FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP 4PTEIX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX"

Transkript

1 FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP 4PTEIX

2

3 Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de BpråE paa Str%kningen fra Eofotoddea til. Qtlldvlg. Pisket var da afslnttet, og cle i cle vestligste Vz~jeiiliggende fa& Baade gjorde sig f~rdige til Hjemreise. 12afi-srindet blev der heller ikke Ivi~iter noget atoma Fiske. gidsigterne dertil var oftere ret ioverrde, iri~orfor a,dskillige Baade og Farkoier - Is%r i de forste Dago ai" Mads -- siamledes der, men, fori~de~l Opsyaet kuncle blive etableret, var Pisket forbi og Piukeri~r, kafiyttecle. Opsynspersonalet bestod som s~drraniig 9 Opsynsbetjente, 1 Underolisylisbetjent, 2 $tyrmwiid, I Fori~l~nd, 22 Matroser og L Assistent ved Kontoret, hvorilos der. i lwled~iilig af.pai~tznkt Opsyin 1 Rafisulldet yderiigere forhyredes "tatroser, hvis Tjeneete imidlertid ogsaa, paakrmedes i Stamsniid og Bstnzsfioiden. D~ksbaa(le11 epetrellen» ined 2 Mand blev ivlater alivendt ti1 Opsy~l, f~rst i Stene, senere I Breti-esiiza og Ost?i~sfjorden, I~vor det i Begyndelsen af Marts blev ri~dveuciigt ogsaa at stationere Opsyilss1.rsiteri &Iaaserr ined Opsyn~betjent og 2 Mand. Da der deil 24de 1Uarts i Stamsnncl forefafaldt endel UroIighedev, blev <ipetreilen» snarest afsendt derhen LI1 Assisi-ance for Opsyiisbetjentea. Den gjennemsrui;ll-e "ejeilestetiil var Lvii~iter for Opsy~~sbetje~ltei~e "3 Dage og for Mandskaberne 1130 Dage. Personalets Bordeliog vil sees af Tab* 1,

4

5 Deil til Opsyiiet giviie Bevilgning blev ikke overskredeil, men iiaar det soin ivinter iudtrzffer, at Opsyii stærkt paakræves samtidig orrer hele Opsynsdistrilitet rirrcler saagodtsom cleil hele Opsynstid, og mai1 derhos tvinges til at træffe Fo~bereclelser til -ja tildels at f~re - Opsyir i Baftsniidet iiden at krinile hæve den dertil bevilgede Suin, viser den or(1inæi.e Be~~ilgniag sig at vzue vel liden. Lndski.;etikniiiger maa. foretages og Krav pa forst'erket Opsyli maa afvises selv der, hvor det valislieligen kan ske. Dertil koninler, at Opsynssk~iterne bliver gumle og tiltrnnger Reparationer paa Skrog saliit starre Vedligeliolileso~nkosti~iiiger paa IQrt~iiliizgsgods og laventariuiii, hvilket ikke miildst ei. Silf~ldet nzed Skoiten Naaseii, der ndeii Leieafgift skal vwe sai~leites nclstyret, at deil i paakommeilde TilfæIde Bail afgives til Benyttelse for Opsy~rschef og Doiiiriier ved Sildefislierieriie i Nordland. Antallet af Doiilniernes Elorretninger, der synes at være i stadigt Siltageilde i de seilere Bar, krmer ogsaa fomgede Udgifter til f Es. Afslcrirniiigsitrbeicler, og Polgen bliver, at Naiiilslcabsl~jælpen for Opsyiisbetjeiiteiie niau iildskfixiinkes til det ininclst iiinlige. Lndtzgteri af Qjeigede Reilslcaber er ligesom ifjor iiiitbetalt i Lofotfiskernes Selvhjælpskasse. Telegraminer om Fisliet og on1 Veirforlioldeiie blev a Opsyilet seiidt til de sarilnie Steder og c;mt~nent i sallime CJclsti~,ielining som ilæri11e.t foregaaeiiile Aar

6 Antallet af verttagne og idtrmte &der var iviizter meget stort, Tab. 11. Forseelseriles Art.,4ntal Bøder, vedtagne eller idømte aarlig. -pw-*- IIirlkter.....,. Ialt Procentiiis af Piskeraatalled..... fiieraf var Edgende for. Pornærislelse mod Opsynsmat-ros. 6j 3 Forstyrrelse a den alm Roliglti\& g 6 Ovedrwdeihe ai Hairaeforski*ifteri~e 5 7 Ilrevet Piske udeil Baalilliake.. 8 :i Fortidlig Udroeii eller. forifidig 8xtnilzg jo FJlovlig Rztnlrig paa delt Ra.r Utidladl- at mzrke Dublet. $j j Beskadigelse af A~idenmaiids Redskalier.. ~..,.., ai4 Oversntiiiiig trocls Advarsel Utilbmrtig ICapning.. $16 a Overstane11 paa Helligdag S~tni~ig ai Kot i nlovljg Sid li) iiiouligt Brcel~devlnssaig. * eller Vk~viltg Salg af andre Varer.... Loti af I (Beruset i Kirke) ~ Lov af V/, 1860 (Drah al Edderfugl) ' ~ Overtrzdeise af Simdhedsforskl*ifteri~e.. af LOTT af 14/, 51 om Lotterispil -- af Lov a 89 (K~~aI~salveri) P Ved.tagiie Escler. ved privat PorXig... Andre private Bager, forte til Protokols o Del; vil af ovelastaaeilde Stt1~. Tk sees, :%t O~ertra~clols~~ ai X~oiOlioreni-; g ors'ryrrelse af clan almllideiige Rotigiled --- og ai' detls $j 10 - for"cdlåg Udrorniag eller forsilctig Sztiiing - vzseiitlig bidrog

7

8 Moskenæs He~edskasse Kr. 24,oo. Desurten er der illitbetalt Er.,S,ao, som vedtagen Bod til Justervæsenets Kasse. Det vil bemærkes, at Baderne til Kommirneliasserlie iviliter beldl sig til ei1 ganske betragkelig Srrm, hvilket ilærinest hiclrsrte fra, at Op syiiet faiidt sig bef~iet til ved hoie Bsdrr om muligt at Iiiridre det ulovlige Salg af berusende Drikke, et Porsog, som selvfdgelig vil blive fortsat ogsaa trncler koinmeiide Fiske. Foradeli de ilidbetalte Boder Ireilstaar der endnu tiafgjort ailskillige saadanne til ret sto~e Belob, der ved Doiiinie er Vedkomnieiide tilkjeiidte, men sein det eiidlin ikke er lykliedes at faa bragt til eililelig Afgjarelse. d. Extl-aordiuimre Dommere. Overretssagf~rev O. Heyerdalrl fungerede agsaa iviliter som Uo~itiiie~ linder hele Opsyilstideii og Cand. jur. Ei Kastruit soin Hj;ell,eclo~~~nier fra 8de Marts til 27de April. Aiitallet og Arten af Domine~~iie,i Forretilinger vil seeh ai Tab LI1 Af denne frenig~ar, at Antallet ai (le at' Domn~erize behaadlecle Retssager ivintei* var ineget stort, og da cle inaiige retslige Afhorelser lirider Efterforskriiiig. ligesoiii Politisageis aiigaaeilde ulovligt Brændevinssalg, som Regel kræver vidtloftig Behaiidlilig, var deres Tid - s~rlig fra 13egyiidelseii ai' Marts - sterkt ol~tagelz,

9 Tab. LIT. Sager beliantlie(3e nf Dorilmerne. l) 2 Dommere. 7 I'sa Politiet. 1 Dr.;tbssag. 9 1 Doiiiii~er.

10 I. Opsyilsdistriktet var clw ogsaa iviilter atisat 7 Fislieiilsger, hvis Navile og tildelte Distrikter finites anforte i Tab. I. UderifOr Opsynsdistrilitet var som Fi~keri!%~e i Være og Rost arisat Cand. ined. A. Skjoiisii>erg, i Borge og Gimso Gand, ined. Chr. Qrotlz, i R0 og Malnzs Caild. ined. Rirssiilg, i DBsnzs Caild. ined. N. Cliristofferueli og i Dverberg Cand. med. E. Schjelderiip. Eftersi-aaende Tabeller, der iigesoin de foregaaende Bar ved velvillig Iniodekon~meiz af Medicirialdirektsi.eiz er ndarbeidefte efter deli Sygestatistik, som de respektive Lxger liar. iriclselidt til Oljsyilscliefen, vil give nærillere Oplysliinger oil1 Xygdniiisforholdeiie sxai~el indeil Opsyi~sdistriktet som paa Vzro og Rost saiitt i Borge, Gii11s0, Dverberg og Mlisilzs. Tabrl IT7 viser, at der ogssa iviizter blev behailitlet et stort Antal Ryge, inen S11iicllled~tilsta11de11 inaatte (log ildie desto miiidre gjellneiligaaeacie siges at vnre god. tl~l de Beste Tilfzlde var formeiltlig af ~ni~ii?l~e failiq Ge~knifemihed. liiiflrrenza meldte sig dog inec? ikke sa gailslie faa Tilf:elde, der sol11 Regel imidlertid forlnb ircleii farlige Efter sygdornme. Deii gode Bni~tlliedstilstancl iiiaa forli~eiltlig v~we~itlig tilskrives det, jm~ie Froitreir ined hyppige Briefalcl, eftei'trt Mzerrgdeil a ii'iskerrie var fiemkoarie og Hoveclficliet begj7ildt. samt den Oi~lst~ndiglted, at der alligevel ikke blev IPIai~gel paa. godt Driltkei-and.,Jeq skal ikke illitlade inig pa;& at ailstille U1rclers0gelsrr 0111 Grnriden til, at iler stadig bliver et saa stort Aiital af beiiarinede Syge tiilitei-!~o.ti,tfisket, mei) jeg ei' tilhnielig til at tio, ai- dersom ilei. Ittiride bibrii~grs Piiket,ne nogen iii~nds!;ab i Ri~ildhetisl~re og om f Es. Behandliilgei~ af alinindslige Fot iijol~lit~ssyg~lomine , vilile Lzgeils Bistarid ikke satt oite l>aalialdes 1i:jfrr niil ~~'ornieiiiilg viitle dtjt ~~32r.t: si~rdeies lieldigi, oisi (lei. untier iicifotfjsiicriet l1aa Lailcltiygedage af l'isheiilzgerize knrzde blive ;ifhoitlt i~'oi*i~ilii~q om Rlititllrc(I4;r?lr nq 0111 (1(11i fei-ste Bjwll> ved g)lndselige Ut~yltlrestilficlile m In f3uailaiiiie poprrl;vre li'oredrag.:7iltlo vistiiok optage ll0gdif Siti for ii'isj~eiii&geriit?, lileil eir Irrlir Sir:ie dertil vilde nok filide\, og,jeg trivler ikke paa, Fislierne iiieti 'b';tbi~emligiirti vilcle l)aalisre t1t:ril Ai Bedehrrse~le i tie Iorslcjellige Vcti i Silfalde viitte ))live stiilet til Uispositioil. imr vistriok Itanregiles, og Flylten af disse Foredrag viide aoli silart spores, ikke aleile ~mdei. Lohtfisket, iiieii ogsan i Fiskeriies Hjem. Tab. 1V arigiver ilillallet ai cle i Irve1.t Djsl,riltt, k)eliaiicilede Syge.

11

12 Tab. ZV rt viser De)cidsaarsageriie og Ile Dodes omtreiltlige Alder. Tab. IV a. Opgivne Dsdsaarsager under Lofotfisket 1895., I (Indenfor Opsynsdistriktet). li ' - l - - ) I/-- - / - -! - 1 I i - I -! _ - l i I - l , k / I! 2 ; 3 Diptitherit. Gigtfe1)or. Nervefeber. Hjernebetadelse. Uyld i Strubehovedet. Liingebetrendelse. Rristning nf Indvolde. Tsring. Maves:tar. Uopgivet Bcid.;anrh;~g. %ah. [V It aiigiver Alitallet af U~de og disses Hjemstavn Tah. IV h. Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1895 dede Fiskere. (lild(iiisor O~~synstlIstriktet), Nordre Troiidlzjeiiis Amt - L 1. Yttcr~ei~ 1. Nordlailds Biiii, 13. Bejeren l, Vefseii 2, Kroiilio 2, Steigen 1, Tysiles l, Ofoten l, Vaagali 1, L~rliiigeii 1, uopgivet 3. Troinso Amt = 1. i<al-lsf3 l. (Ucloiifor Opsyiisclistriktet). Nortllai~tls Anit ;= 5. Giins~ 1, Borge I, BQ 3,

13 Tabel 67 viser, hvorrnange Proteilt af tiet hele Antal Lofotcogeii(le, der i de sidste 10 Aar er k)ehxiitilerie nf I~zgei-tie, livoritlailge af di~!i~ der Iiar vzret, iildlagt, paa Sygeltnseile s;tii~t Ailtal let, af D~tle. Tab. V.

14 l i l l l " l l l l l! l l l CD- & 1 e- 1 eo~m~~øl~w~ 1 1 l f I i I"'""'"""

15

16 I l l l l l l M l l l l l l l / /*+m* al-m- l*

17 p I l! / l /! / l I I l l l -- l l i l I I l 1 l l I - ~ l ~ l l - - p I I L - I~ aln : I I I I I I I I ~ I I ~ I ~ I I ~ I I ~ I I p- -- i-:.t

18 Hlrorledes Forlioldet har stillei; sig med Hensyn t,it de veneriske Sygcio~lrile i ile sidste 10 At~r vil sees a'f Tab. VIP b. Tab. VI1 b. Det fienigaar af o['abellei;, ai Anlailei af re~ierislte?'ilf~lde er i htæi'l~t, Siltageade i (le sidite, Aar. og jeg foritlener, at dette staar i nok saa, lar Forbindelse med tie11 iidsir;rkte Restaaratioiisvirkio~~iiiecI og ilet iiiorilige Br~rtdrvlrissalg Urider liestrzbelse~ne for veil efkklive Tiorheste~niilelser at hi~iiire (lei sicls?~i~vir"r Ilor deis formentlig ogscza tr:~ffes virl;soli?llre Foriioldsregiei ~nod Uill)r.rilrlsen nf ;le ve~ieriske 49ygclomniv ;ti IIensj~n til Fyaren vet1 disse ni1tjrr (le stome Fiskeriei*, lii~o~. eli hel Liel iierfar-en Ungdoril adtid Ulclfinder sig

19 -- 1.3:) -- Tabel TISI c iniiei~olcxei. Oygave over rie af' de ndenfor Opsynsdistriktet ansatte Pisliterilager beiiaiitilecle ikke e~iiileri~iske 8ygdoi:lme. Tab VI1 c. irhke epidemiske Sy-gdornme under Lofatfisket (Udeiifor Opsyasciistri!rtet). -wm Fordeililg paa. Plsliel.iilistrikter~ze. - Kronisk Cnsirit, ICnrdialgi.. Andre Sygclomrne i Usinreiene. Fnat og årilitsoril~rre liudsyg- dommo Gonorrboe, EpidicIymit Baar (Vulaera) Uleesn Forbrccildiilg Foiikysiiing

20 .Den ex"claorc1inc~re geistlige Retjening blev iviilter uilfort ;tf Stifis- Iiapeilatl Hail.: W. isop Slnitlr med Station i Svolvær, xf Stifislcapella~i R. Chrisiie i Heiiningsv~r og af Siif%liapel!an P. Ryniling i Sieile. 8idsti1ævtite Iiavcie, forilideil hali afieislre derhen? i den sidste Hala7del ai Jani:ar Pdaa~ied Station i B.tl~~sf'j~rcleiz, hvor der imidle~tid cli~ngi~ng var ka Fiskere, men de af liam nfholdtr Qaclstienecter var godt besogte af de O~~~kri~igboende. Af de til mig tiibsenclte Bereti,Lilger Izids~ttes fdgende: S"ciftskapel1an Smitli forrettetle soiii Fiskel,przst i og Slrraaven fra Iste Febrnar til 1Sile April. holdtes Gr~dutjenesie 1 Qnng og i Skrai%ven 2 Gange. Fortiden S~ndags. gudstjenesterile overles Virksomheden I Svolvzzr nzed Bibellzsaiiig afvexlelide i de 2 Porsai~~llliligshuse. Det gode Veir og tildels gode E'iske bidrog ti! at inclskr~rike Bibell~sriiageraes Biital og - soiii Stifiskapellaiien ndtaler - mx~ligt'i~i", ogsita til, at Sognirlgen til Qrids Ords Borelse ikke altid stod paa HQide med, hvad der havd.e været Tilfzeidet ined hans tidligere Virksomhed aoiii Fiskerprest i Vestlofoteil. Piskerbibliotheket i Svolvær, der bestyredes a Stiftskapellanen, Iiavde 62 Laantagere riied 166 Udlaan. h Svolvzr blev der holdt Fiskerskole af Kirkesanger i Vaageil, P. Hammer. Ialt var den besogt af henved 60 Elever, hvol.af omtrent alle var voksne. Sogningen "6ii Skoleri \;ar ~iolrsaa jevn i Februar, meil clet rige Fiske og gode Yeir, som indtraf med Marts Maarieds Begyildelse medfbrte, at Skolesogilingen raed et oplrsrte. Der blev hovedsagelig r;il(lervist i Regning og Moderstilaal. Szerlig blev der lagt Vægt paa at give Eleveri~e Veiledning i Tldfærdigelse ay forskjellige Slags Doiiuiiieiiter og Forretrzingsskriveiser. 2 Gange orn Ugeii blev der holdt historislre Foredrag. I Kabelvaag blev der liolcit ligilende Skole af Lzerer I. Skinielid. E'oruderi af Sognepresteli i Vaageil blev der i Kabelvaag ligesom i Svolvær og Sliraaveii oftere holdt guclstjenstlige Sailimeilkoinster I de dervce~eiide Bedehirse af tilreisende E~~iisszerer. L Icabelvaag var der ogsiia ofte Opbyggeiser. i deil af den frie AZissio~isforenilig opforte Bygning. Ssgiliilgeri til Vaagens Kirke samt til Eedehusei~e var stor og Iigesaa til den frie Missionsforeis Moder, Pislrerlijeinmet I Kabelvaag blev ogsaa nieget sogt af Piskerile. Opsynsbetjeirtc~i ucltaler i siil hiidberetning, at dette Ejein, s~rlig paa et Sted som Kabelvaag, er til særdeles stort Gavri for deii~. Ogsa,a ivinter holdt Emissær Eidissen fra Tromso Bibellæsilinger hver Saildag, saavel Fori~liddag som Efteriniddag, dels i Bedehuset, dels dels paa ICalle. Paa Landliggedage blev saadanile ogsaa afholdt, og S~giiiiigea var altid stor.

21 B Nogen Fiskerskole blev der iti?i-c. holdt i disse Vær, hvortil Grtliiden nolr siral vzre rletl, at passeiide Lokale ilclie skal kniliie oprlrives* Stifisliapeilan Girristie ankorn til Eennirigsa ær deli f de Eehrrrnr, bror ei? liel De1 Fiskere ila allerede var samlet. C iiclstjeiicii e l~oltltes Iiver Sondag Fori~liildag i Icapellet iile(l Unclt~~gelse af 17ile Fehrrrar, da Stiftskapellaileil forrettede i Gilziso Ribe!lasniiigen iloldtes Soiidq, Efteriliid-lag i F'orsail~li~igshiiset 13aa Ee!lt~~rcls~eii eller paa Lnir(lliggedriga i Ugens Lob Scrgniilgeii til Kirker og Porsailllingsliris var meqet god Pna Sygehrrset holiltes Atld,igt efter G;~d,tjeiiesteil i Ifirlien Smidag E'oiami(Jiclitg og cllt3ri\, na;r dertil rnr Aniecinin? Ligesom iijor lialdt Lærer Je~lseil f1.a Borge SIcole for de 8kolep;igtige om Formiddagt~n og for Vo!isiie flerii1iddngeli Xkalerr for Borileile var i Griilg fra 29de Jailriar til 31te 3Xcirtr 111ed Iiilder~i~iling i ile alii~iiicleliqe Skolrf<ig Ele~~niitallot var fr& O li1 22, aliiiiriileliqvis 10 Skoleri for de Tiolcsne boldtes 16 Dage i Pebriiar iiied Un<3errisiiiiig i Noisli skriftlig, og i Regiiii~g Der alalinilel jg vis r 5 1i:ies-er. Bihliotliekrt (ler liavde fnaet adc!tillig Forogelse, bri?ylteiies nnrirl* Fisket af 137 Laaiitagere 11te(1 liiadiiimeri 570 Udlann Af Lrerer Jetirrri blev der oftere 1~oldt 13ibvll,~srii:iger, specielt S~iidag Eiterniiddag paa 8arr~eil. Eiidel tilreiseiicle Præflikairter kolit. ogsaa til Vceret, dels krin fo~' ;\t tale Guds Orti, dels ogsaa for gt foretage Iildsamliiig ti1 sæi*slii!te Dienied - I<irtaliiissiol?en, Borrielrjemii~et i i3roii~ o, s v. - Af Disseiit-rr hascle Prelsesaiilieeil inar fmt Stntioii i V~rri, og Moderne sar fo~~rneiltlig sorl1 oftest godt bex~gie Ogsan I X;iolr:~r og liabelmag afholdies der of1cr.e Blfoder af Frelsesarmeen St-iftslinl~ellaneir afblnttede slir Virlrsoiilhccl den liide Blxii. Deil geistlige Tjeneste i Steile, Staii~sni~d og 1Jre overto? Stifisliapeliail Ryi11iii:g (lei1 2deli Zr'ebrriar i o ~ fortsntte den til og merl 2den Paaslieda=, den fnde April Hver 8~ildtig ]?lev der i (lette l'iclsrnln aflioldl I-laiaiessegiidstjeilesle 1 Stelle Ii'npelitirke, 111-or tier pna 2 liaridliggedage ogsaa bles zflioldt Fnstegtitlstjeileste. T Reilellrisei~e i S1;iili suiiil og IJre blev der afveii4eiide hverallden Solldag!ioldt dfteiisnngbtjeilestc. saiiit 33ibcllzsrii?1gw pa% Lailciliggeclage i D2eil. In1 t bler del Iioiiit 33 giidslj~ii<tiige L1orati:nlingei~ Sogningen kan i i'\lmit~cielig'rleilleliglie(l belegiles soili god, flere Gaiige var Tiokaierile overfyliile 7"isicerbiblioilreket i Ste!ic liavde 87 Laaritageise rried 281 1Jdlaail -- i Btnmsnnd B :> i Urbe B 75» Anlediaillg af, at Fi~k~rike i Stniils~~ildeii 24de 3iniis stolbnie4e de nlo~?ige I;rlsnlgsstcd~r og 33rzi)~leoin - Irvorc~C flelse- deiliden ogbaa mi.itziilites for ri,ztlrlig Siaftk - og ndelagifil de forefuildi-ie DI ikke varer, bemwl+kel StiLtsl;,ipeliatit.;~, ~t cleli ilrrvct.reiidc Lovgivning ri.stiloli

22 jfclet magter afll~r-ilme det, ulovlige TTrlsalgsvreisen crg %t det mr i Falelsetr heraf, ;tt deli hos Fiskeine rwr~ncle stwrke Opinion skabte sig Udtryk i [len lovstridige og beklagelige Form. Fiskerskolen i Statrisrrticl blev i-iiinter. lialilt af L:~rer K. R. C;jc!le af Alstahong tra, Iste Pebrt~nr til I5tle April. E(i.11 overtog ogsaa Bestyrelse~~ af Ir'islierbib!iotiieket og forte!l'ilsyn :ned l~~se-\-wr3elset. Fiskersitolen haalde goil P~lgiiiiig i (len forste Tid, men efter stwrie i Kegg11cie1si.11 ;d Maists kom demi senere IF;Be i rig!:tig Gjionge. Deri_ sogtec ialt a,f 25 rrirollfirr~ierede og R3 Loafir'inrr*ede Elever. l!iidervisningstiden Trar fra 8 i/:! Lormidtlt+g 'ril 1 l/, Eftern~idclag og hn C, til 8'12 Aften. 821 Formicldagen aiilagties IJlidervisillnge-i nzrmesi foi* Ulionfirmerede, men (ler. va,r Adgang ogsaa for Voksne tit at deltage. hfteiiskoleii anlagdes rrileiiiklceiliie kr rioksile. Undervi:jrii~~gsiR:S var Norsk, Regning og flersteinmlg Sang. Gjennemsnitligt Batal Skoles~gende var 12 nkonfirmerede og 1,5 koiifirnzerede pr. Dag Fiskerbibliothelret blev godt benyttet. Der var 37% Laa~?.tagese med 902 Udlaan. I Betielinset blev tier af Lxrereil og ailclre Ltegm-liti oftere lioldt &krdeit oni Gtids Olxi. Nesuget ~~i:r som Regel godt, saa. al; Beilehirset ikke sjelilen ~iste sig for lidel. ilagtet der ved Opfore!sii >tf Galiei-j iviiii-tir \:ar.slicuiiiet Flads for omliriilg et Par Wuncirede nilere end tirlligere. L~~rer A.. Olseti af Roda viii- af Troniso Bisiiop anvist Vlrliekred~ paa Btrzktlingeri fra Nirfsijoril ~estov~i. ined fast 8taiioil i Reirre, Ilrorfkn han foretog Ireisei- til hr~t,eile Azt, S~rv;iagr:ii, Mosk::rz,?:s, Sirizri, Szslaild og Nni'sfjorCt. Kail ho!clt islt 40 Wibeli:esni~-iger, hiroi~~i' L3 i Reine Kirke, li i mos ire il:^^ Kirlie; 3 i Si~l~i! og ile svrigc: paa fmslijuillgi? Steder ilrileil Distriktet Kaar hiui ui~;. iilstecle i Reirre: hoitltes omtrent ila,glig Bliilagt for de Sgge paa Sygelitrset. P~~ovst Laildniarli ites~gte oftere Vn~*e~ie, hvor Emissii:i3enle Mads Alfsen, Basi~liissen og Llybrlahl ogsa8 til fori9irjeiiige 'b'iclei holdt Opbyggelser. 1~æ1.w OIseii ililtaler. sin Qlzede over, at Fiskerile motite talrigt frem for at, hnre Gittis Ord sr~i-~lt mer1 den Bred og Stilhecl, der lierslieile alleveglle. Ilisse gode Forholde tilskrev I~aii cten Onrstæiiiiiglietl, at VEYeierne ikke bortleiei 2-Lus til Ligeirem Bestanratiai?svirk:.oliilieti, og jeg iilaa, give ham infir Tilslritiling, naar Iran onz, ai (let gode EIxempel? saa Beriseeiide maatte blive efceri'illgt i samtlige Lofotens Fiskevzer. Om Eiske!,slioler og o121 :Benyttelse:i af FisiierbibliotlirIier~~c~ resi-(:?ifor Ure liar jeg ingeri Bkecideleise faa,c?t fiir. sidste $Ti~~tei,. Hnils 13iooizervnrdiglrcil Biskoli.Il.o klnali ophoidt &Eg i Lofoten fra, 2111e i-ebrri~r til iite April, I livillieii Tid hail bolilt i?els H~i~nesscgriitsljeizest(~~, dels Bib!:l- Issninger i.forslijellige Vzr saavel I Mst- som Testlofoten. Bislioyei: aflioldt ogsaa, i Rahelva!tg og St;b~i",st~~~ij Mode imed Fiskelalie for at; i'a~

23 deres UdLaleIser og I Tflf'zIde TiIs1~1tliil'ig til Resolutlort u~ Forhold~ iegjer til Bekj~mpelse ai' tiiovligt RaIg af Beitrsende Drikke i Loi~t mretle, ligesorn saadange Meder pna i-orailiedniilg 5-5 hain Bere Stcder ogcaa blev afholdt af Prestelile 0vei.hit Ilavde Resolrrtionert - der i all V~~etltiigt slnitede sig til ile l ~liiil Skrivelse af 13de 31ttlts 1894 til Nor cficilicts Aintntczitci loresla,ie(ie Purairsta1iilingi.r -- der iielvis ogsait el. paapegetle i mitle Bereiilinger olri Lofotfisket til Irzclskv~nliiliilg af de heroililia-ndlede I~ovovertr&de!ser ved de slore Piskerier og -\red Mar~lirileiiae, i Norillmd, ~istli~li stols?'ii;lutning. Personalet vecl 'telegrafstatiorrcnle i Lofoten itlev iviilter fo~stærket tned 33 Tjeilestgjlj~reirrle, (ler blev fordelte lian 18 faste og 1 Felistatinil. Verl Lecjingen Stt~tion 1)Iev Retjeili~lgea rrniltkr Fisket forst,~rfiei oied 7 'rjeiles'rgj:jorelide Af de 18 faste Lofotstationer itoldtea de 12 aabae 11c.i~ Xaret,? ~0211 Telegraf- og 5 soni Tele-foiiitationer. Stationevne 63rsvaag. Hopen, [Tre blev awbirecle Rte, Vdt~rfj oi'cl O$ I)igerr\~rilea 15de og Feli-st~lionen i Stene :)3de Sanrrar. Btatioiicii i Digerliiirleil blev Jiilikef lide, i 'FraterQord IOde, Peltstatioile~t i Stene Itict~, Rtaiioiien 23&, i Hoperi 26de April og i Ure Meri Xillar, ;,ieciens Sfdionin 1 Snnil ogsan Iasr vilde blive lioldt i aiirli~orcrlled indtil videre. Tabrl VITi, iler ogsna laar velvilligeii cix. niig tilstililet ai' Selt~grsai) ilispeldor Lie, viser Alitnlit:l ai de ved Lofot-;ta'cioneuile ahpridtc og mod lagne Telegrarmrier i Titfsrammet ttaiinar--apsi il A.

24 Tab. VIII. Fcartegnrdse over Antiillet af expederede Selegrsinmer ved Trlrgrafbiationerne f Lofoteil nilder Vinteifisliet i Aaret Digermule11... Vateifjord... Orsvaag..,, T-iopeii.... Man vil her sp~cielt, bern-erlir den store Stigning i Telegiainmernc-s Antal fra forrige Bar %f Stkr. og det tiltrocls for den livlige Korrespoiidai~ce paa cte private Telefocllitzier i TJofoten.

25 Tab IX i6ser Sel~qrafbion.espo~c1ai1ce~ i rle sidsti. R Aar Tab. TX. Telegrari.irnerries A11t;il ;.ed Lnf'otitntio~~e~-lic, for iielc Baret er til Bariinirtiligi~ii?g anf~rt i neclciii.iii;ientle Sn1:i.i X. Tab. X.

26 h. Post- og Pnsogagerbef~rdringen~ Efterat n1:m nu liar faset Fl~-irtigi*i~i-e B Qsnge om Ugen til R\rolv~r. -- forridcii de ovrig~ Postiiitei. - man. ririiciige ic'ord~iilpiir til Post- og Pz,csagcrbefor.drii~een (ler'iieil siges ilt v;i,re frildt tilfr2edssfilleiide. Danipsliibcne i IInrtigrrrten intitraf nzsten a1ti.i til beqtemt Tid, h\ orved Fot7 hhkelse i do oi~rige Po-,tsltibes Penter. blev niintlre paaagtei. Lokalsitde~t i Lofoten blev ridfort af det TTestera;-iiske Selskahs Sliibe ~I'ladsel~ og «Vaagali), iivo~ af del siifitn~evn-i~ val for liclri og nbrkveiiit til at li~rtinri tilf~eedsbtille Piihlikrrrns berettigede I<r;tv Drr I~ortes ogbiia oftere Klage oser, at Lokalsliibenes Afgang R,a S;rolra~r blev krmeget ophoidt ved stor Omlastuing af Fragtgods Efifter tlc i J3aviiev:~senet itid!iente(ie 0:)lysninger er dt:r isomlner paabepjrnd'r LIrlg~avniilg af Revet i Reine, Ilrilliet Arii>c%itle rxuligeils vil rwre fzriligt, nzste Roinmer. Da vil ailt<~g~lig ogsar?. 6411nltldYliig i~f tgl;yk~rkile~~ paabegyatle~, sa;tletle\ ai (lisse vigtige Ai.bel(ter i cli!i>rlzol<lsvii; ~ izr Frt~tlttici icaa ptiaregr1t.s!ri',f»rte. Dette vil for- ~nrntlig ogsita blivr Tilhidel, ~rii:ii. fleile niilidre ilrbeiiler i eiikelte andre Ih~ofotvni. Et ihi_ndragel,cle frri Vtereier.eii og e1xl~1 Sliippere oin Borttageise af liogle store Xteiic i B;ilsta(ls irike Hav11 h1cl.i~ iviriter af niig airbefalet og ovel sciitii, EIavi~t:(rir ekloiw k. Fyr- og Marke~=senet i S1crivelsc.i- til i-yrdirelrtnreri, Izeiihold5vi.i af %ide Janiiar og 22de itp~ii, har jeg ilidl)erettet, at Btotteir paa Seltsthoeii i Balstad var. aed- Ili nltket af Boeii, og- at erz Fortsiiling~riirg: pita S;lijzr.et c(lille Boilden» 1 f->.aihtad vai' forri~stet. Portnen~lig er disse Maiigler aflijrrlpiie - paa ii'eis!boeii blev der Iznri-igt, alitngelig iirr~i niidlertiidig, allbragt R~ie - lige>oii? jeg Itar modtaget Meclrielelse om, at ile tidligere ornskreviie For- I~itiingsriiige samt og saa Mceriie pila «Grailtdc?,,ileri» ved Moskenzs antuges al ville blivr anbragt i indevarende Aar, snafreint Arbeidsstyrke11 rzlilter saa langt. Elii Stmtte det veil 4I-lmirrind overfiydte SIrjær, der -. l~gger i Iiitllmbet til Dyboorden - niellern Reine og Bfosken;r3s - anseeh onskelig.

27 Eyrctireictoreri hai. ogsaw opiyst, at.porst~r.kniag og I?erisig:.tsm~ssig Skjærmniiig itf Svino Fyr. er opfort i hiilis Brii?getforslwg, dog ikke soiri et Arbeide, der forst b ~ liomir?e r ti1 Udftrrelse. Et A.i~ftragei~cte om Fy]. ilcieii fast Sjlsyii for Sa har jeg paategliet miil Anbef:~lii~g, og jeg iinaa fieii,deles fremlioicle Oi~sl;eligf~eclen ;tf s;bnt"iait:rc lyres Ailbriiigelsi? vc:i Rahelvaag og j iyriinsost,r~mrneti. SærxIig ni Heilsj~?i til ilen store Posi-- og Puss;igerbefort1ri1ig ~iiect Baiu~tskibeile -i lirutigrrtteii nraa jeg ankf'ale, :tt indseiii~igsfvret {,il 8volvzr givrs staire Lysstyrke, cla ilen ririrwi-eltde iklte er. tilst~~~elckelig til at ~Laa igjeiiaeni netop ander (le Oalsta~ilciigheiler - Morlse ilicix Eegii ellei. Siletykke - dn.fyre"i,iest "ciftr~~lges. 1%. Fiskerne vedkommende. a, Ankomst og Afreise samd FEytninger inden Opsynsdistriktef Ila Opsynel deil L6de Jaiitrar traatlte i Virksortilieit VW de!. n11 korniileil ei~riel Pislrere til Eierlaings\r~r og ilere itf Vestlofotvzi.rerie De fleste Baade limte imidlertid I;jt>in~il~ i Lofoien, og da ile gjorl-e Pro~7csæt hwvde givet Iidet Udbytte, val* tier 1;utl faa. som havde begyradt at tlrivr i khit Det, rolige og gode Vl~ii der hil~~de v~ret freltllierskellde fra Nytaar. og soin fremdeles ~~eii~~arecle, bmgte i de iiærmest paafnlgei~cie h)2gci adskiliige fre~li~nede Fiskere til cle foraiiiiervate Vær, og lleriiazod 1l:l;iarledens Sfrrtuing begynclte dcaer ogsaa a t indfiiitie sig e~iilel Raa tie i V:t-reizci ostenfor. Da, Yeir- og Yitidfori-loldeiie fremdeles i deri hyste Eiaivclel af Pebrnar sur galistige for Fiskenies Fremkomst til Lofoteli, ank0111 der specielt i Dagene fra 4de til!ide Pebrrrar en Ilel Del Baade som iiorde11fi.a Paa Qrrrad af de senere Lltlrs misiykliede fi'islre i (1s ostligere Veer. strgte tna~lge -- sel\- I~idhygqere --- slrax vestoveis, og (let var. fbl*st rfter Midteli af Ilaailedeil, tllz (let fcrrste Fiskeindsig var formærlret paa I-loleii, at der sariiledes lioget storle Baadallta1 i Svolrav og ile oizzliggeil(ie Vzr Imidlertid edvarede 'Cils"cro~imingeii ireindeles til tl~ vestligerr Vwr og ved Maril~cilens Sliiining var Starstedelen ai ciet 1 'iillige He1,~g (ler freiiilroiiimen. Da ri~an i tke fmte Dage af ilpilarts brgyiicite at fiske ineget godt Daa i~inc:~~ for 8volv~r, ogedes Bnadai:tallet lier linrligt, dels ved direkte Aiikoili\t lisa Hjelilstedertie, dels uel ol'ililytiiittg fra LSetii~ingsvzr, dels ftpa (le deste af Vesilokteni Fiskevaer. I Bretlesil~s og Rafisniiclet slog ;~cisliil-

28 iige Fiskere sig ned i de slrist? Dagr af Z'ehrnar. niert tja Fi\ket lier iicke blev af stoire Retytiiiirig, flyttedr de Aesfe deti iite hfaris til Svolvær og Mstiiæs[jorrleii Saiiiliiiig foregik &r ililre liden Flytiiilig til Xiljorcleil, endog fl a Srolvrer, saaletles ;I t tier tilsidst halniedes over 2000 Raade, riien Fisket bler iiilie bom paaregilet, og omkriiig 20de hlaits fraflyttede de Aestr Raaile for al fiortsztte Fisket, iloveilsngelig i Beiiiiingsvzr eller STestlofoten Eilclel N~rd1:~ilciiiiger tog til Srolvlrr for der at drive Smi eiidnii i riogle Dage Emirnoil Midteil af Stiarts Itlianiioci tioin der ivhter ikke Faa gailske faa Baade til Lofoten, dels Fislrere, solri :ogre did efter mislykket Pislie, dels i I-lrlgelalidsvt~rerie e3er endog ved Eangesiiiirlslimtei~, dels saailaiiiie. som oprindelig ikke hitvde tmiid hig til Lofoten, men som vert Eftei.i.etniiiger om godt Fiske isaahe~iset~iiile foraiidrede sin Bestemiiielse. Til og Eqpen, hvor. ns:~clvaillig mangc Pistiere fra Stegen og Hninmero tidlig iiiiif,ii~dt sig. liegy~~iite der i de sidste Dage af Ifilltrriar og isrsle Dage ftf Marts 'i7ilflytriing fra Skrnavei~, mest Dybsagnt?aa(le 1 I'gen incliem 3r3e og 9de Pifarts flyttede Stsrstedelen nf Distrilitets Garnbnncle til Ostil~sfjorcleii, tiien da. Toislret der slog feil for dem, rentlte rle oiiiltring 2Ode Mnrts tillswg~ B?i?itidiq fosogedes Baadaiitallet rrd 'Cilfiytnirig af Lii~ebnatie resteiifrn, soin var bestelilte til Mstii~sf%joidiil, iii(:~i som na forrtraic at s:aa siq til 120 hovedcagelig i Hope11 og Knlle I;irus de blev liqgende iige til li'islrer; Slniiling. ijilder Pislret sogtc imlel Gan~baac!~ fra Beniiiilgsv~r og Sta~iisnlid derlien, r-iieii saintidig koia der Li~ielxtacle tilfiyttellde ~~rste11fi.a til :le samilie Vzr, sa% nogril sto~re Ke:?ga11g i Re125 fmdt ikke Sted Fra i;fort.irr~lcl og -I?r*;tn~lilioirnen Avttr;le i Marts illaailed endel Baach e?s:ot.rr, nicn ire!:dte,ii,art tilhage Biarst~p~rteii af cle Baade, der fr,? Vi~stlofotc~~i iiytti~rle wsiorri., ~eiiilti. i Sltitilinqrn tlf 31:irts og J3rgyrirlelsen af A;?;il iilhagc til 4ne iicllii:ei*e Tim-, men nogen stmrre Sifii~tiiiltg af freilimede i>ia~c?ci fanilt i~ii1tc.r ikke Sted til de vestlig,te Yi?;'i, li\7iiiii~s jo %;i? rift P elle;-i har -i rt l'jif,riilet Aariageri ilerti: var vistnok c1c.11, at dels rar Vrirei i dril iirrste Halvde! af April temriielig ri~*oligt, cicl. fiskedes der iloget paa, Liner oserfilt, sa& mange fmdt {let iklte 11.~nne1lilc at for7e/tage (lell tirlsspild~iide Flyliiiilg, saallleget mere Nnm Agn vai lioiiljaii og tildels vailikeligt ai ol~drive li de astligste ircer hegynclte Noirlllriidingerne at gjmre sig fmdige til T3jelilreise i iie sitl~te Dage af Alarts og forste Dnge af April, men 67inclfor.iiol<irile opholrlt dt1i11 i Iærigere Tiil, saa de fleste rxaatte tage Danipskiijsslx~bi~~i~g for at I;omiilr afsteii. F3Creriianndeii aftog sir1 Fisket, iszr for Gar~im~~iciene, livornf dog hanlitange. som Iinrriie skaffe sig paiieritle Raade aiie~eile tidlig i Fisliet x7ai' h~rgyildt med Gn~r:brirg lli flilste af dem slitttede Pisket iiidcn Sl~jie~ thorsilag dilr iiidtraf den 7 11r April, og a7ed deilne Tiri var ogsaa

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012

UeIo tte. Hoistebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til ársrapport 2012 . UeIo tte Deloifte Statsautonseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 8941 41 41 Telefax 89 41 42 43 wwwdeloitte.dk Hoistebro-Struer

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder.

Pilersuisoq-butikker. i.i;,2. Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik i Uummannaq. I L997 var der Pilersuisoq-butikker i 12 byer og 59 bygder. Folkeskolens afgangsprove (Gronland): Problemregning - 4 timer Som bilag til dette opgaves@t vedlegges et svarark. Se opgave 2, 3 og 6. Maj-juni2003 Pilersuisoq-butikker Nina arbejder i en Pilersuisoq-butik

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Ekskursioner 1960-1969

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Ekskursioner 1960-1969 Ekskursioner Årg. 54 1960 2 XVIII Hansen, Erik Sövdesjön 8. februar 2 XVIII Munck, Torben Kysing Fjord 8. februar [ingen txt] 2 XVIII - XIX Eriksen, Knud Farum 22. februar 2 XIX Switzer, J. Inddæmningsområdet

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere