5. Jordbrugsinteresser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Jordbrugsinteresser"

Transkript

1 RETNINGSLINJER 6 5. Jordbrugsinteresser Indledning Kapitel 5 handler om forholdet mellem jordbrugsinteresser og de øvrige interesser i det åbne land. Retningslinjerne fastlægger, hvilke områder, der fortrinsvis skal reserveres til jordbrugserhvervet og hvilke regionplanmæssige restriktioner, der gælder for erhvervet af hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser. Amtsrådet vil arbejde for, at landbrugserhvervet udvikler sig under hensyntagen til landbrugets naboer, et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab, fremme driftsformer, der tager hensyn til natur og miljø, og herunder arbejde for, at økologisk landbrugsproduktion fremmes, gennemføre en helhedsorienteret miljø- og naturindsats, der målrettes mod de områder, der er særligt sårbare overfor landbrugets påvirkninger af omgivelserne, udbygge samarbejdet med landbruget omkring planlægning, miljø- og naturindsats, være aktiv sparringspartner for landbruget og synliggøre rammerne i administrationen for udvidelser, ændringer og etableringer af husdyrbrug, og fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes på lavbundsjorder, for at mindske udvaskning af kvælstof og forbedre naturindholdet. Retningslinjerne vedrørende jordbrugsinteresser, herunder udpegningen og sikringen af de særlig værdifulde landbrugsområder, er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr. 6. Landbrugserhvervet reguleres primært af landbrugsloven, der administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, planlovens samlebekendtgørelse, der administreres af amtet og af miljølovgivningen, der administreres af kommunerne. Retningslinjerne vedrørende udpegning af lavbundsjorder er fastsat i medfør af Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsjorder, der er potentielt egnede som vådområder. 5.1 Jordbrugsinteresser Særlig værdifulde I Jordbrugsanalyse 21 er der udpeget særlig værdifulde landbrugsområder. Områdernes landbrugsområder beliggenhed fremgår af kortemnet "Landbrugsområde (RP)" og af fig De særlig værdifulde landbrugsområder ligger inden for JORDBRUGSOMRÅDE og LANDSKABSOMRÅDE Arealer til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af jordbrugsarealer til ikke jordbrugsmæssige formål, bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de særlig værdifulde landbrugsområder. Markvanding Med hensyn til markvanding henvises til retningslinjerne i afsnit 1.8 Landbrugets forsyningsforhold. Byvækst, tekniske anlæg m.v Ved inddragelse af landbrugsjord til byvækst, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling.

2 RETNINGSLINJER 61 Fig. 5.1 Jordbrugsinteresser Særlig værdifulde landbrugsområder Tekst Tekst

3 RETNINGSLINJER 62 Nabogener Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse mv., således at støj- og lugtgener mv. så vidt muligt undgås. Landbrugsstøtteordninger Amtet vil gennem administrationen af støtteordningerne til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger fremme driftsformer, der tager hensyn til miljø og natur. Ordningerne er målrettet mod særlig følsomme landbrugsområder (SFL-områder), der udpeges af amtet efter retningslinjer fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Samarbejde Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde med jordbrugserhvervet vil amtet søge at imødegå konflikter mellem jordbrugserhvervet og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser. Andre interesser Den landbrugsmæssige anvendelse af landbrugsjorder, hvortil der er knyttet andre arealinteresser, f.eks. natur-, kultur-, råstof- og vandindvindingsinteresser, bør foregå i overensstemmelse med retningslinjerne for disse interesser, som fremgår af de respektive kapitler: f.eks. natur og kultur i kapitel 7, råstoffer i kapitel 9 og vandindvinding i kapitel 1. Lokale forhold På landbrugsejendommen Tornehøjgård, Fægangsvejen 4, Dalby, 4281 Gørlev, Gørlev Kommune, matr. nr. 8a m.fl. Dalby by, Kirke-Helsinge kan svineproduktionen udvides op til 362,4 DE, svarende til 1.15 årssøer, 12. smågrise, 6 polte og 35 slagtesvin. Der kan opføres ny stald på 1.6 m 2 og etableres gyllebeholder på 2.5 m 3. I en afstand af 3 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikkeplanlægges for nye boliger eller sommerhuse. Der henvises til kortemnet VVM-husdyrbrug (RP). 5.2 Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som våd- områder Potentielle vådområder Under kortemnet "Potentielle vådområder (RP)" er angivet de lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede vådområder efter Miljøministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli De udpegede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske kvælstofudvaskningen til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Der gælder dog særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse vil blive berørt af genopretning af vådområderne, jf. bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 23 med senere ændringer om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder De udpegede lavbundsarealer, jf , skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens 35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes Det skal gennem planlægningen sikres, at de udpegede lavbundsarealer, jf , ikke overgår til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe vådområder Amtet vil gennem administration af støtteordninger fremme driftsformer og en arealanvendelse, der i høj grad tager hensyn til, at der kan ske en tilbageholdelse af kvælstof og etablering af nye naturarealer på de udpegede lavbundsarealer, jf

4 RETNINGSLINJER 63 Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Kortemnerne Landbrugsområder (RP), VVM-husdyrbrug (RP) og Potentielle vådområder (RP). Redegørelsen, Ad 5. Jordbrugsinteresser Jordbrugsanalyse 21. Vestsjællands Amt, decemer 21. Landbrugsloven med tilhørende forskrifter. Lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli Samlebekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning. Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. Bekendtgørelse nr. 129 af 22. februar 2 om jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning. Cirkulære nr. 28 af 22. februar 2 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under region- kommune- og lokalplanlægning. Tillæg nr. 1 til Regionplan , Udvidelse af svineproduktion på Tornehøjgård ved Dalby. VVM, december 23.

5 RETNINGSLINJER 64 Indledning Skov 6. Skovrejsning Kapitel 6 handler om skovrejsning. Retningslinjerne fastlægger, hvor det er ønskeligt, at der rejses skov, og hvor der ikke må rejses skov. Amtsrådet vil bevare karakteren af de landskaber, der i fredningsplanlægningen er udpeget som enestående og af væsentlig betydning, fremme skovrejsning i områder, hvor nye skove vil forbedre befolkningens muligheder for rekreative oplevelser og aktiviteter, fremme skovrejsning i områder, hvor nye skove særligt kan fremme biologisk mangfoldighed i landskabet, og beskytte drikkevandsressourcer med skov i de områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt. Retningslinjererne vedrørende skovrejsning er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr Skovrejsning Skovrejsningsområder I skovrejsningsområder er skovrejsning ønskelig. Disse områder har højeste prioritet ved fordeling af tilskud. Skovrejsningsområderne er vist under kortemnet Skovrejsning (RP). Skovrejsning mulig Områder i Skovrejsning mulig har laveste prioritet ved fordeling af tilskud. Skovrejsning mulig omfatter områder uden for Skovrejsningsområde, skovrejsning uønsket, BY- OMRÅDE, SOMMERHUSOMRÅDE og SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE. Skovrejsning uønsket Hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er vist under kortemnet Skovrejsning (RP). Lokale forhold Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, friluftsliv samt drikke- og grundvandsinteresser Ved skovtilplantning i skovrejsningsområdet mellem Korsør og Svenstrup skal der tages hensyn til ud- og indsigtsforhold til Højbjerg. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Kortemnet "Skovrejsning (RP)". Redegørelsen Ad 6, Skovrejsning. Tillæg 6 til Regionplan Skovrejsningsplan for Vestjællands Amt. Juni 2. Planlægning af skovrejsning - en vejledning til amternes regionplanlægning, Miljø- og Energiministeriet Skovloven. Lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 22 som ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 24. Landbrugsloven. Lovbekendtgørelse nr. 435 af 2. juni 24. Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Bekendtgørelse 46 af 13. juni 25.

6 RETNINGSLINJER 65 Fig. 6.1 Skovrejsningsplan BYOMRÅDE / SOMMERHUSOMRÅDE / SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE Tekst Eksisterende skov Tekst Skovrejsningsområde Område hvor skovrejsning er mulig Område hvor skovrejsning er uønsket Tekst

7 RETNINGSLINJER 66 Beskyttelse 7. Natur- og kulturinteresser Indledning Kapitel 7 handler om beskyttelse af landskab, kulturværdier og levesteder for dyr og planter. Retningslinjerne fastlægger bl.a. hvilke områder, der skal friholdes for byggeri, hvordan fredning og naturforvaltning skal prioriteres, og hvordan kulturmiljøer skal sikres. Amtsrådet vil sikre, at amtets fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af det naturlige dyre- og planteliv, de geologiske og landskabelige værdier, herunder de større uforstyrrede landskaber og kirkeomgivelserne, de kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer, fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder, øge befolkningens forståelse for og adgang til naturen og friluftslivet, under hensyn til naturens bæreevne, og gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder. Retningslinjerne vedrørende natur- og kulturinteresser er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr Naturinteresser Byudvikling Byudvikling samt placering af trafik- og forsyningsanlæg o.l., bør ikke ske på arealer af høj naturmæssig, landskabelig eller rekreativ værdi. Større uforstyrrede landskaber Under kortemnet "Større uforstyrrede landskaber (RP)" ses de fire områder, der er udpeget som større uforstyrrede landskaber Større uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg, samt støjende aktiviteter. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at placere et større anlæg i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes, så det generer mindst muligt. Lavbundsarealer For lavbundsarealer, der ikke er omfattet af gælder, at de så vidt muligt skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder. Internationale Internationale naturbeskyttelsesområder omfatter Ramsarområder, EF-fuglebeskyttels- naturbeskyttelsesområder områder og EF-habitatområder. Afgrænsningen fremgår af de 3 respektive kortemner. Inden for disse områder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter som kan forringe forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen. For Ramsarområderne skal myndighederne i forbindelse med tilladelser, dispensationer eller godkendelser administrere så beskyttelsen af områderne fremmes. Planforslag som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde skal konsekvensvurderes, og det skal fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter, eller på anden måde har negativ indvirkning, på de arter området er udpeget for.

8 RETNINGSLINJER 67 Fig. 7.1 Internationale naturbeskyttelsesområder Ramsarområde EF-habitatområde EF-fuglebeskyttelsesområde

9 RETNINGSLINJER 68 Økologiske forbindelser Under kortemnet "Økologiske forbindelser (RP)" er udpeget økologiske forbindelser, der sammen med BESKYTTELSESOMRÅDE skal forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter Inden for de økologiske forbindelser tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det tilstræbes, at der i de økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder. Beskyttede naturtyper De beskyttede naturtyper er overdrev, heder, enge, moser, strandenge, vandløb og søer. I følge naturbeskyttelseslovens 3 må tilstanden af disse ikke ændres, uden amtsrådets forudgående dispensation. Småbiotoper Småbiotoper, der ikke allerede er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, skal så vidt muligt bevares. Naturforvaltning Amtets naturforvaltningsindsats vil blive søgt samlet i særlige interesseområder. Der vil blive lagt vægt på, at naturforvaltningen koncentrerer sig om væsentlige naturmæssige, landskabelige og friluftsmæssige interesser i BESKYTTELSESOMRÅDE, habitatområde og økologiske forbindelser. Naturforvaltning kan også omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg. Der kan også blive tale om, at amtet medvirker til etablering af nye levesteder for dyr og planter. Fredning og offentlige opkøb Fredning vil fortrinsvis blive benyttet i BESKYTTELSESOMRÅDE. Det er hensigten at anvende naturbeskyttelseslovens muligheder til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres gennem administration af anden lovgivning Fredning vil også blive overvejet i tilfælde, hvor det er en forudsætning for, at en nødvendig pleje kan sættes ind. I sådanne tilfælde kan offentlig erhvervelse også blive aktuel Enkelte steder kan fredning eller offentlig erhvervelse være nødvendig for at skaffe adgang af hensyn til friluftslivet. Sådanne erhvervelser skal primært ske inden for besøgsområder. Lokale forhold Følgende forhold skal specielt iagttages i den kommunale planlægning: Nykøbing-Rørvig Kommune Skælskør Kommune De væsentlige naturhistoriske interesser ved Langesø Mose og Vibrandts Mose, hvoraf en del er fredet, skal sikres ved at områderne udtages af sommerhusområde og tilbageføres til landzone. Det ubebyggede vådområde i sommerhusområdet ved Kobæk Strand må ikke bebygges og skal tilbageføres til landzone. 7.2 Kulturhistorie Kulturmiljøer Under kortemnet "Kulturmiljøer (RP)" er der udpeget en række væsentlige kulturmiljøer, som enten er kulturhistoriske helheder, enkeltelementer eller strukturer.

10 RETNINGSLINJER 69 Fig. 7.2 Kulturmiljøer Afgrænset kulturmiljø Historisk vejforløb Nedlagt jernbane Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l., samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kulturmiljøer, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet Ved opførelse af bygninger eller væsentlige om- og tilbygninger, ved etablering af tekniske anlæg, samt ved terrænændringer og skovrejsning i de udpegede områder, skal der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdige værdier og sammenhænge.

11 RETNINGSLINJER Der skal i kommuneplanen fastsættes rammer for bevaring af alle udpegede kulturmiljøer. Der skal efter kommunalbestyrelsens skøn udarbejdes bevarende lokalplaner så betids, at kulturmiljøerne sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne. Bebyggelse nær Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg mv. i synlig kontakt med de udpegede kul- kulturmiljøer turmiljøer, skal der vises særlige hensyn overfor områdets oplevelses- og fortælleværdi. Kirkeomgivelser Under kortemnet "Kirkeomgivelser (RP)" er der udpeget beskyttelsesområder omkring kirkerne Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l., samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg o.l., skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes Der skal efter kommunalbestyrelsens skøn udarbejdes bevarende lokalplaner så betids, at kirkeomgivelserne sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Større uforstyrrede landskaber (RP), EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder, EF-habitatområder, Økologiske forbindelser (RP), Kulturmiljøer (RP) og Kirkeomgivelser (RP). Redegørelsen, Ad 7. Natur- og kulturinteresser. Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 22 som ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 24. Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 23 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. "Beskrivelse af kulturmiljøer", Vestsjællands Amts hjemmeside.

12 RETNINGSLINJER Fritid 8. Arealer til fritidsformål 71 Indledning Kapitel 8 handler om rammerne for den rekreative og turistmæssige udvikling i amtet. Retningslinjerne fastlægger bl.a. rammer for etablering og udvidelse af hoteller, campingpladser og lystbådehavne. Kapitlet indeholder desuden en udpegning af besøgsområder og et rekreativt stinet samt retningslinjer for støjende fritidsanlæg. Amtsrådet vil fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser, medvirke til, at turismen i Vestsjælland udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund, sikre, at friluftslivets anvendelse af naturen som hovedregel underordnes hensynet til beskyttelse af plante- og dyrelivet samt kulturminderne, sikre, at udviklingen af turismen i Vestsjælland så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg, sikre, at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turisterne og lokalbefolkningen, medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til strandene, fremme nye turistattraktioner og udflugtsmål, der tager udgangspunkt i amtets natur- og kulturværdier, og styre udviklingen i antal og placering af støjende fritidsanlæg til sport og konkurrence i form af knallertbaner, motocrossbaner, go-kartbaner, fritidsflyvepladser og skydebaner. Retningslinjerne om arealer til fritidsformål er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr. 8 og 1, samt 6a. 8.1 Rekreativ hovedstruktur Delområder for turisme Regionen inddeles i 9 delområder for turisme, som hver for sig udgør homogene områder med hensyn til naturgrundlag, landskabelige forudsætninger og eksisterende friluftsinteresser. Inden for delområderne fastlægges der rammer for udbygningen af feriehoteller og campingpladser, jf. fig. 8.3 og 8.4.

13 RETNINGSLINJER Fig. 8.1 Besøgsområder og delområder Besøgsområde Grænse for delområde for turisme Besøgsområder Der er udpeget besøgsområder, jf. kortemnet "Besøgsområder (RP)" og fig. 8.1 viste besøgsområder. I disse områder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

14 RETNINGSLINJER 73 Fig. 8.2 Regionale rekreative stier Eksisterende regional rekreativ sti Planlagt regional rekreativ sti BYOMRÅDE/SOMMERHUSOMRÅDE/SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE Regionale rekreative stier Det regionale rekreative stinet fremgår af kortemnet "Regionale stier (RP)" og af fig Stinettet skal løbende detaljeres i amtets planlægning og i kommuneplanlægningen. Færdiggørelsen af Fjordstien har første prioritet og færdiggørelsen af Trelleborgstien mellem Korsør og Skjoldenæsholm har anden prioritet. Øvrige stier Befolkningens adgang til at færdes på stier og veje søges udbygget under hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg.

15 RETNINGSLINJER Feriehoteller Lokalisering Feriehoteller kan etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionen i planlovens kystbestemmelser, og at det ved kommuneplanlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde i forhold til områdets rekreative anvendelse Uden for BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE kan feriehoteller kun etableres i anlægsområder til feriehoteller. Enhedsstørrelser I BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE fastlægges maksimale enhedsstørrelser for nye feriehoteller samt for udvidelse af eksisterende feriehoteller således: - BYOMRÅDE i byerne, Asnæs, Haslev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Nykøbing, Ringsted, Skælskør, Slagelse, Sorø og Jyderup: Ingen maksimal størrelse - BYOMRÅDE i øvrige kommunale centre: 3 sengepladser/15 værelser/6 lejligheder - SOMMERHUSOMRÅDE: Delområde 2 (Storebæltskysten): 12 sengepladser/6 værelser/24 lejligheder Øvrige delområder: 3 sengepladser/15 værelser/6 lejligheder Enhedsstørrelser i øvrige Eksisterende feriehoteller uden for de i nævnte områder kan udvides i begrænset område omfang, såfremt beskyttelsesinteresser og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod. Rammer for kapacitet Udbygningen af feriehotelkapaciteten kan kun ske inden for rammerne i fig Feriehoteller/byhoteller i byerne; Asnæs, Haslev, Holbæk, Jyderup, Kalundborg, Korsør, Nykøbing, Ringsted, Skælskør, Slagelse og Sorø er ikke omfattet af rammerne. Lokale forhold Lokale forhold Der er udlagt følgende anlægsområder til feriehoteller, jf. kortemnet "Planlagte ferie- og fritidsområder (RP)" og fig Bjergsted Kommune Dragsholm Kommune Området sydvest for Havnsø kan benyttes til feriehotel. Inden arealet tages i brug, skal det godtgøres, at der ikke er miljømæssige problemer i forhold til forsvarets skydeterræn på Stold. Der udlægges et ikke afgrænset anlægsområde til ferie og konferencefaciliteter på Sejerø Havn. Dragsholm Slot. Overnatningskapaciteten kan udvides i eksisterende bygninger og ved genskabelse af tidligere bygninger, som har indgået i det eksisterende slotsanlæg.

16 RETNINGSLINJER Fig. 8.3 Feriehoteller - rammer Tallene angiver hotelsenge. Rammen er opdelt på kommuner og delområder, og den er fastlagt under hensyn til områdets sårbarhed. Rammen indeholder eksisterende såvel som planlagte og helt nye anlæg. Enhver udbygning, både nyanlæg og udvidelser, skal holdes inden for rammen. Hoteller indenfor BYOMRÅDE i følgende byer: Asnæs, Haslev, Holbæk, Jyderup, Kalundborg, Korsør, Nykøbing Sj., Ringsted, Skælskør, Slagelse og Sorø, er ikke omfattet af rammen. 75 Bjergsted Dianalund Dragsholm Fuglebjerg Gørlev Hashøj Haslev Holbæk Hvidebæk Høng Jernløse Kalundborg Korsør Ramme Nykøbing- Rørvig Ringsted Skælskør Slagelse Sorø Stenlille Svinninge Tornved Trundholm Tølløse I alt Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Områd mråde 1 Områd mråde 2 Områd mråde 3 Områd mråde 4 Områd mråde 5 Områd mråde 6 Områd mråde 7 Områd mråde 8 Områd mråde 9 Samle amlet r ramm amme Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl Eksist Planl. Eksist Planl. 1 1 Eksist Planl. Eksist Planl Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. 1 1 Eksist. 6 6 Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl

17 RETNINGSLINJER 76 Gørlev Kommune Hashøj Kommune Holbæk Kommune Hvidebæk Kommune Høng Kommune Kalundborg Kommune Nykøbing-Rørvig Kommune Ringsted Kommune Svinninge Kommune Tornved Kommune Trundholm Kommune Mullerup Havn. Området ved Mullerup Havn kan benyttes til hotel- og feriecenter med indtil 2 sengepladser med tilhørende fællesfaciliteter. Når det sker, skal adgangs- og parkeringsmuligheder for éndagsturister i området samtidig forbedres. En udvidelse af kapaciteten på Vilcon skal som udgangspunkt ske i de eksisterende bygninger. I forbindelse med lokalplanlægningen kan der eventuelt indarbejdes bestemmelser om et begrænset nybyggeri, der er tilpasset de lokale landskabelige forhold. Hegnegårdene. Kursuscenter med maksimalt 12 sengepladser. Udvidelsen skal primært finde sted i de eksisterende bygninger. Birkendegård. Feriehotellet skal etableres i de eksisterende bygninger. Anlægsområdet ved Græsmark muliggør en udvidelse af Dansk Handicap Forbunds Motel- og Feriecenter med maksimalt 4 ferieboligenheder. Udvidelsen kan alene anvendes til ferieboliger/ferielejligheder i tilknytning til den eksisterende hotelvirksomhed. Ingen bygninger må gives en højde over 5 m målt til kip. Det skal ved den detaljerede kommunale planlægning samt sagsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinjen sikres, at bygningerne indplaceres og tilpasses under hensyntagen til kystlandskabet. Kragerup Gaard. Eksisterende overnatningsfaciliteter kan udvides med op til 6 senge i eksisterende bygninger. Ved Årbyhus er udlagt et begrænset anlægsområde, snævert afgrænset omkring det eksisterende bygningskompleks, og med muligheder for tilpasninger landværts bygningerne. Feriekolonien Nordstrand ved Skæreby udlægges som anlægsområde til feriehotel, kursuscenter eller vandrerhjem. De eksisterende bygninger kan anvendes til feriehotel, kursuscenter eller vandrerhjem. Bygningerne skal bevares pga. deres kulturhistoriske betydning. Eventuelt nybyggeri skal tilpasses feriekoloniens arkitektur og proportioner. Områdets karakter som plantage skal opretholdes, ligesom offentlighedens adgang til området skal sikres. Sørup Gods. Det eksisterende kursuscenter kan udbygges med feriecenter. Skjoldenæsholm Kursuscenter. Kursuscentret kan anvendes til kursus-, konference- og hotelvirksomhed og udvides på grundlag af en nærmere planlægning i samarbejde med amtet. Anlægsområdet ved Aggersvold muliggør udbygning til et ridecenter med overnatningskapacitet til maksimalt 4 sengepladser. Der må ikke ske nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved huse og hovedgårdsanlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Bromølle Kro. Overnatningskapaciteten kan udvides til maksimalt 6 sengepladser. I Hølkerup er udlagt et anlægsområde til Niels Steensens Skolehjem, så ejendommen kan rumme op til 4 sengepladser Der er udlagt følgende anlægsområde til ferie- og fritidsformål, jf. kortemnet "Planlagte ferie- og fritidsområder (RP)" og fig. 8.5: Skælskør Kommune Kobæk Strand. Et område ved Kobæk Strand fastlægges til ferie-, fritids- og turistmæssig anvendelse.

18 RETNINGSLINJER Campingpladser Lokalisering Campingpladser kan etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at det ved kommuneplanlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde Uden for de i nævnte områder kan campingpladser kun etableres i anlægsområder udlagt til campingpladser. Udvidelse Eksisterende campingpladser kan tillades udvidet, når beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette. Rammer for kapacitet Campingpladser kan kun etableres/udvides inden for rammerne i fig Vintercampering og hytter Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af hytter på eksisterende campingpladser, såfremt beskyttelsesmæssige forhold ikke taler imod dette. Ved byerne, Asnæs, Haslev, Holbæk, Jyderup, Korsør, Kalundborg, Nykøbing, Ringsted, Sorø, Skælskør og Slagelse kan hytterne udgøre op til 3% af kapaciteten på en campingplads, andre steder op til 15%. Lokale forhold Der er udlagt følgende anlægsområder til campingpladser, jf. kortemnet "Planlagte ferieog fritidsområder (RP)" og fig Ringsted Kommune Tornved Kommune Skælskør Kommune Sørup Gods. Der udlægges areal til campingplads. Akselholm. Nord for Akselholm kan der etableres funktioner, der knytter sig til oplevelsen af de store landskabelige og kulturhistoriske værdier i området mellem Saltbæk Vig og Brorfelde, f.eks. campingplads o.lign. (ikke afgrænset anlægsområde). Kobæk Strand. Der udlægges areal til campingplads.

19 RETNINGSLINJER 78 Fig. 8.4 Campingpladser - rammer Tallene angiver campingenheder. Rammen er opdelt på kommuner og delområder, og den er fastlagt under hensyn til områdets sårbarhed. Rammen indeholder eksisterende såvel som planlagte og helt nye anlæg. Enhver udbygning, både nyanlæg og udvidelser, skal holdes inden for rammen. Bjergste jergsted Dianalun ianalund Dragshol ragsholm Fuglebjer uglebjerg g Gørle ørlev Hashø ashøj Hasle aslev Holbæ olbæk Slagels lagelse e Sor orø Stenlill tenlille e Svinning vinninge Tornve ornved Trundhol rundholm Tølløs ølløse I alt Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Hvidebæ videbæk Høn øng J Jernløs ernløse e Kalundbor alundborg Korsø orsør r Nykøbing ykøbing- Rørvi ørvig Ringste ingsted Skælskø kælskør Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Områd mråde 1 Områd mråde 2 Områd mråde 3 Områd mråde 4 Områd mråde 5 Områd mråde 6 Områd mråde 7 Områd mråde 8 Områd mråde 9 Samle amlet r ramm amme Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl.

20 RETNINGSLINJER 79 Nyby P Vesthavnen P Årbyhus Græsmark P K K K Reersø Mullerup Sejerø havn Havnsø Birkendegård K P PK Havnebyen P P K K Ulvsborgen K Q Dragsholm Slot K K K ØKOland Akselholm Bromølle K Agersvold K Kragerupgård K Q Q K P Q P Hørby Skæreby feriekoloni Isefjords Badet Annebjerg Hølkerup Malergården Gundestrup K P P Hegnegårdene Brønde Dragerup K Skjoldenæsholm I Korsør Golfbane K K Vilcon Gerlev Legeplads Q Parnas K C Sørup Herregård Kobæk Strand C P Bisserup Fig. 8.5 Anlægsområder til rekreative formål BYOMRÅDE P K C Q K SOMMERHUSOMRÅDE Nyanlæg eller udvidelse af lystbådehavn Nyanlæg eller udvidelse af feriehotel Nyanlæg af campingplads Nyanlæg af kulturanlæg Nyanlæg af andet rekreativt anlæg Grænse for delområde for turisme Tekst Feriehoteller Tekst og campingpladser kan desuden lokaliseres i BYOMRÅDE eller SOMMERHUSOMRÅDE. Tekst

5. Jordbrugsinteresser

5. Jordbrugsinteresser RETNINGSLINJER 6 5. Jordbrugsinteresser Indledning Kapitel 5 handler om forholdet mellem jordbrugsinteresser og de øvrige interesser i det åbne land. Retningslinjerne fastlægger, hvilke områder, der fortrinsvis

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Det åbne land og udviklingen af landdistrikterne

Det åbne land og udviklingen af landdistrikterne Natur og landskab Kalundborg Kommune rummer mange unikke og varierede naturområder, hvoraf nogle er beskyttede af internationale regelsæt som f.eks. fuglebeskyttelsesområderne ved Saltbæk Vig og Tissø.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING

LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING Bindinger Kommuneplanlægningen må ikke stride mod den statslige og amtskommunale planlægning (regionplanen). Landsplanlægning Efter planlægningsloven ( 3) kan miljø- og energiministeren til varetagelse

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold Indholdsfortegnelse (fra regionplan 2005) Indledning Kapitel 1 Byer og bebyggelse 1.1 Bymønster 1.2 Byvækst og erhvervsområder 1.3. Ferie og fritidsliv Kapitel 2 Det åbne land 2.1 Natur og landskab 2.2.

Læs mere

Beskyttelse. 7.1 Naturinteresser

Beskyttelse. 7.1 Naturinteresser RETNINGSLINJER 66 Beskyttelse 7. Natur- og kulturinteresser Indledning Kapitel 7 handler om beskyttelse af landskab, kulturværdier og levesteder for dyr og planter. Retningslinjerne fastlægger bl.a. hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regionplan Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune. Regionplan TILLÆG 7

Regionplan Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune. Regionplan TILLÆG 7 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 11 Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune Februar 2003 Regionplan 2001-2012 TILLÆG 7 2 Indhold Indledning... 3 Regionplanretningslinier... 4 Retningslinier...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

så der ikke længere er krav om sammenhæng mellem husdyr hold og jordtilliggende. Samtidig opstår en bred vifte af specialbrug,

så der ikke længere er krav om sammenhæng mellem husdyr hold og jordtilliggende. Samtidig opstår en bred vifte af specialbrug, Mål landbruget skal sikres mulighed for en bæredygtig udvikling under hensyntagen til naturen, miljøet og omkringboende. Hvorfor skal vi planlægge for landbruget? Den kommunale planlægning skal være med

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund Kommune pr. 15.01.2010

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund Kommune pr. 15.01.2010 1 Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund pr. 15.01.2010 Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a Ophævelseskommentar

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Principper for by- og landområdet. Det kystnære byområde. Den grønne struktur

Principper for by- og landområdet. Det kystnære byområde. Den grønne struktur Efter kommunens overtagelse af ansvaret for en række områder, der tidligere blev varetaget af amterne, skal de relevante retningslinjer for regionplan 2005 overføres til kommuneplanen. Det gælder de retningslinjer

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand

Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Notat om VVM-screening af eksisterende tilladelse til at fjerne strandgrus ved Thorup Strand Thorupstrand er et gammelt fiskerleje, hvor bådene hales op på forstranden og de indfangede fisk klargøres i

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Hugo Hansen Dato: 03-09-2014 Emmabodavej 32 Sagsb.: Milee 4450 Jyderup Sagsnr.: 14/53548 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION I forbindelse med at du har søgt

Læs mere

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE.

Kommune. På ejendommen er der i dag 247,3 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 152,7 DE, så besætningen kommer op på i alt 400 DE. DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 9 DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 9 Udvidelse af svineproduktion ved Boeslunde, Skælskør K ommune Kommune Ejendommen Præstevangen set fra oven (før ombygning).

Læs mere

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 5.3 R stoffer.qxd 19-12-2005 19:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder.

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1

Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013. Ny ramme Bol.R.1 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2013 Ny ramme Bol.R.1 Billede fra MC-Camp Fyn. Her i anledning af Nimbus træf. Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 20.8.2013

Læs mere

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Det Grønne Råd Kommuneplan generelt Udgør kommunens overordnede plan for de næste 12 år Koordinere mange politikker og give retning (vision, værdier og fokusområder) Skabe sammenhæng

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinier for Aalborg Kommune

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinier for Aalborg Kommune Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinier for Aalborg Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a Ophævelseskommentar Regionplan 2005 2.1.1 Det regionale

Læs mere

8.3 Overnatningsanlæg

8.3 Overnatningsanlæg 8.3 Overnatningsanlæg Retningslinjer 8.3.1 Feriecentre, hoteller, kroer og lign. Nye feriecentre, kroer, hoteller og lignende, der ønskes placeret i kystnærhedszonen skal lokaliseres i turismeområder.

Læs mere