UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 21.december Dommer: Lene Pagter Kristensen, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 21.december 2006. Dommer: Lene Pagter Kristensen, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2."

Transkript

1 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 21.december 2006 i sag nr. A : MaerskAirPilotforening for JanEliReinert, FrankSchellerPetersen, MichaelHansen, PeterStilling Thomsen, JohnSchneider og MadsChristianAndersen (advokat Martin Gräs Lind) mod DanskArbejdsgiverforening fordanskindustri for SterlingAirlines A/S (advokat Tine B. Skyum) Dommer: Lene Pagter Kristensen, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. Denne sag, som er anlagt efter reglerne i virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, handler om, hvorvidt Sterling Airlines A/S har tilsidesat overenskomstbestemte anciennitetsrettigheder ved den 27. februar 2006 med virkning fra udgangen af oktober 2006 at varsle degradering til styrmænd af luftkaptajnerne Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Michael Hansen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads Christian Andersen.

2 2 Derudover omhandler sagen, om Sterling Airlines har overholdt sine forpligtelser i henhold til ansættelsesbevisloven. Påstande Klager, Maersk Air Pilotforening for Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Michael Hansen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads Christian Andersen, har nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Indklagede, Sterling Airlines A/S, tilpligtes at annullere degraderingerne fra kaptajn til styrmand af klagerne Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads Christian Andersen. Påstand 2: Sterling Airlines tilpligtes til hver af klagerne Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads Christian Andersen at betale en godtgørelse på kr., i alt kr. Påstand 3: Sterling Airlines tilpligtes til klagerne Jan Eli Reinert og Peter Stilling Thomsen at betale lønforskellen mellem lønnen som kaptajn og styrmand, indtil annullering af degraderingerne har fundet sted. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Sterling Airlines A/S, har påstået frifindelse i forhold til alle tre påstande. I forhold til påstand 2 er subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb. Sagsfremstilling Den 13. september 2005 blev aktiviteterne i det daværende Maersk Air A/S via Flyselskabet af 15. juli 2005 A/S overdraget til Sterling Airlines A/S. Overdragelsen indebar bl.a., at Sterling Airlines, som selv havde ca. 140 piloter ansat, overtog ca. 200 piloter fra Maersk Air, herunder Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Michael Hansen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads Christian Andersen, som alle gjorde tjeneste i Maersk Air som luftkaptajner. Maersk Air havde ikke siden 2001 ansat nye piloter, mens Sterling Airlines havde ansat adskillige nye piloter i perioden Piloterne i Maersk Air var ved overdragelsen omfattet af en overenskomst indgået mellem Maersk Air A/S og Maersk Air Pilotforening, i det følgende benævnt MAP-overenskomsten. Ved breve af 23. september 2005 fra Sterling Airlines blev de orienteret om, at Sterling Airlines havde frasagt sig

3 3 MAP-overenskomsten til bortfald med virkning fra 1. marts 2006, og at de fremover ville være omfattet af overenskomsten mellem Sterling Airlines og Dansk Funktionærforbund for Sterling European Pilotforening (i dag Sterling Airlines Pilots Association), i det følgende benævnt SEP- (i dag SAPA-) overenskomsten. Begge overenskomster indeholder særlige regler om anciennitetslister, hvilket efter det oplyste er ret udbredt inden for flybranchen. Reglerne om anciennitet mv. i MAP-overenskomsten fra 2003 er bl.a. sålydende: ANCIENNITET OG SENIORITET 39 Generelle anciennitetsforhold Stk. 1 Maersk Air og MAP udarbejder i fællesskab en anciennitetsliste gældende for MAP medlemmer ansat som pilot. Pilotens anciennitet er bestemmende for placeringen på lønskalaen og udnævnelse til kaptajn, jfr. Overenskomstens 40. Stk. 2 Ved ansættelsen indplaceres den pågældende i bunden af anciennitetslisten. Indplacering på listen skal ske i rækkefølge efter tiltrædelsesdato. Hvis flere ansættes på samme dato, placeres den først på listen, som er ældst af levealder. Stk. 3 Piloter bevarer fuld anciennitet ved overflytning til jordtjeneste, såfremt længden af en sådan tjeneste er tidsbestemt ved skriftlig aftale, og skyldes forhold, der ikke kan tilskrives piloten. 40 Kaptajnsudnævnelser Stk. 1 Først genudnævnes egnede, tidligere kaptajner i Maersk Air, idet der genudnævnes fra toppen af senioritetslisten. Herefter udnævnes egnede styrmænd fra toppen af anciennitetslisten, indtil det ønskede antal er nået. Hvis der ved denne fremgangsmåde er piloter, der er blevet forbigået, informeres disse straks. Mener Piloten, at han er uretmæssigt forbigået, kan piloten og/eller MAP gøre indsigelse overfor Maersk Air.

4 4 Mangel på typerating alene betragtes ikke som grund til at undlade at udnævne piloten. Stk. 2 Endelig udnævnelsesdato for hver kaptajn følger den indbyrdes placering på anciennitetslisten. Dvs. at i det tilfælde, hvor en pilot, der er lavere placeret på anciennitetslisten, har afsluttet sin kaptajnsuddannelse før én, der er højere placeret, men på samme hold, udnævnes han ikke endeligt, før den eller de højere placerede endeligt udnævnes. Indtil dette kan ske, konstitueres vedkommende som kaptajn i henhold til overenskomstens 41. Piloter fra ét hold kan således ikke endeligt udnævnes før piloter fra et tidligere hold. 42 Genudnævnelse af kaptajner Ved genudnævnelse placeres tidligere kaptajner i selskabet på senioritetslisten i henhold til deres tidligere opsamlede senioritet i Maersk Air. 43 Senioritet Maersk Air og MAP udarbejder i fællesskab en senioritetsliste for kaptajner. Senioritetslisten er udtryk for piloternes anciennitet som kaptajn. Som grund for indplacering på senioritetslisten lægges datoen for den endelige udnævnelse til kaptajn i MAERSK AIR. 44 Indskrænkninger i pilotgruppen Stk. 1 Ved indskrænkning i pilotgruppen forpligter Maersk Air sig til som hovedregel at foretage afskedigelser således at den eller de med lavest anciennitet opsiges først. Reduktioner i kaptajnsgruppens størrelse skal altid foretages således, at overskydende kaptajner tilbydes overflytning som styrmænd efter senioritetslisten, idet der foretages overflytning fra bunden af listen. Overflytningen til styrmand sker lønmæssigt med den pågældendes opsigelsesvarsel. Reglerne om anciennitet mv. i SEP-overenskomsten fra 2004 er bl.a. sålydende: 3 Anciennitet/Senioritet Stk. 1 Anciennitetslisten.

5 5 Den nyansatte pilot placeres i bunden af listen med sin ansættelsesdato. Nyansatte på et hold med samme ansættelsesdato, indplaceres efter levealder således at den yngste af levealder placeres nederst. I tilfælde af selskabets behov for flere kaptajner vurderes først egnede piloter fra toppen af listen. I tilfælde af generelle indskrænkninger i selskabet, afskediges der fra bunden af listen. Stk. 3 Omskoling. Ved udvælgelse til omskoling tages hensyn til frivillig bidding på typen samt behovet for henholdsvis kaptajner/styrmænd. Udvælgelsen foretages i henhold til den i overenskomstens 3 gældende anciennitetsliste samt protokollat omhandlende seniorordning, dog skal følgende minimumskrav være opfyldt: Stk. 4 Dispensation. Såfremt selskabet repræsenteret ved flyvechefen føler sig nødsaget til at afvige ovenstående principper, optages forhandling herom med SEP i hvert enkelt tilfælde. Stk. 5 Kaptajnsudnævnelser sker i følgende rækkefølge: 1. Tidligere kaptajner, der er nedgraderet til styrmænd som følge af generelle indskrænkninger, jævnfør stk Tidligere kaptajner efter anciennitet, der ikke er omfattet af stk Styrmænd fra toppen af anciennitetslisten i henhold til kravene i FOM. Stk. 6 I tilfælde af generelle indskrænkninger i selskabet, nedgraderes kaptajner til styrmænd fra bunden af anciennitetslisten.

6 6 Stk. 7 Kaptajner på senioritetsliste pr. 23. januar 2003 bilag 1 til denne overenskomst opgraderes i senioritetsrækkefølge, hvis de efter 23. januar 2003 ville blive nedgraderet. De to pilotforeninger var straks fra virksomhedsoverdragelsens gennemførelse uenige om, hvorledes anciennitetslisteproblematikken fremover skulle håndteres. Den, som først tog dette problem op med foreningerne, var Peter Schlütter, som var personalechef i Maersk Air indtil sammenlægningen den 13. september I en mail af 18. september 2005 fra ham til den daværende formand for SEP, Stefan Rydström, er bl.a. anført: Mit formål med mødet var at tilskynde begge foreninger til at gøre sig de yderste anstrengelser for at opnå en forhandlingsmæssig løsning. Jeg forklarede den model, som er den eneste Sterling ville kunne gennemføre uden foreningernes medvirken, for at illustrere, hvor uheldig en sådan løsning ville være, og for at lægge pres på begge foreninger, med henblik på opnåelse af en forhandlingsløsning. At den eneste mulige løsning uden anden aftale tager hensyn til individets ret, er begrundet i Virksomhedsoverdragelseslovens regler, der netop har til formål at sikre, at individuelle rettigheder fortsætter i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Dette betyder, at vi vil blive nødt til at anvende en fælles anciennitetsliste første gang vi får brug for at foretage handlinger der berører piloterne, og som ifølge overenskomsterne styres helt eller delvis af ancienniteten, og ikke, som du gør gældende, skal anvende to separate anciennitetslister. Jeg synes stadig der er vigtigt, at de to pilotforeninger forsøger at opnå en forhandlingsløsning. Jeg har prøvet at træffe dig på din mobiltelefon Formålet med at søge at kontakte dig var og er stadig at gentage denne opfordring og samtidig foreslå foreningerne at lade en uvildig mediator/mægler søge at hjælpe Jer til enighed. Samtidig vil vi tilbyde at lade en sådan mægler betale af Sterling Airlines. Klagerne fik den 20. september 2005 tilsendt enslydende Tillæg til ansættelseskontrakt, hvori det bl.a. hedder: Som følge af sammenlægningen af aktiviteter i Maersk Air A/S og Sterling Airlines A/S den 13. september 2005, er dit ansættelsesforhold overdraget til Sterling Airlines A/S i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven. Med virkning fra den 13. september 2005 er du derfor ansat i Sterling Airlines A/S Dine øvrige løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret indtil eventuelle ændringer måtte blive aftalt eller varslet overfor dig.

7 7 Nærværende betragtes som et tillæg til din ansættelseskontrakt. I de tidligere omtalte breve af 23. september 2005, hvori de blev orienteret om deres ændrede ansættelsesvilkår, hedder det bl.a.: I forbindelse med overdragelsen af aktiviteterne i Maersk Air og din deraf følgende ansættelse i selskabet Sterling Airlines A/S meddeles det hermed, at du fremover er omfattet af Overenskomsten mellem Sterling European Kommanditselskab (nu Sterling Airlines A/S) og Dansk Funktionærforbund for Sterling European Pilotforening (SEP). Som følge af overdragelsen af aktiviteterne til Sterling Airlines A/S blev overenskomsten mellem Maersk Air og Maersk Air Pilotforening (MAP) frasagt til bortfald med virkning fra 1. marts I konsekvens af reglerne i lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse fortsætter de individuelle rettigheder, der følger af overenskomsten mellem Maersk Air og MAP som en del af de individuelle vilkår for din ansættelse indtil sådanne vilkår opsiges, dog tidligst med virkning fra den 1. marts De vilkår, der således fortsat er gældende for din ansættelse er alle bestemmelser i overenskomsten mellem Maersk Air og MAP undtaget: Overenskomstens 1 om overenskomstens dækningsområde Bestemmelserne om samarbejde og repræsentation i 7, 8, 9, 10 og 11 Bestemmelsen i 26 om ansættelsesforhold efter det 60. år, som er erstattet af protokollat af 1. marts 2005, som fortsat gælder for din ansættelse Bestemmelserne om arbejdsretlige forhold i 72, 73, 74 og 75 Protokollat nr. 1 vedrørende udvalg vedrørende meal stop Med henblik på at skabe ensartede ansættelsesvilkår for alle piloter i Sterling Airlines opsiges hermed de ovennævnte individuelle vilkår for din ansættelse i selskabet. Opsigelsen af disse vilkår sker med et varsel på 8 måneder, hvorefter disse vilkår falder bort ved udgangen af maj Med virkning fra 1. juni 2006 vil dine ansættelsesvilkår i selskabet følge de vilkår, der fremgår af den til enhver tid gældende overenskomst for piloter i Sterling Airlines nemlig

8 8 den nuværende overenskomst mellem Sterling Airlines og SEP med de ændringer, der aftales ved kommende fornyelser af denne overenskomst. Da der ikke mellem de to pilotforeninger kunne opnås enighed om at udarbejde en fælles anciennitetsliste, blev der af Per Volstrup Petersen, Director Flight Operations, udarbejdet en midlertidig liste ( Volstrup-listen ), som blev udsendt til All Flight Deck Crew sammen med et brev af 22. november 2005, hvori det hedder: Enclosed you will find the seniority list which the company will use until the pilot union(s) has agreed on a new one. It is a compromise of the inputs received from MAP and SEP, where the main problem was acknowledged by both unions, to be the fact that the former MaerskAir hasn t employed any pilots since 2001, and the fact that Sterling in the same period had employed several pilots. The seniority list will be used as an advisory list for upgrade to captains, reduction and increase of personnel based outside CPH, as well as termination notice, should it become necessary. I sincerely hope that the new pilot union will decide for the principles of the next seniority list. Det blev efter listens udsendelse med foreningerne aftalt, at de via mediation skulle forsøge at nå til enighed om en fælles anciennitetsliste. Sterling Airlines personalechef, Niels Brix, indkaldte begge foreninger til denne mægling ved brev af 15. december 2005, hvori det bl.a. hedder: Mæglingen er indkaldt som et sidste forsøg på at finde en løsning. Ledelsens hidtidige forslag til anciennitetslister hermed er trukket tilbage.

9 9 Mæglingsbestræbelserne viste sig imidlertid i sidste ende at være resultatløse, og i et brev af 1. februar 2006 fra MAP s bestyrelse til Sterling Airlines, att. HR Manager Claus Hovej, hedder det bl.a.: MAP skal herved oplyse, at der ikke længere er grundlag for at arbejde videre med opstilling af en fælles aftalt anciennitetsliste efter de drøftede retningslinier på det afholdte møde den 21. december 2005 med mediator Hans Boserup. Blandt en række faktorer kan nævnes, at SAPA ikke har taget skridt til en klar og utvetydig tilkendegivelse af, om og hvornår en fælles forening etableres. Det var en væsentlig forudsætning for MAP for overhovedet at overveje en fravigelse af de grundlæggende principper om date of hire, at der forud for de forestående overenskomstforhandlinger blev etableret en kompetent bestyrelse med ligeværdig repræsentation fra tidligere Maersk Air piloter og SAPA og med en formaliseret mulighed for afstemning af overenskomstresultatet mv. Det forhandlingsudvalg, som MAP er blevet inviteret til at deltage i, medfører ikke en tilstrækkelig indflydelse blandt MAPs medlemmer, med mindre at MAP melder sig ind i SAPA. Dette er imidlertid problematisk, så længe der er væsentlige modstående interesser i relation til aftalerelationen omkring anciennitetslisten mv., blandt andet fordi FPU ikke vil tage stilling til problematikken og rådgiver SAPA bag linjerne. Det skal oplyses, at MAP ikke har opgivet tanken om at kræve egen overenskomst og til orientering har MAP krav på, at der etableres forhandlinger herom efter påkrav. MAP imødeser snarest en afklaring på anciennitetsproblematikken, idet MAP herefter vil kunne tage stilling til en række spørgsmål vedrørende foreningens fremtidige virke. Klagerne fik den 14. februar 2006 fremsendt en ny kontrakt til underskrift. I de enslydende fremsendelsesbreve hedder det bl.a.: I forbindelse med vort brev fra september 2005, hvori det blev meddelt, at du fremover er omfattet af Overenskomsten mellem Sterling European Kommanditselskab (nu Sterling Airlines A/S) og Dansk Funktionærforbund for Sterling European Pilotforening (nu SAPA) er det os en fornøjelse at kunne fremsende en ny ansættelseskontrakt til underskrift.

10 10 Kontrakten har virkning fra den 1. juni Som tidligere oplyst vil dine ansættelsesvilkår med virkning fra den 1. juni 2006 følge de vilkår, der fremgår af den til enhver tid gældende overenskomst for piloter i Sterling Airlines nemlig den nuværende overenskomst mellem Sterling Airlines A/S og SAPA med de ændringer, der aftales ved kommende fornyelser af denne overenskomst. Bestemmelserne omkring prøvetid og uddannelse er ikke umiddelbart gældende for dig, da du allerede er ansat. For god ordens skyld bedes du venligst erklære dig indforstået med betingelserne i vedlagte ansættelseskontrakt ved at underskrive og returnere kopien af kontrakten til HR-afdelingen snarest belejligt og inden den 22. februar 2006, således at vi kan planlægge færdigt for sommerprogrammet. Såfremt vi ikke har din accept i hænde inden denne dato, betragter vi dette som en meddelelse om, at du ikke ønsker at fortsætte i selskabet på de ændrede ansættelsesvilkår. Af de vedlagte kontrakter, der var underskrevet af Sterling Airlines den 14. februar 2006, fremgik, at stillingsbetegnelsen var Kaptajn/Captain, og at datoen for ansættelsen var ansættelsesdatoen ( date of hire ) i Maersk Air. Det fremgik videre, at ansættelsesforholdet var reguleret af overenskomsten mellem Sterling Airlines og SAPA. Anciennitetslisten var ikke nævnt i kontrakten. Den 20. februar 2006 afholdtes et stormøde for alle Sterlings medarbejdere i Billund med deltagelse af bl.a. administrerende direktør Almar Örn Hilmarsson og personalechef Niels Brix. I slutningen af februar 2006 stod Sterling Airlines foran at skulle varsle degraderinger af 12 luftkaptajner. Da der ikke var opnået enighed mellem pilotforeningerne om en fælles anciennitetsliste, og da man af driftsmæssige årsager ønskede at opretholde en balance mellem antallet af Maersk-

11 11 piloter og af Sterling-piloter, valgte selskabet at degradere lige mange piloter fra hver af foreningerne, således at man inden for hver af foreningerne gik frem efter de oprindelige anciennitetslister. Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Michael Hansen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads Christian Andersen blev varslet om degraderingerne ved enslydende breve af 27. februar 2006, hvori det bl.a. hedder: Ændring af kaptajnstatus På baggrund af Sterling Airlines ændrede behov for piloter har vi været nødsaget til at reducere antallet af kaptajner. Dette medfører at din status som kaptajn ophører med det dig tilkomne varsel på 8 måneder, således at dit kaptajnstillæg bortfalder med udgangen af oktober Vi håber, at vi på et senere tidspunkt igen kan tilbyde dig ansættelse som kaptajn. Samtidig blev et antal styrmænd afskediget. MAP protesterede imod degraderingerne ved brev af 28. februar Der indkaldtes samtidig til fællesmøde. Fællesmøde blev afholdt den 17. marts 2006, uden man kunne opnå enighed. Sagen blev herefter indbragt for Arbejdsretten. Frank Scheller Petersen, John Schneider og Mads Christian Andersen har efterfølgende fået bevilliget ulønnet orlov, og Michael Hansen er fratrådt sin stilling.

12 12 Forklaringer Der er afgivet forklaringer af klagerne Jan Eli Reinert, Michael Hansen og Peter Stilling Thomsen samt af vidnerne Søren Mellemgaard, MAP, administrerende direktør (CEO) Almar Örn Hilmarsson, HR manager Claus Durck Hovej, Director Flight Operations Per Volstrup Petersen, Lars Helmø, SAPA, Jan Anker og Peter Schlütter. Søren Mellemgaard har forklaret bl.a., at han på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen var formand for MAP s bestyrelse. De ansatte i Maersk Air blev den 30. juli 2005 underrettet om, at Maersk Air var blevet solgt til et islandsk selskab. De blev informeret herom på et møde i hangaren, hvor Almar Örn Hilmarsson fortalte, at Sterling Airlines var det fortsættende selskab, og at der ville blive brug for alle piloter og alt kabinepersonalet. De gik umiddelbart herefter i gang med forhandlingerne med Sterling Airlines, men det viste sig hurtigt, at der ikke kunne opnås enighed omkring anciennitetslisterne. Anciennitetslisten er hjertet i ansættelsesforholdet for en pilot. Listen er således styrende for alt, herunder også ved valg af flytype, udstationering, flytninger m.m., idet de piloter, der står øverst, har krav på at vælge først. Ved kaptajnsudnævnelser har den styrmand, som står øverst på listen, krav på at få stillingen, såfremt han findes egnet hertil. En nyansat bliver indplaceret i bunden af listen, og fyringer sker efter SIFU-princippet, dvs. fra bunden af listen. Overenskomsterne indeholder kun ganske få fravigelsesmuligheder. MAPs og SAPAs lister er i princippet fuldt sammenlignelige. Peter Schlütter meddelte, at hvis foreningerne ikke kunne blive enige, måtte de regne med, at det ville blive den enkelte pilots ansættelsesdato, der ville blive afgørende for hans placering på listen. MAPs principielle holdning var, at dette måtte være det naturlige udgangspunkt. SAPAs grundlæggende holdning var imidlertid, at det kun var ansættelsestiden i det fortsættende selskab, som talte med, og at piloterne fra Maersk Air derfor skulle placeres i bunden af anciennitetslisten. Efter et møde med Per Volstrup Petersen blev begge foreninger sendt hjem med en frist på 14 dage til at komme med løsningsforslag. Per Volstrup Petersen nævnte, at i modsat fald ville flyveledelsen bestemme, hvordan listen skulle udformes. Da foreningerne ikke kunne blive enige, udarbejdede Per Volstrup Petersen den såkaldte Volstrup-liste, som forsøgte at tilgodese hensynet til begge foreningers medlemmer. Han mistede selv 7 års anciennitet på denne liste. MAP accepterede listen under protest, mens SAPA var helt afvisende over for listen. Det blev herefter aftalt, at man skulle

13 13 forsøge mediation mellem foreningerne. Man nåede herunder til en vis enighed, men enigheden viste sig ikke at holde i baglandet. Man gik herefter i MAP ud fra, at det var Volstrup-listen, som var gældende. Degraderingerne den 27. februar 2006 blev imidlertid foretaget som om, der var to separate lister. Der var et stort antal Sterling-luftkaptajner med kortere anciennitet end de seks Maersk-luftkaptajner, som blev degraderet, og ingen af disse seks ville være blevet degraderet, hvis man var gået frem efter Volstrup-listen. Man blev derfor rasende i MAP, også fordi det af SAPA-overenskomsten fremgår, at man placeres på anciennitetslisten efter ansættelsesdato. Jan Eli Reinert har forklaret bl.a., at han blev ansat i Maersk Air den 1. januar Han havde ved degraderingen 6 års anciennitet som kaptajn. Der var kaptajner med helt ned til 2 års anciennitet i Sterling Airlines, som ikke blev degraderet. På en anciennitetsliste regnet efter ansættelsesdato ville han have stået 48 pladser fra degradering. I Maersk Air var han nummer 4 eller 5 fra bunden af listen, og efter Volstrup-listen ville han have været nummer 27. Efter mediationsmødet den 21. december 2005, som ikke løste problemet, skete der ikke noget frem til informationsmødet den 20. februar 2006 i Billund. Niels Brix blev på mødet direkte forespurgt, om det var Volstrup-listen, der var gældende, hvilket han svarede ja til. Spørgsmålet blev gentaget 2 gange. Michael Hansen har forklaret bl.a., at han blev ansat i Maersk Air den 1. januar 1997, og at hans situation svarer til Jan Eli Reinerts. Han stod dog tre pladser under Jan Eli Reinert, da han er yngre i levealder. Han er ikke længere ansat i Sterling. Han fratrådte i august Han var med til mødet i Billund den 20. februar Da forhandlingerne omkring anciennitetslisterne var strandet, var der blandt mødedeltagerne en udbredt interesse i at få en afklaring omkring dette punkt. Niels Brix blev spurgt, om det herefter var Volstrup-listen, der var gældende, og det svarede Brix ja til. Han spurgte derpå selv Brix, om han kunne finde sin plads på denne liste, og Brix besvarede hans spørgsmål bekræftende.

14 14 Peter Stilling Thomsen har forklaret bl.a., at han blev ansat i Maersk Air i januar 1997, og at han ligeledes blev degraderet i februar På Volstrup-listen ville han have stået 41 pladser fra degradering. Der er 22 fungerende kaptajner, der har mellem 15 og 45 måneders kortere anciennitet, end han selv har. Degraderingen har for ham medført en lønnedgang på omkring kr. månedligt. Han har fløjet som styrmand siden den 1. november 2006, og han vil komme til at flyve med kaptajner, der har en kortere anciennitet end han selv. Almar Örn Hilmarsson har forklaret bl.a., at han er administrerende direktør (CEO) for Sterling Airlines A/S. Han var klar over situationen vedrørende anciennitetslisterne i september 2005, men Peter Schlütters af 18. september 2005 er et udtryk for Schlütters egen opfattelse. På informationsmødet i hangaren i sommeren 2005 opfordrede han til, at man undgik at trække løsningerne i langdrag. Fusionen blev annonceret i midten af september 2005, og aktiviteterne i Maersk Air blev løbende overført fra den 30. september Man holdt dog flight operations adskilt i 4-6 måneder. Mødet i Billund den 20. februar 2006 blev afholdt som en opfølgning på sammenlægningen. De havde været i Stockholm, Oslo og København for at fortælle om forretnings- og handelsstrategien. Mødet var for alle personalegrupper, men dog særligt for dem, der var ansat i Billund. Han husker ikke, at de diskuterede specifikke ansættelsesforhold eller anciennitetslistespørgsmål. Mødet foregik mest på engelsk. Nogen spørgsmål blev rettet til ham på engelsk andre blev oversat fra dansk. Han forstår dansk, men taler ikke sproget så godt. Claus Durck Hovej har forklaret bl.a., at han er HR direktør i Sterling Airlines. Han er tiltrådt den 1. december 2005, dvs. efter overtagelsen af Maersk Air, og han afløste i den forbindelse Peter Schlütter. Det er som udgangspunkt organisationerne selv, som bestemmer, hvorledes deres medlemmer skal placeres på anciennitetslisten. Flyselskabet har normalt ikke nogen interesse heri, hvis blot organi-

15 15 sationerne er enige. Personaleorganisationerne i Sterling var ved Sterlings overtagelse af Maersk Air af den opfattelse, at selv om det overtagne personale havde krav på at få overført anciennitet i relation til beregning af løn, opsigelsesvarsel mv., så gjaldt det ikke i forhold til anciennitetslisten, som de først kunne indplaceres på fra overtagelsesdagen. Personaleorganisationerne fra Maersk Air mente derimod, at det afgørende for indplaceringen måtte være date of hire. Problemstillingerne var de samme i relation til kanbinepersonalet. Man forsøgte sig også her først med mediation. Da dette viste sig at være forgæves, meldte han i januar 2006 ud med, at så måtte det være date of hire, som var afgørende. Dette førte til en meget voldsom reaktion fra Sterlingpersonalets side, og det endte med, at man nåede frem til en fælles anciennitetsliste, hvor sol og vind blev delt lige. SAPA havde varslet et sagsanlæg, hvis Sterling valgte kun at degradere SAPAs medlemmer. Man valgte derfor at stille piloterne, som om de var blevet degraderet i deres tidligere selskab. Man fordelte degraderingerne og afskedigelserne ligeligt. Dette var ikke et udtryk for millimeterdemokrati, da 2/3 af piloterne kom fra Maersk Air. Lars Helmø har forklaret bl.a., at han har været ansat i Maersk Air fra 1979 og frem til fusionen. Han er i dag formand for SAPA. Han har siddet i bestyrelsen i MAP i 8 år, heraf 5 år som formand frem til 2003, og han har været involveret i en del internationalt samarbejde. Date of hire er set på verdensplan et almindeligt anerkendt princip, og også SAPAs anciennitetsliste er i alt væsentligt baseret på dette princip. Sterling Airlines udvælgelse af de luftkaptajner fra MAP, som blev degraderet, er efter hans opfattelse uforenelig med overenskomstteksten. Der burde have været gået frem efter date of hire -princippet, hvilket ville have betydet, at de ikke var blevet degraderet. Jan Anker har forklaret bl.a., at han blev ansat i Maersk Air den 20. juni 1988, hvorfor han vil stå højt på anciennitetslisten, uanset hvilket princip man vælger. Han har modtaget Volstup-listen, da den blev udsendt i november Han var med på mødet i Billund den 20. februar Da der verserede rygter om, at degraderinger og fyringer var forestående, fandt han, at det burde afklares, hvilke principper man ville anvende. Han spurgte derfor Niels Brix, der svarede klart og tydeligt, at Volstrup-listen var gældende. Der blev spurgt på ny af en kollega, hvilket nærmest var at træde i det.

16 16 Peter Schlütter har forklaret bl.a., at han kom til Maersk Air som personalechef i Forinden havde han i 12 år arbejdet med luftfart i Dansk Industri. Han er nu forhandlingschef i SAS. Han forudså problemet med anciennitetslisterne inden fusionen, og han satte sig som følge heraf ind i SAPAs overenskomst. Denne anvendte samme bærende princip om date of hire, som MAPs overenskomst. Også opsigelsesreglerne var identiske. Hans af 18. september 2005 blev sendt for at gøre opmærksom på, at de individuelle rettigheder blev bevaret ved virksomhedsoverdragelsen, og at Sterling overtog MAP-overenskomsten pr. fusionsdagen. Virksomhedsoverdragelsesloven medfører, at ansættelsesdatoen bevares som individuel rettighed, hvorfor det var hans ræsonnement, at piloterne fra MAP medtog deres individuelle ansættelsesdato, når de skulle indplaceres på SAPAs anciennitetsliste. Der var opstået diskussion herom allerede inden fusionen, og han har hele tiden oplevet en modstand herimod fra SAPA. Der skete efter fusionen ikke i personaleafdelingen en opdeling af piloterne fra Maersk Air og Sterling Airlines. Flyselskaberne fløj dog i starten efter hvert sit flytekniske regelsæt, men bortset herfra var selskaberne fuldt fusioneret. Det er gammel vane, når han har angivet sig selv som værende personaledirektør i en af 18. september Han fortsatte ikke som personaledirektør i Sterling Airlines. Det var Niels Brix, der var personaledirektør efter overtagelsen. Det blev aldrig helt klart, hvad hans egen stilling var efter fusionen, og han fratrådte den 17. november Han og Per Volstrup Petersen havde fået til opgave at lægge pres på organisationerne for at finde en fælles løsning, som alle kunne leve med. Alternativet ville være utilfredsstillende for alle parter. MAP var ikke medlem af en hovedorganisation, men det var SEP, og formanden for denne organisation mente, at SEP havde juraen med sig. Han har ikke været med til at udarbejde Volstruplisten, og han har heller ikke diskuteret denne med Per Volstrup Petersen. Per Volstrup Petersen har forklaret bl.a., at han den 5. september 2005 blev udnævnt som flychef i Sterling Airlines. Han har tidligere været ansat i dette selskab i perioden fra 1966 til 2001.

17 17 Han har været involveret såvel i denne som i andre virksomhedsoverdragelser. Flyselskabet af 15. juli 2005 A/S, som Sterling Airlines overtog, købte Maersk Air, og der var to flyselskaber med to flytilladelser frem til april Piloterne fra Maersk Air skulle uddannes til nye instrumenter, og piloterne fra Sterling Airlines til nye flymetoder. Aktiviteterne blev successivt overdraget fra november 2005 og frem til marts-april Han vil ikke afvise, at nogle af piloterne kan have fløjet sammen med piloter fra det andet selskab allerede fra februar Han havde forudset, at det ville give problemer at skabe en fælles anciennitetsliste, og de havde en del møder herom. Målet var at finde en løsning, som flest mulige kunne være tilfredse med, og som udgjorde et kompromis mellem date of hire og anciennitet først fra overtagelsesdagen den 13. september De grupper, som kunne komme i klemme, var hhv. de nyansatte piloter mv. fra Sterling og de ældre styrmænd mv. fra Maersk Air. Da foreningerne ikke kunne nå til enighed, lavede han en liste, hvorefter princippet date of hire var gældende for ansættelser efter 1. januar 2003, mens man flettede forholdsmæssigt for perioden før. Han kan ikke huske de præcise kriterier. Listen blev indført omkring den 20. november MAP kunne tilslutte sig listen i princippet, hvilket SAPA ikke kunne. En person fra MAP foreslog mediation. Dette blev vedtaget, og listen blev herefter trukket tilbage, således at mediator kunne stå frit. Da mediationen ikke lykkedes, og da hans liste var trukket tilbage, var der herefter kun de oprindelige lister fra hver af foreningerne tilbage. Da der var to grupper og to overenskomster, var det herefter det mest logiske at fordele degraderingerne ligeligt på de to grupper. Parternes argumenter Klagerne har til støtte for påstand 1 og 3 gjort gældende, at der foreligger en virksomhedsoverdragelse, og at det herefter følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at Sterling Airlines kun har kunnet opsige MAP-overenskomsten mod at respektere de overtagne medarbejderes individuelle rettigheder i henhold til overenskomsten. Det er i den forbindelse et almindeligt princip, at ancienniteten går med over, hvor dette er afgørende for fastlæggelsen af de økonomiske rettigheder, der tilkommer arbejdstagerne, jf. herved EF-domstolens dom af 14. september 2000 i sag C-343/98. Da ancienniteten ifølge overenskomsten er af afgørende betydning for beskyttelsen mod opsigelse og degradering, kan erhververen ikke ensidigt bestemme, at visse år ikke skal tælle med. Såvel MAPoverenskomsten som SAPA-overenskomsten lægger ved anciennitetens beregning vægt på ansættelsestiden hos arbejdsgiveren, og Sterling Airlines kan derfor ikke påberåbe sig, at det ikke har været muligt at samkøre anciennitetslisterne, fordi de byggede på forskellige principper. Der er hel-

18 18 ler ikke tale om forpligtelser, som efter deres art ikke kan overdrages til eller opretholdes af erhververen. Det var derfor i strid med virksomhedsoverdragelseslovens og direktivets præceptive regler, at Sterling Airlines valgte de luftkaptajner, der skulle degraderes, ud fra rimelighedsbetragtninger og ikke ud fra et anciennitetsprincip baseret på date of hire. Fremgangsmåden var derudover også i strid med SAPA-overenskomsten. Den opfattelse, som er blevet gjort gældende af SEP/SAPA, er således ikke holdbar og vil da også være meget uhensigtsmæssig, såfremt den skulle blive lagt til grund ved kommende fusioner mellem flyselskaber, da overtagne piloter selv med meget lang anciennitet i så fald er særligt udsatte for at risikere fyring. Den hos Maersk Air optjente anciennitet skal også respekteres i henhold til funktionærlovens 2, stk. 8, hvilket ligeledes understøtter, at anciennitetslister i fusionerede selskaber må anvende ancienniteten overført fra de fusionerede selskaber som grundlag for placeringen på en anciennitetsliste. Der er derfor ikke i en virksomhedsoverdragelsessituation grundlag for at foretage personalemæssige dispositioner, som der aftalemæssigt er en pligt til at regulere efter ansættelsesdatoen, ud fra andre kriterier end ansættelsesdatoen i de fusionerede selskaber. Man kan ikke i stedet som Sterling Airlines har gjort anvende separate anciennitetslister hidrørende fra de fusionerede selskaber, da det vil betyde, at hele balancen i anciennitetsrettighederne forskydes. Sterling Airlines kan heller ikke påberåbe sig, at man foretog degraderingerne i to forskellige selskaber, da virksomhederne var slået sammen, da degraderingerne fandt sted. Klagerne har bestridt, at en beregning af deres placering på anciennitetslisten efter virksomhedsoverdragelsen ud fra date of hire -princippet skulle stille dem bedre, end hvis de fortsat havde været ansat i det overdragne selskab, og har i øvrigt gjort gældende, at situationerne ikke kan sammenlignes. Klagerne har til støtte for påstand 1 og 3 subsidiært påberåbt sig, at Sterling Airlines under alle omstændigheder må være bundet af Volstrup-listen, som flyselskabet selv ensidigt har udarbejdet og udsendt med tilkendegivelse om, at den ville finde anvendelse, indtil MAP og SAPA nåede til enig-

19 19 hed. Tilbagekaldelsen af listen forud for mediationsmødet må anses for betinget af, at enighed blev opnået, hvilket ikke skete. At Volstrup-listen var gældende, blev bekræftet af personalechef Niels Brix på mødet i Billund den 20. februar Ingen af klagerne ville være blevet degraderet, såfremt Sterling Airlines var gået frem efter Volstrup-listen, og da klagerne havde en berettiget forventning om, at de i hvert fald ikke ville blive stillet ringere end efter denne liste, er degraderingerne af 27. februar 2006 også af denne grund uberettigede. Klagerne har vedrørende påstand 2 gjort gældende, at det fremgår af ansættelsesbevislovens 2, stk. 1, at alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet skal fremgå af en skriftlig meddelelse. Det er i strid hermed og med det bagvedliggende direktiv at klagerne ikke har fået en klar underretning om deres placering på anciennitetslisten, da denne placering var bestemmende for væsentlige individuelle rettigheder. Da klagerne således har modtaget mangelfuld underretning om deres ansættelsesvilkår i relation til anciennitetsplaceringen, er de berettiget til en godtgørelse, som passende kan fastsættes til kr., jf. herved U H. Indklagede har bestridt, at klagerne har haft krav på at indgå på Sterling-piloternes anciennitetsliste med virkning fra date of hire. Klagernes krav herom kan ikke støttes på virksomhedsoverdragelsesloven, og de er heller ikke med bindende virkning for Sterling Airlines blev lovet noget sådant. Det fremgik af brevene af 23. september 2005 til klagerne vedrørende deres ændrede ansættelsesvilkår, at de indtil 1. juni 2006 var undergivet de løn- og ansættelsesforhold bortset fra visse udtrykkeligt nævnte som fremgik af MAP-overenskomsten. De kunne derfor ikke være i tvivl om, at det indtil 1. juni 2006 var MAP-listen, som var bestemmende for deres anciennitetsmæssige placering. Uanset virksomhedsoverdragelsen i september 2005 fortsatte flydriften indtil 1. april 2006 i to separate flyselskaber og med to separate fagforeninger. Dette var således situationen, da degraderingerne fandt sted. Degraderingerne skyldtes alene arbejdsmangel, og der blev på samme tidspunkt foretaget en del afskedigelser. Sterling Airlines havde forinden gjort alt, hvad der stod i flyselskabets magt for at opnå enighed mellem fagforeningerne, som havde rådigheden over anciennitetslisterne. Volstrup-listen var blevet udarbejdet i et forsøg på at opnå et kompromis, og den blev, da det trak op til mediation, trukket tilbage igen, for at det kunne stå helt åbent, hvad der kunne aftales. Da mediationen ikke lykkedes, havde man derfor kun de oprindelige lister at falde tilbage på. Det har formodningen imod sig, at Hans Brix på mødet i Billund skulle have udtalt, at Volstrup-listen var gældende, da han selv skriftligt havde meddelt, at listen var trukket tilbage, men selv om han skulle have udtalt, at den var gældende, så var det alene de overordnede principper, som blev drøftet

20 20 på mødet, og hans udtalelser kan derfor ikke opfattes som et bindende tilsagn om, at denne liste ville blive lagt til grund for de degraderinger, som var forestående. Hvis flyselskabet havde valgt at gå frem efter Volstrup-listen, ville det have betydet, at Sterling-piloterne var blevet stillet ringere, og selskabet kunne så risikere at få et sagsanlæg herfra. Man valgte i stedet at falde tilbage på de oprindelige to lister og fordele degraderingerne ligeligt mellem de to foreninger, hvilket var til fordel for Maersk-piloterne, som derved procentvis blev ramt mindre hårdt end Sterling-piloterne. Det bestrides, at den valgte løsning skulle være i strid med direktivet om varetagelse af lønmodtagernes rettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, jf. herved også præmis 50 i EF-domstolens dom af 14. december 2000 i sag C-343/98, hvori Domstolen bl.a. udtaler, at den anciennitet, som en overført arbejdstager har erhvervet hos sin tidligere arbejdsgiver, ikke i sig selv er en ret, som kan gøres gældende over for hans nye arbejdsgiver. Sterling Airlines har ikke krænket klagernes individuelle rettigheder i forbindelse med stillingsændringen fra kaptajn til styrmand, da der er taget behørigt hensyn til klagernes anciennitet i henhold til MAP-listen. Klagerne har endvidere ikke efter virksomhedsoverdragelsesloven krav på at blive stillet bedre i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, end hvis de havde fortsat deres ansættelse i Maersk Air, og ved en fortsættelse i dette selskab havde de også måttet imødese, at der ville ske indskrænkninger. Indklagede har videre anført, at ansættelseskontrakterne opfylder ansættelsesbevislovens krav. Ansættelseskontrakterne er korrekte og fyldestgørende, og klager har ikke påvist mangler ved disse. Der er derfor ikke grundlag for at tilkende klagerne en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Det fremgår af oplysningerne i sagen og ses heller ikke at være bestridt af klagerne at der efter gennemførelsen af fusionen mellem Sterling Airlines og Maersk Air ikke var behov for det samme antal luftkaptajner som tidligere, og at det derfor var sagligt begrundet i den fortsættende virksomheds forhold, at antallet af luftkaptajner skulle nedbringes. Hvorledes en personalereduktion, som er nødvendiggjort af en virksomhedsoverdragelse, skal fordeles mellem det overtagne og det fortsættende selskab, er ikke i sig selv reguleret af virksomheds-

21 21 overdragelsesloven, jf. herved denne lovs 3, hvorefter en virksomhedsoverdragelse ikke afskærer arbejdsgiveren fra at foretage beskæftigelsesmæssige ændringer, såfremt det godtgøres, at der foreligger økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, som nødvendiggør sådanne ændringer. Det kan endvidere ikke antages, at der med bestemmelserne om anciennitet og senioritet i de respektive overenskomster for henholdsvis MAP og SEP/SAPA, er taget stilling til, hvorledes en reduktion af antallet af piloter eller af luftkaptajner, som er nødvendiggjort af en virksomhedsoverdragelse, skal fordeles mellem pilotgrupperne fra henholdsvis det overtagne og det fortsættende flyselskab. Sterling Airlines valgte ved de degraderinger, som var nødvendiggjort af virksomhedssammenlægningen, at fordele disse ligeligt mellem piloterne fra henholdsvis Maersk Air og Sterling Airlines og at anvende de respektive overenskomsters anciennitetsprincip på hver af pilotgrupperne. Dette var i god overensstemmelse med, at Maersk-piloternes individuelle rettigheder på tidspunktet for varslingen af degraderingerne fortsat var reguleret af MAP-overenskomsten. Disse blev således først afløst af SEP/SAPA-overenskomsten pr. 1. juni De foretagne degraderinger af klagerne kan på den anførte baggrund hverken antages at være i strid med virksomhedsoverdragelsesloven eller med Sterling Airlines overenskomstmæssige forpligtelser. Den anciennitetsliste, som var udarbejdet af Vorstrup Petersen på Sterling Airlines vegne, blev trukket tilbage igen ved personalechef Niels Brixs brev af 15. december 2005, som blev sendt til begge pilotforeninger. Baggrunden herfor var, at foreningerne skulle have mulighed for at stå helt frit ved den forestående mediation, hvor hensigten var, at foreningerne i fællesskab skulle nå til enighed om udarbejdelse af en ny liste. Vorstrup-listen må derfor anses for endeligt tilbagekaldt ved brevet af 15. december 2005 og kan herefter ikke antages at være gældende på ny, blot fordi mediationen ikke lykkedes. Det er efter de afgivne forklaringer sandsynliggjort, at personalechef Niels Brix på mødet i Billund den 20. februar 2006 er fremkommet med udtalelser om, at Vorstruplisten kunne forventes lagt til

22 22 grund som grundlag for den fremtidige fælles anciennitetsliste. Det er dog ikke godtgjort, at Niels Brix har udtalt sig om andet end, hvad der kunne forventes at være selskabets kommende overordnede strategi, og det er derfor ikke godtgjort, at udtalelserne har haft en sådan karakter, at udtalelserne afskar flyselskabet fra at fordele de degraderinger, som var en følge af den ved sammenlægningen nødvendiggjorte reduktion af luftkaptajner, på hver af de berørte pilotgrupper ud fra en samlet vurdering af, hvorledes man bedst sammensatte gruppen af luftkaptajner i det sammenlagte selskab. Sterling Airlines frifindes som følge af det anførte for påstandene 1 og 3. Der er endvidere ikke grundlag for at antage, at Sterling Airlines ikke skulle have underrettet klagerne behørigt om deres ansættelses- og overenskomstmæssige vilkår efter virksomhedsoverdragelsen, og Sterling Airlines frifindes derfor også for påstand 2. Thi kendes for ret: Indklagede, Sterling Airlines A/S, frifindes. Klager betaler inden 14 dage kr. i sagsomkostninger til Arbejdsretten. Lene Pagter Kristensen

23 23

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. december 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. december 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. december 2006 Sag nr. A2006.285: Maersk Air Pilotforening for Jan Eli Reinert, Frank Scheller Petersen, Michael Hansen, Peter Stilling Thomsen, John Schneider og Mads

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Disciplinærsag. Dansk Pilotforening for A. mod SAS

Protokollat med tilkendegivelse i Disciplinærsag. Dansk Pilotforening for A. mod SAS Protokollat med tilkendegivelse i Disciplinærsag (FV2013.0010) Dansk Pilotforening for A (advokat Noaman Azzouzi) mod SAS (advokat Christian K. Clasen) - 2 1. Indledning A blev i 1989 ansat som pilot i

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere