Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)"

Transkript

1 Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

2 - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion Oversigt og formål Referencer Definitioner og forkortelser Definitioner Forkortelser Notation Koncept CA CA-tjenester CP og CPS Formål Specifikationsgrad Forskelle Andre CA-betingelser Certifikatindehavere og certifikatholdere Introduktion til certifikatpolitik Generelt Identifikation Anvendelsesområde CA s ret til at udstede OCES-certifikater Forpligtelser og ansvar CA's forpligtelser Certifikatindehaverens forpligtelser Information til signaturmodtagere Ansvar Krav til CA-praksis Certificeringspraksis (CPS) Nøglehåndtering CA nøglegenerering CA-nøglelagring, backup og genskabelse CA's publicering af den offentlige nøgle Nøgleopbevaring og -genskabelse CA's brug af nøgler CA's afslutning af nøglebrug Håndtering af kryptografiske moduler Certifikathåndtering Registrering af certifikatindehaver Certifikatfornyelse og nøglefornyelse Certifikatgenerering Publicering af vilkår og betingelser Publicering af certifikater Certifikatspærring CA styring og drift Sikkerhedsimplementering...32

3 Identifikation og klassifikation af IT-aktiver Personalesikkerhed Fysisk sikkerhed Styring af IT-systemers og netværks drift Kontrol af adgang til systemer, data og netværk Udvikling, anskaffelse og vedligeholdelse af IT-systemer Beredskabsplanlægning Ophør af CA Overensstemmelse med lovgivningen Opbevaring af certifikatinformation Organisatoriske aspekter Placering af datacentre...40

4 - 4 - Rettigheder IT- og Telestyrelsen har alle rettigheder til denne certifikatpolitik (CP), OCES-navnet og OCES-OID. Brug af betegnelsen OCES-OID i certifikater og udstedelse af OCES certifikater er kun tilladt efter skriftlig aftale med IT- og Telestyrelsen.

5 - 5 - Forord Denne certifikatpolitik er udarbejdet af og administreres af IT- og Telestyrelsen i Danmark. IT- og Telestyrelsen er den offentlige myndighed, som bemyndiger udstedelsen af OCES-medarbejdercertifikater til de udvalgte certificeringscentre (CA'ere), og som står for godkendelse af CA'erne i forhold til denne CP. IT- og Telestyrelsen er tillige ansvarlig for indholdet af denne CP. Den seneste version af denne CP samt tidligere versioner af denne, hvorefter der fortsat eksisterer gyldige certifikater, findes på Henvendelse i øvrigt vedrørende digital signatur til IT- og Telestyrelsen. Se nærmere

6 - 6 - Introduktion En digital signatur er en elektronisk underskrift, som bl.a. kan bruges, når det er væsentligt at vide, hvem man kommunikerer med elektronisk. Anvendelsen af digital signatur forudsætter, at der er etableret en offentlig nøgleinfrastruktur (PKI). OCES udgør en sådan offentlig nøgleinfrastruktur. OCES er betegnelsen for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. IT- og Telestyrelsen har udarbejdet tre OCES-certifikatpolitikker (CP er), en for henholdsvis person-, medarbejder- og virksomhedscertifikater. CP erne udgør en fælles offentlig standard, der regulerer udstedelsen og anvendelsen af den digitale OCES signatur. CP erne fastsætter således krav til nøgleinfrastrukturen og herigennem sikkerhedsniveauet for den digitale signatur. Den digitale signatur kan anvendes, når en person er blevet identificeret og registreret hos et certificeringscenter (CA). CA tildeler et personligt elektronisk certifikat, indeholdende personens offentlige nøgle. Desuden sørger CA for, at den nødvendige software, herunder den private nøgle, kan installeres på personens PC. CP en stiller krav til, hvorledes og under hvilke vilkår, CA skal udføre disse opgaver. Herudover findes kvalificerede certifikater udstedt i medfør af lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer. Et kvalificeret certifikat bygger ikke på den oven for nævnte fælles offentlige standard. Der kræves bl.a. personligt fremmøde i forbindelse med udstedelsen af et kvalificeret certifikat.

7 - 7-1 Oversigt og formål Denne certifikatpolitik (CP) beskriver de retningslinjer, der gælder for udstedelsen af et OCES-medarbejdercertifikat, hvor OCES er en forkortelse for Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. CP en er udarbejdet med udgangspunkt i de retningslinjer, som er angivet i ETSI TS v ( ) "Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates". Et medarbejdercertifikat garanterer, at certifikatholderen har den identitet og er tilknyttet den virksomhed, der fremgår af certifikatet. Et certifikat er kun et OCES-certifikat, hvis det er udstedt efter en OCES CP og er udstedt af et certificeringscenter (CA), som er godkendt af IT- og Telestyrelsen som udsteder af OCES-medarbejdercertifikater. En CP er en del af aftalegrundlaget mellem IT- og Telestyrelsen og det enkelte certificeringscenter (CA) om ret til udstedelse af OCES-certifikater. CP en angiver en række betingelser, som CA skal opfylde for at opnå og bevare retten til udstedelse af OCES-certifikater. Hovedprincippet for CP en er således, at den udarbejdes af den for området hovedansvarlige offentlige myndighed, IT- og Telestyrelsen, og angiver styrelsens minimumskrav til de systemer og aftaler, som certificeringscentrene (CA erne), som de kommercielle udbydere af certifikater, skal opfylde i forhold til deres kunder, certifikatindehavere og signaturmodtagere, idet formålet er, at certifikatpolitikken skal sikre, at signaturerne kan bruges på en for alle parter betryggende måde. Denne CP stiller ikke krav om krydscertificering og uafhængig tidsstemplingstjeneste hos CA.

8 - 8-2 Referencer Opmærksomheden henledes på de nuværende regler: LOV nr. 417 af 31/05/2000: Lov om elektroniske signaturer LOV nr. 429 af 31/05/2000: Lov om behandling af personoplysninger CEN Workshop Agreement :2002: Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures part 2: Cryptographic Module for CSP Signing Operations Protection Profile (MCSO-PP) DS 2391:1995 Registrering af identifikatorer I datanetværk, del 1 og 3 DS 844: Specifikation for kvalificerede certifikater ETSI TS v ( ): Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates ETSI SR v ( ): Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures FIPS PUB 140-1: Security Requirements for Cryptographic Modules ISO/IEC (del 1 til 3): Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security" ISO/IEC /ITU-T Recommendation X.509: Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem tekniske dokumenter eller standarder og denne CP, finder CP ens bestemmelser anvendelse for CA.

9 - 9-3 Definitioner og forkortelser 3.1 Definitioner Dette afsnit giver en definition af de specielle termer, som anvendes i denne CP. Engelske termer er angivet i parentes. bemyndiget: Person, der af en tegningsberettiget fra virksomhedens ledelse er valgt og godkendt som kontaktperson, og som har bemyndigelse til på virksomhedens vegne at godkende og indsende certifikatansøgninger og/eller administrere virksomhedens certifikater. certifikat ("public key certificate"): En elektronisk attest, som angiver certifikatindehaverens offentlige nøgle sammen med supplerende information, og som entydigt knytter den offentlige nøgle til identifikation af certifikatindehaveren. Et offentligt certifikat skal signeres af et certificeringscenter (CA), som derved bekræfter certifikatets gyldighed. certifikatindehaver ("subscriber"): En fysisk eller juridisk person, der indgår aftale med det udstedende certificeringscenter (CA) for en eller flere certifikatholdere. certifikatholder ("subject"): En fysisk person, som i certifikatet er identificeret som den rette anvender af den private nøgle, der er associeret med den offentlige nøgle, der er givet i certifikatet, og til hvem et OCES certifikat enten er under udstedelse eller er blevet udstedt. certificeringscenter ("certification authority" CA ): En fysisk eller juridisk person, der er bemyndiget til at generere, signere og udstede certifikater 1. certificeringspraksis ("Certification Practice Statement" CPS ): En specifikation af hvilke principper og procedurer, en CA anvender ved udstedelse af certifikater. certifikatpolitik ("certificate policy"): Et sæt regler, der angiver krav til udstedelse og brug af certifikat i en eller flere specifikke sammenhæng, hvor der findes fælles sikkerhedskrav. digital signatur: Data i en elektronisk form, som anvendes til autentificering af andre elektroniske data, som den digitale signatur er vedhæftet eller logisk tilknyttet. kryptografisk modul: Hardwareenhed, som uafhængigt af styresystemet kan generere og opbevare nøgler og anvende den digitale signatur. offentligt certifikat ("public-key certificate"): Se certifikat. 1 I lov om elektroniske signaturer benyttes betegnelsen nøglecenter for denne enhed. Det er dog fundet mest praktisk at ændre terminologien. Et certificeringscenter svarer til et nøglecenter i lov om elektroniske signaturer, bortset fra at certificeringscenteret ikke udsteder kvalificerede certifikater, men OCES-certifikater.

10 registreringsenhed ("registration authority" RA ): Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en (kommende) certifikatholder. rodcertifikat ("root certificate"): Et offentligt certifikat udstedt af en CA til brug for validering af andre certifikater. Et rodcertifikat er signeret med sin egen signeringsnøgle (egensignering ("self signing")). rodnøgle: rodcertifikatets signeringsnøgle (private nøgle). signaturmodtager ("verifier "): En fysisk eller juridisk person, der modtager en elektronisk signatur, som er dannet ved signering af data fra en certifikatholder. spærreliste ("Certificate Revocation List"): En liste over certifikater, som ikke længere anses for gyldige, fordi de er permanent spærret. 3.2 Forkortelser CA Certificeringscenter ("Certificate Authority") CRL Spærreliste ("Certificate Revocation List") CPS Certificeringspraksis ("Certification Practice Statement") CP Certifikatpolitik ("Certificate Policy") CVR Central Virksomhed Register LDAP "Lightweight Directory Access Protocol" OCES Offentlige Certifikater til Elektronisk Service OCSP "Online Certificate Status Protocol" PKI "Public Key Infrastructure" RA "Registration Authority" UTC Fælles tidsangivelse ("Universal Time Coordinate") 3.3 Notation Kravene anført i denne CP omfatter: 1 Obligatoriske krav, der skal opfyldes. Disse krav er anført med "skal". 2 Krav, der bør opfyldes. Opfyldes kravene ikke, skal der gives begrundelse herfor. Disse krav er anført med bør. 3 Krav, der kan opfyldes, hvis CA ønsker det. Disse krav er anført med "kan".

11 Koncept En Public Key Infrastruktur (PKI) benyttes til udveksling af information mellem to parter på internettet, hvor en fælles betroet tredjepart står inde for underskriverens identitet. En certifikatpolitik beskriver forholdet mellem disse tre parter. Hovedprincippet for certifikatpolitikken er, som anført under pkt. 1, at den udarbejdes af den for området hovedansvarlige offentlige myndighed, IT- og Telestyrelsen. Certifikatpolitikken angiver styrelsens minimumskrav til de systemer og aftaler, certificeringscentrene (CA), som kommercielle udbydere af certifikater, skal opfylde i forhold til sine "kunder", certifikatindehavere og signaturmodtagere. Certifikatpolitikken skal sikre, at signaturerne kan bruges på en for alle parter betryggende måde. Certifikatindehavernes og signaturmodtagernes tillid skal således kunne baseres på IT- og Telestyrelsens godkendelse af CA erne. 4.1 CA En fysisk eller juridisk person, der er betroet af både certifikatindehavere og signaturmodtagere til at udstede, underskrive og administrere elektroniske certifikater, kaldes certificeringscenter (CA). CA har det overordnede ansvar for tilvejebringelsen af de tjenester, der er nødvendige for at udstede og vedligeholde certifikater. Det er CA's egne private nøgler, der benyttes til at underskrive udstedte certifikater, ligesom CA er identificeret i certifikatet som udsteder. CA kan samarbejde med andre parter for at tilbyde de nødvendige tjenester, men CA har altid det overordnede ansvar for alle handlinger vedrørende håndtering af certifikater, ligesom CA er ansvarlig for, at kravene i denne CP til CA s tjenester altid er overholdt. En OCES CA er øverst i tillidshierarkiet. Derfor vil OCES certifikater være signeret med en signeringsnøgle, som er selvsigneret, det vil sige rodnøglen i dette tillidshierarki. 4.2 CA-tjenester De nødvendige tjenester for at udstede og vedligeholde certifikater kan opdeles i følgende: Registrering: Verificering af certifikatholderens identitet og eventuelle andre attributter. Resultatet af registreringen overgives til certifikatgenereringen Certifikatgenerering: Generering og elektronisk signering af certifikater baseret på den verificerede identitet og eventuelle andre attributter fra registreringen Certifikatdistribution: Distribution af certifikater til certifikatholdere Katalogtjeneste: Offentliggørelse af certifikater, så signaturmodtagere kan få adgang til certifikaterne Publikation af forretningsbetingelser: Offentliggørelse af betingelser og regler, herunder CP og CPS Spærring af certifikater: Modtagelse og behandling af anmodninger om spærring af certifikater

12 Publikation af spærreinformation: Offentliggørelse af statusinformation for alle certifikater, specielt certifikater, der er spærret. Denne tjeneste skal være så realtidsnær som muligt 4.3 CP og CPS Formål Formålet med en CP som nærværende er at angive, hvilke krav der skal leves op til, mens formålet med en CPS er at angive, hvorledes der leves op til kravene hos den respektive CA. I certifikatet henvises til CP'en, således at en signaturmodtager kan tage stilling til, hvilke krav der som minimum er opfyldt gennem CA'ens CPS Specifikationsgrad En CP er mindre specifik end en CPS, idet CPS'en angiver den detaljerede beskrivelse af forhold og betingelser, herunder forretnings- og driftsprocedurer for udstedelse og vedligeholdelse af certifikater. CPS angiver, hvorledes en specifik CA opfylder de tekniske, organisatoriske og proceduremæssige krav identificeret i denne CP Forskelle Indfaldsvinklen for CP og CPS er derfor ligeledes forskellig. En CP, som nærværende, er defineret uafhængig af specifikke detaljer i driftsmiljøerne hos CA'en, hvorimod CPS er skræddersyet til den organisatoriske struktur, driftsprocedurerne og IT-faciliteterne hos CA. Denne CP er udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, mens CPS'en altid udarbejdes af en CA. Da en CPS indeholder forretningsmæssige følsomme informationer, kan det ikke forventes, at hele CPS'en er offentligt tilgængelig. En uvildig tredjepart (systemrevisor) skal foretage en revision af CPS og skal erklære, at CPS overholder alle krav stillet i CP'en, samt at disse krav efterleves af CA Andre CA-betingelser En CA vil typisk ud over CP og CPS'en have andre betingelser og vilkår. Dette vil normalt omfatte de kommercielle betingelser og vilkår, hvorunder CA udsteder certifikater og stiller statusinformation til rådighed. 4.4 Certifikatindehavere og certifikatholdere Ved udstedelse af et medarbejdercertifikat indgår CA en aftale med certifikatindehaveren. Aftalen indgås mellem CA og virksomheden. I dette tilfælde vil certifikatindehaveren være virksomheden, mens medarbejderne, der får certifikaterne til brug, er certifikatholdere. I denne CP benyttes begge termer for at skelne mellem den, der har indgået aftale med en CA, og den, der er identificeret som certifikatholder i certifikatet. Det er certifikatindehaveren, der har det endelige ansvar for brugen af certifikatet og de

13 tilhørende private nøgler, selvom det er certifikatholderen, der har kontrollen over den private nøgle. Begrebet certifikatholder benyttes, hvor der eksplicit henvises til den, der er identificeret i certifikatet, mens begrebet certifikatindehaver benyttes i alle andre tilfælde, også hvor forskellen ikke klart fremgår af konteksten.

14 Introduktion til certifikatpolitik 5.1 Generelt Dette dokument beskriver certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater. 5.2 Identifikation Denne CP er identificeret ved den følgende "object identifier" (OID): Medarbejdercertifikat: { stat(169) pki(1) cp(1) nq(1) medarbejder(2) ver(2) }. OID er registreret i Dansk Standard i overensstemmelse med DS 2391:1995, del 1 og 3. Alle OCES-medarbejdercertifikater, der udstedes efter denne CP, skal referere til denne CP ved at angive den relevante OID i certificate policy feltet i OCEScertifikatet. De nævnte OID er må kun refereres i et certifikat efter skriftlig aftale med IT- og Telestyrelsen. 5.3 Anvendelsesområde Et OCES-medarbejdercertifikat kan anvendes til sikring af afsender- og meddelelsesautencitet, herunder elektronisk signatur samt meddelelsesintegritet. Det kan også anvendes til at sikre hemmeligholdelse (kryptering). OCES-medarbejdercertifikater er ikke kvalificerede certifikater, dvs. de må ikke bruges i situationer, hvor kvalificerede certifikater er påkrævet. OCES-medarbejdercertifikater må ikke anvendes til signering af andre certifikater. 5.4 CA s ret til at udstede OCES-certifikater CA kan udstede OCES-medarbejdercertifikater efter denne version af CP en, hvis CA, har indgået skriftlig aftale med IT- og Telestyrelsen herom og har indsendt en rapport jf til IT- og Telestyrelsen, indeholdende en erklæring fra en ekstern systemrevisor. Revisionserklæringen skal godtgøre, at CA'en opfylder alle krav, der stilles i nærværende CP, samt har indført de kontroller, der er nødvendige for, at kravene til drift og sikkerhed til enhver tid kan overholdes og har modtaget en overensstemmelseserklæring fra IT- og Telestyrelsen, der bekræfter, at IT- og Telestyrelsen har godkendt den indsendte rapport og betragter kravene i nærværende CP som værende opfyldt.

15 Forpligtelser og ansvar 6.1 CA's forpligtelser CA skal sikre, at alle krav som er specificeret i afsnit 7, er implementeret. Certificeringscentre (CA er), der må udstede certifikater ifølge denne CP (OCESmedarbejdercertifikater), er offentliggjort på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: https://www.signatursekretariatet.dk. Der er ikke krav om krydscertificering mellem disse centre. CA skal sikre varetagelsen af alle aspekter i forbindelse med: distribution af rodcertifikater anvisning af, hvorledes nøgler genereres og opbevares udsendelse af OCES-medarbejdercertifikater til certifikatindehavere spærring af OCES-medarbejdercertifikater efter anmodning publikation af spærrelister underretning af certifikatindehavere om snarligt udløb af gyldighed for certifikat og evt. fornyelse af nøglepar fornyelse af OCES-medarbejdercertifikater CA skal opretholde et teknisk driftsmiljø, der overholder sikkerhedskravene i denne CP. CA skal udfærdige en CPS, der adresserer alle krav i denne CP. CPS'en skal være i overensstemmelse med denne CP. CA skal underkaste sig revisionskrav jf. denne CP. Registreringsenheden (RA) kan enten være nøje knyttet til CA en, eller den kan være en selvstændig funktion. CA hæfter under alle omstændigheder for RA's opfyldelse af de stillede krav og forpligtelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. CA skal sikre, at den eller de tilknyttede RA følger de bestemmelser, som er fastlagt i denne CP. CA skal desuden sikre, at RA: etablerer en Web-adgang for registreringsprocedurer (kan være en del af CA ens Web-tjeneste, hvis RA er en integreret del af CA) verificerer ansøgerens identitet og oplysninger opretholder et teknisk driftsmiljø i overensstemmelse med kravene i denne CP

16 Certifikatindehaverens forpligtelser CA skal ved aftale forpligte certifikatindehaveren til at sikre, at certifikatholder opfylder følgende betingelser: at give fyldestgørende og korrekte svar på alle anmodninger fra CA (eller RA) om information i ansøgningsprocessen at generere, opbevare og anvende nøglepar som anvist af CA. Den private nøgle kan opbevares på harddisk, diskette eller lignende at tage rimelige forholdsregler for at beskytte den private nøgle mod kompromittering, ændring, tab og uautoriseret brug at beskytte den private nøgle med en aktiveringskode, der mindst består af 8 tegn og indeholder mindst et lille og et stort bogstav samt et tal anvendelse af anden aktiveringskode f.eks. biometrisk skal have en kompleksitet på mindst 128 bit aktiveringskode i miljøer, der effektivt kan spærre for udtømmende søgninger, kan dog være minimum fire cifre at beskytte aktiveringskoden, så andre ikke får kendskab til den at en evt. sikkerhedskopi af den private nøgle skal opbevares i krypteret form på betryggende vis ved modtagelse af OCES-certifikatet at sikre sig, at indholdet af OCEScertifikatet er i overensstemmelse med de faktiske forhold alene at benytte OCES-certifikatet og de tilhørende private nøgler i henhold til bestemmelserne i denne CP omgående at anmode den udstedende CA om spærring af OCES-certifikatet i tilfælde af kompromittering eller mistanke om kompromittering af den private nøgle omgående at anmode om fornyelse af certifikatet, hvis indholdet af OCEScertifikatet ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold For så vidt angår private nøgler til brug for sikring af fortrolighed (krypteringsnøgler) kan certifikatindehaveren anvise certifikatholderen alternative procedurer til sikring af en fælles kontrol og anvendelse af nøgler. Certifikatindehaveren skal i givet fald informere certifikatholderen om konsekvenserne i forhold til fortrolighed. Såfremt certifikatholder ikke længere har tilknytning til certifikatindehaver, skal certifikatindehaver omgående meddele CA dette og anmode om spærring af certifikatholderens certifikat. CA skal desuden orientere certifikatindehaver og certifikatholder om, at den private nøgle anses for kompromitteret og skal spærres, hvis andre får kendskab til aktiveringskoden. 6.3 Information til signaturmodtagere CA skal - bl.a. via sin hjemmeside - orientere signaturmodtagere om vilkår og betingelser for anvendelsen af digital signatur, herunder at tillid til et certifikat kræver, at signaturmodtager sikrer sig:

17 at et modtaget certifikat er gyldigt og ikke spærret - dvs. ikke opført på CA s spærreliste at det formål, et certifikat søges anvendt til, er passende i forhold til anvendelsesbegrænsninger på OCES-certifikatet samt at anvendelsen af certifikatet i øvrigt er passende i forhold til niveauet af sikkerhed, som er beskrevet i denne CP. 6.4 Ansvar CA skal, i forhold til den der med rimelighed forlader sig på certifikatet, påtage sig erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler. CA skal desuden påtage sig erstatningsansvar for tab hos certifikatindehavere og signaturmodtagere, der med rimelighed forlader sig på certifikatet, såfremt tabet skyldes: at oplysningerne angivet i certifikatet ikke var korrekte på tidspunktet for udstedelsen af certifikatet at certifikatet ikke indeholder alle oplysninger som krævet i henhold til manglende spærring af certifikatet, jf manglende eller fejlagtig information om, at certifikatet er spærret, hvilken udløbsdato certifikatet har, eller om certifikatet indeholder formåls- eller beløbsbegrænsninger, jf og 7.3.6, eller tilsidesættelse af 7.3.1, medmindre CA kan godtgøre, at CA ikke har handlet uagtsomt eller forsætligt. CA udformer selv sine aftaler m.v. med sine medkontrahenter. CA er berettiget til at søge at begrænse sit ansvar i forholdet mellem sig og sine medkontrahenter i det omfang, disse medkontrahenter er erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder. CA er således ikke berettiget til at søge at begrænse sit ansvar i forhold til private borgere som medkontrahenter. CA er desuden berettiget til at fraskrive sig ansvar over for medkontrahenter, som er erhvervsdrivende og offentlige myndigheder, for tab af den i 11, stk. 3, i lov nr. 417 af 31. maj 2000 beskrevne art. Forsikring CA skal tegne og opretholde en forsikring til dækning af eventuelle erstatningskrav mod CA og RA fra såvel alle medkontrahenter (certifikatindehavere og signaturmodtagere) som IT- og Telestyrelsen. Forsikringen skal som minimum have en dækning på kr. 2 millioner pr. år.

18 Krav til CA-praksis 7.1 Certificeringspraksis (CPS) CA skal udarbejde en certificeringspraksis (CPS), der i detaljer beskriver, hvorledes kravene i denne CP opfyldes, herunder: CA's administrative og ledelsesmæssige procedurer kvalifikationer, erfaring, m.v. hos CA's personale de systemer og produkter, som CA anvender CA's sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsproces i forbindelse hermed, herunder oplysninger om hvilke foranstaltninger, der gælder med hensyn til at opretholde og beskytte certifikaterne, så længe de eksisterer CA's procedurer vedrørende registrering (identitetskontrol), udstedelse af certifikater, katalog- og tilbagekaldelsestjeneste samt registrering og opbevaring af oplysninger vedrørende certifikater, herunder vedrørende identitetsoplysninger CA's økonomiske ressourcer CA's procedurer vedrørende indgåelse af aftaler om udstedelse af certifikater og dets oplysningsforpligtelser I det omfang CA har udliciteret CA-opgaver til andre virksomheder eller myndigheder, skal CPS en ligeledes omfatte udførelsen af disse opgaver CA-praksis skal til enhver tid være i overensstemmelse med det i CPS'en beskrevne. Godkendelse og løbende revision En CA, der ønsker at udstede OCES-medarbejdercertifikater, skal indgå skriftlig aftale med IT- og Telestyrelsen. CA skal efter underskrivelsen af aftalen udarbejde og indsende en rapport til IT- og Telestyrelsen. Rapporten skal godkendes af IT- og Telestyrelsen og indeholde: CA s CPS revisionsprotokollen en erklæring fra CA's ledelse om, hvorvidt CA's samlede data-, system- og driftssikkerhed må anses for betryggende samt om, at CA opfylder sin egen CPS en erklæring fra systemrevisor om, hvorvidt CA's samlede data-, system- og driftssikkerhed efter systemrevisors opfattelse må anses for betryggende, samt at CA opfylder sin egen CPS Dokumentation for ansvarsforsikring, der dækker CA s ansvar Rapporten skal efterfølgende indsendes årligt til IT- og Telestyrelsen. Dette skal ske senest tre måneder efter afslutningen af CA's regnskabsår. Rapportens tidsperiode skal følge regnskabsåret for CA. Systemrevision Der skal gennemføres systemrevision hos CA. Ved systemrevision forstås revision af:

19 generelle edb-kontroller i virksomheden edb-baserede brugersystemer m.v. til generering af nøgler og nøglekomponenter samt registrering, udstedelse, verificering, opbevaring og spærring af certifikater og edb-systemer til udveksling af data med andre Valg af systemrevisor - dennes beføjelser og pligter CA skal vælge en ekstern statsautoriseret revisor til varetagelse af systemrevisionen hos CA. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at systemrevisor skal være statsautoriseret revisor. CA skal senest en måned efter valg af systemrevisor anmelde dette til IT- og Telestyrelsen. CA skal udlevere de oplysninger, som er nødvendige for systemrevisionen i CA. Herunder skal CA give den valgte systemrevisor adgang til ledelsesprotokollen. CA skal give den valgte systemrevisor adgang til ledelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for systemrevisionen. Ved ledelse forstås den øverste ledelse af CA, dvs. bestyrelse eller tilsvarende ledelsesorgan afhængigt af, hvorledes CA er organiseret. Ved et ledelsesmøde forstås et møde mellem den øverste ledelse af CA, i praksis ofte et bestyrelsesmøde. CA skal sikre, at den valgte systemrevisor deltager i ledelsens behandling af pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét ledelsesmedlem. I CA'er, hvor der afholdes generalforsamling, finder årsregnskabslovens bestemmelser om revisionens pligt til at besvare spørgsmål på et selskabs generalforsamling tilsvarende anvendelse for den valgte systemrevisor. CA skal gøre den valgte systemrevisor bekendt med, at denne i overensstemmelse med god revisionsskik skal foretage den nedenfor nævnte systemrevision, herunder at påse, at: CA's systemer er i overensstemmelse med kravene i denne CP CA's sikkerheds-, kontrol- og revisionsbehov tilgodeses i tilstrækkeligt omfang ved udvikling, vedligeholdelse og drift af CA's systemer CA's forretningsgange såvel de edb-baserede som de manuelle er betryggende i sikkerheds- og kontrolmæssig henseende og i overensstemmelse med CA's certificeringspraksis (CPS) CA skal sikre, at der i forbindelse med systemrevisionen foretages en sårbarhedsvurdering af logningsproceduren. Den valgte systemrevisor kan samarbejde med den interne revision hos CA, såfremt en sådan eksisterer. I det omfang den valgte systemrevisor konstaterer væsentlige svagheder eller uregelmæssigheder, skal CA s ledelse behandle sagen på næstkommende ledelsesmøde. CA skal gøre den valgte systemrevisor bekendt med, at denne har pligt til at indberette forholdet eller forholdene til IT- og Telestyrelsen, såfremt systemrevisoren fortsat

20 mener, at der forekommer væsentlige svagheder eller uregelmæssigheder. CA skal desuden gøre systemrevisor bekendt med, at denne ved forespørgsler fra IT- og Telestyrelsen er forpligtet til at give oplysninger om CA s forhold, der har eller kan have indflydelse på CA s forvaltning af opgaven som udsteder af OCES-certifikater, uden forudgående accept fra CA. Systemrevisor er dog forpligtet til at orientere CA om henvendelsen. CA og systemrevisor skal straks oplyse IT- og Telestyrelsen om forhold, der er af afgørende betydning for CA s fortsatte virksomhed. Revisionsprotokol CA skal gøre den valgte systemrevisor bekendt med, at denne løbende skal føre en særskilt revisionsprotokol, der skal fremlægges på ethvert ledelsesmøde, samt at enhver protokoltilførsel skal underskrives af CA s ledelse og den valgte systemrevisor. CA skal desuden gøre systemrevisor bekendt med, at indholdet i protokollen skal være som anført nedenfor i dette afsnit. I den valgte systemrevisors protokol skal der afgives beretning om den gennemførte systemrevision samt konklusionerne herpå. Der skal desuden redegøres for alle forhold, der har givet anledning til væsentlige bemærkninger. I den valgte systemrevisors protokol skal det endvidere oplyses, hvorvidt denne under sit arbejde har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Ved afslutningen af CA's regnskabsår udarbejder den valgte systemrevisor et protokollat til CA's ledelse. Protokollatet skal indeholde erklæringer om, hvorvidt systemrevisionen er blevet udført i overensstemmelse med god revisionsskik den valgte systemrevisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser den valgte systemrevisor har fået alle de oplysninger, som den valgte systemrevisor har anmodet om de anførte systemrevisionsopgaver er udført ifølge denne CP s krav den samlede data-, system- og driftssikkerhed må anses for betryggende IT- og Telestyrelsen kan pålægge CA inden for en fastsat frist at vælge en ny systemrevisor, såfremt den fungerende systemrevisor findes åbenbart uegnet til sit hverv. Ved revisorskifte skal CA og den eller de fratrådte systemrevisorer hver især give ITog Telestyrelsen en redegørelse. Udgifter i forbindelse med systemrevision CA skal afholde alle udgifter i forbindelse med systemrevision, herunder tillige systemrevision pålagt af IT- og Telestyrelsen.

21 Nøglehåndtering CA s nøglehåndtering skal være i overensstemmelse med ETSI SR v ( ): Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures, der definerer en liste over anerkendte kryptografiske algoritmer samt krav til deres parametre CA nøglegenerering Generering af CA's rodnøgler og andre private nøgler skal ske under overvågning af to personer med hver sin betroede funktion i CA. Generering af CA's private nøgler skal ske i kryptografisk modul, der opfylder kravene i FIPS level 3, CWA , eller højere. Det kryptografiske modul skal opbevares i henhold til kravene i Hvis CA's rodnøgler eller andre private nøgler skal overføres fra kryptografisk modul, skal dette ske i krypteret form og under medvirken af mindst to personer med forskellige betroede funktioner i CA. Certifikatudsteders rodnøgler skal være RSA-nøgler af en længde på mindst 2048 bit eller tilsvarende. Certifikatudsteders rodnøgler skal være gyldige i mindst 5 år. Certifikatudsteders andre nøgler skal være RSA-nøgler af længde på mindst 1024 bit eller tilsvarende. Andre nøgler skal være gyldige i mindst 2 år. Betegnelsen OCES skal indgå i rodcertifikatets Common Name CA-nøglelagring, backup og genskabelse CA skal sikre, at CA s rodnøgler ikke kompromitteres og til stadighed bevarer deres integritet. Lagring, sikkerhedskopiering og transport af CA's rodnøgler og andre private nøgler skal ske under overvågning af to personer med hver sin betroede funktion i CA. CA's rodnøgler og andre private nøgler skal opbevares og bruges i kryptografiske moduler, der opfylder FIPS140-1 level 3, CWA , eller højere. Sikkerhedskopier af CA's private nøgler skal opbevares i kryptografisk modul, der opfylder kravene i FIPS level 3, CWA , eller højere. Det kryptografiske modul skal opbevares i henhold til kravene i CA's publicering af den offentlige nøgle CA's rodcertifikat skal gøres tilgængelig for signaturmodtagere ved Web-adgang med SSL-kommunikation. Verifikation af rodcertifikatets fingerprint (en kontrolværdi) skal ske via anden kanal.

22 Nøgleopbevaring og -genskabelse CA skal sikre, at certifikatholderes private nøgler til afsender- og meddelelsesautencitet, herunder elektronisk signatur samt meddelelsesintegritet, ikke opbevares eller kan genskabes hos CA. CA skal sikre, at certifikatholders private nøgler til sikring af hemmeligholdelse (kryptering) ikke opbevares eller kan genskabes hos CA uden certifikatindehaverens godkendelse. CA skal sikre, at der ikke kræves en sådan godkendelse fra certifikatindehaverens side som forudsætning for udstedelse af OCES-medarbejdercertifikater. CA skal sikre, at proceduren for udlevering af opbevarede eller genskabte nøgler aftales samtidig med, at certifikatindehaveren giver sin godkendelse til opbevaring og/eller genskabelse CA's brug af nøgler CA skal sikre, at CA's private nøgler ikke bliver benyttet til andet formål end signering af certifikater og statusinformation om certifikater. CA skal sikre, at certifikatsigneringsnøgler kun benyttes i fysisk sikrede lokaler i henhold til CA's afslutning af nøglebrug CA s private nøgle skal have en fast gyldighedsperiode. Efter udløb skal den private nøgle enten destrueres på en sådan måde, at den ikke kan genskabes eller opbevares sådan, at den ikke kan tages i brug igen. CA skal sikre, at der, inden udløb af den private nøgle, genereres et nyt CA-nøglepar, der benyttes til udstedelse af efterfølgende certifikater Håndtering af kryptografiske moduler CA skal håndtere og opbevare kryptografiske moduler i henhold til kravene i 7.4 i hele de kryptografiske modulers levetid. CA skal sikre sig, at kryptografiske moduler til certifikat og signering af statusinformation ikke er blevet kompromitteret inden installation. CA skal sikre sig, at kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering ikke bliver kompromitteret under brug. CA skal sikre sig, at al håndtering af kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering sker under medvirken af mindst to personer med hver sin betroede funktion i CA. CA skal sikre sig, at kryptografiske moduler til certifikat- og statusinformationssignering altid fungerer korrekt.

23 CA skal sikre sig, at nøgler, opbevaret i et kryptografisk modul til certifikat- og statusinformationssignering, destrueres i forbindelse med, at modulet kasseres. 7.3 Certifikathåndtering Registrering af certifikatindehaver CA skal sikre, at certifikatindehaver forud for udstedelsen af et OCES-medarbejdercertifikat gøres opmærksom på og accepterer vilkår og betingelser for anvendelsen af certifikatet. Der er ikke krav om personligt fremmøde i forbindelse med udstedelsen af et OCESmedarbejdercertifikat. CA skal etablere en procedure for verifikation af ansøgers identitet, der sikrer, at certifikatindehaveren angiver virksomhedens CVR-nr. OCES-certifikatindehaverens CVR-postadresse indhentes ved online opslag i CVR registeret i tilmeldingsprocessen den bemyndigedes engangskode fremsendes via pinkodebrev til virksomhedens ledelse på virksomhedens CVR-postadresse OCES-certifikatholderen udstyres med en engangskode fremsendt via pinkodebrev processen sker gennem en af virksomheden bemyndiget person, eller efter godkendelse fra en af virksomheden bemyndiget person. bemyndiget er udpeget og godkendt af virksomhedens ledelse Det er tilstrækkeligt at CVR-postadressen verificeres én gang. Hvis virksomhedens adresse ændrer sig, skal CVR-postadressen verificeres på ny. Såfremt CA på forhånd har kendskab til certifikatindehaverens identitet eller anvender andre betryggende procedurer til at foretage identitetskontrol, kan ovennævnte procedure for certifikatansøgning helt eller delvist fraviges. Generering og installation af certifikatholders nøgler CA skal etablere en installationsprocedure, der teknisk sikrer, at certifikatholder skal angive sin engangskode for at starte installation af den private nøgle og tilhørende certifikat nøglepar genereres hos certifikatholder certifikatholders nøgler er RSA-nøgler med en længde på mindst 1024 bit eller tilsvarende den offentlige nøgle overføres til CA sammen med oplysninger i en meddelelse signeret med den private nøgle den private nøgle er krypteret og beskyttet af aktiveringskode

24 aktiveringskode til aktivering af den private nøgle genereres og indtastes i forbindelse med nøglegenereringen den private nøgle er aktiveret, når certifikatholderen har angivet aktiveringskode, der består af mindst 8 tegn og indeholder mindst et lille og et stort bogstav samt et tal anvendelse af anden aktiveringskode f.eks. biometrisk skal have en kompleksitet på mindst 128 bit aktiveringskode i miljøer, der effektivt kan spærre for udtømmende søgninger, kan dog være minimum fire cifre rodcertifikatet er installeret hos OCES-certifikatholder rodcertifikatet kan verificeres via anden kanal tidspunkt og dato for udstedelsen af certifikatet efterfølgende kan fastlægges CA skal understøtte, at generering og lagring af nøgler kan foregå ved brug af hardware. CA skal over for certifikatholdere anvise kryptografiske moduler til dette formål. Der er ikke angivet specifikke krav til OCES-certifikatindehaveres kryptografiske moduler. CA skal efter anmodning om muligt anvise metode for certifikatindehaver til at lave evt. sikkerhedskopi af den private nøgle, således at den opbevares i krypteret form på betryggende vis. RA skal godkende en certifikatansøgning, hvis: proceduren gennemføres som anvist ansøgeren kan verificeres via bemyndigede, og ansøgeren giver korrekt engangskode i højst 5 forsøg CA skal sikre, at der fra det tidspunkt, RA har modtaget en certifikatansøgning og til nødvendig information for udstedelse af et certifikat er afsendt til certifikatansøgeren, over en løbende måned i gennemsnit maksimalt må gå en arbejdsdag, dog max. tre arbejdsdage Certifikatfornyelse og nøglefornyelse Fornyelse af et OCES-certifikat betyder udstedelse af et nyt certifikat til den samme certifikatholder som i det eksisterende certifikat, men med en ny nøgle, ny gyldighedsperiode, et nyt certifikat-serienummer og det gældende OID. Et OCEScertifikat må fornyes for to år ad gangen. Et certifikat kan efter anmodning fra certifikatholder og mod behørig identifikation kun blive fornyet, hvis certifikatholders nøglers gyldighedsperiode ikke er udløbet, og den private nøgle ikke er kompromitteret. CA skal sikre, at anmodningen om fornyelse signeres med certifikatholderens private nøgle. Såfremt den bemyndigede gør indsigelse mod fornyelsen, må certifikatet ikke fornys.

25 CA skal godkende bevis for besiddelsen af den private nøgle tilhørende det eksisterende certifikat som værende tilstrækkelig autentifikation i det tilfælde, hvor et certifikat skal fornyes. RA skal således sikre, at certifikatholder besidder den private nøgle, som svarer til den offentlige nøgle, som præsenteres i certifikatansøgningen. Det er tilstrækkeligt, at verifikationen sker ved, at den bemyndigede signerer certifikatansøgningen med sin private nøgle. Den verificerende RA skal validere signaturen vha. den offentlige nøgle givet i certifikatansøgningen. Certifikatansøgning og -udstedelse skal opfylde kravene i afsnit om generering og installation af certifikatholders nøgler, dog med undtagelse af udsendelse af engangskode, som ved fornyelse erstattes af validering med det eksisterende certifikat. Efter spærring eller udløb, eller hvis den private nøgle er blevet kompromitteret, kan et certifikat ikke fornyes. CA skal i disse tilfælde sikre, at der kan ske udstedelse af nyt certifikat med ny nøgle, og at behandlingen af anmodning om nyt OCES-certifikat i dette tilfælde sker som ny udstedelse efter samme retningslinjer, som angivet i CA skal senest 14 dage før udløb notificere certifikatholderen via e-post til den i certifikatet angivne e-postadresse. Desuden skal CA samtidig hermed notificere den bemyndigede om udløb via e-post eller til virksomhedens CVR-postadresse. CA skal sikre, at anmodning om og udstedelse af fornyet OCES-certifikat kan ske online Certifikatgenerering OCES-medarbejdercertifikater skal benytte DS 844: Specifikation for kvalificerede certifikater, idet dog QcStatements ikke må angive, at der er tale om et kvalificeret certifikat. OCES-medarbejdercertifikater skal indeholde: Den udstedende CA's identifikation og det land, som certificeringscenteret er etableret i Certifikatholderens navn eller pseudonym; i sidstnævnte tilfælde skal det fremgå, at der er tale om et pseudonym Løsning Issuer-information indeholder den krævede information. Dvs. min. entydigt navn og landekode Common Name indeholder navn og/eller pseudonym. Hvis der benyttes pseudonym, lægges pseudonymet tillige i Pseudonym-feltet.

26 OCES-medarbejdercertifikater skal indeholde: Særlige oplysninger om certifikatholderen, der tilføjes, hvis det er relevant, afhængigt af formålet med certifikatet De signaturverificerings-data, som svarer til de signaturgenereringsdata, som er under underskriverens kontrol Certifikatets ikrafttrædelses- og udløbsdato Certifikatets identifikationskode Den udstedende CA's avancerede elektroniske signatur Eventuelle begrænsninger i certifikatets anvendelsesområde Løsning Subject serialnumber og andre attributter indeholder informationen med passende kvalifikatorer. Se uddybning i ETSI TS og RFC Formatet for Subject SerialNumber skal følge anvisningerne for medarbejdercertifikater i DS 844, pkt. 4.3 X.509.v3. X.509.v3 og RFC CA tildeler certifikatet et for CA'en unikt løbenummer. Sammen med CA's identifikation er nummeret totalt unikt. X.509.v3 og RFC X.509.v3 og RFC KeyUsage, CertificatePolicies og Extended Key Usage. Certifikatfeltet subject I kolonnen "Krav" benyttes M for Mandatory (=krav) og O for Optional(=frivilligt). Attribut Krav Kommentarer countryname: M Landekode organizationname: M Virksomhedens fulde navn, evt. inkl. CVR-nummer organizationalunitna O Afdelingsbetegnelse me: serialnumber: M CVR:cvrnummer- RID:medarbejderId. postaladdress O Virksomhedens CVRadresse givenname: O Medarbejderens fornavne surname: O Medarbejderens efternavn commonname M Medarbejderens fulde navn eller registrerede pseudonym,

27 Attribut Krav Kommentarer evt. inkl. titel. title O Medarbejderens stillingsbetegnelse address O Medarbejderens e- postadresse pseudonym O Medarbejderens pseudonym Eksempel: "countryname=dk, organizationname= // CVR: , DNS domæne>, serialnumber=cvr: navn, commonname= Projektleder navn / RID: ", title="projektleder" Regler: CountryName=DK, organizationname, organizationalunitname, serialnumber, givenname, surname, commonname og pseudonym skal tilsammen entydigt udpege personen, der er holder af certifikatet. CVR-nummer skal være indeholdt i serialnumber. Øvrige felter (extensions) Versionsnummer skal være v3. Ved et kombineret certifikat, som skal anvendes til signering, autentifikation samt kryptering, skal keyusage "extension" have de følgende specifikationer sat: digitalsignature (0) keyenchipherment (2) dataencipherment (3) keyagreement (4) contentcommitment specifikationen (contentcommitment(1)) kan, efter aftale med certifikatindehaver, sættes for, at certifikatet kan anvendes til at verificere signaturer, som har til hensigt at styrke uafviselighed og de som ikke har det. Certifikater, der anvendes til autentifikation og signatur, skal have følgende specifikationer sat til: digitalsignature (0) contentcommitment specifikationen (contentcommitment (1)) kan, efter aftale med certifikatindehaver, sættes for, at certifikatet kan anvendes til at verificere signaturer, som har til hensigt at styrke uafviselighed og de som ikke har det.

28 Ved certifikater, der udelukkende anvendes til kryptering, skal følgende specifikationer sættes til: keyenchipherment (2) dataencipherment (3) keyagreement (4) I alle tilfælde skal denne ekstension defineres som kritisk. I de følgende oversigter anvendes disse koder: O: Valgfri.("Optional") C: Ekstension skal markeres kritisk ("Critical"). X: Ekstension må ikke markeres kritisk. (C): Valgfrit for CA at markere ekstension som kritisk ("Critical"). R: Ekstension er krævet ("Required"). M: Håndtering af ekstension skal være tilstede ("Mandatory"). - : Ekstension har ingen mening. Ekstension 1. Anvendelse Generering Signatur 2. CA 3. Slut bruger 4. Key Man. AuthorityKeyIdentifier O O O O SubjectKeyIdentifier O O O O KeyUsage CM CMR CMR CMR ExtendedKeyUsage O O O O PrivateKeyUsagePeriod O O O O CertificatePolicies M (C)MR (C)MR (C)MR PolicyMappings O O - - SubjectAltName O O O O IssuerAltName O O O O SubjectDirectoryAttributes O O O O BasicConstraints M CMR O O NameConstraints O O - - PolicyConstraints O O - - CRLDistributionPoints M R R R QcStatements O O O O Kommentarer til skemaet: Håndtering af "extensions" er delt i 4 kolonner: 1. Software, der anvender udstedte certifikater. 2. Generering af certifikater til CA-software. 3. Generering af certifikater til slutbruger til brug for elektronisk signatur. 4. Generering af certifikater til slutbruger til brug for nøgle håndtering/udveksling, f.eks. i forbindelse med autentifikation / kontrol af adgangsrettigheder.

29 CertificatePolicies skal i det mindste angive de relevante "object identifiers" for denne CP. Når CA har udstedt et certifikat, kan certifikatindehaveren notificeres ad anden kanal end benyttet i udstedelsesproceduren Publicering af vilkår og betingelser CA skal orientere certifikatindehaver om, at OCES-medarbejdercertifikater ikke kan anvendes til signering af andre certifikater. CA skal orientere certifikatindehaver om, at den private nøgle ikke må benyttes, førend OCES-certifikatet er modtaget af certifikatholderen, bortset fra den brug, der sker ved certifikatansøgningen. CA skal orientere certifikatindehaver om, at den private nøgle ikke må benyttes til signering efter anmodning om spærring, notifikation om spærring eller efter udløb. Desuden skal CA orientere certifikatindehaver om, at ved mistanke om at den private nøgle er kompromitteret, må denne kun anvendes til anmodning om spærring. I begge tilfælde må den private nøgle dog stadig benyttes til dekryptering af data, der er krypteret med den tilhørende offentlige nøgle før spærring/mistanken om kompromittering. CA skal orientere certifikatindehaver om, at et OCES-medarbejdercertifikat givet til en certifikatindehaver er gyldigt maksimum to år, hvorefter det kan fornyes Publicering af certifikater CA skal gøre følgende typer af information tilgængelig for alle: det rodcertifikat, der anvendes for udstedelse af certifikater ifølge denne CP, samt rodcertifikatets "fingerprint" ad anden kanal andre certifikater, der anvendes for signering af information mellem CA og certifikatindehavere og signaturmodtagere denne CP, så længe der er gyldige certifikater udstedt efter denne CP og så længe, der er certifikater på spærrelisten for denne CP den af systemrevisor godkendte CPS, med undtagelse af forretningshemmeligheder alle OCES-medarbejdercertifikater i mindst to måneder efter udløb af gyldighedsperiode, undtagen de certifikater, som skal holdes hemmelige spærreliste for OCES-medarbejdercertifikater udstedt efter denne CP. Spærrelisteinformation skal være tilgængelig for læsning uden nogen form for adgangskontrol.

30 CA skal sikre, at de krav, CA stiller til certifikatindehaver og signaturmodtager på baggrund af denne CP, uddrages og dokumenteres, jf. afsnit 6.2 og Certifikatspærring CA skal omgående spærre et OCES-certifikat, hvis CA får kendskab til, at: der er vished eller mistanke om, at certifikatholderens private nøgle er kompromitteret den private nøgle er ødelagt certifikatholder ikke længere har tilknytning til certifikatindehaveren der er konstateret unøjagtighed i certifikatets indhold eller anden information knyttet til certifikatindehaveren/holderen certifikatholderen ønsker at afslutte brugen af OCES-certifikatet certifikatindehaveren ønsker at afslutte brugen af OCES-certifikatet certifikatindehaveren er gået konkurs CA bør spærre et certifikat, hvis CA får kendskab til, at: certifikatholderen har mistet adgang til den private nøgle, f.eks. som følge af bortkommen aktiverings-kode CA s misligholdelse af CP giver ikke CA ret til at spærre et certifikat. CA skal sikre, at en anmodning om spærring af certifikat i videst mulig omfang sker ved angivelse af specifik tilbagetrækningskode tildelt af CA'en ved udstedelsen eller ved signering med certifikatholderens private nøgle. Er tilbagetrækningskoden eller den private nøgle bortkommet eller ikke tilgængelig, skal CA sikre, at identifikationen sker på en måde, der sikrer identiteten bedst muligt f.eks. ved en kombination af navn, CVR-postadresse og e-postadresse. De følgende kan anmode om spærring af certifikat: certifikatholder mod behørig dokumentation bemyndigede mod behørig dokumentation CA, hvis reglerne i denne CP ikke er overholdt, eller hvor forholdene i øvrigt tilsiger dette tegningsberettigede i virksomheden mod behørig dokumentation tilsyn eller kurator, såfremt certifikatindehaver har anmeldt betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling CA skal sikre, at proceduren for anmodning om spærring så vidt muligt ikke tillader, at der foretages uautoriserede spærringer samtidig med, at autoriserede spærringer tilgodeses via telefonisk henvendelse, via e-post eller via Web-adgang. CA skal sikre, at der ved telefonisk spærring angives information som angivet ovenfor plus årsag til spærring. CA skal kvittere for spærring via signeret e-post til den oplyste e-postadresse. Certifikatholder kan kræve, at kvitteringen sendes med almindelig post.

Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) BILAG 3-131 - Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 132 - -2- Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7

Læs mere

!!" # $ +!* #(, !"! +0 1(

!! # $ +!* #(, !! +0 1( " # $%&'() * $ +* #(, (- #("(&"(. /(" " #"'& +0 1( #"" "'2(34#&& #"'2* 4(&1* #"&('* 1"'"* $5&'((" * $* 6&'(* #(, "'"67 '81% )1828& 9& : 9&'"'('1&8& "1 '5'8&&"2" '' ' &2"3;1 &2&(: 1 (&8" '"'"67 '8": 8'

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-personcertifikater. Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Krav til CA'er, der udsteder OCES-personcertifikater. Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Krav til CA'er, der udsteder -personcertifikater Certifikatpolitik for -personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 2

Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 2 Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 2 - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 4

Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 4 Certifikatpolitik for OCES-personcertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 4 - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 4

Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 4 Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 4 - 2 - Indholdsfortegnelse 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8 3 Definitioner og forkortelser...10

Læs mere

PBS CA. Certifikat Politik (CP) Virksomhed og medarbejdercertifikat. Chipkort OID: 1.2.208.163.1.1.2

PBS CA. Certifikat Politik (CP) Virksomhed og medarbejdercertifikat. Chipkort OID: 1.2.208.163.1.1.2 PBS CA Certifikat Politik (CP) Virksomhed og medarbejdercertifikat Chipkort OID: 1.2.208.163.1.1.2 Version 1.1 24. maj 2005 1. Formål 3 1.1. Version 3 1.2. Ændringshåndtering 3 1.3. Kontakt 4 1.4. Rettigheder

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-medarbejdercertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-medarbejdercertifikater Krav til CA'er, der udsteder -medarbejdercertifikater Certifikatpolitik for -medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Høring i forbindelse med revision af certifikatpolitik for OCESpersoncertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 27.

Høring i forbindelse med revision af certifikatpolitik for OCESpersoncertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 27. Høringsparter vedr. certifikatpolitikker Se vedlagte liste Høring i forbindelse med revision af certifikatpolitik for OCESpersoncertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 27. februar

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

DanID Certification Practice Statement v. 1.1. DanID. Certification Practice Statement (CPS) V. 1.1

DanID Certification Practice Statement v. 1.1. DanID. Certification Practice Statement (CPS) V. 1.1 DanID Certification Practice Statement (CPS) V. 1.1 februar 2009 1 1 Introduktion 1.1 Oversigt DanID A/S (CVR-nr. 30 80 84 60) er et 100% datterselskab ejet af PBS A/S (CVR-nr. 20 01 61 75). Årsregnskaber

Læs mere

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur

Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur Digital Signatur Infrastrukturen til digital signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé: I fremtiden vil borgere og myndigheder ofte have brug for at kunne kommunikere nemt og sikkert med hinanden

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del på Spørgsmål 33 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Specifikation af kvalificerede certifikater

Specifikation af kvalificerede certifikater Dansk standard DS 844 2. udgave 2003-12-22 Specifikation af kvalificerede certifikater Specification for qualified certificates DS 844 København DS projekt: 53788 ICS: 35.040 Deskriptorer: certifikater,digitale

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service)

Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7 2 Referencer...8

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Certification Practice Statement (CPS) for. Country Signing CA. Version 1.0. 17. juli 2006

PBS CA Certifikat Center. Certification Practice Statement (CPS) for. Country Signing CA. Version 1.0. 17. juli 2006 PBS CA Certifikat Center Certification Practice Statement (CPS) for Country Signing CA Version 1.0 17. juli 2006 17.07.2006 Side 1 af 22 1. Oversigt og formål... 4 1.1. Version...4 1.2. Ændringshåndtering...4

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat

SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat SIK-projektet Råd og anbefalinger for håndtering af virksomhedscertifikat ne er 31. juli 2001, version Denne beskrivelse indeholder nogle råd og anbefalinger i forbindelse med bestilling, håndtering og

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 5

Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 5 Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) Version 5 - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5 Introduktion...6 1 Oversigt og formål...7

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Bekendtgørelse nr. 202 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i kongelig anordning nr. 86 af 10.

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 3. juni 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

Kursusgang 3: Digital signatur. Den danske OCESstandard. Målsætning for digital signatur. Signatur (digital & alm. underskrift) Sikkerhedsmål

Kursusgang 3: Digital signatur. Den danske OCESstandard. Målsætning for digital signatur. Signatur (digital & alm. underskrift) Sikkerhedsmål Kursusgang 3: Digital signatur. Den danske OCESstandard. Målsætning for digital signatur Digital Signatur Hashing x.509-certifikater Kvantekryptering Den danske OCES-standard Udveksling af tekst på en

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering.

Hvad er KRYPTERING? Metoder Der findes to forskellige krypteringsmetoder: Symmetrisk og asymmetrisk (offentlig-nøgle) kryptering. Hvad er KRYPTERING? Kryptering er en matematisk teknik. Hvis et dokument er blevet krypteret, vil dokumentet fremstå som en uforståelig blanding af bogstaver og tegn og uvedkommende kan således ikke læses

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Digital forvaltning: alle systemer koblet sammen i et net. Digital Forvaltning 8. kursusgang 22.10.03. Risiko 2: internt misbrug

Digital forvaltning: alle systemer koblet sammen i et net. Digital Forvaltning 8. kursusgang 22.10.03. Risiko 2: internt misbrug Digital Forvaltning 8. kursusgang 22.10.03 Risici vedr. personoplysninger i digital forvaltning Digital forvaltning: alle systemer koblet sammen i et net Næsten alle systemer i den digitale forvaltning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 74/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.3.2013 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 11. januar 2013 om fastlæggelse af rammerne for en public key-infrastruktur for Det Europæiske System

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Specifikationsdokument for OCSP

Specifikationsdokument for OCSP Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for OCSP DanID A/S 20. januar 2011 Side 1-11

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere