Plastplader Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Tagpap/tagctugo Hulmur Formur - Tegl/kalksandsten Bsgmur - Tegl/kalksandsten Træ B Formur - C Træ C Formur - Andet. Type Træ Andet. Type Træ Fejlangivelse Der mangler angivelse af, at der forekommer let pladevæg på mdv. side af ydervægge Al Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3.0 Vinduer og døre A Træ C Træ 4.0 Fundament/sokler A Beton B Andet, Type Sokkelsten C Beton 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Kælder A Støbt i beton 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A A Vægkonstruktioner, uorganisk Gutvkonstruktioner, uorgsnisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A A A A Gulv på strøer eller bjælker væg-til-væg tæppe Klinkegulv på beton Klinkegulv på træ 8.0 lndervæ 9ge/skillevægge A lnder./skillevægge - Murværk 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 35

37 00 i) i) (0 -QQ cd Q I D Cl) (i) 0 Cl). CD CD - Cl) n CD = - CD CD Ci) CD m i) 0 j.

38 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 48 7% ikke angivet ikke angivet 44 Bygningssagkyndig 0 7% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og Skønsmand 48 7% ikke angivet ikke angivet 44 Nævnssekretariatet 0 7% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar i Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Nævnssekretariatet Ikke angivet Lav ikke angivet som ovenfor Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig Nævnssekretariatet øvrige forhold ikke angivet 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 37

39 Nævnets afgørelse 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 38

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors ide. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Påtale 26. maj 2016 Skrivebordskontrol 8. maj 2008

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen 1SL RE S bqi A F T I I ST A DS RAPPORTER DISCIPLINÆR- 00 I UN I I\ VI I P1 1k I I I... MIN IN FOR RFSKIFROE BYRNNGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja

OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE V S O I I FM AF T LSTA DSRAPPORTEN I IM OR ESIIKKEDE BYGNINGSAGKYNDIGF Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning

Læs mere

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN

OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE VI S ON I AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIFEDE BYGNINGSSAKYNOIC.R Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium øjslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på

Læs mere

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja

DISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-maiI Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK RE S ON AF T LSTA SRAPPORTEN ISCIPUNÆR OG I V I I I P1 FOR SOFOR BYGNINGSSAGKYNIGE Fors i de Rev is jo sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 10. oktober 2012. J. nr.: Dato: 1. oktober 212 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendom men TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 27. maj 2013 Advarsel 26. maj 2016 Opfølgning på sanktion

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

2. juli 2012. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REhISIOkI DISCIPLINÆR OG I V I I 1 l AF T LSTANDSRAPPORTEN I FOR RSKIKKEDE RYGNINGSSÅGYNDGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Andet: Opfølgning

Læs mere

2. marts 2010 Godkendt

2. marts 2010 Godkendt ..... Stikprøve DISCIPLINÆR. OG TEKNISKI RE S ON V I I AF T LSTA DSRAPPORTE I P1 P1 FOR BRSKIKKFD& BYGNINGSSAGKYNDGF Fors i de Revision sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende

Læs mere

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revision sove rs igt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Fors i de Revision sove rs igt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013 Fejlbehæftet (uden sanktion) Opfølgning på sanktion

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Forside. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen I I TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved. Bagergade 40 B 5700 Svendborg 62216979. 20222745 (Mobil) Ny Munkegade 10 8000 Århus C TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 5. februar 2016 Påtale 4. februar 2019 H-13-00667-0147 Opfølgning

Læs mere

Kontaktoplysninger. Ejendommen

Kontaktoplysninger. Ejendommen . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion 24. juni 2013 Påtale 23. juni

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup. Sælger: Pernille Byberg-Hansen. Adresse: Lyngbyvej 77 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Lyngbyvej 77, 8472 Sporup Sælger: Pernille Byberg-Hansen dresse: Lyngbyvej 77 Post nr. og by: 8472 Sporup Rapportdato: 22-01-2015 Sag nr.: B-20145864 Kommune-

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd. Ja. skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et . Stikprøve TEKN ISK REVISION AF TI LSTAN DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR. OG KLAGENÆVNET FOR Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium IAfslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve 27. maj 2013

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 13. juli 2012. Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Vestre Teglgade 10, 4. sal 2450 København SV KLAGESAG REF: 13123 Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-14-01005-0007 Opfølgning på sanktion 14. april 2014 Fejlbehæftet (uden sanktion) H-13-01005-0088

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: rnst Claus Clausen dresse Poppelvej 11 Postnr. 3600 Dato 18-08-2009 By Frederikssund Udløbsdato 18-02-2010 Kommunenr./jendomsnr. 250-2518 Matrikel/jerlav: 1D Frederikssund Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

Dato: 25. januar 2013. J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 16-10-2012. Lb. nr. H-12-02674-0048. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Per Østergaard dresse Østervænget 28 Postnr. 6710 Dato 16-04-2012 By Esbjerg V Udløbsdato 16-10-2012 H-12-0-0048 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-192219 Matrikel/Ejerlav: 6DE Hjerting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012 for ejendommen Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen dresse Højgårds Vænge 3 Postnr. 2880 Dato 17-01-2012 By Bagsværd Udløbsdato 17-07-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-60624 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere