INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde"

Transkript

1 INSTRUKTIONSBOG VIDEOKAMERA MED HARDDISK GZ-HD3E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl.

2 Indspil med høj opløsning! den tilstand, der er bedst egnet til dit formål ( s. 67) Optage i bedre videokvalitet (XP-tilstand) Optage i længere tid (SP-tilstand) Hvis du vil kopiere og redigere videoen som højopløsningsbilleder via i.link-output (1440 CBRtilstand) 8 Ændring af indstillingerne Se side 66. Højopløsning Visning med høj opløsning! Hvis du vil se billeder med høj opløsning, skal du blot slutte kameraet til et tv med høj opløsning via HDMI-kablet (medfølger ikke). ( s. 35) 8 Hvis tv'et ikke har HDMI-stik Anvend komponentkablet (medfølger) og AV-kablet (medfølger) til at slutte kameraet til tv et. 8 Visning på almindeligt tv eller bredformats-tv Anvend AV-kablet (medfølger). Billederne kan ses i standardkvalitet. 2

3 DANSK Gem billeder med høj opløsning på dvd! Videobilleder kan nemt gemmes på en dvd-disk ved at slutte kameraet til en separat dvd-brænder (CU-VD40/CU-VD20). ( s. 46) Dvd-disken kan derefter afspilles i kameraet eller på en pc, men ikke i en dvd-afspiller. Hvis der anvendes en CU-VD40, kan dvd-brænderen sluttes direkte til et tv, så disken kan afspilles uden brug af kameraet. Rediger billeder med høj opløsning på en pc! Udfør avanceret redigering af billeder med høj opløsning ved at indlæse dem på en pc. 8 Pc-modeller, der kan tilsluttes Se side 52 eller 62. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der fi ndes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. NINGER: Typebetegnelse og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Serienummerpladen er placeret på batteripakningens monteringsdel. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. ADVARSEL: Batteriet, kameraet med installeret batteri og fjernbetjeningen må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. FORSIGTIG: Netstikket skal til enhver tid være funktionsdygtigt. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Hvis De bærer eller holder kameraet i LCDmonitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiumbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afl everes til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.) FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. 4

5 Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Husk på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private indspilninger. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde hvor du indspiller en begivenhed såsom et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, anbefales det stærkt, at du på forhånd indhenter tilladelse.) Varemærker i.link er et varemærke tilhørende Sony Corporation. HDMI er et varemærke tilhørende HDMI Licensing, LLC. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Andre produkt- og fi rmanavne i denne instruktionsbog er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. DANSK Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. 5

6 JVC software-licensaftale JVC SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT TIL KUNDEN: LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, INDEN DE INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREPROGRAMMET DIGITAL PHOTO NAVIGATOR ( Programmet ) PÅ DERES PC. Victor Company of Japan, Limited ( JVC ) giver Dem licens til at bruge programmet, såfremt De accepterer nedenstående. Hvis De ikke accepterer aftalens betingelser, må De ikke installere eller bruge Programmet. HVIS DE INSTALLERER ELLER BRUGER PROGRAMMET, ACCEPTERER DE IMIDLERTID ALLE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. 1 COPYRIGHT; EJERSKAB De anerkender, at alle copyrights og andre intellektuelle rettigheder til Programmet tilhører JVC og JVCs underleverandører, og at disse rettigheder forbliver hos JVC og JVCs underleverandører. Programmet er beskyttet af lov om copyright i Japan og andre lande samt af de relevante internationale traktater. 2 HVAD LICENSEN INDEBÆRER (1) Under betingelserne i denne Aftale tildeler JVC Dem en ikke-eksklusiv ret til at bruge Programmet. De må installere og bruge Programmet på en harddisk eller andre lagerenheder på Deres PC. (2) De må oprette en (1) kopi af Programmet udelukkende som personlig sikkerhedskopi eller til arkiveringsformål. 3 PROGRAMMETS RESTRIKTIONER (1) De må ikke foretage omvendt programmering eller dekompilere, disassemblere, ændre eller modifi cere Programmet, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til relevant lovgivning. (2) De må ikke kopiere eller bruge Programmet, helt eller delvis, på andre måder end det er udtrykkeligt angivet i denne Aftale. (3) De har ikke ret til at udstede licens til at bruge Programmet, og De må ikke udleje, lease eller overføre Programmet til nogen tredjemand eller på anden måde lade tredjemand bruge Programmet. 4 BEGRÆNSET GARANTI JVC garanterer, at alle medier, hvori Programmet er indeholdt, er fri for enhver fejl i materialer og udførelse i tredive (30) dage fra den dag, hvor De har købt nogen af vores produkter, som følger med Programmet. JVCs eneste ansvar og Deres eneste fejlretningsmulighed i forbindelse med Programmet er udskiftning af sådanne defekte medier. BORTSET FRA DE HERI UDTRYKKELIGE GARANTIER OG I DEN UDSTRÆKNING, SOM GÆLDENDE LOVE TILLADER DET, FRASIGER JVC OG JVCs LEVERANDØRER SIG AL ANDEN FORM FOR GARANTIANSVAR, BÅDE UDTRYKKELIGT OG UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR, AT PROGRAMMET ER KURANT ELLER EGNET TIL SÆRLIGE FORMÅL, FOR PROGRAMMET OG DET MEDFØLGENDE TRYKTE MATERIALE. SKULLE DER OPSTÅ PROBLEMER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AF PROGRAMMET, SKAL DE UDREDE ALLE SÅDANNE PROBLEMER FOR EGEN REGNING. 5 BEGRÆNSET ANSVAR I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF GÆLDENDE LOVE, KAN JVC OG JVCs LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, HVERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, SOM SKADESERSTATNING ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PROGRAMMET, UANSET OM JVC ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DE VIL BESKYTTE OG HOLDE JVC SKADESFRI FOR ALLE TAB, ERSTATNINGSANSVAR ELLER OMKOSTNINGER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED KRAV FRA TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PROGRAMMET. 6

7 6 GYLDIGHEDSPERIODE Denne Aftale træder i kraft på den dato, hvor De installerer og bruger Programmet på Deres computer, og den vil være gældende, indtil den ophæves i henhold til nedenstående betingelser. Hvis De overtræder nogen bestemmelse i denne Aftale, kan JVC opsige Aftalen uden forudgående varsel til Dem. I så fald kan JVC rejse erstatningskrav mod Dem for skader, der skyldes Deres overtrædelse. Hvis denne Aftale opsiges, skal De øjeblikkeligt destruere det Program, der er gemt på Deres computer (herunder slette det fra hukommelsen på Deres PC), og ophøre med at bruge Programmet. 7 EKSPORTRESTRIKTIONER De accepterer, at De ikke vil forsende, overføre eller eksportere Programmet eller de underliggende informationer og teknologier til noget land, som er omfattet af eksportrestriktioner i Japan og andre relevante lande. 8 BRUGERE I USAs REGERING Hvis De arbejder for regeringen i USA ( Regeringen ), anerkender De JVCs garanti for, at Programmet er et Commercial Item, sådan som dette er defi neret i Federal Acquisition Regulation (FAR) part (g) vedrørende ikke-offentliggjort Commercial Computer Software, sådan som disse begreber er anvendt i FAR part , og at det kun er givet i licens til Dem med de samme rettigheder, som JVC tildeler alle kommercielle slutbrugere i henhold til betingelserne i denne Aftale. 9 GENERELT (1) Ingen modifi cering, redigering, tilføjelse, udeladelse eller anden ændring af denne Aftale skal være gyldig, medmindre den er udformet og underskrevet af en autoriseret repræsentant for JVC. (2) Hvis nogen del af denne Aftale erklæres ugyldig ifølge eller i konfl ikt med nogen lov, som er gældende for denne Aftale, skal de øvrige betingelser forblive fuldt gældende. (3) Aftalen fortolkes i henhold til lovene i Japan. Retten i Tokyo er værneting for alle stridigheder, som måtte opstå i forbindelse med overholdelse og fortolkning af denne Aftale. Victor Company of Japan, Limited Hvis De har købt Programmet i Tyskland, erstattes afsnit 4 (Begrænset garanti) og 5 (Begrænset ansvar) ovenfor med de tilsvarende afsnit i den tyske version af Aftalen. FORSIGTIG: Anvend dette udstyr i overensstemmelse med betjeningsprocedurerne i denne brugsanvisning. Anvend kun den medfølgende CD-ROM. Anvend aldrig nogen anden CD-ROM til at køre denne software. Forsøg aldrig at ændre denne software. Ændringer eller modifi ceringer, som ikke er godkendt af JVC, kan medføre bortfald af brugerens ret til at betjene udstyret. Korrekt behandling af en CD-ROM Pas på ikke at komme til at tilsmudse eller ridse spejloverfl aden (modsat den trykte overfl ade). Lad være med at skrive eller sætte klæbemærker på forsiden såvel som bagsiden. Hvis CD-ROM en bliver snavset, skal den forsigtigt tørres af med en blød klud udad fra midterhullet. Anvend ikke almindelig pladerens eller pladespray. Undlad at bøje CD-ROM en eller røre ved dens spejloverfl ade. Opbevar ikke Deres CD-ROM på et sted med støv, varme eller luftfugtighed. Hold den borte fra direkte sol. De kan finde den sidste nye information (på engelsk) om det medfølgende softwareprogram på vores world wide web server på global-e.html DANSK 7

8 Indhold INTRODUKTION Standardudstyr Montering/afmontering af beskyttelseshætten til objektivet...10 Fastgørelse af skulderstroppen...11 Klargøring af fjernbetjeningen...11 Montering af støjfi lteret på lydkablet og jævnstrømsledningen...11 Indeks Indikatorer på LCD-skærmen Nødvendige indstillinger før brug Opladning af batteriet...16 Sprogindstilling...17 ling af dato/tid...17 Andre indstillinger Justering af håndstrop...18 Objektivdæksel...18 Kontrol af den resterende batteristrøm Stativfæste...18 Brug af et SD-kort...19 INDSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning...20 Indspilning af stillbilleder...21 Zoom...22 LED-indikator...22 Registrering af fi ler efter hændelse...22 Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet...23 Manuel indspilning Skift til manuel indspilningstilstand...24 Program AE...24 Manuel fokusering...25 Nightscope...25 Baglyskompensation...25 Spot-eksponeringskontrol...26 Manuel indstilling i funktionsmenuen...26 AFSPILNING Afspilning af filer Videoafspilning...29 Afspilning af stillbilleder...30 Filsøgefunktion...31 Afspilning af TPD-fi ler...32 Afspilning med specialeffekter...33 Visning af billeder på tv Tv-tilslutning...35 Afspilning...36 REDIGERING/UDSKRIVNING Administration af filer Sletning/beskyttelse af fi ler...37 Visning af fi loplysninger...39 Ændring af hændelsesregistreringen af videofi ler efter indspilning...40 Udtrækning af en stillbilledfi l fra en videofi l DPOF-udskriftsindstilling...41 Afspilningslister Oprettelse af afspilningslister...43 Afspilning af afspilningslister...44 Afspilningslistens øvrige funktioner...45 KOPIERING Kopiering af filer Brug af en dvd-brænder til at kopiere filer fra kameraet...46 Brug af en videobåndoptager/dvd-optager til at kopiere filer fra kameraet...49 Kopiering/fl ytning af stillbilledfi ler

9 PC-BETJENING Sikkerhedskopiering af filer på en Windows PC Systemkrav...52 Programinstallation...53 Tilslutning af kameraet til pc'en...55 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en...56 Sikkerhedskopiering af fi ler til pc'en uden brug af software...57 Andre Windows PC funktioner Afspilning af fi ler på pc'en...58 Diskoprettelse/filredigering...59 Få mere glæde af softwaren...61 Sikkerhedskopiering af filer på en Macintosh Systemkrav...63 Programinstallation...63 Tilslutning af kameraet til pc'en...64 Sikkerhedskopiering af fi ler på Macintosh YDERLIGERE OPLYSNINGER Ændring af menuindstillingerne Mappestruktur og filtypenavne Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring Specifikationer Forsigtighedsregler Stikordsregister Læs dette først! 8 Lav sikkerhedskopier af vigtige, indspillede data Det anbefales at kopiere vigtige, indspillede data til en dvd eller et andet indspilningsmedie til lagring. ( s. 46) JVC kan ikke gøres ansvarlig for mistede data. 8 Foretag en prøveindspilning Før den faktiske indspilning af vigtige data skal du foretage en prøveindspilning og afspille de indspillede data for at kontrollere, at video og lyd er indspillet korrekt. 8 Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Dette kamera anvender en mikrocomputer. Faktorer såsom baggrundsstøj og interferens kan medføre, at det ikke fungerer korrekt. Nulstil kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt. ( s. 73) 8 Anvisninger for håndtering af batterier Brug altid JVC BN-VF815U/VF823Ubatteripakker. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk ladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. 8 Hvis der opstår en funktionsfejl, skal du straks holde op med at bruge kameraet og kontakte din JVC-forhandler. Hvis der opstår et problem, mens du bruger SD-kortet, skal du indlevere kortet sammen med kameraet til reparation. Hvis et af dem ikke indleveres, kan årsagen til funktionsfejlen ikke fi ndes, og kameraet kan ikke repareres. Indspillede data kan gå tabt, når kameraet repareres eller efterses. Opret sikkerhedskopier af alle data, før du sender udstyret til reparation eller eftersyn. 8 Da kameraer kan blive anvendt til demonstration i en butik, er demonstrationstilstanden som standard aktiveret. Demonstrationstilstanden deaktiveres ved at indstille [DEMO MODE] på [OFF]. ( s. 69) DANSK 9

10 INTRODUKTION Standardudstyr Lysnetadapter AP-V17E Batteripakke BN-VF815U Komponent-kabel ( s. 35) Lyd-/videokabel ( s. 36, 50) USB-kabel ( s. 46, 55, 64) Beskyttelseshætte til objektiv Er allerede monteret på kameraet. ( nedenfor) Skulderstrop ( s. 11) Cd-rom ( s. 53, 63) Fjernbetjening RM-V750U ( s. 11) Litiumbatteri CR2025 Præinstalleret i fjernbetjeningsenheden. Lydkabel ( s. 11) Støjfilter (x2) ( s. 11) Montering/afmontering af beskyttelseshætten til objektivet Styreryg Placer styreryggen i rillen. 10

11 Fastgørelse af skulderstroppen Træk velcrostrimlen af, og før stroppens ende gennem øjet. Før stroppen gennem spændet, justér længden, og spænd stroppen fast ved hjælp af justeringsanordningen. Placer spændet nær øjet, og sæt velcrostrimlen på igen. DANSK Spænde Øje Justeringsanordning Klargøring af fjernbetjeningen Der sidder et batteri i fjernbetjeningen på købstidspunktet. Fjern isoleringsmaterialet før brug. Strålens effektive virkeområde Fjernbetjeningssensor Effektiv afstand: Maks. 5 m Sådan sættes batteriet i igen Træk batteriholderen ud ved at trykke på låseanordningen. Låseanordning Litiumbatteri (CR2025) Den udsendte stråle er muligvis ikke helt så effektiv eller kan medføre fejlfunktion, når fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte sollys eller kraftig belysning. Montering af støjfilteret på lydkablet og jævnstrømsledningen Monter støjfi ltret på det lydkabel, der anvendes til tilslutning af en valgfri ekstern mikrofon til kameraet. Monter også støjfilteret på jævnstrømsledningen. Støjfilteret reducerer interferens. Tilslut kablets ende med støjfi lteret til kameraet. Frigør stoppeanordningen. 3 cm Lydkabel:Vikles én gang rundt Jævnstrømsledning:Vikles to gange rundt. 11

12 Indeks AV DC HDmI COMPONENT PLUG IN POWER LCD-skærmen kan dreje 270. Betjening med powerlink Du kan også tænde/slukke kameraet ved at åbne/lukke LCD-skærmen, når det er i indspilningstilstand. Pas på ikke at tildække sensorerne og under optagelse. 12

13 Kamera Indeksknap [INDEX] ( s. 31)/Knap for ledig kapacitet/databatteriknap [ / ] ( s. 18, 23) lingsknap Flyt til : Overspringning ( s. 29)/Op/ Knap til baglyskompensation [BACK LIGHT] ( s. 25) Flyt til : Overspring fremad ( s. 29)/Ned/ Knap til manuel fokusering [FOCUS] ( s. 25) Flyt til : Søgning tilbage ( s. 29)/Venstre/ Nightscope [NIGHT] ( s. 25) Flyt til : Søgning fremad ( s. 29)/Højre/Program AE [PROGRAM AE] ( s. 24) Tryk på: Afspilning/Pause ( s. 29) Knap til omskiftning mellem afspilnings- /indspilningstilstand [SELECT PLAY/REC] ( s. 20) Knap til automatisk/manuel tilstand [AUTO] ( s. 24) /Informationsknap [INFO] ( s. 39) Funktionsknap [FUNCTION] ( s. 26) LCD-skærm S-stik [S] ( s. 36, 50) Direkte sikkerhedskopieringsknap [DIRECT BACK UP] ( s. 56)/Hændelsesknap [EVENT] ( s. 22) Højttaler Menuknap [MENU] ( s. 17, 66) Lyd/videostik [AV] ( s. 36, 50) Jævnstrømsindgangsstik [DC] ( s. 16) Indikator for adgang/opladning [ACCESS/ CHARGE] ( s.16) (Blinker, når du åbner fi ler eller skifter batteri. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteriet/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til fi ler). Indikator for video-/stillbilledtilstand [, ] ( s. 20, 21) Knap til indspilning af stillbilleder [SNAPSHOT] ( s. 21) Zoomhåndtag [W, T ] ( s. 22) Højttalerlydstyrke [ VOL+] ( s. 29) Stereomikrofon i.link-stik [ i ] ( s. 49) HDMI-stik [HDMI] ( s. 35) Component-stik [COMPONENT] ( s. 35) Knap til start/stop af videoindspilning [REC] ( s. 20) Låseknap ( s. 16) Afbryder-/tilstandsknap [OFF (CHARGE), ON, MODE] ( s. 16) Håndstrop ( s. 18) Kamerasensor ( s. 12) Fjernbetjeningssensor ( s. 11) LED-indikator ( s. 22) Objektivdæksel ( s. 18) Objektiv Beskyttelseshætte til objektiv ( s. 10) Tilbehørssko Indgangsstik til mikrofon [MIC] USB-stik (Universal Serial Bus) [ ] ( s. 46, 55, 64) Objektivdækselkontakt [, ] ( s. 18) Knap til fokushjælp [FOCUS ASSIST] ( s. 25) LED-indikator [LIGHT] ( s. 22) Port til SD-kort ( s. 19) Taphul ( s. 18) Stativfæste ( s. 18) Batteriudløserknap [BATT.] ( s. 16) Batteripakkeholder ( s. 16) Fjernbetjening Infrarød sender Knapperne ZOOM (T/W) Under indspilning: Zoom ind/ud Under afspilning: Lydstyrke op/ned I pausetilstand: Zoom ind/ud Op-knap Rotationsknap (mod uret) ( s. 30) Knap til overspringning tilbage Venstre-knap Tilbage-knap PLAYLIST-knap ( s. 43) START/STOP-knap SNAPSHOT-knap ( s. 21) INFO-knap ( s. 39) Overspringning fremad-knap PLAY/PAUSE-knap Højre-knap Næste-knap Ned-knap Rotationsknap (med uret) ( s. 30) INDEX-knap DATE-knap DANSK 13

14 Indikatorer på LCD-skærmen Under indspilning af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning 0 A F5.6 1/ X W T FOCUS XP [4h59m] 0:04:01 REC 16: Indikator for den valgte indspilningstilstand ( s. 24) Indikator for telemakrotilstand ( s. 28) Omtrentligt zoomindstilling ( s. 22) Spærreindikator Zoomindikator ( s. 22) Indikator for fokushjælp ( s. 25) Lukkerhastighed ( s. 27) Indikator for justering af lysstyrke/skarphed ( s. 28, 69) Batteriindikator ( s. 77) Dato/tid ( s. 17) Indikator for manuel fokusindstilling ( s. 25) Indikator for det valgte indspilningsmedie ( s. 67, 68) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 69) Indikator for effekttilstand ( s. 28) Indikator for Program AE-tilstand ( s. 24)/ : Nightscope-indikator ( s. 25) Indikator for hvidbalance ( s. 27) Blændeværdi (F-værdi) ( s. 27) LED-indikator ( s. 22) ±0 : Indikator for justering af eksponering ( s. 27) : Indikator for baglyskompensation ( s. 25) : Indikator til spot-eksponeringskontrol ( s. 26) Indikator for irisblænde ( s. 26) Tilstandsindikator ( s. 20) Indikator for Wind Cut ( s. 67) Billedkvalitet ( s. 67) Resterende tid ( s. 20, 80) Tæller ( s. 67) 7REC: (Vises under indspilning). ( s. 20) 79: (Vises i indspilnings-standby-tilstand). Lydstyrkeindikator for ekstern mikrofon ( s. 67) Hændelsesindikator ( s. 23) Indikator for digital billedstabilisator (DIS) (vises, når [DIS] er indstillet på [OFF]). ( s. 67) Kun under indspilning af stillbilleder 1920 FINE [9999] 10 PHOTO Tilstandsindikator ( s. 21) ISO-følsomhed (GAIN): Ved indstilling på [AUTO] er indikatoren ikke aktiveret. ( s. 68) Fokusindikator ( s. 21) Billedstørrelse ( s. 68) Billedkvalitet ( s. 68) Antal resterende billeder ( s. 80) : Indikator for kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 68) : Indikator for bracket-indspilningstilstand ( s. 68) Indspilningsindikator ( s. 21) Indikator for indspilning med automatisk timer ( s. 68) 14

15 Under videoafspilning Under afspilning af stillbilleder DANSK XP X-60 1:55: : Tilstandsindikator ( s. 29) : Indikator for afspilning af afspilningsliste (vises ved afspilning af en afspilningsliste). ( s. 44) : Indikator for afspilning af søgning efter hændelse (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter hændelse). ( s. 31) : Indikator for afspilning af søgning efter dato (vises ved afspilning af en videofi l fra søgningen efter dato). ( s. 31) Billedkvalitet ( s. 67) Afspilningstilstand ( s. 29) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Søgning fremad 3 : Søgning tilbage 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (Tallet til venstre viser hastigheden). Tæller ( s. 67) Indikator for lydstyrke Batteriindikator ( s. 77) Dato/tid ( s. 69) Valgt medie-indikator( s. 67) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 69) Indikator for effekttilstand ( s. 33) Indikator til wipe-/fade-effekt ( s. 34) 16: Tilstandsindikator ( s. 30) Mappe-/fi lnummer Indikator for afspilning af diasshow ( s. 30) Batteriindikator ( s. 77) Dato/tid ( s. 69) Indikator for valgt medie ( s. 68) Indikator for registrering af tab (vises, når [DROP DETECTION] er indstillet på [OFF]). ( s. 69) Indikator for effekttilstand ( s. 33) Visning af betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen vises nederst på skærmen under visning af menuer o.l. SELECT SET QUIT 15

16 Nødvendige indstillinger før brug Afbryder-/ tilstandsknap Indikator for adgang/opladning 3 Tilslut lysnetadapteren. Jævnstrømsstik Lysnetadapter Til stikkontakt i væggen (110 V til 240 V) lingsknap Sørg for at konfi gurere følgende 3 indstillinger før brug. Opladning af batteriet 1 afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Drej mens du trykker låseknappen ned. OFF (CHARGE) 2 Sæt batteriet i. Skub batteripakken ned, indtil den låses fast. BATT. Indikatoren for adgang/opladning blinker for at angive, at opladningen er begyndt. Når indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Træk lysnetadapteren ud af stikkontakten, og afbryd lysnetadapteren fra kameraet. Påkrævet opladnings-/indspilningstid (ca.) Batteripakke Opladningstid Indspilningstid BN-VF815U (medfølger) BN-VF823U 2 t. 40 min. 3 t. 50 min. 1 t. 25 min* 1 t. 25 min.** 2 t. 10 min.* 2 t. 5 min.** * Brug af LCD-skærmen. ** Brug af LCD-skærmen og LED-lysdioden 8 Sådan tages batteriet ud Skub til BATT. og hold fast i det ( trin 2), og fjern derefter batteriet. 8 Kontrol af den resterende batteristrøm Se side 18. Du kan også bruge kameraet udelukkende med lysnetadapteren. Undlad at trække i eller bøje lysnetadapterens stik og kabel. Dette kan beskadige lysnetadapteren. 16

17 Sprogindstilling Det er muligt at skifte sproget på displayet. 1 afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej mens du trykker låseknappen ned. ling af dato/tid Efter udførelse af trin 1-4 ( venstre spalte) 5 [ CLOCK ADJUST]. CLOCK ADJUST DATE TIME DANSK ON SELECT SET QUIT 2 3 VIDEO MENU SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT VIDEO SCENE COUNTER EXTERNAL MIC LEVEL QUALITY ZOOM DIS SELECT SET QUIT 4 [GENERAL]. GENERAL 5 [LANGUAGE]. DISPLAY DISPLAY ON TV LANGUAGE CLOCK ADJUST DATE DISPLAY STYLE SELECT SET QUIT LANGUAGE ENGLISH 6 datoen/tiden. Gentag dette trin for at indstille måneden, dagen, året, timer og minutter. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på knappen MENU. Du har nu konfi gureret de nødvendige indstillinger. 8 Brug af kameraet med det samme Se side Konfiguration af andre indstillinger Se side 18. DEUTSCH SELECT SET QUIT 6 det ønskede sprog. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på knappen MENU. 17

18 Andre indstillinger Afbryder-/ tilstandsknap Kontrol af den resterende batteristrøm Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. Sæt batteriet i. BATTERY CONDITION 100% 50% MAX TIME min INDEX 0% Batterioplysningerne vises i ca. 3 sekunder, hvis knappen trykkes ned og slippes hurtigt, og i ca. 15 sekunder, hvis knappen trykkes ned og holdes nede i flere sekunder. Objektivdækselknap Justering af håndstrop Åbn velcrostrimlen, og juster håndstroppen. Hvis COMMUNICATING ERROR vises, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i dette tilfælde den nærmeste JVCforhandler. Visningen af den mulige indspilningstid bør kun bruges som retningslinje. Den vises i enheder på 10 minutter. Stativfæste Placer kameraets taphul ud for stativets tap og fæstet ud for skruen, og drej kameraet med uret for at montere det på stativet. Objektivdæksel Kameraets underside Luk objektivdækslet for at beskytte objektivet, når kameraet ikke er i brug. Åbn objektivdækslet Luk objektivdækslet LENS COVER Tryk ikke hårdt på objektivdækslet. Dette kan beskadige objektivet. Brug ikke et stativ på et ustabilt eller ujævnt underlag. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan blive alvorligt beskadiget. 18

19 Brug af et SD-kort Hvis du vil indspille på et SD-kort, skal du udføre følgende 3 betjeningstrin. Funktionsdygtighed er garanteret på følgende SD-kort. Videoindspilning: Klasse 6-kompatibelt SDHC-kort Indspilning af stillbilleder: Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP (128 MB til 4 GB) eller SDHC-kort (4 GB) Hvis der benyttes andre medier, indspilles dataene muligvis ikke korrekt, eller allerede indspillede data kan gå tabt. Multimediekort understøttes ikke. Filer optages på et SD-kort i SP-tilstand, uanset indstilling af billedkvalitet. Du kan ikke overspille disse fi ler på HDV-enheder i højopløsningskvalitet. Kort, der benyttes til videoindspilning på dette kamera, kan ikke afspilles på andre enheder. Indsæt et SD-kort Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på OFF. 1 Åbn dækslet til SD-kortet. Kameraets underside 3 Luk dækslet til SD-kortet. 8 Udtagning af et SD-kort Tryk én gang på SD-kortet. Træk SD-kortet ud, når det stikker lidt ud af kameraet. Indsæt og fjern kun SD-kortet, mens strømtilførslen er afbrudt. Ellers kan dataene på kortet blive beskadiget. Rør ikke terminalen på den modsatte side af mærkaten. Skift af indspilningsmedie Kameraet er programmeret til at indspille på den indbyggede harddisk, når det leveres fra fabrikken. Du kan ændre indspilningsmediet til et SD-kort. [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] på [SD]. ( s. 67, 68) Videobilledkvaliteten ( s. 67) indstilles automatisk på [SP]. DANSK Formater SD-kortet, når det benyttes første gang Dette giver også en stabil driftshastighed og funktion ved adgang til SD-kortet. [EXECUTE] i [FORMAT SD CARD] for at formatere kortet. ( s. 71) 2 Sæt kortet korrekt i med det skrå hjørne først. Skråt hjørne 19

20 INDSPILNING Indspilning af filer Videoindspilning Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (video) tilstand. MODE Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. SELECT PLAY/REC Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. REC XP [4h59m] REC 8 Stop af indspilning Tryk på knappen REC igen. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 67) 8 Registrering af en fil efter hændelse Se side 23. Den omtrentlige resterende indspilningstid vises. Videoindspilningstilstanden vælges automatisk, når du afbryder kameraets strømtilførsel og derefter tilslutter den igen. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder-/tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. Videofi lerne får navnene MOV001.TOD til MOV009.TOD, MOV00A.TOD til MOV00F.TOD og MOV010.TOD i henhold til indspilningsrækkefølgen. Der oprettes en ny fi l for hver 4GB eller ca. 19 minutters kontinuerlig indspilning. Kameraet indspiller video i MPEG2-formatet, der er kompatibelt med SD-VIDEO-formatet. Flyt eller ryst ikke pludseligt kameraet under indspilningen. Hvis du gør dette, kan lyden af harddiskdrevet muligvis blive indspillet. 20

21 Indspilning af stillbilleder Klargøring: afbryder-/tilstandsknappen på ON. Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (stillbilled)-tilstand. MODE Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. SELECT PLAY/REC 19 DANSK Tryk knappen SNAPSHOT halvt ned, og hold den nede FINE [ Indikatoren bliver grøn, når det billede, der skal indspilles, er i fokus. 8 Ændring af billedkvaliteten Ændr indstillingerne i [QUALITY]. ( s. 68) 8 Kontinuerlig indspilning af stillbilleder [CONTINUOUS SHOOTING] på [ON]. ( s. 68) 8 Ændring af billedstørrelsen Ændr indstillingerne i [IMAGE SIZE]. ( s. 68) Tryk på knappen SNAPSHOT for at starte indspilningen. 20 FINE [9999] PHOTO Den digitale billedstabilisator (DIS) fungerer ikke ved indspilning af stillbilleder. Hvis kameraet ikke betjenes i 5 minutter, når strømmen er tilsluttet, slukkes det automatisk for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, mens batteriet bruges, skal du indstille afbryder-/tilstandsknappen på OFF og derefter igen på ON. Hvis lysnetadapteren bruges, kan du udføre en vilkårlig funktion som for eksempel at zoome. Stillbilleder, der indspilles i 16:9-format, får muligvis beskåret siderne, når de udskrives. Kontroller, om billeder i 16:9-format kan udskrives hos din lokale fotohandler. 21

22 Indspilning af filer (Fortsat) Afbryder-/ tilstandsknap Zoomhåndtag LED-indikator Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. LIGHT A lingsknap LIGHT DIRECT BACKUP/ EVENT PLAY/RECknap Hver gang du trykker på knappen LIGHT, ændres indstillingerne. A Ingen visning Indikatoren forbliver tændt uanset omgivelserne. LED-indikatoren tænder automatisk, når der indspilles, mens der ikke er nok lys. Deaktiverer denne funktion. 22 Zoom Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. Zoom ud Zoom ind W: Vidvinkel T: Telefoto Maksimalt zoomforhold er 10X for videoer og 8X for stillbilleder (fabriksstandard). 8 Ændring af den maksimale zoomindstilling (kun i tilstanden ) Ændr indstillingerne i [ZOOM]. ( s. 67) Der kan udføres makroindspilning ned til cirka 5 cm fra motivet, når zoomhåndtaget er skubbet helt over på W. Registrering af filer efter hændelse kun i -tilstand Hvis du vælger en hændelse, som du vil registrere fi len efter, før du begynder indspilningen, registreres fi len efter den valgte hændelse, og det er dermed nemt at fi nde fi len, når den skal afspilles. Der er op til 3 forskellige destinationer for hver hændelse (f.eks.: BABY1, BABY2, BABY3). Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. 1 DIRECT BACKUP EVENT 2 [ON/SELECT]. CHANGE EVENT REG. ON/SELECT OFF NON SECTION VACATION 1/ 3 NEXT PAGE SELECT SET QUIT

23 CBR 3 den hændelse, som du vil registrere filen efter. Hvis du vil vælge en anden destination, skal du vælge [NEXT PAGE]. Hvis du vil annullere hændelsesregistreringen, skal du vælge [NON SECTION]. Kontrol af ledig kapacitet på indspilningsmediet kun i -tilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. DANSK Den valgte hændelse vises på skærmen. Tryk på knappen REC for at starte indspilningen. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på knappen EVENT. 8 Søgning efter en fil, som du vil afspille, efter hændelse Se side 31. Når du har valgt at registrere en fil efter en bestemt hændelse, bibeholdes denne indstilling, selvom du slukker kameraet. Medmindre du ændrer indstillingen, registrerer du efterfølgende filer efter samme hændelse, som du tidligere har valgt. INDEX MAX RECORDING TIME XP SP h00m 7h00m 4h56m HDD FREE USED Den maksimale indspilningstid vises for hver billedkvalitetstilstand. 8 Sådan kommer du tilbage til den normale skærm Tryk på knappen / igen. 23

24 Manuel indspilning Afbryder- /tilstandsknap PLAY/RECknap lingsknap Program AE Du kan indspille videoer eller stillbilleder med optimal lysstyrke ved at justere eksponeringen og lukkerhastigheden, så de passer til omgivelserne eller motivet. Efter udførelse af Skift til manuel indspilningstilstand ( venstre spalte) 1 OFF FUNCTION AUTO/INFO 2 den ønskede indstilling. Du kan fi nde yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger nedenfor. FOCUS ASSIST I manuel indspilningstilstand har du mulighed for at indstille fokus, skærmens lysstyrke o.l. manuelt. Skift til manuel indspilningstilstand Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge indspilningstilstand. AUTO INFO 8 Sådan kommer du tilbage til den automatiske indspilningstilstand Tryk på knappen AUTO/INFO, så indikatoren vises. 8 Annullering af Program AE [OFF] i trin 2. 8 Elementer, der kan indstilles i Program AE PORTRAIT: Motivet i forgrunden fremhæves ved at sløre baggrunden. SPORTS : Giver klare indspilninger af motiver i hurtig bevægelse. SNOW : Kompenserer for motiver, som kan blive for mørke, når der foretages indspilninger i omgivelser med meget stærkt lys, f.eks. på steder med sne. SPOTLIGHT : denne indstilling, når et spotlight gør et motiv for lyst. TWILIGHT : Får natindspilninger til at se mere naturlige ud. 24

25 Manuel fokusering Efter udførelse af Skift til manuel indspilningstilstand ( s. 24) Hvis du anvender fokuseringshjælp i mørke omgivelser, får de kornede områder mere farve, og konturfarven bliver sværere at se. DANSK 1 Nightscope FOCUS 2 Juster fokus. 4: JAN.2 Nightscope muliggør optagelse med større følsomhed på mørke steder, ved automatisk at justere lukkerhastigheden. Efter udførelse af Skift til manuel indspilningstilstand ( s. 24) NIGHT A 8 Annullering af den manuelle fokusindstilling Flyt indstillingsknappen over på (FOCUS) så indikatoren / forsvinder. Fokuseringshjælp Billedet vises i sort/hvid. Konturen af det fokuserede objekt vises i blåt. Brug dette til mere præcis fokusjustering. 1 FOCUS 8 Sådan annulleres Nightscope Flyt indstillingsknappen over på (NIGHT), så indikatoren skjules. Det anbefales at bruge stativet ( s. 18), fordi lukkerhastigheden bliver langsom. Baglyskompensation Baglyskompensation gør motivet lysere ved at øge eksponeringen. Efter udførelse af Skift til manuel indspilningstilstand ( s. 24) 2 Juster fokus og tryk derefter indstillingsknappen ned, for at fryse fokuseringen. 8 Annullering af fokuseringshjælptilstand Tryk på knappen FOCUS ASSIST igen. 8 Ændring af konturfarven Ændr indstillingerne i [FOCUS ASSIST]. ( s. 69) 8 Sådan annulleres baglyskompensation Flyt indstillingsknappen over på ( ) to gange, så indikatoren skjules. 25

26 Manuel indspilning (Fortsat) Spot-eksponeringskontrol Brug denne funktion, når baglyskompensation ikke fungerer ordentligt, eller for at justere lysstyrken på det ønskede punkt. Efter udførelse af Skift til manuel indspilningstilstand ( s. 24) 1 Flyt to gange. Manuel indstilling i funktionsmenuen Det er let at benytte manuelle indspilningsfunktioner ved at vælge punkterne i funktionsmenuerne. Følgende illustrationer af skærmbilleder er eksempler, hvor [EFFECT] er indstillet på [SEPIA]. Efter udførelse af Skift til manuel indspilningstilstand ( s. 24) 2 den ønskede ramme for punktmåleområdet. XP [5h56m] 8 Låsning af eksponeringen Når du har konfi gureret indstillingen, skal du trykke på indstillingsknappen og holde den inde i mere end 2 sekunder. Indikatoren vises. 8 Annullering af spot-eksponeringskontrol Flyt indstillingsknappen over på ( ) én gang, så indikatoren skjules. 1 FUNCTION ADJUST BRIGHTNESS SHUTTER SPEED APERTURE PRIORITY WB EFFECT TELE MACRO ZEBRA CUSTOM SETTING 2 den ønskede menu. Du kan fi nde yderligere oplysninger om de enkelte menuer nedenfor. EFFECT OFF SEPIA MONOTONE CLASSIC FILM STROBE 3 den ønskede indstilling. EFFECT OFF SEPIA MONOTONE CLASSIC FILM STROBE 4 FUNCTION Menuen forsvinder, og indikatoren for den indstillede funktion vises. 8 Sådan kommer du tilbage til forrige skærm Flyt indstillingsknappen over på. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på knappen FUNCTION. 26

27 Menuer ADJUST BRIGHTNESS Justerer lysstyrken. SHUTTER SPEED En høj lukkerhastighed kan fryse et motiv i hurtig bevægelse, mens en lav lukkerhastighed kan sløre motivet og give indtryk af bevægelse. linger: [ ] = Fabriksindstilling I -tilstand [AUTO]: Lysstyrken justeres automatisk. 6 til +6 : Korrigerer lysstyrken inden for dette område i trin på 1. Flyt indstillingsknappen over på / for at indstille værdien. I -tilstand [±0]: Lysstyrken justeres ikke. 2,0 til +2,0 (EV): Korrigerer lysstyrken inden for dette område i trin på 1/3 EV. Flyt indstillingsknappen over på / for at indstille værdien. 8 Låsning af eksponeringen Når menuen forsvinder, efter du har afsluttet konfigurationen af indstillingen, skal du trykke på indstillingsknappen og holde den inde i mere end 2 sekunder. Indikatoren vises. [AUTO] : Lukkerhastigheden justeres automatisk. 1/2 til 1/4000 : Jo lavere værdien er, desto højere er lukkerhastigheden. Flyt indstillingsknappen over på / for at indstille værdien. Det anbefales at bruge stativet ( s. 18), når der indspilles med lav lukkerhastighed. DANSK APERTURE PRIORITY Du kan indsætte en sløringseffekt på baggrunden ved at indstille blændeværdien (F-værdi). WB Justerer hvidbalancen for at opnå de bedste farver for den mængde lys, der forefi ndes på stedet under indspilningen. [AUTO] : Blændeværdien justeres automatisk. F1,8 til F8 (I -tilstand) / F1,9 til F5,6 (I -tilstand): Jo lavere F-værdi (større blændeværdi), desto mere sløret baggrund. Jo højere F-værdi (mindre blændeværdi), desto skarpere fokus på såvel nære som fjerne genstande. Flyt indstillingsknappen over på / for at indstille værdien. på en større F-værdi, hvis billedet er for lyst. på en mindre F-værdi, hvis billedet er for mørkt. [AUTO] : Hvidbalancen justeres automatisk. MWB : Justerer hvidbalancen manuelt, afhængigt af lyskilden. 1) Hold et ark almindeligt hvidt papir foran motivet, så det hvide papir fylder skærmen. 2) Tryk på indstillingsknappen, og hold den inde, indtil indikatoren begynder at blinke og derefter holder op med at blinke. FINE : Til indspilning udendørs på en solskinsdag. CLOUD : Til indspilning udendørs på en skyet dag. HALOGEN : Når der anvendes et videolys eller en lignende type lys. 27

28 Manuel indspilning (Fortsat) Menuer linger: [ ] = Fabriksindstilling EFFECT Sætter dig i stand til at indspille videoer eller stillbilleder med specielle effekter. TELE MACRO Sætter dig i stand til at indspille et så stort motiv som muligt på en afstand af ca. 70 cm. ZEBRA* De områder af den fotograferede genstand, der refl ekteres som hvidt pga. lys, vises i et stribet mønster. Brug dette som retningslinje til justering af lysstyrke. CUSTOM SETTING* SHARPNESS Justerer skarpheden af det indspillede billedes konturer. COLOR BAR Farvebjælken vises. Kameraets farvekarakteristika kan bekræftes ved at indspille dette display. * Kan ikke anvendes i -tilstand. [OFF] : Der anvendes ingen effekt. SEPIA : Billedet får en brunlig tone ligesom gamle fotografi er. MONOTONE : Billedet bliver sort-hvidt ligesom gamle fi lm. CLASSIC FILM* : Denne effekt springer enkeltbilleder over for at skabe billeder med samme atmosfære som gamle fi lm. STROBE* : Billedet kommer til at ligne en række snapshotbilleder, der er indspillet lige efter hinanden. [OFF] : Deaktiverer funktionen. ON : Aktiverer funktionen. [OFF] : Deaktiver denne funktion. 70% : Områder, der næsten refl ekteres som hvidt (lyst), vises i et stribet mønster. 100% : Områder, der refl ekteres fuldstændigt som hvidt (for lyst), vises i et stribet mønster. Tryk indstillingsknappen ned, og vælg derefter undermenuerne. Juster skarpheden ved at fl ytte indstillingsknappen over på / og derefter trykke ned. Forbedring af skarpheden får det indspillede billede til at virke kornet. [OFF] : Deaktiver denne funktion. ON : Aktiver denne funktion. 28

29 AFSPILNING Afspilning af filer Videoafspilning Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (video) tilstand. MODE Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. SELECT VIDEO 8/8 PLAY/REC SELECT SET SORT Indeksskærmen for videoer vises. DANSK Flyt indstillingsknappen over på / / / for at vælge den ønskede fil, og tryk så nedad. 8 Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Tryk på knappen INDEX. 8 Sådan afspiller du på tv Se side Sådan slås datovisningen til eller fra Ændr indstillingerne i [DATE/TIME]. ( s. 69) 8 Sådan kontrolleres filoplysningerne Tryk på AUTO/INFO, mens afspilningen er i pausetilstand. ( s. 39) Betjening under afspilning Gå tilbage til første scene i fi len Afspilning/ pause J: Skru ned for lydstyrken Søgning fremad/ enkeltbilledafspilning (i pausetilstand) Søgning fremad/ enkeltbilledafspilning (i pausetilstand) Gå til første scene i næste fi l Under søgning fremad og tilbage kan du ved at fl ytte indstillingsknappen over på / ændre søgehastigheden (maksimalt 60x). I: Skru op for lydstyrken 29

30 Afspilning af filer (Fortsat) Afspilning af stillbilleder Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge (stillbilled)-tilstand. MODE Knappen drejer tilbage til sit udgangspunkt, når den slippes. Indikatoren på kameraet tændes. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. SELECT IMAGE 8/8 PLAY/REC SELECT SET SORT Indeksskærmen for stillbilleder vises. Flyt indstillingsknappen over på / / / for at vælge den ønskede fil, og tryk så nedad. 8 Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Tryk på knappen INDEX. 8 Sådan afspiller du på tv Se side Sådan slås datovisningen til eller fra Ændr indstillingerne i [DATE/TIME]. ( s. 69) 8 Sådan kontrolleres filoplysningerne Tryk på knappen AUTO/INFO. ( s. 39) Betjening under afspilning Roter 90 grader (mod uret) Start/afslut diasshowet Vis den forrige fi l Vis den næste fi l Roter 90 grader (med uret) 30 Hvis du under diasshowet fl ytter indstillingsknappen over på /, ændres afspilningsrækkefølgen.

31 Afbryder-/ tilstandsknap 2 indspilningsdatoen /3 DANSK SELECT SET SORT 3 den fil, du ønsker at afspille. FUNCTION PLAY/RECknap lingsknap 8 Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Tryk på knappen INDEX. Filsøgefunktion Du kan skifte indeksskærmen til datoindeksskærmen eller hændelsesskærmen for at opnå en nem fi lsøgning. Hændelsesskærmen kan bruges i -tilstand. Den kan ikke bruges i -tilstand. Datoindeksskærm Du kan søge efter den ønskede fi l efter indspilningsdato. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. 1 SEARCH DATE INDEX SELECT SET SORT Hændelsesskærm kun i -tilstand Du kan søge efter den ønskede fi l efter den hændelse, som du har registreret fi len efter ved indspilningen. ( s. 23) Efter søgning efter hændelse kan du søge efter indspilningsdatoen for at indsnævre søgningen. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på PLAY/REC-knap for at vælge afspilningstilstand. 1 Tryk to gange. INDEX VACATION 1/ 3 NEXT PAGE SELECT SET SORT 2 hændelsen. For at gå til næste side skal du vælge [NEXT PAGE]. SEARCH EVENT ALL SCENES SELECT SET SORT Fortsættes på næste side 31

32 Afspilning af filer (Fortsat) 3 indspilningsdatoen. Hvis du vil have vist alle fi lerne, skal du vælge [ALL SCENES]. VACATION 1/3 SELECT SET SORT 4 den fil, du ønsker at afspille. 8 Sådan kommer du tilbage til indeksskærmen Tryk på knappen INDEX. 8 Ændring af hændelsesregistreringen af en fil Se side 40. Afspilning af TPD-filer kun i -tilstand TPD-fi ler (demonstrationsfi ler, mv.) er gemt i mappen EXTMOV. ( s. 72) Følg nedenstående procedure for at afspille TPD-fi lerne i mappen EXTMOV. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. 1 FUNCTION DELETE PROTECT EFFECT WIPE/FADER PLAYBACK PLAYLIST EDIT PLAYLIST PLAYBACK TPD FILE PLAYBACK NORMAL FILE 2 [PLAYBACK TPD FILE]. VIDEO [TPD] 8/8 SELECT SET QUIT 3 den fil, du ønsker at afspille. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på knappen FUNCTION. 8 Sådan kommer du tilbage til den normale filafspilningstilstand [PLAYBACK NORMAL FILE] i trin 2. Ved afspilning af TPD-fi ler, kan visse af funktionerne ikke anvendes. 32

33 Afspilning med specialeffekter Afspilningseffekter Tilføj effekter, der f.eks. ændrer billedernes farvetoner. Klargøring: Drej afbryder-/tilstandsknappen over på MODE for at vælge tilstanden eller. Tryk på knappen PLAY/REC for at vælge afspilningstilstand. 1 DELETE FUNCTION PROTECT EFFECT WIPE/FADER PLAYBACK PLAYLIST EDIT PLAYLIST PLAYBACK TPD FILE PLAYBACK NORMAL FILE 8 Elementer, der kan indstilles i EFFECT SEPIA: Billedet får en brunlig tone ligesom gamle fotografi er. MONOTONE: Billedet bliver sort-hvid ligesom gamle fi lm. CLASSIC FILM*: Billedet tilføres en atmosfære af gammel fi lm ved hjælp af overspringning af enkeltbilleder. STROBE*: Billedet kommer til at ligne en række snapshotbilleder, der er indspillet lige efter hinanden. * Kan ikke anvendes i -tilstand. DANSK 2 [EFFECT]. EFFECT OFF SEPIA MONOTONE CLASSIC FILM STROBE SELECT SET QUIT 3 den ønskede effekt. Du kan fi nde yderligere oplysninger om de enkelte effekter i højre spalte. 4 Start afspilning. 8 Sådan lukker du skærmen Tryk på knappen FUNCTION. 8 Sådan deaktiveres effekten [OFF] i trin 3. 33

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Før du begynder Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Forberedelser Direkte udskrivning Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed Udskrivning fra en pc Fejlmeddelelser

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere