Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe."

Transkript

1 Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan: BAGGRUND: Forældre back-up begyndte i 1998 i Ribe Amt under forebyggelsesafdelingen ved Center for Misbrug. Baggrunden for projektet var en rusmiddelundersøgelse i 1996 i Ribe Amt i 8. og 9. klasserne, der udråbte de unge her til at være dem, der drak mest i hele Europa sammenlignet med unge andre steder. Samtidig viste vores praksiserfaring, at der var et stort behov for, at forældre udvekslede meninger og holdninger. Når de unge så samtidig fortalte os, at de vigtigste voksne i deres liv var deres forældre, så besluttede vi os til at udtænke et initiativ, hvor forældrene skulle være omdrejningspunktet, vores værktøj, der kunne være med til at opfylde formålet med projektet. Forældrene er de primære voksne og dem, de unge regner med opdrager dem, og de måtte naturlig indgå i det lange seje træk, hvor målet var at ændre specielt alkoholkulturen, herunder en udsættelse af alkoholdebutalderen hos de unge. HVORFOR FORÆLDRENE? Vi tror på, at forældre kan have gavn af gensidigt at spejle deres erfaringer og oplevelser med deres børn/unge. At man som forældre kan få inspiration af andre forældre til at møde sine børn/unge mere hensigtsmæssigt, når det drejer sig om livet med og omkring rusmidlerne. Vi havde i nogle år arbejdet med ung til ung - modellen, hvor unge taler med andre unge om det at være ung. På engelsk: peer-education. Meningen er, at ligestillede og ligesindede udveksler holdninger og erfaringer med det mål at blive enige eller at mindske afstanden inden for målgruppen. Når der nu var gode erfaringer inden for ungeområdet, hvorfor så ikke i forhold til, at forældre møder forældre? Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. På samme tidspunkt kom den første lov om salg af alkohol til unge, hvor der i bemærkningerne til loven stod, at man skulle styrke forældrenetværkene på skolerne med det mål at udsætte alkoholdebutten, så det matchede vores projekt fint! HVILKE KLASSETRIN? Vi valgte i første omgang, at målgruppen skulle være 7. klasses forældre, da vi oplevede, at det var her, at forældrene begyndte at give slip på de unge. Evalueringerne har vist os, at forældrene gav udtryk for, at denne proces skulle de have haft for lang tid siden, hvorfor vi nu har valgt 6. klassetrin som vores primære målgruppe, når det drejer sig om back-up erne. Holstebro Kommune har haft et korps af forældreback-up siden 2004 inspireret af erfaringerne fra Ribe Amt ( nu Esbjerg Kommune ). Holstebro Kommune praktiserer forældrebackup i børnehaveklassen for at danne gode forældrenetværk så tidligt som muligt i folkeskolen og igen i kl. hvor fokus er på teenageproblemer, alkohol, fester, forældreaftaler osv.

2 Esbjerg Kommune har 43 offentlige og private skoler med hver én til fire 6. Klasser. Vi afvikler for øjeblikket ca. 40 arrangementer om året ud fra først til mølle-princippet. I og med projektet oprindeligt var et amtsligt tiltag, har vi gennem de sidste 11 år afviklet ca arrangementer. I Holstebro Kommune har vi 36 klasser pr. årgang og man har valgt politisk, at der skal være stor fokus på forældreansvaret. At have et korps af forældreback-up i kommunen bevirker, at vi kan komme ud til mange flere klasseforældremøder for at danne forældrenetværk og få diskuteret relevante emner som opdragelse, trivsel osv., end hvis vi kun havde mulighed for at bruge professionelle aktører indenfor SSP området. Udover, at der i ovenstående er en kvantitativ gevinst, er der også en kvalitativ gevinst i selve forældre til forældre metoden. Forældrebackuppens opgave er at skabe dialog uden at virke som bedrevidende eller eksperter. Det er vigtigt for peereffekten og processen i målgruppen, at forældrearrangementet foregår på et så ligeværdigt niveau som muligt. MÅLET MED ORDNINGEN Overordnet formål At ændre unges forbrug af rusmidler, herunder specielt alkohol. Målet er at gøre forældre deres rolle og ansvar bevidst Som opdragere, rollemodeller og sparringspartnere for børn og unge Som alternative voksne for de andre forældres børn og unge I forhold til de unge og deres drikkemønster/-kultur. Formål med forældrebackup i børnehaveklassen at gøre forældre bevidste om deres rolle og ansvar som opdragere og rollemodeller at skabe forudsætninger for dannelse af netværk i forældregruppen i den enkelte børnehaveklasse at skabe forudsætninger for, at forældrene kan finde frem til en fælles holdning i forhold til opdragelse at styrke forældre i at give børnene fornuftige normer og værdier at få forældrene til at lave aftaler om f.eks. fødselsdage, gaver osv. at forældre bruger netværket til at udrydde misforståelser. at børnene oplever tydelige voksensignaler. Formålet med forældre-backup i kl.: at gøre forældre deres rolle bevidst i forhold til unge og deres drikkemønstre/ kultur. at gøre forældre bevidste om, at de har et ansvar for at de unge ikke udviser voldelig og aggressiv adfærd. at skabe forudsætninger for at danne netværk i forældregruppen i den enkelte klasse. at skabe forudsætninger for at forældre kan indgå i rollen som alternative voksne, altså voksne for de andre forældres børn/ unge. at forældre bruger netværket til at udrydde misforståelser at forældre bliver bevidste om vigtigheden af at sende tydelige voksensignaler METODE: Forældrebackup bygger på erfaringerne fra peerprojekter, hvor ligestillede påvirker ligestillede. Forældrebackuppere tilbyder hjælp og støtte til forældrearrangementer, ved at hjælpe forældrene til at debattere temaer som vedrører dem, f.eks. trivsel, forældrenetværk, forældrerollen, forældreansvar, aftaler m.v. Dannelse af forældrenetværk er et formål med arrangementerne. I disse projekter har man gode erfaringer med, at målgruppen i stor grad genkender problemstillinger og aktivt debatterer og er medansvarlige for at brugbare løsninger. Det er vigtigt for peereffekten og processen i målgruppen, at forældrearrangementet foregår på et så ligeværdigt niveau som muligt. Oftest er det én back-up er, der tager af sted til en klasses forældre. Det er vigtigt for os, at processerne i forældregruppen foregår klassevis, da det er den sociale struktur blandt klassens forældre, der er udgangspunktet for netværket. Hvis det er formålstjenligt tager 2 eller flere af sted. Det kan være, hvis der er 2 eller flere klasser, der afholder arrangement samme aften. I så fald kan man have plenum til start og slut, sådan at man kan debattere på tværs af årgangen. Derfor skal der stadig være

3 en back-up er til hver klasse. Back-up erne aftaler indbyrdes, hvem der styrer start- og slutdebatten. PROCESSEN Back-up eren laver et kort oplæg, sætter dialogen i gang i grupper, samler op, er katalysator og procesbestyrer i debatten og konkluderende til sidst. Processerne ved forældrearrangementerne tager udgangspunkt i, hvad den enkelte forælder i et stykke tid gerne har villet tale med de andre forældre om. Hertil bruges et dialogspil. Her kommer alle til orde, og vi er sikre på, at de emner, der kommer til debat, er aktuelle for den enkelte forælder. Forældrene bliver opmærksomme på, at der er forskellige holdninger til emnerne, hvilket er et godt grundlag for det videre netværksarbejde. Vi søger at etablere en undre- eller bekymringsaftale. Forældrene kan så gennem netværket, hvor man kontakter hinanden og taler sammen, være med til at udrydde de historier og misforståelser, der ofte opstår blandt de unge men også bland de voksne! REKRUTTERING Gennem skolebestyrelser, lærere, forældre og lokalpressen rekrutteres forældre, som selv har teenagere eller børn i indskolingsalderen, og som ud fra egne erfaringer har lyst til at drive processen ved forældrearrangementer. Hvem bliver forældreback up er?: Helt almindelige forældre, som i deres daglige virke ikke arbejder professionelt med børn og unge. Forældre, der har børn i børnehaveklassen eller kl. Forældre, der vil gøre en indsats for at styrke forældrenetværket i folkeskolen Forældre, der har lyst til at udvikle deres egen forældrerolle. Forældre, der har lyst til at udvikle deres kommunikative evner. Vi søger bevidst helt almindelige forældre, som har hjemmeboende børn/unge i børnehave-/6.-8. Klasse. Almindelige forældre skal forstås som personer, som ikke til dagligt professionelt arbejder med børn, unge og voksne som fx lærere, pædagoger, socialrådgivere og politibetjente gør. I Esbjerg Kommune har det aldrig været et problem at rekruttere forældre til projektet, hvilket vi tilskriver de traditioner, vi gennem over 20 år har haft for forældrearrangementer. I forbindelse med udvælgelsen af forældre til projektet overvejede vi først, hvem af de tilmeldte, vi kunne bruge. Først søgte vi de forældre, der umiddelbart så ud til at have potentiale. Dog fandt vi hurtigt ud af, at vi jo ikke kunne sætte os til herre over, hvem der var almindelige forældre. Derfor kontaktede vi de første, der havde meldt sig. Det gjorde, at vi fik en meget bred og broget skare at arbejde med, hvilket på sigt viste sig at være en styrke. Erfaringerne viser, at gruppen efter 2½ - 3 år bliver for dygtige. De har efterhånden samlet så mange erfaringer, at de begynder at fylde mere og mere på møderne, så de ikke længere kan kaldes ligeværdige i forhold til målgruppen, ikke længere er almindelige forældre, og så mistes forældre til forældreeffekten. I Holstebro Kommune tager skoleledelse, klasselærer og skolebestyrelse kontakt til egnede forældre og fortæller dem kort om opgaven. Er de interesserede, bliver de kontaktet af kommunens tovholder for forældreback-up indsatsen for endelig rekruttering. AFLØNNING I Holstebro Kommune har man politisk taget beslutning, om at hvert forældreback-up arrangement aflønnes med 300 kr. + den lave kørselstakst. I Esbjerg Kommune honoreres back-up erne med kr. 800 pr. arrangement + kørsel. Der er mødepligt til de årlige samlinger uden honorering. UDDANNELSE AF FORÆLDREBACK-UP ERNE Udgangspunktet for uddannelsesdagene er, at back-up erne lærer hinanden at kende gennem processer, hvor de også får udvekslet meninger og holdninger. Det er disse processer, der skal være en del af deres rygsæk, når de skal afvikle arrangementer. Vi beder deltagerne om at tage en ting med fra dengang de selv var unge: En plakat, et billede, en karakterbog Dette skal bruges til i grupper at tænke tilbage på tiden dengang. Gruppen får spørgsmål, som skal være med til at udrede den tid, hvor de var unge. Der fremlægges i plenum. Efterfølgende tages der udgangspunkt i de svar og overvejelser, de har haft i det første gruppearbejde, nu skal de blot

4 diskutere, hvordan de ser tiden i dag. Dermed får vi ført en linje fra dengang til i dag: Hvad er anderledes og hvorfor? De to dage er bygget op omkring processer, der tager udgangspunkt i spørgsmål, som vi har stillet. Det interessante er, at selv om der fra en start er meget forskellige holdninger til emnerne, så bøjes disse af mod hinanden i løbet af processerne. Der bliver etableret et fælles fundament. Når det er der, så bliver forskelligheden en styrke. PROGRAM FOR UDDANNELSE AF FORÆLDRE BACK-UP ERE Første dag Ankomst, indkvartering og kaffe ½10.00 Præsentation og velkomstrunde ½11.30 Er de unge værre, end da de sidst var værst? Unge, sprut og fester, det medieskabte ungdomsbillede Hvordan var det nu, det var? Frokost Hvordan er det nu, det er? Kaffe En metode Pause Tjat Vi gør klar til en god middag Middag og frit trav! Anden dag Morgenmad Godmorgen, løse ender og gruppedannelse Pause Gruppearbejde: Vores program for en forældreaften Kort præsentation af program Hvad nu? - og praktiske forhold Frokost og afrejse Når de to dage er sluttet, skal back-up erne hver især hjem og tænke videre i forhold til, hvordan de vil afvikle et arrangement. De opfordres til at kontakte og bruge hinanden, ligesom vi tovholdere kan kontaktes. Når alle har haft et arrangement eller to, mødes vi igen for at erfaringsudvikle. Det fylder meget, hvordan det nu er gået, men også, hvad man gør i den og den situation. Efterfølgende mødes gruppen 2 af 3 gange årligt for at udveksle, få fyldt på (eksempelvis oplægsholder udefra) og for at styrke korpsånden. BOOKNING AF FORÆLDREBACK-UP I Holstebro Kommune modtager alle lærere på de klassetrin, hvor de tilbydes forældreback up, en vejledningsfolder i starten af skoleåret. Klasseforældreråd modtager en mere beskrivende folder også i starten af skoleåret. En sekretær i skoleforvaltningen er ansvarlig for bookning af forældreback-up og udbetaling af deres honorar og transportudgifter. I Esbjerg Kommune er proceduren, at foldere sendes ud til kommende 6. klasses klasselærere, forældrerepræsentanter, skoleledere og skolebestyrelsen i begyndelsen af maj, så projektet kan tænkes ind i det kommende skoleårs pædagogiske plan. Arrangement bookes via tlf. til sekretæren på SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune eller via hjemmesiden, hvor folderen også kan hentes. Sekretæren er den praktiske gris i forhold til at booke en backup er og sørger for udsendelse af foldere til forældrene umiddelbart før arrangementet, så de ved, hvilke forventninger, de kan have til aftenen. Honorarudbetalingen foregår også via sekretærerne. Se materiale på ERFARINGER I Holstebro Kommune bliver hvert enkelt forældrebackup-arrangement evalueret af to forældre og af arrangøren, og disse evalueringer bliver sendt til tovholderen (SSP koordinator). Evalueringerne er generelt meget fine og forældrene udtrykker glæde over, at det er en almindelig forældre, der kommer ud til arrangementerne. Det er ingen hemmelighed, at det i Holstebro Kommune har været vanskeligt at få skolerne til at bruge forældreback-up, til trods for megen omtale og gode evalueringer. Det har specielt været svært at få udbredt metoden

5 i børnehaveklasserne, og det gjorde det ikke nemmere, at vi i en periode havde svært ved at rekruttere nok forældre til opgaven som forældreback-uppere. Efter udarbejdelse af en læseplan for kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning i folkeskolen, der også indeholder en forældredel og pres fra skolechefen, har vi fået mange arrangementer. Vi har også erfaret, at udbredelsen af forældreback-up er blevet nemmere, da vi har fået lagt alle materialer ud på lærerintranet og de enkelte skoler har lagt materialerne på forældreintranet. I Esbjerg evaluerer vi som i Holstebro. Projektet kører nu på 11. år, hvor der er afviklet omkring 1000 forældrearrangementer. Der er stadig stigende interesse for arrangementerne, og evalueringerne viser et tydeligt billede af, at peereffekten i høj grad lykkes. Målgruppen er meget aktive i processen med at indkredse mulige problemer og i løsningen af disse. Forældrenetværk oprettes i stor grad, og der er meget positive tilbagemeldinger på arrangementerne. Arrangementerne vurderes generelt som bedre end andre forældreaftener både med hensyn til debatniveauet og stemningen på mødet. Forældrene giver udtryk for, at de har fået udryddet nogle misforståelser Evalueringerne fra forældrene siger også, at de gerne ville have haft lignende processer tidligere i skoleforløbet, hvorfor SSP og Forebyggelse i Esbjerg kommune nu kører et pilotprojekt målrettet 0., 1. og 2. klasserne på Vestervangsskolen i Esbjerg, som også involverer det pædagogiske personale. Målet er endnu en gang at sende tydelige voksensignaler til børnene, denne gang endnu kraftigere, da lærere og pædagoger er med i processerne. Projektet er ikke færdigevalueret, men foreløbigt kan vi konkludere, at det er meget få processer, der skal til at forandre temmelig meget! ØKONOMI I øjeblikket (2009) budgettere Holstebro Kommune med kr. til forældreback-up indsatsen årligt. Disse penge går til honorar, befordringsgodtgørelse, materialer og møder. I Esbjerg har vi de sidste 2 år brugt ca kr. på back-up projektet. Vi har dog ca kr. at gøre godt med, da vi ud over den daglige back-up drift til stadighed udvikler projektet, hvilket vi har prioriteret midler til. RESSOUCER I Holstebro Kommune er SSP koordinator tovholder for gruppen af 12 forældreback-up. Tovholderens funktion er kontakt til skoler, rekruttering af forældre, kontakt til forældreback-upgruppen, kontinuerlige møder med gruppen, evaluering, udfærdigelse af div. materialer, planlægge uddannelse, budget og regnskabsansvarlig for indsatsen Sekretær på skoleforvaltning varetager bookning af forældreback-up, udbetaling af honorar og befordringsgodtgørelse. Anslået bruges 5 timer pr. uge på at varetage ovenstående opgaver. I Esbjerg er en af SSP s forebyggelseskonsulenter tovholder for de pt. 8 backup ere i projektet, mens den daglige drift varetages af en HK er i afdelingen. Tidsforbruget ligner meget Holstebros, dog er arbejdet meget periodebestemt. Jesper Schwartz, Esbjerg Kommune Jon Jørgensen, Holstebro Kommune November 2009

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et revideret arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening, juli 2009 Tak til de som har bidraget med værdifuld

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN STATUSRAPPORT FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN 2009-2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Opsummering af Brug Folkeskolens arbejde og resultater 2009-2011... 4 3. Rekruttering... 7 3.1. Udvikling

Læs mere

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen 2013 9 Skoletilbud/oplæg:

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet

Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Projekt udviklingshæmmede og misbrug Københavnsområdet Evalueringsrapport Marts 2006 Mette Hemmingsen Hulegården Indledning... 4 Projektet: Udviklingshæmmede og misbrug, Københavnsområdet... 4 Delprojekt

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere