Reducering af kortslutningsenergi ved hjælp af lastadskiller i kombination med sikringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reducering af kortslutningsenergi ved hjælp af lastadskiller i kombination med sikringer"

Transkript

1 Lastadskiller i kombination med sikringer Med SIBA SSK-sikringer 1 får du en optimal transformerbeskyttelse helt op til 3000 kva. Den kontinuerlige og til tider sågar voldsomme stigning i verdens efterspørgsel efter elektrisk energi stiller hele tiden nye krav til de komponenter, der bruges til at producere og fordele energien til brugerne. Inden for området mellemspænding er der således ofte ønsker om, at der skal anvendes højspændingssikringer til at udføre beskyttelsen af anlæg med transformere med større og større mærkeeffekt. Til beskyttelse af transformeren er der i de seneste 30 år med gode resultater typisk blevet anvendt en kombination af HH-sikringer og en adskiller/lastadskiller (i det følgende anvendes alene betegnelsen lastadskiller). Ved denne kombination bliver en lastadskiller koblet i serie med HH-sikringen (billede 1). HHsikringen skal afbryde de strømme, som lastadskilleren ikke er beregnet til at håndtere. Mekanisk sammenkobles lastadskillerens udkoblingsmekanisme med HH-sikringen via den i sikringen integrerede slagstift. I tilfælde af fejl smelter en eller flere af HH-sikringerne hvorved fjederenergien i slagstiften frigives til udkobling af lastadskilleren, således at der foretages en 3-faset adskillelse. Koordinationen mellem HH-sikringen og lastadskilleren er anvist i standarden IEC [1] (i Tyskland: VDE [2] ). Standarden har i en indkøringsfase været årsag til nogen usikkerhed hos de projektansvarlige. Pludselig kom der en ny standard, som satte spørgsmålstegn ved de årelange accepterede løsninger vedrørende beskyttelse af distributionstransformere. Man stod over for en beslutning om at skulle udskifte den både teknisk og kommercielt gennemprøvede løsning med en ny, som måske var forbundet med høje økonomiske omkostninger. Der er dog belæg for, at løsningen med en lastadskiller i kombination med en sikring fortsat er det mest rationelle og teknisk mest fordelagtige beskyttelsesprincip [3]. Billede 1: HH-sikring i kombination med en luftisoleret lastadskiller Reducering af kortslutningsenergi ved hjælp af lastadskiller i kombination med sikringer Som det har været tilfældet inden for alle tekniske områder, har udviklingen inden for transformerstationer og sikkerhedsteknologi heller ikke stået stille. Gennem den parallelle videreudvikling af lastadskillere (luft- og gasisolerede) og HHsikringer er det i dag muligt at anvende kombinationen til transformereffekter, hvortil det tidligere typisk har været almindeligt at anvende effektafbrydere. 1 SSK: Sicherung-Schalter Kombination

2 Her er det ikke mindst HH-sikringernes strømbegrænsende egenskab, der er en teknisk fordel. Ved store kortslutningsstrømme kan HH-sikringen afbryde fejlstrømmen allerede i den første halvbølge til en øjebliksværdi (i D ), der er mindre end den teoretisk største øjebliksværdi (i^). Det i billede 2 viste strømforløb viser en strømbegrænsende afbrydelse af en kortslutningsstrøm. Grundet den ekstremt hurtige afbrydelse bliver kun en ringe mængde energi ledt videre til downstream-komponenterne. Det samlede kredsløbskoncept bliver grundet strømbegrænsningen således en rationel løsning og dermed økonomisk fordelagtigt. i S î D î I k Smeltestrøm Største øjebliksværdi Teoretisk største øjebliksværdi Begyndelseskortslutningsstrøm Billede 2: Strømbegrænsning ved brug af HH-sikring Betingelser for brugen af lastadskiller i kombination med med sikring For at imødekomme udfordringen med transformereffekter, der er større end 1000 kva, med optimale forhold i overensstemmelse med IEC [1], kræves det, at lastadskilleren og HH-sikringen er koordineret med hinanden. For at være på forkant med udviklingen har SIBA intensivt arbejdet med dette tema [4]. Følgende aspekter skal tages i betragtning for at sikre rigtig koordination:

3 - Maksimal tilladelig opvarmning i koblingsanlægget - Transferstrøm i overensstemmelse med IEC Transformerens indkoblingsstrøm - Selektivitet til over- og underordnede beskyttelseselementer Ved store transformereffekter er opvarmningen i koblingsanlægget det mest restriktive af ovennævnte aspekter. Særligt ved gasisolerede koblingsanlæg bliver ønsket om store belastningsstrømme ofte begrænset af den maksimalt tilladte opvarmning i sikringsholderne. Generelt skal den maksimale temperatur i overensstemmelse med IEC 60694: [3] altid overholdes. For at forebygge skader forårsaget af termisk overbelastning af koblingsanlægget udviklede SIBA allerede i 1995 den såkaldte "temperaturbegrænsende slagstift" [4]. Denne slagstift sikrer en udelukkende termisk provokeret 3-polet udkobling af koblingsudstyret, således at belastningsstrømmen afbrydes, inden temperaturen i anlægget overstiger det tilladte niveau. Brugen af den temperaturbegrænsende slagstift beskytter således anlægget i situationer, hvor en stor belastning vil give for høj temperatur. En sådan situation kan f.eks. forekomme ved brug af standard HH-sikringer foran en transformer med en høj ydelse f.eks. >2000 kva ved 20 kv. For at undgå, at der i anlægget opstår en temperatur, der overstiger det tilladte, kan der i stedet for en standard HH-sikring vælges en sikring med mindre effekttab. Med henvisning til sikringsteknologien fysiske love kunne det anbefales at bruge højspændingssikringer med længere smeltetid. Imidlertid kan denne ønskede træghed også opnås ved i stedet at vælge en sikring med næste højere mærkestrøm. Dette valg er klart en fordel med hensyn til at reducere effekttabet i sikringen, men det skaber store ulemper i forhold til en koordineret afbrydelse med lastadskilleren. Eftersom anvendelse af en transformer med stor mærkeeffekt også betyder en stor mærkestrøm for sikringen, bør valg af højere mærkestrøm i dette tilfælde udelukkes, idet lastadskillerens brydestrøm eller transiente spænding vil komme til at ligge uden for lastadskillerens brydekapacitet. Vi kommer dog her ikke nærmere ind på denne problematik. For mere information henviser vi til udgivelser, der særskilt behandler dette emne [5], [6]. Endnu en ulempe ved en valgt træghed er den dermed forbundne forhøjelse af minimum brydestrømmen I min, som er den mindste værdi af en prospektiv strøm som en sikring er i stand til at bryde under definerede forhold, der er anvist i IEC : [7]. Værdien I min ligger hos SIBAs HH-sikringer af typen Teilbereich (Back-up) inden for 3,2-3,5 gange mærkestrømmen I n. De langsomste varianter på markedet kan have en minimum brydestrøm på I min > 5 gange I n [9]. Både ved brug af træghed eller ved valg af en højere mærkestrøm vil strømområdet, der ikke er beskyttet af sikringen, øges. Dette område er placeret fra sikringen mærkestrøm og op til minimum brydestrømmen. Ved at benytte en sikring med en temperaturbegrænsende slagstift kan det ikke beskyttede område imidlertid fjernes. Strømme i dette område vil aktivere slagstiften og udkoble lastadskilleren. Det skal naturligvis sikres at lastadskilleren er i stand til sikkert at foretage udkoblingen af strømmene i dette område. SIBA-sikringen af typen SSK For at imødekomme de voksende krav til sikring af højere effektniveauer inden for rammerne af et givent budget og for at kunne afværge de ovenfor nævnte ulemper har SIBA udviklet HH-sikringen af typen SSK. Denne sikring er i stand til at forene de fysisk

4 modsigende krav til en sikringsenhed. Hovedfordelene ved brug af SSK-typen i forhold til brug af en standard HH-sikring kan sammenfattes som følger: Reduktion af sikringens effekttab (P V ) En hurtigere funktionstid i relation til lastadskillerens åbningstid (T 0 ) En lav værdi af minimum brydestrøm (I min ) Disse fordele gør det muligt som en prisbillig løsning at bruge en markedstypisk lastadskiller i kombination med en sikring også i de tilfælde, hvor det tidligere var almindeligt, at opvarmningsgrænsen for koblingsanlægget forhindrede en sådan anvendelse. Anvendelse inden for vindenergiområdet Et anvendelsesområde, hvor kravene til voksende transformereffekt er konstant stigende, er inden for den regenerative energi. Særlig markedet for vindenergianlæg har et stort vækstpotentiale. Hvor det tidligere inden for dette område var almindeligt med en transformereffekt på op til 1000 kva, er situationen i dag den, at der nu kræves effekt på helt op til 3000 kva. Sammen med det voksende krav til transformereffekt stiger således også kravene til de anvendte kombinationer af lastadskiller og sikring, der skal anvendes til beskyttelse. Udfordringen er altså at finde den rette kombination af lastadskiller og sikring til brug ved disse effektområder, og de spændingsniveauer der anvendes. SIBA gennemførte med sikringerne fra SSK-serien en række opvarmningsforsøg på markedstypiske lastadskillere i kombination med sikringer. Diagram 1 illustrerer de forskellige forløb over opvarmningen i et typisk gasisoleret anlæg dels med en standard 24 kv A HH-sikring og en tilsvarende sikring i en SSK-version. De viste temperaturer er overtemperaturer. I diagram 2 illustreres effekttabet for sikringerne anbragt i det samme gasisoleret anlæg. Den maksimale strøm anvendt under forsøget (72,2 A) svarer til en 2500 kva transformer med en nominel spænding på 20 kv. 120 ϑ [K] 100 Centertemperatur i sikringskammer ,2 Transformatorstrøm I [A] Diagram 1: Sammenligning af temperaturer i sikringskammeret Standard HH SSK

5 Effekttab Pv [W] Standard SSK ,2 Transformatorstrøm I [A] Diagram 2: Sammenligning af effekttab Som det fremgår af diagrammerne, viser sammenligningen mellem en standard 10/24 kv A HH-sikring og en tilsvarende sikring af type SSK en tydelig forskel i opvarmningen af anlægget og i effekttab. Både IEC og IEC specificerer en maksimal overtemperatur på T=65 K ved de kontakter, hvor sikringer tilsluttes i anlægget. Ved nominel drift af en 2500 kva transformer med 20 kv er det således kun SSK-sikringen, der overholder den specifikke grænsetemperatur på 65 K. Standardsikringen giver her en overtemperatur på 88 K. Det maksimalt tilladte effekttab i et gasisoleret anlæg defineres individuelt af de forskellige anlægsproducenter og ligger typisk på værdier mellem W for et 20 kv-anlæg. På grund af de større afstande, der er i et 36 kv anlæg vil de typiske værdier for tilladte effekttab her være større end i et 20 kv anlæg. Opvarmningsforsøget viser tydeligt, at kun den 125 A SSK-sikring kan overholde kravene. For god ordens skyld skal det nævnes at forsøg med 20/36 kv SSK-serien også er blevet gennemført med tilsvarende succes. De ifølge IEC påkrævede koordinationer mellem lastadskiller og HH-sikring blev beregnet ved hjælp af et internt SIBA softwareværktøj og tog udgangspunkt i produktionsdetaljer for lastadskillerne og tid/strøm kurver for de anvendte HH-sikringer. Desuden blev kombinationen af lastadskiller og sikring også kontrolleret for om transformerindkoblingsstrømmen ikke medfører udkobling medens der alternativt skal sikres 3 polet udkobling i tilfælde af en 3-faset sekundær terminalkortslutning. SSK sikringerne har hos akkrediterede laboratorier med succes gennemgået de i IEC krævede test i kombination med en række af de lastadskillere, der er tilgængelige på markedet. De opnåede testresultater viser, at SSK sikringer i kombination med lastadskillere kan anvendes til effektniveauer, som tidligere kun kunne dækkes af dyrere løsninger.

6 Det nye SSK-sortiment For at imødekomme de voksende krav, som indledningsvis blev skitseret, tilbyder SIBA i dag en udvidet serie af HH-sikringer af typen SSK, der i kombination med en lastadskiller kan anvendes til beskyttelse af transformere på op til 3000 kva. Tabel 1 kan anvendes som retningslinje for valg af sikring til diverse transformere. Anbefalede sikring af transformere, S N > 1000 kva med SIBA SSK-sikring. Spænding [kv] Mærkespænding Arbejdsspænding Transformerydelse [kva] relativ kortslutningsspænding uk = 6 % SSK sikringens mærkestrøm [A] min max min max min max min max min max Tabel 1: Valg af SSK sikringer Distributionstransformeren på op til 1000 kva anvendt i lokale netstationer bliver på sekundærsiden af transformeren typisk udstyret med NH-sikringer. I disse tilfælde bør selektiviteten mellem NH-sikringerne og de primære HH-sikringer naturligvis vurderes. I tabel 1 er der med de høje transformereffekter ikke regnet med at der på sekundærsiden placeres lavspændingssikringer som overbelastningsbeskyttelse. Hvilken mærkestrøm og hvilken type sikring standard eller SSK der vælges specifikt til det enkelte koblingsanlæg afhænger af anlæggets data og af betingelserne givet i IEC [1]. Valget kan vha. den tidligere nævnte interne SIBA software udføres på baggrund af information om transformerens data, koblingsanlæggets mærke-transferstrøm I transfer og åbnetiden T 0 ved påvirkning af sikringens slagstift. Tabel 2 viser de nødvendige parametre til brug for beregningen samt resultaterne, der opfylder bestemmelserne i IEC [1] ved brug af en 10/24 kv A SSK-sikring i kombination med en lastadskiller med en mærke-transferstrøm på 800 A og åbningstid på 85 ms, anbragt som beskyttelse af en 2500 kva transformer med en mærkespænding på 20 kv.

7 Valg af SIBA SSK-sikring til beskyttelse af en 2500 kva transformer, i overensstemmelse med IEC Inputparametre Transformer Koblingsudstyr SSK-sikring Mærkespænding [kv] Mærkeeffekt [kva] Kortslutningsspænding u k [%] I transfer [A] Afbryderens åbningstid T 0 [ms] Mærkespænding U n [kv] Mærkestrøm I n [A] / SSK Mærketransferstrøm for koblingsudstyret [A] Primær strøm ved sekundær 3 pol. kortslutning [A] Smeltestrøm ved 0,1 s [A] Resultater Betingelser ifølge IEC Beregnede numeriske værdier Vurdering > > Beregnet transferstrøm SSK-sikring [A] Beregnet transferstrøm SSK-sikring [A] Transformerens indkoblingsstrøm [A] opfyldt 1204 > 795 opfyldt 938 > 722 opfyldt SSK-sikringens effekttab Drift ved transformerens mærkestrøm In [A] 72.2 Effekttab P V [W] (Tilladt værdi for koblingsanlægget skal tages i betragtning) 51 Tabel 2: Eksempel 2500 kva i følge IEC Det fremgår, at selv en lastadskiller med en relativ lav mærke-transferstrøm (I transfer = 800 A) sammen med en 125 A SSK sikring kan sikre beskyttelse af en transformer på 2500 kva i overensstemmelse med IEC Den beregnede værdi for effekttab gælder udelukkende for sikringer anbragt i et luftisoleret anlæg. Ved brug i et kapslet SF6-anlæg kan værdien variere grundet afkølingsforholdene i indkapslingen (billede 3). Billede 3: Brug i indkapslet SF6-anlæg

8 Sammenfatning Beskyttelse af transformere med effekter op til 3000 kva, som oprindeligt kun kunne løses via dyre løsninger, kan grundet muligheden for at bruge SSK-serien i kombination med en lastadskiller nu gennemføres effektivt og økonomisk. Litteraturliste: [1] IEC : , High-voltage switchgear and controlgear Part 105: Alternating current switch-fuse combinations. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN ) [2] SIBA GmbH, Lünen: [3] IEC 60694: , Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN ) [4] Haas, H.-U.: Thermal system protection of switchgear through high voltage fuse-links with integrated temperature limiter under consideration of IEC 420:1990. pp in Proceedings of the 5th International Conference on Electric Fuses and their Applications (ICEFA), 1995/25/ /27/09 in Ilmenau. Berlin Offenbach: VDE VERLAG, 1995 (ISBN ) [5] Haas, H.-U.; Löffler, R.: Hochspannungssicherungen für Schalter-Sicherungs-Kombinationen. etz Elektrotech. + Autom. 122 (2001) H. 7 8, pp (ISSN ) [6] Haas, H.-U.; Wilhelm, D.: VDE 0671 Teil 105: Fortsetzung eines bewährten Konzeptes Sicherer Schutz von Verteiltransformatoren mit Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen. netzpraxis 44 (2005) H. 3, pp (ISSN ) [7] IEC : High-voltage fuses Part 1: Current-limiting fuses. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN ) [8] Neddermann, B.: Windenergie: Eine deutsche Erfolgsgeschichte. In Proceedings of the Poleko IX Miedzynarodowy Zjazd Ekologiczny przy targach POLEKO 2005 Polska w nowej Europie (9th International Ecological Convention, during POLEKO 2005 Fair) of 2005/11/ /11/15 in Poznán (Poznan)/Poland: Abrys, 2005 (to be obtained from Abrys Sp. z o.o., ul. Daleka 33, Poznán/Poland, [9] IEC : High-voltage switches Part 1: Switches for rated voltages above 1 kv and less than 52 kv. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN )

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014 Program Driftsformer Eco-mode / ECOversion eller online Driftsikre installationer = selektivitet Galaxy VM med aktivt filter 4 level teknologi SPOT test S.bei og UPS Ecomode (bypass) eller Online Energibesparelse

Læs mere

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere.

62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE transformere. 62.00 TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE POLYLUX TRANSFORMERE 62.00 transformere 1 P-serie 1-fasede sikkerhedstransformatorer Tekniske data Frekvenvs... 50-60 Hz Kapslingsklasse... IP - 20 Omgivelses temperatur

Læs mere

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DESITEK A/S. - Leverandør af sikkerhed. 2012 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 DESITEK A/S - Leverandør af sikkerhed Præsentation Hvorfor LED? Høj lysstyrke lang levetid Uafhængig temperaturfølsomhed mulighed for lysstyring omkostningseffektive miljøvenlige. Surge protection for

Læs mere

10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark

10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark Notat Dok. ansvarlig: JZH Sekretær: sls Sagsnr: 08/133 Doknr: 3 22-02-2008 10-20 kv koblingsanlæg installeret i Danmark Dansk Energi Forskning og Udvikling (DEFU) er ved at starte et projekt op omhandlende

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Typetestede fleksible kobberskinner

Typetestede fleksible kobberskinner Cu-flex skinner Typetestede fleksible kobberskinner Cu-flex skinner sikrer en hurtig og professionel udførelse af elektriske forbindelser. Skinnerne leveres klar til brug! Der skal derfor ikke bruges tid

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse

Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse Ansøger: Produkt: Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse Bosch Power Tec GmbH Herrenberger Str. 130 71034 Böblingen Tyskland Solcelle inverter med integreret NA-beskyttelse Model:

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63

Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Masterpact NW08-63 Betjeningsvejledning for maksimalafbryder Lær Masterpact at kende 2 Brug af Masterpact 8 Lær kontrolknapper og indikeringer at kende 8 Spænding af maksimalafbryderens hovedfjeder 9 Indkobling af maksimalafbryderen

Læs mere

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007 1. Kabler 1.1 Indledning I projektet er to ledere som der skal blive redegjort for valg af deres tværsnits areal. Det er trefase 400 V line fra turbine huset til sommer huset som flutter de 22 kw der blev

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

,,,,,,lrrrrtrrrk,, $ "rrlrrffii. KYoRrrsu a*:rf!'&;' d.ffiddftmamø INDHOLD. Tekniske data side 3. Beskrivelse

,,,,,,lrrrrtrrrk,, $ rrlrrffii. KYoRrrsu a*:rf!'&;' d.ffiddftmamø INDHOLD. Tekniske data side 3. Beskrivelse t$ wl;t,t..2oo $r,,,,,,lrrrrtrrrk,, $ "rrlrrffii xu-os\ A.c volrs $l KYoRrrsu a*:rf!'&;'.--. Yi,,,\,l t I t I 1'f s \t' '/,, r\/ \ A C ANIPFRFS XM 66 KwOPlrsu r:-r-fr -&. @raw*æ d.ffiddftmamø I POWER $T,FFLY

Læs mere

Minikontaktorer CI 4-

Minikontaktorer CI 4- Datablad Minikontaktorer CI 4- Beskrivelse Minikontaktorer CI 4- dækker e ektområdet 1,5 til 5,9 kw. De fås til a.c. og d.c. spole-spændinger. De er karakteriseret ved en kompakt opbygning med stor eksibilitet

Læs mere

Motorværn. Tekniske data. Udløse karakteristik. Normer EN VDE 0660 Teil 102. Driftsspænding 230 V V~ Stødholdespænding

Motorværn. Tekniske data. Udløse karakteristik. Normer EN VDE 0660 Teil 102. Driftsspænding 230 V V~ Stødholdespænding Motorværn Tekniske data Normer EN 60947-4- VDE 0660 Teil 02 Driftsspænding 230 V - 690 V~ Driftsstrøm max. 25 A Stødholdespænding 6 kv Frekvens 40-60 Hz Elektrisk levetid 00000 AC 3 Indkoblingstid 00 %

Læs mere

Find fejlen inden den opstår måling af PD

Find fejlen inden den opstår måling af PD Find fejlen inden den opstår måling af PD Følgende artikel er bragt i KOGL Kabel og Liniemester foreningens medlemsblad nr. 8 2009 Elteknik Elektroteknisk forenings medlemsblad nr. 10 2009 Find fejlen

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

Tekniske bestemmelser mv. for transformere for 50-60/10-20 kv netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, december 2015.

Tekniske bestemmelser mv. for transformere for 50-60/10-20 kv netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, december 2015. Rekommandation 1 Tekniske bestemmelser mv. for transformere for 50-60/10-20 kv netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, december 2015. Recommendation 1 Technical terms and conditions of transformers

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Sikringsindsatse; standard og special varianter

Sikringsindsatse; standard og special varianter Sikringsindsatse; standard og special varianter Rette produkt Til rette opgave 17/03/2017 01 Sikringsindsatse Sikringsindsatse er tavler med aktive komponenter og er derfor CE-mærket og godkendt i henhold

Læs mere

CASE Tværfagligt Projekt

CASE Tværfagligt Projekt SIMAC 2011 CASE Tværfagligt Projekt Studienr. Navn Underskrift 0106013 Christian Bækmark Schiolborg Forfatter: 0106014 Claus Frænde Thaarup 0106016 Hans Rasmus Skytte 0106034 Rasmus Vig Vandsø 0106028

Læs mere

Metode 1. El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning.

Metode 1. El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning. Rettelser og tolkninger til RTL 010-serien, januar 2015 Vedtaget af referencegruppen RTL 010-1, El-termografering, Vejledning i udførelse Fejlklassificeringsskemaer side 18 og 19, rettes som følge: Metode

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse

Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse Overensstemmelseserklæring Produktionsenhed, NA-beskyttelse Ansøger: Kaco new energy GmbH Carl-Zeiss-Str. 1 D-74172 Neckarsulm Tyskland Produkt: Solcelle inverter med integreret NA-beskyttelse Model: blueplanet

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Datablad. CI-TI TM kontaktorer og motorværn Maksimalafbrydere CTI 25M - 100 520B1342

Datablad. CI-TI TM kontaktorer og motorværn Maksimalafbrydere CTI 25M - 100 520B1342 Datablad CI-TI TM kontaktorer og motorværn Maksimalafbrydere CTI 25M - 100 September 2002 DKACT.PD.C00.F2.01 520B1342 2 DKACT.PD.C00.F2.01 Danfoss A/S 09-2002 Produktbeskrivelse har en højere kortslutningsbrydeevne

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Modulkontaktorer Modulkontaktorer - 2 polede

Modulkontaktorer Modulkontaktorer - 2 polede Modulkontaktorer Modulkontaktorer Modulkontaktorer - 2 polede EAN-nr. Varenr. Mærkestrøm AC1 A Varme-effekt 1-faset 230V kw V Hovedkontakt 954138 R20-10-0V 0,13 12 1 NO 002570 R20-10-230V 230 0,13 12 161079

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger Kapitel 6 Elektrisk felt fra kabler og luftledninger Kabler Da højspændingskabler normalt er nedgravet i jorden, som er en forholdsvis god elektrisk leder, vil der ved jordoverfladen ikke kunne måles et

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Teknisk notat Dok. ansvarlig: JME Sekretær: SLS Sagsnr.: s2013-273 Doknr: d2016-5149-2.0 Udgivelsesdato: 21-11-2016 Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Formålet

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

LR230A LRD / LR. Tekniske data. Sikkerheds-henvisninger. Ventilmotor LR230A

LR230A LRD / LR. Tekniske data. Sikkerheds-henvisninger. Ventilmotor LR230A Ventilmotor LR23A LR23A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler D 5... 25 Moment 5 m ominel spænding AC... 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data ominel spænding

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER.

ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. ET FADINGKREDSLØB FOR GLØDELAMPER TIL INDVENDIG BELYSNINGER I PERSONBILER. +12V INTERIOR LIGHT 12V/max 30W R10 150E VCC C4 22u/15V / TANTAL + R1 2k2 R2 2k2 1 D1 BZX83C8V2 8 LM358 4 U1A 3 2 C1 100n R3 R4

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

SEG B 50 Hz

SEG B 50 Hz 967599 SEG.4.15.2.5B 5 Hz H [m] 28 26 SEG.4.15.2.5B, 3*4 V, 5Hz Tolerancer: ISO996:212 3B2 Q = 3.25 (2.96.. 3.54) l/s H = 16.47 (15.32.. 17.62) m Es =.1714 kwh/m³ Medietemperatur under drift = 2 C Es [kwh/m³]

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sikringsafbrydere type QSA... 3 1.1. Sikringsafbrydere type QSA 63A - 800A... 3 1.2. Sikringsafbrydere type QSA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

84.02. 2 CO 16 A kontaktudgange Digital Timer 2 i 1 : to helt uafhængige og programmerbare kanaler i et enkel produkt. Forbindelses diagram

84.02. 2 CO 16 A kontaktudgange Digital Timer 2 i 1 : to helt uafhængige og programmerbare kanaler i et enkel produkt. Forbindelses diagram 84 84 Multi-funktion SMART-timer -- 1 CO (16 A) + 1 CO (16 A) 2 i 1: to uafhængige kontaktudgange To spændingsvarianter: 12 24 V AC/DC samt 110 240 V AC/DC To programmerings modes: Smart mode via smartphone

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere Acti 9 Hovedkatalog 01 Lastadskillere Lokal kontrol isw-omskiftere DB1818 PB10566-40 Indikation af positionskontakt Egnethed til industriel isolering ifølge IEC/EN 60947-3-standarden. Det grønne felt garanterer

Læs mere

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. SOLON SOLfixx Black/Blue DK SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. Nyudviklet fladtagssystem bestående af kraftige SOLON-moduler og en let underkonstruktion af kunststof Velegnet til tage med

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler

Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-7-6 27 ISSN 161-865 Optimering og afprøvning af solfanger til solvarmecentraler Jianhua

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

Dansk Energis hørringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser journalnummer MST

Dansk Energis hørringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser journalnummer MST Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Ref.: MST-626-00194 Dok. ansvarlig: JZH Sekretær: SLS Sagsnr: s2012-664 Doknr: d2015-5137-27.0 13. maj 2015 Dansk Energis hørringssvar vedr. udkast til Bekendtgørelse

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Tekniske data

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Tekniske data Acti 9 Hovedkatalog 202 Tekniske data Tekniske råd 400 Hz-netværk Kompatibilitet af 50/60 Hz-udstyr med et 400 Hz-netværk Ydeevnen af produkter, der er konstrueret til frekvenser på 50/60 Hz i husholdninger,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station GIS AC-stationer Bygningsarbejder ETS-51-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24692/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 0 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 14/17997-16 Energinet.dk

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Termisk energilagring i metaller

Termisk energilagring i metaller Termisk energilagring i metaller Lars Reinholdt 1. december 2015 Lagerteknologier (el til el) pris og effektivitet Pris per kwh* Pris per kw h carnot Virkningsgrad af termiske lagre Teoretisk maksimum

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Softstarter med indbygget by-pass

Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A (rms) 51A inside delta Strøm: 50A (rms) 86A inside

Læs mere

Betjeningsvejledning for maksimalafbrydere COMPACT NS630b til 1600 A

Betjeningsvejledning for maksimalafbrydere COMPACT NS630b til 1600 A Betjeningsvejledning for maksimalafbrydere COMPACT NS630b til 600 A Lær Compact at kende 2 Manuel Compact med vippehåndtag 4 Komponenter 4 Udkobling, indkobling, reset 5 Test af maksimalafbryderen 6 Aflåsning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready

SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready SIRIUS-koblingsmateriel IE3ready Er du IE3ready? siemens.com/answers Virkningsgrad IEC 60034-30 og EU-forordningen 640/2009 Energieffektivitetsklasser Energi-effektivitetsklasser gennem tiden Effektivitetsklasserne

Læs mere

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer.

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer. Energibånd Fysiske fænomener er i reglen forbundet med udveksling af energi mellem forskellige systemer. Udvekslingen af energi mellem to systemer A og B kan vi illustrere grafisk som på figur 1 med en

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse Acti 9 Hovedkatalog 2012 Transient beskyttelse iprf1 12,5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master Type 1 og 2 LV overspændingsbeskyttere Type 1-sortimentet af overspændingsbeskyttere overholder den normerede

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Den Autonome Netstation. Poul Jørgensen, 03.12.2014

Den Autonome Netstation. Poul Jørgensen, 03.12.2014 Den Autonome Netstation Poul Jørgensen, 03.12.2014 Den Autonome Netstation I 2013 blev der nedsat en projektgruppe ved HEF som skulle undersøge muligheden for brug af automatisering i 20 kv-nettet. Projektgruppen

Læs mere

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring 1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Moderne bygninger kræver effektive kølesystemer. En løsning til at sænke temperaturen er at køle betonloftet, hvilket gør det muligt at afkøle lokalet ved

Læs mere

Mini-SkyTEM -et nyt instrument

Mini-SkyTEM -et nyt instrument Slide Mini-SkyTEM -et nyt instrument Kurt Sørensen, SkyTEM NICA Seminar - 9. oktober 2014 Outline Geofysiske metoder / geologi / elektrisk formationsmodstand TEM metoden /henfaldskurver / tolkning /måleteknik

Læs mere

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer

Faktaoplysninger om stationerne. Bilstrup, Idomlund og Struer Faktaoplysninger om stationerne Bilstrup, Idomlund og Struer 1 Station Bilstrup Oversigtskort. Stationens placering. Foto. Kompenseringsspole Signatur: Rød Stationsområde Grøn Etablering af nyt felt Lilla

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere