Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november J. nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:"

Transkript

1 Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fej lbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 28. juni har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 11. oktober 2012 Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand 2012 og afsluttet den 11. oktober Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 19. december2012. der var underrettet om muligheden for fremmøde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten er veldokumenterede, og at afvejningen er foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Tilstandsrapporten vurderes samlet set at være fej ibehæftet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

2 TEKNISK RE S ON AF TILSTA&IDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG I VI I I I FOR BESOKEOE BYGMNGSSAGKYNDIGE Forside Revis jo nsove rs jgt Kontroleftersvn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Opfølgning på sanktion Igangværende Få skader 28. februar 2012 Ukendt Opfølgning på sanktion 19. maj 2010 Retvisende Antal rapporter 29. januar 2010 Godkendt Særlige oplysninger 3. december2009 Påtale 2. december2012 Stikprøve 6. januar 2009 Godkendt Mange karakterer 8. maj 2008 Godkendt Andet 26. januar 2007 Godkendt Andet 26. januar 2007 Godkendt ii Ko nta kto plys n i nge r Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd i Ja ig(bs) Syns-og skønsmand Sagsbehandler i Nævnssekretariat et Ja Nej Ejendommen Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer i Ja Ejendommens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra vej (vestfacade) Oversigtsbilleder 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger

3 Litra A set fra have ( østfacade) Litra B (carport) ved sydgavl på litra A Litra B (udhus) Sagsforl Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 29-jun-i 2 13:11 Udtrukket til kontrol ScanJour journalnr. 29-jun-12 13:11 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 05-sep-12 16:35 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring fra hei i 5. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 2

4 05-sep-12 16:35 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 19-sep-12 10:00 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 28-sep-i 2 11:34 Kontrolrapport udarbejdet 01-okt-12 15:00 Høring iværksat 10-okt-12 15:01 Bygningssagkyndig kommenteret høring 11-okt-12 12:25 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 12-okt-12 08:33 Kontrolrapport godkendt af NS 22-nov-12 11:14 Indstilling til nævn 03-dec-12 10:41 Indkaldelse til nævnsmøde Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport Fejlangivelse Jvnf. HB , er den bygningssagkyndige forpligtiget til at undersøge, om der er A3 udarbejdet andre tilstandsrapporter for ejendommen inde for de seneste 6 år. Hvis der ikke er en tilstandsrapport inde for de seneste 6 år skal det oplyses. Punktet må aldrig være helt ubesvaret. Vægten omfatter øvrige fejl under Følgende materiale forelå. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Energ imærke Fejlangivelse Bygningssagkyndig Andre bygningsoplysninger Fejlangivelse Bygningssagkyndig Jvnf. HB , er den bygningssagkyndige forpligtiget til at undersøge, om der er udarbejdet energimærke for ejendommen. Hvis et nyt mærke er under udarbejdelse, skal dette_også_fremgå._punktet_må_aldrig_være_helt_ubesvaret. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Jvnf. HB kap : Såfremt der foreligger relevante bygningsoplysninger, så som eksempelvis tegninger, skal dette fremgå under dette punkt. Tilsvarende skal det anføres såfremt der ikke findes relevant materiale. Punktet skal altid besvares. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 3

5 Gulve Termoruder Bygningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus H ustype Murermesterhus/Bedre Byggeskik Ejendommen Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Bwtto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage 1 A Beboelse B Carport C Udhus/skur 1982 i Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - ikke kunne besigtiges? under tæppebelægning 1. sal er ikke besigtiget. i 3. Bemærkninger til Ja: A - er besigtiget visuelt. Der tages generelt forbehold for evt, punkterede ruder ud over termoruder? de rapporten nævnte. Fejlangivelse Jvnf. HB kap er der tilladt fri tekst for angivelse af forbehold for punkterede Al termoruder. Men det skal understreges, at BS forbehold skal være begrundet i specifikke omstændigheder (eks. vinduers tilsmudsning, eller vejrliget) og ikke må bære præg af at være for generelt, så de kan skabes usikkerhed om, hvorvidt termoruder overhovedet er besigtiget. Dette vurderes at være tilfældet i BS aktuelle tekst. Mindre formel fejl. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 4

6 Bygning A (Beboelse - 98m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.1 K2: Tagbelægning, som tegl fra opførelsen, fremstår overvejende intakt, dog ses mørtel under Tagbelægning/rygning tagrygning delvis løs og enkelte tegl med skår og afskalninger. Note: Almindelig vedligeholdelse må generelt forventes. 1.6 Tagrender/tagnedløb K2: Zinktagrender over gavle er generelt noget slidte og med tæringer. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 5

7 1.11 Ventilation Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 6

8 Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skadelmangel: Tagrum er opført uden kontrolleret ventilation i henhold til både nu - og da gældende regler. Note: Der kan dog ikke umiddelbart ses skadeudvikling som følge af den manglende ventilation, - udover gråmelering i taglægter, da tegltaget i en vis udstrækning ved diffusion skaber termisk balance i tagrummet. (unormal opfugtning kunne ikke måles som følge af årstiden). Ved ændret brugeradfærd i huset, kan der skabes ubalance af fugtforholdene i tagrummet, som kan medføre fugtbetinget skadeudvikling i tagkonstruktion. Karakter: Kl (under nuværende tilstand) 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 7

9 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Omkostninger til etablering af ventilation til tagrum vurderes under kr Området er et OBS punkt som forventes at have en bygningssagkyndiges opmærksomhed_-_hvilket_er_skærpende_for fejlvægtningen. Forholdet har været sådan i min. 40 år uden følgeskader. At den manglende ventilation har eksisteret i mange år, er ikke en garanti for at det bliver A4 ved med at være problemfrit. Ændrede brugeradærd hos en ny køber kan ændre radikalt på forholdene. Et fejlbehæftet forhold skal altid registreres med en anmærkning. Evt, med en notebemærkning om at forholdet hidtil ikke har ført til et skadesforhold. Vurderingen fastholdes. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 8

10 1.12 Isolering Inaen bemærkninaer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Efter isolering i tagrum er mangelfuld og mangler tilretning. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Den_sagkyndige_har ikke kommenteret dette_punkt Gangbro Kl: Gangbro i loftrum er ikke gennemført. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 9

11 1.15 Andet Ingen bemærkninger 15. Januar :49 : Godkendt uden bemærkninger 10

12 Fejlangivelse A4 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 11

13 r Beskrivelse af skadelmangel: Loftiem er en ældre loftiem uden tætlukkende anslagslister. Note: Varm og fugtig rumluft kan trænge uhindret op og medføre kondens i tagrum i vinterhalvåret, risikoen for kondensdannelse er specielt udtalt her, da der mangler kontrolleret ventilation i tagrum, samt den omstændighed at der er et tagvindue umiddelbart over loftiem. Erfaringsmæssigt vil glasset give anledning til massiv kondensdannelse - hvilket der også er spor efter i det aktuelle tilfælde. Ligesom der kan ses større fugtaftegninger på underside af tegl i området over loftiem. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Loftiem i nedsænket loft er rigtig nok uden tætning, dog er den oprindelige loftiem over med 100 mm mineraluld lagt ud over så risiko for opstigende kondens syntes ikke eksisterende og forholdet har været sådan i mindst 35 år uden følgeskacier. Jeg syntes umidderbart, at vi er meget langt ude i teorien, her er tale om en ældre ejendom. At den utætte loftiem har eksisteret i mange år, er ikke en garanti for at det bliver ved med A4 at være problemfrit. Ændrede brugeradærd hos en ny køber kan ændre radikalt på forholdene. Et fejibehæftet forhold skal altid registreres med en anmærkning. Evt, med en notebemærkning om at forholdet hidtil ikke har ført til et mærkbart skadesforhold. Vurderingen_fastholdes Bemærkninger til K2: Skorstenspibe er med diverse løse fuger og løs inddækning mod tegl. skorsten 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 12

14 2. Ydervægge i bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Udvendigt murværk fremstår med enkelte mindre revner bla. forneden ved hoveddør og mod øst. Note: Almindelig vedligeholdelse må forventes. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre 1(2: Liste udvendigt ved hoveddør er med lidt råd mod repose. 3.2 Vinduer 1(2: Tagvindue i loftrum er noget rusttæret. 3.2 Vinduer K2: Termorude i tagvindue er punkteret. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 13

15 3.2 Vinduer Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 14

16 Fejlangivelse A5 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 15

17 hvilket Beskrivelse af skadelmangel: Oplukkelige vinduer i gaviværelser på 1. sal har kun en åbningslysning på 41,5 cm mellem karm og fast lodpost, hvilket ikke opfylder gældende krav til en redningsåbning, som er 50 cm. Note: Det vurderes dog at lysningsåbningens bredde vil give mulighed for anvendelse som flugtvej for de fleste. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Omkostninger til etablering af oplukkelige lodposter vurderes under kr Området er et OBS punkt som forventes at have en bygningssagkyndiges opmærksomhed - er skærpende for fejlvægtningen. Bygningssagkyndig Forholdet har været sådan siden opførelsen af ejendommen. Som tidligere nævnt skal alle fejlbehæftede forhold anmærkes uanset om de har eksisteret i mange år. EN god redningsåbning er trods alt rart at have tilgængelig når/hvis det brænder. Vurderingen fastholdes. A5 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 16

18 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: Sokkel er med enkelte mindre revner mv. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 17

19 - Fejlangivelse Al Beskrivelse af skadelmangel: Der er mindre svindrevner i sokkelpuds som specielt ses på nordgavl. Note: Sokkelpudsen sidder generelt godt til underlag. Der vurderes derfor ikke risiko for at indtrængende fugt ved revner kan forvolde frostafskalninger. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust og generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen af denne. Dels mangler der en forklarende note som overfor lægmand kan beskrive skadens mulige konsekvens. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 18

20 også Skadesbeskrivelsen opfylder derved ikke HG afsnit og kan derved giver usikkerhed omkring købers bedømmelse at ejendommen. Bygningssagkyndig Feilens væat: Da skadeforholdet er nævnt, er der kun tale om en mindre formel fejl. Der var mindre revner jævnt fordelt, derfor er det beskrevet sådan. Alle skader skal være præcist stedfæstet - hvis man vurdere der er tale om partielle revner på sokkel mod alle verdenshjørner - så er det det der skal anføres. Vurderingen fastholdes. 4.3 Udvendige trapper K2: Fliser på hovedtrappe har delvis manglende vedhæftning til underlaget og enkelte er med revner. 4.3 Udvendige trapper K2: Kældertrappe er med diverse revner bla. mod fundament. Al 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 19

21 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.1 Gulvkonstruktion IInrin hmrknincier Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadei mangel: Der er mangelfuld vedhæftning af flere gulvklinker i gangbaneareal i kælderrum ved trappen til stuen. Note: Vedhæftningsslippet vurderes at være i et omfang, som giver risiko for at en hård punktvis belastning kan forårsage revner i både fuger og klinker. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Omkostning til udbedring at klinker med vedhæftningsslip vuredes til under kr Genereret HE- r Kontrolrapport status Side 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 20

22 Bygningssagkyndig Gulvfliserne i kældergang har ligget der i ca. 30 år ifølge sælger så risiko for brud syntes ikke umiddelbart tilstæde. Men ok, burde havde nævnt dog syntes karakteren K2 overdrevet, her er tale om enkelte fliser. Da der er en potentiel risiko for at en skade kan opstå, da vedhæftningsslippet var ret markant, skal karakteren K2 anvendes. Vurderingen fastholdes. A3 5.4 Indvendig K2: Træbeklædning på ydervægge i del af kælder bla. værelse er med deformationer efter beklædning fugtpåvirkning. Note: Anbefales generelt fjernet. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.1 Gulvkonstruktion/- Kl: Gulvfliser på badeværelse har delvis manglende vedhæftning til underlaget. belægning 6.2 Vægkonstruktion/- K2: Vægfliser på badeværelse og toilet har delvis manglende vedhæftning til underlaget. belægning 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 21

23 6.7 Rumaftræk Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 22

24 Fejlangivelse A3 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 23

25 Beskrivelse af skadelmangel: Der mangler permananent rumaftræk fra både gæstetoilet i stueetage, samt fra badeværelse i kælder. Der er dog oplukkeligt vindue for frisk luft begge steder. Note: Manglende permanent rumaftræk kan udover at give dårligt indeklima, være medvirkende til forhøjet luftfugtighed og dermed give vækstbetingelser for skimmesvamp. - Hvilket dog ikke kunne konstateres i det aktuelle tilfælde med nuværende bebeoere. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.2 Belægninger Kl: Flisegulv i entre lagt på træ har stedvis manglende vedhæftning til underlaget. II 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 24

26 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.2 Vægbeklædninger Ingen bemærkninger 15 januar :49 Godkendt uden bemærkninger 25

27 Fejlangivelse - C13 Beskrivelse af skadelmangel: Der er monteret Selotex plader indvendigt på ydervægge i hele stueetagen. Ved stikprøvevis kontrol, kan der dog ikke måles unormal forhøjet fugtighed i pladerne. Note: Selotex plader (blød masunite) har ikke været tilladt at anvende som pladebeklædning i boliger siden 1967, som følge af deres brandbarhed. Plader opsat før er dog fortsat lovlige. Da pladerne er meget diffussionsåbne, medføre de i stor udstrækning at varm og fugtig rumluft trænger gennem materialet og kondensere på de oftes kolde ydervægge de er opsatte på. Hvorved der skabes vækstbetetingelser for skimmelsvamp, som oftes ses når beklædning demonteres. Karakter: K2 (da der er risiko for udvikling af skimmelsvamp) Genereret HF-n Kontrolrapport status Side 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 26

28 VVS Tø Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Fejlens vægt: Forbedringsomkostninger vurderes i området kr ,-. Det er skærpende at det er et område som bør have den bygningssagkyndiges opmærksomhed. Dog er det formildende at der pt ikke kan måles forhøjet opfugtning. Derfor væqtes feilen midt i niveau C. Der er ikke tale om hele stueetagen, der var ingen plader i køkken, toilet og gang hvilket udgør Ca. 50% af stueetagen, så overslagsprisen virker noget høj. Burde dog have været nævnt, plejer ellers altid at gøre det, dog ikke med karakteren K2 som ikke giver nogen mening. K2 er en alvorlig skade som ikke giver skader på andre bygningsdele, så her er vel tale om Kl eller K3 og da der ikke kunne måles fugt og tegn på tølgeskader er der vel tale om Kl. Forholdet har vel været sådan i Ca. 50 år. Ja det er korrekt at der kun var tale om Celotex plader i de to stuer, men de udgør over Cl 3 halvdelens af etagearealet, så prisoverslaget startende fra kroner vurderes korrekt, da demonteringen involvere EL - - og Maler. K2 gives fordi der er en oervejende sandsynlighed for skimmelvækst på indersiden at ydervæggen bag Celotexpladerne - Dette forhold kan forværres markant ved ny brugeradfærd med flere beboere. Selvom det ikke umiddelbart er synligt, eller registrerbart ved fugtmålning, er det ingen garanti for, at der ikke allerede er en skade (skimmelvækst bag pladerne). Vurderingen fastholdes. 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.0 IB: Ingen bemærkninger Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper i bygning A 10.1 Funktion UN: Bagvange på kældertrappe er noget rådskadet, hvilket kan skyldes opstigende grundfugt eller utæthed fra badeværelse, som dog ikke kunne lokaliseres. I 1. VVS-installationer i bygning A 11.0 VVS-installationer IB: Ingen bemærkninger II 15. Januar :49 Godkendt uden bemærkninger 27

29 11.1 Vandinstallationer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er kraftig tæring på rørbøjning på vandisnstallation i depotrum ved væg op mod fyrrum i kælder. Note: Tæringen virker fremskredent og der er risiko for et pludseligt rørbrud inden for overskuelig tid med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Bygningssagkyndig Den saakvndiae har ikke kommenteret dette nunkt. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 28

30 11 i Vandinstallationer Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 29

31 Fejlangivelse A4 Beskrivelse af skadelmangel: Der er anvendt galvaniseret jernrør efter kobberrør i vandstrømmens retning ved tapsted i vaskekælderen, hvilket medfører risiko for galvanisk tæring og dermed rørbrud. Note: Udover overfladerust på T stykke kunne der ikke umiddelbart spores gennemtæring, men risikoen for skadeudvikling er nærliggende. da installationen befindersig i et rum med klinmkebelægning, samt lige over et gulvafløb, vurderes ikke risiko for følgeskade på anden bygningsdel. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Fejlens vægt: Da galvanisk tæring ofte kan føre til pludselige og større vandskader, er det er område der forventes at have en bygningssagkyndiges skærpede opmærksomhed. 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 30

32 Bygningssagkyndig Udbedringsomkostningerne er dog ubetydelige (< kr ). Det er umiddelbar ikke altid muligt, at se småting i en beboet ejendom da der tit er en del oplagring, dog skulle forholdet selvfølgelig beskrives hvis det var muligt. Nej det skal medgives, at det ofte kan være vanskeligt at registrer alle forhold, derfor er der_også_en_vis_ramme_for acceptable_forseelser A4 is. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 31

33 Bygning B (Carport - 15m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning B 1.0 Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning B 2.0 Ydervægge 1ï 7lngen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning B 3.2 Vinduer I K2: Vinduer i udhus er med oorøsitet i underste dele oa manaler aenerelt vedliaeholdelse. 4. Fundament/sokler i bygning B 4.0 Fundament/sokler IB: Ingen bemærkninger 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 32

34 Godkendt Bygning C (Udhus/skur - 13m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning!skorsten i bygning Tagkonstruktion/- IB: Ingen bemærkninger belægning/skorsten 2. Ydervægge i bygning Ydervægge IB: Ingen bemærkninger 3. Vinduer og døre i bygning C 3.0 Vinduer og døre IB: Ingen bemærkninger Sammenfatning af huseftersyn - for beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl <2 K3 UN NOTE 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten X 1 3 X 2 Ydervægge x i x 3 Vinduer og døre x 4 4. Fundamentisokler x i 2 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i 0 6, Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 1 7. Gulvkonstruktion og gulve 8. Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser x 10. Indvendige trapper 11 VVS-installationer x Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Bygning, som grundmuret enfamiliehus i 1 etage med udnyttet tagetage og kælder, fremstår overvejende uden væsentlige fejl eller skader i rimelig god stand. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen i 0. Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten 0.1 Hvem har bestilt tilstandsrapporten? Dig selv 0.2 Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din eendom? Ja, 1. Generelle oplysninger 1.1 Hvor mange år har du ejet ejendommen? 35 år. I hvilken periode har du boet på ejendommen? 35 år. 1.2 Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer (f.eks. Ja, Ombygning af køkken i udskiftet tag, Ijernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning af bad / toilet rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, mv.)? Er det sket med bygningsmyndighedernes tilladelse? 1.3 Er bygninger eller dele af bygninger udført helt eller delvist som selvbyg? Nej 1.4 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader i: - kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Nej - yder- og indervægge / skillevægge? Nej 15. januar :49. uden bemærkninger 33

35 - vinduer / døre? Nej - lofter / etageadskillelser? Nej -gulve? Nej -tage Nej 2. Tage 2.1 Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)? Nej 2.2 Er der, eller har der været, skader i / ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, Nej utætheder eller afskallinger)? 2.3 Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb? Ja, Lille utæthed i tagrende mod nord. 2.4 Er adgangen til skunkrum blokeret? Nej Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret? 2.5 Er adgangen til tagrum blokeret? Nej 3. Yder- og indervæggelskillevægge 3.1 Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar? Nej 3.2 Er der fugtpletter eller mug / skimmel, som er dækket af møbler eller andet Nej inventar? 4. Fundamenterlsokler 4.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen? Nej 4.2 Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)? Nej 4.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport? Nej 5. Kælder I krybekælder I ventileret hulrum 5.1 Er der kælder / krybekælder / ventileret hulrum? Ja 5.2 Er adgangen til krybekælder blokeret? Nej 5.3 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet Nej (ikke gulvafløb)? 5.4 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen I Nej ventilerede hulrum? 5.5 Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament? Ja, Oprindelig lerdrænsledninger under kældergulv. 5.6 Er der en grundvandspumpe? Nej 6. Gulve 6.1 Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af Nej tæpper, møbler eller andet inventar? 6.2 Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve Nej gulve? 7. Vinduer og døre 7.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 7.2 Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan Ja, En dør i kælder skraber mod åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er gulvet. utætte over for nedbør)? 8._Lofterhtageadskillelser 8.1 Er der udført nedsænkede lofter (dvs, nyt loft opsat under det gamle)? Nej 9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der, eller har der været, problemer med afløb (feks. stoppede afløbsrør eller Nej opstigende kloakvand)? 9.2 Er der løse / revnede fliser på gulv eller vægge? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af WS-installationerne (dvs. vandinstallationer, varmeanlæg og afløb) Nej udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Nej 10.4 Er der, eller har der været, rørskade på kloak / skjulte rør? Ja, Kloakrør mod vest - er etableret strømpe -foring Er der varmeinstallationer og / eller termostatventiler, der ikke virker? Nej 15. januar Godkendt uden bemærkninger 34

36 Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Tagkonstruktion/-belægning/skorsten A A A A A B B B B C C C C 2.0 Ydervæ ge A A A B Sadeltag Hariebåndspær Taghældning - >35 grader Tagbelægning - Tegl Skorsten - Muret Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Plastplader Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning grader Tagbelægning - Tagpap/tagctugo Hulmur Formur - Tegl/kalksandsten Bsgmur - Tegl/kalksandsten Træ B Formur - C Træ C Formur - Andet. Type Træ Andet. Type Træ Fejlangivelse Der mangler angivelse af, at der forekommer let pladevæg på mdv. side af ydervægge Al Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. 3.0 Vinduer og døre A Træ C Træ 4.0 Fundament/sokler A Beton B Andet, Type Sokkelsten C Beton 5.0 Kældre/krybekældre/terrændæk A Kælder A Støbt i beton 6.0 Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) A A Vægkonstruktioner, uorganisk Gutvkonstruktioner, uorgsnisk 7.0 Gulvkonstruktion og gulve A A A A Gulv på strøer eller bjælker væg-til-væg tæppe Klinkegulv på beton Klinkegulv på træ 8.0 lndervæ 9ge/skillevægge A lnder./skillevægge - Murværk 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 35

37 00 i) i) (0 -QQ cd Q I D Cl) (i) 0 Cl). CD CD - Cl) n CD = - CD CD Ci) CD m i) 0 j.

38 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat Syns- og Skønsmand 48 7% ikke angivet ikke angivet 44 Bygningssagkyndig 0 7% ikke angivet ikke angivet 0 Syns- og Skønsmand 48 7% ikke angivet ikke angivet 44 Nævnssekretariatet 0 7% ikke angivet ikke angivet 0 Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar i Lav Der vurderes ikke forhold, som giver anledning til usikkerhed TR s bedømmelser. Bygningssagkyndig Nævnssekretariatet Ikke angivet Lav ikke angivet som ovenfor Andre forhold af betydning Aktør Bygningssagkyndig Nævnssekretariatet øvrige forhold ikke angivet 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 37

39 Nævnets afgørelse 15. januar :49 Godkendt uden bemærkninger 38

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I

DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I I TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN I DISCIPLINÆR OG I V I I I I FQR SKHOEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Kontaktoplysninger

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Eje n d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTEN. Fors i de Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Revisionsoversigt Fors i de Billedtekst Oversigtsbilleder beliggenhed Ejendommens Ejer kontrol Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINAER- OG KLAGENÆVNET september 2011. 2020 Olaf Haildor Gunnløgsson 3000 Helsingør den 18. maj 2011. Dato: Beskikket bygningssagkyndig Helsingør Arkitekter Sct. Anna Gade 44 B FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: XX DISCIPLINAER-

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Eoin Martin og Therese Greene Adresse Blommehaven 25 Postnr. 2500 Dato 09-06-2015 By Valby Udløbsdato 09-12-2015 H-15-00-0202 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-55043 Matrikel/Ejerlav: 2116

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lise Marie Steffens dresse Bakkevej 47 Postnr. 3460 Dato 24-06-2014 By Birkerød Udløbsdato 24-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-12896 Matrikel/Ejerlav: 8C Kajerød By, Birkerød Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erik Videmark Andersen og Anne Lisbeth V. Andersen. By Næstved. Udløbsdato 19-11-2015 for ejendommen Sælger: Erik Videmark ndersen og nne Lisbeth V. ndersen dresse Bolbrovej 63 Postnr. 4700 Dato 19-05-2015 By Næstved Udløbsdato 19-11-2015 H-15-0-0161 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-011833 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ejstrupholm. Udløbsdato 15-10-2015. Lb. nr. H-15-02513-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ejstrupholm. Udløbsdato 15-10-2015. Lb. nr. H-15-02513-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lis Kasten dresse Hallundbækvej 7 Postnr. 7361 Dato 15-04-2015 By Ejstrupholm Udløbsdato 15-10-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-756 Matrikel/Ejerlav: 2G Hallundbæk Gde., Ejstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 28-01-2016. Lb. nr. H-15-02597-0212. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birte Skaarup dresse Kloster lle 15 Postnr. 8800 Dato 28-07-2015 By Viborg Udløbsdato 28-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-55172 Matrikel/Ejerlav: 589ac VIBORG MRKJORDER Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere