Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: 36 78 41 85 Fax: 36 78 64 65"

Transkript

1 B R U G S A N V I S N I N G K Ø L E C E N T R I F U G E T Y P E 157 MP RF For at udnytte KØLECENTRIFUGE TYPE 157.MP.RF bedst mulig, er det meget vigtigt at læse denne brugsanvisning meget nøje. Efter den egentlige brugsanvisning findes en vejledning i afhjælpning af mindre driftsforstyrrelser, samt i forsendelse (transport) af centrifugen. Kan centrifugen ikke bringes til at fungere tilfredsstillende uden demontage, så tag venligst kontakt med os eller vor forhandler. Skal centrifugen forsendes eller transporteres til et andet brugssted eller returneres til service (reparation), skal emballeringsforskrifterne følges meget nøje. Er transportsikringen ikke forskriftsmæssig, vil motor / rotorsystemet forårsage indvendige ødelæggelser i centrifugen. Skader og fejl opstået under transport (forsendelse), som følge af mangelfuld eller dårlig emballering etc. er os uvedkommende. Fabriksgarantien bortfalder såfremt der i garantiperioden foretages indgreb i centrifugen (demontage) uden udtrykkelig accept fra os eller vor forhandler. Vi henleder opmærksomheden på at centrifuger som anvendes erhvervsmæssig skal underkastes et eftersyn mindst en gang om året af leverandøren eller en anden sagkyndig. Jf Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 776 af 25. nov !!! MEGET VIGTIGT!!! Ved rekvirering af service skal apparatet fremtræde rengjort og absolut fri for skadelige stoffer. (Bakterier, virus eller radioaktive rester). Det påhviler brugeren (ejeren) at foretage denne rengøring. Ved al henvendelse til Ole Dich ApS skal centrifugetype samt serienummer oplyses.

2 Indholdsfortegnelse T E K N I S K E D A T A...3 STANDARD TILBEHØR:...3 OPSTILLING AF KØLECENTRIFUGE...4 AFMONTERING AF TRANSPORTSIKRING...4 PLACERING AF KØLECENTRIFUGEN...5 OPSTART AF KØLECENTRIFUGE...5 UDSKIFTNING AF ROTOR...6 TEKNISK BESKRIVELSE...6 PROGRAMMERING...8 FEJLMEDDELELSER...8 SERVICEPROGRAM...9 AFHJÆLPNING AF DRIFTSFORSTYRRELSER...10 NØDÅBNING AF LÅG...10 TEST AF CENTRIFUGENS FUNKTIONER...10 SLINGERKONTAKT...10 LÅSESYSTEM...11 VEDLIGEHOLDELSE...11 TRANSPORT AF CENTRIFUGEN...12 EMBALLERING...12 SERVICE PLAN FOR CENTRIFUGE TYPE 157.MP + RF...13 RESERVEDELE...14 SIKKERHEDSFORSKRIFT FOR CENTRIFUGER...15 INSTRUKTION...15 FØR START...15 EFTER START...15 ANVEND ALDRIG EN DEFEKT CENTRIFUGE!...15 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...15 GARANTIBESTEMMELSER...17 GARANTIPERIODE GARANTIENS OMFANG...17 GARANTIEN OMFATTER IKKE SKEMA TIL UDREGNING AF G-VÆRDI INDSATSE OG ROTORER...19 DK: EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING...20

3 T E K N I S K E D A T A 98 VALGFRIE PROGRAMMER MED BACK-UP. MAX. OMDREJNINGSTAL: rpm. G-værdier: x g trinløst. NETSPÆNDING: 230 volt AC %. EFFEKTFORBRUG KØLEDEL: 150 watt. EFFEKTFORBRUG CENTRIFUGEDEL: 10/400 watt. ELEKTRONISK UR: 10 sek min. Samt konstant kørsel. KABINET: 6 mm aluminium. VÆGT: Ca. 32 kg. H x B x D: 415 mm x 260 mm x 387 mm. LYDNIVEAU VED MAX. RPM db (A): <60 KØLEMEDIE: CFC fri type R 134a ISOLERING: CFC fri type ISOFOAM S 311 ROTORTEMPERATUR: - 5 C+ 37 C. LAVESTE TEMPERATUR VED x g og rumtemp. 23 C: - 5 C. LAVESTE TEMPERATUR VED x g og rumtemp. 23 C: 0 C. Standard tilbehør: 1 Trehulsnøgle ( ) til udskiftning af rotor. 1 Sekskant nøgle ( ) til nødåbning af låg. 1 Netledning (52). 2 Stk 3,15 amp. FF sikringer.

4 OPSTILLING AF KØLECENTRIFUGE Ved modtagelsen kontrolleres kølecentrifugen for eventuelle transportskader, og man sikrer sig at mærkespændingen (se typeskilt) er i overensstemmelse med tilslutningsstedets net spænding. Låget er altid låst ved modtagelsen og må ikke forsøges åbnet med vold. Anvend eventuelt sekskantnøglen for nødåbning. (Se side 10). AFMONTERING AF TRANSPORTSIKRING For at afmontere centrifugens forsendelsesbeslag, er det nødvendigt først at afmontere kølecentrifugens sideplader. Bundskruerne (A) skrues ud, hvorefter sidepladerne fjernes, ved at trække nedad i sidepladerne, således at pladerne kommer fri af styrene ved kabinettes overkant. (se fig.2). Træk kun nedad i pladerne for at undgå ødelæggelse af styrene. De gul/grønne jordledninger afmonteres. Træk kun i stikket. Centrifugens forsendelsesbeslag (A) og (B) (fig.1) kan nu fjernes. Beslagene er placeret indvendig over kompressoren. (fig.2) (H). Sidepladerne monteres igen med bundskruerne (A), hvorefter kølecentrifugen kan tilsluttes netspændingen. (se fig.2). Centrifugen skal tilsluttes forsyningsnettets beskyttelsesjord!!! VIGTIGT!!! Husk at montere sidepladernes jordforbindelser. FIG 1 FIG 2

5 PLACERING AF KØLECENTRIFUGEN Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 35 C. Der skal være minimum 15 cm fri luft omkring kabinettet og kabinettets åbninger må ikke tildækkes. OPSTART AF KØLECENTRIFUGE Kølecentrifugen tilsluttes netspændingen og køledelens hovedafbryder (E) samt centrifugedelens afbryder (13) tændes. Lys i (E) og display viser PROGRAM. Tryk på knap (D) og åben låget.!!!vigtigt!!! Låget kan kun åbnes, når kølecentrifugen er tilsluttet netspændingen og afbryderne (E) og (13) er tændt. Hvis centrifugen ikke er forsynet med rotor monteres denne, som beskrevet i afsnittet UDSKIFTNING AF ROTOR. Rotortemperaturen indkodes med tastaturet og vil være +/-2 C i forhold til den indkodede værdi. Centrifugen leveres fra fabrikken med et nedkølingsprogram indkodet i program nr. 99. Ved anvendelse af program 99 opnås stabil rotortemperatur efter ca minutter.!!vigtigt!! Når centrifuge og køleanlæg er slukket skal låget være åbent. For at undgå ødelæggelse af centrifugens kuglelejer, når centrifugens køleanlæg arbejder konstant (i døgndrift), er det absolut nødvendigt, at afmontere rotoren mindst to gange om ugen, for at fjerne rim og kondensvand fra beholderens bund og sider. Centrifugen bør ikke henstå ubenyttet med køleanlægget tændt igennem længere tid (dagevis). Dette kan under ugunstige forhold med høj luftfugtighed forårsage kondensvand omkring centrifugens aksel. Kondens kan give indvendige skader i centrifugen, som ikke er dækket af garantien. Kølecentrifugen er forsynet med "Energy save" ON/OFF. Denne funktion hæver automatisk temperaturen i centrifugen til 12 C efter 1,5 times henstand. Ved genstart sænkes temperaturen til den programmerede. Funktionen sparer energi, og forhindrer samtidig noget af den skadelige kondens, som opstår hvis centrifugen står ubenyttet ved lav temperatur i dage eller uger. (Se side7 ).

6 Kølecentrifugen er forsynet med en ekstra manuel låglås (D), for at holde låget tæt mod pakningen (Z) i kanten af rotorkammeret. (se. nedenfor). Når låget lukkes skal det trykkes helt i bund, så man tydeligt kan se og høre knappen (D) springe ud. (se side 5). (Et tryk på den sorte skive (T) oven på låget giver en nemmere låsning af låget). UDSKIFTNING AF ROTOR Ved udskiftning af rotor skal den tilhørende rotornøgle anvendes.!!vigtigt!! Rotorakselen er forsynet med højregevind. Møtrikken drejes mod uret indtil rotoren er trukket fri af flangen (1). Inden montage af ny rotor, skal rotor og flange være helt fri for urenheder. Ved montagen skal stifterne (12) i flangen (1) "fange" hullerne i rotoren før gevindet kan få fat. Møtrikken drejes med uret indtil stop (spænd godt) TEKNISK BESKRIVELSE Centrifugens rotorkodelæser sørger for korrekt g-værdi i overensstemmelse med det programmerede samt rotorens øvrige data. Det er kun er nødvendigt med visuel afvejning af prøverne. Ved en eventuel grov ubalance vil en slingerkontakt afbryde motoren og nedbremse med max. effekt. Stopper centrifugen af en eller anden årsag før uret har vist 00,00 (strømsvigt - ubalance - stød etc.) fejlmeldes dette i display'et som tegn på at prøverne ikke er centrifugeret i den programmerede tid. Den ønskede rotortemperatur indkodes med tasterne Temp + nummer taster. Ved centrifugering af prøver i temperaturområdet C kan temperaturen som vises i displayet under stilstand være op til 6 C under den indstillede værdi. Dette skyldes centrifugens meget kraftige køleanlæg, som efter stop af centrifugen sender efterkøling fra fordamperen (rotorkammeret) ned på temperaturføleren. På grund af rotorens store masse, har denne temperatursvingning dog kun ringe indvirkning på temperaturen i den del af rotoren hvor prøverne er placeret.

7 Med tasten G + nummer taster indkodes g-værdier fra x g, afhængig af rotorens data. For høj g-værdi i forhold til det tilladelige for den monterede rotor resulterer i omgående stop umiddelbart efter start. RPM display ON/OFF giver mulighed for samtidig visning af g-værdi og rpm. (se nedenfor) Accelerations - og bremsetid indkodes med Acc + 0 tasten. Ved hvert tryk på 0 tasten skifter display'et mellem HARD - NORMAL og SOFT. Accelerationstid og bremsetid er ens, d.v.s. at accelerationstiden for en given rotor svarer til nedbremsningstiden. Et ønsket programnummer vælges med Prog + nr. taster. Det er her muligt at indkode og lagre valgfrie programmer fra program Med fortsatte tryk på Prog tasten er det muligt at bladre igennem samtlige programnumre. Centrifugen starter altid i det sidst benyttede program. Ved tryk på Prog tasten under drift er det muligt at fremkalde alle oplysninger vedrørende det igangværende program. Programoplysningerne fastholdes i 3 sek., hvorefter de aktuelle værdier automatisk vender tilbage. Under drift er det ikke muligt at ændre de indkodede værdier eller skifte til andet program. Program nr. "0" er dog en undtagelse, idet det her er muligt at indkode nye værdier under den igangværende centrifugering. Centrifugeringstiden indkodes i minutter og sek. med tasten Time + nr. taster, og aflæses i display'et. Der kan indkodes centrifugeringstider fra 5 sek. til 99 min. 59 sek. Ved indkodning af centrifugeringstider under 1 min. tastes først 0 + 0, og herefter det ønskede antal sekunder. Ved indtastning af min. vil displayet vise ">>>>" og centrifugen kører konstant indtil STOP aktiveres. Tiden regnes fra start (inkl. acceleration) til påbegyndt nedbremsning. Efter start aflæses den resterende centrifugeringstid i display'et tillige med den aktuelle g-værdi. Når tiden er udløbet nedbremses centrifugen automatisk, og låget kan åbnes når display'et skifter fra PROGRAM RUNNING til PROGRAM. Et indkodet programforløb gentages ved tryk på START. Ønskes centrifugen stoppet før den indkodede tid er udløbet, trykkes STOP. Nettilslutning (53) og (14), hovedafbryder (13) og sikringer (50) og (15) findes på kabinettets bagside. Centrifugedelen er sikret med to 3,15 amp. FF sikringer (15) og køledelen er sikret med to 6,3 amp. T sikringer (50). A. Skjult knap for Energy save ON/OFF. Ved tryk på den skjulte knap efterfulgt af ENTER, kobler energy save til eller fra. B. Skjult knap for rpm display ON/OFF. Ved tryk på den skjulte knap efterfulgt af ENTER, kobler Rpm display til eller fra.

8 Programmerings eksempel: I program nr. 5 ønskes indkodet nedenstående parametre. Rotortemperatur: +5 C. g-værdi....: Time......: 57 minutter 30 sekunder. Acceleration. : Hard. PROGRAMMERING Program...: tryk Prog Enter hvorefter PROGRAM 5 læses i displayet. g-værdi.....: tryk G Enter. Tid......: tryk TIME Enter. Acceleration..: tryk Acc + evt. flere gange 0 indtil der vises HARD i display ved new Acc. Tryk herefter Enter. Temperatur...: tryk Temp Enter. Hvis en temperatur under 0 C ønskes indkodet trykkes Temp knappen to gange for at ændre fortegn fra + til -. Eksempel på indkodning af 3 C: tryk Temp + Temp Enter. FEJLMEDDELELSER Fejl og mangler ved centrifugens drift registreres og behandles af en microprocessor og udskrives i display'et. På de efterfølgende sider følger en komplet liste over intruktions- og fejlmeddelelser, der kan forekomme i displayet. Centrifugen kan under visse omstændigheder udskrive fejl, uden påviselig grund. Annuller derfor altid en fejlmeddelelse med et eller flere tryk på ENTER og genstart centrifugen. Hvis centrifugen fortsat udskriver fejl, kan årsagen være en af de nedenfor nævnte. PROGRAMMED G-VALUE Den programmerede G-værdi er højere end ABOVE ROTOR LIMIT! tilladt for den pågældende rotor. ---AWAIT rotor stop Kontroller max. G-værdi på rotoren eller i brugsanvisningens * ENTER to continue rotorliste. ROTOR NOT IN TABLE! Call O.Dich service department. * ENTER to continue Ingen rotorkode på den monterede rotor, eller der er monteret en nyudviklet rotor, som ikke er kodet ind i centrifugens hukommelse. R O T O R E R R O R Defekt eller tilsmudset rotorkode. Wait until rotor Fejl i rotorkodelæseren eller dens kredsløb. stopped Hvis denne fejl vises efter udskiftning af motor * ENTER to continue kan årsagen være, forkert omløbsretning. * U N B A L A N C E Evt. årsag: Rotor ikke korrekt fastspændt. Wait until rotor Fremmedlegemer imellem rotor og flange. stopped Prøver placeret usymetrisk i rotoren. * Enter to continue Defekt slingrekontakt. CHANGE OF RUNNING Hvis en af tasterne G, TIME eller ACC SET VALUES : påvirkes under centrifugering i program USE PROGRAM 0 Brug program 0 hvis parametrene ønskes ændret * ENTER to continue under centrifugering.

9 * POWER FAILURE *** Wait until rotor stopped * ENTER to continue BATTERY BACKUP ERROR Call O.DICH service department * ENTER to continue Strømsvigt eller for lav spænding i et programforl b. Fejl i batteri back up. * LID UNLOCKED **** Startknappen aktiveret med åbent låg eller med låget (start pressed or delvis lukket. Tryk på punkt (T) så låget lukker helt rotor running ned mod pakningen (Z). * ENTER to continue Vises efter 2 min stilstand (uden betjening). *** LID LOCKED *** I denne tilstand er al unødig strømforbrug afbrudt og låget låst. Tryk først ENTER, og herefter kan Press ENTER to open centrifugen åbnes ved tryk på knappen (D). M O T O R E R R O R O V E R L O A D-- ---Await rotor stop ENTER to continue Centrifugen kan ikke opnå den programmerede G-værdi. Evt. årsag: Fejl i centrifugens lejer. Drivremmen slap. Fejl i centrifugens Opto-tacho system. M O T O R E R R O R Motor og / eller rotor roterer ikke. Wait until rotor Evt. årsag: Defekt motor. Evt. slidte kul. stopped Blokeret rotor eller spindel. * ENTER to continue Defekt venstre microkontakt. Knækket eller slap drivrem. TEMPERATURE ERROR (above max. limit) ---Await rotor stop Køleanlæg ude af drift og temperaturen over 45 C. Evt. årsag: Defekt køleanlæg. Kompressorprint defekt. * ENTER to continue Defekt temperaturføler. Defekt styreprint. SERVICEPROGRAM Centrifuge type 157.MP.RF er forsynet med et service program, hvor det er muligt at fremkalde de nedenfor nævnte oplysninger. Serviceprogrammet åbnes som angivet nedenfor. Åben centrifugens låg og tryk på START tasten. Displayet vil nu vise * LID UNLOCKED ****. Hold herefter tasterne TIME og 0 nede samtidig og tryk ENTER. Nu vises følgende i displayet: Mains (hours : sec) ENTER to continue Motor (hours : sec) ENTER to continue Rotor revolutions ENTER to continue No: of start cycles ENTER to continue Total tid med netspænding og køling på apparatet. Total drifttid for motor og spindel. Total antal spindelomdrejninger. Total antal start/stop. Nu viser displayet det sidst anvendte program.

10 AFHJÆLPNING AF DRIFTSFORSTYRRELSER Hvis der ikke er tekst i display og centrifugen ikke kan startes, kan følgende punkter checkes: Hovedstrømforsyning 230 volt +-10 % 50 Hz. Netkablet (52) og (14) skal være trykket helt ind i centrifugens nettilslutninger. (se side 7). Hovedafbryderen (13) og (E) tændt. Tekst i display. (se side 11). Sikringer (15) 3,15 amp. FF og (50) 6,3 amp. T i orden. (se side 7). Netkablet (50) og (14) kontrolleres for periodiske fejl, f.eks. når netkablet bevæges (bøjes ved stikkene). (se side 7). Check følgende punkter hvis der udskrives en fejlmelding hver gang der trykkes START. Det elektroniske ur skal indstilles på min 10 sek. Centrifugen starter ikke hvis uret viser Låget skal være helt lukket. Begge microswitch ved (C) skal skifte når låget åbnes og lukkes (kan høres). (se side 11). Umiddelbart efter at hovedafbryderen (E) og (13) er tændt og der er tekst i displayet, skal låget kunne åbnes ved tryk på knappen (D) (se side 11). OBS: Låget kan ikke åbnes når displayet viser LID LOCKED. NØDÅBNING AF LÅG!!VIGTIGT!! Netkablet tages ud af forsyningsnettets stikkontakt, inden nødåbning af låg. Skruen som dækker hullet (11) fjernes og herefter kan centrifugens låg åbnes med den medfølgende nødåbningsnøgle ( ). Nøglen drejes forsigtigt med uret, og herefter kan låget åbnes ved tryk på knappen (D). (se side 11). TEST AF CENTRIFUGENS FUNKTIONER Slingerkontakt Slingerkontakten skal træde i funktion og displayet melde UNBALANCE hvis centrifugen, med langsomt roterende rotor, vippes ca. 45 mod højre. Fejlmeldingen i displayet skal efter centrifugen er stoppet, kunne annulleres ved tryk på ENTER.

11 Låsesystem Med åbent låg skal låsebøjlerne skifte (kan høres), når den højre micro kontakt forsigtigt påvirkes med f.eks. en pencil igennem hullet (C). Låsesystemet kan afprøves ved at lade centrifugen stå ubetjent med lukket låg. Efter ca. 2 minutter skal låget låse, og LCD display'et vise: LID LOCKED. Tryk ENTER for at åbne låget. Vedligeholdelse Rotorkammeret skal altid holdes tørt og rent - især fri for kondensvand. Rotorkodelæseren (se nedenfor) skal renses for urenheder, især i hakket hvor lyslederen er placeret. Lågets hængsler smøres med tynd olie. Mindst to gange årligt, eventuelt hyppigere hvis centrifugen anvendes i støvfyldte omgivelser, skal køleaggregatet inspiceres og om nødvendigt rengøres ifølge nedenstående.!!vigtigt!! Netkablet tages ud af forsyningsnettets stikkontakt, inden rengøring foretages. Kabinettets sideplader afmonteres (se side 4) Følgende dele renses omhyggeligt for støv og snavs. Kondensatorens lameller (K). Kompressoren (P). Ventilator (W) og dens propel. Anvend en blød børste sammen med en støvsuger eller trykluft. For at opnå max. ydelse af kølecentrifugen, er det meget vigtigt, at kondensatorens (K) lameller er helt fri for støv. (Meget støv på kondensatoren kan forårsage ødelæggelse af køleanlægget).

12 TRANSPORT AF CENTRIFUGEN FOR AT UNDGÅ BESKADIGELSE AF CENTRIFUGEN UNDER TRANSPORT, SKAL NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER FØLGES GANSKE NØJE.!!!OBS!!! Sikringskruerne skal kun monteres ved forsendelse over større afstande. Flytning samt lettere transport foreskriver ikke montage af sikringsskruer. Hvis centrifugen leveres uemballeret, er forsendelsesbeslaget fjernet. Centrifugens motor - og rotorsystem skal fastgøres med de tre gule og den røde sikringsskrue. Centrifugens sideplader afmonteres. De tre gule skruer med skiver (A) skrues i bundpladen først. Herefter fastgøres systemet endeligt med den røde skrue og den tilhørende bøsning (B). Monter sidepladerne igen. (se side 4) Under forsendelse må rotoren ikke være monteret. Denne pakkes ind i et stykke kraftigt papir eller lignende og placeres herefter i rotorkammeret med undersiden opad. Centrifugen beskyttes med plasticfolie. EMBALLERING Centrifugen anbringes i en trækasse og skal holdes på plads med 10 vinkelklodser af hårdt skumgummi. Kassen omsnøres med mindst 2 stk stål- eller plasticbånd.

13 SERVICE PLAN FOR CENTRIFUGE TYPE 157.MP + RF. Hvert år: Punkt 1-9 (Foretages uden demontering af centrifuge.) 1. Kontroller låget for revner, krakeleringer og lignende. Efterse især omkring skruehullerne. 2. Kontroller microkontakternes funktion. (Se side 11). 3. Kontroller låsehagerne for brud og overlast. 4. Kontroller låsepalernes arbejdsevne. (Skal arbejde frit ved påvirkning med en kuglepen eller lignende igennem højre låsepalhul). 5. Kontroller centrifugerotoren for revner, og slagmærker. Undersøg især om opspændingsfladen er fri for fremmedlegemer og slagmærker. Centerskruen skal kunne drejes med fingrene. (Smøres evt.) 6. Kontroller rotorflangen for urenheder, skæve stifter og mærker. 7. Afprøvning af slingerkontakt. (Se side 11). 8. Afprøv alle elektriske funktioner og efterse om centrifugens stik er af korrekt type med jord. Kontroller med ohmmeter om der er gennemgang fra netledningens jordben til stel. 9. Kontroller om sikringerne bag på centrifugen er af korrekt type. (se side 7 ). KUN 157.MP.RF. Køleanlægget støvsuges eller blæses rent med trykluft. Efterse spindelpakning ( ) og lågpakning ( ) for revner og lignende. CENTRIFUGER MED OVER 4 TIMERS DAGLIG DRIFT A. Følgende punkter kontrolleres eller udskiftes hvert år: B. Afmonter svøbet. (Se servicemanual). C. Skift drivremmen. (Se servicemanual). D. Med afmonteret rem, kontrolleres hovedspindelens lejer. (skal køre let uden støj ved rotering). E. Opto-tacho enheden børstes eller blæses fri for støv. (Anvend evt. en piberenser i hakket). F. Kontrol af motorkul. (udskiftes hvis kullet er under 9mm langt). CENTRIFUGER MED UNDER 4 TIMERS DAGLIG DRIFT Punkt A F kontrolleres eller udskiftes hvert tredje år, eller hvis eet af punkterne 1-9 skal repareres

14 RESERVEDELE Slingerkontakt Gummifod Rotoraksel komplet Styretap Drivrem Sekskantnøgle til nødåbning Låg Låsetap Motor komplet Kulholderdæksel sæt kul (opgiv centrifuge serie nr) Rotornøgle Sikring 3,15 Amp FF (superflink) Microswitch Låsemagnetspole Nettransformer Netledning Opto-tacho komponent Gummipakning for låg Svingningsdæmper Rotorakselsystem komplet Drivsystem komp. incl. læser og tacho Powerskærm Forplade (tastatur) LCD Display Hovedafbryder m. netfilter (TIMONTA) Relæ for kompressorprint Rotorkodelæser Temperaturføler komplet Rotorkodelæser komplet Kompressorprint komplet Opto-tacho enhed komplet incl ledninger Styreprint type MP RF Styreprint type MP Powerprint Spindelpakning 1 sæt

15 SIKKERHEDSFORSKRIFT FOR CENTRIFUGER Instruktion En centrifuge må kun betjenes af personer, der er grundigt instrueret i dens brug, og der skal foreligge en instruktion indeholdende angivelse af max. Omdrejningstal eller g-værdi. Leverandørens anvisninger for betjening og vedligeholdelse skal følges. Før start Kontroller om rotorens fastspændingsmøtrik er spændt hårdt til. Brandfarlige væsker afgiver dampe, som kan være eksplosive, og må ikke centrifugeres uden særlige foranstaltninger (eventuelt prøverør med skruelåg). Tilsvarende foranstaltninger bør også være gældende for centrifugering med syre. Anvend aldrig centrifugeglas med revner eller skår. Anbring prøverne ligeligt fordelt og symmetrisk i centrifugerotoren. Ved anvendelse af gummiindlæg skal det kontrolleres, at der er et og kun et indlæg i hvert hul. Ved anvendelse af adaptorer, skal disse parvis være af samme type, og anbringes symmetrisk i rotoren. Indstil aldrig centrifugen til et højere omdrejningstal eller G-værdi end end angivet på den anvendte rotor. Efter start Hvis centrifugen ryster, støjer eller viser andre tegn på uregelmæssigheder, skal centrifugen straks stoppes, og årsagen findes. Hvis årsagen ikke findes bør centrifugen sendes til service omgående. Anvend aldrig en defekt centrifuge Bægre, glasholdere, rotor og rotorkammer skal straks rengøres og desinfificeres, hvis der er knust glas eller spildt væske. Ved synlig forurening af centrifugen med blod, vævsvæsker o.l. skal der straks desinficeres. Rengøring og vedligeholdelse Ved daglig brug: Mindst en gang om ugen. Ved mindre hyppig brug: Mindst en gang månedlig. Ved centrifugering af korroderende væsker skal reng ring foretages omgående. Før rengøring / vedligeholdelse fjernes stikprop fra stikkontakt. Desinfektion foretages enten som varmedesinfektion eller som kemisk desinfektion.!!vigtigt!! Anvend kun rengøringsmidler med PH værdi 6-8.

16 For at undgå kemisk desinfektionsmiddel, anbefales autoklavering eller varmedesinfektion i opvaskemaskine. Dette udføres på følgende måde: - Rotor og bægre afmonteres og autoklaveres eller anbringes i opvaskemaskine. - Centrifugens rotorkammer rengøres med et kemisk desinfektionsmiddel. Hvor varmedesinfektion er utilstrækkelig eller umulig, foretages kemisk desinfektion. Dette udføres på følgende måde: - Rotor, bægre og adaptorer afmonteres og nedlægges i kar, således at de afmonterede dele er helt dækket af væsken. - Centrifugens rotorkammer rengøres med et kemisk desinfektionsmiddel. Det anbefales at der ved risiko for smitte med virus (Hepatitis, AIDS o.l.) skal benyttes korsolin 3% og ved direkte kontakt skal der benyttes handsker. Ved risiko for bakteriesmitte kan anvendes Bacillotox 2%. Som alternativ kan benyttes hospitalssprit 62%. Efter rengøring smøres rotorens centerskrue med lidt tynd olie. HUSK ALTID AT EFTERSPÆNDE ROTOREN FORSVARLIGT. (Ved eftersyn og service skal rotoren ikke monteres).

17 GARANTIBESTEMMELSER Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved dette apparat, kan De gøre brug af garantien, som er indeholdt i dette garantibevis. Garantiperiode Denne garanti er gældende i 36 måneder fra den af Dem dokumenterede dato for købet hos os eller vor forhandler.!!vigtigt!! (Se under: GARANTIEN OMFATTER IKKE ). Garantiens omfang Vort serviceværksted eller vor forhandler forpligter sig til for vor regning at afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der er konstateret ved apparatets normale anvendelse. Ved afhjælpning af fejl, skal køberen for egen regning og risiko indlevere apparatet med angivelse af købsdato og serienummer til vort serviceværksted eller til den forhandler hvor produktet er købt. Skal apparatet forsendes eller transporteres til service (reparation), skal emballageforeskrifterne følges. Er transportsikringen og emballagen ikke foreskriftsmæssig, vil motor / rotorsystemet blive beskadiget. Skader og fejl opstået under transport (forsendelse), som følge af mangelfuld eller dårlig emballering etc. er ikke dækket af garantien. Garantiydelserne gennemføres uden beregning. Reparationen bevirker hverken en forlængelse eller en ny start af garantiperioden. Udskiftede dele overgår til os som vor ejendom. Efter afhjælpning af fejl sker returneringen af apparatet for vor regning. Garantien omfatter ikke Fejl eller skader direkte eller indirekte opstået ved fejlbetjening, misbrug, undladelse af at vi eller vor forhandler foretager eftersyn af centrifugen 1 gang om året som foreskrevet i brugsanvisningen. (Sikkerhedseftersyn sker for kundens regning). Fejl eller skader p.g.a. indtrængende vand, fejlagtig indbygning opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke, lynnedslag, ekstraordinære spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer i forsyningsnettets elektriske installationer, samt reparationer eller indgreb udført af andre end os eller vor forhandler, uden vor skriftlige accept. SALGSDATO: STEMPEL: FAKTURA NR: TYPE/SERIENUMMER: FORHANDLER:

18 Skema til udregning af g-værdi.

19 INDSATSE og ROTORER

20 DK: EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING UK: EU-DECLARATION OF CONFORMITY OLE DICH INSTRUMENTMAKERS APS Taarnfalkevej 18 DK-2650 Hvidovre Denmark Telephone: Telefax: erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: declare on own responsibility that the following products: CENTRIFUGE: 157.MP.RF som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: covered by this declaration, are in conformity with the following standards: EN :1997, EN :1995, EN :1992, EN61000., ENV50204:1995 i.h.t. bestemmelserne i direktiv: according to conformity in directive: Maskindirektivet / Mashinery Directive: 89/392/EEC, (91/368/EEC), (93/44/EEC), (93/68/EEC). Lavspændingsdirektiv / Low voltage Directive: 73/23/EEC, (93/68EEC). EMC-direktivet / EMC Directive: 89/336/EEC, (92/31/EEC), (93/68EEC). Adm. Direktør / Managing Director Leif Magnussen Hvidovre, november 1999.

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX BRUGSANVISNING MINIVORTEX TYPE 120.00, 120.01, 120.02 og 120.03 VIGTIGT! PRODUCENTEN AF DENNE MINIVORTEX ER KUN ANSVARLIG FOR SIKKERHED OG PÅLIDELIG DRIFT NÅR: - Den anvendes i overensstemmelse med denne

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS102GSM

CA hjertestarterskab HSS102GSM hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS102GSM - Skab med elektronisk dørlås - Sender SMS når døren bliver åbnet - Isoleret rustfri stålskab - Termostat styret

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

V160SG. Brugsanvisning

V160SG. Brugsanvisning V160SG Brugsanvisning Lær dit vinskab at kende: Lås Lys Kontrol panel Typeskilt Hylde Håndtag Glas dør Fodspark Justerbar fødder 2 Advarsel Da kølemidlet, som anvendes i apparatet, er en brændbar gasart,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL...

Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 14 Bedienungsanweisung D... 23 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 765040994 1 DK Indholdsfortegnelse Opstilling

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere