Reducering af kortslutningsenergi ved hjælp af lastadskiller i kombination med sikringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reducering af kortslutningsenergi ved hjælp af lastadskiller i kombination med sikringer"

Transkript

1 Lastadskiller i kombination med sikringer Med SIBA SSK-sikringer 1 får du en optimal transformerbeskyttelse helt op til 3000 kva. Den kontinuerlige og til tider sågar voldsomme stigning i verdens efterspørgsel efter elektrisk energi stiller hele tiden nye krav til de komponenter, der bruges til at producere og fordele energien til brugerne. Inden for området mellemspænding er der således ofte ønsker om, at der skal anvendes højspændingssikringer til at udføre beskyttelsen af anlæg med transformere med større og større mærkeeffekt. Til beskyttelse af transformeren er der i de seneste 30 år med gode resultater typisk blevet anvendt en kombination af HH-sikringer og en adskiller/lastadskiller (i det følgende anvendes alene betegnelsen lastadskiller). Ved denne kombination bliver en lastadskiller koblet i serie med HH-sikringen (billede 1). HHsikringen skal afbryde de strømme, som lastadskilleren ikke er beregnet til at håndtere. Mekanisk sammenkobles lastadskillerens udkoblingsmekanisme med HH-sikringen via den i sikringen integrerede slagstift. I tilfælde af fejl smelter en eller flere af HH-sikringerne hvorved fjederenergien i slagstiften frigives til udkobling af lastadskilleren, således at der foretages en 3-faset adskillelse. Koordinationen mellem HH-sikringen og lastadskilleren er anvist i standarden IEC [1] (i Tyskland: VDE [2] ). Standarden har i en indkøringsfase været årsag til nogen usikkerhed hos de projektansvarlige. Pludselig kom der en ny standard, som satte spørgsmålstegn ved de årelange accepterede løsninger vedrørende beskyttelse af distributionstransformere. Man stod over for en beslutning om at skulle udskifte den både teknisk og kommercielt gennemprøvede løsning med en ny, som måske var forbundet med høje økonomiske omkostninger. Der er dog belæg for, at løsningen med en lastadskiller i kombination med en sikring fortsat er det mest rationelle og teknisk mest fordelagtige beskyttelsesprincip [3]. Billede 1: HH-sikring i kombination med en luftisoleret lastadskiller Reducering af kortslutningsenergi ved hjælp af lastadskiller i kombination med sikringer Som det har været tilfældet inden for alle tekniske områder, har udviklingen inden for transformerstationer og sikkerhedsteknologi heller ikke stået stille. Gennem den parallelle videreudvikling af lastadskillere (luft- og gasisolerede) og HHsikringer er det i dag muligt at anvende kombinationen til transformereffekter, hvortil det tidligere typisk har været almindeligt at anvende effektafbrydere. 1 SSK: Sicherung-Schalter Kombination

2 Her er det ikke mindst HH-sikringernes strømbegrænsende egenskab, der er en teknisk fordel. Ved store kortslutningsstrømme kan HH-sikringen afbryde fejlstrømmen allerede i den første halvbølge til en øjebliksværdi (i D ), der er mindre end den teoretisk største øjebliksværdi (i^). Det i billede 2 viste strømforløb viser en strømbegrænsende afbrydelse af en kortslutningsstrøm. Grundet den ekstremt hurtige afbrydelse bliver kun en ringe mængde energi ledt videre til downstream-komponenterne. Det samlede kredsløbskoncept bliver grundet strømbegrænsningen således en rationel løsning og dermed økonomisk fordelagtigt. i S î D î I k Smeltestrøm Største øjebliksværdi Teoretisk største øjebliksværdi Begyndelseskortslutningsstrøm Billede 2: Strømbegrænsning ved brug af HH-sikring Betingelser for brugen af lastadskiller i kombination med med sikring For at imødekomme udfordringen med transformereffekter, der er større end 1000 kva, med optimale forhold i overensstemmelse med IEC [1], kræves det, at lastadskilleren og HH-sikringen er koordineret med hinanden. For at være på forkant med udviklingen har SIBA intensivt arbejdet med dette tema [4]. Følgende aspekter skal tages i betragtning for at sikre rigtig koordination:

3 - Maksimal tilladelig opvarmning i koblingsanlægget - Transferstrøm i overensstemmelse med IEC Transformerens indkoblingsstrøm - Selektivitet til over- og underordnede beskyttelseselementer Ved store transformereffekter er opvarmningen i koblingsanlægget det mest restriktive af ovennævnte aspekter. Særligt ved gasisolerede koblingsanlæg bliver ønsket om store belastningsstrømme ofte begrænset af den maksimalt tilladte opvarmning i sikringsholderne. Generelt skal den maksimale temperatur i overensstemmelse med IEC 60694: [3] altid overholdes. For at forebygge skader forårsaget af termisk overbelastning af koblingsanlægget udviklede SIBA allerede i 1995 den såkaldte "temperaturbegrænsende slagstift" [4]. Denne slagstift sikrer en udelukkende termisk provokeret 3-polet udkobling af koblingsudstyret, således at belastningsstrømmen afbrydes, inden temperaturen i anlægget overstiger det tilladte niveau. Brugen af den temperaturbegrænsende slagstift beskytter således anlægget i situationer, hvor en stor belastning vil give for høj temperatur. En sådan situation kan f.eks. forekomme ved brug af standard HH-sikringer foran en transformer med en høj ydelse f.eks. >2000 kva ved 20 kv. For at undgå, at der i anlægget opstår en temperatur, der overstiger det tilladte, kan der i stedet for en standard HH-sikring vælges en sikring med mindre effekttab. Med henvisning til sikringsteknologien fysiske love kunne det anbefales at bruge højspændingssikringer med længere smeltetid. Imidlertid kan denne ønskede træghed også opnås ved i stedet at vælge en sikring med næste højere mærkestrøm. Dette valg er klart en fordel med hensyn til at reducere effekttabet i sikringen, men det skaber store ulemper i forhold til en koordineret afbrydelse med lastadskilleren. Eftersom anvendelse af en transformer med stor mærkeeffekt også betyder en stor mærkestrøm for sikringen, bør valg af højere mærkestrøm i dette tilfælde udelukkes, idet lastadskillerens brydestrøm eller transiente spænding vil komme til at ligge uden for lastadskillerens brydekapacitet. Vi kommer dog her ikke nærmere ind på denne problematik. For mere information henviser vi til udgivelser, der særskilt behandler dette emne [5], [6]. Endnu en ulempe ved en valgt træghed er den dermed forbundne forhøjelse af minimum brydestrømmen I min, som er den mindste værdi af en prospektiv strøm som en sikring er i stand til at bryde under definerede forhold, der er anvist i IEC : [7]. Værdien I min ligger hos SIBAs HH-sikringer af typen Teilbereich (Back-up) inden for 3,2-3,5 gange mærkestrømmen I n. De langsomste varianter på markedet kan have en minimum brydestrøm på I min > 5 gange I n [9]. Både ved brug af træghed eller ved valg af en højere mærkestrøm vil strømområdet, der ikke er beskyttet af sikringen, øges. Dette område er placeret fra sikringen mærkestrøm og op til minimum brydestrømmen. Ved at benytte en sikring med en temperaturbegrænsende slagstift kan det ikke beskyttede område imidlertid fjernes. Strømme i dette område vil aktivere slagstiften og udkoble lastadskilleren. Det skal naturligvis sikres at lastadskilleren er i stand til sikkert at foretage udkoblingen af strømmene i dette område. SIBA-sikringen af typen SSK For at imødekomme de voksende krav til sikring af højere effektniveauer inden for rammerne af et givent budget og for at kunne afværge de ovenfor nævnte ulemper har SIBA udviklet HH-sikringen af typen SSK. Denne sikring er i stand til at forene de fysisk

4 modsigende krav til en sikringsenhed. Hovedfordelene ved brug af SSK-typen i forhold til brug af en standard HH-sikring kan sammenfattes som følger: Reduktion af sikringens effekttab (P V ) En hurtigere funktionstid i relation til lastadskillerens åbningstid (T 0 ) En lav værdi af minimum brydestrøm (I min ) Disse fordele gør det muligt som en prisbillig løsning at bruge en markedstypisk lastadskiller i kombination med en sikring også i de tilfælde, hvor det tidligere var almindeligt, at opvarmningsgrænsen for koblingsanlægget forhindrede en sådan anvendelse. Anvendelse inden for vindenergiområdet Et anvendelsesområde, hvor kravene til voksende transformereffekt er konstant stigende, er inden for den regenerative energi. Særlig markedet for vindenergianlæg har et stort vækstpotentiale. Hvor det tidligere inden for dette område var almindeligt med en transformereffekt på op til 1000 kva, er situationen i dag den, at der nu kræves effekt på helt op til 3000 kva. Sammen med det voksende krav til transformereffekt stiger således også kravene til de anvendte kombinationer af lastadskiller og sikring, der skal anvendes til beskyttelse. Udfordringen er altså at finde den rette kombination af lastadskiller og sikring til brug ved disse effektområder, og de spændingsniveauer der anvendes. SIBA gennemførte med sikringerne fra SSK-serien en række opvarmningsforsøg på markedstypiske lastadskillere i kombination med sikringer. Diagram 1 illustrerer de forskellige forløb over opvarmningen i et typisk gasisoleret anlæg dels med en standard 24 kv A HH-sikring og en tilsvarende sikring i en SSK-version. De viste temperaturer er overtemperaturer. I diagram 2 illustreres effekttabet for sikringerne anbragt i det samme gasisoleret anlæg. Den maksimale strøm anvendt under forsøget (72,2 A) svarer til en 2500 kva transformer med en nominel spænding på 20 kv. 120 ϑ [K] 100 Centertemperatur i sikringskammer ,2 Transformatorstrøm I [A] Diagram 1: Sammenligning af temperaturer i sikringskammeret Standard HH SSK

5 Effekttab Pv [W] Standard SSK ,2 Transformatorstrøm I [A] Diagram 2: Sammenligning af effekttab Som det fremgår af diagrammerne, viser sammenligningen mellem en standard 10/24 kv A HH-sikring og en tilsvarende sikring af type SSK en tydelig forskel i opvarmningen af anlægget og i effekttab. Både IEC og IEC specificerer en maksimal overtemperatur på T=65 K ved de kontakter, hvor sikringer tilsluttes i anlægget. Ved nominel drift af en 2500 kva transformer med 20 kv er det således kun SSK-sikringen, der overholder den specifikke grænsetemperatur på 65 K. Standardsikringen giver her en overtemperatur på 88 K. Det maksimalt tilladte effekttab i et gasisoleret anlæg defineres individuelt af de forskellige anlægsproducenter og ligger typisk på værdier mellem W for et 20 kv-anlæg. På grund af de større afstande, der er i et 36 kv anlæg vil de typiske værdier for tilladte effekttab her være større end i et 20 kv anlæg. Opvarmningsforsøget viser tydeligt, at kun den 125 A SSK-sikring kan overholde kravene. For god ordens skyld skal det nævnes at forsøg med 20/36 kv SSK-serien også er blevet gennemført med tilsvarende succes. De ifølge IEC påkrævede koordinationer mellem lastadskiller og HH-sikring blev beregnet ved hjælp af et internt SIBA softwareværktøj og tog udgangspunkt i produktionsdetaljer for lastadskillerne og tid/strøm kurver for de anvendte HH-sikringer. Desuden blev kombinationen af lastadskiller og sikring også kontrolleret for om transformerindkoblingsstrømmen ikke medfører udkobling medens der alternativt skal sikres 3 polet udkobling i tilfælde af en 3-faset sekundær terminalkortslutning. SSK sikringerne har hos akkrediterede laboratorier med succes gennemgået de i IEC krævede test i kombination med en række af de lastadskillere, der er tilgængelige på markedet. De opnåede testresultater viser, at SSK sikringer i kombination med lastadskillere kan anvendes til effektniveauer, som tidligere kun kunne dækkes af dyrere løsninger.

6 Det nye SSK-sortiment For at imødekomme de voksende krav, som indledningsvis blev skitseret, tilbyder SIBA i dag en udvidet serie af HH-sikringer af typen SSK, der i kombination med en lastadskiller kan anvendes til beskyttelse af transformere på op til 3000 kva. Tabel 1 kan anvendes som retningslinje for valg af sikring til diverse transformere. Anbefalede sikring af transformere, S N > 1000 kva med SIBA SSK-sikring. Spænding [kv] Mærkespænding Arbejdsspænding Transformerydelse [kva] relativ kortslutningsspænding uk = 6 % SSK sikringens mærkestrøm [A] min max min max min max min max min max Tabel 1: Valg af SSK sikringer Distributionstransformeren på op til 1000 kva anvendt i lokale netstationer bliver på sekundærsiden af transformeren typisk udstyret med NH-sikringer. I disse tilfælde bør selektiviteten mellem NH-sikringerne og de primære HH-sikringer naturligvis vurderes. I tabel 1 er der med de høje transformereffekter ikke regnet med at der på sekundærsiden placeres lavspændingssikringer som overbelastningsbeskyttelse. Hvilken mærkestrøm og hvilken type sikring standard eller SSK der vælges specifikt til det enkelte koblingsanlæg afhænger af anlæggets data og af betingelserne givet i IEC [1]. Valget kan vha. den tidligere nævnte interne SIBA software udføres på baggrund af information om transformerens data, koblingsanlæggets mærke-transferstrøm I transfer og åbnetiden T 0 ved påvirkning af sikringens slagstift. Tabel 2 viser de nødvendige parametre til brug for beregningen samt resultaterne, der opfylder bestemmelserne i IEC [1] ved brug af en 10/24 kv A SSK-sikring i kombination med en lastadskiller med en mærke-transferstrøm på 800 A og åbningstid på 85 ms, anbragt som beskyttelse af en 2500 kva transformer med en mærkespænding på 20 kv.

7 Valg af SIBA SSK-sikring til beskyttelse af en 2500 kva transformer, i overensstemmelse med IEC Inputparametre Transformer Koblingsudstyr SSK-sikring Mærkespænding [kv] Mærkeeffekt [kva] Kortslutningsspænding u k [%] I transfer [A] Afbryderens åbningstid T 0 [ms] Mærkespænding U n [kv] Mærkestrøm I n [A] / SSK Mærketransferstrøm for koblingsudstyret [A] Primær strøm ved sekundær 3 pol. kortslutning [A] Smeltestrøm ved 0,1 s [A] Resultater Betingelser ifølge IEC Beregnede numeriske værdier Vurdering > > Beregnet transferstrøm SSK-sikring [A] Beregnet transferstrøm SSK-sikring [A] Transformerens indkoblingsstrøm [A] opfyldt 1204 > 795 opfyldt 938 > 722 opfyldt SSK-sikringens effekttab Drift ved transformerens mærkestrøm In [A] 72.2 Effekttab P V [W] (Tilladt værdi for koblingsanlægget skal tages i betragtning) 51 Tabel 2: Eksempel 2500 kva i følge IEC Det fremgår, at selv en lastadskiller med en relativ lav mærke-transferstrøm (I transfer = 800 A) sammen med en 125 A SSK sikring kan sikre beskyttelse af en transformer på 2500 kva i overensstemmelse med IEC Den beregnede værdi for effekttab gælder udelukkende for sikringer anbragt i et luftisoleret anlæg. Ved brug i et kapslet SF6-anlæg kan værdien variere grundet afkølingsforholdene i indkapslingen (billede 3). Billede 3: Brug i indkapslet SF6-anlæg

8 Sammenfatning Beskyttelse af transformere med effekter op til 3000 kva, som oprindeligt kun kunne løses via dyre løsninger, kan grundet muligheden for at bruge SSK-serien i kombination med en lastadskiller nu gennemføres effektivt og økonomisk. Litteraturliste: [1] IEC : , High-voltage switchgear and controlgear Part 105: Alternating current switch-fuse combinations. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN ) [2] SIBA GmbH, Lünen: [3] IEC 60694: , Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN ) [4] Haas, H.-U.: Thermal system protection of switchgear through high voltage fuse-links with integrated temperature limiter under consideration of IEC 420:1990. pp in Proceedings of the 5th International Conference on Electric Fuses and their Applications (ICEFA), 1995/25/ /27/09 in Ilmenau. Berlin Offenbach: VDE VERLAG, 1995 (ISBN ) [5] Haas, H.-U.; Löffler, R.: Hochspannungssicherungen für Schalter-Sicherungs-Kombinationen. etz Elektrotech. + Autom. 122 (2001) H. 7 8, pp (ISSN ) [6] Haas, H.-U.; Wilhelm, D.: VDE 0671 Teil 105: Fortsetzung eines bewährten Konzeptes Sicherer Schutz von Verteiltransformatoren mit Lastschalter-Sicherungs-Kombinationen. netzpraxis 44 (2005) H. 3, pp (ISSN ) [7] IEC : High-voltage fuses Part 1: Current-limiting fuses. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN ) [8] Neddermann, B.: Windenergie: Eine deutsche Erfolgsgeschichte. In Proceedings of the Poleko IX Miedzynarodowy Zjazd Ekologiczny przy targach POLEKO 2005 Polska w nowej Europie (9th International Ecological Convention, during POLEKO 2005 Fair) of 2005/11/ /11/15 in Poznán (Poznan)/Poland: Abrys, 2005 (to be obtained from Abrys Sp. z o.o., ul. Daleka 33, Poznán/Poland, [9] IEC : High-voltage switches Part 1: Switches for rated voltages above 1 kv and less than 52 kv. Geneva/Switzerland: Bureau de la Commission Electrotechnique Internationale (ISBN )

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Forsyningssikkerhed i lokale net

Forsyningssikkerhed i lokale net Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Forsyningssikkerhed i lokale net Januar 2007 Indhold Resumé 1 1. Baggrund 3 2. Status

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Termisk modellering af højspændningskabler

Termisk modellering af højspændningskabler Termisk modellering af højspændningskabler P3 Projekt Gruppe EN3-303 Institut for Energiteknik Aalborg Universitet 19. december 2012 Institut for Energiteknik Pontoppidanstræde 101 9220 Aalborg Telefon

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter

Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed i elektriske installationer Beskyttelse mod uønsket udkobling og transienter Driftssikkerhed & følsomme installationer Katalog 2007/08 (Danmark) Indhold SIDE 1. Uønsket udkobling og driftssikkerhed

Læs mere

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder:

Titel: Tema: Projektperiode: Projektgruppe: Deltagere: Vejleder: 19. december 2005 Titel: HiFi forstærker med minimeret effektforbrug Tema: Analog elektronik Projektperiode: P3 Projektgruppe: EE - gr.319 Deltagere: Michael Niss Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Nikolaj

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København (IHK) DTU Diplom Lautrupvang 15 2750 Ballerup

Ingeniørhøjskolen i København (IHK) DTU Diplom Lautrupvang 15 2750 Ballerup Titelblad Bachelorprojekt: Uddannelsessted: Diplomingeniør - Stærkstrøm Ingeniørhøjskolen i København (IHK) DTU Diplom Lautrupvang 15 2750 Ballerup Praktik- & Projektsted: Ingeniørfirmaet P. A. Pedersen

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk www.danfoss.com/solar

Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet PVNET.dk www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Solcelleanlægs indflydelse på lavspændingsnettet NET.dk www.danfoss.com/solar Som en konsekvens af at det er blevet mere attraktivt at opsætte solcelleanlæg vil mængden også

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere

Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere Teknisk forskrift for termisk kraftværksenheder på 1,5 MW eller mere Teknisk forskrift for nettilslutning TF 3.2.3 Version 5.1 1. oktober 2008 Revisionsoversigt Revisionsoversigt Kapitel nr. Tekst Version

Læs mere

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15

Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Effektivitetskrav for varmepumper i BR15 Skærpelse af effektivitetskravene til varmepumper. I lyset af det senest udførte arbejde med ECO-design er der blevet fremsat et forslag om, at effektivitetskravene

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere