Referat Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Møde med Hoved-MED om budget Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima behandling af budget Business & Events Elsinore - Anvendelse af overskydende midler fra Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken Plan for justering af Helsingør Kommunes Vision Orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt...24 Bilagsliste...25

2 Økonomiudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4358 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Johannes Hecht-Nielsen (V) anmodede om, at punkt 9 blev et åbent punkt, men at bilaget fortsat er lukket og at punktet blev behandlet før budget Dagsordenen blev godkendt med disse ændringer.

3 Økonomiudvalget Mødedato Side Møde med Hoved-MED om budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19494 Økonomiudvalget Bemærkninger H-MED Indledning/Baggrund Møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag. I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomiudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Hoved-MED er inviteret til kl Retsgrundlag MED-aftalen. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at H-MED forelægger deres kommentarer til budgettet. Beslutninger Økonomiudvalget den Til punktets behandling var mødt Vera Sandby Hansen (FTF), Katrine Klysner (FTF), Christina Coppa (LO) og Vibeke Stær Juul (FTF). De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

4 Økonomiudvalget Mødedato Side Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8337 Byrådet Lukket bilag - Lejekontrakt Indledning/Baggrund I Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde er det hensigten at udvikle Mørdrupvej til boligområde for børnefamilier samstemmende med visionen om at tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Forudsætningen for byudviklingen er, at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til en anden lokalitet. Spørgsmålet er hvornår Helsingør Kommune ønsker en byudvikling på Mørdrupvej 15-19? Er det i 2016, hvor lokaliteten kan sælges efter vedtagelse af ny lokalplan, eller tidligst i 2023, hvor ombygning af Prøvestenen forventelig kan være gennemført med plads til Center for Teknik, Miljø og Klimas 90 medarbejdere? Administrationen har arbejdet på at finde en alternativ placering for Center for Teknik, Miljø og Klima. Formålet er på kort sigt at få bymæssig udvikling på Mørdrupvej Formålet er på længere sigt, at samle kommunens administration på to adresser, for derved at optimere arealanvendelsen og driften. Endelig vil en flytning understøtte arbejdet med arealoptimering. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Plan og Erhverv skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Samtidig blev det besluttet at arbejde videre med at udvikle området Mørdrupvej Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder med en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio Når bygningerne skal rømmes, skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. I denne sag præsenteres et forslag til midlertidig leje af lokaler til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens målsætning om at tiltrække 800 familier til kommunen. Sagsfremstilling Administrationen har arbejdet på, at finde egnede lokaler til Center for Teknik, Miljø og Klima. Ønsket om at fraflytte Mørdrupvej skyldes flere forhold, som beskrives herunder. 1. Byudvikling af Stationsnære områder i Espergærde Baggrunden for ønsket, om at flytte Center for Teknik, Miljø og Klima, er blandt andet de

5 Økonomiudvalget Mødedato Side 5 anbefalinger som 17, stk. 4 udvalget kom med for Espergærde. Udvalget pegede specifikt på Mørdrupvej som særligt egnet til byudvikling. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Det blev samtidigt besluttet, at udvikle området Mørdrupvej 15-19, som ifølge helhedsplanen skal udvikles til boligområde for børnefamilier, når Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til anden lokalitet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder på en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio Når bygningerne skal rømmes skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. 2. Samling af kommunens administration Center for Økonomi og Ejendomme har arbejdet med forskellige scenarier vedrørende en samling af kommunes administration. Udgangspunktet for en samling af kommunens administration er, at det er dyrt og upraktisk med 3 lokaliteter. Der arbejdes med en placering af Center for Teknik, Miljø og Klima på Prøvestenen sammen med Helsingør Kommunes øvrige borgerrettede aktiviteter. Der er i kommunens budget ikke plads på anlægsrammen til en ombygning af administrationen på Prøvestenen før end i 2021, hvorfor en ombygning tidligst kan være gennemført i Hvis Helsingør Kommune ønsker byudvikling på Mørdrupvej før 2023, vil det kræve at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til midlertidige lokaler. 3. Arealoptimering Hvis Center for Teknik, Miljø og Klima flytter fra Mørdrupvej 15-19, til Prøvestensvej 50, vil det bidrage til arealoptimeringen. Der er i alt m 2 (samt 749 m 2 kælder) på Mørdrupvej. Det foreslåede lejemål på Prøvestensvej 50 er på m 2. Dette giver en reduktion på 751 m Flytning til Prøvestensvej 50 Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulige midlertidige placeringer af Center for Teknik, Miljø og Klima. Der ses på nuværende tidspunkt ikke andre mulige ledige lokaler i kommunen, der kan rumme kontorarbejdspladser til 90 medarbejdere, end den tidligere Mitsubishi-bygning, Prøvestensvej 50 i Helsingør. Der forelægger nu et udkast til lejeaftale fra Pension Danmark på i alt m 2 af denne bygning. Det svarer til arealet i stueetagen, minus det store udstillingslokale, samt hele 1. sal. Arealet indrettes med 90 kontorarbejdspladser, et område med borgerbetjening samt et produktionskøkken, der producerer frokosttilbud til medarbejderne i Center for Teknik, Miljø og Klima og medarbejderkantinen på Rådhuset. Arbejdspladserne indrettes efter principperne om Aktivitetsbaserede arbejdspladser i større og mindre områder i åbent plan. Som supplement til kontorarbejdspladserne etableres øvrige arbejdsområder, som understøtter forskellige behov som fx projektrum, møderum, stillerum og telefonbokse. Der skal til denne indretning investeres i nyt inventar, da eksisterende inventar i Center for Teknik, Miljø og Klima dels består af for store skriveborde og dels består af mange forskellige inventarmodeller, der er vanskelige at forene i fælles lokaler.

6 Økonomiudvalget Mødedato Side 6 Økonomi/Personaleforhold Hvis Helsingør Kommune lejer lokaler på Prøvestensvej 50 til brug for Center for Teknik, Miljø og Klima, vil der være en række udgifter forbundet hermed. 1. Husleje og forbrugsudgifter Følgende udgifter opkræves af udlejer: Husleje: kr. pr. år, svarende til ca. 627 kr. pr. m 2. Hertil kommer udgifter til udlejer for ejendomsdrift samt vand og varme. Disse udgifter forventes ikke at være højere end de udgifter, der er i dag på Mørdrupvej 15 og 17, da disse bygninger er større. Efter forhandling er der opnået den billigste pris, ved at indgå en 8-årig kontrakt. Depositum: Depositum er aftalt til kr., svarende til 6 måneders husleje. Depositum bogføres først som en udgift, den dag Helsingør Kommune fraflytter lejemålet, og eventuelt mister depositummet. 2. Øvrig drift af lokalerne Det er forudsat, at Center for Teknik, Miljø og Klima, indenfor det nuværende budget, kan afholde udgifter til rengøring, elforbrug, kontorhold og lignende. Da de faktiske driftsforhold ikke kendes for Prøvestensvej 50, kan der efterfølgende blive tale om, at driftsbudgettet reguleres. Det forventes ikke, at disse udgifter overstiger de nuværende udgifter på Mørdrupvej. 3. Indretning og flytning Ved en flytning vil der være følgende engangsudgifter: Inventar og indretning kr. Flytning og rømning af Mørdrupvej kr. 4. Deponering Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal kommunen ved indgåelse af lejemål, som udgangspunkt altid deponere. Der skal deponeres et beløb, der svarer til bygningsværdien af det indgåede lejemål. Det er muligt at fratrække værdien af andre lejemål, som fraflyttes i samme periode, som det fremgår i skemaet herunder. Deponeringsforpligtelsen for lejemålet Prøvestensvej 50: Bygningens samlede areal er m 2, og den er vurderet til i alt kr. (den offentlige vurdering). Lejemålet er på m 2, hvilket svarer til ca. 30 pct. af bygningen. Deponeringsforpligtelsen er derfor 30 % * kr. = kr. Kommunerne kan fratrække værdien af andre lejemål som fraflyttes i samme budgetår. Der kan med baggrund i fraflyttede lejemål fratrækkes kr., hvorfor der skal deponeres kr. Deponeringssummen frigives løbende over 25 år, med 1/25-del årligt, således at den fulde deponering er afviklet efter 25 år. Ved opsigelse af lejemålet, frigives den resterende del af deponeringssummen.

7 Økonomiudvalget Mødedato Side 7 Der skal som udgangspunkt deponeres ved kontraktindgåelsen. Af hensyn til ombygning og indretning af lokalerne, ønsker Pension Danmark, at lejekontrakten indgås i oktober 2015, dog således at der først er indflytning 1. august Da det er tidspunktet for indgåelse af kontrakten, som bestemmer, hvornår der skal deponeres, skal deponeringen foretages i budgetår 2015, uagtet af indflytning først sker i Fraflyttes der yderligere lejemål i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, kan værdien af disse også fratrækkes deponeringssummen. Prisniveau kr. Kommunal deponeringsforpligtigelse Kommunens deponeringsforpligtigelse beregnes som den højeste værdi af henholdsvis ejendommens anskaffelsessum eller seneste offentlige vurdering af ejendommen. Kommunens negative deponeringsforpligtigelse for fraflyttede lejemål i Da værdien af det, som fraflyttes, overstiger værdien af det, som indgås lejeaftale på skal der ikke deponeres I alt I alt Samlet etableringsudgifter til Prøvestensvej 50 I alt ca Årlige driftsudgifter i forbindelse med leje af Prøvestensvej 50. Prisniveau kr mdr Lejeudgifter Afledte driftsudgifter i alt *Estimat. 5. Indretning og flytning Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at udgiften til indretning og flytning bliver på kr. Det indstilles, at udgiften finansieres af indefrosne midler fra 2014, på området for ejendomsservice. Budgetområdet omfatter kommunens udgifter til administrationens kontorhold, herunder møbler, indvendig vedligehold og mindre ændringer af lokaler, hvorfor det anses korrekt, at anvise disse midler som finansiering. Prisniveau kr Flytning 250

8 Økonomiudvalget Mødedato Side 8 Inventar og indretning 600 Engangsudgifter i alt 850 Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget kr. Budgetområde Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift 525* administration Deponering Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning) Opstart/ ikrafttrædelse, den *svarer til 5 måneders leje. Kommunikation/Høring C-MED i Center for Teknik, Miljø og Klima. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, 1. at Helsingør Kommune lejer Prøvestensvej 50 for perioden 1. august 2016 til august at der i budgetår 2015, i forbindelse med indgåelse af lejeaftale for Prøvestensvej 50, deponeres kr. 3. at der i 2016 indarbejdes kr. på Budgetområde 825 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej at der i 2016 på det rammestyrede område på Budgetområde 826 administration indarbejdes kr. til flytning fra Mørdrupvej og indretning af Prøvestensvej at ovenstående udgift til flytning, finansieres af indefrosne midler på Ejendomsservices område under Budgetområde puljer, som søges frigivet i forbindelse med budgetrevision pr at der i 2017 og frem, indarbejdes kr. på Budgetområde 825

9 Økonomiudvalget Mødedato Side 9 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

10 Økonomiudvalget Mødedato Side behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19426 Byrådet Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3: Resultatbudget pr Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Bilag 5: Anlægsplan Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Høringssvar Ældrerådet Bemærkninger H-MED Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for , herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25. august 2015 med resultatbudget for Resultatbudgettet pr. 25. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver samt de eksisterende ring 2 opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. 1. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre ændringer til Byrådets 2. behandling af budget , som følge af budgetrevisionen. Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også

11 Økonomiudvalget Mødedato Side 11 indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr. I budget 2016 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30 promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter (inkl. renter) i alt* Anlæg Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk * Servicedriftspuljen er ikke medtaget En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under servicedriftsrammen. I regnemaskinen samt budgetforlig jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23. september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet. Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2016.

12 Økonomiudvalget Mødedato Side I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og frem Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2016 Budget 2016 Samlet skatteprovenu Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. 2. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,4 % Grundskyld: Normaljord 29,00

13 Økonomiudvalget Mødedato Side 13 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6, Budgetforslag for den kirkelige ligning Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges. 3. at den ændrede anlægsplan for budget godkendes jf. bilag at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 til 29,0 7. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 til 6,90 8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 9. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 10. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 % Beslutninger Økonomiudvalget den Der blev omdelt høringssvar fra Ældrerådet. Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale

14 Økonomiudvalget indstillingen. Ad 2: Indstillingen anbefales. Mødedato Side 14 Ad 3 og 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 5: Indstillingen anbefales. Ad 6 og 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 8: Indstillingen anbefales. Ad 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Ad 10: Indstillingen anbefales. Ad 11: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

15 Økonomiudvalget Mødedato Side Business & Events Elsinore - Anvendelse af overskydende midler fra 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18649 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Business & Events Elsinores bestyrelse besluttede den 17. august 2015 at opløse foreningen. Efter opløsningen af Business & Events Elsinore (BEE) står Helsingør Kommune med restmidler fra indeværende års budget i BEE på kr. Set i lyset af Dansk Byggeris og Dansk Industris seneste målinger af erhvervsklimaet anbefaler Center for Erhverv, Politik og Organisation, at restmidlerne anvendes til at nedbringe en pukkel af gamle byggesager, lokalplaner og udbudssager. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Visionens punkt om at Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. Sagsfremstilling 1. Udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation har på nuværende tidspunkt en stor pukkel af opgaver på udbudsområdet, hvor de nuværende medarbejderressourcer ikke slår til. Ved at tilføje ekstra medarbejderressourcer til området skønner Center for Erhverv, Politik og Organisation, at der kan opnås et betydeligt effektiviseringspotentiale for kommunens udbud. Det anbefales derfor, at området tilføres kr. svarende til et årsværk for at komme puklen til livs og udløse det beskrevne effektiviseringspotentiale. 2. Byggesagsbehandling Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for Helsingør Kommune er i Energistyrelsens seneste opgørelse fra maj 2015 opgjort til 122 dage. Dette resultat placerer Helsingør Kommune i bunden af Dansk Byggeris seneste måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Dansk Byggeris måling tager udgangspunkt i byggesager, der er oprettet fra 2009 og frem til Det vil sige, at måleperioden dækker sager der er op til 6 år gamle. Disse gamle sager påvirker statistikken negativt. Det må forventes, at det også vil være tilfældet i de kommende års opgørelser, såfremt der ikke foretages handling. Helsingør Kommune har p.t. ca uafsluttede byggesager i en periode på 10 år bagud. Puklen af gamle sager skyldes, at Byggesagsafdelingen de seneste år primært har haft fokus på at få meddelt tilladelse hurtigst muligt. Derfor har der ikke været afsat de nødvendige ressourcer til at sikre, at sagerne også bliver afsluttet. Afslutningen af sager kræver normalt, at der gøres en indsats for at få de sidste oplysninger fra bygherre, og få de afsluttende data indberettet i blandt andet BBR. At få fjernet denne pukkel af gamle byggesager vil kræve, at der afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Derudover skal der strammes op på procedurerne for påmindelser overfor bygherrer, så de får afsluttet

16 Økonomiudvalget Mødedato Side 16 deres sager. afsættes øgede ressourcer til at sikre, at indberetningerne til BBR er korrekte, så fejlkilder i forhold til såvel ejerne som den årlige statistik undgås. oprettes en fast-lane for fuldt belyste sager, så de bliver behandlet forud for sager, hvor ansøger ikke har medsendt alle oplysninger fra starten. Disse initiativer forventes at få en positiv afsmitning på servicen overfor ansøgerne, sagsbehandlingstiden, samt den årligt opgjorte statistik som Energistyrelsen udarbejder. Center for Teknik, Miljø og Klima skønner, at etableringen af to årsværk i et år vil være nødvendig for at løfte de beskrevne initiativer. 3. Lokalplanudarbejdelse Konjunkturopsvinget og prisudviklingen på boliger i Helsingør-området i især 2. og 3. kvartal 2015 har tydeliggjort, at de eksisterende ressourcer på planområdet ikke rækker til at imødekomme alle de grundejere, der ønsker en lokalplan for byggeri eller omdannelse på deres ejendom. Det betyder, at flere lokalplaner som ville kunne skabe lokal byggeaktivitet aktuelt må afvente ledige hænder. Hidtil er der effektiviseret i både 2013 (opretholdelse af produktionen ved en personalereduktion på 10 %) og 2015 (øget produktion ved ændrede procedurer og personaleudskiftning). Der arbejdes løbende på forbedringer og effektiviseringer. Tilførsel af en medarbejderressource i en periode ville kunne bidrage til forøget lokalplanproduktion. For at dette slår igennem, forudsættes at man kan tiltrække en medarbejder, der har erfaringen og kompetencerne til at kunne producere fra dag et. Desuden bør det indgå i overvejelserne, at et lokalplanprojekt tager fra 8 måneder og opad. Jo længere en midlertidig ansættelse kan tilbydes, jo bedre er mulighederne for at kunne tiltrække kompetente medarbejdere og at kunne gøre en forskel. Center for Teknik, Miljø og Klima anbefaler på dette grundlag, at der oprettes en midlertidig lokalplanlæggerstilling i ca. 1½ år. Økonomi/Personaleforhold Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler på dette grundlag, at kr. af de ubrugte midler fra Business & Events Elsinore 2015 overføres til området for udbud, og at de resterende midler, som udgør kr., tilføres Center for Teknik, Miljø og Klima, jf. sagsfremstillingen. Beløbet vil blive anvendt i 2015 og Restbeløbet for 2015 vil blive søgt overført til budget 2016 i forbindelse med driftsoverførslerne. Der er således tale om en budgetneutral tillægsbevilling, da der søges om en positivtillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på samme beløb på det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv, jf. tillægsbevillingsoversigt nedenfor: Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt. I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion Erhverv, rammestyret område Administration - Center for Teknik-, Miljø og Klima,

17 Økonomiudvalget rammestyret område Mødedato Side Administration - Center for Politik, Erhverv og Organisation, rammestyret område I alt 0 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 0 Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration til Center for Politik og Organisation til at løfte en pukkel af sager og realisering af effektiviseringer på udbudsområdet. 2. at der gives en positiv tillægsbevilling kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration til Center for Teknik, Miljø og Klima til effektiviseringer på byggesagsområdet, fjernelse af gamle byggesager og til at kunne løfte den øgede efterspørgsel efter lokalplaner. 3. at ovenstående tillægsbevillinger finansieres af en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv, svarende til de uforbrugte midler på Business og Events Elsinore i Beslutninger Økonomiudvalget den Sagen udsat til næste møde. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne godkendt, med bemærkning om, at kultursekretariatet får tildelt kr. af de kr. fra Center for Erhverv, Politik og Organisation.

18 Økonomiudvalget Mødedato Side Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/17680 Byrådet Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Indledning/Baggrund Boliggården har den 23. juli 2015 på vegne af afdeling 14, Odinsparken, ansøgt om accept af optagelse af et 20-årigt, fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejemål, hvor lejerne ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. I de lejemål hvor køkkenet bliver skiftet, vil huslejen stige med mellem 9 og 15 %. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt. Retsgrundlag Driftsbekendtgørelsens 76 og Almenlejelovens 10. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger. Sagsfremstilling Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån (fast forrentet obligationslån) for i alt kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og b) en deraf følgende lejeforhøjelse på mellem 9 og 15 % i de lejemål, hvor lejeren ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. Afdelingens huslejeniveau udgør pr. 1. januar kr. pr. m², hvilket er en relativt lav husleje sammenlignet med andre almene boliger i Helsingør Kommune. Huslejen kan således maksimalt komme til at udgøre 734 kr. x 15 % = 844 kr. pr. m². Målet er, at alle køkkener i bebyggelsen over en årrække skal udskiftes. Det er besluttet, at lejlighederne senest ved fraflytning skal have deres køkkener udskiftet, forinden de genudlejes. Derfor er denne ansøgning den første i rækken af forventeligt seks ansøgninger, der skal sikre, at samtlige køkkener i bebyggelsen kan blive udskiftet over tid. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler at det ansøgte imødekommes, da det er de lejere, der selv ønsker deres køkken udskiftet, der i første omgang påtager sig en stigning i huslejen huslejen for nye lejere stadig skønnes at være rimelig låneafviklingen gennemføres inden for en rimelig tidshorisont.

19 Økonomiudvalget Mødedato Side 19 Økonomi/Personaleforhold Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, og sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at det godkendes, at der optages et 20-årigt fast forrentet realkreditlån med en hovedstol på kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og 2. at de deraf følgende huslejeforhøjelser på mellem 9 og 15 % godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

20 Økonomiudvalget Mødedato Side Plan for justering af Helsingør Kommunes Vision Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18639 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Ved Økonomiudvalgsmøde den 24. august 2015 blev det besluttet at igangsætte en proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Denne proces indeholder bl.a. at afholde en workshop for Byrådet med opdatering af fremskrivnings- og konsekvensberegningen samt efterbehandling og en opdateret Vision til følge. I denne sag fremlægges skitse til program og procesplan for arbejdet med at justere Vision Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen handler om Helsingør Kommunes samlede Vision 2020 inkl. 10 Visionsmål. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at der skal igangsættes en proces med henblik på eventuelt at justere visionsmålene i Vision Center for Erhverv, Politik og Organisation forslår, at dette sker gennem følgende proces: 1. Genberegninger i Fremskrivnings- og Konsekvensmodel (midt september start oktober) Opdatere modellen til 2015, og genberegning med øje for de udfordringer visionsmålene tidligere har givet for beregning og status. Opmærksomhedspunkterne går på graden af målopfyldelse, mulighed for fremskaffelse af data, hensigtsmæssigheden i målformuleringer mv. 2. Behandling i de politiske udvalg (start oktober midt oktober) Konsulenter fra Center for Erhverv, Politik og Organisation besøger samtlige politiske udvalg. Programmet herfor er: 1) Den videre proces mod en justeret Vision 2020 præsenteres 2) Visionsmålene gennemgås med øje for særlige opmærksomhedspunkter 3) Udvalgets medlemmer giver udtryk for vigtige temaer/udfordringer i visionsmålene som vi skal have opmærksomhed på. 3. Byrådsseminar (2. november) Programskitse: - Velkomst og introduktion

21 Økonomiudvalget Mødedato Side 21 - Præsentation af udvalgenes input til visionsmål og på den baggrund de arbejdsspørgsmål, som der skal arbejdes med på seminaret - Dialog om visionsmål ud fra arbejdsspørgsmål - Konkrete bud på justerede visionsmål på baggrund af dialog konkluderende opsamling - Afslutning og opridsning af den videre proces 4. Sammenfatning og beskrivelse af justerede visionsmål (start november - slut november) Sammenfatning af de konkrete bud på justeringer og udarbejdelse af et forslag til nyt katalog over visionsmål Beslutningsproces (slut november midt december) Drøftelse på H-Med Behandling i Økonomiudvalget den 7. december 2015 Endelig vedtagelse på Byrådsmøde den 14. december 2015 Praktiske forhold vedr. Byrådsseminaret Byrådsseminaret afholdes den 2. november 2015, i tidsrummet 9-15, på Højstrupgård i Helsingør. Deltagere er byrådsmedlemmer samt Koncernledelsen. Seminaret faciliteres af konsulenter fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Konsulenter fra Center for Økonomi og Ejendomme vil være til stede med henblik på bistand vedrørende data og beregninger. Mere detaljeret information vedrørende program for byrådsseminaret og praktiske forhold i processen vil blive udsendt til deltagerne forud for aktiviteterne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.

22 Økonomiudvalget Mødedato Side Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28544 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Borgmesteren orienterede.

23 Økonomiudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28545 Økonomiudvalget Sagsfremstilling Sag/Overskrift Ansvarligt center Mødedato Årshjul mærkedage Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri Erhverv, Politik og Organisation Særlig Social Indsats 2. budgetrevision pr. 31/8 Økonomi og Ejendomme Prissætning på de almene boliger Kultur, Idræt og Byudvikling Orientering om budget Økonomi og Ejendomme Økonomi og Ejendomme Indstilling Direktionen indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.

24 Økonomiudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28541 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Intet at bemærke.

25 Økonomiudvalget Mødedato Side 25 Bilagsliste 2. Møde med Hoved-MED om budget Bemærkninger H-MED (243467/15) 3. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima 1. (Lukket bilag) behandling af budget Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune (241087/15) 2. Bilag 2: Budgetforlig (241719/15) 3. Bilag 3: Resultatbudget pr (241718/15) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15) 5. Bilag 5: Anlægsplan (241699/15) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering (240940/15) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15) 8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15) 9. Høringssvar Ældrerådet (243148/15) 10. Bemærkninger H-MED (243467/15) 6. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken 1. Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning (241033/15)

26 Bilag: 2.1. Bemærkninger H-MED Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 28. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27 Helsingør Kommune: Økonomiudvalget den Møde forud for udvalgets 2. behandling af budget H-MED har følgende yderligere kommentarer: 1) Administrative besparelser 7 mio. Det er utilfredsstillende, at administrationen skal beskæres uden at det fra politisk side prioriteres, hvilke områder der skal holde for. De opgaver, som udføres i administrationen er mangeartede og der er kolleger, som har overarbejde. Hvilke opgaver eller hvilket fag område, bruger for mange midler? Hvilke overvejelser er der gjort? 2) Projekt PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Som medarbejdere er det betryggende at opleve at politikerne har en nultolerancepolitik på området. Vi vil opfordre til, at der sikres ressourcer til fremadrettet at imødegå de miljøfarlige udfordringer, der måtte dukke op i kommunens bygningsmasse. 3) Proces ved budgetudmeldingen Det er problematisk og personalemæssigt uhensigtsmæssigt, at besparelsesforslag med stillingsnedlæggelser til følge oplyses i dagbladet, før der er mulighed for en ordentlig information til medarbejderne. Positivt at man forsøgte at orientere, men kan der ikke arbejdes på at finde en bedre måde at udmelde de konkrete besparelser på? 4) Arealoptimering Når der arbejdes med dette område, finder vi det hensigtsmæssigt, at berørte personalegrupper inddrages tidligt i ændringer i eventuelle arbejdsopgaver eller omplaceringer. Passer børneprognoserne? hvornår øges behovet for institutionspladser igen? 5) Effektiviseringer Er alle områder økonomisk tilstrækkeligt beskrevet?

28 6) Jobbanken En opsigelse af jobbanken på nuværende tidspunkt vil berøre de afskedigelser, der må være i forbindelse med dette års budgettilpasning. Derfor foreslår vi, at jobbanken opsiges med 6 måneders varsel. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at det har været et personalemæssigt positivt signal for alle medarbejdere i kommunen, at man har haft muligheden for at blive omplaceret i organisationen ved kapacitetstilpasninger. Vi foreslår, at der ses på en lignende ordning i opsigelsesperioden. 7) Rekruttering og fastholdelse Ældreplejeområdet og lærerområdet er udfordret på rekruttering og fastholdelse. H-MED, medarbejderne. Næstformand, Vera Sandby Hansen

29 Bilag: 4.8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 28. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

30 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Byrådet i Helsingør kommune Stengade Helsingør Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2016 Helsingør, den 15. september 2015 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 25. juni 2015, har godkendt budgetter for året 2016 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr Gurre kirkekasse kr Hellebæk kirkekasse kr Hornbæk kirkekasse kr Mørdrup kirkekasse kr Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr Sct. Mariæ kirkekasse kr Sthens kirkekasse kr Tikøb kirkekasse kr Vestervang kirkekasse kr Provstiudvalgskasse kr Landskirkeskat kr Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2016 kr Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2016 udskrives med uændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Helsingør domprovsti afsætter ikke midler af i 2016 jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a til uforudsete udgifter. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2016, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse herom. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

31 Bilag: 4.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 28. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 Center for Økonomi og Ejendomme Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2016 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat (dækningsafgift) Selskabsskatter Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag

33 Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2016, er provenuet fra Indkomstskatten på 9 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste vækstskøn for udskrivningsgrundlaget fra september 2015 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 11,5 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Hvis der vælges selvbudgettering vil indtægten dermed samlet set være 2,5 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranti. Administrationen anbefaler derfor et valg af statsgaranti. 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu mio. kr. En forskel på 9 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2014 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved 2

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 05. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 08. oktober 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 08. oktober

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør

Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Referat for: Helsingør Domprovstiudvalg PU møde 5. november 2012. Kl. 12.00 Mødested: Sct. Olaigade 53, Helsingør Mødedeltagere: Formand Mogens Fritzbøger, næstformand Inger Hansen, Asger Holm, Kirsten

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Søllerød Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 9 Mødested: Rådssalen Mødedato: Onsdag den 6. oktober 2004 Mødetidspunkt: Kl. 17.00 17.25 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Fra

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere