Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 .1

7 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil),

8 Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor).

9 t.lctlnunc u nc~ t godline!l. Eflt'r HeguskalJern' ha,r KjobC'uh:wn KOlOlllune dir kt' Peng 'udgift, ~ mar ' lt!~ L af 'holenl.l"pitlcmieu 1 53, vær t 1:, HUO,UOO I ro III' r, Hvor ' tore daifh'l' private, af Kommuneu ikk' undrr telt de Personel' og Farnili r hilv h~\\'t i :;HlfllnC AnI clning, til 'ygqlleie, )ledic-ill, Lægehjælp, Tau,d' J Ildtægt af Arul'iJe untlpr den lange HekoLlvu.le"ccnt og lil l3e 1flwel 'P\'. kan ikk.' utlfinul., lige a:1 lidt orn hvor tore umme!' Jer i Aul dniu a af Epiuemien blev Ullaj\'ct i Form af privat OoJgjorellb'd, da kun l'll Del deraf Cl' oplt'gnct 'OIU oll't'ul.lig Ind alljling. Endnu mindr er del muligt at an ivl' lh' indil'ekt Tab, om I~pidcmien foraili' agede \"f'd 'tand ning i Handel og kib filt,t, Iler uen ockonornisk 'fil bag.gang, om i mang Familier blev en F"lo-c af Falllili('forsergel'en~ Dod. )lej H 'n yu til d tle ilt le Puukt har Borgm ler Knud ' 'n gi\' t Jen b 'teglleud l Oplysniug t ), ilt Virkning af Epid(,lJliC'l' og daarlige Tider kj "1H1(' lydelige)" Jæug 're Tid efter, end under ti 'kl<cll..\ ar,t for Cboll'racpid 'Illjt>u nu del' til det almindelige Faltilt\'æ e/1 hcrpgn L 2 0,000 Kroncr, l: 53 medgik 2,00. ", Borg,-Hf'pnl' '. Fhdl. 1876, ; hii. t:\o.

10 4 fol' t lc55. tl'g V'otril't n til H. 0,000, orr 1 'og IlHo!,!ik jo ",O O. Kunue alle dj ' e, af Choleraepidemi Il fornal ' a~rd(> Penglluugifter h regul' 'om ell aml i UUl, \'ildl' UI'IlUI' blivr megot bel 'urli rr, og der:.ojll man lil ari RiM!' oekollomi -ke Tab "jide læggr Yærui Il af 4737,M nn 'ke li\' og Ol' uden l'll ukjelldl tor um af LilIeIsel', Bekymrinu'er og "orgor, san kau man IOl'slaae, al ChoJera pidl'mien her, lig('om i andre By r, hal' klll1llrl (Ue 13 fojkuillgl'1i og Alhnini' trationcil i Be\'a'g'j' e al Ul'lI bar kulllwt!,!hl' Jllljlul til Foru urillgel' al Il' sauila're Forhold, og at Ul' nnl' Jlllpul - LIe\' fulgt med god VilJi('. En rhaantlcn 'om Atu'cul' for!{iu udell Hjl'llIsoge-!.1' il! svære Epiuemier I bl \' Frygten, oru ral' raaut'nde i Ul'Il næl'ule ' tc Tid ('fler Ulykken, naturligt. allo t af Tngl~ c cl orr af en 'l'i1bøieligheu til nt lait(' jo' til Ho 011'1) dl'n Tauk, al Tiderne hay forbedret sig og at FilrclI 1111 ncppe l\un!j li v!' aa tor om forhen; ocr del' er af og til frl'lljk lliulet 13e:\'ærillger o'!(jager o\'cr, al dl' Forantaltuiug 'r, som lndlc af Brns) n f il den oltelllligc ' uud hed pleje, C1'C for kotbarr og ror uæl'gaal'ud, og at Il hygieil1i ' ke Fordring r, som o)l~tillc, ('re o\'cl'urc\!lc. :a;1i',llhlauue Tank ' l' holljm \ til Orde, tjor man 'rindre, al ~llllighellen ikke ri' uuejukket for, at l'll Bpidrmi af omlart L mit om Sygdom, om i l 53, igjell kan hj Illl;Ogc \'01' By, og,il tier undcr all' Om tændigbeder er, ikk )' li d for, al epid mi ke 'yguomwe hyert AilI' ville kræn bef ydl'lio'e Irre. il længe Beting I er for Bpillemiel' Trivsel endnu ere tilstede i Form af maugelfulll Belllighed. Paa hvilkeu ur ulig Grund en tor Del af Kjobt'lIham er opfort, cre vi blevne oplyslr om ved de forlrillli ('I Unller ngel er, om bl ve anstillede af Viden kab mælluelw

11 .\,. ltliuo' 00' J. Thom 'Oll"") efter Cboleraepidemit\1l b\'oryell vi ha\' raaet t Indblik i tadrll vil'keliøe ByggrgL'und, rffrmt QY(ll'fla\1en, med olt ntlige 00' privab' Bygning r, tænkt!', Gernet. Af deros l]nd(lr ocrell'l' fr mgik,,t Opfyldning Il af Oll stor Del af de Grunde, 0111 eri) inddr:lo'110 lil Bebyggelse tildels Ol' foretagrll II11'U Gadeskltl'll ocr Gjodniog. ~aa at 00 Del af Byen Hl\"' 'taa. paa g,tllllo H novation plad er, og at cl llreno Suuslanlsf'r l'flrral hlwo Iiggl't i Jorden i 2 0.:...5 O Aal' "ri' Yl'<lllevlle af være i 1'11 FOl'raadllOlsestiJ 'tano. Da,Ii:;'e Forhold vn.n k(lligl kunne fol'\}e(lres, maa del' nen' ~lil llwgeu ~tol'j'e Opfordring til,red rationelle Foran tal - niller'r at org for, al 'pirel' af mit omm " -gllomm bol,1l" bor le fra Byens Ul'l'IlC rund, Af alle UI'(1uli hcd r er' de, om pl'olluc re af:\1 n nc'kl'l', do farlig 't(' i sanitær Hen aende, fordi de kunne ifil1eholdo mille Loirer fra ID uno k liao ycrdoll1me, og f!jio'clig ved It fektion af Jordbund, Vandløb og Luften kllone ive Anlednin u til UdrikJing og dbl'edr]so af Epidemier, Dt'nno Fare kan klin af\'ærges veu at Ophobning af di 'tofler ikk uliver taalt i ~æl'h den af Holi erni' l1wu::tt do hurtio't Ijrme og gjores u kadeli e, \'ed u('t S L m fol' HCllovati n, orn bcnytt i l(j benham. Tond y lempl. kan ikke llnugaaes tagnation af skadelig Luft i elli' yed ByO'niogerlle, tor lemp r, navelom Fare fol' Infektion ved muligt i 13eboltlerne indeboldte 'milte toft'f'l'. kan klln nogenlulhle forebyo'o'(>s wu en udm, rkrt Atlmini tralion, 00' 11, "nlig,'ed mc (>t J OlU.hl sliu,lsynlige Anrsagcr til Chuleraen ulige.'tyrke i <le forskjrowgo Dril) ar KjoQcnhllvn, af A, 'ulding f)!j 1. 'fhom,;cl1. lt;5:l.

12 "karl' l(olllro] 111 d Morsel, Hl'nning og 1)(> iufektioll af Touu ml'. Eu aauun J( ontro! lad r jo' imidl rlid ikk(' gjt'll11emførc j tore 13yr}" Ocr i ]\jobenhuyl1 r Koutrollen j aa Heil ernu' 111\?O'et lap. Opretholde! e af delt" y trul maa derfor betragtes som V Jlig bolde) e af en fadio' D,' tintrel ' for dhredcl'o af epidemi kr 'ygdollui1c'. DI'u I1u\'ærend Oruning af 'y l m t er de uu n III gel bc' tænkelig drred, al Admini tralioih'1i I' i Jl æudcl'ilc paa priyale Enlrrprenorer og elskabr!', aa al I 'lad n bygieini kp. Vclf, 1'(1 i detle vigtig Forhold ikke (Il' uafhoollgi u af de for kj llig 'ban er, som saadannc r 'r oner og cl. kab(>r kunne bli\'e underka tede. Mou drn 'l\ljlkl' at atle Tonde y te!llc'l,. d Y Leln, hyor\' d EÅkrllH'l1lel'l1r ikke IJlot fjl'rn des JlIlrligl fnl 13oligcl'llc, IllNI og 'aa kom LandbrugeL Werod (Li rnur" _y tem), hul' der rei t ig 'aa v. gtige lildvendino' l', al 'jennclliforrh' af t aadaut )" 1. lu ikk el' mulig. DeL Klogr, te "il \', 'r '. at llhilj følg r de Haad, som t'l' gi \'fl af d Teknikere, der aubefal(' hurtig Hort l,yllillg af Klo ch rur Jndhold vod Anlæg af \'undklo etter, h\'1 Kon lrukiion nu <>1' bra l til 11 'uadan Fuldkomm('nh a, nuvuli tr \'cd Forlwdringer iudfortl' ha Amerika at Boligrl"ll fuld 'Lændigt kunn il trygge mod ild Lugt, saavrlsom moj Indtrængen af IOoakluft og Inf('kti u, som deraf kunde op ' laae "'). En væ 11l1ig lnd\ending mod ludr lilina af Yandklo etter ('1' I at Kjllb('ub:n'11 andror 'YUillg I s lu l' til stl'ækkelig I aa læng eler ikke hære Vand til <ll1l.lr Qipl1\t>u elld b id til, "an ' k lio'l \ il kunne tilfreds til I dl' *j.\lilbt : lk'krhel" "r KJ oakanheg l ' l Hg- Artikr! i 1l <l ~b );\lh 188.'3,

13 7 Kray, om t saa fow"cl Forbru' viltk stille. Da tm dille være 1ll ~I'l orgcjjo'f for Byen, d(\r om cu Jlo<hcudig Hf'ulighl'dsforan talllling af u n Trund kuld' hjin' UHU' forlig, maa dc)' \'ær' Opfo)'d ring til at o\'eneie om cl l' il,ke knndr. find Il Udvei, hvol'\'ed Vaniltu1 kylling af 1\Io'etl!'Ile kunor bliye mulig uden l{ruy paa Foroge)'e af Yaudtilf r cl ll, a,ledc Oul den nu keer. Jeg "il i aa Hl'Jl'centl tillade mig al gioi' pmærksoul paa \ at man i d enere Aul' i for 'kjehi e Bycl' (P,ui:l, ROllen London) hal' f(l)' ogt al opna, li fol'uedrel Gadc\'antling \'NI al op10,':tlle i del dertil bl'uylt dl Vand, og man hal' fuull t, al cl Il liligtu.lr irkniljg IJlev opnaaet, meu at )Jelhoden HH for ko tbar, Derefter l1al' man i llogl 'o tæder <l>! fol' al spare paa YanoWfor:>el u og del' for al holde O\l'rUad 11 fuo'tig i l. 'Ila re Tid, bl'nyttet 'oraml til Gatlevanding, o' i Liv<,rpool <,r iler blevet anlagt æl'egn Pnmpc\'ærk('l' og UorleollinCl'er fol', i tl t nævnte 1ielll d. at kunll ~ I 'Ol' 'orand Lil for'kj Hig Dele af,'laden *). Da 'o\undpl i lærheden al' Kjobenh:wn kun er lid(\t 'altholdigt, Yillc hohlljare Lednin cr r "el kunne tilveieljrillge, M at,'o\':.\ndet kan ben) Il baad til Gadeyanding og til Vdskyllintr ni' mo elterjh'. Uao'tet jeg erkjendel', at l\lujiglh'drl' red maa ~'orholo ikke kunne orerfol' til,lort'. vil jeg dog aurore, at i li' tho ",italet paa Hcfsnæ Itar uer i flere Aar været oppumpet og lcd t,'ovand til Bild Iling iude i Bygningen, uden at ti t har ræret 1l0\,(\1' l,omwejigt at holde Ledningerne i 01'l10n, liu/ytet 'ovandet fra l( attcgal I' 111<'1'0 altboldio't cuu det ved l{j oljenharn. hn meget 101' F rdel \ om og aa kau opnaae, naar der ('r tilveiebragt Indretninger til Oppmnpning 00' Fordeling ) "i('rt('ljuhl's"chrifl f, oll: tlonliildheit 1'tll,' 'e 1 li, " 2=n,

14 8 af Savand i Staden, el' at derved el' givet Betingelse fol' Anlæg af Dalleanstalter med Bassins og ovrigt Tilbehor paa forskjellige Steder af Byen, hvorved Kjobenhavnerne kunde faae Adgang til Søbade. 1\1en, selvom Tilveiebringelse af tilstrækkelig Vanelmængde ikke var nogen Hindring for Indretning af Vandklosetter, vilde saadant dog ikke kunne tilraades, saa længe Udtømmelsen af Kloakindholdet skeer i Havnen. At Analyser af Kloakindhold fra Byer med og LlClen Vandklosetter sammenligneisesvis have givet en uvæsentlig Forskjel i chemisk Sammensætning, kan forklares af, at det almindelige Spildevand, som sædvanlig gaaer i Kloakel'lle, indeholder alt Afløb fra Vaske, Kjøkkener, Stallle, Slagterier o. s. v. og desuden en ikke ringe Del Latrinindholc1 j dette kunde vel tidligere svække Betænkelighederne mod som Regel at lade Latrinindholdet gaae samme Vei, men de vigtige Opdagelser, som i de senere Aar ere gjorte i Bakteriologien, paabyde den hoieste Grad af Forsigtighed i saa Henseende. Saaledes som Forholdene nu ere i Kjøbenhavn, fores Kloakindholc1et ud i Havnen. Den gamle Bys Kloaker udtømmes ved Langebro, Frederiksholms Kanal, Niels.J uels Gade, St. AnnfJ3 Plads, Frec1eriksgac1e og Toldboden; Fæstningsterrainets Kloaker udtømmes ved Bernstorfsgade; 're1'l'ainet udenfor Søerne udtømmer sine Kloaker ved l(yægtorvsgade og gamle Kalkbrænderi; Slotsbolmens og Christianshavns Kloaker udtømmes i Havnen og i Christianshavns Kanaler. Den hygieiniske Ii'orbedring, som kunde tilsigtes ved Anlæg af VandkloseUer med Udskylling til Kloakerne, vil i Virkeligheden, dersom Kloakudløbene forblive paa de anførte Steder, kun være en Flytning af

15 1l1lllig~tilstedeværende Smitte,tofl'er fra. Produktionsstederne til andre Steder af Byen, og som oftest til Steder med slettere J ordbundsforholcl og fordelagtigere Leve- og U d viklingsvilkaar fol' 'mittekimene, til Steder, hvor en Udvaskning ved Grundvandet hal' havt saa ringe Betydning, at en Opfyldning, som havde ligget i 200 Aar, fandtes aa stinkende, som om den kun havde ligget i 10 Aar *). Det vil være i høieste Grad letsindigt at nægte, at en Indtrængen i disse Grunde af Vandet i Havnen, som el' opspædt Kloakvand fra storste Delen af Byen, hver Dag Imn medføre Fare og ved enkelte Leiligheder kan bevirke Ulykker af uberegneligt Omfang. Dette var allerede forudsat for benved 40 Aar siden, da der fremkom en l(loakplan, som gik ud paa gjennem lukkede Ledninger at føre alt Hllsvand i Byen til Gammelholm og derfra i Ledninger under Strømmen til Gamle Dok, for derpaa, efterat de Uhristianshavnske Ledninger ere optagne i Ho\'edledningen, at føres over Amager ud i Sundet**). At Udbredelsc af smitsomme Sygdomme og Udvikling af Epidemier kan foranlediges ved, at det med l(loakindhold blandede Vand i Havnen, begunstiget af den ideligt ve~:lcnde Vandstand, trænger ind i den omgivende Grund eller endog gjennem IOoakledningerne direkte ind i Boligerne, Cl' paavist af Stadslægen Dl'. Tryde red gjentagne Unders.ogelser ***). En anden l\iaade, hvorved Vand blandet *) cn:. Col<ling og Thomsen 1. c. ~) B. R. Fhdl. 15. Juli *+*) Om Infoktion fra Kloaklllltømmelsor i Kjøbenhavns Havn og Kloaker og Oru Infektion of Grnndvand og Typhnssmitte cf.r. Nyero Erfaringer om Infektionssygdommenes AaI'. agsforhold af G æ d o k o n i Hyg. ]\lori. 4. Biml 1. H('fto.

16 10 med 100akindhold kan blive skadeligt, Cl' nylig fremdraget, idet en Typh usepidemi i et i Altona garnisonerende!tegiment maatte antages at være frllmkalclt ved Badning i og Synkning af Vand, som havde rigeligt TilJob af Indholdet fra IOoaker og,!ded Hensyn til Rigdom paa Bakterier, kunde sættes ved Siden af Vandet i yore Kanaler, suuledes som det er beskrevet af Dr. Tryde *)_ Del' er saaledes gode sanitære Grunde for snarest muligt at lede Indholdet af 100akerne bort fra Humen. Saavidt mig bekjendt, er der kun eet Sted i Verden, hvor Infektion af Vandet i en Havn er bleven anbefalet af oekonomiske Grunde, nemlig i Marseille. Herom beretter Alphonse Kan **): Havnen i Marseille Cl' ikke blot den første i Verden, fordi den, fraregnet den nye Havn, kan rumme 1200 Skibe; en af dens største Fordele og maaske den største el', at dens Vand Cl' saa inficeret, at intet levende Væsen kan trives der, hvorfor Skibseierne ikke behøve at kobberforhude deres Skibe for at beskytte Træet. Del' kunde anføres mere til Antydning af Kjøbenhavns Modtagelighed fol' Smittestoffer af indført Sygdom, men det, som nu er anført, er tilstrækkeligt til at vise, at Stadens Benlighedsforhold for en væsentlig Del endnu ere af en saadan Beskaffenhed, at Smittespircr uden Vanskelighed vilje kunne finde Næring i Jordbunden, og at Udbredelse af dem begunstiges ved Renovationssystemets U fuldkommenheder og ved Kloakernes Udtommelser paa upassende Steder. Under disse Forhold er det af stol' Vigtighed, at passende Foranstaltninger til hurtig Uskadelig- *) Pfbul: Deutscho militiiriirztl. Zeitscbl'. 1888, Hft. 9-10, refereret i Delltsche Yierteljahrsschr. f. off. GeslIudlleitspBegc. SUlJplement S **) Promonades hors de mon jardin.

17 11 gjorelse af Smitiestoffer altid ere re_de, og at disse ForaostalLninger uden Famlen og uden Omsvøb kunne bliye anvendte pua rette Maade. Betydningen af disse Foranstaltninger vil imidlertid ikke rigtigt kunne forstaaes uden l(jcndskalj til de enkelte Sygdommes særegne Smitteevne og iii Maaden, hvorpaa Smitte udbredes fra dem, saavelsom til Epidcmiel'l1es sædvanlige Gang og Forløb. Det bliver d('rfor nodvendigt at give en kort Fremstilling heraf.

18 12 F Ol' ikke at forbigaae nogen af de epi(lemiske Sygdomme, som ved Tilførsel kunne blive farlige for Staden, vil det være nødvendigt at tage Hensyn til alle de Sygdomme, som ere nævnte i Loven af ~. Juli 1880, nemlig: Kopper, Cholera, Dysenteri, exanthematisk Typhus, gul Feber og Pest. Desuden bør Hensyn tages til.meningitis cerebrospinalis (epidemisk Hjernefeber), som med fuld Het kan hemegnes til de Sygdomme, som omtales i Lovens 13 andet Stykke, hvori bestemmes, at, dersom en anden smitsom Sygdom, end de ovennævnte, skulde optræde med særligt ondartet Præg, eller, skulde det paa Grund af Forholdene her i Landet være særligt magtpaaliggende at holde den fjernet, kunne Bestemmelserne - - \'ed Kgl. A.nordning sættes i Kraft med Hensyn til saadan Sygdom. KOllpet'. Koppesygdommen har indtil Begyndelsen af dette Am'hundrede, indtil Vaccinationens Indførelse, været en af de mest almindeligt udbredte, hyppigst forekommen'de og mest dræbende Folke ygdomme. Føl' Va(; cinationens Indførelse skal det næsten have været en ndtagelse at træffe et.menneske, som ikke havde hav t Kopper, og Dødeligheden deraf var saa stor, at Koppeepidemier, som indtraf efter længere 'rids Ophold, kunde udrydde over en Fjerdedel af Befolkningen paa det angrebne Sted. Indførelse af Vaccinationen har i de civiliserede Stater

19 13 meget indskrænket Epidemierne og gjort dem mildere, men Sygdommens Udbredelse over den beboede Del af Jordkloden er ikke derved bleven standset, og en Dødelighed af over 20 % af de Angrebne er ogsaa nu ikke ualmindelig i Epidemierue, saa at Kopper stadig maa betragtes som en af de akute Infektionssygdomme, hvortil Illest Hensyn bør tages. De Forventninger, man strax nærede med Hensyn til Resultaterne af J en n e r s Opfmdelse, ere ikke fuldstændigt blevne opfyldte, dels fordi man paa nogle Steder hjælper sig med administrative Foranstaltninger istedetfor at have Love, og dels fordi Affattelsen af Lovene paa flere Steder er bleven paavirket af usund og ufoj'stancug Agitation mod saakaldet "Vaccinationstvang u, hvoraf Følgen er bleven, at Bestemmelser om Hevaccination i Reglen mangle og at Tiden for Vaccination af Børn er sat for sent; derfor findes der i de fleste Lanc1e altid et stort Antal af Befolkningen, som mangler den Beskyttelse, Vaccinationen kan give. Koppesygdommens Udbredelse el' c1,ldeles uafhængig af klimatiske og Jordbundsforhold; den kan trives overalt hvor Smitten bringes hen og hvor en derfor modtagelig (ikke vaccineret) Befolkning findes. Epidemierne fore komme i enbver Aarstid, men naa dog hyppigst deres Hoidepunkt i den kolde Aarstid ; af 99 Epidemier vare 67 paa Høidepunktet i de kolde Maaneder, 32 i de varme *). Epidemierne voxe langsomt og jevnt fremskridende fra Udgangspunktet, og der forløber i Heglen tiere l\1aaneder inden en Koppeepidemi bar naaet sit Høidepunkt; derefter aftager den igjen meget langsolllt, og man kan i Reglen ikke regne at blive færdig med en Koppeepidemi *) Hil'sch: Histor. geograph. Pathologie

20 14 tiet samme Aar, den er begyndt. Undertiden kan den strække sig over flere Aar, f. Ex. i Kj øbenhavn begyndte en Epidemi 1871 og vedvarede til 1875, med folgende Antal Angrebne aarlig: Jo længere Tid en Koppeepidemi Lal' været borte fra et Sted, desto længere og mere udbredt maa man vente den, især naar Bestemmelserne for Vaccination og Revaccination ikke ere fuldt betryggende. Koppesmitten er virksom i den Form, hvori den udskilles fra- det angrebne Individ, som altsaa i Ordets fulde Forstand er smitteførende. Desuden kan Smitten ogsaa overføres ved andre Individer og ved Efi'ekter, som hayc' været i Berøring med en smittet Person, saavclsom ved Værelser, hvori han har opholdt sig. Ved Lig af Koppcpatienter kan Smitten hænge j lang 'rid. At Koppesmitte kan føres i nogen Afstand gjennem Luften kan ikke benægtes, men det er umuligt med mathematisk 'Noiagtighed at angive hvor langt den kan føres, da der ved hvert enkelt Tilfælde af paaført Smitte kan være M ulighed fol' 'rilførsel af Smitte ad forskjellige Veie. Paa Grund af Smittestoffets lette Udbredelse ved Beroring med smittede Personer eller Gjenstande, maa den vigtigste Opgave for Forebyggelse eller Standsning af en Koppeepidemi være, næstefter Vaccination og Hevaccination, saa hurtigt og saa fuldstændigt som muligt at isolere de Syge; dette kan sil,krest udføres i et Hospital alene for Kopper. Hvor stort et saadant Hospital bør være for Kjøbenhavns Vedkommende, kan sluttes deraf, at der i Epidemien til en 'Tid fandtes 180 Senge belagte med Koppepatienter *). Der maa nu beregnes et meget *) B. R. Fhdl. 1876,

21 15 storre Antal 'enge, dels paa Grund af Byens meget forogedo Befolkning, og dels fordi Vaccinationen nu hyppigt skeer saa sent som Loven tillader (inden 7 de Aar), meget ofte forst veel Indmeldelse i Skolen, medens det tidligere val' Skik og Brug at vaccinere Børn i første Leveaar; del' vil uerfor nu være Sandsynlighed fol', at dor findes flere uvilccillerede Born end i tidligere Epidemier. Paa Grund af Koppeepidemiens langsomme Væxt, vil imidlertid et mindre Antal Senge i Begyndelsen være tilstrækkelig til I olation, naar del' kun er truffet nødvendige Forberedelser til at give Hospitalet tilstrækkelig Udvidelse, efterhaanden som Epidemien voxer. Det Hospital, som bliver benyttet under en Koppeepiuemi, vil ikke samtidigt kunne benyttes til Behandling af Patienter med andre Sygdomme, naar ikke den for Kopper bestemte Del af det kan fuldstændigt isoleres ved passende Afstand fra det øvrig.e Hospitalskomplex.. Denne Fordring maa opstilles, fordi Erfaringer fra mange Steder, saavelsom herfra (fra Kommunehospitalets Epidemibygning), have lært, at det ikke altid el' muligt at isolere Koppesmitte j et Hospitalskomplex med central Oekollomi og Betjening. Naar en i Hospitalet smittet Patient udskrives inden Kopperne ere blevne synlige paa ham, vil han i sit Hjem i Byen Janne et nyt Udgangspunkt for mitte, og Isolationen i Hospitalet vil saaledes vise sig at have været illusorisk. Efter Afslutning af en Koppeepidemi vil der hengaae en ikke ringe 'rill inden de af Koppepatienter benyttede Bygninger kunne tages i Brug fol' andre Sygdomme, fordi Desinfektion af et Koppehospital er meget omstændelig. Et Hospital, bestemt til Behandling af Koppepatientel', maa altsaa under en Epidemi, paa Grund af dennes sæd vanlige Længde, forudsættes at kunne være

22 16 i meget lang Tid, endog i Aar, saaledes optaget, at det ikke lmn benyttes til Behandling af Patienter mod andre ygdomme. Cholel'a. Før] 817 val' Cholera kun kjendt som en elldemisk, lokal Sygdom i visse Dele af Indien, men fru dette Aar begyndte den at spredes over hele den indiske HalYø, og allerede det næste Aar overskred den Grændserne af Indien og spredtes senere over hele den beboede Del af Jorden, i Form af periodisk yaildrende Epidemier. J Danmark optraadte den første Gang epidemisk 1850, i Bandholm. Kjøbenhavn blev angreben 1853 af en udljredt og heftig Epidemi, og de nærmest paafølgende Aar af mindre, lokale Epidemier. Af den Choleraepidemi, som allgrelj vort Land 1853, og navnlig af Epidemien i Kj øbenhavn ha ve vi havt god Leilighed til at blive ljelærte om Betydningen af sociale og hygieiniske Mangler under en Choleraepidemi. Ved statistiske Undersøgelser er det blevet paavist *), at de fattigste (mindst beskattede) Kvarterer i det Hele taget have leveret det største Antal Døde under Epidemien; dette gjaldt saaledes om Udenbys loædebo Kvarter, Christianshavns Kyarter, Hosenborg Kvarter, St. Anllæ Vester Kvarter; men denne Hegel har dog havt Undtagelser, f. Ex. i St. Annæ.oster Kvarter, som var et af de høiest beskattede, var Dødsfaldenes Antal paafl1ldende stort. l Forbindelse med Betydniugen af Velstand og Armod med Hensyn til Hjemsøgelse under en Choleraepidemi, kan ogsaa sættes den Iagttagelse, som blev optegnet, at Beboerne af Baghuse og Kjældere have havt et relalivt storre *) Beretning om Choloraopidemieu i Kjøb ullam 12. Juui-l. Oktober 1853, lldarbcidet fvr deu overordontlige SUllllhoclskommission -vcd Dr. l. R Hi',bertz.

23 17 Antal Syge og D.ode end Beboel'lle af Forhuse, men dette Forhold kan ogsaa forklares nf, at Adgang fol' frisk Luft og Lys er meget sparsommere i Kjælderleiligheder og, paa Grund af de smalle Gaardsrum, ogsaa ofte i Baghusene. Ved Coldings og Thomsens Undersøgelser *) er paavist, a~ Choleraens Intensitet som Regel er tiltagen i Forhold til Bofolkningens Tæthed, mell denne Regel hal' ogsaa vist Undtagelser. Cholera optraullte sanledes i Bredgade og Christenbel'l1ikovstræde med sam me Styrke, uagtet den sidste Gade havde 1~ Gange saa tæt Befolkning som den første, ligeledes vare St. AnnæpIads og Borgergade lige stærkt angrebne, uagtet den sidste Gades 15 Gange saa tætte Befolkning; Amaliegade **) val' angreben stærkere end Vognmagergade, der horte til de tættest befolkede Gader; "Nyham Charlottenborg Side val' 5 Gange saa stærkt angreben som begge Overgaderne paa Christianshavn, og 14 Gange saa stærkt. som Strandgaden i samme Bydel, uagtet BefoIkningclls Tæthed i disse Gader ikke var synderlig forskjollig. Ved disse Undtagelser bleve de nævnte Forfattere henviste iii at anstille Undersøgelser om Jordbundens Beskaffenhed i de forsll:jellige Dele af StaLlen, og de have deraf givet en anskuelig Fremstilling paa et Kort, som ledsagede Afllandlingen. Det fremgik af disse UndersogeIser, at den gamle By, hvis Grund JeIs ikke ('r opfyldt, dejs ('r forhøiei med godt Materiale, forholdsvis har været forsimanet for Angreb af Sygdommen; i do udcllom denne Del af Byen liggende Strækninger, nemlig Pustervig Partiet, de gamle Holme syd for Byen, *) Um de sands)!llige Aarsager til Choleraells ulige Styrke i de forskjellige Dele af Kj øbenhavn. Vod August Coldillg og Julius TbomSCll **) Ti1fæld~ne i Hospitalerne ere ikke medregnede.

24 18 Kattesundet og Kallebo Partiet, bvor Opfyldningen er megøt mægtigere og Materialet slettere, bar Choleraen omtrent bavt den dobbelte Styrke; i de senere bebyggede Dele af Byen, østen for Gothersgaden. (Nyboder undtagen) og Christianshavn, hvor Opfyldningen er yngst, stærkest og slettest, idet flere G runde indeholde Gj odning og Natrenovation i stor Mængde, især i de sydlige Dele af disse Distrikter, hal' de Angrebnes Antal været indtil 9 Gange saa stort som i den gamle Bydel. Paa enkelte SLeder, hvo\' baade særdeles Tæthed af Befolkning og meget slette Jordbundsforhold fandtes, var Sygdommens Styrke meget høiere, f. Ex. paa den yderste Del af CiJristiansham, hvor Opfyldningen væsentlig var Renovation, fandtes i Amagcrgade indti l 23,7 /0 Angre.bne. Et slaaende Vidnesbyrd om Resultatet af Samvirken af Overbefolkning og slette Grundforhold afgav Cboleraepidemien i Almindeligt Hospital *). Hospitalet el' beliggende i en Del af Byen, som Ol' opført paa en Grund, der el' opfyldt med et 10 Fod tykt Lag af Henovation og Gjødning; det havde en Befolkning af 1200 Mennesker, hvoraf hvor Enkelt i Hovedbygningen havde 408 Cubikfod Luft, og i de.øvrige Bygninger mellem 200 og 280, men uden nogen Ventilation, og mange af Beboerne vare stadig sengeliggende og kunde ikke holeles rene. l 5 Uger blev 467 eller 38,9 % af de 1200 Beboere angrebne, og deraf døde 415 = 88,8 Ofo, indtil 40 om Dagen. Da Forholdet mellem Angrebne og Dode var ikke lielet større end Forholdet for de omliggende Gader, maa Beboernes Sammenpakning med deraf følgende Uren lighed tillægges væsentlig Skyld fol' Ulykken. *) Almindeligt Hospitals Lemmeafdeling under Choleraepiuomien 1853, af S. Ellgelsted. (BibI. f. Læger 1854.)

25 19 Hvor stor Betydning de sociale og hygieiniske Misligheder end kunne have me.d Hensyn til Styrken af en Choleraepic1emi, er det sikkert, at en saadan ikke kan opstaae uden Tilførsel af et Smittestof. Med Hensyn til dette veed man, at Sygdomskimene kunne mangfoldiggjøres i den angrebne Person og føres videre fra ham, utvivlsomt gjennem Udtommelserne fra Tarmkanalen. Overforelsen af Smittestofl'et til en sund Befolkning er ved Cholera meget mindre ubptinget end ved flero andre smitomme Syguomme, f. Ex. Kopper, Mæslinger o. fl., ved hvilke Sygdomme en deraf Smittet, blot ved Berøring med en Person i en Befolkning, kan blive Udgangspunktet for en Epidemi, medens dette kun kan foraarsages af en Cholerasmittet, naar begunstigende Omstændigheder, navnlig slet Drikkevand, uren Jordbund og anden Urenligbed, ' amt slette Livsvilkaar for Befolkningen findes. Ogsaa Aarstiuen bar Indflydelse i saa H nseende, da dot har vist sig, at Cboleraepidcmierno i Europa sædvanlig naa deres Høidepunkt i Juli-August, aftage med Temperaturens Synken og forsvinde eller hvile i den meget kolde Aarstid. Medens Cholera saaledes, med Hensyn til Smitteoverforelse, er meget fors~jellig fra Kopper, og medens det, i :\Iodsætning til Forboluet ved denne Sygdom. har vist sig, at Faren for Smitto vod Berøring af en Syg er ringe ved Cholera, saa at Læger, Sygepleiersker og lignende Personer ingenlunde blive angrebne forholdsvis i større Antal end Steuets øvrige Befolkning, Ol' Forskjellen mellem Kopper og Cholora ogsaa meget fremtrædende, naar man betragter disse Sygdommes epidemiske Optræden. En Koppeepidemi voxer sædvanlig ved, at Sygdommen breder sig jevnt fremskridende fra det angrebne Sted til et nærliggende, men i Oholeraepidemierne finder man, at Syg- 2*

26 20 dommen gjfll' Spring, saaledes at den, medens den er i fuld Gang i en Del af en By, pludselig kan vise sig i langt derfra liggende Kvarterer. En Koppeepidemi "oxer langsomt til sit Høidepullkt, saa at den sædvanlig først naaer dette efter flere lvlaaneders Forløb, men en Choloraepidemi tiltager saa hurtigt, at Høidepunktet kun yære naaet nogle Uger efter Epidemiens Begyndelse. Delte Forhold el' meget tydeligt anskueliggjort i en fortrinlig Afhandling af Stockholms første Stadslæge, Dr. Lilll'oth *), i hvilken Afhandling i l( urver er sammenstillet en Koppeepidemi i Stockholm og en Choleraepidemi sammesteds Medens Koppeepidemicll brugte 23 Uger for at naae sit Høidepunkt, havde Choleraepidemiell naaet sit ved 5te Uge, og det uemærkes, at den, uclgaaet fra et Skib i Havnen, allerede i anden Uge havde sprellt sig over hele Staden og omtrent samtidig naaede sit Høidepunkt i Stadens forskjellige Deje. De Erfaringer, som eftcl'haanden ere blevne opsamlede med Hensyn til Cholerasygdommons Sruitteforhold og Choleraepidemiel'l1es Oharakter, bave ført til, at de tidligere for beskyttenue ansete l\lidlel', Karantæne og militær Afspærring, ikke mere bc'tl'agtes som paalidelige med Hensyn til Forebyggelse af Cholerainvasion, og man har, paa faa Undtagelser nær, ombyttet. disse meget kostbare og i høi Grad generende Forunstaltninger med simpc'l IUSI ektion og med Forbud mod Iudforsel uf særlig smitteførencle Gjenstallde fra cuolerasmittede Steder (cfr. Lov 2. Juli 1880). Erfaringer fra de senere Aar han desuden vist, at det sil<kreste Middel til at gj.ore en *) OID Folksjukdomarl'les UppkOlllst och lltbretlniug. Stockholm ]884.

27 21 Cholerainvasion u -kadelig, el' med Energi at anvende de samme hygieiniske ForanstalLninger, som have vist sig virksomme med Hensyn til typhoid Feber. Ved at tilveiebringe god og rigelig Vandforsyning, ved hurtig Fjernelse af alle Urenligheder fra Boligerne og df>res Omfang, ved Spredning af den for tæt sammenpakkede Befolkning, ved rationelt ordnede Afløbsforhold, hvorved alt Kloakindhold gi ores uskalleligt, ved skarp Kontrol merl Salg af :Næringsmidler især fra Steder, hvorfra Smitte kan befrygtes, er det lykkedes at gj øre Smittestoffet for Typhus forholdsvis uskadeligt, i Modsætning til tidligere. Hvor man har anvendt samme l\1ethode ligeoverfor Cholera, har man ikke opnaart mindre gode Besultater. Dersom Cholerasygdommen, linder Epidemiernes Vandring gjennem Ellropa, igjen skulde blive f.ørt til l\jøbenhavn, have vi ikke Ret til at antage, at dril ikke kan faae Fodfæste, men det er vor Pligt at have de nødvendige Foranstaltninger rede til at søge at standse Epidemien, og, dersom (lette ikke lykkes, at yde de af Sygdommen Angrebne den bedst mulig!' Hjælp. Med Hensyn hertil maa det ikke glemmes, at Cholerasygdommen i Ordets fulde ~'ortand er akut. Nogle Timer efter Sygdommens Udbrud kan Patienten være i en omtrent haablos Tilstand; det er derfor nødvendigt, dersom der skal udrettes noget til Helbredelse af en sall, stærkt medtagen Patient, strax med stor Energi at tage fat paa Behandlillgen, og det er meget betænkeligt at spilde noget af den kostbare Tid. ved Forsøg paa at flytte ham bort rra det Sted, hvor han ligger *). ~1 en Forholdene ere ofte af en saac1an Beskatfen- *) Detto stemmor mou hvad U01' borottes fru vor Epidemi 1853:, Ga,tonde nel fra don Anskuelse, at HospitalsbehandJingen var Ilt

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Boring paa Værket ved Thorsbro.

Boring paa Værket ved Thorsbro. Boring paa Værket ved Thorsbro. DET UNDERJORDISKE KØBENHAVN OM man kunde tænke sig, at det underjordiske København en Dag pludselig nægtede at fungere, at Vand- og Kloakrørene tilstoppedes, Gasrørene sprang,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter. (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. http://esdh/sj07/dok278273 SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup 47 35 24 3 Benny Juul Neis [mailto:benny@juul-neis.dk]

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 Register: Votum ang. Fortolkningen af Grundlovens. 75 Litr. i... Marts 151. [151] 14) Efter at have taget den vigtige Sag, som nu er forelagt Storthinget til Afgjørelse,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere