Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage"

Transkript

1 Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November

2 2

3 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt Kommune Del 2: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport samt Ikke teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Oktober

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ikke teknisk resumé Indledning Projektet Eksisterende forhold Miljøpåvirkninger Bilag IV-arter Mulige afværgeforanstaltninger og monitering Lovgrundlag og VVM proces VVM af projektet begrundelse for VVM pligt Proces og myndighedskompetence Miljøvurdering af kommuneplantillægget Tilladelser og dispensationer Læsevejledning Ordliste Baggrund for projektet Formål med projektet Projektbeskrivelse Beliggenhed Projektområdet og det ansøgte råstofindvindingsområde Indvindingen Graveplan Gravedybde Råstofmængde Afstandskrav Afrømning af muld og rydning af beplantning Sikkerhedsstillelse Arealanvendelse

5 5.6 Efterbehandlingsplan Løbende efterbehandling Områder med særlige hensyn Terrænmodellering Forekomst af vandspejl Adgangsforhold Beplantning Risikoforhold Anlægsarbejder Procesforløb (fx herunder råstofforbrug og vand) Energiforbrug Driftstid Forureningskilder Støj Luft/støv Spildevand Overfladevand Affald Lys Alternativer Foreslåede alternativer Undersøgte alternativer Alternative metoder Alternativ udformning O- alternativet (hvis projektet ikke gennemføres) Sammenfattende vurdering af alternativer Planforhold Kommune- og lokalplan

6 7.1.1 Retningslinjer for fritidsformål Retningslinjer for skovrejsning Retningslinjer for lavbund Retningslinjer for naturbeskyttelse Retningslinjer for landskab og geologi Retningslinjer kulturarv Kommune- og lokalplan Vurdering af påvirkninger Vand- og naturplaner Driftsplan for Tranum Klitplantage (skov nr. 72) Andre planforhold Natur, flora og fauna Flora og fauna Flora og fauna - Vurdering af påvirkninger Flora og fauna Kumulative påvirkninger International naturbeskyttelse (Natura 2000) Internationale naturbeskyttelse (Natura 2000) - Vurdering af påvirkninger Internationale naturbeskyttelse (Natura 2000) - Kumulative effekter Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Padder Krybdyr Pattedyr Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Vurdering af påvirkninger Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Kumulative effekter Beskyttede, rødlistede og fredede arter Insekter Ynglefugle Planter Beskyttede, rødlistede og fredede arter Vurdering af påvirkninger

7 8.4.5 Beskyttede, rødlistede og fredede arter Kumulative effekter Beskyttede 3 naturtyper Beskyttede 3 naturtyper Vurdering af påvirkninger Beskyttede 3 naturtyper Kumulative effekter Landskab, geologi og jordbundsforhold Kystnærhedszonen Fredskov Landskab, geologi og jordbundsforhold Vurdering af påvirkninger Landskab, geologi og jordbundsforhold Kumulative effekter Grundvand og overfladevand Vandplaner Grundvand- og drikkevand Grundvand- og drikkevand Vurdering af påvirkninger Grundvand- og drikkevand Kumulative effekter Overfladevand afvanding og okker Prøvetagning i Sandmosen den 29. april Projektområdets hydrologi Overfladevand og okker Vurdering af påvirkninger Overfladevand og okker Kumulative effekter Støv Støv Vurdering af påvirkninger Støv Kumulative effekter Støj Støj Vurdering af påvirkninger Støj Kumulative effekter Lys Lys Vurdering af påvirkninger Lys Kumulative effekter Jordforurening

8 15 Råstoffer og affald Råstoffer og affald Vurdering af påvirkninger Råstoffer og affald Kumulative effekter Klimatiske forhold Klimatiske forhold Vurdering af påvirkninger Klimatiske forhold Kumulative effekter Transport / trafik Transport / trafik - Vurdering af påvirkninger Transport/trafik kumulative effekter Kulturarv Arkitektonisk kulturarv Arkæologisk kulturarv Kulturarv Vurdering af påvirkninger Kulturarv Kumulative effekter Rekreative interesser Rekreative interesser Vurdering af påvirkninger Rekreative interesser Kumulative effekter Befolkning og sundhed Befolkning og sundhed Vurdering af påvirkninger Befolkning og sundhed Kumulative effekter Socioøkonomiske forhold Socioøkonomiske forhold - Vurdering af påvirkninger Socioøkonomiske forhold - Kumulative effekter Andre projekter i området Sammenfattende vurdering Afværge-foranstaltninger Overfladevand Overvågning Forslag til overvågningsprogram Mangler og begrænsninger ved miljøredegørelsen

9 27 Referencer Gældende lovgivning

10 1 Indledning Graveområdet Sandmosen ligger i Tranum Klitplantage i Jammerbugt kommune, se Figur 1.1. Graveområdet indeholder store mængder hvidt sand i en kvalitet, der er efterspurgt til blandt andet hvid cement. Hvidt sand er karakteristisk ved et lavt jernindhold og er en sjælden og værdifuld sandressource. Prøveboringer i 2005 har vist, at tykkelsen af sandressourcen i området varierer mellem 1-9 meters tykkelse. Naturstyrelsen Vendsyssel ejer arealet og ønsker at udnytte denne sjældne ressource og vil med den rette efterbehandling kunne skabe et nyt naturområde, der forventes at fremstå mere varieret landskabeligt og med en mere artsrig natur end det er tilfældet inden for plantagen i dag. Naturstyrelsen har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde på 170 ha og efterfølgende ansøgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand inden for en del af projektområdet på ca. 80,4 ha. Figur 1.1. Projektområdet er beliggende i Tranum Klitplantage syd for Blokhus og sydvest for Kaas i Jammerbugt Kommune. 10

11 Råstofindvindingen er opdelt i fase 1, 2 og 3: Fase 1 er det areal på ca. 80,4 ha, Naturstyrelsen Vendsyssel har ansøgt om råstoftilladelse på. Fase 2 udgøres af arealet ligger vest for Millersvej og nord for et areal med et tilplantningsforsøg. Fase 3 er det resterende areal, hvor der er en indlandsklit samt tilplantningsforsøget. I Fase 1 vurderes der at være hvidt sand til ca. 40 års forbrug. Der er foreløbig søgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand i Fase 1. Når Fase 1 er færdig indvundet, er den overordnede plan at fortsætte indvindingen af hvidt sand i Fase 2, og til sidst indvindes Fase 3. Se Figur 4.1 med angivelse af faserne 1-3. Fase 2 og 3 vil kræve nye ansøgninger om råstoftilladelse og sandsynligvis en ny vurdering af miljøpåvirkninger. Tidshorisonten for projektet forventes at være cirka 90 år ved en indvindingshastighed på m 3 /år. Naturstyrelsen Vendsyssel har valgt i forhold til VVM-bekendtgørelsen at anmelde alle tre faser for at sikre en helhedsvurdering af projektområdet og en samlet planlægning for efterbehandlingen af landskabet efter indvinding. Dermed sikres det, at hele arealet indgår i de vurderinger, der har ligget til grund for placeringen af Fase 1. I VVM-redegørelsen omtales 3 områder: Projektområde: Området udgør et areal på ca. 170 ha og fremgår af Figur 1.2 og Figur 1.3 Projektområdet udgør stort set den resterende, ikke udgravede del af det af Region Nordjylland udpegede graveområde Sandmosen. VVMredegørelsen og de undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med VVMproceduren, omfatter hele projektområdet og de omkringliggende natur-, planog miljøforhold, der evt. kunne blive påvirkede af en fortsat råstofgravning i graveområdet Sandmosen. 11

12 Figur 1.2. Projektområdet afgrænses mod syd af Kanalvejen og mod nord af ca. 280 meter plantagebevoksning op til Rødhusvejen. Mod vest afgrænses området af Bratbjergvej/Rødhusvej (Brovst) og mod øst grænser det op til det eksisterende råstofindvindingsområde. Ansøgt råstofindvindingsområde: Det område Naturstyrelsen Vendsyssel har søgt om råstoftilladelse på. Området udgør ca. 80,4 ha, og der vurderes at være hvidt sand til ca. 40 års forbrug. Det ansøgte råstofindvindingsområde udgør som ovenfor nævnt Fase 1, se Figur 1.3. Graveområde: Regionsrådet skal i henhold til råstoflovens 5a udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer, herunder udlæg af graveområder og interesseområder i råstofplanen. Region Nordjylland har i henhold til råstofloven (LBK nr. 657 af 27/05/2013) bl.a. udlagt graveområdet Sandmosen i den gældende Råstofplan Afgrænsningen af graveområdet Sandmosen fremgår af nedenstående Figur

13 Figur 1.3. Projektområdet, som er den resterende uudnyttede vestlige del af graveområdet Sandmosen, udgør ca. 170 ha, og det ansøgte råstofindvindingsområde, som er beliggende inden for projektområdet, udgør ca. 80,4 ha. 13

14 2 Ikke teknisk resumé 2.1 Indledning Der har igennem mange år været indvundet hvidt sand ved Tranum Klitplantage i råstofgraveområdet Sandmosen. I Sandmosen forekommer den eneste kendte kortlagte ressource af hvidt flyvesand med lavt jernindhold, der umiddelbart er mulig at indvinde. Det hvide sand har et lavt jernindhold, hvilket er et kvalitetskrav i fremstillingen af blandt andet hvid cement. De hvide cement bruges bl.a. til hvid beton. Hvid cement udemærker sig, ud over den hvide farve, ved at være særlig velegnet til højstyrkebeton. Projektområdet, der er blevet miljøvurderet, er på ca. 170 ha og udgør den ikke udnyttede vestlige del af grave området Sandmosen, der er udlagt i Råstofplan 2012 for Region Nordjylland. Da der vurderes at være hvidt sand i projektområdet til ca. 90 år, er projektområdet blevet opdelt i en Fase 1, Fase 2 og Fase Projektet Naturstyrelsen Vendsyssel, der ejer arealet, har søgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til indvinding af det hvide sand inden for ca. 80,4 ha. af projektområdet Fase 1. Det er, med den forventede indvindingsfrekvens på ca m 3 om året, hvidt sand til ca. 40 års indvinding. Indvindingen inden for det ansøgte råstofindvindingsområde vil foregå i etaper, og muld og overjord/overskudssand bliver placeret i depoter og bruges i forbindelse med den løbende efterbehandling af området. Råstofindvindingen, som kommer til at foregå fra øst mod vest, vil foregå uden dræning. Der graves til i varierende dybder ned til 7-9 meter under nuværende terræn. Der bliver holdt afstand til blandt andet veje, ejendomsskel og til beskyttet natur. Der er udarbejdet en overordnet graveplan, der lægger rammerne for graveretningen inden for projektområdet. Der er udarbejdet en overordnet efterbehandlingsplan for hele projektområdet, som udgøres af Faserne 1, 2 og 3, samt en mere detaljeret efterbehandlingsplanen for Fase 1. Når råstofindvindingen har fundet sted i projektområdet, skal det færdiggravede areal efterbehandles til naturformål og vil kunne anvendes rekreativt. Påbegyndelsen af indvindingen i Fase 2 forventes ikke at være aktuel før om ca. 40 år. Det må forventes, at der til den tid vil skulle udarbejdes en ny miljøvurdering. 14

15 Skovdriften fortsætter på arealerne indtil indvindingen påbegyndes i de enkelte etaper. Skoven kan således bruges rekreativt indtil de enkelte etaper åbnes efterhånden som gravningen skrider frem mod vest. Mod øst kan de færdiggravede og efterbehandlede etaper ligeledes bruges rekreativt. Der vil være to etaper åbne ad gangen; én etape der graves og efterbehandles i og én vestligere etape hvor der graves i. Landskabet i det efterbehandlede projektområde bliver mere vådt, end der er inden råstofindvindingen og der forventes at indfindes sig et mere varieret dyre- og planteliv i området. Råstofgravens driftstider vil være mandag fredag Der vil ikke under normale omstændigheder ske indvinding eller være åbent for udlevering af hvidt sand i weekender og på helligdage. 2.3 Eksisterende forhold Området er et småt kuperet klitlandskab. Vegetationen i projektområdet er stærkt præget af, at området har været drevet som nåletræsplantage de seneste mange år, og at der findes en næringsfattig sandjord. På denne magre jord er der således hovedsagelig plantet nåletræer, mens der i langt mindre grad er plantet løvtræer. 2.4 Miljøpåvirkninger Det landskabelige udtryk vil blive væsentligt ændret fra at være et landskab, der hovedsagelig præges af en drænet plantage med nåle- og løvtræer til et noget lavere beliggende areal med lysåben beplantning, overdrevsarealer og områder med åbent vandspejl. Naturværdien og landskabsoplevelsen i det efterbehandlede landskab vurderes overordnet at blive forbedret bl.a. ved, at de efterbehandlede arealer ikke længere drænes, og fordi de lysåbne naturtyper og søer og fugtige biotoper vil tiltrække et rigt dyreliv, bl.a. traner som yngler i de efterbehandlede gravesøer i den østlige del af graveområdet. Herudover vil indvindingsaktiviteterne påvirke området med støj, støv og trafik. Støjen fra maskinerne vurderes at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støv vurderes ikke at blive et problem uden for råstofindvindingsområdet. Omgivelserne er godt skærmet af nogle tykke bræmmer med træbevoksning, hovedsagelig med nåletræer. Produktionsdynger og grusvej vil blive vandet i det omfang, at der opstår støvgener for befolkningen uden for råstofindvindingsområdet. Trafikken til og fra området vurderes at blive 30 lastbiler til området og 30 lastbiler ud af området igen - dvs. i alt ca. 60 lastbiler om dagen, hvilket er svarende til ca. 6,3 % af årsdøgntrafikken på Rødhusvej. Trafikbelastning vil være på cirka niveau som trafikbelastningen fra råstofgraven øst for projektområdet. 15

16 Der kan opstå et senarie, hvor råstofindvindingen i projektområdet påbegyndes, inden råstofgraven øst for projektområdet er færdiggravet. Skulle det blive tilfældet, vil der være en øget trafikbelastning på op mod 60 lastbiler til området og 60 lastbiler ud af området igen - dvs. i alt ca. 120 lastbiler om dagen. Dette scenarie er dog kun muligt i en kortere årrække, hvorefter ressourcen mod øst vil være færdigindvundet. 2.5 Bilag IV-arter Spidssnudet frø yngler i et mindre antal ved Rødhusvej, dette område bliver dog ikke bortgravet. Spidssnudet frø og strandtudse findes i graveområde øst for projektområdet. Ynglestederne vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af projektet i driftsfasen. I det efterbehandlede projektområde forventes der at kunne blive nye egnede ynglesteder til padder. Markfirben findes ikke i projektområdet, og projektet har ikke nogen negativ effekt på artens nuværende forekomst. I det efterbehandlede projektområde forventes der at kunne blive nye, potentielle ynglepladser for markfirben. Projektet har heller ikke nogen negativ effekt for odder, der ikke forekommer i projektområdet. Fremkomsten af vandområder som følge af gravningen eller ved efterbehandlingen af graveområdet i form af etablering af søer vil kunne skabe bedre forhold for odderen. Med hensyn til flagermus vil etablering af vandarealer i projektområdet betyde, at den mest sandsynligt forekommende art i området, vandflagermus, vil få bedre forhold. Ingen af Bilag IV-arterne vurderes at blive væsentligt påvirkede af råstofindvindingen i projektområdet. 2.6 Mulige afværgeforanstaltninger og monitering I forbindelse med en undersøgelse af okker koncentrationerne i projektområdets grøfter, blev det konstateret, at okkerindholdet i drænvandet var meget højt. Projektet blev tilpasset, så der ikke sker bortledning af vand under indvinding, hvilket er i overensstemmelse med Naturstyrelsens planlægning og målsætninger for Tranum Klitplantage. Grøfterne vil løbende blive afskåret, efterhånden som gravningen skrider frem i området. Når området er færdiggravet vil alt overfladevand være holdt inden for projektområdet, og vandet vil kun forlade området ved udsivning sammen med det overfladenære grundvand. Okkeren holdes hermed inden for området. Råstofmyndigheden vil, f.eks. i forbindelse med det tilbagevendende råstoftilsyn, overvåge, at der ikke udledes drænvand fra råstofindvindingsområder og efterbehandlede områder inden for projektområdet. 16

17 3 Lovgrundlag og VVM proces 3.1 VVM af projektet begrundelse for VVM pligt Naturstyrelsen Vendsyssel har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde på 170 ha. Da ansøgningen er på mere end 25 ha, er den direkte VVM-pligtig i henhold til bilag 1, pkt. 18 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010): Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar. Figur 3.1. Projektområdet, som er den resterende, uudnyttede vestlige del af graveområdet Sandmosen, udgør ca. 170 ha, og det ansøgte råstofindvindingsområde (Fase 1), som er beliggende inden for projektområdet, udgør ca. 80,4 ha. 3.2 Proces og myndighedskompetence Naturstyrelsen Vendsyssel er lodsejer, bygherre og indvinder. Naturstyrelsen Vendsyssel har ansøgt om råstoftilladelse og anmeldt projektet til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune har herefter videresendt ansøgningen og VVM-anmeldelsen til Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning, der er myndig- 17

18 hed for projekter og anlæg, hvor staten er bygherre jævnfør 11, stk. 5 i VVMbekendtgørelsen. Naturstyrelsen Vendsyssel har efterfølgende ansøgt Jammerbugt Kommune om råstoftilladelse på ca. 80,4 ha. af projektområdet. Der er, med den forventede indvindingsfrekvens på ca m 3 om året, hvidt sand til omkring 40 års forbrug/produktion. En råstoftilladelse til sand, sten og grus gives i henhold til råstoflovens 9 normalt kun for indtil 10 år ad gangen. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse for en længere periode. Hvidt sand med et lavt indhold af bl.a. Fe 2O 3 er en særlig og sjælden ressource, og vedvarende forsyningssikkerhed af denne ressource sikres blandt andet ved, at der gives en råstoftilladelse, der strækker sig ud over 10 år. Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden som enten vil være Jammerbugt Kommune eller Region Nordjylland, da Folketinget forventes at vedtage at myndighedskompetencen til at udstede råstoftilladelser vil overgå fra kommunerne til regionerne pr. 1. juli Råstofmyndigheden giver tilladelsen efter råstofloven og stiller vilkår for gravningen. Det er i VVM-redegørelsen refereret til de vilkår, der forventes at blive stillet i råstoftilladelse. Disse vilkår bliver stillet på baggrund af projektbeskrivelsen. Råstofmyndigheden foretager en afvejning om hvilke miljøpåvirkninger der er nødvendige at regulere samt hvor stor en miljøpåvirkning myndigheden vil tillade. Vilkårene, der vil blive knyttet til tilladelsen, vil blive taget op til revurdering efter henholdsvis 10, 20 og 30 år. En evt. vilkårsændring i råstoftilladelsen vil blive annonceret i henhold til gældende regler. Når de 80 ha. er færdigindvundet (Fase 1), kan der søges om en ny tilladelse til råstofindvinding i den nordvestlige del af projektområdet (Fase 2), og det må forventes, at der skal foretages en ny miljøvurdering af området. Først når Fase 2 er færdigindvundet, kan der søges om indvinding i Fase 3. VVM-redegørelsen med miljørapport er udgivet sammen med kommuneplantillægget. VVM-myndigheden kan i henhold til planlovens regler (LBK nr. 587 af 27/05/2013) anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er VVM-myndigheden, der er ansvarlig og som gennemfører af den offentlige høring af forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelsen og miljørapport. Når den offentlige høring er afsluttet udarbejder Naturstyrelsen Tværgående Planlægning en sammenfattende redegørelse for resultatet af høringen, som fore- 18

19 lægges Jammerbugt Kommune. Når kommunens udtalelse foreligger, tager Naturstyrelsen Tværgående Planlægning endeligt stilling til, om projektets påvirkninger af miljøet med de angivne afværgeforanstaltninger er acceptable. I givet fald udsteder Naurstyrelsen Tværgående Planlægning et kommuneplantillæg for indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage til Jammerbugt Kommune. Råstofmyndigheden kan herefter meddele Naturstyrelsen Vendsyssel en råstoftilladelse på givne vilkår. 3.3 Miljøvurdering af kommuneplantillægget Den miljøvurdering, der følger af VVM-reglerne, tilgodeser kravene til miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 939 af 03/07/2013) med nogle få undtagelser: Dette gælder bl.a. høringen af berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af undersøgelsesindholdet, som ikke umiddelbart er opfyldt med VVM-reglernes idefase. Der er derfor sket en direkte henvendelse til berørte myndigheder som led i idefasen for at sikre lovens opfyldelse. Der er ligeledes tilvejebragt et overvågningsprogram, og der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse inden kommuneplantillægget vedtages endeligt. 3.4 Tilladelser og dispensationer Følgende tilladelser og dispensationer er forbundet med den planlagte råstofindvinding i Tranum Klitplantage: Råstofloven Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden som enten vil være Jammerbugt Kommune eller Region Nordjylland, da Folketinget forventes at vedtage at myndighedskompetencen til at udstede råstoftilladelser vil overgå fra kommunerne til regionerne. Råstoftilladelsen gives i medfør af råstofloven (LBK nr. af 27/05/2013). Vandforsyningsloven Jammerbugt Kommune vil skulle give en tilladelse i medfør af vandforsyningsloven (LBK nr. 635 af 07/06/2010) til gravning under grundvandsspejl Vejloven Herudover vil Jammerbugt Kommune skulle give tilladelse efter vejloven (LBK nr af 03/11/2011) til en ny overkørsel til Rødhusvej, Kaas. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. Jammerbugt Kommune vil desuden skulle give en tilladelse i henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. (BEK nr af 11/12/2007) ved regulering af vandløb, anlæg af nye vandløb mm. Skovloven 19

20 Hele klitplantagen er omfattet af fredskovspligt. Det er Naturstyrelsen Sønderjylland, der har myndighedskompetencen til at give dispensationen efter skovloven (LBK nr. 678 af 14/06/2013). Planloven, VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven Det er Naturstyrelsen, Tværgående planlægning, der udarbejder kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Miljørapporten er udarbejdet som en integreret del af VVM-redegørelsen. Den samlede miljøvurdering er udarbejdet i henhold til reglerne i både planloven (LBK nr. 587 af 27/05/2013), VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010) og miljøvurderingsloven (LBK nr. 939 af 03/07/2013). 3.5 Læsevejledning VVM-redegørelsen er opbygget således: Kapitel 1 indeholder indledningen. Kapitel 2 indeholder det ikke tekniske resume af VVM-redegørelsen og miljørapporten. Resuméet er udarbejdet af Naturstyrelsen Tværgående Planlægning som ansvarlig myndighed i samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel som bygherre og Jammerbugt Kommune som natur- og miljømyndighed. Kapitel 3 indeholder lovgrundlaget og VVM-processen, og hvilke tilladelser og dispensationer der vil være nødvendige for gennemførelsen af projektet. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af baggrunden for og formålet med projektet. Kapitel 5 indeholder projektbeskrivelsen med råstofgravens beliggenhed, graveplan og efterbehandlingsplan mv. Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af alternativer. Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af planforholdene Kapitel 8 indeholder en beskrivelse og en vurdering af natur, flora og fauna. Kapitel 9 indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold og en vurdering af landskab, geologi og jordbundsforhold. Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold, en afrapportering af feltundersøgelse og en vurdering af grundvand og overfladevand, herunder okkerproblematikken. Kapitel 11 indeholder en beskrivelse og vurdering af støvgener. Kapitel 12 indeholder en beskrivelse og vurdering af støjgener. Kapitel 13 indeholder en beskrivelse og vurdering af lysforhold. 20

21 Kapitel 14 indeholder en beskrivelse af jordforurening. Kapitel 15 indeholder en beskrivelse råstofforbrug(brændstofforbrug) og affaldsfrembringelse. Kapitel 16 indeholder en beskrivelse og vurdering af klimatiske forhold. Kapitel 17 indeholder en beskrivelse og vurdering af transport og trafikforholdene. Kapitel 18 indeholder en beskrivelse og vurdering af kulturinteresser. Kapitel 19 indeholder en beskrivelse og vurdering af de rekreative interesser. Kapitel 20 indeholder en beskrivelse og vurdering af råstofgravningens påvirkning af befolkningen og sundheden i øvrigt. Kapitel 21 indeholder en beskrivelse og vurdering af de socioøkonomiske forhold. Kapitel 22 indeholder en beskrivelse af andre projekter i området. Kapitel 23 indeholder en kort sammenfattende vurdering. Kapitel 24 indeholder en anbefaling af afværgeforanstaltninger. Kapitel 25 indeholder et forslag til et overvågningsprogram i henhold til miljøvurderingslovens (LBK nr. 939 af 03/07/2013) regler. Kapitel 26 indeholder beskrivelse af manglende viden. Kapitel 27 er en referenceliste. Kapitel 28 indeholder referencer til gældende lovgivning. 21

22 3.5.2 Ordliste Ansøgt råstofindvindingsområde DVR90 EF-fuglebeskyttelsesområde EF-habitatområde Ferrioxid (Fe2O3) Geologisk profil Graveområde Habitatdirektivet Natura 2000 område Det område Naturstyrelsen Vendsyssel har søgt om råstoftilladelse på. Området udgør ca. 80,4 ha. DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) er det nationale højdereferencesystem. DVR90 afløste i 2002 det gamle højdesystem DNN (Dansk Normal Nul). Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Et EF-habitatområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Flyvesand med et lavt indhold af Fe 2O 3 indgår i produktionen af hvid cement. Jernindholdet er bestemmende for hvidheden af klinkerne, der bruges i cementfremstillingen. Et udsnit igennem jordlagene, f.eks. en klint eller en ubehandlet gravefront. Profilet indeholder data om den geologiske udvikling i området. Det kan anvendes til undervisning og forskningsbrug. Et graveområde er et område, som af regionen er reserveret til råstofindvinding i en gældende råstofplan. EU direktiv, der har til formål at sikre sårbare og truede habitater og arter. (Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992). Natura 2000 omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. Habitatområderne og fuglebeskyt- 22

23 telsesområderne er udpeget på baggrund af EU-fuglebeskyttelses-direktivet og EUhabitatdirektivet. Ramsarområderne er udpeget på grundlag af Ramsar konventionen, som er en international aftale mellem mange lande. Projektområde Projektområdet er det område (på ca. 170 ha), der er blevet miljøvurderet i nærværende rapport. Ramsarområde Ressourcer Råstofinteresseområde Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsarområderne ligger alle inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne og er således omfattet af EU-beskyttelsen. En ressource er i denne rapport defineret som en kortlagt eller undersøgt råstofforekomst. Et område hvor regionen finder en vis sandsynlighed for at finde egnede råstoffer. Områderne må ikke tages i brug til formål, som kan være til gene for fremtidig udnyttelse af eventuelle forekomster. Råstofloven Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj Råstofloven. Råstofmyndighed Råstofplan Råstoftilladelsen udstedes af Jammerbugt kommune. Det forventes dog at myndighedskompetencen fra den 1. juli 2014 overgår fra kommunerne til regionerne. Derfor kan det blive Region Nordjylland, der bliver den myndighed, som udsteder råstoftilladelsen. Råstofmyndigheden er, den på det tidspunkt, gældende myndighed for råstofområdet. Råstofplanen er fastlagt i råstofloven som følge af kommunalreformen. Råstofplanen har til formål at sikre den fremtidige indvinding af råstoffer. Det er regionerne, der udarbejder råstofplanerne. 23

24 Råstoftilladelse VVM En geografisk afgrænset tilladelse, givet i medfør af råstofloven, der nærmere angiver vilkår om gravedybder, afstand til skel, tidshorisont, støj, støv, vibrationer, efterbehandling mv. VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af de påvirkninger, som bl.a. råstofindvindinger har på naturen og miljøet samt, at offentligheden får mulighed for at komme med bemærkninger, inden myndigheden træffer afgørelse. 24

25 4 Baggrund for projektet Der har i Sandmosen i Tranum Klitplantage igennem mange år være indvundet hvidt sand. Den tilbageværende mængde sand inden for område øst for projektområder rækker til ca. 3-4 års behov med den nuværende indvindingstilladelse. Der er derfor behov for at igangsætte planlægningen for indvindingen i den vestlige del af det regionale graveområde Sandmosen. Flyvesand med et lavt indhold af Fe 2O 3 indgår i produktionen af hvid cement. Jernindholdet er bestemmende for hvidheden af klinkerne, der bruges i cementfremstillingen. Hvidt sand er en sjælden ressource og bør derfor kun anvendes til produkter, hvor der bl.a. skal være et lavt jernindhold, f.eks. til hvid cement og lignende produkter. Denne forudsætning er i overensstemmelse med råstoflovens formålsparagraf og vil fremgå af vilkårene for tilladelsen. I dette projekt er der ansøgt om tilladelse til indvinding af op til m 3 hvidt sand årligt. Det er tidligere kortlagt (Andreassen & Hvidberg, 2005), at den samlede tilgængelige ressource af hvidt sand inden for projektområdet er på ca. 9 mio. m 3. På baggrund af tidligere indvinding i Sandmosen vurderes det, at der er sand til ca. 90 års forbrug inden for projektområdet. Selvom der kun er søgt om tilladelse til råstofindvinding på en del af projektområdet, har Naturstyrelsen Vendsyssel valgt at lave en samlet miljøvurdering af hele projektområdet. Dette er gjort ud fra et ønske om bl.a. at få udarbejdet en samlet efterbehandlingsplan for området efter endt råstofindvinding. Derfor er hele projektområdet besigtiget og undersøgt i marts 2013 med hensyn til tilstedeværelse af 3 natur, bilag IV-arter, fredede, truede og sjældne arter, ligesom der ultimo marts 2013 er foretaget en besigtigelse af landskabsforholdene i hele projektområdet. Projektområdet er opdelt i 3 faser, som beskrevet i indledningen, og vist på Figur 4.1 på næste side. Der er som udgangspunkt udarbejdet en overordnet efterbehandlingsplan, der forholder sig til efterbehandlingen af hele projektområdet. Da projektet har en meget lang tidshorisont, kan den samlede efterbehandlingsplan betragtes som en ideskitse. Der er udarbejdet en mere detaljeret efterbehandlingsplan for Fase 1 og Fase 2. Arealerne vil løbende blive efterbehandlet efter principperne i efterbehandlingsplanen. Der vil kunne planlægges yderligere stier mv., når man om ca. 40 år, hvor Fase 1 forventes at være afsluttet, skal tage stilling til den videre gravning og efterbehandling af den resterende nordvestlige del projektområdet. 25

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg til Jammerbugt Kommune for Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Marts 2014 1 Kolofon Titel: Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Emneord: Råstofindvinding,

Læs mere

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage

Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR INDVINDING AF HVIDT SAND I TRANUM KLITPLANTAGE Rekvirent Naturstyrelsen Vendsyssel Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen Rådgiver

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Høringsfrist 4. januar 2013 November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2 Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk GRAVE- EFTERBEHANDLINGSPLAN

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Se tilladelse. Glostrup Kommune

Se tilladelse. Glostrup Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort Tekst Se

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på matr. nr. 178 Arnitlund, Vedsted VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby,

VVM-screening. Søren og Pernille Hasselmann Valby Langgade 137,1. tv 2500 Valby, VVM-screening VVM-screeningsskema til brug ved ansøgning om regulering af vandløb jf. Bekendtgørelse nr. 1832 af 16/12/2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika:

VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Forholdet til VVM reglerne Nej Ikke Bør Nej Tekst relevant undersøges Anlæggets karakteristika: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning på matr.nr. 16h Ledøje By, Ledøje. Navn og adresse på bygherre Vejdirektoratet,

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Midtjylland) E-mail: miljoe@ru.rm.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest) Oversigtskort

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Randers Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Restaurering af Fussing Møllebæk ved fjernelse af en opstemning på

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Vertikal Jordvarme Se digital ansøgning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Eric Korre Hortsen / Buffin Real Estate Danmark A/S Amaliegade

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet omfatter etablering af ca. 200 meter fjernvarmerør i St. 60/60-225 twinrør til forsyning af erhvervsbyggeri ved Vejlevej. Under Vejlevej

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027

UDKAST MILJØVURDERING. Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 MILJØVURDERING UDKAST Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016-2027 Bregninge Delområde, udvidelse mod nordøst ved Bjergsted Kalundborg Kommune Screening - Miljøvurdering (SMV) Kort med udvalgte

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport

R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport 0 200,0 meter Copyright:CO W I R anders Kom m une -Kastbjerg R åstofplan 2012 Forslag tilråstofgraveom råde M iljørapport RÅSTOFPLANLÆGNING Forslag til råstofgraveområde Miljørapport Kastbjerg Randers

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Skads, Esbjerg Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 13/15201 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af solcelleanlæg på ejendommen Stoense Havnvej 3, 5953

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere