Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 .1

7 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil),

8 Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor).

9 t.lctlnunc u nc~ t godline!l. Eflt'r HeguskalJern' ha,r KjobC'uh:wn KOlOlllune dir kt' Peng 'udgift, ~ mar ' lt!~ L af 'holenl.l"pitlcmieu 1 53, vær t 1:, HUO,UOO I ro III' r, Hvor ' tore daifh'l' private, af Kommuneu ikk' undrr telt de Personel' og Farnili r hilv h~\\'t i :;HlfllnC AnI clning, til 'ygqlleie, )ledic-ill, Lægehjælp, Tau,d' J Ildtægt af Arul'iJe untlpr den lange HekoLlvu.le"ccnt og lil l3e 1flwel 'P\'. kan ikk.' utlfinul., lige a:1 lidt orn hvor tore umme!' Jer i Aul dniu a af Epiuemien blev Ullaj\'ct i Form af privat OoJgjorellb'd, da kun l'll Del deraf Cl' oplt'gnct 'OIU oll't'ul.lig Ind alljling. Endnu mindr er del muligt at an ivl' lh' indil'ekt Tab, om I~pidcmien foraili' agede \"f'd 'tand ning i Handel og kib filt,t, Iler uen ockonornisk 'fil bag.gang, om i mang Familier blev en F"lo-c af Falllili('forsergel'en~ Dod. )lej H 'n yu til d tle ilt le Puukt har Borgm ler Knud ' 'n gi\' t Jen b 'teglleud l Oplysniug t ), ilt Virkning af Epid(,lJliC'l' og daarlige Tider kj "1H1(' lydelige)" Jæug 're Tid efter, end under ti 'kl<cll..\ ar,t for Cboll'racpid 'Illjt>u nu del' til det almindelige Faltilt\'æ e/1 hcrpgn L 2 0,000 Kroncr, l: 53 medgik 2,00. ", Borg,-Hf'pnl' '. Fhdl. 1876, ; hii. t:\o.

10 4 fol' t lc55. tl'g V'otril't n til H. 0,000, orr 1 'og IlHo!,!ik jo ",O O. Kunue alle dj ' e, af Choleraepidemi Il fornal ' a~rd(> Penglluugifter h regul' 'om ell aml i UUl, \'ildl' UI'IlUI' blivr megot bel 'urli rr, og der:.ojll man lil ari RiM!' oekollomi -ke Tab "jide læggr Yærui Il af 4737,M nn 'ke li\' og Ol' uden l'll ukjelldl tor um af LilIeIsel', Bekymrinu'er og "orgor, san kau man IOl'slaae, al ChoJera pidl'mien her, lig('om i andre By r, hal' klll1llrl (Ue 13 fojkuillgl'1i og Alhnini' trationcil i Be\'a'g'j' e al Ul'lI bar kulllwt!,!hl' Jllljlul til Foru urillgel' al Il' sauila're Forhold, og at Ul' nnl' Jlllpul - LIe\' fulgt med god VilJi('. En rhaantlcn 'om Atu'cul' for!{iu udell Hjl'llIsoge-!.1' il! svære Epiuemier I bl \' Frygten, oru ral' raaut'nde i Ul'Il næl'ule ' tc Tid ('fler Ulykken, naturligt. allo t af Tngl~ c cl orr af en 'l'i1bøieligheu til nt lait(' jo' til Ho 011'1) dl'n Tauk, al Tiderne hay forbedret sig og at FilrclI 1111 ncppe l\un!j li v!' aa tor om forhen; ocr del' er af og til frl'lljk lliulet 13e:\'ærillger o'!(jager o\'cr, al dl' Forantaltuiug 'r, som lndlc af Brns) n f il den oltelllligc ' uud hed pleje, C1'C for kotbarr og ror uæl'gaal'ud, og at Il hygieil1i ' ke Fordring r, som o)l~tillc, ('re o\'cl'urc\!lc. :a;1i',llhlauue Tank ' l' holljm \ til Orde, tjor man 'rindre, al ~llllighellen ikke ri' uuejukket for, at l'll Bpidrmi af omlart L mit om Sygdom, om i l 53, igjell kan hj Illl;Ogc \'01' By, og,il tier undcr all' Om tændigbeder er, ikk )' li d for, al epid mi ke 'yguomwe hyert AilI' ville kræn bef ydl'lio'e Irre. il længe Beting I er for Bpillemiel' Trivsel endnu ere tilstede i Form af maugelfulll Belllighed. Paa hvilkeu ur ulig Grund en tor Del af Kjobt'lIham er opfort, cre vi blevne oplyslr om ved de forlrillli ('I Unller ngel er, om bl ve anstillede af Viden kab mælluelw

11 .\,. ltliuo' 00' J. Thom 'Oll"") efter Cboleraepidemit\1l b\'oryell vi ha\' raaet t Indblik i tadrll vil'keliøe ByggrgL'und, rffrmt QY(ll'fla\1en, med olt ntlige 00' privab' Bygning r, tænkt!', Gernet. Af deros l]nd(lr ocrell'l' fr mgik,,t Opfyldning Il af Oll stor Del af de Grunde, 0111 eri) inddr:lo'110 lil Bebyggelse tildels Ol' foretagrll II11'U Gadeskltl'll ocr Gjodniog. ~aa at 00 Del af Byen Hl\"' 'taa. paa g,tllllo H novation plad er, og at cl llreno Suuslanlsf'r l'flrral hlwo Iiggl't i Jorden i 2 0.:...5 O Aal' "ri' Yl'<lllevlle af være i 1'11 FOl'raadllOlsestiJ 'tano. Da,Ii:;'e Forhold vn.n k(lligl kunne fol'\}e(lres, maa del' nen' ~lil llwgeu ~tol'j'e Opfordring til,red rationelle Foran tal - niller'r at org for, al 'pirel' af mit omm " -gllomm bol,1l" bor le fra Byens Ul'l'IlC rund, Af alle UI'(1uli hcd r er' de, om pl'olluc re af:\1 n nc'kl'l', do farlig 't(' i sanitær Hen aende, fordi de kunne ifil1eholdo mille Loirer fra ID uno k liao ycrdoll1me, og f!jio'clig ved It fektion af Jordbund, Vandløb og Luften kllone ive Anlednin u til UdrikJing og dbl'edr]so af Epidemier, Dt'nno Fare kan klin af\'ærges veu at Ophobning af di 'tofler ikk uliver taalt i ~æl'h den af Holi erni' l1wu::tt do hurtio't Ijrme og gjores u kadeli e, \'ed u('t S L m fol' HCllovati n, orn bcnytt i l(j benham. Tond y lempl. kan ikke llnugaaes tagnation af skadelig Luft i elli' yed ByO'niogerlle, tor lemp r, navelom Fare fol' Infektion ved muligt i 13eboltlerne indeboldte 'milte toft'f'l'. kan klln nogenlulhle forebyo'o'(>s wu en udm, rkrt Atlmini tralion, 00' 11, "nlig,'ed mc (>t J OlU.hl sliu,lsynlige Anrsagcr til Chuleraen ulige.'tyrke i <le forskjrowgo Dril) ar KjoQcnhllvn, af A, 'ulding f)!j 1. 'fhom,;cl1. lt;5:l.

12 "karl' l(olllro] 111 d Morsel, Hl'nning og 1)(> iufektioll af Touu ml'. Eu aauun J( ontro! lad r jo' imidl rlid ikk(' gjt'll11emførc j tore 13yr}" Ocr i ]\jobenhuyl1 r Koutrollen j aa Heil ernu' 111\?O'et lap. Opretholde! e af delt" y trul maa derfor betragtes som V Jlig bolde) e af en fadio' D,' tintrel ' for dhredcl'o af epidemi kr 'ygdollui1c'. DI'u I1u\'ærend Oruning af 'y l m t er de uu n III gel bc' tænkelig drred, al Admini tralioih'1i I' i Jl æudcl'ilc paa priyale Enlrrprenorer og elskabr!', aa al I 'lad n bygieini kp. Vclf, 1'(1 i detle vigtig Forhold ikke (Il' uafhoollgi u af de for kj llig 'ban er, som saadannc r 'r oner og cl. kab(>r kunne bli\'e underka tede. Mou drn 'l\ljlkl' at atle Tonde y te!llc'l,. d Y Leln, hyor\' d EÅkrllH'l1lel'l1r ikke IJlot fjl'rn des JlIlrligl fnl 13oligcl'llc, IllNI og 'aa kom LandbrugeL Werod (Li rnur" _y tem), hul' der rei t ig 'aa v. gtige lildvendino' l', al 'jennclliforrh' af t aadaut )" 1. lu ikk el' mulig. DeL Klogr, te "il \', 'r '. at llhilj følg r de Haad, som t'l' gi \'fl af d Teknikere, der aubefal(' hurtig Hort l,yllillg af Klo ch rur Jndhold vod Anlæg af \'undklo etter, h\'1 Kon lrukiion nu <>1' bra l til 11 'uadan Fuldkomm('nh a, nuvuli tr \'cd Forlwdringer iudfortl' ha Amerika at Boligrl"ll fuld 'Lændigt kunn il trygge mod ild Lugt, saavrlsom moj Indtrængen af IOoakluft og Inf('kti u, som deraf kunde op ' laae "'). En væ 11l1ig lnd\ending mod ludr lilina af Yandklo etter ('1' I at Kjllb('ub:n'11 andror 'YUillg I s lu l' til stl'ækkelig I aa læng eler ikke hære Vand til <ll1l.lr Qipl1\t>u elld b id til, "an ' k lio'l \ il kunne tilfreds til I dl' *j.\lilbt : lk'krhel" "r KJ oakanheg l ' l Hg- Artikr! i 1l <l ~b );\lh 188.'3,

13 7 Kray, om t saa fow"cl Forbru' viltk stille. Da tm dille være 1ll ~I'l orgcjjo'f for Byen, d(\r om cu Jlo<hcudig Hf'ulighl'dsforan talllling af u n Trund kuld' hjin' UHU' forlig, maa dc)' \'ær' Opfo)'d ring til at o\'eneie om cl l' il,ke knndr. find Il Udvei, hvol'\'ed Vaniltu1 kylling af 1\Io'etl!'Ile kunor bliye mulig uden l{ruy paa Foroge)'e af Yaudtilf r cl ll, a,ledc Oul den nu keer. Jeg "il i aa Hl'Jl'centl tillade mig al gioi' pmærksoul paa \ at man i d enere Aul' i for 'kjehi e Bycl' (P,ui:l, ROllen London) hal' f(l)' ogt al opna, li fol'uedrel Gadc\'antling \'NI al op10,':tlle i del dertil bl'uylt dl Vand, og man hal' fuull t, al cl Il liligtu.lr irkniljg IJlev opnaaet, meu at )Jelhoden HH for ko tbar, Derefter l1al' man i llogl 'o tæder <l>! fol' al spare paa YanoWfor:>el u og del' for al holde O\l'rUad 11 fuo'tig i l. 'Ila re Tid, bl'nyttet 'oraml til Gatlevanding, o' i Liv<,rpool <,r iler blevet anlagt æl'egn Pnmpc\'ærk('l' og UorleollinCl'er fol', i tl t nævnte 1ielll d. at kunll ~ I 'Ol' 'orand Lil for'kj Hig Dele af,'laden *). Da 'o\undpl i lærheden al' Kjobenh:wn kun er lid(\t 'altholdigt, Yillc hohlljare Lednin cr r "el kunne tilveieljrillge, M at,'o\':.\ndet kan ben) Il baad til Gadeyanding og til Vdskyllintr ni' mo elterjh'. Uao'tet jeg erkjendel', at l\lujiglh'drl' red maa ~'orholo ikke kunne orerfol' til,lort'. vil jeg dog aurore, at i li' tho ",italet paa Hcfsnæ Itar uer i flere Aar været oppumpet og lcd t,'ovand til Bild Iling iude i Bygningen, uden at ti t har ræret 1l0\,(\1' l,omwejigt at holde Ledningerne i 01'l10n, liu/ytet 'ovandet fra l( attcgal I' 111<'1'0 altboldio't cuu det ved l{j oljenharn. hn meget 101' F rdel \ om og aa kau opnaae, naar der ('r tilveiebragt Indretninger til Oppmnpning 00' Fordeling ) "i('rt('ljuhl's"chrifl f, oll: tlonliildheit 1'tll,' 'e 1 li, " 2=n,

14 8 af Savand i Staden, el' at derved el' givet Betingelse fol' Anlæg af Dalleanstalter med Bassins og ovrigt Tilbehor paa forskjellige Steder af Byen, hvorved Kjobenhavnerne kunde faae Adgang til Søbade. 1\1en, selvom Tilveiebringelse af tilstrækkelig Vanelmængde ikke var nogen Hindring for Indretning af Vandklosetter, vilde saadant dog ikke kunne tilraades, saa længe Udtømmelsen af Kloakindholdet skeer i Havnen. At Analyser af Kloakindhold fra Byer med og LlClen Vandklosetter sammenligneisesvis have givet en uvæsentlig Forskjel i chemisk Sammensætning, kan forklares af, at det almindelige Spildevand, som sædvanlig gaaer i Kloakel'lle, indeholder alt Afløb fra Vaske, Kjøkkener, Stallle, Slagterier o. s. v. og desuden en ikke ringe Del Latrinindholc1 j dette kunde vel tidligere svække Betænkelighederne mod som Regel at lade Latrinindholdet gaae samme Vei, men de vigtige Opdagelser, som i de senere Aar ere gjorte i Bakteriologien, paabyde den hoieste Grad af Forsigtighed i saa Henseende. Saaledes som Forholdene nu ere i Kjøbenhavn, fores Kloakindholc1et ud i Havnen. Den gamle Bys Kloaker udtømmes ved Langebro, Frederiksholms Kanal, Niels.J uels Gade, St. AnnfJ3 Plads, Frec1eriksgac1e og Toldboden; Fæstningsterrainets Kloaker udtømmes ved Bernstorfsgade; 're1'l'ainet udenfor Søerne udtømmer sine Kloaker ved l(yægtorvsgade og gamle Kalkbrænderi; Slotsbolmens og Christianshavns Kloaker udtømmes i Havnen og i Christianshavns Kanaler. Den hygieiniske Ii'orbedring, som kunde tilsigtes ved Anlæg af VandkloseUer med Udskylling til Kloakerne, vil i Virkeligheden, dersom Kloakudløbene forblive paa de anførte Steder, kun være en Flytning af

15 1l1lllig~tilstedeværende Smitte,tofl'er fra. Produktionsstederne til andre Steder af Byen, og som oftest til Steder med slettere J ordbundsforholcl og fordelagtigere Leve- og U d viklingsvilkaar fol' 'mittekimene, til Steder, hvor en Udvaskning ved Grundvandet hal' havt saa ringe Betydning, at en Opfyldning, som havde ligget i 200 Aar, fandtes aa stinkende, som om den kun havde ligget i 10 Aar *). Det vil være i høieste Grad letsindigt at nægte, at en Indtrængen i disse Grunde af Vandet i Havnen, som el' opspædt Kloakvand fra storste Delen af Byen, hver Dag Imn medføre Fare og ved enkelte Leiligheder kan bevirke Ulykker af uberegneligt Omfang. Dette var allerede forudsat for benved 40 Aar siden, da der fremkom en l(loakplan, som gik ud paa gjennem lukkede Ledninger at føre alt Hllsvand i Byen til Gammelholm og derfra i Ledninger under Strømmen til Gamle Dok, for derpaa, efterat de Uhristianshavnske Ledninger ere optagne i Ho\'edledningen, at føres over Amager ud i Sundet**). At Udbredelsc af smitsomme Sygdomme og Udvikling af Epidemier kan foranlediges ved, at det med l(loakindhold blandede Vand i Havnen, begunstiget af den ideligt ve~:lcnde Vandstand, trænger ind i den omgivende Grund eller endog gjennem IOoakledningerne direkte ind i Boligerne, Cl' paavist af Stadslægen Dl'. Tryde red gjentagne Unders.ogelser ***). En anden l\iaade, hvorved Vand blandet *) cn:. Col<ling og Thomsen 1. c. ~) B. R. Fhdl. 15. Juli *+*) Om Infoktion fra Kloaklllltømmelsor i Kjøbenhavns Havn og Kloaker og Oru Infektion of Grnndvand og Typhnssmitte cf.r. Nyero Erfaringer om Infektionssygdommenes AaI'. agsforhold af G æ d o k o n i Hyg. ]\lori. 4. Biml 1. H('fto.

16 10 med 100akindhold kan blive skadeligt, Cl' nylig fremdraget, idet en Typh usepidemi i et i Altona garnisonerende!tegiment maatte antages at være frllmkalclt ved Badning i og Synkning af Vand, som havde rigeligt TilJob af Indholdet fra IOoaker og,!ded Hensyn til Rigdom paa Bakterier, kunde sættes ved Siden af Vandet i yore Kanaler, suuledes som det er beskrevet af Dr. Tryde *)_ Del' er saaledes gode sanitære Grunde for snarest muligt at lede Indholdet af 100akerne bort fra Humen. Saavidt mig bekjendt, er der kun eet Sted i Verden, hvor Infektion af Vandet i en Havn er bleven anbefalet af oekonomiske Grunde, nemlig i Marseille. Herom beretter Alphonse Kan **): Havnen i Marseille Cl' ikke blot den første i Verden, fordi den, fraregnet den nye Havn, kan rumme 1200 Skibe; en af dens største Fordele og maaske den største el', at dens Vand Cl' saa inficeret, at intet levende Væsen kan trives der, hvorfor Skibseierne ikke behøve at kobberforhude deres Skibe for at beskytte Træet. Del' kunde anføres mere til Antydning af Kjøbenhavns Modtagelighed fol' Smittestoffer af indført Sygdom, men det, som nu er anført, er tilstrækkeligt til at vise, at Stadens Benlighedsforhold for en væsentlig Del endnu ere af en saadan Beskaffenhed, at Smittespircr uden Vanskelighed vilje kunne finde Næring i Jordbunden, og at Udbredelse af dem begunstiges ved Renovationssystemets U fuldkommenheder og ved Kloakernes Udtommelser paa upassende Steder. Under disse Forhold er det af stol' Vigtighed, at passende Foranstaltninger til hurtig Uskadelig- *) Pfbul: Deutscho militiiriirztl. Zeitscbl'. 1888, Hft. 9-10, refereret i Delltsche Yierteljahrsschr. f. off. GeslIudlleitspBegc. SUlJplement S **) Promonades hors de mon jardin.

17 11 gjorelse af Smitiestoffer altid ere re_de, og at disse ForaostalLninger uden Famlen og uden Omsvøb kunne bliye anvendte pua rette Maade. Betydningen af disse Foranstaltninger vil imidlertid ikke rigtigt kunne forstaaes uden l(jcndskalj til de enkelte Sygdommes særegne Smitteevne og iii Maaden, hvorpaa Smitte udbredes fra dem, saavelsom til Epidcmiel'l1es sædvanlige Gang og Forløb. Det bliver d('rfor nodvendigt at give en kort Fremstilling heraf.

18 12 F Ol' ikke at forbigaae nogen af de epi(lemiske Sygdomme, som ved Tilførsel kunne blive farlige for Staden, vil det være nødvendigt at tage Hensyn til alle de Sygdomme, som ere nævnte i Loven af ~. Juli 1880, nemlig: Kopper, Cholera, Dysenteri, exanthematisk Typhus, gul Feber og Pest. Desuden bør Hensyn tages til.meningitis cerebrospinalis (epidemisk Hjernefeber), som med fuld Het kan hemegnes til de Sygdomme, som omtales i Lovens 13 andet Stykke, hvori bestemmes, at, dersom en anden smitsom Sygdom, end de ovennævnte, skulde optræde med særligt ondartet Præg, eller, skulde det paa Grund af Forholdene her i Landet være særligt magtpaaliggende at holde den fjernet, kunne Bestemmelserne - - \'ed Kgl. A.nordning sættes i Kraft med Hensyn til saadan Sygdom. KOllpet'. Koppesygdommen har indtil Begyndelsen af dette Am'hundrede, indtil Vaccinationens Indførelse, været en af de mest almindeligt udbredte, hyppigst forekommen'de og mest dræbende Folke ygdomme. Føl' Va(; cinationens Indførelse skal det næsten have været en ndtagelse at træffe et.menneske, som ikke havde hav t Kopper, og Dødeligheden deraf var saa stor, at Koppeepidemier, som indtraf efter længere 'rids Ophold, kunde udrydde over en Fjerdedel af Befolkningen paa det angrebne Sted. Indførelse af Vaccinationen har i de civiliserede Stater

19 13 meget indskrænket Epidemierne og gjort dem mildere, men Sygdommens Udbredelse over den beboede Del af Jordkloden er ikke derved bleven standset, og en Dødelighed af over 20 % af de Angrebne er ogsaa nu ikke ualmindelig i Epidemierue, saa at Kopper stadig maa betragtes som en af de akute Infektionssygdomme, hvortil Illest Hensyn bør tages. De Forventninger, man strax nærede med Hensyn til Resultaterne af J en n e r s Opfmdelse, ere ikke fuldstændigt blevne opfyldte, dels fordi man paa nogle Steder hjælper sig med administrative Foranstaltninger istedetfor at have Love, og dels fordi Affattelsen af Lovene paa flere Steder er bleven paavirket af usund og ufoj'stancug Agitation mod saakaldet "Vaccinationstvang u, hvoraf Følgen er bleven, at Bestemmelser om Hevaccination i Reglen mangle og at Tiden for Vaccination af Børn er sat for sent; derfor findes der i de fleste Lanc1e altid et stort Antal af Befolkningen, som mangler den Beskyttelse, Vaccinationen kan give. Koppesygdommens Udbredelse el' c1,ldeles uafhængig af klimatiske og Jordbundsforhold; den kan trives overalt hvor Smitten bringes hen og hvor en derfor modtagelig (ikke vaccineret) Befolkning findes. Epidemierne fore komme i enbver Aarstid, men naa dog hyppigst deres Hoidepunkt i den kolde Aarstid ; af 99 Epidemier vare 67 paa Høidepunktet i de kolde Maaneder, 32 i de varme *). Epidemierne voxe langsomt og jevnt fremskridende fra Udgangspunktet, og der forløber i Heglen tiere l\1aaneder inden en Koppeepidemi bar naaet sit Høidepunkt; derefter aftager den igjen meget langsolllt, og man kan i Reglen ikke regne at blive færdig med en Koppeepidemi *) Hil'sch: Histor. geograph. Pathologie

20 14 tiet samme Aar, den er begyndt. Undertiden kan den strække sig over flere Aar, f. Ex. i Kj øbenhavn begyndte en Epidemi 1871 og vedvarede til 1875, med folgende Antal Angrebne aarlig: Jo længere Tid en Koppeepidemi Lal' været borte fra et Sted, desto længere og mere udbredt maa man vente den, især naar Bestemmelserne for Vaccination og Revaccination ikke ere fuldt betryggende. Koppesmitten er virksom i den Form, hvori den udskilles fra- det angrebne Individ, som altsaa i Ordets fulde Forstand er smitteførende. Desuden kan Smitten ogsaa overføres ved andre Individer og ved Efi'ekter, som hayc' været i Berøring med en smittet Person, saavclsom ved Værelser, hvori han har opholdt sig. Ved Lig af Koppcpatienter kan Smitten hænge j lang 'rid. At Koppesmitte kan føres i nogen Afstand gjennem Luften kan ikke benægtes, men det er umuligt med mathematisk 'Noiagtighed at angive hvor langt den kan føres, da der ved hvert enkelt Tilfælde af paaført Smitte kan være M ulighed fol' 'rilførsel af Smitte ad forskjellige Veie. Paa Grund af Smittestoffets lette Udbredelse ved Beroring med smittede Personer eller Gjenstande, maa den vigtigste Opgave for Forebyggelse eller Standsning af en Koppeepidemi være, næstefter Vaccination og Hevaccination, saa hurtigt og saa fuldstændigt som muligt at isolere de Syge; dette kan sil,krest udføres i et Hospital alene for Kopper. Hvor stort et saadant Hospital bør være for Kjøbenhavns Vedkommende, kan sluttes deraf, at der i Epidemien til en 'Tid fandtes 180 Senge belagte med Koppepatienter *). Der maa nu beregnes et meget *) B. R. Fhdl. 1876,

21 15 storre Antal 'enge, dels paa Grund af Byens meget forogedo Befolkning, og dels fordi Vaccinationen nu hyppigt skeer saa sent som Loven tillader (inden 7 de Aar), meget ofte forst veel Indmeldelse i Skolen, medens det tidligere val' Skik og Brug at vaccinere Børn i første Leveaar; del' vil uerfor nu være Sandsynlighed fol', at dor findes flere uvilccillerede Born end i tidligere Epidemier. Paa Grund af Koppeepidemiens langsomme Væxt, vil imidlertid et mindre Antal Senge i Begyndelsen være tilstrækkelig til I olation, naar del' kun er truffet nødvendige Forberedelser til at give Hospitalet tilstrækkelig Udvidelse, efterhaanden som Epidemien voxer. Det Hospital, som bliver benyttet under en Koppeepiuemi, vil ikke samtidigt kunne benyttes til Behandling af Patienter med andre Sygdomme, naar ikke den for Kopper bestemte Del af det kan fuldstændigt isoleres ved passende Afstand fra det øvrig.e Hospitalskomplex.. Denne Fordring maa opstilles, fordi Erfaringer fra mange Steder, saavelsom herfra (fra Kommunehospitalets Epidemibygning), have lært, at det ikke altid el' muligt at isolere Koppesmitte j et Hospitalskomplex med central Oekollomi og Betjening. Naar en i Hospitalet smittet Patient udskrives inden Kopperne ere blevne synlige paa ham, vil han i sit Hjem i Byen Janne et nyt Udgangspunkt for mitte, og Isolationen i Hospitalet vil saaledes vise sig at have været illusorisk. Efter Afslutning af en Koppeepidemi vil der hengaae en ikke ringe 'rill inden de af Koppepatienter benyttede Bygninger kunne tages i Brug fol' andre Sygdomme, fordi Desinfektion af et Koppehospital er meget omstændelig. Et Hospital, bestemt til Behandling af Koppepatientel', maa altsaa under en Epidemi, paa Grund af dennes sæd vanlige Længde, forudsættes at kunne være

22 16 i meget lang Tid, endog i Aar, saaledes optaget, at det ikke lmn benyttes til Behandling af Patienter mod andre ygdomme. Cholel'a. Før] 817 val' Cholera kun kjendt som en elldemisk, lokal Sygdom i visse Dele af Indien, men fru dette Aar begyndte den at spredes over hele den indiske HalYø, og allerede det næste Aar overskred den Grændserne af Indien og spredtes senere over hele den beboede Del af Jorden, i Form af periodisk yaildrende Epidemier. J Danmark optraadte den første Gang epidemisk 1850, i Bandholm. Kjøbenhavn blev angreben 1853 af en udljredt og heftig Epidemi, og de nærmest paafølgende Aar af mindre, lokale Epidemier. Af den Choleraepidemi, som allgrelj vort Land 1853, og navnlig af Epidemien i Kj øbenhavn ha ve vi havt god Leilighed til at blive ljelærte om Betydningen af sociale og hygieiniske Mangler under en Choleraepidemi. Ved statistiske Undersøgelser er det blevet paavist *), at de fattigste (mindst beskattede) Kvarterer i det Hele taget have leveret det største Antal Døde under Epidemien; dette gjaldt saaledes om Udenbys loædebo Kvarter, Christianshavns Kyarter, Hosenborg Kvarter, St. Anllæ Vester Kvarter; men denne Hegel har dog havt Undtagelser, f. Ex. i St. Annæ.oster Kvarter, som var et af de høiest beskattede, var Dødsfaldenes Antal paafl1ldende stort. l Forbindelse med Betydniugen af Velstand og Armod med Hensyn til Hjemsøgelse under en Choleraepidemi, kan ogsaa sættes den Iagttagelse, som blev optegnet, at Beboerne af Baghuse og Kjældere have havt et relalivt storre *) Beretning om Choloraopidemieu i Kjøb ullam 12. Juui-l. Oktober 1853, lldarbcidet fvr deu overordontlige SUllllhoclskommission -vcd Dr. l. R Hi',bertz.

23 17 Antal Syge og D.ode end Beboel'lle af Forhuse, men dette Forhold kan ogsaa forklares nf, at Adgang fol' frisk Luft og Lys er meget sparsommere i Kjælderleiligheder og, paa Grund af de smalle Gaardsrum, ogsaa ofte i Baghusene. Ved Coldings og Thomsens Undersøgelser *) er paavist, a~ Choleraens Intensitet som Regel er tiltagen i Forhold til Bofolkningens Tæthed, mell denne Regel hal' ogsaa vist Undtagelser. Cholera optraullte sanledes i Bredgade og Christenbel'l1ikovstræde med sam me Styrke, uagtet den sidste Gade havde 1~ Gange saa tæt Befolkning som den første, ligeledes vare St. AnnæpIads og Borgergade lige stærkt angrebne, uagtet den sidste Gades 15 Gange saa tætte Befolkning; Amaliegade **) val' angreben stærkere end Vognmagergade, der horte til de tættest befolkede Gader; "Nyham Charlottenborg Side val' 5 Gange saa stærkt angreben som begge Overgaderne paa Christianshavn, og 14 Gange saa stærkt. som Strandgaden i samme Bydel, uagtet BefoIkningclls Tæthed i disse Gader ikke var synderlig forskjollig. Ved disse Undtagelser bleve de nævnte Forfattere henviste iii at anstille Undersøgelser om Jordbundens Beskaffenhed i de forsll:jellige Dele af StaLlen, og de have deraf givet en anskuelig Fremstilling paa et Kort, som ledsagede Afllandlingen. Det fremgik af disse UndersogeIser, at den gamle By, hvis Grund JeIs ikke ('r opfyldt, dejs ('r forhøiei med godt Materiale, forholdsvis har været forsimanet for Angreb af Sygdommen; i do udcllom denne Del af Byen liggende Strækninger, nemlig Pustervig Partiet, de gamle Holme syd for Byen, *) Um de sands)!llige Aarsager til Choleraells ulige Styrke i de forskjellige Dele af Kj øbenhavn. Vod August Coldillg og Julius TbomSCll **) Ti1fæld~ne i Hospitalerne ere ikke medregnede.

24 18 Kattesundet og Kallebo Partiet, bvor Opfyldningen er megøt mægtigere og Materialet slettere, bar Choleraen omtrent bavt den dobbelte Styrke; i de senere bebyggede Dele af Byen, østen for Gothersgaden. (Nyboder undtagen) og Christianshavn, hvor Opfyldningen er yngst, stærkest og slettest, idet flere G runde indeholde Gj odning og Natrenovation i stor Mængde, især i de sydlige Dele af disse Distrikter, hal' de Angrebnes Antal været indtil 9 Gange saa stort som i den gamle Bydel. Paa enkelte SLeder, hvo\' baade særdeles Tæthed af Befolkning og meget slette Jordbundsforhold fandtes, var Sygdommens Styrke meget høiere, f. Ex. paa den yderste Del af CiJristiansham, hvor Opfyldningen væsentlig var Renovation, fandtes i Amagcrgade indti l 23,7 /0 Angre.bne. Et slaaende Vidnesbyrd om Resultatet af Samvirken af Overbefolkning og slette Grundforhold afgav Cboleraepidemien i Almindeligt Hospital *). Hospitalet el' beliggende i en Del af Byen, som Ol' opført paa en Grund, der el' opfyldt med et 10 Fod tykt Lag af Henovation og Gjødning; det havde en Befolkning af 1200 Mennesker, hvoraf hvor Enkelt i Hovedbygningen havde 408 Cubikfod Luft, og i de.øvrige Bygninger mellem 200 og 280, men uden nogen Ventilation, og mange af Beboerne vare stadig sengeliggende og kunde ikke holeles rene. l 5 Uger blev 467 eller 38,9 % af de 1200 Beboere angrebne, og deraf døde 415 = 88,8 Ofo, indtil 40 om Dagen. Da Forholdet mellem Angrebne og Dode var ikke lielet større end Forholdet for de omliggende Gader, maa Beboernes Sammenpakning med deraf følgende Uren lighed tillægges væsentlig Skyld fol' Ulykken. *) Almindeligt Hospitals Lemmeafdeling under Choleraepiuomien 1853, af S. Ellgelsted. (BibI. f. Læger 1854.)

25 19 Hvor stor Betydning de sociale og hygieiniske Misligheder end kunne have me.d Hensyn til Styrken af en Choleraepic1emi, er det sikkert, at en saadan ikke kan opstaae uden Tilførsel af et Smittestof. Med Hensyn til dette veed man, at Sygdomskimene kunne mangfoldiggjøres i den angrebne Person og føres videre fra ham, utvivlsomt gjennem Udtommelserne fra Tarmkanalen. Overforelsen af Smittestofl'et til en sund Befolkning er ved Cholera meget mindre ubptinget end ved flero andre smitomme Syguomme, f. Ex. Kopper, Mæslinger o. fl., ved hvilke Sygdomme en deraf Smittet, blot ved Berøring med en Person i en Befolkning, kan blive Udgangspunktet for en Epidemi, medens dette kun kan foraarsages af en Cholerasmittet, naar begunstigende Omstændigheder, navnlig slet Drikkevand, uren Jordbund og anden Urenligbed, ' amt slette Livsvilkaar for Befolkningen findes. Ogsaa Aarstiuen bar Indflydelse i saa H nseende, da dot har vist sig, at Cboleraepidcmierno i Europa sædvanlig naa deres Høidepunkt i Juli-August, aftage med Temperaturens Synken og forsvinde eller hvile i den meget kolde Aarstid. Medens Cholera saaledes, med Hensyn til Smitteoverforelse, er meget fors~jellig fra Kopper, og medens det, i :\Iodsætning til Forboluet ved denne Sygdom. har vist sig, at Faren for Smitto vod Berøring af en Syg er ringe ved Cholera, saa at Læger, Sygepleiersker og lignende Personer ingenlunde blive angrebne forholdsvis i større Antal end Steuets øvrige Befolkning, Ol' Forskjellen mellem Kopper og Cholora ogsaa meget fremtrædende, naar man betragter disse Sygdommes epidemiske Optræden. En Koppeepidemi voxer sædvanlig ved, at Sygdommen breder sig jevnt fremskridende fra det angrebne Sted til et nærliggende, men i Oholeraepidemierne finder man, at Syg- 2*

26 20 dommen gjfll' Spring, saaledes at den, medens den er i fuld Gang i en Del af en By, pludselig kan vise sig i langt derfra liggende Kvarterer. En Koppeepidemi "oxer langsomt til sit Høidepullkt, saa at den sædvanlig først naaer dette efter flere lvlaaneders Forløb, men en Choloraepidemi tiltager saa hurtigt, at Høidepunktet kun yære naaet nogle Uger efter Epidemiens Begyndelse. Delte Forhold el' meget tydeligt anskueliggjort i en fortrinlig Afhandling af Stockholms første Stadslæge, Dr. Lilll'oth *), i hvilken Afhandling i l( urver er sammenstillet en Koppeepidemi i Stockholm og en Choleraepidemi sammesteds Medens Koppeepidemicll brugte 23 Uger for at naae sit Høidepunkt, havde Choleraepidemiell naaet sit ved 5te Uge, og det uemærkes, at den, uclgaaet fra et Skib i Havnen, allerede i anden Uge havde sprellt sig over hele Staden og omtrent samtidig naaede sit Høidepunkt i Stadens forskjellige Deje. De Erfaringer, som eftcl'haanden ere blevne opsamlede med Hensyn til Cholerasygdommons Sruitteforhold og Choleraepidemiel'l1es Oharakter, bave ført til, at de tidligere for beskyttenue ansete l\lidlel', Karantæne og militær Afspærring, ikke mere bc'tl'agtes som paalidelige med Hensyn til Forebyggelse af Cholerainvasion, og man har, paa faa Undtagelser nær, ombyttet. disse meget kostbare og i høi Grad generende Forunstaltninger med simpc'l IUSI ektion og med Forbud mod Iudforsel uf særlig smitteførencle Gjenstallde fra cuolerasmittede Steder (cfr. Lov 2. Juli 1880). Erfaringer fra de senere Aar han desuden vist, at det sil<kreste Middel til at gj.ore en *) OID Folksjukdomarl'les UppkOlllst och lltbretlniug. Stockholm ]884.

27 21 Cholerainvasion u -kadelig, el' med Energi at anvende de samme hygieiniske ForanstalLninger, som have vist sig virksomme med Hensyn til typhoid Feber. Ved at tilveiebringe god og rigelig Vandforsyning, ved hurtig Fjernelse af alle Urenligheder fra Boligerne og df>res Omfang, ved Spredning af den for tæt sammenpakkede Befolkning, ved rationelt ordnede Afløbsforhold, hvorved alt Kloakindhold gi ores uskalleligt, ved skarp Kontrol merl Salg af :Næringsmidler især fra Steder, hvorfra Smitte kan befrygtes, er det lykkedes at gj øre Smittestoffet for Typhus forholdsvis uskadeligt, i Modsætning til tidligere. Hvor man har anvendt samme l\1ethode ligeoverfor Cholera, har man ikke opnaart mindre gode Besultater. Dersom Cholerasygdommen, linder Epidemiernes Vandring gjennem Ellropa, igjen skulde blive f.ørt til l\jøbenhavn, have vi ikke Ret til at antage, at dril ikke kan faae Fodfæste, men det er vor Pligt at have de nødvendige Foranstaltninger rede til at søge at standse Epidemien, og, dersom (lette ikke lykkes, at yde de af Sygdommen Angrebne den bedst mulig!' Hjælp. Med Hensyn hertil maa det ikke glemmes, at Cholerasygdommen i Ordets fulde ~'ortand er akut. Nogle Timer efter Sygdommens Udbrud kan Patienten være i en omtrent haablos Tilstand; det er derfor nødvendigt, dersom der skal udrettes noget til Helbredelse af en sall, stærkt medtagen Patient, strax med stor Energi at tage fat paa Behandlillgen, og det er meget betænkeligt at spilde noget af den kostbare Tid. ved Forsøg paa at flytte ham bort rra det Sted, hvor han ligger *). ~1 en Forholdene ere ofte af en saac1an Beskatfen- *) Detto stemmor mou hvad U01' borottes fru vor Epidemi 1853:, Ga,tonde nel fra don Anskuelse, at HospitalsbehandJingen var Ilt

Om I{jøbellbavus Elli(lellli, æsen uf Dr. S. Engelsted. )O Kjebenhavn. C. A. Iteitzob Forlag. 1 'HU. KjubeJlha... - Bianco Lo 105 ligl lio'-lioglr)'kkcri (f'. Ore~'erl 5'24 t li!llnu n~., no,t god line.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849

Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildeopgave om Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 Kildekritiske spørgsmål til Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849. Baggrund I årene omkring 1849 var Danmark præget af en nationalisme og optimisme

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK

UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN STfiT-C-^T^KE DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER, TOLVTE BIND. UDGIVET AF DET STATISTISKE BUREAU. KJOBENHAVN. BIANCO LUNOS BOGTRTKKERI, 1875. DET STfiT-C-^T^KE DANMARK V. Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed. 232 Efter Opfordring

Læs mere

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret.

Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Transskriberede afhøringer fra Odense Herredsret. Forklaring til teksten: 1856 = År / Januar = Måned / 22. = Dato / D. = Protokol / p. 63 = Side nr. Komparenten = personen som afhøres Oversigtsbilleder

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Folketingets 2. behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse den 20.

Folketingets 2. behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse den 20. 1 Folketingets 2. behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til at modarbeide den veneriske Smittes Udbredelse den 20. marts 1874 Spalte 2568-2569 Frederik Bajer, Skanderborg Amt Det af de stillede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere