FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP 4PTEIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX"

Transkript

1 FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP 4PTEIX

2

3 Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de BpråE paa Str%kningen fra Eofotoddea til. Qtlldvlg. Pisket var da afslnttet, og cle i cle vestligste Vz~jeiiliggende fa& Baade gjorde sig f~rdige til Hjemreise. 12afi-srindet blev der heller ikke Ivi~iter noget atoma Fiske. gidsigterne dertil var oftere ret ioverrde, iri~orfor a,dskillige Baade og Farkoier - Is%r i de forste Dago ai" Mads -- siamledes der, men, fori~de~l Opsyaet kuncle blive etableret, var Pisket forbi og Piukeri~r, kafiyttecle. Opsynspersonalet bestod som s~drraniig 9 Opsynsbetjente, 1 Underolisylisbetjent, 2 $tyrmwiid, I Fori~l~nd, 22 Matroser og L Assistent ved Kontoret, hvorilos der. i lwled~iilig af.pai~tznkt Opsyin 1 Rafisulldet yderiigere forhyredes "tatroser, hvis Tjeneete imidlertid ogsaa, paakrmedes i Stamsniid og Bstnzsfioiden. D~ksbaa(le11 epetrellen» ined 2 Mand blev ivlater alivendt ti1 Opsy~l, f~rst i Stene, senere I Breti-esiiza og Ost?i~sfjorden, I~vor det i Begyndelsen af Marts blev ri~dveuciigt ogsaa at stationere Opsyilss1.rsiteri &Iaaserr ined Opsyn~betjent og 2 Mand. Da der deil 24de 1Uarts i Stamsnncl forefafaldt endel UroIighedev, blev <ipetreilen» snarest afsendt derhen LI1 Assisi-ance for Opsyiisbetjentea. Den gjennemsrui;ll-e "ejeilestetiil var Lvii~iter for Opsy~~sbetje~ltei~e "3 Dage og for Mandskaberne 1130 Dage. Personalets Bordeliog vil sees af Tab* 1,

4

5 Deil til Opsyiiet giviie Bevilgning blev ikke overskredeil, men iiaar det soin ivinter iudtrzffer, at Opsyii stærkt paakræves samtidig orrer hele Opsynsdistrilitet rirrcler saagodtsom cleil hele Opsynstid, og mai1 derhos tvinges til at træffe Fo~bereclelser til -ja tildels at f~re - Opsyir i Baftsniidet iiden at krinile hæve den dertil bevilgede Suin, viser den or(1inæi.e Be~~ilgniag sig at vzue vel liden. Lndski.;etikniiiger maa. foretages og Krav pa forst'erket Opsyli maa afvises selv der, hvor det valislieligen kan ske. Dertil koninler, at Opsynssk~iterne bliver gumle og tiltrnnger Reparationer paa Skrog saliit starre Vedligeliolileso~nkosti~iiiger paa IQrt~iiliizgsgods og laventariuiii, hvilket ikke miildst ei. Silf~ldet nzed Skoiten Naaseii, der ndeii Leieafgift skal vwe sai~leites nclstyret, at deil i paakommeilde TilfæIde Bail afgives til Benyttelse for Opsy~rschef og Doiiiriier ved Sildefislierieriie i Nordland. Antallet af Doiilniernes Elorretninger, der synes at være i stadigt Siltageilde i de seilere Bar, krmer ogsaa fomgede Udgifter til f Es. Afslcrirniiigsitrbeicler, og Polgen bliver, at Naiiilslcabsl~jælpen for Opsyiisbetjeiiteiie niau iildskfixiinkes til det ininclst iiinlige. Lndtzgteri af Qjeigede Reilslcaber er ligesom ifjor iiiitbetalt i Lofotfiskernes Selvhjælpskasse. Telegraminer om Fisliet og on1 Veirforlioldeiie blev a Opsyilet seiidt til de sarilnie Steder og c;mt~nent i sallime CJclsti~,ielining som ilæri11e.t foregaaeiiile Aar

6 Antallet af verttagne og idtrmte &der var iviizter meget stort, Tab. 11. Forseelseriles Art.,4ntal Bøder, vedtagne eller idømte aarlig. -pw-*- IIirlkter.....,. Ialt Procentiiis af Piskeraatalled..... fiieraf var Edgende for. Pornærislelse mod Opsynsmat-ros. 6j 3 Forstyrrelse a den alm Roliglti\& g 6 Ovedrwdeihe ai Hairaeforski*ifteri~e 5 7 Ilrevet Piske udeil Baalilliake.. 8 :i Fortidlig Udroeii eller. forifidig 8xtnilzg jo FJlovlig Rztnlrig paa delt Ra.r Utidladl- at mzrke Dublet. $j j Beskadigelse af A~idenmaiids Redskalier.. ~..,.., ai4 Oversntiiiiig trocls Advarsel Utilbmrtig ICapning.. $16 a Overstane11 paa Helligdag S~tni~ig ai Kot i nlovljg Sid li) iiiouligt Brcel~devlnssaig. * eller Vk~viltg Salg af andre Varer.... Loti af I (Beruset i Kirke) ~ Lov af V/, 1860 (Drah al Edderfugl) ' ~ Overtrzdeise af Simdhedsforskl*ifteri~e.. af LOTT af 14/, 51 om Lotterispil -- af Lov a 89 (K~~aI~salveri) P Ved.tagiie Escler. ved privat PorXig... Andre private Bager, forte til Protokols o Del; vil af ovelastaaeilde Stt1~. Tk sees, :%t O~ertra~clols~~ ai X~oiOlioreni-; g ors'ryrrelse af clan almllideiige Rotigiled --- og ai' detls $j 10 - for"cdlåg Udrorniag eller forsilctig Sztiiing - vzseiitlig bidrog

7

8 Moskenæs He~edskasse Kr. 24,oo. Desurten er der illitbetalt Er.,S,ao, som vedtagen Bod til Justervæsenets Kasse. Det vil bemærkes, at Baderne til Kommirneliasserlie iviliter beldl sig til ei1 ganske betragkelig Srrm, hvilket ilærinest hiclrsrte fra, at Op syiiet faiidt sig bef~iet til ved hoie Bsdrr om muligt at Iiiridre det ulovlige Salg af berusende Drikke, et Porsog, som selvfdgelig vil blive fortsat ogsaa trncler koinmeiide Fiske. Foradeli de ilidbetalte Boder Ireilstaar der endnu tiafgjort ailskillige saadanne til ret sto~e Belob, der ved Doiiinie er Vedkomnieiide tilkjeiidte, men sein det eiidlin ikke er lykliedes at faa bragt til eililelig Afgjarelse. d. Extl-aordiuimre Dommere. Overretssagf~rev O. Heyerdalrl fungerede agsaa iviliter som Uo~itiiie~ linder hele Opsyilstideii og Cand. jur. Ei Kastruit soin Hj;ell,eclo~~~nier fra 8de Marts til 27de April. Aiitallet og Arten af Domine~~iie,i Forretilinger vil seeh ai Tab LI1 Af denne frenig~ar, at Antallet ai (le at' Domn~erize behaadlecle Retssager ivintei* var ineget stort, og da cle inaiige retslige Afhorelser lirider Efterforskriiiig. ligesoiii Politisageis aiigaaeilde ulovligt Brændevinssalg, som Regel kræver vidtloftig Behaiidlilig, var deres Tid - s~rlig fra 13egyiidelseii ai' Marts - sterkt ol~tagelz,

9 Tab. LIT. Sager beliantlie(3e nf Dorilmerne. l) 2 Dommere. 7 I'sa Politiet. 1 Dr.;tbssag. 9 1 Doiiiii~er.

10 I. Opsyilsdistriktet var clw ogsaa iviilter atisat 7 Fislieiilsger, hvis Navile og tildelte Distrikter finites anforte i Tab. I. UderifOr Opsynsdistrilitet var som Fi~keri!%~e i Være og Rost arisat Cand. ined. A. Skjoiisii>erg, i Borge og Gimso Gand, ined. Chr. Qrotlz, i R0 og Malnzs Caild. ined. Rirssiilg, i DBsnzs Caild. ined. N. Cliristofferueli og i Dverberg Cand. med. E. Schjelderiip. Eftersi-aaende Tabeller, der iigesoin de foregaaende Bar ved velvillig Iniodekon~meiz af Medicirialdirektsi.eiz er ndarbeidefte efter deli Sygestatistik, som de respektive Lxger liar. iriclselidt til Oljsyilscliefen, vil give nærillere Oplysliinger oil1 Xygdniiisforholdeiie sxai~el indeil Opsyi~sdistriktet som paa Vzro og Rost saiitt i Borge, Gii11s0, Dverberg og Mlisilzs. Tabrl IT7 viser, at der ogssa iviizter blev behailitlet et stort Antal Ryge, inen S11iicllled~tilsta11de11 inaatte (log ildie desto miiidre gjellneiligaaeacie siges at vnre god. tl~l de Beste Tilfzlde var formeiltlig af ~ni~ii?l~e failiq Ge~knifemihed. liiiflrrenza meldte sig dog inec? ikke sa gailslie faa Tilf:elde, der sol11 Regel imidlertid forlnb ircleii farlige Efter sygdornme. Deii gode Bni~tlliedstilstancl iiiaa forli~eiltlig v~we~itlig tilskrives det, jm~ie Froitreir ined hyppige Briefalcl, eftei'trt Mzerrgdeil a ii'iskerrie var fiemkoarie og Hoveclficliet begj7ildt. samt den Oi~lst~ndiglted, at der alligevel ikke blev IPIai~gel paa. godt Driltkei-and.,Jeq skal ikke illitlade inig pa;& at ailstille U1rclers0gelsrr 0111 Grnriden til, at iler stadig bliver et saa stort Aiital af beiiarinede Syge tiilitei-!~o.ti,tfisket, mei) jeg ei' tilhnielig til at tio, ai- dersom ilei. Ittiride bibrii~grs Piiket,ne nogen iii~nds!;ab i Ri~ildhetisl~re og om f Es. Behandliilgei~ af alinindslige Fot iijol~lit~ssyg~lomine , vilile Lzgeils Bistarid ikke satt oite l>aalialdes 1i:jfrr niil ~~'ornieiiiilg viitle dtjt ~~32r.t: si~rdeies lieldigi, oisi (lei. untier iicifotfjsiicriet l1aa Lailcltiygedage af l'isheiilzgerize knrzde blive ;ifhoitlt i~'oi*i~ilii~q om Rlititllrc(I4;r?lr nq 0111 (1(11i fei-ste Bjwll> ved g)lndselige Ut~yltlrestilficlile m In f3uailaiiiie poprrl;vre li'oredrag.:7iltlo vistiiok optage ll0gdif Siti for ii'isj~eiii&geriit?, lileil eir Irrlir Sir:ie dertil vilde nok filide\, og,jeg trivler ikke paa, Fislierne iiieti 'b';tbi~emligiirti vilcle l)aalisre t1t:ril Ai Bedehrrse~le i tie Iorslcjellige Vcti i Silfalde viitte ))live stiilet til Uispositioil. imr vistriok Itanregiles, og Flylten af disse Foredrag viide aoli silart spores, ikke aleile ~mdei. Lohtfisket, iiieii ogsan i Fiskeriies Hjem. Tab. 1V arigiver ilillallet ai cle i Irve1.t Djsl,riltt, k)eliaiicilede Syge.

11

12 Tab. ZV rt viser De)cidsaarsageriie og Ile Dodes omtreiltlige Alder. Tab. IV a. Opgivne Dsdsaarsager under Lofotfisket 1895., I (Indenfor Opsynsdistriktet). li ' - l - - ) I/-- - / - -! - 1 I i - I -! _ - l i I - l , k / I! 2 ; 3 Diptitherit. Gigtfe1)or. Nervefeber. Hjernebetadelse. Uyld i Strubehovedet. Liingebetrendelse. Rristning nf Indvolde. Tsring. Maves:tar. Uopgivet Bcid.;anrh;~g. %ah. [V It aiigiver Alitallet af U~de og disses Hjemstavn Tah. IV h. Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1895 dede Fiskere. (lild(iiisor O~~synstlIstriktet), Nordre Troiidlzjeiiis Amt - L 1. Yttcr~ei~ 1. Nordlailds Biiii, 13. Bejeren l, Vefseii 2, Kroiilio 2, Steigen 1, Tysiles l, Ofoten l, Vaagali 1, L~rliiigeii 1, uopgivet 3. Troinso Amt = 1. i<al-lsf3 l. (Ucloiifor Opsyiisclistriktet). Nortllai~tls Anit ;= 5. Giins~ 1, Borge I, BQ 3,

13 Tabel 67 viser, hvorrnange Proteilt af tiet hele Antal Lofotcogeii(le, der i de sidste 10 Aar er k)ehxiitilerie nf I~zgei-tie, livoritlailge af di~!i~ der Iiar vzret, iildlagt, paa Sygeltnseile s;tii~t Ailtal let, af D~tle. Tab. V.

14 l i l l l " l l l l l! l l l CD- & 1 e- 1 eo~m~~øl~w~ 1 1 l f I i I"'""'"""

15

16 I l l l l l l M l l l l l l l / /*+m* al-m- l*

17 p I l! / l /! / l I I l l l -- l l i l I I l 1 l l I - ~ l ~ l l - - p I I L - I~ aln : I I I I I I I I ~ I I ~ I ~ I I ~ I I ~ I I p- -- i-:.t

18 Hlrorledes Forlioldet har stillei; sig med Hensyn t,it de veneriske Sygcio~lrile i ile sidste 10 At~r vil sees a'f Tab. VIP b. Tab. VI1 b. Det fienigaar af o['abellei;, ai Anlailei af re~ierislte?'ilf~lde er i htæi'l~t, Siltageade i (le sidite, Aar. og jeg foritlener, at dette staar i nok saa, lar Forbindelse med tie11 iidsir;rkte Restaaratioiisvirkio~~iiiecI og ilet iiiorilige Br~rtdrvlrissalg Urider liestrzbelse~ne for veil efkklive Tiorheste~niilelser at hi~iiire (lei sicls?~i~vir"r Ilor deis formentlig ogscza tr:~ffes virl;soli?llre Foriioldsregiei ~nod Uill)r.rilrlsen nf ;le ve~ieriske 49ygclomniv ;ti IIensj~n til Fyaren vet1 disse ni1tjrr (le stome Fiskeriei*, lii~o~. eli hel Liel iierfar-en Ungdoril adtid Ulclfinder sig

19 -- 1.3:) -- Tabel TISI c iniiei~olcxei. Oygave over rie af' de ndenfor Opsynsdistriktet ansatte Pisliterilager beiiaiitilecle ikke e~iiileri~iske 8ygdoi:lme. Tab VI1 c. irhke epidemiske Sy-gdornme under Lofatfisket (Udeiifor Opsyasciistri!rtet). -wm Fordeililg paa. Plsliel.iilistrikter~ze. - Kronisk Cnsirit, ICnrdialgi.. Andre Sygclomrne i Usinreiene. Fnat og årilitsoril~rre liudsyg- dommo Gonorrboe, EpidicIymit Baar (Vulaera) Uleesn Forbrccildiilg Foiikysiiing

20 .Den ex"claorc1inc~re geistlige Retjening blev iviilter uilfort ;tf Stifis- Iiapeilatl Hail.: W. isop Slnitlr med Station i Svolvær, xf Stifislcapella~i R. Chrisiie i Heiiningsv~r og af Siif%liapel!an P. Ryniling i Sieile. 8idsti1ævtite Iiavcie, forilideil hali afieislre derhen? i den sidste Hala7del ai Jani:ar Pdaa~ied Station i B.tl~~sf'j~rcleiz, hvor der imidle~tid cli~ngi~ng var ka Fiskere, men de af liam nfholdtr Qaclstienecter var godt besogte af de O~~~kri~igboende. Af de til mig tiibsenclte Bereti,Lilger Izids~ttes fdgende: S"ciftskapel1an Smitli forrettetle soiii Fiskel,przst i og Slrraaven fra Iste Febrnar til 1Sile April. holdtes Gr~dutjenesie 1 Qnng og i Skrai%ven 2 Gange. Fortiden S~ndags. gudstjenesterile overles Virksomheden I Svolvzzr nzed Bibellzsaiiig afvexlelide i de 2 Porsai~~llliligshuse. Det gode Veir og tildels gode E'iske bidrog ti! at inclskr~rike Bibell~sriiageraes Biital og - soiii Stifiskapellaiien ndtaler - mx~ligt'i~i", ogsita til, at Sognirlgen til Qrids Ords Borelse ikke altid stod paa HQide med, hvad der havd.e været Tilfzeidet ined hans tidligere Virksomhed aoiii Fiskerprest i Vestlofoteil. Piskerbibliotheket i Svolvær, der bestyredes a Stiftskapellanen, Iiavde 62 Laantagere riied 166 Udlaan. h Svolvzr blev der holdt Fiskerskole af Kirkesanger i Vaageil, P. Hammer. Ialt var den besogt af henved 60 Elever, hvol.af omtrent alle var voksne. Sogningen "6ii Skoleri \;ar ~iolrsaa jevn i Februar, meil clet rige Fiske og gode Yeir, som indtraf med Marts Maarieds Begyildelse medfbrte, at Skolesogilingen raed et oplrsrte. Der blev hovedsagelig r;il(lervist i Regning og Moderstilaal. Szerlig blev der lagt Vægt paa at give Eleveri~e Veiledning i Tldfærdigelse ay forskjellige Slags Doiiuiiieiiter og Forretrzingsskriveiser. 2 Gange orn Ugeii blev der holdt historislre Foredrag. I Kabelvaag blev der liolcit ligilende Skole af Lzerer I. Skinielid. E'oruderi af Sognepresteli i Vaageil blev der i Kabelvaag ligesom i Svolvær og Sliraaveii oftere holdt guclstjenstlige Sailimeilkoinster I de dervce~eiide Bedehirse af tilreisende E~~iisszerer. L Icabelvaag var der ogsiia ofte Opbyggeiser. i deil af den frie AZissio~isforenilig opforte Bygning. Ssgiliilgeri til Vaagens Kirke samt til Eedehusei~e var stor og Iigesaa til den frie Missionsforeis Moder, Pislrerlijeinmet I Kabelvaag blev ogsaa nieget sogt af Piskerile. Opsynsbetjeirtc~i ucltaler i siil hiidberetning, at dette Ejein, s~rlig paa et Sted som Kabelvaag, er til særdeles stort Gavri for deii~. Ogsa,a ivinter holdt Emissær Eidissen fra Tromso Bibellæsilinger hver Saildag, saavel Fori~liddag som Efteriniddag, dels i Bedehuset, dels dels paa ICalle. Paa Landliggedage blev saadanile ogsaa afholdt, og S~giiiiigea var altid stor.

21 B Nogen Fiskerskole blev der iti?i-c. holdt i disse Vær, hvortil Grtliiden nolr siral vzre rletl, at passeiide Lokale ilclie skal kniliie oprlrives* Stifisliapeilan Girristie ankorn til Eennirigsa ær deli f de Eehrrrnr, bror ei? liel De1 Fiskere ila allerede var samlet. C iiclstjeiicii e l~oltltes Iiver Sondag Fori~liildag i Icapellet iile(l Unclt~~gelse af 17ile Fehrrrar, da Stiftskapellaileil forrettede i Gilziso Ribe!lasniiigen iloldtes Soiidq, Efteriliid-lag i F'orsail~li~igshiiset 13aa Ee!lt~~rcls~eii eller paa Lnir(lliggedriga i Ugens Lob Scrgniilgeii til Kirker og Porsailllingsliris var meqet god Pna Sygehrrset holiltes Atld,igt efter G;~d,tjeiiesteil i Ifirlien Smidag E'oiami(Jiclitg og cllt3ri\, na;r dertil rnr Aniecinin? Ligesom iijor lialdt Lærer Je~lseil f1.a Borge SIcole for de 8kolep;igtige om Formiddagt~n og for Vo!isiie flerii1iddngeli Xkalerr for Borileile var i Griilg fra 29de Jailriar til 31te 3Xcirtr 111ed Iiilder~i~iling i ile alii~iiicleliqe Skolrf<ig Ele~~niitallot var fr& O li1 22, aliiiiriileliqvis 10 Skoleri for de Tiolcsne boldtes 16 Dage i Pebriiar iiied Un<3errisiiiiig i Noisli skriftlig, og i Regiiii~g Der alalinilel jg vis r 5 1i:ies-er. Bihliotliekrt (ler liavde fnaet adc!tillig Forogelse, bri?ylteiies nnrirl* Fisket af 137 Laaiitagere 11te(1 liiadiiimeri 570 Udlann Af Lrerer Jetirrri blev der oftere 1~oldt 13ibvll,~srii:iger, specielt S~iidag Eiterniiddag paa 8arr~eil. Eiidel tilreiseiicle Præflikairter kolit. ogsaa til Vceret, dels krin fo~' ;\t tale Guds Orti, dels ogsaa for gt foretage Iildsamliiig ti1 sæi*slii!te Dienied - I<irtaliiissiol?en, Borrielrjemii~et i i3roii~ o, s v. - Af Disseiit-rr hascle Prelsesaiilieeil inar fmt Stntioii i V~rri, og Moderne sar fo~~rneiltlig sorl1 oftest godt bex~gie Ogsan I X;iolr:~r og liabelmag afholdies der of1cr.e Blfoder af Frelsesarmeen St-iftslinl~ellaneir afblnttede slir Virlrsoiilhccl den liide Blxii. Deil geistlige Tjeneste i Steile, Staii~sni~d og 1Jre overto? Stifisliapeliail Ryi11iii:g (lei1 2deli Zr'ebrriar i o ~ fortsntte den til og merl 2den Paaslieda=, den fnde April Hver 8~ildtig ]?lev der i (lette l'iclsrnln aflioldl I-laiaiessegiidstjeilesle 1 Stelle Ii'npelitirke, 111-or tier pna 2 liaridliggedage ogsaa bles zflioldt Fnstegtitlstjeileste. T Reilellrisei~e i S1;iili suiiil og IJre blev der afveii4eiide hverallden Solldag!ioldt dfteiisnngbtjeilestc. saiiit 33ibcllzsrii?1gw pa% Lailciliggeclage i D2eil. In1 t bler del Iioiiit 33 giidslj~ii<tiige L1orati:nlingei~ Sogningen kan i i'\lmit~cielig'rleilleliglie(l belegiles soili god, flere Gaiige var Tiokaierile overfyliile 7"isicerbiblioilreket i Ste!ic liavde 87 Laaritageise rried 281 1Jdlaail -- i Btnmsnnd B :> i Urbe B 75» Anlediaillg af, at Fi~k~rike i Stniils~~ildeii 24de 3iniis stolbnie4e de nlo~?ige I;rlsnlgsstcd~r og 33rzi)~leoin - Irvorc~C flelse- deiliden ogbaa mi.itziilites for ri,ztlrlig Siaftk - og ndelagifil de forefuildi-ie DI ikke varer, bemwl+kel StiLtsl;,ipeliatit.;~, ~t cleli ilrrvct.reiidc Lovgivning ri.stiloli

22 jfclet magter afll~r-ilme det, ulovlige TTrlsalgsvreisen crg %t det mr i Falelsetr heraf, ;tt deli hos Fiskeine rwr~ncle stwrke Opinion skabte sig Udtryk i [len lovstridige og beklagelige Form. Fiskerskolen i Statrisrrticl blev i-iiinter. lialilt af L:~rer K. R. C;jc!le af Alstahong tra, Iste Pebrt~nr til I5tle April. E(i.11 overtog ogsaa Bestyrelse~~ af Ir'islierbib!iotiieket og forte!l'ilsyn :ned l~~se-\-wr3elset. Fiskersitolen haalde goil P~lgiiiiig i (len forste Tid, men efter stwrie i Kegg11cie1si.11 ;d Maists kom demi senere IF;Be i rig!:tig Gjionge. Deri_ sogtec ialt a,f 25 rrirollfirr~ierede og R3 Loafir'inrr*ede Elever. l!iidervisningstiden Trar fra 8 i/:! Lormidtlt+g 'ril 1 l/, Eftern~idclag og hn C, til 8'12 Aften. 821 Formicldagen aiilagties IJlidervisillnge-i nzrmesi foi* Ulionfirmerede, men (ler. va,r Adgang ogsaa for Voksne tit at deltage. hfteiiskoleii anlagdes rrileiiiklceiliie kr rioksile. Undervi:jrii~~gsiR:S var Norsk, Regning og flersteinmlg Sang. Gjennemsnitligt Batal Skoles~gende var 12 nkonfirmerede og 1,5 koiifirnzerede pr. Dag Fiskerbibliothelret blev godt benyttet. Der var 37% Laa~?.tagese med 902 Udlaan. I Betielinset blev tier af Lxrereil og ailclre Ltegm-liti oftere lioldt &krdeit oni Gtids Olxi. Nesuget ~~i:r som Regel godt, saa. al; Beilehirset ikke sjelilen ~iste sig for lidel. ilagtet der ved Opfore!sii >tf Galiei-j iviiii-tir \:ar.slicuiiiet Flads for omliriilg et Par Wuncirede nilere end tirlligere. L~~rer A.. Olseti af Roda viii- af Troniso Bisiiop anvist Vlrliekred~ paa Btrzktlingeri fra Nirfsijoril ~estov~i. ined fast 8taiioil i Reirre, Ilrorfkn han foretog Ireisei- til hr~t,eile Azt, S~rv;iagr:ii, Mosk::rz,?:s, Sirizri, Szslaild og Nni'sfjorCt. Kail ho!clt islt 40 Wibeli:esni~-iger, hiroi~~i' L3 i Reine Kirke, li i mos ire il:^^ Kirlie; 3 i Si~l~i! og ile svrigc: paa fmslijuillgi? Steder ilrileil Distriktet Kaar hiui ui~;. iilstecle i Reirre: hoitltes omtrent ila,glig Bliilagt for de Sgge paa Sygelitrset. P~~ovst Laildniarli ites~gte oftere Vn~*e~ie, hvor Emissii:i3enle Mads Alfsen, Basi~liissen og Llybrlahl ogsa8 til fori9irjeiiige 'b'iclei holdt Opbyggelser. 1~æ1.w OIseii ililtaler. sin Qlzede over, at Fiskerile motite talrigt frem for at, hnre Gittis Ord sr~i-~lt mer1 den Bred og Stilhecl, der lierslieile alleveglle. Ilisse gode Forholde tilskrev I~aii cten Onrstæiiiiiglietl, at VEYeierne ikke bortleiei 2-Lus til Ligeirem Bestanratiai?svirk:.oliilieti, og jeg iilaa, give ham infir Tilslritiling, naar Iran onz, ai (let gode EIxempel? saa Beriseeiide maatte blive efceri'illgt i samtlige Lofotens Fiskevzer. Om Eiske!,slioler og o121 :Benyttelse:i af FisiierbibliotlirIier~~c~ resi-(:?ifor Ure liar jeg ingeri Bkecideleise faa,c?t fiir. sidste $Ti~~tei,. Hnils 13iooizervnrdiglrcil Biskoli.Il.o klnali ophoidt &Eg i Lofoten fra, 2111e i-ebrri~r til iite April, I livillieii Tid hail bolilt i?els H~i~nesscgriitsljeizest(~~, dels Bib!:l- Issninger i.forslijellige Vzr saavel I Mst- som Testlofoten. Bislioyei: aflioldt ogsaa, i Rahelva!tg og St;b~i",st~~~ij Mode imed Fiskelalie for at; i'a~

23 deres UdLaleIser og I Tflf'zIde TiIs1~1tliil'ig til Resolutlort u~ Forhold~ iegjer til Bekj~mpelse ai' tiiovligt RaIg af Beitrsende Drikke i Loi~t mretle, ligesorn saadange Meder pna i-orailiedniilg 5-5 hain Bere Stcder ogcaa blev afholdt af Prestelile 0vei.hit Ilavde Resolrrtionert - der i all V~~etltiigt slnitede sig til ile l ~liiil Skrivelse af 13de 31ttlts 1894 til Nor cficilicts Aintntczitci loresla,ie(ie Purairsta1iilingi.r -- der iielvis ogsait el. paapegetle i mitle Bereiilinger olri Lofotfisket til Irzclskv~nliiliilg af de heroililia-ndlede I~ovovertr&de!ser ved de slore Piskerier og -\red Mar~lirileiiae, i Norillmd, ~istli~li stols?'ii;lutning. Personalet vecl 'telegrafstatiorrcnle i Lofoten itlev iviilter fo~stærket tned 33 Tjeilestgjlj~reirrle, (ler blev fordelte lian 18 faste og 1 Felistatinil. Verl Lecjingen Stt~tion 1)Iev Retjeili~lgea rrniltkr Fisket forst,~rfiei oied 7 'rjeiles'rgj:jorelide Af de 18 faste Lofotstationer itoldtea de 12 aabae 11c.i~ Xaret,? ~0211 Telegraf- og 5 soni Tele-foiiitationer. Stationevne 63rsvaag. Hopen, [Tre blev awbirecle Rte, Vdt~rfj oi'cl O$ I)igerr\~rilea 15de og Feli-st~lionen i Stene :)3de Sanrrar. Btatioiicii i Digerliiirleil blev Jiilikef lide, i 'FraterQord IOde, Peltstatioile~t i Stene Itict~, Rtaiioiien 23&, i Hoperi 26de April og i Ure Meri Xillar, ;,ieciens Sfdionin 1 Snnil ogsan Iasr vilde blive lioldt i aiirli~orcrlled indtil videre. Tabrl VITi, iler ogsna laar velvilligeii cix. niig tilstililet ai' Selt~grsai) ilispeldor Lie, viser Alitnlit:l ai de ved Lofot-;ta'cioneuile ahpridtc og mod lagne Telegrarmrier i Titfsrammet ttaiinar--apsi il A.

24 Tab. VIII. Fcartegnrdse over Antiillet af expederede Selegrsinmer ved Trlrgrafbiationerne f Lofoteil nilder Vinteifisliet i Aaret Digermule11... Vateifjord... Orsvaag..,, T-iopeii.... Man vil her sp~cielt, bern-erlir den store Stigning i Telegiainmernc-s Antal fra forrige Bar %f Stkr. og det tiltrocls for den livlige Korrespoiidai~ce paa cte private Telefocllitzier i TJofoten.

25 Tab IX i6ser Sel~qrafbion.espo~c1ai1ce~ i rle sidsti. R Aar Tab. TX. Telegrari.irnerries A11t;il ;.ed Lnf'otitntio~~e~-lic, for iielc Baret er til Bariinirtiligi~ii?g anf~rt i neclciii.iii;ientle Sn1:i.i X. Tab. X.

26 h. Post- og Pnsogagerbef~rdringen~ Efterat n1:m nu liar faset Fl~-irtigi*i~i-e B Qsnge om Ugen til R\rolv~r. -- forridcii de ovrig~ Postiiitei. - man. ririiciige ic'ord~iilpiir til Post- og Pz,csagcrbefor.drii~een (ler'iieil siges ilt v;i,re frildt tilfr2edssfilleiide. Danipsliibcne i IInrtigrrrten intitraf nzsten a1ti.i til beqtemt Tid, h\ orved Fot7 hhkelse i do oi~rige Po-,tsltibes Penter. blev niintlre paaagtei. Lokalsitde~t i Lofoten blev ridfort af det TTestera;-iiske Selskahs Sliibe ~I'ladsel~ og «Vaagali), iivo~ af del siifitn~evn-i~ val for liclri og nbrkveiiit til at li~rtinri tilf~eedsbtille Piihlikrrrns berettigede I<r;tv Drr I~ortes ogbiia oftere Klage oser, at Lokalsliibenes Afgang R,a S;rolra~r blev krmeget ophoidt ved stor Omlastuing af Fragtgods Efifter tlc i J3aviiev:~senet itid!iente(ie 0:)lysninger er dt:r isomlner paabepjrnd'r LIrlg~avniilg af Revet i Reine, Ilrilliet Arii>c%itle rxuligeils vil rwre fzriligt, nzste Roinmer. Da vil ailt<~g~lig ogsar?. 6411nltldYliig i~f tgl;yk~rkile~~ paabegyatle~, sa;tletle\ ai (lisse vigtige Ai.bel(ter i cli!i>rlzol<lsvii; ~ izr Frt~tlttici icaa ptiaregr1t.s!ri',f»rte. Dette vil for- ~nrntlig ogsita blivr Tilhidel, ~rii:ii. fleile niilidre ilrbeiiler i eiikelte andre Ih~ofotvni. Et ihi_ndragel,cle frri Vtereier.eii og e1xl~1 Sliippere oin Borttageise af liogle store Xteiic i B;ilsta(ls irike Hav11 h1cl.i~ iviriter af niig airbefalet og ovel sciitii, EIavi~t:(rir ekloiw k. Fyr- og Marke~=senet i S1crivelsc.i- til i-yrdirelrtnreri, Izeiihold5vi.i af %ide Janiiar og 22de itp~ii, har jeg ilidl)erettet, at Btotteir paa Seltsthoeii i Balstad var. aed- Ili nltket af Boeii, og- at erz Fortsiiling~riirg: pita S;lijzr.et c(lille Boilden» 1 f->.aihtad vai' forri~stet. Portnen~lig er disse Maiigler aflijrrlpiie - paa ii'eis!boeii blev der Iznri-igt, alitngelig iirr~i niidlertiidig, allbragt R~ie - lige>oii? jeg Itar modtaget Meclrielelse om, at ile tidligere ornskreviie For- I~itiingsriiige samt og saa Mceriie pila «Grailtdc?,,ileri» ved Moskenzs antuges al ville blivr anbragt i indevarende Aar, snafreint Arbeidsstyrke11 rzlilter saa langt. Elii Stmtte det veil 4I-lmirrind overfiydte SIrjær, der -. l~gger i Iiitllmbet til Dyboorden - niellern Reine og Bfosken;r3s - anseeh onskelig.

27 Eyrctireictoreri hai. ogsaw opiyst, at.porst~r.kniag og I?erisig:.tsm~ssig Skjærmniiig itf Svino Fyr. er opfort i hiilis Brii?getforslwg, dog ikke soiri et Arbeide, der forst b ~ liomir?e r ti1 Udftrrelse. Et A.i~ftragei~cte om Fy]. ilcieii fast Sjlsyii for Sa har jeg paategliet miil Anbef:~lii~g, og jeg iinaa fieii,deles fremlioicle Oi~sl;eligf~eclen ;tf s;bnt"iait:rc lyres Ailbriiigelsi? vc:i Rahelvaag og j iyriinsost,r~mrneti. SærxIig ni Heilsj~?i til ilen store Posi-- og Puss;igerbefort1ri1ig ~iiect Baiu~tskibeile -i lirutigrrtteii nraa jeg ankf'ale, :tt indseiii~igsfvret {,il 8volvzr givrs staire Lysstyrke, cla ilen ririrwi-eltde iklte er. tilst~~~elckelig til at ~Laa igjeiiaeni netop ander (le Oalsta~ilciigheiler - Morlse ilicix Eegii ellei. Siletykke - dn.fyre"i,iest "ciftr~~lges. 1%. Fiskerne vedkommende. a, Ankomst og Afreise samd FEytninger inden Opsynsdistriktef Ila Opsynel deil L6de Jaiitrar traatlte i Virksortilieit VW de!. n11 korniileil ei~riel Pislrere til Eierlaings\r~r og ilere itf Vestlofotvzi.rerie De fleste Baade limte imidlertid I;jt>in~il~ i Lofoien, og da ile gjorl-e Pro~7csæt hwvde givet Iidet Udbytte, val* tier 1;utl faa. som havde begyradt at tlrivr i khit Det, rolige og gode Vl~ii der hil~~de v~ret freltllierskellde fra Nytaar. og soin fremdeles ~~eii~~arecle, bmgte i de iiærmest paafnlgei~cie h)2gci adskiliige fre~li~nede Fiskere til cle foraiiiiervate Vær, og lleriiazod 1l:l;iarledens Sfrrtuing begynclte dcaer ogsaa a t indfiiitie sig e~iilel Raa tie i V:t-reizci ostenfor. Da, Yeir- og Yitidfori-loldeiie fremdeles i deri hyste Eiaivclel af Pebrnar sur galistige for Fiskenies Fremkomst til Lofoteli, ank0111 der specielt i Dagene fra 4de til!ide Pebrrrar en Ilel Del Baade som iiorde11fi.a Paa Qrrrad af de senere Lltlrs misiykliede fi'islre i (1s ostligere Veer. strgte tna~lge -- sel\- I~idhygqere --- slrax vestoveis, og (let var. fbl*st rfter Midteli af Ilaailedeil, tllz (let fcrrste Fiskeindsig var formærlret paa I-loleii, at der sariiledes lioget storle Baadallta1 i Svolrav og ile oizzliggeil(ie Vzr Imidlertid edvarede 'Cils"cro~imingeii ireindeles til tl~ vestligerr Vwr og ved Maril~cilens Sliiining var Starstedelen ai ciet 1 'iillige He1,~g (ler freiiilroiiimen. Da ri~an i tke fmte Dage af ilpilarts brgyiicite at fiske ineget godt Daa i~inc:~~ for 8volv~r, ogedes Bnadai:tallet lier linrligt, dels ved direkte Aiikoili\t lisa Hjelilstedertie, dels uel ol'ililytiiittg fra LSetii~ingsvzr, dels ftpa (le deste af Vesilokteni Fiskevaer. I Bretlesil~s og Rafisniiclet slog ;~cisliil-

28 iige Fiskere sig ned i de slrist? Dagr af Z'ehrnar. niert tja Fi\ket lier iicke blev af stoire Retytiiiirig, flyttedr de Aesfe deti iite hfaris til Svolvær og Mstiiæs[jorrleii Saiiiliiiig foregik &r ililre liden Flytiiilig til Xiljorcleil, endog fl a Srolvrer, saaletles ;I t tier tilsidst halniedes over 2000 Raade, riien Fisket bler iiilie bom paaregilet, og omkriiig 20de hlaits fraflyttede de Aestr Raaile for al fiortsztte Fisket, iloveilsngelig i Beiiiiingsvzr eller STestlofoten Eilclel N~rd1:~ilciiiiger tog til Srolvlrr for der at drive Smi eiidnii i riogle Dage Emirnoil Midteil af Stiarts Itlianiioci tioin der ivhter ikke Faa gailske faa Baade til Lofoten, dels Fislrere, solri :ogre did efter mislykket Pislie, dels i I-lrlgelalidsvt~rerie e3er endog ved Eangesiiiirlslimtei~, dels saailaiiiie. som oprindelig ikke hitvde tmiid hig til Lofoten, men som vert Eftei.i.etniiiger om godt Fiske isaahe~iset~iiile foraiidrede sin Bestemiiielse. Til og Eqpen, hvor. ns:~clvaillig mangc Pistiere fra Stegen og Hninmero tidlig iiiiif,ii~dt sig. liegy~~iite der i de sidste Dage af Ifilltrriar og isrsle Dage ftf Marts 'i7ilflytriing fra Skrnavei~, mest Dybsagnt?aa(le 1 I'gen incliem 3r3e og 9de Pifarts flyttede Stsrstedelen nf Distrilitets Garnbnncle til Ostil~sfjorcleii, tiien da. Toislret der slog feil for dem, rentlte rle oiiiltring 2Ode Mnrts tillswg~ B?i?itidiq fosogedes Baadaiitallet rrd 'Cilfiytnirig af Lii~ebnatie resteiifrn, soin var bestelilte til Mstii~sf%joidiil, iii(:~i som na forrtraic at s:aa siq til 120 hovedcagelig i Hope11 og Knlle I;irus de blev liqgende iige til li'islrer; Slniiling. ijilder Pislret sogtc imlel Gan~baac!~ fra Beniiiilgsv~r og Sta~iisnlid derlien, r-iieii saintidig koia der Li~ielxtacle tilfiyttellde ~~rste11fi.a til :le samilie Vzr, sa% nogril sto~re Ke:?ga11g i Re125 fmdt ikke Sted Fra i;fort.irr~lcl og -I?r*;tn~lilioirnen Avttr;le i Marts illaailed endel Baach e?s:ot.rr, nicn ire!:dte,ii,art tilhage Biarst~p~rteii af cle Baade, der fr,? Vi~stlofotc~~i iiytti~rle wsiorri., ~eiiilti. i Sltitilinqrn tlf 31:irts og J3rgyrirlelsen af A;?;il iilhagc til 4ne iicllii:ei*e Tim-, men nogen stmrre Sifii~tiiiltg af freilimede i>ia~c?ci fanilt i~ii1tc.r ikke Sted til de vestlig,te Yi?;'i, li\7iiiii~s jo %;i? rift P elle;-i har -i rt l'jif,riilet Aariageri ilerti: var vistnok c1c.11, at dels rar Vrirei i dril iirrste Halvde! af April temriielig ri~*oligt, cicl. fiskedes der iloget paa, Liner oserfilt, sa& mange fmdt {let iklte 11.~nne1lilc at for7e/tage (lell tirlsspild~iide Flyliiiilg, saallleget mere Nnm Agn vai lioiiljaii og tildels vailikeligt ai ol~drive li de astligste ircer hegynclte Noirlllriidingerne at gjmre sig fmdige til T3jelilreise i iie sitl~te Dage af Alarts og forste Dnge af April, men 67inclfor.iiol<irile opholrlt dt1i11 i Iærigere Tiil, saa de fleste rxaatte tage Danipskiijsslx~bi~~i~g for at I;omiilr afsteii. F3Creriianndeii aftog sir1 Fisket, iszr for Gar~im~~iciene, livornf dog hanlitange. som Iinrriie skaffe sig paiieritle Raade aiie~eile tidlig i Fisliet x7ai' h~rgyildt med Gn~r:brirg lli flilste af dem slitttede Pisket iiidcn Sl~jie~ thorsilag dilr iiidtraf den 7 11r April, og a7ed deilne Tiri var ogsaa

NORGES FISKERIER FOR LOFOTFISKERIET A ÅRSBERETNING KRISTIANIA BERETNING AFGIVEN AF OPSYNSCHEFEN STE HEFTE * 1897. ~"iiiir'~ C.

NORGES FISKERIER FOR LOFOTFISKERIET A ÅRSBERETNING KRISTIANIA BERETNING AFGIVEN AF OPSYNSCHEFEN STE HEFTE * 1897. ~iiiir'~ C. A ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER FOR 1897 UDGIVET ÅF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE STE HEFTE * 1897 LOFOTFISKERIET 1897 BERETNING AFGIVEN AF OPSYNSCHEFEN C. KNAP KOMMANDØRKAPTEIN ~"iiiir'~ KRISTIANIA

Læs mere

LOFOTFISKERIET C. KNAP KRISTIANIA BERETNING AFGIVEN AF OPSYNSGHEFEN ISTE HEFTE -% 1897 UDGIVET AF DEPARTERIENTET FOR DET INDRE

LOFOTFISKERIET C. KNAP KRISTIANIA BERETNING AFGIVEN AF OPSYNSGHEFEN ISTE HEFTE -% 1897 UDGIVET AF DEPARTERIENTET FOR DET INDRE p UDGIVET AF DEPARTERIENTET FOR DET INDRE ISTE HEFTE % 1897 p " p e m LOFOTFISKERIET BERETNING AFGIVEN AF OPSYNSGHEFEN C. KNAP IIO~I,\lbKDORIIdPTIi:IS KRISTIANIA \\T. C. IUBBRLTIUS $ SBNNELZS BOGTBYKICEKI

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY. Museum of Comparative Zoology OF THE

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY. Museum of Comparative Zoology OF THE . HARVARD UNIVERSITY LIBRARY OF THE Museum of Comparative Zoology L. -^ AARSBERETNING \Ti:DKOMMENl)E NORGES FISKERIER FOR 1894 UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE /^.-r T"/-^ ISTE HEFTE * 1894 LOFOTFISKERIET

Læs mere

LOFOTFISKERIET RICHARD HANSEN KRISTIANIA. 1 s - HEFTE +% 1898. TTy. C. FABKITIUS & SQNNER, AKTIESELSKAB. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOlt DET INDRE

LOFOTFISKERIET RICHARD HANSEN KRISTIANIA. 1 s - HEFTE +% 1898. TTy. C. FABKITIUS & SQNNER, AKTIESELSKAB. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOlt DET INDRE FOR it398 UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOlt DET INDRE 1 s - HEFTE +% 1898 LOFOTFISKERIET REBETNING AFCiIVEN AF' TJDVALCX3FOIZMANDEN RICHARD HANSEN KRISTIANIA. TTy. C. FABKITIUS & SQNNER, AKTIESELSKAB 1898.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

LOFOTFISKERIET RICHARD HANSEN. 2DET HEFTE 1900 KRIS'TIWNBA UDGIVET AF NORGES FISKEIIISTVRELSE BERETNING AFGTVER AF UDVALGSFORPIANDEN

LOFOTFISKERIET RICHARD HANSEN. 2DET HEFTE 1900 KRIS'TIWNBA UDGIVET AF NORGES FISKEIIISTVRELSE BERETNING AFGTVER AF UDVALGSFORPIANDEN FOR 1900 UDGIVET AF NORGES FISKEIIISTVRELSE 2DET HEFTE 1900 LOFOTFISKERIET BERETNING AFGTVER AF UDVALGSFORPIANDEN RICHARD HANSEN. KRIS'TIWNBA \V. C. FAHltITIUS cb SQNNEIZ, AKTIESELSRAli: 1901. l (Ved

Læs mere

LOFOSFISKERIET AARSBERETNING. RlCHARD HANSEN. IJDQIVE'L' Al" DEt'ARTEblENSET FOR DET INDRE -% 1899

LOFOSFISKERIET AARSBERETNING. RlCHARD HANSEN. IJDQIVE'L' Al DEt'ARTEblENSET FOR DET INDRE -% 1899 AARSBERETNING VEDROAi~fE~DE FOR 4899 IJDQIVE'L' Al" DEt'ARTEblENSET FOR DET INDRE -% 1899 - - -- - -- LOFOSFISKERIET 1899 BICl?IC 17NIXG.t I'GT\TICX,l I' ~l)!~,! l,(~f3i~o~i~l/\kl~e~ RlCHARD HANSEN. t.

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

LOFOTFISKERIET AARSBERETNING RICHARD HANSEN 4DE - HEFTE 1903 BERGEN. BERETNING AFGTVEN ill? CT)VBLGSFORi\IANDEN UDGIVET AI." XORGES FISKERISTYRELSE

LOFOTFISKERIET AARSBERETNING RICHARD HANSEN 4DE - HEFTE 1903 BERGEN. BERETNING AFGTVEN ill? CT)VBLGSFORi\IANDEN UDGIVET AI. XORGES FISKERISTYRELSE AARSBERETNING VEDKOMMENDE FOR UDGIVET AI." XORGES FISKERISTYRELSE 4DE - HEFTE 1903 LOFOTFISKERIET BERETNING AFGTVEN ill? CT)VBLGSFORi\IANDEN RICHARD HANSEN BERGEN JOHK C:RIEGS BO0TKPKliERI 1003 a. Opsyrnets

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Oversigtsblad. over tilblivelsen af "Haandbog i Verdens-Historien" III, Fase. 229*

Oversigtsblad. over tilblivelsen af Haandbog i Verdens-Historien III, Fase. 229* fase* 229, Oversigtsblad over tilblivelsen af "Haandbog i VerdensHistorien" III, Fase. 229* Forarbejder; referat af Moncada's kataloniertog (1836) 1. til indledning; "NyaarsTiden" 2. til indledning; "NyaarsTiden"

Læs mere

Bornerim, Remser og Lege

Bornerim, Remser og Lege Danske Bornerim, Remser og Lege videlnkkende efter Folkemunde samlede og til Dels optegnede af Evald Tang Kristensen. Århus. Jacob Zcuners Bogtrykkeri. I Kommission hos Karl Schonberg i Kjobenhavn. 1896.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

LOFOTFISKERIET. WiGiiarAWD HANSEN 3D! HEFTE BERGEN BEBETNIXG AVGIT AV GTVAIJGSFORI~~ANDEPI' UTGIT AV FISKERIDIREKTBREK. A;S JOHN GKIEOb ROKSRVIiIiERI

LOFOTFISKERIET. WiGiiarAWD HANSEN 3D! HEFTE BERGEN BEBETNIXG AVGIT AV GTVAIJGSFORI~~ANDEPI' UTGIT AV FISKERIDIREKTBREK. A;S JOHN GKIEOb ROKSRVIiIiERI FOR 1913 3D! HEFTE UTGIT AV FISKERIDIREKTBREK LOFOTFISKERIET BEBETNIXG AVGIT AV GTVAIJGSFORI~~ANDEPI' WiGiiarAWD HANSEN BERGEN A;S JOHN GKIEOb ROKSRVIiIiERI 191 3 I. Adm!nistratlonen. (Ved opsyiiscl~ef

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

(Politiken ) Helsingfors, nf Tres» 1915.)

(Politiken ) Helsingfors, nf Tres» 1915.) SS-**} (Politiken 24-9-1915.) Helsingfors, nf Tres» 1915.) ! Es-planaden, i Feodorovna, jlads, en gansike jaevn, treetages Bygning, der ikike saerlig udinaerker sig Helsingfors. framfor Byens- andre lidt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<>

Feltbreve. mærkeligt nok, nian er i Grunden raskere og mindre. Konipagniføreren mig komme til sig en Middag, og. Rusland, den 1<> Feltbreve. Kære Venner! Rusland, den 1. 3. 1917. Først maa I undskylde, at jeg skriver saa sjæl dent. Men for det første liar man ikke altid saa god Lejlighed, og for det andet har man ikke meget godt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen.

00867.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00. Fredningen vedrører: Marselisborg Træer. Domme. , Taksationskommissionen. I. 00867.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00867.00 Fredningen vedrører: Marselisborg Træer Domme, Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler.

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Novem ber 1904, Kl. 11 4. C atalog I OVER : MALERIER OG STUDIER AF DEN AFDØDE NORSKE MARIN

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere