FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP 4PTEIX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX"

Transkript

1 FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP 4PTEIX

2

3 Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de BpråE paa Str%kningen fra Eofotoddea til. Qtlldvlg. Pisket var da afslnttet, og cle i cle vestligste Vz~jeiiliggende fa& Baade gjorde sig f~rdige til Hjemreise. 12afi-srindet blev der heller ikke Ivi~iter noget atoma Fiske. gidsigterne dertil var oftere ret ioverrde, iri~orfor a,dskillige Baade og Farkoier - Is%r i de forste Dago ai" Mads -- siamledes der, men, fori~de~l Opsyaet kuncle blive etableret, var Pisket forbi og Piukeri~r, kafiyttecle. Opsynspersonalet bestod som s~drraniig 9 Opsynsbetjente, 1 Underolisylisbetjent, 2 $tyrmwiid, I Fori~l~nd, 22 Matroser og L Assistent ved Kontoret, hvorilos der. i lwled~iilig af.pai~tznkt Opsyin 1 Rafisulldet yderiigere forhyredes "tatroser, hvis Tjeneete imidlertid ogsaa, paakrmedes i Stamsniid og Bstnzsfioiden. D~ksbaa(le11 epetrellen» ined 2 Mand blev ivlater alivendt ti1 Opsy~l, f~rst i Stene, senere I Breti-esiiza og Ost?i~sfjorden, I~vor det i Begyndelsen af Marts blev ri~dveuciigt ogsaa at stationere Opsyilss1.rsiteri &Iaaserr ined Opsyn~betjent og 2 Mand. Da der deil 24de 1Uarts i Stamsnncl forefafaldt endel UroIighedev, blev <ipetreilen» snarest afsendt derhen LI1 Assisi-ance for Opsyiisbetjentea. Den gjennemsrui;ll-e "ejeilestetiil var Lvii~iter for Opsy~~sbetje~ltei~e "3 Dage og for Mandskaberne 1130 Dage. Personalets Bordeliog vil sees af Tab* 1,

4

5 Deil til Opsyiiet giviie Bevilgning blev ikke overskredeil, men iiaar det soin ivinter iudtrzffer, at Opsyii stærkt paakræves samtidig orrer hele Opsynsdistrilitet rirrcler saagodtsom cleil hele Opsynstid, og mai1 derhos tvinges til at træffe Fo~bereclelser til -ja tildels at f~re - Opsyir i Baftsniidet iiden at krinile hæve den dertil bevilgede Suin, viser den or(1inæi.e Be~~ilgniag sig at vzue vel liden. Lndski.;etikniiiger maa. foretages og Krav pa forst'erket Opsyli maa afvises selv der, hvor det valislieligen kan ske. Dertil koninler, at Opsynssk~iterne bliver gumle og tiltrnnger Reparationer paa Skrog saliit starre Vedligeliolileso~nkosti~iiiger paa IQrt~iiliizgsgods og laventariuiii, hvilket ikke miildst ei. Silf~ldet nzed Skoiten Naaseii, der ndeii Leieafgift skal vwe sai~leites nclstyret, at deil i paakommeilde TilfæIde Bail afgives til Benyttelse for Opsy~rschef og Doiiiriier ved Sildefislierieriie i Nordland. Antallet af Doiilniernes Elorretninger, der synes at være i stadigt Siltageilde i de seilere Bar, krmer ogsaa fomgede Udgifter til f Es. Afslcrirniiigsitrbeicler, og Polgen bliver, at Naiiilslcabsl~jælpen for Opsyiisbetjeiiteiie niau iildskfixiinkes til det ininclst iiinlige. Lndtzgteri af Qjeigede Reilslcaber er ligesom ifjor iiiitbetalt i Lofotfiskernes Selvhjælpskasse. Telegraminer om Fisliet og on1 Veirforlioldeiie blev a Opsyilet seiidt til de sarilnie Steder og c;mt~nent i sallime CJclsti~,ielining som ilæri11e.t foregaaeiiile Aar

6 Antallet af verttagne og idtrmte &der var iviizter meget stort, Tab. 11. Forseelseriles Art.,4ntal Bøder, vedtagne eller idømte aarlig. -pw-*- IIirlkter.....,. Ialt Procentiiis af Piskeraatalled..... fiieraf var Edgende for. Pornærislelse mod Opsynsmat-ros. 6j 3 Forstyrrelse a den alm Roliglti\& g 6 Ovedrwdeihe ai Hairaeforski*ifteri~e 5 7 Ilrevet Piske udeil Baalilliake.. 8 :i Fortidlig Udroeii eller. forifidig 8xtnilzg jo FJlovlig Rztnlrig paa delt Ra.r Utidladl- at mzrke Dublet. $j j Beskadigelse af A~idenmaiids Redskalier.. ~..,.., ai4 Oversntiiiiig trocls Advarsel Utilbmrtig ICapning.. $16 a Overstane11 paa Helligdag S~tni~ig ai Kot i nlovljg Sid li) iiiouligt Brcel~devlnssaig. * eller Vk~viltg Salg af andre Varer.... Loti af I (Beruset i Kirke) ~ Lov af V/, 1860 (Drah al Edderfugl) ' ~ Overtrzdeise af Simdhedsforskl*ifteri~e.. af LOTT af 14/, 51 om Lotterispil -- af Lov a 89 (K~~aI~salveri) P Ved.tagiie Escler. ved privat PorXig... Andre private Bager, forte til Protokols o Del; vil af ovelastaaeilde Stt1~. Tk sees, :%t O~ertra~clols~~ ai X~oiOlioreni-; g ors'ryrrelse af clan almllideiige Rotigiled --- og ai' detls $j 10 - for"cdlåg Udrorniag eller forsilctig Sztiiing - vzseiitlig bidrog

7

8 Moskenæs He~edskasse Kr. 24,oo. Desurten er der illitbetalt Er.,S,ao, som vedtagen Bod til Justervæsenets Kasse. Det vil bemærkes, at Baderne til Kommirneliasserlie iviliter beldl sig til ei1 ganske betragkelig Srrm, hvilket ilærinest hiclrsrte fra, at Op syiiet faiidt sig bef~iet til ved hoie Bsdrr om muligt at Iiiridre det ulovlige Salg af berusende Drikke, et Porsog, som selvfdgelig vil blive fortsat ogsaa trncler koinmeiide Fiske. Foradeli de ilidbetalte Boder Ireilstaar der endnu tiafgjort ailskillige saadanne til ret sto~e Belob, der ved Doiiinie er Vedkomnieiide tilkjeiidte, men sein det eiidlin ikke er lykliedes at faa bragt til eililelig Afgjarelse. d. Extl-aordiuimre Dommere. Overretssagf~rev O. Heyerdalrl fungerede agsaa iviliter som Uo~itiiie~ linder hele Opsyilstideii og Cand. jur. Ei Kastruit soin Hj;ell,eclo~~~nier fra 8de Marts til 27de April. Aiitallet og Arten af Domine~~iie,i Forretilinger vil seeh ai Tab LI1 Af denne frenig~ar, at Antallet ai (le at' Domn~erize behaadlecle Retssager ivintei* var ineget stort, og da cle inaiige retslige Afhorelser lirider Efterforskriiiig. ligesoiii Politisageis aiigaaeilde ulovligt Brændevinssalg, som Regel kræver vidtloftig Behaiidlilig, var deres Tid - s~rlig fra 13egyiidelseii ai' Marts - sterkt ol~tagelz,

9 Tab. LIT. Sager beliantlie(3e nf Dorilmerne. l) 2 Dommere. 7 I'sa Politiet. 1 Dr.;tbssag. 9 1 Doiiiii~er.

10 I. Opsyilsdistriktet var clw ogsaa iviilter atisat 7 Fislieiilsger, hvis Navile og tildelte Distrikter finites anforte i Tab. I. UderifOr Opsynsdistrilitet var som Fi~keri!%~e i Være og Rost arisat Cand. ined. A. Skjoiisii>erg, i Borge og Gimso Gand, ined. Chr. Qrotlz, i R0 og Malnzs Caild. ined. Rirssiilg, i DBsnzs Caild. ined. N. Cliristofferueli og i Dverberg Cand. med. E. Schjelderiip. Eftersi-aaende Tabeller, der iigesoin de foregaaende Bar ved velvillig Iniodekon~meiz af Medicirialdirektsi.eiz er ndarbeidefte efter deli Sygestatistik, som de respektive Lxger liar. iriclselidt til Oljsyilscliefen, vil give nærillere Oplysliinger oil1 Xygdniiisforholdeiie sxai~el indeil Opsyi~sdistriktet som paa Vzro og Rost saiitt i Borge, Gii11s0, Dverberg og Mlisilzs. Tabrl IT7 viser, at der ogssa iviizter blev behailitlet et stort Antal Ryge, inen S11iicllled~tilsta11de11 inaatte (log ildie desto miiidre gjellneiligaaeacie siges at vnre god. tl~l de Beste Tilfzlde var formeiltlig af ~ni~ii?l~e failiq Ge~knifemihed. liiiflrrenza meldte sig dog inec? ikke sa gailslie faa Tilf:elde, der sol11 Regel imidlertid forlnb ircleii farlige Efter sygdornme. Deii gode Bni~tlliedstilstancl iiiaa forli~eiltlig v~we~itlig tilskrives det, jm~ie Froitreir ined hyppige Briefalcl, eftei'trt Mzerrgdeil a ii'iskerrie var fiemkoarie og Hoveclficliet begj7ildt. samt den Oi~lst~ndiglted, at der alligevel ikke blev IPIai~gel paa. godt Driltkei-and.,Jeq skal ikke illitlade inig pa;& at ailstille U1rclers0gelsrr 0111 Grnriden til, at iler stadig bliver et saa stort Aiital af beiiarinede Syge tiilitei-!~o.ti,tfisket, mei) jeg ei' tilhnielig til at tio, ai- dersom ilei. Ittiride bibrii~grs Piiket,ne nogen iii~nds!;ab i Ri~ildhetisl~re og om f Es. Behandliilgei~ af alinindslige Fot iijol~lit~ssyg~lomine , vilile Lzgeils Bistarid ikke satt oite l>aalialdes 1i:jfrr niil ~~'ornieiiiilg viitle dtjt ~~32r.t: si~rdeies lieldigi, oisi (lei. untier iicifotfjsiicriet l1aa Lailcltiygedage af l'isheiilzgerize knrzde blive ;ifhoitlt i~'oi*i~ilii~q om Rlititllrc(I4;r?lr nq 0111 (1(11i fei-ste Bjwll> ved g)lndselige Ut~yltlrestilficlile m In f3uailaiiiie poprrl;vre li'oredrag.:7iltlo vistiiok optage ll0gdif Siti for ii'isj~eiii&geriit?, lileil eir Irrlir Sir:ie dertil vilde nok filide\, og,jeg trivler ikke paa, Fislierne iiieti 'b';tbi~emligiirti vilcle l)aalisre t1t:ril Ai Bedehrrse~le i tie Iorslcjellige Vcti i Silfalde viitte ))live stiilet til Uispositioil. imr vistriok Itanregiles, og Flylten af disse Foredrag viide aoli silart spores, ikke aleile ~mdei. Lohtfisket, iiieii ogsan i Fiskeriies Hjem. Tab. 1V arigiver ilillallet ai cle i Irve1.t Djsl,riltt, k)eliaiicilede Syge.

11

12 Tab. ZV rt viser De)cidsaarsageriie og Ile Dodes omtreiltlige Alder. Tab. IV a. Opgivne Dsdsaarsager under Lofotfisket 1895., I (Indenfor Opsynsdistriktet). li ' - l - - ) I/-- - / - -! - 1 I i - I -! _ - l i I - l , k / I! 2 ; 3 Diptitherit. Gigtfe1)or. Nervefeber. Hjernebetadelse. Uyld i Strubehovedet. Liingebetrendelse. Rristning nf Indvolde. Tsring. Maves:tar. Uopgivet Bcid.;anrh;~g. %ah. [V It aiigiver Alitallet af U~de og disses Hjemstavn Tah. IV h. Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1895 dede Fiskere. (lild(iiisor O~~synstlIstriktet), Nordre Troiidlzjeiiis Amt - L 1. Yttcr~ei~ 1. Nordlailds Biiii, 13. Bejeren l, Vefseii 2, Kroiilio 2, Steigen 1, Tysiles l, Ofoten l, Vaagali 1, L~rliiigeii 1, uopgivet 3. Troinso Amt = 1. i<al-lsf3 l. (Ucloiifor Opsyiisclistriktet). Nortllai~tls Anit ;= 5. Giins~ 1, Borge I, BQ 3,

13 Tabel 67 viser, hvorrnange Proteilt af tiet hele Antal Lofotcogeii(le, der i de sidste 10 Aar er k)ehxiitilerie nf I~zgei-tie, livoritlailge af di~!i~ der Iiar vzret, iildlagt, paa Sygeltnseile s;tii~t Ailtal let, af D~tle. Tab. V.

14 l i l l l " l l l l l! l l l CD- & 1 e- 1 eo~m~~øl~w~ 1 1 l f I i I"'""'"""

15

16 I l l l l l l M l l l l l l l / /*+m* al-m- l*

17 p I l! / l /! / l I I l l l -- l l i l I I l 1 l l I - ~ l ~ l l - - p I I L - I~ aln : I I I I I I I I ~ I I ~ I ~ I I ~ I I ~ I I p- -- i-:.t

18 Hlrorledes Forlioldet har stillei; sig med Hensyn t,it de veneriske Sygcio~lrile i ile sidste 10 At~r vil sees a'f Tab. VIP b. Tab. VI1 b. Det fienigaar af o['abellei;, ai Anlailei af re~ierislte?'ilf~lde er i htæi'l~t, Siltageade i (le sidite, Aar. og jeg foritlener, at dette staar i nok saa, lar Forbindelse med tie11 iidsir;rkte Restaaratioiisvirkio~~iiiecI og ilet iiiorilige Br~rtdrvlrissalg Urider liestrzbelse~ne for veil efkklive Tiorheste~niilelser at hi~iiire (lei sicls?~i~vir"r Ilor deis formentlig ogscza tr:~ffes virl;soli?llre Foriioldsregiei ~nod Uill)r.rilrlsen nf ;le ve~ieriske 49ygclomniv ;ti IIensj~n til Fyaren vet1 disse ni1tjrr (le stome Fiskeriei*, lii~o~. eli hel Liel iierfar-en Ungdoril adtid Ulclfinder sig

19 -- 1.3:) -- Tabel TISI c iniiei~olcxei. Oygave over rie af' de ndenfor Opsynsdistriktet ansatte Pisliterilager beiiaiitilecle ikke e~iiileri~iske 8ygdoi:lme. Tab VI1 c. irhke epidemiske Sy-gdornme under Lofatfisket (Udeiifor Opsyasciistri!rtet). -wm Fordeililg paa. Plsliel.iilistrikter~ze. - Kronisk Cnsirit, ICnrdialgi.. Andre Sygclomrne i Usinreiene. Fnat og årilitsoril~rre liudsyg- dommo Gonorrboe, EpidicIymit Baar (Vulaera) Uleesn Forbrccildiilg Foiikysiiing

20 .Den ex"claorc1inc~re geistlige Retjening blev iviilter uilfort ;tf Stifis- Iiapeilatl Hail.: W. isop Slnitlr med Station i Svolvær, xf Stifislcapella~i R. Chrisiie i Heiiningsv~r og af Siif%liapel!an P. Ryniling i Sieile. 8idsti1ævtite Iiavcie, forilideil hali afieislre derhen? i den sidste Hala7del ai Jani:ar Pdaa~ied Station i B.tl~~sf'j~rcleiz, hvor der imidle~tid cli~ngi~ng var ka Fiskere, men de af liam nfholdtr Qaclstienecter var godt besogte af de O~~~kri~igboende. Af de til mig tiibsenclte Bereti,Lilger Izids~ttes fdgende: S"ciftskapel1an Smitli forrettetle soiii Fiskel,przst i og Slrraaven fra Iste Febrnar til 1Sile April. holdtes Gr~dutjenesie 1 Qnng og i Skrai%ven 2 Gange. Fortiden S~ndags. gudstjenesterile overles Virksomheden I Svolvzzr nzed Bibellzsaiiig afvexlelide i de 2 Porsai~~llliligshuse. Det gode Veir og tildels gode E'iske bidrog ti! at inclskr~rike Bibell~sriiageraes Biital og - soiii Stifiskapellaiien ndtaler - mx~ligt'i~i", ogsita til, at Sognirlgen til Qrids Ords Borelse ikke altid stod paa HQide med, hvad der havd.e været Tilfzeidet ined hans tidligere Virksomhed aoiii Fiskerprest i Vestlofoteil. Piskerbibliotheket i Svolvær, der bestyredes a Stiftskapellanen, Iiavde 62 Laantagere riied 166 Udlaan. h Svolvzr blev der holdt Fiskerskole af Kirkesanger i Vaageil, P. Hammer. Ialt var den besogt af henved 60 Elever, hvol.af omtrent alle var voksne. Sogningen "6ii Skoleri \;ar ~iolrsaa jevn i Februar, meil clet rige Fiske og gode Yeir, som indtraf med Marts Maarieds Begyildelse medfbrte, at Skolesogilingen raed et oplrsrte. Der blev hovedsagelig r;il(lervist i Regning og Moderstilaal. Szerlig blev der lagt Vægt paa at give Eleveri~e Veiledning i Tldfærdigelse ay forskjellige Slags Doiiuiiieiiter og Forretrzingsskriveiser. 2 Gange orn Ugeii blev der holdt historislre Foredrag. I Kabelvaag blev der liolcit ligilende Skole af Lzerer I. Skinielid. E'oruderi af Sognepresteli i Vaageil blev der i Kabelvaag ligesom i Svolvær og Sliraaveii oftere holdt guclstjenstlige Sailimeilkoinster I de dervce~eiide Bedehirse af tilreisende E~~iisszerer. L Icabelvaag var der ogsiia ofte Opbyggeiser. i deil af den frie AZissio~isforenilig opforte Bygning. Ssgiliilgeri til Vaagens Kirke samt til Eedehusei~e var stor og Iigesaa til den frie Missionsforeis Moder, Pislrerlijeinmet I Kabelvaag blev ogsaa nieget sogt af Piskerile. Opsynsbetjeirtc~i ucltaler i siil hiidberetning, at dette Ejein, s~rlig paa et Sted som Kabelvaag, er til særdeles stort Gavri for deii~. Ogsa,a ivinter holdt Emissær Eidissen fra Tromso Bibellæsilinger hver Saildag, saavel Fori~liddag som Efteriniddag, dels i Bedehuset, dels dels paa ICalle. Paa Landliggedage blev saadanile ogsaa afholdt, og S~giiiiigea var altid stor.

21 B Nogen Fiskerskole blev der iti?i-c. holdt i disse Vær, hvortil Grtliiden nolr siral vzre rletl, at passeiide Lokale ilclie skal kniliie oprlrives* Stifisliapeilan Girristie ankorn til Eennirigsa ær deli f de Eehrrrnr, bror ei? liel De1 Fiskere ila allerede var samlet. C iiclstjeiicii e l~oltltes Iiver Sondag Fori~liildag i Icapellet iile(l Unclt~~gelse af 17ile Fehrrrar, da Stiftskapellaileil forrettede i Gilziso Ribe!lasniiigen iloldtes Soiidq, Efteriliid-lag i F'orsail~li~igshiiset 13aa Ee!lt~~rcls~eii eller paa Lnir(lliggedriga i Ugens Lob Scrgniilgeii til Kirker og Porsailllingsliris var meqet god Pna Sygehrrset holiltes Atld,igt efter G;~d,tjeiiesteil i Ifirlien Smidag E'oiami(Jiclitg og cllt3ri\, na;r dertil rnr Aniecinin? Ligesom iijor lialdt Lærer Je~lseil f1.a Borge SIcole for de 8kolep;igtige om Formiddagt~n og for Vo!isiie flerii1iddngeli Xkalerr for Borileile var i Griilg fra 29de Jailriar til 31te 3Xcirtr 111ed Iiilder~i~iling i ile alii~iiicleliqe Skolrf<ig Ele~~niitallot var fr& O li1 22, aliiiiriileliqvis 10 Skoleri for de Tiolcsne boldtes 16 Dage i Pebriiar iiied Un<3errisiiiiig i Noisli skriftlig, og i Regiiii~g Der alalinilel jg vis r 5 1i:ies-er. Bihliotliekrt (ler liavde fnaet adc!tillig Forogelse, bri?ylteiies nnrirl* Fisket af 137 Laaiitagere 11te(1 liiadiiimeri 570 Udlann Af Lrerer Jetirrri blev der oftere 1~oldt 13ibvll,~srii:iger, specielt S~iidag Eiterniiddag paa 8arr~eil. Eiidel tilreiseiicle Præflikairter kolit. ogsaa til Vceret, dels krin fo~' ;\t tale Guds Orti, dels ogsaa for gt foretage Iildsamliiig ti1 sæi*slii!te Dienied - I<irtaliiissiol?en, Borrielrjemii~et i i3roii~ o, s v. - Af Disseiit-rr hascle Prelsesaiilieeil inar fmt Stntioii i V~rri, og Moderne sar fo~~rneiltlig sorl1 oftest godt bex~gie Ogsan I X;iolr:~r og liabelmag afholdies der of1cr.e Blfoder af Frelsesarmeen St-iftslinl~ellaneir afblnttede slir Virlrsoiilhccl den liide Blxii. Deil geistlige Tjeneste i Steile, Staii~sni~d og 1Jre overto? Stifisliapeliail Ryi11iii:g (lei1 2deli Zr'ebrriar i o ~ fortsntte den til og merl 2den Paaslieda=, den fnde April Hver 8~ildtig ]?lev der i (lette l'iclsrnln aflioldl I-laiaiessegiidstjeilesle 1 Stelle Ii'npelitirke, 111-or tier pna 2 liaridliggedage ogsaa bles zflioldt Fnstegtitlstjeileste. T Reilellrisei~e i S1;iili suiiil og IJre blev der afveii4eiide hverallden Solldag!ioldt dfteiisnngbtjeilestc. saiiit 33ibcllzsrii?1gw pa% Lailciliggeclage i D2eil. In1 t bler del Iioiiit 33 giidslj~ii<tiige L1orati:nlingei~ Sogningen kan i i'\lmit~cielig'rleilleliglie(l belegiles soili god, flere Gaiige var Tiokaierile overfyliile 7"isicerbiblioilreket i Ste!ic liavde 87 Laaritageise rried 281 1Jdlaail -- i Btnmsnnd B :> i Urbe B 75» Anlediaillg af, at Fi~k~rike i Stniils~~ildeii 24de 3iniis stolbnie4e de nlo~?ige I;rlsnlgsstcd~r og 33rzi)~leoin - Irvorc~C flelse- deiliden ogbaa mi.itziilites for ri,ztlrlig Siaftk - og ndelagifil de forefuildi-ie DI ikke varer, bemwl+kel StiLtsl;,ipeliatit.;~, ~t cleli ilrrvct.reiidc Lovgivning ri.stiloli

22 jfclet magter afll~r-ilme det, ulovlige TTrlsalgsvreisen crg %t det mr i Falelsetr heraf, ;tt deli hos Fiskeine rwr~ncle stwrke Opinion skabte sig Udtryk i [len lovstridige og beklagelige Form. Fiskerskolen i Statrisrrticl blev i-iiinter. lialilt af L:~rer K. R. C;jc!le af Alstahong tra, Iste Pebrt~nr til I5tle April. E(i.11 overtog ogsaa Bestyrelse~~ af Ir'islierbib!iotiieket og forte!l'ilsyn :ned l~~se-\-wr3elset. Fiskersitolen haalde goil P~lgiiiiig i (len forste Tid, men efter stwrie i Kegg11cie1si.11 ;d Maists kom demi senere IF;Be i rig!:tig Gjionge. Deri_ sogtec ialt a,f 25 rrirollfirr~ierede og R3 Loafir'inrr*ede Elever. l!iidervisningstiden Trar fra 8 i/:! Lormidtlt+g 'ril 1 l/, Eftern~idclag og hn C, til 8'12 Aften. 821 Formicldagen aiilagties IJlidervisillnge-i nzrmesi foi* Ulionfirmerede, men (ler. va,r Adgang ogsaa for Voksne tit at deltage. hfteiiskoleii anlagdes rrileiiiklceiliie kr rioksile. Undervi:jrii~~gsiR:S var Norsk, Regning og flersteinmlg Sang. Gjennemsnitligt Batal Skoles~gende var 12 nkonfirmerede og 1,5 koiifirnzerede pr. Dag Fiskerbibliothelret blev godt benyttet. Der var 37% Laa~?.tagese med 902 Udlaan. I Betielinset blev tier af Lxrereil og ailclre Ltegm-liti oftere lioldt &krdeit oni Gtids Olxi. Nesuget ~~i:r som Regel godt, saa. al; Beilehirset ikke sjelilen ~iste sig for lidel. ilagtet der ved Opfore!sii >tf Galiei-j iviiii-tir \:ar.slicuiiiet Flads for omliriilg et Par Wuncirede nilere end tirlligere. L~~rer A.. Olseti af Roda viii- af Troniso Bisiiop anvist Vlrliekred~ paa Btrzktlingeri fra Nirfsijoril ~estov~i. ined fast 8taiioil i Reirre, Ilrorfkn han foretog Ireisei- til hr~t,eile Azt, S~rv;iagr:ii, Mosk::rz,?:s, Sirizri, Szslaild og Nni'sfjorCt. Kail ho!clt islt 40 Wibeli:esni~-iger, hiroi~~i' L3 i Reine Kirke, li i mos ire il:^^ Kirlie; 3 i Si~l~i! og ile svrigc: paa fmslijuillgi? Steder ilrileil Distriktet Kaar hiui ui~;. iilstecle i Reirre: hoitltes omtrent ila,glig Bliilagt for de Sgge paa Sygelitrset. P~~ovst Laildniarli ites~gte oftere Vn~*e~ie, hvor Emissii:i3enle Mads Alfsen, Basi~liissen og Llybrlahl ogsa8 til fori9irjeiiige 'b'iclei holdt Opbyggelser. 1~æ1.w OIseii ililtaler. sin Qlzede over, at Fiskerile motite talrigt frem for at, hnre Gittis Ord sr~i-~lt mer1 den Bred og Stilhecl, der lierslieile alleveglle. Ilisse gode Forholde tilskrev I~aii cten Onrstæiiiiiglietl, at VEYeierne ikke bortleiei 2-Lus til Ligeirem Bestanratiai?svirk:.oliilieti, og jeg iilaa, give ham infir Tilslritiling, naar Iran onz, ai (let gode EIxempel? saa Beriseeiide maatte blive efceri'illgt i samtlige Lofotens Fiskevzer. Om Eiske!,slioler og o121 :Benyttelse:i af FisiierbibliotlirIier~~c~ resi-(:?ifor Ure liar jeg ingeri Bkecideleise faa,c?t fiir. sidste $Ti~~tei,. Hnils 13iooizervnrdiglrcil Biskoli.Il.o klnali ophoidt &Eg i Lofoten fra, 2111e i-ebrri~r til iite April, I livillieii Tid hail bolilt i?els H~i~nesscgriitsljeizest(~~, dels Bib!:l- Issninger i.forslijellige Vzr saavel I Mst- som Testlofoten. Bislioyei: aflioldt ogsaa, i Rahelva!tg og St;b~i",st~~~ij Mode imed Fiskelalie for at; i'a~

23 deres UdLaleIser og I Tflf'zIde TiIs1~1tliil'ig til Resolutlort u~ Forhold~ iegjer til Bekj~mpelse ai' tiiovligt RaIg af Beitrsende Drikke i Loi~t mretle, ligesorn saadange Meder pna i-orailiedniilg 5-5 hain Bere Stcder ogcaa blev afholdt af Prestelile 0vei.hit Ilavde Resolrrtionert - der i all V~~etltiigt slnitede sig til ile l ~liiil Skrivelse af 13de 31ttlts 1894 til Nor cficilicts Aintntczitci loresla,ie(ie Purairsta1iilingi.r -- der iielvis ogsait el. paapegetle i mitle Bereiilinger olri Lofotfisket til Irzclskv~nliiliilg af de heroililia-ndlede I~ovovertr&de!ser ved de slore Piskerier og -\red Mar~lirileiiae, i Norillmd, ~istli~li stols?'ii;lutning. Personalet vecl 'telegrafstatiorrcnle i Lofoten itlev iviilter fo~stærket tned 33 Tjeilestgjlj~reirrle, (ler blev fordelte lian 18 faste og 1 Felistatinil. Verl Lecjingen Stt~tion 1)Iev Retjeili~lgea rrniltkr Fisket forst,~rfiei oied 7 'rjeiles'rgj:jorelide Af de 18 faste Lofotstationer itoldtea de 12 aabae 11c.i~ Xaret,? ~0211 Telegraf- og 5 soni Tele-foiiitationer. Stationevne 63rsvaag. Hopen, [Tre blev awbirecle Rte, Vdt~rfj oi'cl O$ I)igerr\~rilea 15de og Feli-st~lionen i Stene :)3de Sanrrar. Btatioiicii i Digerliiirleil blev Jiilikef lide, i 'FraterQord IOde, Peltstatioile~t i Stene Itict~, Rtaiioiien 23&, i Hoperi 26de April og i Ure Meri Xillar, ;,ieciens Sfdionin 1 Snnil ogsan Iasr vilde blive lioldt i aiirli~orcrlled indtil videre. Tabrl VITi, iler ogsna laar velvilligeii cix. niig tilstililet ai' Selt~grsai) ilispeldor Lie, viser Alitnlit:l ai de ved Lofot-;ta'cioneuile ahpridtc og mod lagne Telegrarmrier i Titfsrammet ttaiinar--apsi il A.

24 Tab. VIII. Fcartegnrdse over Antiillet af expederede Selegrsinmer ved Trlrgrafbiationerne f Lofoteil nilder Vinteifisliet i Aaret Digermule11... Vateifjord... Orsvaag..,, T-iopeii.... Man vil her sp~cielt, bern-erlir den store Stigning i Telegiainmernc-s Antal fra forrige Bar %f Stkr. og det tiltrocls for den livlige Korrespoiidai~ce paa cte private Telefocllitzier i TJofoten.

25 Tab IX i6ser Sel~qrafbion.espo~c1ai1ce~ i rle sidsti. R Aar Tab. TX. Telegrari.irnerries A11t;il ;.ed Lnf'otitntio~~e~-lic, for iielc Baret er til Bariinirtiligi~ii?g anf~rt i neclciii.iii;ientle Sn1:i.i X. Tab. X.

26 h. Post- og Pnsogagerbef~rdringen~ Efterat n1:m nu liar faset Fl~-irtigi*i~i-e B Qsnge om Ugen til R\rolv~r. -- forridcii de ovrig~ Postiiitei. - man. ririiciige ic'ord~iilpiir til Post- og Pz,csagcrbefor.drii~een (ler'iieil siges ilt v;i,re frildt tilfr2edssfilleiide. Danipsliibcne i IInrtigrrrten intitraf nzsten a1ti.i til beqtemt Tid, h\ orved Fot7 hhkelse i do oi~rige Po-,tsltibes Penter. blev niintlre paaagtei. Lokalsitde~t i Lofoten blev ridfort af det TTestera;-iiske Selskahs Sliibe ~I'ladsel~ og «Vaagali), iivo~ af del siifitn~evn-i~ val for liclri og nbrkveiiit til at li~rtinri tilf~eedsbtille Piihlikrrrns berettigede I<r;tv Drr I~ortes ogbiia oftere Klage oser, at Lokalsliibenes Afgang R,a S;rolra~r blev krmeget ophoidt ved stor Omlastuing af Fragtgods Efifter tlc i J3aviiev:~senet itid!iente(ie 0:)lysninger er dt:r isomlner paabepjrnd'r LIrlg~avniilg af Revet i Reine, Ilrilliet Arii>c%itle rxuligeils vil rwre fzriligt, nzste Roinmer. Da vil ailt<~g~lig ogsar?. 6411nltldYliig i~f tgl;yk~rkile~~ paabegyatle~, sa;tletle\ ai (lisse vigtige Ai.bel(ter i cli!i>rlzol<lsvii; ~ izr Frt~tlttici icaa ptiaregr1t.s!ri',f»rte. Dette vil for- ~nrntlig ogsita blivr Tilhidel, ~rii:ii. fleile niilidre ilrbeiiler i eiikelte andre Ih~ofotvni. Et ihi_ndragel,cle frri Vtereier.eii og e1xl~1 Sliippere oin Borttageise af liogle store Xteiic i B;ilsta(ls irike Hav11 h1cl.i~ iviriter af niig airbefalet og ovel sciitii, EIavi~t:(rir ekloiw k. Fyr- og Marke~=senet i S1crivelsc.i- til i-yrdirelrtnreri, Izeiihold5vi.i af %ide Janiiar og 22de itp~ii, har jeg ilidl)erettet, at Btotteir paa Seltsthoeii i Balstad var. aed- Ili nltket af Boeii, og- at erz Fortsiiling~riirg: pita S;lijzr.et c(lille Boilden» 1 f->.aihtad vai' forri~stet. Portnen~lig er disse Maiigler aflijrrlpiie - paa ii'eis!boeii blev der Iznri-igt, alitngelig iirr~i niidlertiidig, allbragt R~ie - lige>oii? jeg Itar modtaget Meclrielelse om, at ile tidligere ornskreviie For- I~itiingsriiige samt og saa Mceriie pila «Grailtdc?,,ileri» ved Moskenzs antuges al ville blivr anbragt i indevarende Aar, snafreint Arbeidsstyrke11 rzlilter saa langt. Elii Stmtte det veil 4I-lmirrind overfiydte SIrjær, der -. l~gger i Iiitllmbet til Dyboorden - niellern Reine og Bfosken;r3s - anseeh onskelig.

27 Eyrctireictoreri hai. ogsaw opiyst, at.porst~r.kniag og I?erisig:.tsm~ssig Skjærmniiig itf Svino Fyr. er opfort i hiilis Brii?getforslwg, dog ikke soiri et Arbeide, der forst b ~ liomir?e r ti1 Udftrrelse. Et A.i~ftragei~cte om Fy]. ilcieii fast Sjlsyii for Sa har jeg paategliet miil Anbef:~lii~g, og jeg iinaa fieii,deles fremlioicle Oi~sl;eligf~eclen ;tf s;bnt"iait:rc lyres Ailbriiigelsi? vc:i Rahelvaag og j iyriinsost,r~mrneti. SærxIig ni Heilsj~?i til ilen store Posi-- og Puss;igerbefort1ri1ig ~iiect Baiu~tskibeile -i lirutigrrtteii nraa jeg ankf'ale, :tt indseiii~igsfvret {,il 8volvzr givrs staire Lysstyrke, cla ilen ririrwi-eltde iklte er. tilst~~~elckelig til at ~Laa igjeiiaeni netop ander (le Oalsta~ilciigheiler - Morlse ilicix Eegii ellei. Siletykke - dn.fyre"i,iest "ciftr~~lges. 1%. Fiskerne vedkommende. a, Ankomst og Afreise samd FEytninger inden Opsynsdistriktef Ila Opsynel deil L6de Jaiitrar traatlte i Virksortilieit VW de!. n11 korniileil ei~riel Pislrere til Eierlaings\r~r og ilere itf Vestlofotvzi.rerie De fleste Baade limte imidlertid I;jt>in~il~ i Lofoien, og da ile gjorl-e Pro~7csæt hwvde givet Iidet Udbytte, val* tier 1;utl faa. som havde begyradt at tlrivr i khit Det, rolige og gode Vl~ii der hil~~de v~ret freltllierskellde fra Nytaar. og soin fremdeles ~~eii~~arecle, bmgte i de iiærmest paafnlgei~cie h)2gci adskiliige fre~li~nede Fiskere til cle foraiiiiervate Vær, og lleriiazod 1l:l;iarledens Sfrrtuing begynclte dcaer ogsaa a t indfiiitie sig e~iilel Raa tie i V:t-reizci ostenfor. Da, Yeir- og Yitidfori-loldeiie fremdeles i deri hyste Eiaivclel af Pebrnar sur galistige for Fiskenies Fremkomst til Lofoteli, ank0111 der specielt i Dagene fra 4de til!ide Pebrrrar en Ilel Del Baade som iiorde11fi.a Paa Qrrrad af de senere Lltlrs misiykliede fi'islre i (1s ostligere Veer. strgte tna~lge -- sel\- I~idhygqere --- slrax vestoveis, og (let var. fbl*st rfter Midteli af Ilaailedeil, tllz (let fcrrste Fiskeindsig var formærlret paa I-loleii, at der sariiledes lioget storle Baadallta1 i Svolrav og ile oizzliggeil(ie Vzr Imidlertid edvarede 'Cils"cro~imingeii ireindeles til tl~ vestligerr Vwr og ved Maril~cilens Sliiining var Starstedelen ai ciet 1 'iillige He1,~g (ler freiiilroiiimen. Da ri~an i tke fmte Dage af ilpilarts brgyiicite at fiske ineget godt Daa i~inc:~~ for 8volv~r, ogedes Bnadai:tallet lier linrligt, dels ved direkte Aiikoili\t lisa Hjelilstedertie, dels uel ol'ililytiiittg fra LSetii~ingsvzr, dels ftpa (le deste af Vesilokteni Fiskevaer. I Bretlesil~s og Rafisniiclet slog ;~cisliil-

28 iige Fiskere sig ned i de slrist? Dagr af Z'ehrnar. niert tja Fi\ket lier iicke blev af stoire Retytiiiirig, flyttedr de Aesfe deti iite hfaris til Svolvær og Mstiiæs[jorrleii Saiiiliiiig foregik &r ililre liden Flytiiilig til Xiljorcleil, endog fl a Srolvrer, saaletles ;I t tier tilsidst halniedes over 2000 Raade, riien Fisket bler iiilie bom paaregilet, og omkriiig 20de hlaits fraflyttede de Aestr Raaile for al fiortsztte Fisket, iloveilsngelig i Beiiiiingsvzr eller STestlofoten Eilclel N~rd1:~ilciiiiger tog til Srolvlrr for der at drive Smi eiidnii i riogle Dage Emirnoil Midteil af Stiarts Itlianiioci tioin der ivhter ikke Faa gailske faa Baade til Lofoten, dels Fislrere, solri :ogre did efter mislykket Pislie, dels i I-lrlgelalidsvt~rerie e3er endog ved Eangesiiiirlslimtei~, dels saailaiiiie. som oprindelig ikke hitvde tmiid hig til Lofoten, men som vert Eftei.i.etniiiger om godt Fiske isaahe~iset~iiile foraiidrede sin Bestemiiielse. Til og Eqpen, hvor. ns:~clvaillig mangc Pistiere fra Stegen og Hninmero tidlig iiiiif,ii~dt sig. liegy~~iite der i de sidste Dage af Ifilltrriar og isrsle Dage ftf Marts 'i7ilflytriing fra Skrnavei~, mest Dybsagnt?aa(le 1 I'gen incliem 3r3e og 9de Pifarts flyttede Stsrstedelen nf Distrilitets Garnbnncle til Ostil~sfjorcleii, tiien da. Toislret der slog feil for dem, rentlte rle oiiiltring 2Ode Mnrts tillswg~ B?i?itidiq fosogedes Baadaiitallet rrd 'Cilfiytnirig af Lii~ebnatie resteiifrn, soin var bestelilte til Mstii~sf%joidiil, iii(:~i som na forrtraic at s:aa siq til 120 hovedcagelig i Hope11 og Knlle I;irus de blev liqgende iige til li'islrer; Slniiling. ijilder Pislret sogtc imlel Gan~baac!~ fra Beniiiilgsv~r og Sta~iisnlid derlien, r-iieii saintidig koia der Li~ielxtacle tilfiyttellde ~~rste11fi.a til :le samilie Vzr, sa% nogril sto~re Ke:?ga11g i Re125 fmdt ikke Sted Fra i;fort.irr~lcl og -I?r*;tn~lilioirnen Avttr;le i Marts illaailed endel Baach e?s:ot.rr, nicn ire!:dte,ii,art tilhage Biarst~p~rteii af cle Baade, der fr,? Vi~stlofotc~~i iiytti~rle wsiorri., ~eiiilti. i Sltitilinqrn tlf 31:irts og J3rgyrirlelsen af A;?;il iilhagc til 4ne iicllii:ei*e Tim-, men nogen stmrre Sifii~tiiiltg af freilimede i>ia~c?ci fanilt i~ii1tc.r ikke Sted til de vestlig,te Yi?;'i, li\7iiiii~s jo %;i? rift P elle;-i har -i rt l'jif,riilet Aariageri ilerti: var vistnok c1c.11, at dels rar Vrirei i dril iirrste Halvde! af April temriielig ri~*oligt, cicl. fiskedes der iloget paa, Liner oserfilt, sa& mange fmdt {let iklte 11.~nne1lilc at for7e/tage (lell tirlsspild~iide Flyliiiilg, saallleget mere Nnm Agn vai lioiiljaii og tildels vailikeligt ai ol~drive li de astligste ircer hegynclte Noirlllriidingerne at gjmre sig fmdige til T3jelilreise i iie sitl~te Dage af Alarts og forste Dnge af April, men 67inclfor.iiol<irile opholrlt dt1i11 i Iærigere Tiil, saa de fleste rxaatte tage Danipskiijsslx~bi~~i~g for at I;omiilr afsteii. F3Creriianndeii aftog sir1 Fisket, iszr for Gar~im~~iciene, livornf dog hanlitange. som Iinrriie skaffe sig paiieritle Raade aiie~eile tidlig i Fisliet x7ai' h~rgyildt med Gn~r:brirg lli flilste af dem slitttede Pisket iiidcn Sl~jie~ thorsilag dilr iiidtraf den 7 11r April, og a7ed deilne Tiri var ogsaa

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX FORORD. 01 KRING are et 1900 foretog jeg en Del Vandringer paa Jydske Aas og i de tilstodende Egne for, om muligt, at opspore en eller anden

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Skitser fra et fælles-skab.

Skitser fra et fælles-skab. Sangskrivning i socialpsykiatrien Trine Hestbæk, cand. mag. i musikterapi. Ansat ved Marielund Center for Socialpsykiatri, Kolding kommune. Kontakt: trhe@kolding.dk Astrid Faaborg Jacobsen, cand. mag.

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere