Bilag 1: Etiske grundteorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Etiske grundteorier"

Transkript

1 Bilag 1: Etiske grundteorier Indledning: Der vil her blive forsøgt at komme med en kort redegørelse af etikbegrebet efterfulgt af en skitsering af nogle af de etiske grundteorier der bruges inde i selve rapporten efterfulgt af nogle teorier der i større grad på forskellig vis forholder sig mere direkte til det der til dels er emne for rapporten nemlig journalistik, presse og medier. Etik og moral: Ordet etik kommer af det græske ord ethos som i sin originale betydning betyder boplads med tiden fik det så den videre betydningen Det vi plejer at gøre på bopladsen og senere også bibetydningen Det rigtige at gøre (Berg 2009:14). Hvis vi kigger på ethosbegrebets dobbeltbetydning med sammenstillingen af hvad man plejer at gøre og hvad der er det rigtige at gøre får vi ifølge Lars Berg, som er lektor ved Journalisthøjskolen i Århus, den tidlige betydning af ordet ethos. Dette må forstås som det vi i dag kalder karakter(berg 2009:15). Dette begreb tager den græske filosof Aristoteles(384 f.v.t-322 f.v.t) op og bruger i sin retorik til analyse af tekster og taler(berg 2009:15). Her analyserer han ud fra tre aspekter ethos, pathos, logos. Ethos er afsenders troværdighed eller som beskrevet før hans karakter eller i hvert fald hvordan vi opfatter den, pathos er de følelser de vækker hos modtageren og logos er indholdet eller substansen(berg 2009: 15). Aristoteles skaber begrebet ethikos, ud fra det gamle ethosbegreb. Ethikos betyder det der vedrører det vi plejer at gøre (Berg 2009:15). Vi får her et begreb der altså er tættere på den måde vi ofte tænker etik i dag og også tredelingen af etikken i metaetik, normativ etik og anvendt etik. Ordet moral opstår nogle hundrede år senere hos den romerske retoriker, filosof, mm. Marcus Tullius Cicero(106f.v.t - 43f.v.t) det kommer af det latinske ord mos, som bedst oversættes med skik eller sæder(berg 2009:15). Ifølge Berg betyder de to begreber etik og moral egentlig det samme men han mener at det igennem tiden er sket en distinktion mellem disse begrebers forskellige betydning, i den senere tid er etikken blevet de bagvedliggende principper og begrundelser for normerne, skikken eller sæderne som så derimod er moralen. Denne udlægning er også den skelnen som Professor og leder ved Journalistik på John Moore Universitetet i Liverpool tilslutter sig. Han bruger The Concise Oxford English Dictionary definition på etikbegrebet nemlig at det er: The science of morals, treatise on this, morals, moral principles or rules of conduct (Frost 2007:9). Han definerer altså i store træk, forskellen moral og etik, på samme måde som Lars Berg beskriver den moderne skelnen mellem de to begreber. Frost mener at moralen går forud for loven og er opstået af menneskets lyst og vilje(frost 2007:9f). Berg mener at vi kan forstå Jura som et forsøg på at være samfundets moral og at den skal udtrykke og understøtte befolkningens tanker omkring moral eller med Bergs ord; værdier altså befolkningens etik.(berg 2009:20). Hvis man både anerkender Berg og Frost tanker omkring etikken, moralen og loven er der en sammenhæng mellem disse tre(berg 2009: 17-20). Som skrevet tidligere ville Frost mene at moral og etik rent faktisk transcenderer loven(frost 2007:9f). Hvis man anerkender Berg og Frost udlægning af etik og moral må man konkludere at der er en sammenhæng mellem disse begreber og hvor gebærden i verden. Dette gælder både i en indefrakommende adfærdsregulering men også igennem loven som så at sige bliver samfundets moral. Derfor kan man altså ikke komme uden om, at når man beskæftiger sig med medier er nødsaget til at forholde sig til etikken da denne både indefra og udefra er en adfærdsregulerende kraft. Der er desværre bare som Lars Berg skriver i sit forord til Den Gode Journalist ingen manual i etik(berg 2009:11). Man må derfor ty til de værktøjer der så at sige ligger fremme i form af hvad filosoffer og teoretikere har gjort sig af tanker i forhold til etikken og moralen. Her må det igen understreges, at der ikke ligger nogen manual eller facitliste, men man må simpelthen prøve at forholde sig til den kontekst man nu engang er i. Der vil nu blive beskrevet en række etiske grundteorier som har relevans i forhold til det etiske aspekt inde i selve rapporten, Dette gøres ud fra Svein Brurås definitioner. Grundlæggende etiske teorier: Konsekvensetik: Det afgørende i konsekvensetikken må forstås som, at det er konsekvenserne som en handling medfører, der er den afgørende etiske målestok for denne handling (Brurås 2002:272). Man må altså for at afgøre om en handling er god eller dårlig på konsekvenserne frem for hvad aktørens motiv er hvad han burde gøre etc.(brurås 2002:272). Konsekvensetikken opererer med begreberne lykke og smerte som værende parametrene for hvordan konsekvenserne af handlinger skal vurderes(brurås 2002: 272). Den rigtige handling er den der øger eller skaber mest lykke og mindsker eller skaber mindst smerte(brurås 2002:272f). Ifølge Brurås er grunddoktrinen i konsekvensetikken således: Gjør verden bedre! 1 (Brurås 2002:272). Konsekvensetikkens genstand er i forhold til eksempelvis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!Norsk,!på!dansk:!Gør!verden!bedre!!!

2 pligtetikken 2 ikke at definere hvad der er rigtigt eller forkert men nærmere at definerer om handlinger er gode eller dårlige(brurås 2002:273). Utilitarisme: En af de vigtigste retninger indenfor konsekvensetikken er utilitarismen. Grundtesen i utilitarismen er: Søk den størst mulige lykke for flest mulig mennesker 3 (Brurås 2002:274). Utilitarister mener at lykke og goder kan måles i eller brydes ned i såkaldte nytteenheder eller utilities(brurås 2002:274). Man bør ifølge den klassiske utilitarisme stræbe efter den størst mulige mængde nytteenheder(lykke, goder, nytte) i verden og denne tanke bør lægge til grundlag for alle ens handlinger(brurås 2002: 274). Fordelingen af utilities er i utilitarismen underordnet det er kvantiteten der er det afgørende. Lidt lykke hos mange er altså at foretrække frem for meget lykke hos en og meget ulykke hos en er at foretrække frem for lidt ulykke hos mange(brurås 2002:274). Pligtetik: Inde for pligtetikken er det handlingen i sig selv der er det centrale, og hverken aktøren eller konsekvenserne(brurås 2002:275). Handlingen skal være i overensstemmelse med de overordnede normer og disse må forstås som kategoriske(brurås 2002: 275f). Disse normer kan opstå fra eksempelvis religionen og havde et teologisk funderet grundlag, men det kan også være andet det sætter de grundlæggende normer. Hos Imannuel Kant( ) der var en 1700tallets mest indflydelsesrige filosoffer var det ikke Gud, men fornuften der skulle og ville diktere normerne der ifølge Kant skulle ligge til grund for den gode handling(brurås 2002: 275f). Kant udledte en almengyldig norm eller et imperativ der skulle ligge til grund for alle andre, som han kaldte det kategoriske imperativ (Brurås 2002:275f) Kant formulerede det således: Du skal handle slik at reglen(maksimen) for din handling samtidig kan gjelde som allmenn lov 4 (Brurås 2002:275). Kants kategoriske imperativ bliver altså som sagt det grundlæggende i hans morallov og sætningen viser også det underlæggende i pligtetikken, da man lige meget hvilke konsekvenser det medfører, aldrig kan tillade sig at bryde det kategoriske imperativ og hvad der kan udledes deraf. Man kan sige at Kants kategoriske imperativ ligger i forlængelse af den gyldne regel som findes i de fleste religioner og lyder således: Gør mod andre som du vil de skal gøre mod dig 5 (Brurås 2002:275).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!Denne!vil!vi!komme!ind!på!i!senere!i!afsnittet.! 3!Norsk,!på!dansk:!Søg!den!størst!mulige!lykke!for!flest!mulige!mennesker.! 4!Norsk,!på!dansk:!Handl!kun!efter!den!maksime!om!hvilken!du!samtidig!vil,!at!den!skal!blive!universel!lov.! 5!Her!har!vi!ikke!ment!der!har!været!grund!til!at!bringe!citatet!fra!Brurås!i!sin!original!på!norsk,!da!den!gyldne!regel!er! alment!kendt!men!(se!brurås!2002:!275)!! Det må altså udledes at mennesket har intrinsisk værdi. Man kan altså sige at i pligtetikken skal man handle efter disse normer eller imperativer og ud fra dem kan man skelne i mellem gode og dårlige handlinger (Brurås 2002: 275f). Dydsetik: I dydsetikken er det aktøren der er i fokus, her lægger man vægt på at det er aktørens karaktertræk der bliver den definerende faktor(brurås 2002:281f). Dydsetikken går tilbage til den græske filosof Platon( f.v.t) der beskriver de fire kardinaldyder: retfærdighed, mod, visdom og mådehold. Det var her dyder der var i fokus og aktørens karaktertræk(brurås 2002:282f). Efter Platon tager endnu en græsk filosof nemlig Platons elev Aristoteles ( f.v.t.) dydsetikken op og bygger videre på den og bliver i dag stadig set som den fremmeste moralfilosof inde for dydsetikken(brurås 2002:282). Det grundlæggende i dydsetikken er som sagt den handlendes karakter, handler vedkommende ud fra de rigtige dyder og ud fra et godt sindelag så er handlingen god (Brurås 2002:282). Her er det altså hverken handlingen eller konsekvenserne der i centrum det er derimod et ønske om at kultivere sin egen moralske personlighed, hvis man praktiserer de gode dyder vil man også handle rigtigt, fokus er på aktørens moralske bevidsthed(brurås 2002: 282). Sindelagsetik: Sindelagsetikken vil der ikke gås meget i detaljer med, blot lige for at understrege forskellen mellem sindelagsetikken og dydsetikken. I sindelagsetikken er det motivationen bag en handling der er i centrum og altså ikke aktøren i første instans men handling så derved er det ifølge de fleste moralfilosoffer en form for pligtetik(brurås 2002:282). I ovenstående har vi forholdsvis overfladisk skitseret nogle af de grundlæggende etiske teorier. Det er blevet gjort for at kortlægge en grundlæggende forståelsesramme i henhold til hvor fra at presseog medieetikken har sine rødder. Vi vil nu også forholdsvis overordnet beskrive to etiske teorier men disse to er mere konkrete og tilgængelighedsskabende i forhold til presse- og medieetikken, nemlig diskursetikken og situationsetikken dette gør vi også ud fra Svein Brurås. Diskursetikken: Den grundlæggende genstand i diskursetikken er offentlig samtale. I diskursetikken går man ud fra at gængse etiske regelsæt og normer kan udledes rationelt, dette kan dog ikke ske hos individet

3 alene men må ske i fællesskab igennem offentlig samtale og kommunikation(brurås 2002:279). Det kræver grundlæggende, at denne offentlige diskurs må være åben for alle og deltagerne kan vige tilbage for de bedste argumenter og skelne mellem hvad der er i fællesskabets interesse og hvad der er egeninteresser, en argumentation omhandlende hvad der bedst for en selv eller egne grupper er i forhold til diskursetikken ugyldig(brurås 2002:280). Diskursetikken har altså til formål at være standpunktsskabende, det ER metoden for at komme frem til en holdning der er omdrejningspunktet(brurås 2002:280). Diskursetikken i sig selv kommer ikke med løsninger på hvad der er rigtigt eller forkert, den beskæftiger sig dermed hvordan der i samfundet bør tages stilling til etiske problematikker, nemlig gennem en åben dialog i samfundet, det er altså diskursen der fodrer en kultivering af etiske standpunkter i fællesskabet (Brurås 2002:280). Svein Brurås henviser til docent i filosofi ved Trondheim Økonomiske Høgskole Frode Nyengs bog Etiske teorier for at bruge den beskrivelse af hvad der er definerende for diskursen Frode Nyeng har fem punkter som er som følger 6 : 1. Den(diskursen) må være offentlig, åben for alle 2. Deltagerne er ligeværdige. Her betyder positioner og magt intet. Det kræves at alle anser hinanden som ligeværdige. 3. En forudsætning er at deltagerne agerer sandfærdigt og oprigtigt. Man skal ikke ud fra egne interesser underkende fakta eller motiver, eller benytte en skjult strategi. 4. Meningsdannelsen skal ske helt uden nogen form for tvang. Det skal være en herredømmefri diskussion. 5. Dette skal være helt frakoblet fra særinteresser og alt der begunstiger sig selv(brurås 2002:280) Her kan vi altså se, hvad der ifølge Nyeng, skal være tilsted, før der er tale om en diskurs, som der så ifølge diskursetikken kan opstå et forum til en udvikling af etiske standpunkter. Situationsetikken: Situationsetikken skal forstås i en presseetisk kontekst, dette er nemlig en etisk retning som nogle journalister gør sig til forkæmpere for, nå der diskuteres etiske regelsæt(brurås 2002:285). Situationsetikken går ud på at der ikke bør eksistere nogen former for regelsæt eller etiske normer der partout skal følges(brurås 2002: 285f). Etikken skal være noget man som aktøren selv tager!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6!Der!bliver!her!frit!oversat!fra!norsk!til!dansk!! stilling til i situationen og ikke på nogen måde noget der skal ligge fast(brurås 285f). Vi må ud fra vores egen samvittighed agere i situationen og selv tage ansvar for vores valg, grundlæggende er enhver situation unik og kræver derfor en specifik vurdering(brurås 2002:285f). Bilag 2: Ansøgning fra RU Radio Ansøgning om støtte til RadioRUC 21. November 2011 Roskilde Universitet, Rektoratet Universitetsvej Roskilde. Vi er fem HumTek-studerende på andet år, som i øjeblikket arbejder ihærdigt på at få skabt en universitetsradio på RUC. For at kunne iværksætte projektet ansøger vi om støtte fra Rektoratet. Hvorfor skal RUC have en universitetsradio? I dag er der tilknyttet universitetsradioer til danske universiteter både i København, Odense, Ålborg og Århus; men på Roskilde Universitet fo- regår kommunikationen stadig kun via skriftlige medier. En velfungerende universitetsradio på RUC vil give et helt nyt aspekt til mediedækningen på universitetet, og samtidig medvirke til at forbedre den interne kommunikation, som efter vores opfattelse langt fra funge- rer optimalt i dag. (Dette beskrives nærmere i projektrapporten Radio- RUC - Vi ser netop en universitetsradio som et godt supplement til de øvrige medier, der i dag benyttes på RUC. Som et nyt og attraktivt medie vil en radio desuden kunne fungere som et samlingspunkt til formidling af både faglige og sociale tiltag på uni- versitetet, hvilket vil være til gavn for både studerende og ansatte på RUC. RadioRUCs formål: Samlingspunkt for formidling af information. Vidensdeling blandt universitets interessenter. Læringsplatform for frivillige på radioen. RadioRUC November 2011 Side 1 af 4 RadioRUCs målsætning: - En attraktiv radio RadioRUC skal bestræbe sig på at blive gjort til et attraktivt medie, så studerende og ansatte får lyst til at følge med i informationen omkring livet på universitetet. - En radio drevet af frivillige

4 RadioRUC skal have nogle klare rammer for de frivillige på radioen. Det er essentielt, at der skabes en fleksibel organisationsstruktur, da de fri- villige er studerende, der kun kan engagere sig i radioen i et begrænset omfang sideløbende med deres studie. RadioRUC skal holde fokus på vigtigheden af, at det sociale miljø på radioen har høj prioritering, eftersom det skal være attraktivt for de fri- villige at engagere sig i at lave radio. RadioRUC skal ligeledes sørge for rekruttering af frivillige til radioen blandt nye studerende, da det er nød- vendigt med en bæredygtig bemanding på radioen. - En fremtidssikret RadioRUC RadioRUC skal være en fremtidssikret universitetsradio, således at den fortsat vil være relevant i mediebilledet på universitetet på længere sigt. Derfor skal radioen være bevidst om udviklingen inden for radiotekno- logien og medieudviklingen som helhed. - En selvreflekterende radio RadioRUC skal være en selvreflekterende radio, som løbende evaluerer sin indvirkning på lytterne for derigennem i en iterativ proces at kunne optimere radioens kommunikative funktion på RUC. Hvad RadioRUC skal bruge for at komme i gang og holdes i gang For at skabe et solidt fundament for en fremtidssikret radio skal der stif- tes en bestyrelse. Vi ønsker en bestyrelse sammensat af både stude- rende og ansatte på RUC. Udover en bestyrelse er der brug for en sekretær. Det er for en frivillig organisation som RadioRUC vigtigt at have en person til at varetage basalt administrativt arbejde. Her ville nogle timer om ugen fra en ansat på RUC være optimalt. Vi har brug for fysiske rammer til at optage og redigere programmer, og tilstødende lokaler med plads til at holde møder mm. Vi har brug for en hjemmeside hvor vi kan streame radioen, dette vil op- timalt set være en side tilknyttet ruc.dk RadioRUC November 2011 Side 2 af 4 RadioRUC November 2011 Det er ikke nødvendigt for en nystartet ikke-kommerciel radio at have kapacitet til mere end 50 samtidige lyttere, og på RUC findes allerede servere med mere end rigelig kapacitet til udsendelse af internetradio. Derudover er der mulighed for at udvide kapaciteten på radioserveren, hvis det skulle være nødvendigt ved udvidelse af lytterbasen. Dette vil sige at vi beder om tilladelse og hjælp til at bruge servere som RUC al- lerede har til rådighed. 50 lyttere lyder ikke af meget, men dette er mange for en ny radio, hvis vi sammenligner os med bl.a. Københavns Universitetsradio og Århus Studenterradio. Økonomi Ud fra et økonomisk aspekt er det fordelagtigt at være en ikke- kommerciel universitetsradio, da der så er mulighed for at få rabat af KODA og Gramex til afspilningen af musik i radioen og derudover mu- lighed for at modtage driftstilskud, hvis radioen på et senere tidspunkt får en FM-kanal. Det er omfangs- og omkostningsrigt at drive en FM- baseret lokalradio. Det er betydeligt mindre omfangsrigt at starte en in- ternetradio, da det ikke kræves at indhente forskellige tilladelser, og det er ikke nødvendigt at forholde sig til flere andre lovmæssige krav. Der- ved vil det være fordelagtigt for opstarten af universitetsradioen at star- te med at udsende radioen via webcasts og/eller livestreaming. Der er dermed ikke mulighed for at få tilskud fra Bibliotek og Medier, men til gengæld er der rabatter at hente hos KODA og Gramex. En ikke- kommerciel radio er påkrævet ikke at have mere end 50 samtidige lyt- tere eller streams, hvilket også er den billigste prisklasse. Vi søger hjælp til: Administrativ hjælp (sekretær). Lokaler. Plads på ruc.dk. Teknisk hjælp. Serverplads. Økonomisk støtte (Se nedenstående budget). Vi håber på opbakning og besvarer gerne alle spørgsmål. Med venlig hilsen Christoffer Chrintz, Hack Kirkegaard, Jakob Pedersen, Maria Galsgaard og René Teilmann Bilag 3: Interview med Camilla Buchard RUCs officielle blad, debat information, studerende og VIP (Videnskabeligt Personale) og TAP (teknisk administrative personale)! favner alle tre målgrupper på uni Blanding af nyheder debat og meddelelser forskningsformidlinger Hun laver: ikke inde over nu, lukker RUCnyt, laver online avis, digitalisering, tænkes sammen med ugentlige nyhedsbrev, ikke trykt medie udover rubrik fra komm.eh Rubrik henvender sig til forskellige interesssanter og medier, distribueres internet og eksternt Lukker ruc nyt fordi: Miljø omkostning til papir og tryk, indtryk af, at folk ikke læser det (kan ikke finde det) digitalt er mere direkte, udviklingen går den vej. Online distribueres: Ved ikke endnu, om det bliver via egen adresse eller som uniavisen på KU (Eget domæne), HC som ansvarshavende redaktør, HR Og komm.chef, både nu og fremtid De samme mennesker, måske prøve samarbejde med journalistik om de vil levere nyheder, er ved at konceptudvikle, netavis, skal til en grad ske smamen med nyhedsbrev. Ved ikke hvor ofte, det skal udkomme, evt. hvar 14., hvilket er oftere end RUCnyt Nu får de historier : Blanding af folk, der mailer idéer, ser hører ser i kalender. Beslutninger ledelsen træffer som folk har en interesse i Hvem skriver: redaktionen består af hende og 3-4 studentermedlemmer, der skriver det meste, redaktionsmøde forud for hvert nr, nu ansat en kommunikationsmedarbedjer, der kommer til at være inde over ny medie RUCnyt stof: Princippet bredere end RUC, men ofte noget, der relateres direkte til RUC (07.55) Redigering: Forskelligt, nogen skriver for meget, sprogligt, journalistiske kriterier. Der kunne redigeres mere: sprog, mere modtagervenligt (som på andre debatredaktioner) Indhold: Redigerer ikke folks pointer/budskaber Policy: Nej, der står på hjemmeside, at de forbeholder sig ret til ikke at bringe artikler om noget, der

5 ikke har alm. interesse har ikke benyttet sig af det de år, hun har været der. Selvom der har været bragt noget, hvor det kan diskuteres, hvor alm og bred intersser det har. Nu brugerundersøgelse: fået 4000 besvarelser på efterlysninger osv. hippocampus: hun ved ikke noget, Hanne Preisler stod for det. Sende mail til team leder af komm, thomas champ( ) nyhedsbrev: Campus it Nyhedssiden: formålet er at orientere, Eksterne nyheder, presseklip, (fungerer ikke pt), newwatch, henter rubrik og underrubrik og kilde, så skal der stå, hvilken RUC forsker, der er involveret. Henviser til RUC forskere, der er citeret i Berlinske Bilag 4: Interview med HippoCampus HC er universitetsmagasin på RUC siden 2006, udkommer 6 gange pr år 3 gange pr semester, sider, frivillig redaktion, kører kollektivt, arbejder kollektivt minus chefredaktør eller redaktionssekræter, alle bestemmer lige meget,alle er ansvarlige for indhold i bladet, ansvar falder tilbage på alle. Ansvarlig for loven skifter pr. blad. Hvis de skriver noget injurierende om nogen, er der på papiret en chefredaktør, de er ikke underlagt medieansvarsloven, kan ikke hives i pressenævnet, men dette er ikke bevidst. HC både online og trykt: Hvor mange læsere fokus på det trykte blad, relativt få artikler kun til nettet, primært hurtige historier til nettet, der ikke kan vente. Ikke nok til kontinuerligt nyhedsflow Forening: men pga. bankkonto. Nogle er bestyrelsesmedlemmer, men mest på papir Redaktionsgruppe: Varierer fordi det er frivilligt, nu er de 5-6 stk., der mødes fast og udgør redaktion, dog svinger det Det er primært dem selv der skriver, debat sektion til eksterne indlæg, eksterne folk med mellemrum, i næste er der en artikel fra ansvarlig på uni, NGO DanWatch, RUC samarbejder med firmaer på palæstinensisk vestbred. Artikler skal være af journalistisk indhold: man spøger modpart, indlæg trykkes ikke bare fordi man har lyst, så er det i debat. Debat, artikler og indefra (RUC, studieliv) udefra (alt det, der ikke foregår på RUC), Videnskabssektion (eksterne nilæg, folk der beskriver eks projekter, eller forskere på RUCs projekter) Læsere: Trykt i pr blad, typisk til studiestart er der flere,normalt om 2000 ved studiestart, ved ikke, hvor mange der læser det. Uddeles ved toget, kantine og i huse. Ikke altid, de får udleveret dem alle, tit ligger der tidligere nr rundt omkring, men folk læser også med hos hinanden. Læserundersøgelse Han er i redaktionsgruppen De henvender sig primært til RUC studerende over en bred kam, formålet var, at det skulle være en for både ansatte og studerende (VIPere og TAPere), svært at vurdere, fleste artikler har studentervinkel, næste afsnit har tema om eksterne lærere, de har fornemmelse af, at mange lærere også tager imod det. De har forhåbninger om at nå ud til alle Deres formål: Han kom med i 2008, startede med studerende, der skrev kritisk indlæg om RUCs rektor, skrev kritisk debatindlæg om ham til RUCnyt, men Hanne Preisler havde en lang mailkorrespondence: Minus sober tone og andre argumenter. I kølvandet på dette fik en gruppe studerende idé om at lave et frit og uafhæningigt presse, mulighed ofr at kritisere og gå bag om, ikke kun for at få lov at skrive og tykke, hvad man vil, men fordi RUCnyts konstruktion kommunikationschef som ansvarshavende redaktør, sætter begrænsninger som ledelsesblad. KU har frihedsbrev: uniavis har fastansatte journalister ansatte af KU, men frihedsbrev om at unibestyrelsen ikke må blande sig i det redaktionelle. Fri af RUC ledelse mv. økonomisk: Fik ved opstart penge af RUC til opstart, de besluttede (?) at gi penge. Aftale med RUC: Underskudsgaranti på , de får ikke nogle penge, men er der underskud, når regnskabsåret gøres op, så dækker RUC med op til kr. Så ikke penge, de automatisk får. De sidste år har der ikke været noget, max et par tusind, de er finansierede af annoncer. Tilknytning til interessenter på RUC: Ikke tilknytning, men SR har fast annonceaftale (køber bagside, men som annonce, køber sig ikke nogle rettigheder), Frit Forums indlæg trykkes på lige fod med SR. Redigering: Redigerer ikke i debatindlæg, der er dog max længde, overskrides dette, kontaktes forfatter så denne kan forkorte det, så kan fulde version komme på nettet. De får forfatteren til selv at redigere det, så det ikke er dem, der skal vurdere, hvad der er det vigtigste. Retter himmelråbende stavefejl, men de har ikke ressourcer til at redigere det mere Policy: ingen nedskrevne mod ex racistiske, men implicit : De ville eks ikke bringe det racistiske, men det går også på tværs af straffeloven. Det eneste, de af princip ikke trykker, er kommercielt indhold: De får mange henvendelser fra folk, der gerne redaktionelt vil have omtalt deres projekt, men står kommericielle vrksoheder bag, så får de lov at købe anninceplads i stedet.kommericielle produkter omtales som udgangspunkt ikke, mm der er noget der har alm journalistisk interesse. Står et stort advokatfirma bag noget, får de nej. Derudover er der self nogen, der får afslag, fordi de ikke synes det er en god historie: Redaktionel fravalg, som der altid er. I sagens natur hjælper det ikke at folk vil fortælle om et eller andet projekt i eks. Kolding. De er målgruppeorienterede. Accepterer anonyme indlæg: Univerden er en grim verden, bl.a. blandt forksere. De oplever, at kritiske historier, evt tip om ledelsessvigt, er det svært at fp fiorskere ti at stille p med navn, de frygter at miste forskningsmidler. Konkret: Historie om institutleder, der var grov overfor underordnede, der var forskellige møder om dette, men ingen ville stå frem og fortælle historien (for dem var det en god historie), fik en til at udtale sig anonymt. Der skal dog alligevel være dokumentation og belæg for de postulater, der bringes. I univerdenen kan det have konsekvenser pga netværk, hvis man står frem med kritik. Derfor synes han, det giver mening at lade folk stå anonymt frem, alternativt vil mange historier ikke blive bragt. Periodevis eksperiment, der ikke blev til noget, med at lave et anonymt (ala wikileaks, whisleblower ordning), sende anonyme tips og dokumenter til dem via sikker forbindelse. Ville give ansatte mulighed for at de kunne sende fortrolige dokumenter til dem uden det kan spores ved uregelmæssigheder. Blev ikke til noget bl.a. pga det praktiske Om de frivillige: Ikke flere end redaktionen, der svinger i antal, 5-6 stk, ansvarlige for det hele, det redationelle, deler det ud, læser korrektur, redaktionelle valg, tager billeder, to typer profesionelle: Layouter og mediebureau, der sikrer annoncer. Før stod de selv for det, men nu finder de annoncører, så får de penge for det. Redaktionsmøder (ikke hver mandag) gennemgår næste nr, uddeler opgaver, men bliver venner, når det er så lille en gruppe, mødes af og til hjemme, drikker øl, er sammen. Der er 1 time eller 2 om

6 ugen i det. Ulige fordelt over året. Cyklus passer med semesteret. November og december er det travlt med eksamen, og der kan man vente Ingen bevidst strategi: De holder intromøde efter semesterstart, er ude i basishuse, frivilligmesse, lang peride hvor folk kom af sig selv og de ikke selv behøvede at være meget aktive. Fordel at folk på RUC læser journalistik, så det er interessant for folk at få erfaring den vej. De får deres historier på forskellig vis: Som på andre redaktioner, de er selv studerende og kender til stedet (Det er dumt, det er interessant), så ting man hører på studiet og blandt vennerne. De prøver også at have kildenetværk: Ringer til studerende og ansatte i akademisk råd mv og spørger, om der sker noget. Andre gange foregår det på redaktionsmøder, hvor der brainstormes. Bilag 5 Medieansvarsloven Bekendtgørelse af medieansvarsloven Herved bekendtgøres lov nr. 348 af 6. juni 1991, medieansvarsloven, med de ændringer, der følger af 79 i lov nr af 23. december 1992 og 2 i lov nr af 27. december Kapitel 1 Lovens område 1. Loven gælder for følgende massemedier: 1) Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres. 2) Lyd- og billedprogrammer, der spredes af Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed. 3) Tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog 8, stk. 1. Kapitel 2 Almindelige bestemmelser Indenlandske periodiske skrifter 2. Ved udgiver af et skrift forstås den, for hvis regning skriftet udgives. Stk. 2. Et skrift anses for indenlandsk, såfremt udgiverens virksomhed udøves her i landet. Stk. 3. Et skrift anses ikke for periodisk, medmindre det er bestemt til at udkomme mindst to gange årligt. 3. I ethvert indenlandsk periodisk skrift skal det være angivet, hvem der efter stk. 2 er skriftets ansvarshavende redaktør, herefter kaldet redaktøren. Stk. 2. Ved redaktør forstås den, der er beføjet til at træffe endelig afgørelse om skriftets indhold. Der kan kun være een redaktør. Stk. 3. Ansvar for manglende eller urigtig angivelse af redaktør påhviler udgiveren og redaktøren. En urigtigt angiven person er tillige ansvarlig, såfremt angivelsen er sket med den pågældendes samtykke. 4. Redaktøren skal efter anmodning give enhver, der har retlig interesse heri, oplysning om identiteten af de personer, der er omfattet af 10, 10, jf. 9, stk. 2 og 3, 14 og 27, stk. 1. Radio og fjernsyn 5. Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed, skal over for Pressenævnet angive, hvem der efter stk. 2 er redaktør. Stk. 2. Ved redaktør forstås den, der er beføjet til at træffe endelig beslutning om at udsende et program eller indslag. Der kan kun være een redaktør. Stk. 3. Ethvert radio- eller fjernsynsforetagende skal på begæring oplyse, hvem der er redaktør. Stk. 4. Ansvar for manglende eller urigtig angivelse af redaktør påhviler radio- eller fjernsynsforetagendet og redaktøren. En urigtigt angiven person er tillige ansvarlig, såfremt angivelsen er sket med den pågældendes samtykke. 6. Redaktøren skal efter anmodning give enhver, der har retlig interesse heri, oplysninger, der kan identificere nærmere angivne udsendte programmer og identificere de personer, der er ansvarlige efter reglerne i 17, stk. 1, 18, stk. 1, 20, stk. 1, og 27, stk Redaktøren skal sikre, at der på forsvarlig måde opbevares en kopi af alle udsendelser i 3 måneder. Stk. 2. Uanset at den i stk. 1 nævnte frist er udløbet, skal kopi af udsendelser, om hvis indhold der er indgivet klage eller rejst sag, opbevares, indtil sagen er endeligt afgjort. Andre massemedier 8. Foretagender, der udgiver de i 1, nr. 3, nævnte massemedier, skal for at være omfattet af lovens regler have indgivet anmeldelse til Pressenævnet. Stk. 2. For anmeldte foretagender gælder reglerne i 5-7. Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelsens indhold og form. Kapitel 3 Strafansvar for mediernes indhold Indenlandske periodiske skrifter 9. Strafansvar for indholdet af et indenlandsk periodisk skrift kan kun pålægges forfatteren til en artikel i skriftet, redaktøren og udgiveren, jf. dog 14, 25 og 27. Stk. 2. Reglerne om ansvaret for artikler finder tilsvarende anvendelse på billeder og lignende fremstillinger. Stk. 3. Løbesedler, plakater og opslag m.v. anses for bestanddele af det skrift, hvortil de henviser, eller hvorfra de hidrører. 10. Forfatteren til en navngiven artikel i skriftet er ansvarlig for indholdet af artiklen efter lovgivningens almindelige regler. Stk. 2. En artikel anses for navngiven, såfremt den med forfatterens samtykke offentliggøres under dennes eget navn eller billede. Det samme gælder, når artiklen offentliggøres under forfatterens pseudonym eller mærke og det er alment kendt, hvilken person der anvender det pågældende pseudonym eller mærke. Stk. 3. Er der angivet flere forfattere til en navngiven artikel, uden at det fremgår, hvilken del de hver især er forfatter af, er de alle ansvarlige for artiklens indhold efter lovgivningens almindelige regler. Stk. 4. Er forfatteren til en navngiven artikel et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, er den pågældende juridiske persons ledelse ansvarlig for artiklens indhold efter lovgivningens almindelige regler. Stk. 5. I de i stk. 4 nævnte tilfælde kan ansvar pålægges den juridiske person som sådan som bødeansvar. Stk. 6. En tekst, der offentliggøres med angivelse af et nyhedsbureau som kilde, anses ikke for at være navngiven. 11. Redaktøren er ansvarlig for indholdet af en unavngiven artikel i skriftet, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Stk. 2. Redaktøren er tillige ansvarlig for indholdet af en navngiven artikel i skriftet, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod forfatteren efter 10 på grund af den pågældendes manglende tilknytning til riget, eller fordi den pågældende mangler den til pådragelse af strafansvar fornødne

7 tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. 12. Redaktøren er endvidere ansvarlig for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i redaktørens skrift. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Hvis forfatteren har givet sit samtykke til gengivelsen, omfattes artiklen eller udtalelsen af reglerne i 10 og Redaktøren er medansvarlig for indholdet af en navngiven artikel i skriftet, hvis den med redaktørens vidende er skrevet af en fast medarbejder ved skriftet, hvis den er skrevet efter opfordring af eller under anden medvirken af redaktøren, eller hvis redaktøren vidste, at indholdet var urigtigt eller indebar en krænkelse af privatlivets fred. 14. Den, der i en artikel citeres for en navngiven udtalelse, er medansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler, såfremt udtalelsen er gengivet korrekt og den pågældende har godkendt, at udtalelsen gengives navngiven. 15. Udgiveren er ansvarlig for skriftets indhold, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod redaktøren efter enten på grund af manglende eller ukorrekt angivelse af redaktøren eller på grund af redaktørens manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes udgiveren som forsætlig eller uagtsom. Stk. 2. Er udgiveren et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan det i stk. 1 nævnte ansvar pålægges den juridiske person som sådan som bødeansvar. Er udgiveren staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. Radio- og fjernsynsudsendelser 16. Strafansvar for indholdet af radio- og fjernsynsudsendelser som nævnt i 1, nr. 2, kan kun pålægges forfatteren til en tekst, den, der fremsætter en udtalelse, redaktøren og radio- eller fjernsynsforetagendet, jf. dog 20, stk. 2, 25 og 27. Stk. 2. Reglerne om ansvaret for tekster og udtalelser finder tilsvarende anvendelse på film, billeder og lignende. 17. Forfatteren til en tekst, der udsendes, er ansvarlig for indholdet efter lovgivningens almindelige regler, såfremt den pågældende har givet samtykke til tekstens udsendelse. Dette gælder dog ikke, når der er givet forfatteren tilsagn om anonymitet, jf. dog 20, stk. 2. Stk. 2. I det i stk. 1, 2. pkt., nævnte tilfælde er redaktøren ansvarlig for tekstens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Stk. 3. I forskudte udsendelser er redaktøren endvidere ansvarlig for indholdet af en tekst, såfremt forfatteren ikke har givet samtykke til, at teksten udsendes, eller ansvar ikke kan gøres gældende mod forfatteren på grund af dennes urigtige oplysninger om sin identitet, manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. 18. Den, der fremsætter en udtalelse i en forskudt udsendelse, er ansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler, medmindre 1) den pågældendes identitet ikke fremgår af udsendelsen, eller 2) den pågældende ikke har givet samtykke til, at udtalelsen udsendes, eller 3) der er givet den pågældende tilsagn om at medvirke uden at kunne identificeres, og der er truffet rimelige foranstaltninger til sikring heraf. Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte tilfælde er redaktøren ansvarlig for udtalelsens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Det samme gælder, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod den, der har fremsat udtalelsen, på grund af den pågældendes urigtige oplysninger om sin identitet, manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. 19. Redaktøren er endvidere ansvarlig for indholdet af en tekst eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i en udsendelse fra det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Hvis forfatteren eller den, der har fremsat udtalelsen, har givet sit samtykke til gengivelsen, omfattes den pågældende af reglerne i 17, 18 og 20. En tekst, der offentliggøres med angivelse af et nyhedsbureau som kilde, anses ikke for at være navngiven. 20. Den, der fremsætter en udtalelse i en direkte udsendelse, er ansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler, medmindre der er givet den pågældende tilsagn om at medvirke uden at kunne identificeres og der er truffet rimelige foranstaltninger til sikring heraf. I dette tilfælde er redaktøren ansvarlig for udtalelsens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Det samme gælder, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod den, der fremsætter en udtalelse, på grund af dennes urigtige oplysninger om sin identitet, manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Stk. 2. Strafansvar for indholdet af tekster eller udtalelser, der fremføres eller fremsættes i direkte transmissioner i radio og fjernsyn af offentlige møder eller andre aktuelle begivenheder, ifaldes efter lovgivningens almindelige regler. 21. Redaktøren er medansvarlig for indholdet af en tekst eller en udtalelse som nævnt i 17, stk. 1, 18, stk. 1, og 20, stk. 1, hvis 1) den med redaktørens vidende er forfattet eller fremsat af en fast medarbejder ved radio- eller fjernsynsforetagendet, eller 2) hvis den er forfattet eller fremsat efter opfordring af eller under anden medvirken af redaktøren, eller 3) hvis redaktøren vidste, at indholdet var urigtigt eller indebar en krænkelse af privatlivets fred, samt ved direkte udsendelser vidste, at teksten ville blive udsendt eller udtalelsen ville blive fremsat. Stk. 2. Redaktøren er endvidere medansvarlig for indholdet af en tekst eller en udtalelse, hvis der trods tilsagn om anonymitet som nævnt i 18, stk. 1, og 20, stk. 1, ikke er truffet rimelige foranstaltninger til sikring heraf. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. 22. Den, der oplæser eller på anden måde formidler en tekst eller udtalelse, er ikke ansvarlig for tekstens eller udtalelsens indhold. 23. Radio- eller fjernsynsforetagendet som sådant er ansvarlig for indholdet af en tekst eller en udtalelse, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod redaktøren på grund af manglende eller ukorrekt angivelse af denne eller på grund af redaktørens manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes radio- eller fjernsynsforetagendet som forsætlig eller uagtsom. Stk. 2. Er radio- eller fjernsynsforetagendet et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan det i stk. 1 nævnte ansvar pålægges den juridiske person som sådan som bødeansvar. Er radio- eller fjernsynsforetagendet staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. Andre massemedier 24. Strafansvar for indholdet af de massemedier, der er nævnt i 1, nr. 3, ifaldes efter reglerne i 9-15 eller afhængig af massemediets karakter. Fælles bestemmelser 25. Lovgivningens almindelige ansvarsregler finder anvendelse for lovovertrædelser, der begås gennem indholdet af et massemedie, og som kan medføre straf af fængsel i 6 år eller derover.

8 26. Et medieforetagende hæfter umiddelbart for bøder og sagsomkostninger, der idømmes efter reglerne i Stk. 2. Retten skal ved fastsættelse af bøde, der idømmes efter reglerne i 9-25, navnlig lægge vægt på lovovertrædelsens karakter og grovhed, det pågældende massemedies udbredelse samt den fortjeneste for massemediet, som er eller kunne være opnået ved lovovertrædelsen. Retten kan i stedet for dagbøder anvende anden straf af bøde. 27. Den, der har ladet en annonce indrykke, er ansvarlig for indholdet heraf efter lovgivningens almindelige regler. Det samme gælder den, der har bistået hermed. Stk. 2. Redaktøren er medansvarlig for indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler. Opfylder redaktøren ikke sin oplysningspligt efter 4 og 6, er denne ansvarlig for annoncens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. 28. Rigsadvokaten bestemmer, om der af det offentlige skal rejses tiltale i anledning af indholdet af et massemedie, der er omfattet af loven. Kapitel 4 Erstatningsansvar for mediernes indhold Indenlandske periodiske skrifter 29. Erstatningsansvar for indholdet af et indenlandsk periodisk skrift påhviler dem, der efter reglerne i 9-15 og 25 og 27 kan ifalde strafansvar. 30. Udgiveren af et indenlandsk periodisk skrift hæfter umiddelbart for de erstatninger og sagsomkostninger, der idømmes efter 29. Radio- og fjernsynsudsendelser 31. Erstatningsansvar for indholdet af radio- og fjernsynsudsendelser som nævnt i 1, nr. 2, påhviler dem, der efter reglerne i og 27 kan ifalde strafansvar. 32. Danmarks Radio, TV 2, TV 2's regionale virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed, hæfter umiddelbart for erstatninger og sagsomkostninger, der idømmes efter 31. Stk. 2. Hæftelsen omfatter dog ikke erstatning for skade forvoldt ved direkte transmission af offentlige møder eller af aktuelle begivenheder, medmindre skaden er forvoldt i tjenesten af en ansat i den pågældende institution eller virksomhed. Andre massemedier 33. Erstatningsansvar for indholdet og udbredelsen af de i 1, nr. 3, nævnte massemedier ifaldes efter reglerne i Kapitel 5 Presseetik 34. Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik. Stk. 2. Klager over overtrædelse af stk. 1 kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet, jf. dog stk. 3. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet. Stk. 3. Klager over Danmarks Radios, TV 2's eller TV 2's regionale virksomheders overtrædelse af stk. 1 skal senest 4 uger efter offentliggørelsen indgives til disse. De pågældende virksomheders afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet. 35. For indholdet af reklamer i radio og fjernsyn og klager over indholdet af reklameindslag gælder reglerne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Kapitel 6 Genmæle 36. Anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. Stk. 2. Anmodning om genmæle kan fremsættes af den, oplysningerne vedrører, eller efter dennes død af de nærmeste pårørende. Stk. 3. Anmodning om genmæle skal fremsendes skriftligt til redaktøren senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Stk. 4. For genmæle vedrørende indholdet af reklamer i radio og fjernsyn gælder reglerne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 37. Pligten til at offentliggøre et genmæle påhviler redaktøren. 38. Genmælets indhold skal i alt væsentligt være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, og indholdet må ikke være retsstridigt. Stk. 2. Genmælet kan af vedkommende massemedie kræves udformet af den, der anmoder om genmæle. 39. Genmælet skal offentliggøres vederlagsfrit uden unødig forsinkelse og skal bringes på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges. Stk. 2. Redaktionelle bemærkninger i umiddelbar tilslutning til offentliggørelsen skal indskrænkes til faktiske oplysninger. 40. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Nævnets adresse skal samtidig oplyses. Stk. 2. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet. Kapitel 7 Pressenævnet 41. Der oprettes et Pressenævn bestående af en formand og en næstformand og 6 andre medlemmer, der beskikkes af justitsministeren. Formanden og næstformanden, der skal være jurister, beskikkes efter udtalelse fra Højesterets præsident. 2 medlemmer beskikkes efter udtalelse fra Dansk Journalistforbund, 2 medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og fjernsyn efter udtalelse fra disse, og 2 medlemmer beskikkes som offentlighedens repræsentanter efter udtalelse fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Stk. 2. Medlemmerne og stedfortrædere for disse, der udpeges efter samme regler, beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted. 42. Ved nævnets behandling af en sag medvirker foruden formanden eller næstformanden 3 andre medlemmer, heraf et af de efter udtalelse fra Dansk Journalistforbund beskikkede medlemmer og et medlem beskikket til at repræsentere de redaktionelle ledelser samt et medlem beskikket som offentlighedens repræsentant. 43. Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, 1) hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, jf. 34, og 2) hvorvidt et massemedie efter reglerne i kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, herunder om genmælets indhold, form og placering. Stk. 2. Formanden kan afvise 1) klager, som åbenbart ikke hører under nævnets kompetence, jf. stk. 1, eller som er åbenbart grundløse, og 2) klager fra personer, virksomheder m.v., der er uden retlig interesse i det påklagede forhold. Stk. 3. Formanden afviser sager, hvor klagefristen i 34, stk. 2 eller 3, eller 40 ikke er overholdt. 44. Klage til nævnet skal indgives skriftligt.

9 Stk. 2. Nævnet kan af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. I tilfælde heraf indhentes en udtalelse fra den forurettede. Den forurettedes navn nævnes kun, såfremt tilladelse hertil foreligger. 45. Nævnet indhenter en skriftlig udtalelse fra det massemedie, som klagen vedrører, og kan under sagens behandling indhente supplerende oplysninger hos parterne. Stk. 2. Nævnet kan endvidere kræve udleveret et eksemplar af skriftet og en båndoptagelse af den radio- eller fjernsynsudsendelse, som klagen vedrører. 46. Sager for nævnet skal fremmes mest muligt. Stk. 2. Undlader vedkommende massemedie inden 7 dage efter modtagelsen af nævnets henvendelse at fremsende sine kommentarer til nævnet, kan sagen behandles på det foreliggende grundlag. Stk. 3. Nævnet kan indkalde sagens parter til mundtlig forhandling. Såfremt klageren uden lovligt forfald udebliver fra sådan forhandling, kan nævnet afvise klagen eller behandle den på det foreliggende grundlag. Hvis det indklagede massemedie udebliver, behandles sagen på det foreliggende grundlag. 47. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en klage, der vedrører det massemedie, den pågældende er tilknyttet, eller når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 48. Nævnets afgørelse træffes efter stemmeflerhed ved begrundet kendelse, medmindre en forligsmæssig løsning er opnået mellem parterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis en kendelse ikke er enstemmig, skal dissensen anføres i kendelsen. 49. Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. 50. Nævnets kendelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 51. Nævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til justitsministeren. Beretningen skal offentliggøres. 52. Justitsministeren fastsætter Pressenævnets forretningsorden efter forhandling med nævnet. Stk. 2. Nævnet bistås af et sekretariat. Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at udgifterne til nævnets virksomhed skal afholdes af massemedierne efter en fordeling, som fastsættes i nævnets forretningsorden. Kapitel 8 Straf m.v. 53. Overtrædelse af 3, stk. 1, jf. stk. 3, 4, 5, stk. 1, jf. stk. 4, 5, stk. 3, 6, 7 og 8, stk. 2, straffes med bøde eller hæfte. Stk. 2. Undladelse af at efterkomme pålæg om offentliggørelse efter 49 og 54 straffes med bøde eller hæfte. Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. 54. I en dom, hvorved nogen findes skyldig til straf, erstatning eller mortifikation for indholdet af et massemedie, kan retten bestemme, at indholdet af dommen snarest muligt skal offentliggøres i mediet i et af retten nærmere fastlagt omfang. Pligten til offentliggørelsen påhviler redaktøren. Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske uden vederlag og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Kapitel 9 Ikrafttræden m.v. 55. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 147 af 13. april 1938 om pressens brug (Udelades) (* 1). 59. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland og 58 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Lov nr af 23. december 1992 om radio- og fjernsynsvirksomhed2) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 77. Loven træder i kraft den 1. januar (Udelades). Stk. 2. (Udelades). Lov nr af 27. december 1996 (Friere økonomiske rammer for DR og TV 2, networking m.v.)3) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar (Udelades). Stk (Udelades). Justitsministeriet, den 9. februar 1998 Frank Jensen / Jens Kruse Mikkelsen (* 1) vedrører ændringer i andre love. 2) Lovændringen vedrører 1, nr. 2, 5, stk. 1, og 32, stk. 1, 1. pkt. 3) Lovændringen vedrører 27, stk. 3, og 32, stk. 1. Bilag 6 Vær Varsom-plakaten Vær Varsom-plakaten Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner)

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere

DRs Programetik 2009. Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs Programetik 2009 Etiske retningslinjer for DRs programmer og medarbejdere DRs PROGRAMETIK 2009 er vedtaget af DRs direktion 23.juni 2009, trådt i kraft 1. december 2009 og findes i netversion på DR

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3

ISBN-nr (webudgaven): 987-87-993029-6-3 P R E S S E NÆVN E T Årsberetning 2011 Udgivet af Pressenævnet, København, marts 2012 Layout: KONTRAST design 3333 9656 Tryk: Rosendahls Schultz grafisk ISBN-nr: 987-87-993029-5-6 ISSN-nr: 0908-679X ISBN-nr

Læs mere

NYHEDSBREV 4. DemensKoordinatorer i DanmarK. Sammen bliver vi stærkere. December 2013. Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag

NYHEDSBREV 4. DemensKoordinatorer i DanmarK. Sammen bliver vi stærkere. December 2013. Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag NYHEDSBREV 4 17. årgang December 2013 DemensKoordinatorer i DanmarK Sammen bliver vi stærkere Den 11. december 2013 blev en vigtig mærkedag for demensindsatsen. Den dag mødtes sundhedsministre fra G8-

Læs mere

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination

Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Vejledning til Forebyggelse af diskrimination Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal & Filipsen ApS Grafisk Enhed 06-25 Copyright

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC.

4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Alkoholreklameetik et forbudsspørgsmål 4. Semesters projekt ved humanistisk teknologisk basisstudium, RUC. Vejleder: Thomas Søbirk Petersen. Gruppe 12 juni 2010. Anias Held-Hansen Jakob Malchow-Møller

Læs mere

DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER

DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER DANSK JOURNALISTFORBUND FAGBLAD OG FORBUND SAMEKSISTENS MELLEM FORBUND OG FAGBLADE I SYV FAGLIGE ORGANISATIONER Ingeniørforeningen i Danmark, IDA/Ingeniøren Danmarks Lærerforening, DLF/Folkeskolen Forbundet

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

5.2 Analyse af Berlingske Tidende...85 5.3 Analyse af Politiken...102 5.4 Komparativ analyse...116

5.2 Analyse af Berlingske Tidende...85 5.3 Analyse af Politiken...102 5.4 Komparativ analyse...116 Indhold Indhold...1 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelser af erhvervsjournalistikken...4 1.2 Specialets intention og afgrænsnin ger...5 1.3 Problemformulering...6 1.4 Overordnet metodisk forståelsesramme...7

Læs mere

Håndbog for. retsreportere

Håndbog for. retsreportere Håndbog for retsreportere 4 Hvornår skal du tage ordet? 4 Forbud, forbud, forbud 5 Dørlukning 8 Referatforbud 9 Navneforbud 13 Adgang til materiale 14 Køb af domme 14 Kære af kendelser 16 Tegning, fotografering

Læs mere