Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Jens Bertram (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Møde med Hoved-MED om budget Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima behandling af budget Business & Events Elsinore - Anvendelse af overskydende midler fra Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken Plan for justering af Helsingør Kommunes Vision Orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt...24 Bilagsliste...25

2 Økonomiudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4358 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Johannes Hecht-Nielsen (V) anmodede om, at punkt 9 blev et åbent punkt, men at bilaget fortsat er lukket og at punktet blev behandlet før budget Dagsordenen blev godkendt med disse ændringer.

3 Økonomiudvalget Mødedato Side Møde med Hoved-MED om budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19494 Økonomiudvalget Bemærkninger H-MED Indledning/Baggrund Møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag. I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomiudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Hoved-MED er inviteret til kl Retsgrundlag MED-aftalen. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at H-MED forelægger deres kommentarer til budgettet. Beslutninger Økonomiudvalget den Til punktets behandling var mødt Vera Sandby Hansen (FTF), Katrine Klysner (FTF), Christina Coppa (LO) og Vibeke Stær Juul (FTF). De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

4 Økonomiudvalget Mødedato Side Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8337 Byrådet Lukket bilag - Lejekontrakt Indledning/Baggrund I Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde er det hensigten at udvikle Mørdrupvej til boligområde for børnefamilier samstemmende med visionen om at tiltrække flere børnefamilier til kommunen. Forudsætningen for byudviklingen er, at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til en anden lokalitet. Spørgsmålet er hvornår Helsingør Kommune ønsker en byudvikling på Mørdrupvej 15-19? Er det i 2016, hvor lokaliteten kan sælges efter vedtagelse af ny lokalplan, eller tidligst i 2023, hvor ombygning af Prøvestenen forventelig kan være gennemført med plads til Center for Teknik, Miljø og Klimas 90 medarbejdere? Administrationen har arbejdet på at finde en alternativ placering for Center for Teknik, Miljø og Klima. Formålet er på kort sigt at få bymæssig udvikling på Mørdrupvej Formålet er på længere sigt, at samle kommunens administration på to adresser, for derved at optimere arealanvendelsen og driften. Endelig vil en flytning understøtte arbejdet med arealoptimering. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Plan og Erhverv skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Samtidig blev det besluttet at arbejde videre med at udvikle området Mørdrupvej Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder med en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio Når bygningerne skal rømmes, skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. I denne sag præsenteres et forslag til midlertidig leje af lokaler til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima. Retsgrundlag Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Kommunens målsætning om at tiltrække 800 familier til kommunen. Sagsfremstilling Administrationen har arbejdet på, at finde egnede lokaler til Center for Teknik, Miljø og Klima. Ønsket om at fraflytte Mørdrupvej skyldes flere forhold, som beskrives herunder. 1. Byudvikling af Stationsnære områder i Espergærde Baggrunden for ønsket, om at flytte Center for Teknik, Miljø og Klima, er blandt andet de

5 Økonomiudvalget Mødedato Side 5 anbefalinger som 17, stk. 4 udvalget kom med for Espergærde. Udvalget pegede specifikt på Mørdrupvej som særligt egnet til byudvikling. Økonomiudvalget godkendte på baggrund af et bedømmelsesudvalgs anbefalinger den 20. januar 2014, at Center for Kultur, Idræt og Byudvikling skulle arbejde videre med Helhedsplan for det stationsnære område i Espergærde. Det blev samtidigt besluttet, at udvikle området Mørdrupvej 15-19, som ifølge helhedsplanen skal udvikles til boligområde for børnefamilier, når Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til anden lokalitet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling arbejder på en lokalplan for området, og det forventes, at det kan udbydes til salg medio Når bygningerne skal rømmes skal der findes alternativ placering til Center for Teknik, Miljø og Klimas ca. 90 medarbejdere. 2. Samling af kommunens administration Center for Økonomi og Ejendomme har arbejdet med forskellige scenarier vedrørende en samling af kommunes administration. Udgangspunktet for en samling af kommunens administration er, at det er dyrt og upraktisk med 3 lokaliteter. Der arbejdes med en placering af Center for Teknik, Miljø og Klima på Prøvestenen sammen med Helsingør Kommunes øvrige borgerrettede aktiviteter. Der er i kommunens budget ikke plads på anlægsrammen til en ombygning af administrationen på Prøvestenen før end i 2021, hvorfor en ombygning tidligst kan være gennemført i Hvis Helsingør Kommune ønsker byudvikling på Mørdrupvej før 2023, vil det kræve at Center for Teknik, Miljø og Klima flytter til midlertidige lokaler. 3. Arealoptimering Hvis Center for Teknik, Miljø og Klima flytter fra Mørdrupvej 15-19, til Prøvestensvej 50, vil det bidrage til arealoptimeringen. Der er i alt m 2 (samt 749 m 2 kælder) på Mørdrupvej. Det foreslåede lejemål på Prøvestensvej 50 er på m 2. Dette giver en reduktion på 751 m Flytning til Prøvestensvej 50 Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulige midlertidige placeringer af Center for Teknik, Miljø og Klima. Der ses på nuværende tidspunkt ikke andre mulige ledige lokaler i kommunen, der kan rumme kontorarbejdspladser til 90 medarbejdere, end den tidligere Mitsubishi-bygning, Prøvestensvej 50 i Helsingør. Der forelægger nu et udkast til lejeaftale fra Pension Danmark på i alt m 2 af denne bygning. Det svarer til arealet i stueetagen, minus det store udstillingslokale, samt hele 1. sal. Arealet indrettes med 90 kontorarbejdspladser, et område med borgerbetjening samt et produktionskøkken, der producerer frokosttilbud til medarbejderne i Center for Teknik, Miljø og Klima og medarbejderkantinen på Rådhuset. Arbejdspladserne indrettes efter principperne om Aktivitetsbaserede arbejdspladser i større og mindre områder i åbent plan. Som supplement til kontorarbejdspladserne etableres øvrige arbejdsområder, som understøtter forskellige behov som fx projektrum, møderum, stillerum og telefonbokse. Der skal til denne indretning investeres i nyt inventar, da eksisterende inventar i Center for Teknik, Miljø og Klima dels består af for store skriveborde og dels består af mange forskellige inventarmodeller, der er vanskelige at forene i fælles lokaler.

6 Økonomiudvalget Mødedato Side 6 Økonomi/Personaleforhold Hvis Helsingør Kommune lejer lokaler på Prøvestensvej 50 til brug for Center for Teknik, Miljø og Klima, vil der være en række udgifter forbundet hermed. 1. Husleje og forbrugsudgifter Følgende udgifter opkræves af udlejer: Husleje: kr. pr. år, svarende til ca. 627 kr. pr. m 2. Hertil kommer udgifter til udlejer for ejendomsdrift samt vand og varme. Disse udgifter forventes ikke at være højere end de udgifter, der er i dag på Mørdrupvej 15 og 17, da disse bygninger er større. Efter forhandling er der opnået den billigste pris, ved at indgå en 8-årig kontrakt. Depositum: Depositum er aftalt til kr., svarende til 6 måneders husleje. Depositum bogføres først som en udgift, den dag Helsingør Kommune fraflytter lejemålet, og eventuelt mister depositummet. 2. Øvrig drift af lokalerne Det er forudsat, at Center for Teknik, Miljø og Klima, indenfor det nuværende budget, kan afholde udgifter til rengøring, elforbrug, kontorhold og lignende. Da de faktiske driftsforhold ikke kendes for Prøvestensvej 50, kan der efterfølgende blive tale om, at driftsbudgettet reguleres. Det forventes ikke, at disse udgifter overstiger de nuværende udgifter på Mørdrupvej. 3. Indretning og flytning Ved en flytning vil der være følgende engangsudgifter: Inventar og indretning kr. Flytning og rømning af Mørdrupvej kr. 4. Deponering Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal kommunen ved indgåelse af lejemål, som udgangspunkt altid deponere. Der skal deponeres et beløb, der svarer til bygningsværdien af det indgåede lejemål. Det er muligt at fratrække værdien af andre lejemål, som fraflyttes i samme periode, som det fremgår i skemaet herunder. Deponeringsforpligtelsen for lejemålet Prøvestensvej 50: Bygningens samlede areal er m 2, og den er vurderet til i alt kr. (den offentlige vurdering). Lejemålet er på m 2, hvilket svarer til ca. 30 pct. af bygningen. Deponeringsforpligtelsen er derfor 30 % * kr. = kr. Kommunerne kan fratrække værdien af andre lejemål som fraflyttes i samme budgetår. Der kan med baggrund i fraflyttede lejemål fratrækkes kr., hvorfor der skal deponeres kr. Deponeringssummen frigives løbende over 25 år, med 1/25-del årligt, således at den fulde deponering er afviklet efter 25 år. Ved opsigelse af lejemålet, frigives den resterende del af deponeringssummen.

7 Økonomiudvalget Mødedato Side 7 Der skal som udgangspunkt deponeres ved kontraktindgåelsen. Af hensyn til ombygning og indretning af lokalerne, ønsker Pension Danmark, at lejekontrakten indgås i oktober 2015, dog således at der først er indflytning 1. august Da det er tidspunktet for indgåelse af kontrakten, som bestemmer, hvornår der skal deponeres, skal deponeringen foretages i budgetår 2015, uagtet af indflytning først sker i Fraflyttes der yderligere lejemål i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016, kan værdien af disse også fratrækkes deponeringssummen. Prisniveau kr. Kommunal deponeringsforpligtigelse Kommunens deponeringsforpligtigelse beregnes som den højeste værdi af henholdsvis ejendommens anskaffelsessum eller seneste offentlige vurdering af ejendommen. Kommunens negative deponeringsforpligtigelse for fraflyttede lejemål i Da værdien af det, som fraflyttes, overstiger værdien af det, som indgås lejeaftale på skal der ikke deponeres I alt I alt Samlet etableringsudgifter til Prøvestensvej 50 I alt ca Årlige driftsudgifter i forbindelse med leje af Prøvestensvej 50. Prisniveau kr mdr Lejeudgifter Afledte driftsudgifter i alt *Estimat. 5. Indretning og flytning Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at udgiften til indretning og flytning bliver på kr. Det indstilles, at udgiften finansieres af indefrosne midler fra 2014, på området for ejendomsservice. Budgetområdet omfatter kommunens udgifter til administrationens kontorhold, herunder møbler, indvendig vedligehold og mindre ændringer af lokaler, hvorfor det anses korrekt, at anvise disse midler som finansiering. Prisniveau kr Flytning 250

8 Økonomiudvalget Mødedato Side 8 Inventar og indretning 600 Engangsudgifter i alt 850 Tillægsbevilling til budget 2015 / korrektioner til budget kr. Budgetområde Ejendomme og Bygningsforbedringer/drift 525* administration Deponering Korrektioner i alt (Nettovirkning på kassebeholdning) Opstart/ ikrafttrædelse, den *svarer til 5 måneders leje. Kommunikation/Høring C-MED i Center for Teknik, Miljø og Klima. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, 1. at Helsingør Kommune lejer Prøvestensvej 50 for perioden 1. august 2016 til august at der i budgetår 2015, i forbindelse med indgåelse af lejeaftale for Prøvestensvej 50, deponeres kr. 3. at der i 2016 indarbejdes kr. på Budgetområde 825 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej at der i 2016 på det rammestyrede område på Budgetområde 826 administration indarbejdes kr. til flytning fra Mørdrupvej og indretning af Prøvestensvej at ovenstående udgift til flytning, finansieres af indefrosne midler på Ejendomsservices område under Budgetområde puljer, som søges frigivet i forbindelse med budgetrevision pr at der i 2017 og frem, indarbejdes kr. på Budgetområde 825

9 Økonomiudvalget Mødedato Side 9 Ejendomsadministration og Byfornyelse/drift, til betaling af leje for Prøvestensvej 50. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

10 Økonomiudvalget Mødedato Side behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/19426 Byrådet Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig Bilag 3: Resultatbudget pr Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling Bilag 5: Anlægsplan Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Høringssvar Ældrerådet Bemærkninger H-MED Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandle kommunens samlede budget for , herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 25. august 2015 med resultatbudget for Resultatbudgettet pr. 25. august var udarbejdet på baggrund af ring 1, som indeholder de lovpligtige og nødvendige opgaver samt de eksisterende ring 2 opgaver. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. 1. Resultatbudget og anlægsplan I forhold til resultatbudgettet pr. 25. august 2015, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 23. september 2015 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 2) samt nogle få driftskorrektioner (bilag 4). Der kan komme mindre ændringer til Byrådets 2. behandling af budget , som følge af budgetrevisionen. Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er de modtagne tilskud samt lånedispensation også

11 Økonomiudvalget Mødedato Side 11 indarbejdet i budgettet. Tilskuddene beløber sig til 24,2 mio. kr. i Tilskuddene er tildelt fra puljerne til henholdsvis vanskeligt stillede kommuner i hele landet og kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Lånedispensationen til investeringer med effektiviseringspotential på 6,0 mio. kr. I budget 2016 indgår statsgarantien. Dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme sænkes som led i budgetaftalen fra 7,1 promille til 6,9 promille, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 0,5 mio. kr. i 2016 til 2019 Dækningsafgift for offentlig ejendom forbliver uændret. Endvidere er det med budgetaftalen aftalt at sænke grundskylden på normaljord fra 29,30 promille til 29,00 promille. Sænkelsen betyder at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 5,5mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i Grundskylden på produktionsjord er uændret. Det forventes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i bliver delvist kompenseret for sænkelsen af dækningsafgiften af forskelsværdien på forretningsejendomme og sænkelsen af grundskylden på normaljord. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter i alt Driftsudgifter (inkl. renter) i alt* Anlæg Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Likviditetstræk til finansiering af sundhedshus Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for Estimeret effekt af omprioriteringsbidrag på kassetræk * Servicedriftspuljen er ikke medtaget En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2016 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under servicedriftsrammen. I regnemaskinen samt budgetforlig jf. bilag 2 er der indarbejdet en negativ pulje til omprioriteringsbidraget. Denne pulje er ikke medtaget i resultatbudgettet pr. 23. september 2015, hvilket betyder en forværring af kassetrækket. Den estimerede effekt af omprioriteringsbidraget på kassetrækket fremgår nederst i resultatbudgettet. Der er i 2016 udover de ovenstående servicedriftsudgifter budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i 2016.

12 Økonomiudvalget Mødedato Side I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt Der vil efter budgettets vedtagelse ske en fornyet beregning af takster i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Dette kan også medføre en mindre ændring på takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juli Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn. Der vil efter budgettets vedtagelse ske en endelig beregning af pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene som følge af det endelige budgetforlig. Der er dog i budgetforliget indarbejdet en sænkelse af prisstigningen på 7 mio. kr. i 2016 og frem Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Ved Byrådets 1. behandling er der i resultatbudgettet indarbejdet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, der er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2016 i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Budget 2016 Budget 2016 Samlet skatteprovenu Tilskud og udligning Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag Selvbudgettering er skønnet til at medføre en mindreindtægt på 2,5mio. kr. set i forhold til statsgaranti. Center for Økonomi og Ejendomme kan derfor ikke anbefale valg af selvbudgettering. Der henvises til bilag 6 for en uddybning af valg af skattegrundlag. 2. Skatteprocenter Budgetforslaget fra 1. behandlingen forudsætter uændret personskatteprocent på 25,4 pct. og uændret dækningsafgift på offentlige ejendomme (grundværdi) på 15 promille samt på forskelsværdien på offentlige ejendomme på 8,75 pct. I budgetforslaget indgår, at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes til 6,9 promille og at grundskylden på normaljord sænkes til 29,0 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,4 % Grundskyld: Normaljord 29,00

13 Økonomiudvalget Mødedato Side 13 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 15,00 Andre off. ejendomme, grundværdier 15,00 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6, Budgetforslag for den kirkelige ligning Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for de kirkelige skatter skal svare til valget for kommunen. Provstiet har udregnet deres budget på baggrund af statsgaranti og med en kirkeskatprocent på 0,66 pct. Det statsgaranterede provenu er på 54,3 mio. kr. For uddybning se bilag 8. Kirkeskatten er undtaget fra skatteloftet for kommunerne. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes jf. bilag 2 og at servicedriftspulje på 28 mio. kr. tilvælges. 3. at den ændrede anlægsplan for budget godkendes jf. bilag at de * markerede anlægsprojekter i 2016 frigives jf. bilag at statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016 vælges jf. bilag at grundskyldspromillen på normaljord sænkes fra 29,3 til 29,0 7. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme sænkes fra 7,10 til 6,90 8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2 9. at indkomstskatteprocenten forbliver på 25,4 % 10. at dækningsafgifterne forbliver på 15,00 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier og forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,66 % Beslutninger Økonomiudvalget den Der blev omdelt høringssvar fra Ældrerådet. Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale

14 Økonomiudvalget indstillingen. Ad 2: Indstillingen anbefales. Mødedato Side 14 Ad 3 og 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Haldis Glerfoss (Ø), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 5: Indstillingen anbefales. Ad 6 og 7: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 8: Indstillingen anbefales. Ad 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Ad 10: Indstillingen anbefales. Ad 11: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

15 Økonomiudvalget Mødedato Side Business & Events Elsinore - Anvendelse af overskydende midler fra 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18649 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Business & Events Elsinores bestyrelse besluttede den 17. august 2015 at opløse foreningen. Efter opløsningen af Business & Events Elsinore (BEE) står Helsingør Kommune med restmidler fra indeværende års budget i BEE på kr. Set i lyset af Dansk Byggeris og Dansk Industris seneste målinger af erhvervsklimaet anbefaler Center for Erhverv, Politik og Organisation, at restmidlerne anvendes til at nedbringe en pukkel af gamle byggesager, lokalplaner og udbudssager. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Visionens punkt om at Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed. Sagsfremstilling 1. Udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation har på nuværende tidspunkt en stor pukkel af opgaver på udbudsområdet, hvor de nuværende medarbejderressourcer ikke slår til. Ved at tilføje ekstra medarbejderressourcer til området skønner Center for Erhverv, Politik og Organisation, at der kan opnås et betydeligt effektiviseringspotentiale for kommunens udbud. Det anbefales derfor, at området tilføres kr. svarende til et årsværk for at komme puklen til livs og udløse det beskrevne effektiviseringspotentiale. 2. Byggesagsbehandling Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid for Helsingør Kommune er i Energistyrelsens seneste opgørelse fra maj 2015 opgjort til 122 dage. Dette resultat placerer Helsingør Kommune i bunden af Dansk Byggeris seneste måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Dansk Byggeris måling tager udgangspunkt i byggesager, der er oprettet fra 2009 og frem til Det vil sige, at måleperioden dækker sager der er op til 6 år gamle. Disse gamle sager påvirker statistikken negativt. Det må forventes, at det også vil være tilfældet i de kommende års opgørelser, såfremt der ikke foretages handling. Helsingør Kommune har p.t. ca uafsluttede byggesager i en periode på 10 år bagud. Puklen af gamle sager skyldes, at Byggesagsafdelingen de seneste år primært har haft fokus på at få meddelt tilladelse hurtigst muligt. Derfor har der ikke været afsat de nødvendige ressourcer til at sikre, at sagerne også bliver afsluttet. Afslutningen af sager kræver normalt, at der gøres en indsats for at få de sidste oplysninger fra bygherre, og få de afsluttende data indberettet i blandt andet BBR. At få fjernet denne pukkel af gamle byggesager vil kræve, at der afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Derudover skal der strammes op på procedurerne for påmindelser overfor bygherrer, så de får afsluttet

16 Økonomiudvalget Mødedato Side 16 deres sager. afsættes øgede ressourcer til at sikre, at indberetningerne til BBR er korrekte, så fejlkilder i forhold til såvel ejerne som den årlige statistik undgås. oprettes en fast-lane for fuldt belyste sager, så de bliver behandlet forud for sager, hvor ansøger ikke har medsendt alle oplysninger fra starten. Disse initiativer forventes at få en positiv afsmitning på servicen overfor ansøgerne, sagsbehandlingstiden, samt den årligt opgjorte statistik som Energistyrelsen udarbejder. Center for Teknik, Miljø og Klima skønner, at etableringen af to årsværk i et år vil være nødvendig for at løfte de beskrevne initiativer. 3. Lokalplanudarbejdelse Konjunkturopsvinget og prisudviklingen på boliger i Helsingør-området i især 2. og 3. kvartal 2015 har tydeliggjort, at de eksisterende ressourcer på planområdet ikke rækker til at imødekomme alle de grundejere, der ønsker en lokalplan for byggeri eller omdannelse på deres ejendom. Det betyder, at flere lokalplaner som ville kunne skabe lokal byggeaktivitet aktuelt må afvente ledige hænder. Hidtil er der effektiviseret i både 2013 (opretholdelse af produktionen ved en personalereduktion på 10 %) og 2015 (øget produktion ved ændrede procedurer og personaleudskiftning). Der arbejdes løbende på forbedringer og effektiviseringer. Tilførsel af en medarbejderressource i en periode ville kunne bidrage til forøget lokalplanproduktion. For at dette slår igennem, forudsættes at man kan tiltrække en medarbejder, der har erfaringen og kompetencerne til at kunne producere fra dag et. Desuden bør det indgå i overvejelserne, at et lokalplanprojekt tager fra 8 måneder og opad. Jo længere en midlertidig ansættelse kan tilbydes, jo bedre er mulighederne for at kunne tiltrække kompetente medarbejdere og at kunne gøre en forskel. Center for Teknik, Miljø og Klima anbefaler på dette grundlag, at der oprettes en midlertidig lokalplanlæggerstilling i ca. 1½ år. Økonomi/Personaleforhold Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler på dette grundlag, at kr. af de ubrugte midler fra Business & Events Elsinore 2015 overføres til området for udbud, og at de resterende midler, som udgør kr., tilføres Center for Teknik, Miljø og Klima, jf. sagsfremstillingen. Beløbet vil blive anvendt i 2015 og Restbeløbet for 2015 vil blive søgt overført til budget 2016 i forbindelse med driftsoverførslerne. Der er således tale om en budgetneutral tillægsbevilling, da der søges om en positivtillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på samme beløb på det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv, jf. tillægsbevillingsoversigt nedenfor: Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt. I Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion Erhverv, rammestyret område Administration - Center for Teknik-, Miljø og Klima,

17 Økonomiudvalget rammestyret område Mødedato Side Administration - Center for Politik, Erhverv og Organisation, rammestyret område I alt 0 Heraf udgiftsneutrale omplaceringer Heraf tillægsbevillinger finansieret af kassen 0 Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration til Center for Politik og Organisation til at løfte en pukkel af sager og realisering af effektiviseringer på udbudsområdet. 2. at der gives en positiv tillægsbevilling kr. til det rammestyrede område på budgetområde 826 Administration til Center for Teknik, Miljø og Klima til effektiviseringer på byggesagsområdet, fjernelse af gamle byggesager og til at kunne løfte den øgede efterspørgsel efter lokalplaner. 3. at ovenstående tillægsbevillinger finansieres af en negativ tillægsbevilling på kr. på det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv, svarende til de uforbrugte midler på Business og Events Elsinore i Beslutninger Økonomiudvalget den Sagen udsat til næste møde. Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne godkendt, med bemærkning om, at kultursekretariatet får tildelt kr. af de kr. fra Center for Erhverv, Politik og Organisation.

18 Økonomiudvalget Mødedato Side Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/17680 Byrådet Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning Indledning/Baggrund Boliggården har den 23. juli 2015 på vegne af afdeling 14, Odinsparken, ansøgt om accept af optagelse af et 20-årigt, fastforrentet realkreditlån med en hovedstol på kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og en deraf følgende lejeforhøjelse for de lejemål, hvor lejerne ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. I de lejemål hvor køkkenet bliver skiftet, vil huslejen stige med mellem 9 og 15 %. Lejeforhøjelsen bortfalder, når det 20-årige lån er tilbagebetalt. Retsgrundlag Driftsbekendtgørelsens 76 og Almenlejelovens 10. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at tiltrække nye familier, da vedligeholdelse og forbedringer af de almene boliger generelt bidrager til, at Helsingør Kommune kan tilbyde attraktive boliger. Sagsfremstilling Boliggården har ansøgt om a) accept af optagelse af et 20-årigt realkreditlån (fast forrentet obligationslån) for i alt kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og b) en deraf følgende lejeforhøjelse på mellem 9 og 15 % i de lejemål, hvor lejeren ønsker deres køkken udskiftet og i de lejemål, der fraflyttes. Afdelingens huslejeniveau udgør pr. 1. januar kr. pr. m², hvilket er en relativt lav husleje sammenlignet med andre almene boliger i Helsingør Kommune. Huslejen kan således maksimalt komme til at udgøre 734 kr. x 15 % = 844 kr. pr. m². Målet er, at alle køkkener i bebyggelsen over en årrække skal udskiftes. Det er besluttet, at lejlighederne senest ved fraflytning skal have deres køkkener udskiftet, forinden de genudlejes. Derfor er denne ansøgning den første i rækken af forventeligt seks ansøgninger, der skal sikre, at samtlige køkkener i bebyggelsen kan blive udskiftet over tid. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling anbefaler at det ansøgte imødekommes, da det er de lejere, der selv ønsker deres køkken udskiftet, der i første omgang påtager sig en stigning i huslejen huslejen for nye lejere stadig skønnes at være rimelig låneafviklingen gennemføres inden for en rimelig tidshorisont.

19 Økonomiudvalget Mødedato Side 19 Økonomi/Personaleforhold Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet, og sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at det godkendes, at der optages et 20-årigt fast forrentet realkreditlån med en hovedstol på kr. til dækning af udskiftning af køkkener i 8 lejemål og 2. at de deraf følgende huslejeforhøjelser på mellem 9 og 15 % godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Johannes Hecht- Nielsen (V), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Jan Ryberg (L) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

20 Økonomiudvalget Mødedato Side Plan for justering af Helsingør Kommunes Vision Orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/18639 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Ved Økonomiudvalgsmøde den 24. august 2015 blev det besluttet at igangsætte en proces for en eventuel justering af Helsingør Kommunes Vision Denne proces indeholder bl.a. at afholde en workshop for Byrådet med opdatering af fremskrivnings- og konsekvensberegningen samt efterbehandling og en opdateret Vision til følge. I denne sag fremlægges skitse til program og procesplan for arbejdet med at justere Vision Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen handler om Helsingør Kommunes samlede Vision 2020 inkl. 10 Visionsmål. Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at der skal igangsættes en proces med henblik på eventuelt at justere visionsmålene i Vision Center for Erhverv, Politik og Organisation forslår, at dette sker gennem følgende proces: 1. Genberegninger i Fremskrivnings- og Konsekvensmodel (midt september start oktober) Opdatere modellen til 2015, og genberegning med øje for de udfordringer visionsmålene tidligere har givet for beregning og status. Opmærksomhedspunkterne går på graden af målopfyldelse, mulighed for fremskaffelse af data, hensigtsmæssigheden i målformuleringer mv. 2. Behandling i de politiske udvalg (start oktober midt oktober) Konsulenter fra Center for Erhverv, Politik og Organisation besøger samtlige politiske udvalg. Programmet herfor er: 1) Den videre proces mod en justeret Vision 2020 præsenteres 2) Visionsmålene gennemgås med øje for særlige opmærksomhedspunkter 3) Udvalgets medlemmer giver udtryk for vigtige temaer/udfordringer i visionsmålene som vi skal have opmærksomhed på. 3. Byrådsseminar (2. november) Programskitse: - Velkomst og introduktion

21 Økonomiudvalget Mødedato Side 21 - Præsentation af udvalgenes input til visionsmål og på den baggrund de arbejdsspørgsmål, som der skal arbejdes med på seminaret - Dialog om visionsmål ud fra arbejdsspørgsmål - Konkrete bud på justerede visionsmål på baggrund af dialog konkluderende opsamling - Afslutning og opridsning af den videre proces 4. Sammenfatning og beskrivelse af justerede visionsmål (start november - slut november) Sammenfatning af de konkrete bud på justeringer og udarbejdelse af et forslag til nyt katalog over visionsmål Beslutningsproces (slut november midt december) Drøftelse på H-Med Behandling i Økonomiudvalget den 7. december 2015 Endelig vedtagelse på Byrådsmøde den 14. december 2015 Praktiske forhold vedr. Byrådsseminaret Byrådsseminaret afholdes den 2. november 2015, i tidsrummet 9-15, på Højstrupgård i Helsingør. Deltagere er byrådsmedlemmer samt Koncernledelsen. Seminaret faciliteres af konsulenter fra Center for Erhverv, Politik og Organisation. Konsulenter fra Center for Økonomi og Ejendomme vil være til stede med henblik på bistand vedrørende data og beregninger. Mere detaljeret information vedrørende program for byrådsseminaret og praktiske forhold i processen vil blive udsendt til deltagerne forud for aktiviteterne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.

22 Økonomiudvalget Mødedato Side Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m. Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28544 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Borgmesteren orienterede.

23 Økonomiudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28545 Økonomiudvalget Sagsfremstilling Sag/Overskrift Ansvarligt center Mødedato Årshjul mærkedage Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri Erhverv, Politik og Organisation Særlig Social Indsats 2. budgetrevision pr. 31/8 Økonomi og Ejendomme Prissætning på de almene boliger Kultur, Idræt og Byudvikling Orientering om budget Økonomi og Ejendomme Økonomi og Ejendomme Indstilling Direktionen indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Orientering foretaget.

24 Økonomiudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28541 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Intet at bemærke.

25 Økonomiudvalget Mødedato Side 25 Bilagsliste 2. Møde med Hoved-MED om budget Bemærkninger H-MED (243467/15) 3. Leje af ejendom til placering af Center for Teknik, Miljø og Klima 1. (Lukket bilag) behandling af budget Bilag 1: Budgetforlig for Helsingør Kommune (241087/15) 2. Bilag 2: Budgetforlig (241719/15) 3. Bilag 3: Resultatbudget pr (241718/15) 4. Bilag 4: Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandling (241058/15) 5. Bilag 5: Anlægsplan (241699/15) 6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering (240940/15) 7. Bilag 7: Takstoversigt til budget 2016 (241110/15) 8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 (237964/15) 9. Høringssvar Ældrerådet (243148/15) 10. Bemærkninger H-MED (243467/15) 6. Boliggården - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 14, Odinsparken 1. Odinsparken - ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning (241033/15)

26 Bilag: 2.1. Bemærkninger H-MED Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 28. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

27 Helsingør Kommune: Økonomiudvalget den Møde forud for udvalgets 2. behandling af budget H-MED har følgende yderligere kommentarer: 1) Administrative besparelser 7 mio. Det er utilfredsstillende, at administrationen skal beskæres uden at det fra politisk side prioriteres, hvilke områder der skal holde for. De opgaver, som udføres i administrationen er mangeartede og der er kolleger, som har overarbejde. Hvilke opgaver eller hvilket fag område, bruger for mange midler? Hvilke overvejelser er der gjort? 2) Projekt PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Som medarbejdere er det betryggende at opleve at politikerne har en nultolerancepolitik på området. Vi vil opfordre til, at der sikres ressourcer til fremadrettet at imødegå de miljøfarlige udfordringer, der måtte dukke op i kommunens bygningsmasse. 3) Proces ved budgetudmeldingen Det er problematisk og personalemæssigt uhensigtsmæssigt, at besparelsesforslag med stillingsnedlæggelser til følge oplyses i dagbladet, før der er mulighed for en ordentlig information til medarbejderne. Positivt at man forsøgte at orientere, men kan der ikke arbejdes på at finde en bedre måde at udmelde de konkrete besparelser på? 4) Arealoptimering Når der arbejdes med dette område, finder vi det hensigtsmæssigt, at berørte personalegrupper inddrages tidligt i ændringer i eventuelle arbejdsopgaver eller omplaceringer. Passer børneprognoserne? hvornår øges behovet for institutionspladser igen? 5) Effektiviseringer Er alle områder økonomisk tilstrækkeligt beskrevet?

28 6) Jobbanken En opsigelse af jobbanken på nuværende tidspunkt vil berøre de afskedigelser, der må være i forbindelse med dette års budgettilpasning. Derfor foreslår vi, at jobbanken opsiges med 6 måneders varsel. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at det har været et personalemæssigt positivt signal for alle medarbejdere i kommunen, at man har haft muligheden for at blive omplaceret i organisationen ved kapacitetstilpasninger. Vi foreslår, at der ses på en lignende ordning i opsigelsesperioden. 7) Rekruttering og fastholdelse Ældreplejeområdet og lærerområdet er udfordret på rekruttering og fastholdelse. H-MED, medarbejderne. Næstformand, Vera Sandby Hansen

29 Bilag: 4.8. Bilag 8: Helsingør Domprovstis budget 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 28. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

30 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Byrådet i Helsingør kommune Stengade Helsingør Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2016 Helsingør, den 15. september 2015 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 753 af 25. juni 2013, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 25. juni 2015, har godkendt budgetter for året 2016 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr Gurre kirkekasse kr Hellebæk kirkekasse kr Hornbæk kirkekasse kr Mørdrup kirkekasse kr Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr Sct. Mariæ kirkekasse kr Sthens kirkekasse kr Tikøb kirkekasse kr Vestervang kirkekasse kr Provstiudvalgskasse kr Landskirkeskat kr Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2016 kr Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,66, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på. Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2016 udskrives med uændret udskrivningsprocent på 0,66 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Helsingør domprovsti afsætter ikke midler af i 2016 jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a til uforudsete udgifter. Efter byrådets godkendelse af udskrivningsgrundlaget 2016, afventer Helsingør domprovstiudvalg meddelelse herom. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

31 Bilag: 4.6. Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag - statsgaranti el. selvbudgettering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 28. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 Center for Økonomi og Ejendomme Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Bilag 6: Valg af udskrivningsgrundlag statsgaranti el. selvbudgettering 1 Indledning Dette notat har til formål at beskrive de indtægtsposter, hvor kommunen i forbindelse med budgetlægningen skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Posterne omfattet af dette valg er indkomstskat og tilskud og udligning. Indledningsvis præsenteres en sammenfatning af alle indtægtsposter og resultatet af at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Efterfølgende uddybes skønnet over indkomstskatter og tilskud og udligning. 2 Sammenfatning I nedenstående tabel ses de forventede indtægter fra alle indtægtsposter vedrørende skat og tilskud og udligning. Der kan for 2016 vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering for posterne skatteprovenu og tilskud og udligning. Derfor er der 2 kolonner for Alle poster i overslagsårene er udelukkende baseret på selvbudgettering. Tabel 1: Indtægtsposter budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Skatteprovenu Tilskud og udlign Ekstraordinær finansiering Efterregulering af tilskud og udligning Efterregulering af skat I alt omfattet af Statsgaranti Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat (dækningsafgift) Selskabsskatter Øvrige skatter Samlet skattefinansieret indtægtsgrundlag

33 Ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti i 2016, er provenuet fra Indkomstskatten på 9 mio. kr. højere. Forskellen skyldes, at KL s seneste vækstskøn for udskrivningsgrundlaget fra september 2015 (som selvbudgettering bygger på) er mere optimistisk for årene end det af staten udmeldte vækstskøn i statsgarantien. Ved valg af selvbudgettering vil indtægten fra tilskud og udligningsordningen derimod være 11,5 mio. kr. lavere end ved statsgarantien. Dette skyldes hovedsagligt det højere udskrivningsgrundlag anvendt ved selvbudgettering. Hvis der vælges selvbudgettering vil indtægten dermed samlet set være 2,5 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranti. Administrationen anbefaler derfor et valg af statsgaranti. 3 Uddybning af valg af skattegrundlag 3.1 Indkomstskat Af tabel 2 fremgår det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016 og frem. Endvidere ses skatteprovenuet som resultatet af udskrivningsgrundlaget ganget med udskrivningsprocenten. Desuden ses det beløb Helsingør Kommune skal bidrage med til finansiering af det skråskatteloft samt skatteprovenuet efter medfinansiering af det skrå skatteloft. Tabel 2: Indkomstskat budget kr. Statsgaranti Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 Skatteprovenu Medfinansiering skrå skatteloft Skatteprovenu inkl. skrå skatteloft Som det fremgår af tabel 2 modtager Helsingør Kommune i alt mio. kr. i skatteprovenu ved valg af statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er det forventede skatteprovenu mio. kr. En forskel på 9 mio. kr. Beregningsmåden for det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag gennemgås kort nedenfor Selvbudgettering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør mio. kr. og bygger på de allerede lignede selvangivelser for 2014 samt et skøn for de endnu ikke lignede. Derved 2

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde - budget Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 Mødedato: Mandag den 28. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 19-08-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 19. august 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 09. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Foventet sluttidspunkt: kl. 16.00 Medlemmer: Ib

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 7.06.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere