5. Jordbrugsinteresser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Jordbrugsinteresser"

Transkript

1 RETNINGSLINJER 6 5. Jordbrugsinteresser Indledning Kapitel 5 handler om forholdet mellem jordbrugsinteresser og de øvrige interesser i det åbne land. Retningslinjerne fastlægger, hvilke områder, der fortrinsvis skal reserveres til jordbrugserhvervet og hvilke regionplanmæssige restriktioner, der gælder for erhvervet af hensyn til naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser. Amtsrådet vil arbejde for, at landbrugserhvervet udvikler sig under hensyntagen til landbrugets naboer, et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab, fremme driftsformer, der tager hensyn til natur og miljø, og herunder arbejde for, at økologisk landbrugsproduktion fremmes, gennemføre en helhedsorienteret miljø- og naturindsats, der målrettes mod de områder, der er særligt sårbare overfor landbrugets påvirkninger af omgivelserne, udbygge samarbejdet med landbruget omkring planlægning, miljø- og naturindsats, være aktiv sparringspartner for landbruget og synliggøre rammerne i administrationen for udvidelser, ændringer og etableringer af husdyrbrug, og fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes på lavbundsjorder, for at mindske udvaskning af kvælstof og forbedre naturindholdet. Retningslinjerne vedrørende jordbrugsinteresser, herunder udpegningen og sikringen af de særlig værdifulde landbrugsområder, er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr. 6. Landbrugserhvervet reguleres primært af landbrugsloven, der administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, planlovens samlebekendtgørelse, der administreres af amtet og af miljølovgivningen, der administreres af kommunerne. Retningslinjerne vedrørende udpegning af lavbundsjorder er fastsat i medfør af Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsjorder, der er potentielt egnede som vådområder. 5.1 Jordbrugsinteresser Særlig værdifulde I Jordbrugsanalyse 21 er der udpeget særlig værdifulde landbrugsområder. Områdernes landbrugsområder beliggenhed fremgår af kortemnet "Landbrugsområde (RP)" og af fig De særlig værdifulde landbrugsområder ligger inden for JORDBRUGSOMRÅDE og LANDSKABSOMRÅDE Arealer til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af jordbrugsarealer til ikke jordbrugsmæssige formål, bør arealforbruget begrænses mest muligt, især inden for de særlig værdifulde landbrugsområder. Markvanding Med hensyn til markvanding henvises til retningslinjerne i afsnit 1.8 Landbrugets forsyningsforhold. Byvækst, tekniske anlæg m.v Ved inddragelse af landbrugsjord til byvækst, tekniske anlæg samt ferie- og fritidsformål skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold samt til arealbehov, investeringsniveau og mulighederne for jordfordeling.

2 RETNINGSLINJER 61 Fig. 5.1 Jordbrugsinteresser Særlig værdifulde landbrugsområder Tekst Tekst

3 RETNINGSLINJER 62 Nabogener Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse mv., således at støj- og lugtgener mv. så vidt muligt undgås. Landbrugsstøtteordninger Amtet vil gennem administrationen af støtteordningerne til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger fremme driftsformer, der tager hensyn til miljø og natur. Ordningerne er målrettet mod særlig følsomme landbrugsområder (SFL-områder), der udpeges af amtet efter retningslinjer fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Samarbejde Gennem oplysning, rådgivning og samarbejde med jordbrugserhvervet vil amtet søge at imødegå konflikter mellem jordbrugserhvervet og de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige interesser. Andre interesser Den landbrugsmæssige anvendelse af landbrugsjorder, hvortil der er knyttet andre arealinteresser, f.eks. natur-, kultur-, råstof- og vandindvindingsinteresser, bør foregå i overensstemmelse med retningslinjerne for disse interesser, som fremgår af de respektive kapitler: f.eks. natur og kultur i kapitel 7, råstoffer i kapitel 9 og vandindvinding i kapitel 1. Lokale forhold På landbrugsejendommen Tornehøjgård, Fægangsvejen 4, Dalby, 4281 Gørlev, Gørlev Kommune, matr. nr. 8a m.fl. Dalby by, Kirke-Helsinge kan svineproduktionen udvides op til 362,4 DE, svarende til 1.15 årssøer, 12. smågrise, 6 polte og 35 slagtesvin. Der kan opføres ny stald på 1.6 m 2 og etableres gyllebeholder på 2.5 m 3. I en afstand af 3 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikkeplanlægges for nye boliger eller sommerhuse. Der henvises til kortemnet VVM-husdyrbrug (RP). 5.2 Lavbundsarealer, der er potentielt egnede som våd- områder Potentielle vådområder Under kortemnet "Potentielle vådområder (RP)" er angivet de lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede vådområder efter Miljøministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli De udpegede lavbundsarealer kan genoprettes som vådområder med henblik på at mindske kvælstofudvaskningen til havmiljøet og forbedre naturindholdet i området. Der gælder dog særlige regler for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor disse vil blive berørt af genopretning af vådområderne, jf. bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 23 med senere ændringer om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder De udpegede lavbundsarealer, jf , skal friholdes for byggeri og anlæg mv., der kræver tilladelse efter planlovens 35 stk. 1, hvis det pågældende byggeri eller anlæg kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes Det skal gennem planlægningen sikres, at de udpegede lavbundsarealer, jf , ikke overgår til andre formål, som vil være i modstrid med intentionen om at skabe vådområder Amtet vil gennem administration af støtteordninger fremme driftsformer og en arealanvendelse, der i høj grad tager hensyn til, at der kan ske en tilbageholdelse af kvælstof og etablering af nye naturarealer på de udpegede lavbundsarealer, jf

4 RETNINGSLINJER 63 Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Kortemnerne Landbrugsområder (RP), VVM-husdyrbrug (RP) og Potentielle vådområder (RP). Redegørelsen, Ad 5. Jordbrugsinteresser Jordbrugsanalyse 21. Vestsjællands Amt, decemer 21. Landbrugsloven med tilhørende forskrifter. Lovbekendtgørelse nr. 598 af 15. juli Samlebekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning. Cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. Bekendtgørelse nr. 129 af 22. februar 2 om jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning. Cirkulære nr. 28 af 22. februar 2 om varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser under region- kommune- og lokalplanlægning. Tillæg nr. 1 til Regionplan , Udvidelse af svineproduktion på Tornehøjgård ved Dalby. VVM, december 23.

5 RETNINGSLINJER 64 Indledning Skov 6. Skovrejsning Kapitel 6 handler om skovrejsning. Retningslinjerne fastlægger, hvor det er ønskeligt, at der rejses skov, og hvor der ikke må rejses skov. Amtsrådet vil bevare karakteren af de landskaber, der i fredningsplanlægningen er udpeget som enestående og af væsentlig betydning, fremme skovrejsning i områder, hvor nye skove vil forbedre befolkningens muligheder for rekreative oplevelser og aktiviteter, fremme skovrejsning i områder, hvor nye skove særligt kan fremme biologisk mangfoldighed i landskabet, og beskytte drikkevandsressourcer med skov i de områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt. Retningslinjererne vedrørende skovrejsning er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr Skovrejsning Skovrejsningsområder I skovrejsningsområder er skovrejsning ønskelig. Disse områder har højeste prioritet ved fordeling af tilskud. Skovrejsningsområderne er vist under kortemnet Skovrejsning (RP). Skovrejsning mulig Områder i Skovrejsning mulig har laveste prioritet ved fordeling af tilskud. Skovrejsning mulig omfatter områder uden for Skovrejsningsområde, skovrejsning uønsket, BY- OMRÅDE, SOMMERHUSOMRÅDE og SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE. Skovrejsning uønsket Hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er vist under kortemnet Skovrejsning (RP). Lokale forhold Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, friluftsliv samt drikke- og grundvandsinteresser Ved skovtilplantning i skovrejsningsområdet mellem Korsør og Svenstrup skal der tages hensyn til ud- og indsigtsforhold til Højbjerg. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Kortemnet "Skovrejsning (RP)". Redegørelsen Ad 6, Skovrejsning. Tillæg 6 til Regionplan Skovrejsningsplan for Vestjællands Amt. Juni 2. Planlægning af skovrejsning - en vejledning til amternes regionplanlægning, Miljø- og Energiministeriet Skovloven. Lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 22 som ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 24. Landbrugsloven. Lovbekendtgørelse nr. 435 af 2. juni 24. Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Bekendtgørelse 46 af 13. juni 25.

6 RETNINGSLINJER 65 Fig. 6.1 Skovrejsningsplan BYOMRÅDE / SOMMERHUSOMRÅDE / SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE Tekst Eksisterende skov Tekst Skovrejsningsområde Område hvor skovrejsning er mulig Område hvor skovrejsning er uønsket Tekst

7 RETNINGSLINJER 66 Beskyttelse 7. Natur- og kulturinteresser Indledning Kapitel 7 handler om beskyttelse af landskab, kulturværdier og levesteder for dyr og planter. Retningslinjerne fastlægger bl.a. hvilke områder, der skal friholdes for byggeri, hvordan fredning og naturforvaltning skal prioriteres, og hvordan kulturmiljøer skal sikres. Amtsrådet vil sikre, at amtets fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af det naturlige dyre- og planteliv, de geologiske og landskabelige værdier, herunder de større uforstyrrede landskaber og kirkeomgivelserne, de kulturhistorisk interessante enkeltheder og værdifulde kulturmiljøer, fremme det naturlige dyre- og plantelivs udviklingsmuligheder, øge befolkningens forståelse for og adgang til naturen og friluftslivet, under hensyn til naturens bæreevne, og gennemføre en samlet naturforvaltningsmæssig indsats i udvalgte områder. Retningslinjerne vedrørende natur- og kulturinteresser er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr Naturinteresser Byudvikling Byudvikling samt placering af trafik- og forsyningsanlæg o.l., bør ikke ske på arealer af høj naturmæssig, landskabelig eller rekreativ værdi. Større uforstyrrede landskaber Under kortemnet "Større uforstyrrede landskaber (RP)" ses de fire områder, der er udpeget som større uforstyrrede landskaber Større uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for store og/eller støjende anlæg, samt støjende aktiviteter. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at placere et større anlæg i et uforstyrret landskab, skal anlægget udformes, så det generer mindst muligt. Lavbundsarealer For lavbundsarealer, der ikke er omfattet af gælder, at de så vidt muligt skal friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder. Internationale Internationale naturbeskyttelsesområder omfatter Ramsarområder, EF-fuglebeskyttels- naturbeskyttelsesområder områder og EF-habitatområder. Afgrænsningen fremgår af de 3 respektive kortemner. Inden for disse områder må der ikke gives tilladelse til aktiviteter som kan forringe forholdene for de arter og naturtyper, der danner grundlag for udpegningen. For Ramsarområderne skal myndighederne i forbindelse med tilladelser, dispensationer eller godkendelser administrere så beskyttelsen af områderne fremmes. Planforslag som i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde skal konsekvensvurderes, og det skal fremgå af afgørelsen, at der ikke sker forringelser af naturtyper eller levesteder for de arter, eller på anden måde har negativ indvirkning, på de arter området er udpeget for.

8 RETNINGSLINJER 67 Fig. 7.1 Internationale naturbeskyttelsesområder Ramsarområde EF-habitatområde EF-fuglebeskyttelsesområde

9 RETNINGSLINJER 68 Økologiske forbindelser Under kortemnet "Økologiske forbindelser (RP)" er udpeget økologiske forbindelser, der sammen med BESKYTTELSESOMRÅDE skal forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter Inden for de økologiske forbindelser tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det tilstræbes, at der i de økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder. Beskyttede naturtyper De beskyttede naturtyper er overdrev, heder, enge, moser, strandenge, vandløb og søer. I følge naturbeskyttelseslovens 3 må tilstanden af disse ikke ændres, uden amtsrådets forudgående dispensation. Småbiotoper Småbiotoper, der ikke allerede er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, skal så vidt muligt bevares. Naturforvaltning Amtets naturforvaltningsindsats vil blive søgt samlet i særlige interesseområder. Der vil blive lagt vægt på, at naturforvaltningen koncentrerer sig om væsentlige naturmæssige, landskabelige og friluftsmæssige interesser i BESKYTTELSESOMRÅDE, habitatområde og økologiske forbindelser. Naturforvaltning kan også omfatte pleje af kulturhistoriske anlæg. Der kan også blive tale om, at amtet medvirker til etablering af nye levesteder for dyr og planter. Fredning og offentlige opkøb Fredning vil fortrinsvis blive benyttet i BESKYTTELSESOMRÅDE. Det er hensigten at anvende naturbeskyttelseslovens muligheder til at imødegå projekter, der vil skade væsentlige beskyttelseshensyn, herunder også kulturmiljøer, når sådanne projekter ikke kan forhindres gennem administration af anden lovgivning Fredning vil også blive overvejet i tilfælde, hvor det er en forudsætning for, at en nødvendig pleje kan sættes ind. I sådanne tilfælde kan offentlig erhvervelse også blive aktuel Enkelte steder kan fredning eller offentlig erhvervelse være nødvendig for at skaffe adgang af hensyn til friluftslivet. Sådanne erhvervelser skal primært ske inden for besøgsområder. Lokale forhold Følgende forhold skal specielt iagttages i den kommunale planlægning: Nykøbing-Rørvig Kommune Skælskør Kommune De væsentlige naturhistoriske interesser ved Langesø Mose og Vibrandts Mose, hvoraf en del er fredet, skal sikres ved at områderne udtages af sommerhusområde og tilbageføres til landzone. Det ubebyggede vådområde i sommerhusområdet ved Kobæk Strand må ikke bebygges og skal tilbageføres til landzone. 7.2 Kulturhistorie Kulturmiljøer Under kortemnet "Kulturmiljøer (RP)" er der udpeget en række væsentlige kulturmiljøer, som enten er kulturhistoriske helheder, enkeltelementer eller strukturer.

10 RETNINGSLINJER 69 Fig. 7.2 Kulturmiljøer Afgrænset kulturmiljø Historisk vejforløb Nedlagt jernbane Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l., samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kulturmiljøer, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet Ved opførelse af bygninger eller væsentlige om- og tilbygninger, ved etablering af tekniske anlæg, samt ved terrænændringer og skovrejsning i de udpegede områder, skal der vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdige værdier og sammenhænge.

11 RETNINGSLINJER Der skal i kommuneplanen fastsættes rammer for bevaring af alle udpegede kulturmiljøer. Der skal efter kommunalbestyrelsens skøn udarbejdes bevarende lokalplaner så betids, at kulturmiljøerne sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne. Bebyggelse nær Ved opførelse af bygninger, tekniske anlæg mv. i synlig kontakt med de udpegede kul- kulturmiljøer turmiljøer, skal der vises særlige hensyn overfor områdets oplevelses- og fortælleværdi. Kirkeomgivelser Under kortemnet "Kirkeomgivelser (RP)" er der udpeget beskyttelsesområder omkring kirkerne Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg o.l., samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg o.l., skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes Der skal efter kommunalbestyrelsens skøn udarbejdes bevarende lokalplaner så betids, at kirkeomgivelserne sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne. Henvisninger Der henvises i øvrigt til: Større uforstyrrede landskaber (RP), EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder, EF-habitatområder, Økologiske forbindelser (RP), Kulturmiljøer (RP) og Kirkeomgivelser (RP). Redegørelsen, Ad 7. Natur- og kulturinteresser. Naturbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 22 som ændret ved lov nr. 454 af 9. juni 24. Bekendtgørelse nr. 477 af 7. juni 23 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. "Beskrivelse af kulturmiljøer", Vestsjællands Amts hjemmeside.

12 RETNINGSLINJER Fritid 8. Arealer til fritidsformål 71 Indledning Kapitel 8 handler om rammerne for den rekreative og turistmæssige udvikling i amtet. Retningslinjerne fastlægger bl.a. rammer for etablering og udvidelse af hoteller, campingpladser og lystbådehavne. Kapitlet indeholder desuden en udpegning af besøgsområder og et rekreativt stinet samt retningslinjer for støjende fritidsanlæg. Amtsrådet vil fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser, medvirke til, at turismen i Vestsjælland udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund, sikre, at friluftslivets anvendelse af naturen som hovedregel underordnes hensynet til beskyttelse af plante- og dyrelivet samt kulturminderne, sikre, at udviklingen af turismen i Vestsjælland så vidt muligt tager udgangspunkt i eksisterende anlæg, sikre, at nye anlæg for turismen så vidt muligt placeres i tilknytning til byområder og sommerhusområder til gensidig gavn for turisterne og lokalbefolkningen, medvirke til at sikre og udbygge offentlighedens adgang til strandene, fremme nye turistattraktioner og udflugtsmål, der tager udgangspunkt i amtets natur- og kulturværdier, og styre udviklingen i antal og placering af støjende fritidsanlæg til sport og konkurrence i form af knallertbaner, motocrossbaner, go-kartbaner, fritidsflyvepladser og skydebaner. Retningslinjerne om arealer til fritidsformål er fastsat i medfør af planlovens 6, stk. 3, nr. 8 og 1, samt 6a. 8.1 Rekreativ hovedstruktur Delområder for turisme Regionen inddeles i 9 delområder for turisme, som hver for sig udgør homogene områder med hensyn til naturgrundlag, landskabelige forudsætninger og eksisterende friluftsinteresser. Inden for delområderne fastlægges der rammer for udbygningen af feriehoteller og campingpladser, jf. fig. 8.3 og 8.4.

13 RETNINGSLINJER Fig. 8.1 Besøgsområder og delområder Besøgsområde Grænse for delområde for turisme Besøgsområder Der er udpeget besøgsområder, jf. kortemnet "Besøgsområder (RP)" og fig. 8.1 viste besøgsområder. I disse områder skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensiv rekreativ udnyttelse uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

14 RETNINGSLINJER 73 Fig. 8.2 Regionale rekreative stier Eksisterende regional rekreativ sti Planlagt regional rekreativ sti BYOMRÅDE/SOMMERHUSOMRÅDE/SÆRLIGT ERHVERVSOMRÅDE Regionale rekreative stier Det regionale rekreative stinet fremgår af kortemnet "Regionale stier (RP)" og af fig Stinettet skal løbende detaljeres i amtets planlægning og i kommuneplanlægningen. Færdiggørelsen af Fjordstien har første prioritet og færdiggørelsen af Trelleborgstien mellem Korsør og Skjoldenæsholm har anden prioritet. Øvrige stier Befolkningens adgang til at færdes på stier og veje søges udbygget under hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg.

15 RETNINGSLINJER Feriehoteller Lokalisering Feriehoteller kan etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionen i planlovens kystbestemmelser, og at det ved kommuneplanlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde i forhold til områdets rekreative anvendelse Uden for BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE kan feriehoteller kun etableres i anlægsområder til feriehoteller. Enhedsstørrelser I BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE fastlægges maksimale enhedsstørrelser for nye feriehoteller samt for udvidelse af eksisterende feriehoteller således: - BYOMRÅDE i byerne, Asnæs, Haslev, Holbæk, Kalundborg, Korsør, Nykøbing, Ringsted, Skælskør, Slagelse, Sorø og Jyderup: Ingen maksimal størrelse - BYOMRÅDE i øvrige kommunale centre: 3 sengepladser/15 værelser/6 lejligheder - SOMMERHUSOMRÅDE: Delområde 2 (Storebæltskysten): 12 sengepladser/6 værelser/24 lejligheder Øvrige delområder: 3 sengepladser/15 værelser/6 lejligheder Enhedsstørrelser i øvrige Eksisterende feriehoteller uden for de i nævnte områder kan udvides i begrænset område omfang, såfremt beskyttelsesinteresser og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod. Rammer for kapacitet Udbygningen af feriehotelkapaciteten kan kun ske inden for rammerne i fig Feriehoteller/byhoteller i byerne; Asnæs, Haslev, Holbæk, Jyderup, Kalundborg, Korsør, Nykøbing, Ringsted, Skælskør, Slagelse og Sorø er ikke omfattet af rammerne. Lokale forhold Lokale forhold Der er udlagt følgende anlægsområder til feriehoteller, jf. kortemnet "Planlagte ferie- og fritidsområder (RP)" og fig Bjergsted Kommune Dragsholm Kommune Området sydvest for Havnsø kan benyttes til feriehotel. Inden arealet tages i brug, skal det godtgøres, at der ikke er miljømæssige problemer i forhold til forsvarets skydeterræn på Stold. Der udlægges et ikke afgrænset anlægsområde til ferie og konferencefaciliteter på Sejerø Havn. Dragsholm Slot. Overnatningskapaciteten kan udvides i eksisterende bygninger og ved genskabelse af tidligere bygninger, som har indgået i det eksisterende slotsanlæg.

16 RETNINGSLINJER Fig. 8.3 Feriehoteller - rammer Tallene angiver hotelsenge. Rammen er opdelt på kommuner og delområder, og den er fastlagt under hensyn til områdets sårbarhed. Rammen indeholder eksisterende såvel som planlagte og helt nye anlæg. Enhver udbygning, både nyanlæg og udvidelser, skal holdes inden for rammen. Hoteller indenfor BYOMRÅDE i følgende byer: Asnæs, Haslev, Holbæk, Jyderup, Kalundborg, Korsør, Nykøbing Sj., Ringsted, Skælskør, Slagelse og Sorø, er ikke omfattet af rammen. 75 Bjergsted Dianalund Dragsholm Fuglebjerg Gørlev Hashøj Haslev Holbæk Hvidebæk Høng Jernløse Kalundborg Korsør Ramme Nykøbing- Rørvig Ringsted Skælskør Slagelse Sorø Stenlille Svinninge Tornved Trundholm Tølløse I alt Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Områd mråde 1 Områd mråde 2 Områd mråde 3 Områd mråde 4 Områd mråde 5 Områd mråde 6 Områd mråde 7 Områd mråde 8 Områd mråde 9 Samle amlet r ramm amme Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl Eksist Planl. Eksist Planl. 1 1 Eksist Planl. Eksist Planl Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. 1 1 Eksist. 6 6 Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl

17 RETNINGSLINJER 76 Gørlev Kommune Hashøj Kommune Holbæk Kommune Hvidebæk Kommune Høng Kommune Kalundborg Kommune Nykøbing-Rørvig Kommune Ringsted Kommune Svinninge Kommune Tornved Kommune Trundholm Kommune Mullerup Havn. Området ved Mullerup Havn kan benyttes til hotel- og feriecenter med indtil 2 sengepladser med tilhørende fællesfaciliteter. Når det sker, skal adgangs- og parkeringsmuligheder for éndagsturister i området samtidig forbedres. En udvidelse af kapaciteten på Vilcon skal som udgangspunkt ske i de eksisterende bygninger. I forbindelse med lokalplanlægningen kan der eventuelt indarbejdes bestemmelser om et begrænset nybyggeri, der er tilpasset de lokale landskabelige forhold. Hegnegårdene. Kursuscenter med maksimalt 12 sengepladser. Udvidelsen skal primært finde sted i de eksisterende bygninger. Birkendegård. Feriehotellet skal etableres i de eksisterende bygninger. Anlægsområdet ved Græsmark muliggør en udvidelse af Dansk Handicap Forbunds Motel- og Feriecenter med maksimalt 4 ferieboligenheder. Udvidelsen kan alene anvendes til ferieboliger/ferielejligheder i tilknytning til den eksisterende hotelvirksomhed. Ingen bygninger må gives en højde over 5 m målt til kip. Det skal ved den detaljerede kommunale planlægning samt sagsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinjen sikres, at bygningerne indplaceres og tilpasses under hensyntagen til kystlandskabet. Kragerup Gaard. Eksisterende overnatningsfaciliteter kan udvides med op til 6 senge i eksisterende bygninger. Ved Årbyhus er udlagt et begrænset anlægsområde, snævert afgrænset omkring det eksisterende bygningskompleks, og med muligheder for tilpasninger landværts bygningerne. Feriekolonien Nordstrand ved Skæreby udlægges som anlægsområde til feriehotel, kursuscenter eller vandrerhjem. De eksisterende bygninger kan anvendes til feriehotel, kursuscenter eller vandrerhjem. Bygningerne skal bevares pga. deres kulturhistoriske betydning. Eventuelt nybyggeri skal tilpasses feriekoloniens arkitektur og proportioner. Områdets karakter som plantage skal opretholdes, ligesom offentlighedens adgang til området skal sikres. Sørup Gods. Det eksisterende kursuscenter kan udbygges med feriecenter. Skjoldenæsholm Kursuscenter. Kursuscentret kan anvendes til kursus-, konference- og hotelvirksomhed og udvides på grundlag af en nærmere planlægning i samarbejde med amtet. Anlægsområdet ved Aggersvold muliggør udbygning til et ridecenter med overnatningskapacitet til maksimalt 4 sengepladser. Der må ikke ske nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved huse og hovedgårdsanlæg, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse. Bromølle Kro. Overnatningskapaciteten kan udvides til maksimalt 6 sengepladser. I Hølkerup er udlagt et anlægsområde til Niels Steensens Skolehjem, så ejendommen kan rumme op til 4 sengepladser Der er udlagt følgende anlægsområde til ferie- og fritidsformål, jf. kortemnet "Planlagte ferie- og fritidsområder (RP)" og fig. 8.5: Skælskør Kommune Kobæk Strand. Et område ved Kobæk Strand fastlægges til ferie-, fritids- og turistmæssig anvendelse.

18 RETNINGSLINJER Campingpladser Lokalisering Campingpladser kan etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at det ved kommuneplanlægningen dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde Uden for de i nævnte områder kan campingpladser kun etableres i anlægsområder udlagt til campingpladser. Udvidelse Eksisterende campingpladser kan tillades udvidet, når beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette. Rammer for kapacitet Campingpladser kan kun etableres/udvides inden for rammerne i fig Vintercampering og hytter Der kan tillades vintercampering, vinteropbevaring og opførelse af hytter på eksisterende campingpladser, såfremt beskyttelsesmæssige forhold ikke taler imod dette. Ved byerne, Asnæs, Haslev, Holbæk, Jyderup, Korsør, Kalundborg, Nykøbing, Ringsted, Sorø, Skælskør og Slagelse kan hytterne udgøre op til 3% af kapaciteten på en campingplads, andre steder op til 15%. Lokale forhold Der er udlagt følgende anlægsområder til campingpladser, jf. kortemnet "Planlagte ferieog fritidsområder (RP)" og fig Ringsted Kommune Tornved Kommune Skælskør Kommune Sørup Gods. Der udlægges areal til campingplads. Akselholm. Nord for Akselholm kan der etableres funktioner, der knytter sig til oplevelsen af de store landskabelige og kulturhistoriske værdier i området mellem Saltbæk Vig og Brorfelde, f.eks. campingplads o.lign. (ikke afgrænset anlægsområde). Kobæk Strand. Der udlægges areal til campingplads.

19 RETNINGSLINJER 78 Fig. 8.4 Campingpladser - rammer Tallene angiver campingenheder. Rammen er opdelt på kommuner og delområder, og den er fastlagt under hensyn til områdets sårbarhed. Rammen indeholder eksisterende såvel som planlagte og helt nye anlæg. Enhver udbygning, både nyanlæg og udvidelser, skal holdes inden for rammen. Bjergste jergsted Dianalun ianalund Dragshol ragsholm Fuglebjer uglebjerg g Gørle ørlev Hashø ashøj Hasle aslev Holbæ olbæk Slagels lagelse e Sor orø Stenlill tenlille e Svinning vinninge Tornve ornved Trundhol rundholm Tølløs ølløse I alt Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Hvidebæ videbæk Høn øng J Jernløs ernløse e Kalundbor alundborg Korsø orsør r Nykøbing ykøbing- Rørvi ørvig Ringste ingsted Skælskø kælskør Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Områd mråde 1 Områd mråde 2 Områd mråde 3 Områd mråde 4 Områd mråde 5 Områd mråde 6 Områd mråde 7 Områd mråde 8 Områd mråde 9 Samle amlet r ramm amme Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist. Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl. Eksist Planl.

20 RETNINGSLINJER 79 Nyby P Vesthavnen P Årbyhus Græsmark P K K K Reersø Mullerup Sejerø havn Havnsø Birkendegård K P PK Havnebyen P P K K Ulvsborgen K Q Dragsholm Slot K K K ØKOland Akselholm Bromølle K Agersvold K Kragerupgård K Q Q K P Q P Hørby Skæreby feriekoloni Isefjords Badet Annebjerg Hølkerup Malergården Gundestrup K P P Hegnegårdene Brønde Dragerup K Skjoldenæsholm I Korsør Golfbane K K Vilcon Gerlev Legeplads Q Parnas K C Sørup Herregård Kobæk Strand C P Bisserup Fig. 8.5 Anlægsområder til rekreative formål BYOMRÅDE P K C Q K SOMMERHUSOMRÅDE Nyanlæg eller udvidelse af lystbådehavn Nyanlæg eller udvidelse af feriehotel Nyanlæg af campingplads Nyanlæg af kulturanlæg Nyanlæg af andet rekreativt anlæg Grænse for delområde for turisme Tekst Feriehoteller Tekst og campingpladser kan desuden lokaliseres i BYOMRÅDE eller SOMMERHUSOMRÅDE. Tekst

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK.

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK. Endelig oversigt over retningslinjer i Regionplan 2005 der afløses af Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2010 Kommuneplan 2014 HTK-relevant Videreført og evt justeret i Kommuneplan 2014 Intet af HTK relevans

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag)

Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag) Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Udpegning af skovrejsning uønsket Jordbrug (forslag) Byudvikling (forslag) Rekreative anlæg (forslag) Miljøvurdering landbrugsplanlægning (forslag) Landskabskarakterkortlægning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026, for Høje-Taastrup Kommune Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 16.09.2014 Planen

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV.

V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV. 5 OVERORDNEDE MÅL 21. SOMMERHUSOMRÅDER 22. FERIEHOTELLER, FERIEBYER MV. 23. CAMPINGPLADSER 24. STORE FRITIDSANLÆG MV. 25. GRØN TURISME V. FERIE OG FRITID OVERORDNEDE MÅL Det helt primære turistområde

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. s - Afprøvning af metode i to områder Der er arbejdet med to cases i dette projekt for at afprøve metoden. Der er udlagt to

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere