Indholdsfortegnelse 2. Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 2. Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 2 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3 Indledning 4 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 Formandskabet pr Formandskabet frem til Censorkorpsets sammensætning 6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet 8 Allokering 8 Censorformandskabsmøder 8 Høringer 9 Kontaktmøder ministeriet/styrelsen 9 Kontaktmøder censorerne og institutionerne 9 2. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 0 3. Grundlaget for eksamen 0 3. Fagligt niveau Udvalgte fagområder Prøveformerne Informationen fra uddannelsesinstitutionerne ( 24 stk. 2) 3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger 3.5 Ensartet og retfærdig behandling 4. Klager og ankesager 5. Årets temaer 2 6. Evaluering af skabelonen 2 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 3 2

3 Beretningen dækker perioden Uddannelsernes faglige niveau vurderes på baggrund af de modtagne censorrapporter at være tilfredsstillende, dog skal der fortsat arbejdes på forbedringer inden for områderne videnskabsteori og metode. Gruppeeksamen er blevet genimplementeret på alle deltagende universiteter for HD. del. Det konkluderes samtidig at udbredelsen af anvendelsen af gruppeeksamen varierer. Prøveformer og eksaminernes relevans findes at opfylde studiernes målbeskrivelser, og prøvernes afvikling forløber generelt tilfredsstillende, ligesom det generelt opleves, at de studerende modtager ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. Endvidere vurderes det, at der er en god sammenhæng mellem uddannelsernes faglige indhold og kravene fra arbejdsmarkedet. Det kan her tilføjes at der er sket en generel stigning i optaget på HD (Finansiel Rådgivning) og en forbedring i det faglige niveau, så uddannelsen nu er på niveau med de øvrige HD-linjer. Årets temaer gruppeprøver, karaktergivning og læringsmålenes opfyldelse er blevet behandlet af formandskabet på baggrund af censorrapporter og eget censorvirke, hvortil enkelte næstformænd har afholdt møder med institutionerne. 3

4 HD-uddannelserne udbydes på følgende universiteter: CBS Copenhagen Business School, Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences (AU-BSS), Syddansk Universitet (SDU) samt Aalborg Universitet (AAU). Der eksisterer ud over HD. del otte uddannelsesretninger, hvoraf kun CBS udbyder alle retninger. HD-censorformandsskabet er ifølge bekendtgørelse nr. 098 af , 0, sammensat af én formand, en næstformand for HD. del samt en næstformand for hver af de otte retninger. Formandskabet besluttede i 203, at to af retningerne på grund af deres størrelser indtil videre dækkes af samme næstformand. Det er med denne årsberetning besluttet at ændre perioden for formandskabets beretninger, så perioden fremover løber fra. august til 3. juli det følgende år. Som en konsekvens af dette dækker denne beretning undtagelsesvist ikke et helt år, men forholder sig til perioden Baggrunden for denne ændring er ønsket om en tilpasning til Styrelsen for Videregående Uddannelsers kadence for årsberetningerne, som fordrer aflevering af beretningen inden udgangen af september. For at sikre datagrundlaget bl.a. i form af censorrapporterne er det derfor nødvendigt at indsamle og behandle oplysningerne i løbet af august og september. Censorkorpset for HD-uddannelserne har siden oprettelsen i 2008 naturligt arbejdet meget tæt sammen med Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidatog masteruddannelser, da den overvejende del af censorerne er beskikket i begge korps. De to korps har endvidere fælles sekretariatsbetjening, ligesom formandskabsmøderne afholdes i fællesskab. I forbindelse med påbegyndelsen af en ny beskikkelsesperiode pr blev der afholdt valg til formandskabet. Valget blev gennemført i en åben proces, hvor alle censorerne blev opfordret til at stille op til en af posterne i formandskabet. Der var kampvalg til formandsposten samt næstformandsposterne for HD Regnskab, HD Organisation, HD Afsætning samt HD International Business. Næstformandsposterne for HD. del, HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning blev besat ved fredsvalg, da der kun var opstillet én kandidat for hver af retningerne, mens der for den samlede næstformandspost for HD Supply Chain Management/Logistik og HD Økonomi- og Processtyring ved opstillingsfristens udløb ikke var opstillet kandidater. Formanden har efterfølgende jf. korpsets valgregler udpeget Mikael Vest på baggrund af dennes faglige indsigt og hidtidige erfaring fra næstformandsarbejdet. 4

5 Valgdeltagelsen var på ca. 30 %, og valghandlingen blev gennemført elektronisk via korpsets administrations- og allokeringssystem, Censor IT. Det nyvalgte formandskab tiltrådte pr Formandskabet består af: Censorformand Nina Fauerholdt Ånerud, projektleder, cand.mag og M.Sc Censornæstformand/kontaktcensor for HD.del Lars Bjørnvik, Executive Ass. Manager/Direktør, cand.merc. og E*MBA in Shipping Censornæstformand/kontaktcensor for HD Afsætning/Marketing Management Mogens Brock, indehaver - rekrutteringskonsulent, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Finansiel Rådgivning Mikael Vest, direktør, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Finansiering Teddy K. Jacobsen, direktør, cand.polit. Censornæstformand/kontaktcensor for HD International Business Povl Tiedemann, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Organisation Annette Bang Andersen, planlægningschef, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Regnskab Jørgen Jacobsen, statsautoriseret revisor, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Supply Chain Management/Logistik og HD Økonomi- og Processtyring Mikael Vest, direktør, HD Formandskabet bestod i beretningsperioden frem til ny beskikkelsesperiode og formandskabsvalgets afholdelse af følgende: Censorformand Peter Carøe, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD.del Mads Bjerre, direktør, HD 5

6 Censornæstformand/kontaktcensor for HD Afsætning/Marketing Management Erik Hjortkær Andersen, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Finansiel Rådgivning Mikael Vest, direktør, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Finansiering Teddy K. Jacobsen, direktør, cand.polit. Censornæstformand/kontaktcensor for HD International Business Peter Carøe, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Organisation Annette Bang Andersen, planlægningschef, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Regnskab Flemming Adamsen, statsaut. revisor, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Supply Chain Management/Logistik samt HD Økonomi- og Processtyring Thomas Asger Hansen, civilingeniør, ph.d. Censorkorpset for HD-uddannelserne har pr censorer. Heraf er godt 79 % aftagercensorer. Det er fortsat formandskabets mål HD-uddannelsernes sigte taget i betragtning at holde andelen af aftagercensorer så høj som muligt. Hovedparten af censorerne er samtidig medlemmer af Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (bekendtgørelse nr. 59 af ) er der ingen specifikke eller formelle uddannelseskrav til censorerne i HD-censorkorpset. Censorerne rekrutteres til HD-korpset primært ud fra deres erhvervserfaring, men en stor del af censorerne har en relevant uddannelse på kandidatniveau eller højere. Kønsfordelingen i censorkorpset er fortsat skæv. Efter nybeskikkelsen af censorkorpset er andelen af kvinder faldet fra 20 % til 8 %. Det er dog positivt, at andelen af kvinder i formandskabet er øget, og at det er på formandsposten. Der vil fortsat blive arbejdet på forventet i samarbejde med universiteterne at sikre en større andel af kvinder i censorkorpset. De primære kriterier for beskikkelse til censorkorpset vil dog fortsat være faglige kvalifikationer og relevant erhvervserfaring. 6

7 Aldersprofilen for censorkorpset har efter nybeskikkelsen forskubbet sig lidt i forhold til sidste år, og andelen af censorer under 55 år udgør nu 46 % (opgjort pr ) mod godt 50 % på samme tidspunkt i 203. % 22% 32% 6% 29% < Der er efter nybeskikkelsen af censorkorpset pr ikke konstateret problemer med at sikre censorer til sommereksaminerne 204, selvom der i udgangspunktet er lidt færre censorer i det nuværende korps end i det forrige. Den hidtidige praksis med at supplere korpset to gange årligt vil fortsætte i denne beskikkelsesperiode. I forbindelse med nybeskikkelsen er der genbeskikket 62 censorer og nybeskikket 73. I nedenstående figur kan man i overbliksform se fordelingen af gen-/nybeskikkede samt aftager-/universitetsansatte (interne) censorer. 22; 3% 25; 8% 5; 8% 488; 7% Aftager Genbesk. Aftager Ny besk. Intern Genbesk. Intern Ny besk. 7

8 Vedr. angivelsen i dataarket af antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur er der i denne årsberetning tale om et skønnet tal, da der ikke alle steder føres særskilte opgørelser over antal prøver med ekstern censur. Samtidig dækker den elektroniske registrering af allokeringerne kun en del af beretningsperioden, da systemet først er fuldt implementeret pr Fra årsberetningen 205 og fremefter vil opgørelsen være dækkende, da data vil fremgå af korpsets egen registrering. Jf. årsrapporten er der nu implementeret et elektronisk allokeringssystem i samarbejde med Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Dermed er den hidtidige praksis, hvor allokeringen af censorerne var uddelegeret til institutionerne, ophørt. Formandskaberne har samarbejdet med institutionerne om implementeringen, og systemet fungerer dermed i praksis efter princippet for fordeling af opgaverne til censur i eksamensbekendtgørelsens 28, stk. og 2. Systemet Censor IT er udviklet af Professionshøjskolernes Censorsekretariat og er i forbindelse med implementering tilpasset brugen for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps. Systemet blev påbegyndt implementeret i november 203 og var fuldt implementeret for kommende allokeringer pr Systemet har fået en overvejende positiv modtagelse fra brugerne, og institutionerne er generelt tilfredse med at anvende det, om end ændringen af vante rutiner og tilpasningen til nye også i enkelte tilfælde naturligt nok har medført sporadisk modstand. Der pågår et fortsat løbende arbejde med at tilpasse og justere systemet i dialog med institutionerne. Der planlægges endvidere en evaluering blandt brugerne i løbet af efteråret 204 for at identificere, hvor systemet skal justeres yderligere, og hvor kommunikationsindsatsen skal intensiveres. Der har været afholdt fire formandskabsmøder i beretningsperioden. Møderne er afholdt som fællesmøder med formandskabet for Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Følgende temaer har bl.a. været behandlet på møderne: Funktionsbeskrivelser for formændene og næstformændene 8

9 Uddannelsernes læringsmål. Der blev gjort opmærksom på, fra næstformændenes side, at der på enkelte HD-linjer ikke er et tilstrækkeligt fokus på læringsmål. Beskikkelsesprocedure Procedure for valg til formandskabet Surveys blandt censorerne vedr. dels digitalisering af eksamen, dels åbenhed og demokrati i censorkorpset Indførelse af jævnlige nyhedsbreve til censorerne Finansministeriets bekendtgørelse vedr. timegrænser for censorer (25-timersreglen) Ny procedure vedr. censorudpegning til ankesager Implementering og drift af Censor IT Der er ikke afgivet høringssvar i beretningsperioden. Der har været afholdt følgende møder med Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS): : Censorformand og sekretariatsleder deltager i det årlige censorformandskabsmøde arrangeret af UDS : Censorformanden mødtes sammen formand for Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser samt sekretariatslederen med repræsentanter for styrelsen. Herunder blev den nydannede styrelse præsentret for formændene og temaer vedr. den forestående nye beskikkelsesperiode, herunder formandskabsvalg, blev drøftet. Der har i beretningsperioden ikke været afholdt censormøder med censorerne. Næste censormøder planlægges i løbet af efteråret 204. Seneste censormøder blev afholdt i efteråret 202. Ligeledes har der ikke i beretningsåret været afholdt kontaktmøder med uddannelsesinstitutionerne. I sammenhæng med ovennævnte planlægges jf. hidtidig praksis kontaktmøder med uddannelsesinstitutionerne i løbet af efteråret 204. Censorformanden mødtes sammen med formanden for Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser samt sekretariatslederen samlet med dekaner/repræsentanter for de udbydende uddannelsesinstitutioner. Følgende temaer blev drøftet: Ændring af censorformandskabernes aflønningsmodel samt den indbyrdes fordeling mellem institutionerne af bidraget til vedr. formandskabernes virke Implementering af Censor IT Beskikkelses-/genbeskikkelsesprocedure Censorernes rolle i forbindelse med institutionsakkreditering Digitale bedømmelsesmaterialer til censorerne samt eksamen generelt 9

10 Censorformandskabet planlægger at afholde møder med studielederne for HDuddannelsen på alle institutionerne i løbet af efteråret 204. Næstformændene vil parallelt afholde møder med de respektive linjeledere for de enkelte HD-retninger på de fire institutioner. På baggrund af den løbende kontakt med institutionerne har formandskabet et sikkert fundament for at vurdere det faglige niveau på HD-uddannelserne. De planlagte møder i efteråret skal endvidere bidrage til denne indsigt, så der kan fastholdes et højt fagligt niveau på HD-uddannelsen. Jf. bemærkningerne i årsberetningens Anden del (side 3) har modtagelsen af censorindberetninger inden overgangen til digitale indberetninger været præget af uregelmæssighed. Der er i dette materiale kun få bemærkninger. Af de digitale indberetninger, der relaterer sig til prøver i foråret og sommeren 204 er der modtaget 455 indberetninger, hvoraf blot 23 har markeret ikke tilfredsstillende forhold. På baggrund af censorindberetningerne vurderes det, at det faglige niveau generelt er tilfredsstillende. Det bemærkes, at HD (Finansiel Rådgivning) har opnået et løft i det faglige niveau, jf. punkt 3... hvor dette er uddybet nærmere. Det påpeges at problemer vedr. videnskabsteori, problemformulering, metode samt opgaveformalia synes at gå igen, jf. årsrapporten Dette er noget som formandskabet mener, bør have højere prioritet på HD-uddannelserne, emnet vil blive drøftet med institutionerne. Det bliver vurderet at HD (Finansiel Rådgivning) gennemgår en positiv udvikling. Fagområdet har tidligere været kritiseret på det faglige niveau, samt at det ikke adskilte sig i tilstrækkelig grad fra HD (Finansiering). Næstformanden for HD (FR) vurderer at styrkelsen skyldes flere forhold: Engagerede fagansvarlige Højere fagligt niveau (læringsmål) Kravene til de studerende er på niveau med andre HD-retninger Derudover er der øget overensstemmelse i opbygningen af uddannelsen mellem institutionerne. Formandskabet kan generelt konkludere en tilfredsstillende sammenhæng mellem læringsmål og karakterer på HD. del samt de enkelte linjestudier. 0

11 Som det påpeges i punkt 3., er opgaveformalia et felt som ind i mellem har oplevet negativ kritik fra censorer og derfor er et område som fungerer mindre tilfredsstillende. Dette erfares ud fra næstformændenes eget censorvirke og censorrapporter. Det vurderes, at dette kan løses ved at rette et større fokus på læringsmål. Der er en tendens til, at syge-/omprøver generelt ligger lavere ift. det faglige niveau, der opleves ved de ordinære prøver. Det kan konkluderes ud fra den kontakt sekretariatet har med korpsets censorer, at information vedr. prøver generelt er tilfredsstillende. Dette punkt forholder sig også til det nye allokeringssystem. Systemet er i løbende udvikling og bliver derfor tilpasset, så det efterkommer de krav som censorerne har til information o.l. vedr. prøver. Der efterspørges dog generelt bedre information om censornormer. Der henvises her til punkt 3.2 hvor dette også uddybes. Der gøres dog opmærksom på, at fokus på læringsmål på enkelte HD-linjer kan forbedres. Den foreliggende dokumentation bekræfter, at de studerende får ensartet og retfærdig behandling. Som nævnt i indledningen arbejder Censorkorpset for HD-uddannelserne tæt sammen med Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Der er mellem de to korps formaliseret en samarbejdsaftale vedr. bl.a. ankebehandling, hvor det er næstformændene/kontaktcensorerne for bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne der er institutionstilknyttet der varetager ankesagsbehandlingen på vegne af formanden. Disse næstformænd er beskikket i begge censorkorps. I perioden har der på HD-uddannelserne samlet i alt været 9 klagesager over eksternt bedømte prøver. Der er tale om et markant fald i antallet af klager, da tallet for var på 45. Faldet i antal klagesager lader sig ikke umiddelbart forklare, og der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en analyse, der kan pege på evt. Antal klager var i årsberetningen for 203 fejlagtigt opgjort inklusiv internt bedømte prøver. En fornyet gennemgang af tallene viser, at der var tale om i alt 45 klager over eksternt bedømte prøver på HD-uddannelserne for perioden

12 årsager til dette. Formandskabet vil derfor have fokus på dette område i de kommende år. Vedr. angivelsen i dataarket af antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur, er der i denne årsberetning tale om et skønnet tal, da der ikke alle steder føres særskilte opgørelser over antal studerende udprøvet med ekstern censur. Samtidig dækker den elektroniske registrering af allokeringerne kun en del af beretningsperioden, da systemet først er fuldt implementeret pr Fra årsberetningen 205 og fremefter vil opgørelsen være dækkende. Formandskabet betragter årets temaer gruppeprøver, karaktergivning og læringsmål som anvendelige, i det de giver mulighed for at forbedre uddannelsen i forhold til de tre specifikke fokusområder. På denne baggrund har de respektive næstformænd været i stand til at vurdere årets temaer i forhold til deres eget fagområde ud fra egen erfaring, censorrapporter samt møder med institutionerne. Det kan konkluderes at der er indført gruppeeksamen på samtlige institutioner som udbyder HD.. del. Dog er der endnu ikke er indført gruppeeksaminer for alle HD 2. del på CBS. Enkelte linjer mangler mere fokus på læringsmål. Dog kan der med baggrund i formandskabets eget censorvirke, konkluderes en generel tilfredshed med det faglige niveau. Der henvises her til punkt 3. og 3.. for nærmere uddybelse af det faglige niveau. Skabelonen fungerer som en god oversigt over status på uddannelsen og en god ramme for årsberetningen. Den giver derfor et godt overblik over uddannelsen og hvor den kan forbedres. Det fremgår af skabelonen, at Anden del ikke skal fremsendes til styrelsen. Anden del medfølger dog i dette tilfælde, da betragtningerne er en integreret del af årsberetningen for Censorkorpset for HD-uddannelserne. Styrelsen bør derfor overveje, om Anden del bør fremgå af skabelonen, hvis den ikke ønskes fremsendt. 2

13 Med overgangen til digital administration af censorallokeringen er også censorindberetningerne blevet digitaliseret. Dette har medført at der foreligger indberetninger på godt 98 % af de afholdte prøver, hvilket vurderes at være væsentligt højere end tidligere. Endvidere har modtagelsen af rapporterne i censorsekretariatet tidligere været præget af en vis uregelmæssighed, og det er ikke klart om der er modtaget rapporter for alle prøver. Samtidig skaber det mulighed for en mere systematisk opsamling af indrapporteringen angående faglighed, læringsmål mv. Der foreligger i beretningsperioden dog kun digitale indberetninger fra censorerne for prøver i foråret og sommeren 204, da systemet først er fuldt implementeret pr Samtidig skal der tages højde for en vis tilvænningsperiode for censorerne, og materialet er derfor ikke fuldt dækkende for beretningsperioden. Der vil fra årsberetningen og fremefter være et væsentligt mere solidt fundament at vurdere uddannelserne ud fra, ligesom de statistiske data også vil dække hele perioden. Formandskabet vil for den kommende periode arbejde med følgende temaer: Gruppeprøver, karaktergivning, læringsmål, jf. styrelsens opdrag. Tættere dialog med studielederne og linjelederne. Overvejelser om hvordan tilbagemeldinger fra aftagervirksomheder kan styrkes. Et samarbejde med universiteterne vedr. dette søges etableret. Særlig bevågenhed vedr. udviklingen i klage- og ankesager. Årsberetningen er vedlagt det af styrelsen fremsendte faktaark. 3

14 HD Bilag / Censorkorpset for HD-uddannelserne - Årsbertning Faktaark Censorkorpset for HD-uddannelserne Nina Fauerholdt Ånerud, formand Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset Antal kvinder i censorkorpset 20.3 Antal aftagercensorer Antal censorer der er beskæftigede på uddannelsesinstitutioner, der 83 udbyder uddannelsen.5 Antal censorer i alt (fra udbyder institutioner + aftagere) Antal allokeringer af censorer til prøver med ekstern censur Gentagen og gensidig censur - 28, stk. 2, 3. pkt. JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen.7 Ved fordeling af censorarbejdet skal det sikres, medmindre særlige forhold gør sig gældende, at de samme bedømmere ikke sammen medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår. 2 Årets arbejde i censorformandskabet - 27 JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 2. Er der afholdt censormøde med censorerne i censorkorpset i år eller 0 sidste år? JA= NEJ= Er der afholdt kontaktmøde mellem uddannelsesinstitutionerne og censorkorpset i år eller sidste år? JA= NEJ= 0 0 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen 2.3 Antal indberetninger fra censorer af væsentlige problemer på 23 uddannelserne 2.4 Antal studieordninger til høring i år 0 De næste spørgsmål skal besvares med censorformandskabets samlede vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra censorerne i censorrapporter, indberetninger mv. Alle svarene skal være underbygget og begrundet i årsberetningen, så det er tydeligt, på hvilken baggrund en samlet vurdering er foretaget. 3 Grundlaget for eksamen - 30 JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 3. Er det faglige niveau tilfredsstillende i forhold til arbejdsmarkedet og evt. videreuddannelse? JA= NEJ= Er prøverne relevante og dækker de fagets/emnets væsentligste læringsmål? JA= NEJ =0 3.3 Har censorerne fået den nødvendige information fra uddannelsesinstitutionen inden prøverne ( 24, stk. 2)? JA= NEJ= Er prøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger? JA= NEJ= Har de studerende fået en ensartet, pålidelig og retfærdig behandling? JA= NEJ= 0 4 Klager og ankesager - 25, pkt. 4 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen 4. Antal studerende, der har været til prøver med ekstern censur (antal allokeringer gange antal studerende ved de enkelte allokeringer) Antal klagesager censorerne har været involveret i (udfyldes på baggrund af den viden, der er tilgængelig for censorformandskabet) 4.3 Antal ankesager i alt Antal ankesager med medhold 0 5 Årets temaer JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 5. Er gruppeprøver beskrevet i studieordningerne? Ja= Nej=0 5.2 Er evt. gruppeprøver og eksaminer afholdt i overensstemmelse med reglerne for gruppeprøver, som de er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger? JA= NEJ= 0 Ingen gruppeprøver=m 5.3 Er målbeskrivelserne for fagene/emnerne tilstrækkelige præcise til at sikre en god karaktergivning? JA= NEJ= Er der overensstemmelse mellem læringsmålene i fagets/emnets målbeskrivelse og læringsmålene for uddannelsen? JA= NEJ=0 6 Evaluering af skabelonen JA=/NEJ=0 Evt. sidehenvisning i årsberetningen 6. Fungerer årsberetningsskabelonen? JA= NEJ=

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2013-2014 3 Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske bachelor-,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE

CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE ÅRSBERETNING206 Indholdsfortegnelse Første del... 3 Resumé... 3 Formandskabet for HD-censorkorpset... 4. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i Censorformandskabet...

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Årsberetning PBA Optometri

Årsberetning PBA Optometri 3. oktober 207 Steen Aalberg censorformand Vibeke Andersen næstformand Årsberetning PBA Optometri Med udgangspunkt i skabelonen aarsberetning-207-0-24 tilføjes følgende tekst. Det har været et turbulent

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15 Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 24 5 Formelle del jf. Ministeriet Resume De vigtigste konklusioner: Uddannelserne har et niveau, der generelt er relevant i forhold

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Mødet blev afholdt i sin helhed som fællesmøde for begge korps kl CBS, Solbjerg Plads, Augustinusfondens Bestyrelseslokale

Mødet blev afholdt i sin helhed som fællesmøde for begge korps kl CBS, Solbjerg Plads, Augustinusfondens Bestyrelseslokale Formandskabsmøde 26.2.2015 Mødet blev afholdt i sin helhed som fællesmøde for begge korps kl. 11.00-14.30. CBS, Solbjerg Plads, Augustinusfondens Bestyrelseslokale Deltagere: René la Cour Sell, Nina Fauerholdt

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne. NOTAT Høringssvar vedr. Censorudvalgets anbefalinger 17. marts 2017 /KL Høringssvar fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps vedr. Censorudvalgets anbefalinger Censorformandskaberne for De Erhvervsøkonomiske

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2010

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2010 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2010 Formandskabets sammensætning i beretningsåret: Censorformand: Direktør Mads Bjerre,

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Ledelse... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2,

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2016 For perioden 1. april 2015 til den 31. marts 2016 1 Indhold 1. Forord 2. Indledning 3. Formandskabet 3.1. Sammensætning 3.2. Mødeaktiviteter 4. Antal studerende

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser

Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser Autoteknolog Designteknolog E-designer PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi og business PBA Produktudvikling

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2017 For perioden 1. april 2016 til den 31. marts 2017 1 Indhold 1. Forord v. censorformand 2. Formandskabet 2.1. Sammensætning 2.2. Mødeaktiviteter samt censormøder

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

29-09-2015 PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2015

29-09-2015 PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2015 29-09-205 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 205 PBA Value Chain Management årsrapport 205 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen August 2010 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2009 Indledning Den følgende

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i

Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i Marts 2015 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne i 2013 2014. 1. Indledning Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 10 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 10 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Ergoterapeutuddannelserne 2014... 2 Første del... 2 Resume... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet (jf. 27), herunder:... 3 2.1 Samarbejdet

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 03-10-2016 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015-2016 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2015 september 2016... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere