Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage"

Transkript

1 Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November

2 2

3 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt Kommune Del 2: Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport samt Ikke teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Oktober

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Ikke teknisk resumé Indledning Projektet Eksisterende forhold Miljøpåvirkninger Bilag IV-arter Mulige afværgeforanstaltninger og monitering Lovgrundlag og VVM proces VVM af projektet begrundelse for VVM pligt Proces og myndighedskompetence Miljøvurdering af kommuneplantillægget Tilladelser og dispensationer Læsevejledning Ordliste Baggrund for projektet Formål med projektet Projektbeskrivelse Beliggenhed Projektområdet og det ansøgte råstofindvindingsområde Indvindingen Graveplan Gravedybde Råstofmængde Afstandskrav Afrømning af muld og rydning af beplantning Sikkerhedsstillelse Arealanvendelse

5 5.6 Efterbehandlingsplan Løbende efterbehandling Områder med særlige hensyn Terrænmodellering Forekomst af vandspejl Adgangsforhold Beplantning Risikoforhold Anlægsarbejder Procesforløb (fx herunder råstofforbrug og vand) Energiforbrug Driftstid Forureningskilder Støj Luft/støv Spildevand Overfladevand Affald Lys Alternativer Foreslåede alternativer Undersøgte alternativer Alternative metoder Alternativ udformning O- alternativet (hvis projektet ikke gennemføres) Sammenfattende vurdering af alternativer Planforhold Kommune- og lokalplan

6 7.1.1 Retningslinjer for fritidsformål Retningslinjer for skovrejsning Retningslinjer for lavbund Retningslinjer for naturbeskyttelse Retningslinjer for landskab og geologi Retningslinjer kulturarv Kommune- og lokalplan Vurdering af påvirkninger Vand- og naturplaner Driftsplan for Tranum Klitplantage (skov nr. 72) Andre planforhold Natur, flora og fauna Flora og fauna Flora og fauna - Vurdering af påvirkninger Flora og fauna Kumulative påvirkninger International naturbeskyttelse (Natura 2000) Internationale naturbeskyttelse (Natura 2000) - Vurdering af påvirkninger Internationale naturbeskyttelse (Natura 2000) - Kumulative effekter Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Padder Krybdyr Pattedyr Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Vurdering af påvirkninger Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) Kumulative effekter Beskyttede, rødlistede og fredede arter Insekter Ynglefugle Planter Beskyttede, rødlistede og fredede arter Vurdering af påvirkninger

7 8.4.5 Beskyttede, rødlistede og fredede arter Kumulative effekter Beskyttede 3 naturtyper Beskyttede 3 naturtyper Vurdering af påvirkninger Beskyttede 3 naturtyper Kumulative effekter Landskab, geologi og jordbundsforhold Kystnærhedszonen Fredskov Landskab, geologi og jordbundsforhold Vurdering af påvirkninger Landskab, geologi og jordbundsforhold Kumulative effekter Grundvand og overfladevand Vandplaner Grundvand- og drikkevand Grundvand- og drikkevand Vurdering af påvirkninger Grundvand- og drikkevand Kumulative effekter Overfladevand afvanding og okker Prøvetagning i Sandmosen den 29. april Projektområdets hydrologi Overfladevand og okker Vurdering af påvirkninger Overfladevand og okker Kumulative effekter Støv Støv Vurdering af påvirkninger Støv Kumulative effekter Støj Støj Vurdering af påvirkninger Støj Kumulative effekter Lys Lys Vurdering af påvirkninger Lys Kumulative effekter Jordforurening

8 15 Råstoffer og affald Råstoffer og affald Vurdering af påvirkninger Råstoffer og affald Kumulative effekter Klimatiske forhold Klimatiske forhold Vurdering af påvirkninger Klimatiske forhold Kumulative effekter Transport / trafik Transport / trafik - Vurdering af påvirkninger Transport/trafik kumulative effekter Kulturarv Arkitektonisk kulturarv Arkæologisk kulturarv Kulturarv Vurdering af påvirkninger Kulturarv Kumulative effekter Rekreative interesser Rekreative interesser Vurdering af påvirkninger Rekreative interesser Kumulative effekter Befolkning og sundhed Befolkning og sundhed Vurdering af påvirkninger Befolkning og sundhed Kumulative effekter Socioøkonomiske forhold Socioøkonomiske forhold - Vurdering af påvirkninger Socioøkonomiske forhold - Kumulative effekter Andre projekter i området Sammenfattende vurdering Afværge-foranstaltninger Overfladevand Overvågning Forslag til overvågningsprogram Mangler og begrænsninger ved miljøredegørelsen

9 27 Referencer Gældende lovgivning

10 1 Indledning Graveområdet Sandmosen ligger i Tranum Klitplantage i Jammerbugt kommune, se Figur 1.1. Graveområdet indeholder store mængder hvidt sand i en kvalitet, der er efterspurgt til blandt andet hvid cement. Hvidt sand er karakteristisk ved et lavt jernindhold og er en sjælden og værdifuld sandressource. Prøveboringer i 2005 har vist, at tykkelsen af sandressourcen i området varierer mellem 1-9 meters tykkelse. Naturstyrelsen Vendsyssel ejer arealet og ønsker at udnytte denne sjældne ressource og vil med den rette efterbehandling kunne skabe et nyt naturområde, der forventes at fremstå mere varieret landskabeligt og med en mere artsrig natur end det er tilfældet inden for plantagen i dag. Naturstyrelsen har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde på 170 ha og efterfølgende ansøgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand inden for en del af projektområdet på ca. 80,4 ha. Figur 1.1. Projektområdet er beliggende i Tranum Klitplantage syd for Blokhus og sydvest for Kaas i Jammerbugt Kommune. 10

11 Råstofindvindingen er opdelt i fase 1, 2 og 3: Fase 1 er det areal på ca. 80,4 ha, Naturstyrelsen Vendsyssel har ansøgt om råstoftilladelse på. Fase 2 udgøres af arealet ligger vest for Millersvej og nord for et areal med et tilplantningsforsøg. Fase 3 er det resterende areal, hvor der er en indlandsklit samt tilplantningsforsøget. I Fase 1 vurderes der at være hvidt sand til ca. 40 års forbrug. Der er foreløbig søgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand i Fase 1. Når Fase 1 er færdig indvundet, er den overordnede plan at fortsætte indvindingen af hvidt sand i Fase 2, og til sidst indvindes Fase 3. Se Figur 4.1 med angivelse af faserne 1-3. Fase 2 og 3 vil kræve nye ansøgninger om råstoftilladelse og sandsynligvis en ny vurdering af miljøpåvirkninger. Tidshorisonten for projektet forventes at være cirka 90 år ved en indvindingshastighed på m 3 /år. Naturstyrelsen Vendsyssel har valgt i forhold til VVM-bekendtgørelsen at anmelde alle tre faser for at sikre en helhedsvurdering af projektområdet og en samlet planlægning for efterbehandlingen af landskabet efter indvinding. Dermed sikres det, at hele arealet indgår i de vurderinger, der har ligget til grund for placeringen af Fase 1. I VVM-redegørelsen omtales 3 områder: Projektområde: Området udgør et areal på ca. 170 ha og fremgår af Figur 1.2 og Figur 1.3 Projektområdet udgør stort set den resterende, ikke udgravede del af det af Region Nordjylland udpegede graveområde Sandmosen. VVMredegørelsen og de undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med VVMproceduren, omfatter hele projektområdet og de omkringliggende natur-, planog miljøforhold, der evt. kunne blive påvirkede af en fortsat råstofgravning i graveområdet Sandmosen. 11

12 Figur 1.2. Projektområdet afgrænses mod syd af Kanalvejen og mod nord af ca. 280 meter plantagebevoksning op til Rødhusvejen. Mod vest afgrænses området af Bratbjergvej/Rødhusvej (Brovst) og mod øst grænser det op til det eksisterende råstofindvindingsområde. Ansøgt råstofindvindingsområde: Det område Naturstyrelsen Vendsyssel har søgt om råstoftilladelse på. Området udgør ca. 80,4 ha, og der vurderes at være hvidt sand til ca. 40 års forbrug. Det ansøgte råstofindvindingsområde udgør som ovenfor nævnt Fase 1, se Figur 1.3. Graveområde: Regionsrådet skal i henhold til råstoflovens 5a udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer, herunder udlæg af graveområder og interesseområder i råstofplanen. Region Nordjylland har i henhold til råstofloven (LBK nr. 657 af 27/05/2013) bl.a. udlagt graveområdet Sandmosen i den gældende Råstofplan Afgrænsningen af graveområdet Sandmosen fremgår af nedenstående Figur

13 Figur 1.3. Projektområdet, som er den resterende uudnyttede vestlige del af graveområdet Sandmosen, udgør ca. 170 ha, og det ansøgte råstofindvindingsområde, som er beliggende inden for projektområdet, udgør ca. 80,4 ha. 13

14 2 Ikke teknisk resumé 2.1 Indledning Der har igennem mange år været indvundet hvidt sand ved Tranum Klitplantage i råstofgraveområdet Sandmosen. I Sandmosen forekommer den eneste kendte kortlagte ressource af hvidt flyvesand med lavt jernindhold, der umiddelbart er mulig at indvinde. Det hvide sand har et lavt jernindhold, hvilket er et kvalitetskrav i fremstillingen af blandt andet hvid cement. De hvide cement bruges bl.a. til hvid beton. Hvid cement udemærker sig, ud over den hvide farve, ved at være særlig velegnet til højstyrkebeton. Projektområdet, der er blevet miljøvurderet, er på ca. 170 ha og udgør den ikke udnyttede vestlige del af grave området Sandmosen, der er udlagt i Råstofplan 2012 for Region Nordjylland. Da der vurderes at være hvidt sand i projektområdet til ca. 90 år, er projektområdet blevet opdelt i en Fase 1, Fase 2 og Fase Projektet Naturstyrelsen Vendsyssel, der ejer arealet, har søgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til indvinding af det hvide sand inden for ca. 80,4 ha. af projektområdet Fase 1. Det er, med den forventede indvindingsfrekvens på ca m 3 om året, hvidt sand til ca. 40 års indvinding. Indvindingen inden for det ansøgte råstofindvindingsområde vil foregå i etaper, og muld og overjord/overskudssand bliver placeret i depoter og bruges i forbindelse med den løbende efterbehandling af området. Råstofindvindingen, som kommer til at foregå fra øst mod vest, vil foregå uden dræning. Der graves til i varierende dybder ned til 7-9 meter under nuværende terræn. Der bliver holdt afstand til blandt andet veje, ejendomsskel og til beskyttet natur. Der er udarbejdet en overordnet graveplan, der lægger rammerne for graveretningen inden for projektområdet. Der er udarbejdet en overordnet efterbehandlingsplan for hele projektområdet, som udgøres af Faserne 1, 2 og 3, samt en mere detaljeret efterbehandlingsplanen for Fase 1. Når råstofindvindingen har fundet sted i projektområdet, skal det færdiggravede areal efterbehandles til naturformål og vil kunne anvendes rekreativt. Påbegyndelsen af indvindingen i Fase 2 forventes ikke at være aktuel før om ca. 40 år. Det må forventes, at der til den tid vil skulle udarbejdes en ny miljøvurdering. 14

15 Skovdriften fortsætter på arealerne indtil indvindingen påbegyndes i de enkelte etaper. Skoven kan således bruges rekreativt indtil de enkelte etaper åbnes efterhånden som gravningen skrider frem mod vest. Mod øst kan de færdiggravede og efterbehandlede etaper ligeledes bruges rekreativt. Der vil være to etaper åbne ad gangen; én etape der graves og efterbehandles i og én vestligere etape hvor der graves i. Landskabet i det efterbehandlede projektområde bliver mere vådt, end der er inden råstofindvindingen og der forventes at indfindes sig et mere varieret dyre- og planteliv i området. Råstofgravens driftstider vil være mandag fredag Der vil ikke under normale omstændigheder ske indvinding eller være åbent for udlevering af hvidt sand i weekender og på helligdage. 2.3 Eksisterende forhold Området er et småt kuperet klitlandskab. Vegetationen i projektområdet er stærkt præget af, at området har været drevet som nåletræsplantage de seneste mange år, og at der findes en næringsfattig sandjord. På denne magre jord er der således hovedsagelig plantet nåletræer, mens der i langt mindre grad er plantet løvtræer. 2.4 Miljøpåvirkninger Det landskabelige udtryk vil blive væsentligt ændret fra at være et landskab, der hovedsagelig præges af en drænet plantage med nåle- og løvtræer til et noget lavere beliggende areal med lysåben beplantning, overdrevsarealer og områder med åbent vandspejl. Naturværdien og landskabsoplevelsen i det efterbehandlede landskab vurderes overordnet at blive forbedret bl.a. ved, at de efterbehandlede arealer ikke længere drænes, og fordi de lysåbne naturtyper og søer og fugtige biotoper vil tiltrække et rigt dyreliv, bl.a. traner som yngler i de efterbehandlede gravesøer i den østlige del af graveområdet. Herudover vil indvindingsaktiviteterne påvirke området med støj, støv og trafik. Støjen fra maskinerne vurderes at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Støv vurderes ikke at blive et problem uden for råstofindvindingsområdet. Omgivelserne er godt skærmet af nogle tykke bræmmer med træbevoksning, hovedsagelig med nåletræer. Produktionsdynger og grusvej vil blive vandet i det omfang, at der opstår støvgener for befolkningen uden for råstofindvindingsområdet. Trafikken til og fra området vurderes at blive 30 lastbiler til området og 30 lastbiler ud af området igen - dvs. i alt ca. 60 lastbiler om dagen, hvilket er svarende til ca. 6,3 % af årsdøgntrafikken på Rødhusvej. Trafikbelastning vil være på cirka niveau som trafikbelastningen fra råstofgraven øst for projektområdet. 15

16 Der kan opstå et senarie, hvor råstofindvindingen i projektområdet påbegyndes, inden råstofgraven øst for projektområdet er færdiggravet. Skulle det blive tilfældet, vil der være en øget trafikbelastning på op mod 60 lastbiler til området og 60 lastbiler ud af området igen - dvs. i alt ca. 120 lastbiler om dagen. Dette scenarie er dog kun muligt i en kortere årrække, hvorefter ressourcen mod øst vil være færdigindvundet. 2.5 Bilag IV-arter Spidssnudet frø yngler i et mindre antal ved Rødhusvej, dette område bliver dog ikke bortgravet. Spidssnudet frø og strandtudse findes i graveområde øst for projektområdet. Ynglestederne vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af projektet i driftsfasen. I det efterbehandlede projektområde forventes der at kunne blive nye egnede ynglesteder til padder. Markfirben findes ikke i projektområdet, og projektet har ikke nogen negativ effekt på artens nuværende forekomst. I det efterbehandlede projektområde forventes der at kunne blive nye, potentielle ynglepladser for markfirben. Projektet har heller ikke nogen negativ effekt for odder, der ikke forekommer i projektområdet. Fremkomsten af vandområder som følge af gravningen eller ved efterbehandlingen af graveområdet i form af etablering af søer vil kunne skabe bedre forhold for odderen. Med hensyn til flagermus vil etablering af vandarealer i projektområdet betyde, at den mest sandsynligt forekommende art i området, vandflagermus, vil få bedre forhold. Ingen af Bilag IV-arterne vurderes at blive væsentligt påvirkede af råstofindvindingen i projektområdet. 2.6 Mulige afværgeforanstaltninger og monitering I forbindelse med en undersøgelse af okker koncentrationerne i projektområdets grøfter, blev det konstateret, at okkerindholdet i drænvandet var meget højt. Projektet blev tilpasset, så der ikke sker bortledning af vand under indvinding, hvilket er i overensstemmelse med Naturstyrelsens planlægning og målsætninger for Tranum Klitplantage. Grøfterne vil løbende blive afskåret, efterhånden som gravningen skrider frem i området. Når området er færdiggravet vil alt overfladevand være holdt inden for projektområdet, og vandet vil kun forlade området ved udsivning sammen med det overfladenære grundvand. Okkeren holdes hermed inden for området. Råstofmyndigheden vil, f.eks. i forbindelse med det tilbagevendende råstoftilsyn, overvåge, at der ikke udledes drænvand fra råstofindvindingsområder og efterbehandlede områder inden for projektområdet. 16

17 3 Lovgrundlag og VVM proces 3.1 VVM af projektet begrundelse for VVM pligt Naturstyrelsen Vendsyssel har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde på 170 ha. Da ansøgningen er på mere end 25 ha, er den direkte VVM-pligtig i henhold til bilag 1, pkt. 18 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010): Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar. Figur 3.1. Projektområdet, som er den resterende, uudnyttede vestlige del af graveområdet Sandmosen, udgør ca. 170 ha, og det ansøgte råstofindvindingsområde (Fase 1), som er beliggende inden for projektområdet, udgør ca. 80,4 ha. 3.2 Proces og myndighedskompetence Naturstyrelsen Vendsyssel er lodsejer, bygherre og indvinder. Naturstyrelsen Vendsyssel har ansøgt om råstoftilladelse og anmeldt projektet til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune har herefter videresendt ansøgningen og VVM-anmeldelsen til Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning, der er myndig- 17

18 hed for projekter og anlæg, hvor staten er bygherre jævnfør 11, stk. 5 i VVMbekendtgørelsen. Naturstyrelsen Vendsyssel har efterfølgende ansøgt Jammerbugt Kommune om råstoftilladelse på ca. 80,4 ha. af projektområdet. Der er, med den forventede indvindingsfrekvens på ca m 3 om året, hvidt sand til omkring 40 års forbrug/produktion. En råstoftilladelse til sand, sten og grus gives i henhold til råstoflovens 9 normalt kun for indtil 10 år ad gangen. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse for en længere periode. Hvidt sand med et lavt indhold af bl.a. Fe 2O 3 er en særlig og sjælden ressource, og vedvarende forsyningssikkerhed af denne ressource sikres blandt andet ved, at der gives en råstoftilladelse, der strækker sig ud over 10 år. Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden som enten vil være Jammerbugt Kommune eller Region Nordjylland, da Folketinget forventes at vedtage at myndighedskompetencen til at udstede råstoftilladelser vil overgå fra kommunerne til regionerne pr. 1. juli Råstofmyndigheden giver tilladelsen efter råstofloven og stiller vilkår for gravningen. Det er i VVM-redegørelsen refereret til de vilkår, der forventes at blive stillet i råstoftilladelse. Disse vilkår bliver stillet på baggrund af projektbeskrivelsen. Råstofmyndigheden foretager en afvejning om hvilke miljøpåvirkninger der er nødvendige at regulere samt hvor stor en miljøpåvirkning myndigheden vil tillade. Vilkårene, der vil blive knyttet til tilladelsen, vil blive taget op til revurdering efter henholdsvis 10, 20 og 30 år. En evt. vilkårsændring i råstoftilladelsen vil blive annonceret i henhold til gældende regler. Når de 80 ha. er færdigindvundet (Fase 1), kan der søges om en ny tilladelse til råstofindvinding i den nordvestlige del af projektområdet (Fase 2), og det må forventes, at der skal foretages en ny miljøvurdering af området. Først når Fase 2 er færdigindvundet, kan der søges om indvinding i Fase 3. VVM-redegørelsen med miljørapport er udgivet sammen med kommuneplantillægget. VVM-myndigheden kan i henhold til planlovens regler (LBK nr. 587 af 27/05/2013) anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker dette ved, at bygherren udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdigredigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er VVM-myndigheden, der er ansvarlig og som gennemfører af den offentlige høring af forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelsen og miljørapport. Når den offentlige høring er afsluttet udarbejder Naturstyrelsen Tværgående Planlægning en sammenfattende redegørelse for resultatet af høringen, som fore- 18

19 lægges Jammerbugt Kommune. Når kommunens udtalelse foreligger, tager Naturstyrelsen Tværgående Planlægning endeligt stilling til, om projektets påvirkninger af miljøet med de angivne afværgeforanstaltninger er acceptable. I givet fald udsteder Naurstyrelsen Tværgående Planlægning et kommuneplantillæg for indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage til Jammerbugt Kommune. Råstofmyndigheden kan herefter meddele Naturstyrelsen Vendsyssel en råstoftilladelse på givne vilkår. 3.3 Miljøvurdering af kommuneplantillægget Den miljøvurdering, der følger af VVM-reglerne, tilgodeser kravene til miljøvurdering af kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 939 af 03/07/2013) med nogle få undtagelser: Dette gælder bl.a. høringen af berørte myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af undersøgelsesindholdet, som ikke umiddelbart er opfyldt med VVM-reglernes idefase. Der er derfor sket en direkte henvendelse til berørte myndigheder som led i idefasen for at sikre lovens opfyldelse. Der er ligeledes tilvejebragt et overvågningsprogram, og der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse inden kommuneplantillægget vedtages endeligt. 3.4 Tilladelser og dispensationer Følgende tilladelser og dispensationer er forbundet med den planlagte råstofindvinding i Tranum Klitplantage: Råstofloven Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden som enten vil være Jammerbugt Kommune eller Region Nordjylland, da Folketinget forventes at vedtage at myndighedskompetencen til at udstede råstoftilladelser vil overgå fra kommunerne til regionerne. Råstoftilladelsen gives i medfør af råstofloven (LBK nr. af 27/05/2013). Vandforsyningsloven Jammerbugt Kommune vil skulle give en tilladelse i medfør af vandforsyningsloven (LBK nr. 635 af 07/06/2010) til gravning under grundvandsspejl Vejloven Herudover vil Jammerbugt Kommune skulle give tilladelse efter vejloven (LBK nr af 03/11/2011) til en ny overkørsel til Rødhusvej, Kaas. Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. Jammerbugt Kommune vil desuden skulle give en tilladelse i henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. (BEK nr af 11/12/2007) ved regulering af vandløb, anlæg af nye vandløb mm. Skovloven 19

20 Hele klitplantagen er omfattet af fredskovspligt. Det er Naturstyrelsen Sønderjylland, der har myndighedskompetencen til at give dispensationen efter skovloven (LBK nr. 678 af 14/06/2013). Planloven, VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven Det er Naturstyrelsen, Tværgående planlægning, der udarbejder kommuneplantillægget med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Miljørapporten er udarbejdet som en integreret del af VVM-redegørelsen. Den samlede miljøvurdering er udarbejdet i henhold til reglerne i både planloven (LBK nr. 587 af 27/05/2013), VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010) og miljøvurderingsloven (LBK nr. 939 af 03/07/2013). 3.5 Læsevejledning VVM-redegørelsen er opbygget således: Kapitel 1 indeholder indledningen. Kapitel 2 indeholder det ikke tekniske resume af VVM-redegørelsen og miljørapporten. Resuméet er udarbejdet af Naturstyrelsen Tværgående Planlægning som ansvarlig myndighed i samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel som bygherre og Jammerbugt Kommune som natur- og miljømyndighed. Kapitel 3 indeholder lovgrundlaget og VVM-processen, og hvilke tilladelser og dispensationer der vil være nødvendige for gennemførelsen af projektet. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af baggrunden for og formålet med projektet. Kapitel 5 indeholder projektbeskrivelsen med råstofgravens beliggenhed, graveplan og efterbehandlingsplan mv. Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af alternativer. Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af planforholdene Kapitel 8 indeholder en beskrivelse og en vurdering af natur, flora og fauna. Kapitel 9 indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold og en vurdering af landskab, geologi og jordbundsforhold. Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold, en afrapportering af feltundersøgelse og en vurdering af grundvand og overfladevand, herunder okkerproblematikken. Kapitel 11 indeholder en beskrivelse og vurdering af støvgener. Kapitel 12 indeholder en beskrivelse og vurdering af støjgener. Kapitel 13 indeholder en beskrivelse og vurdering af lysforhold. 20

21 Kapitel 14 indeholder en beskrivelse af jordforurening. Kapitel 15 indeholder en beskrivelse råstofforbrug(brændstofforbrug) og affaldsfrembringelse. Kapitel 16 indeholder en beskrivelse og vurdering af klimatiske forhold. Kapitel 17 indeholder en beskrivelse og vurdering af transport og trafikforholdene. Kapitel 18 indeholder en beskrivelse og vurdering af kulturinteresser. Kapitel 19 indeholder en beskrivelse og vurdering af de rekreative interesser. Kapitel 20 indeholder en beskrivelse og vurdering af råstofgravningens påvirkning af befolkningen og sundheden i øvrigt. Kapitel 21 indeholder en beskrivelse og vurdering af de socioøkonomiske forhold. Kapitel 22 indeholder en beskrivelse af andre projekter i området. Kapitel 23 indeholder en kort sammenfattende vurdering. Kapitel 24 indeholder en anbefaling af afværgeforanstaltninger. Kapitel 25 indeholder et forslag til et overvågningsprogram i henhold til miljøvurderingslovens (LBK nr. 939 af 03/07/2013) regler. Kapitel 26 indeholder beskrivelse af manglende viden. Kapitel 27 er en referenceliste. Kapitel 28 indeholder referencer til gældende lovgivning. 21

22 3.5.2 Ordliste Ansøgt råstofindvindingsområde DVR90 EF-fuglebeskyttelsesområde EF-habitatområde Ferrioxid (Fe2O3) Geologisk profil Graveområde Habitatdirektivet Natura 2000 område Det område Naturstyrelsen Vendsyssel har søgt om råstoftilladelse på. Området udgør ca. 80,4 ha. DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) er det nationale højdereferencesystem. DVR90 afløste i 2002 det gamle højdesystem DNN (Dansk Normal Nul). Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Et EF-habitatområde er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Flyvesand med et lavt indhold af Fe 2O 3 indgår i produktionen af hvid cement. Jernindholdet er bestemmende for hvidheden af klinkerne, der bruges i cementfremstillingen. Et udsnit igennem jordlagene, f.eks. en klint eller en ubehandlet gravefront. Profilet indeholder data om den geologiske udvikling i området. Det kan anvendes til undervisning og forskningsbrug. Et graveområde er et område, som af regionen er reserveret til råstofindvinding i en gældende råstofplan. EU direktiv, der har til formål at sikre sårbare og truede habitater og arter. (Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992). Natura 2000 omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. Habitatområderne og fuglebeskyt- 22

23 telsesområderne er udpeget på baggrund af EU-fuglebeskyttelses-direktivet og EUhabitatdirektivet. Ramsarområderne er udpeget på grundlag af Ramsar konventionen, som er en international aftale mellem mange lande. Projektområde Projektområdet er det område (på ca. 170 ha), der er blevet miljøvurderet i nærværende rapport. Ramsarområde Ressourcer Råstofinteresseområde Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsarområderne ligger alle inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne og er således omfattet af EU-beskyttelsen. En ressource er i denne rapport defineret som en kortlagt eller undersøgt råstofforekomst. Et område hvor regionen finder en vis sandsynlighed for at finde egnede råstoffer. Områderne må ikke tages i brug til formål, som kan være til gene for fremtidig udnyttelse af eventuelle forekomster. Råstofloven Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj Råstofloven. Råstofmyndighed Råstofplan Råstoftilladelsen udstedes af Jammerbugt kommune. Det forventes dog at myndighedskompetencen fra den 1. juli 2014 overgår fra kommunerne til regionerne. Derfor kan det blive Region Nordjylland, der bliver den myndighed, som udsteder råstoftilladelsen. Råstofmyndigheden er, den på det tidspunkt, gældende myndighed for råstofområdet. Råstofplanen er fastlagt i råstofloven som følge af kommunalreformen. Råstofplanen har til formål at sikre den fremtidige indvinding af råstoffer. Det er regionerne, der udarbejder råstofplanerne. 23

24 Råstoftilladelse VVM En geografisk afgrænset tilladelse, givet i medfør af råstofloven, der nærmere angiver vilkår om gravedybder, afstand til skel, tidshorisont, støj, støv, vibrationer, efterbehandling mv. VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af de påvirkninger, som bl.a. råstofindvindinger har på naturen og miljøet samt, at offentligheden får mulighed for at komme med bemærkninger, inden myndigheden træffer afgørelse. 24

25 4 Baggrund for projektet Der har i Sandmosen i Tranum Klitplantage igennem mange år være indvundet hvidt sand. Den tilbageværende mængde sand inden for område øst for projektområder rækker til ca. 3-4 års behov med den nuværende indvindingstilladelse. Der er derfor behov for at igangsætte planlægningen for indvindingen i den vestlige del af det regionale graveområde Sandmosen. Flyvesand med et lavt indhold af Fe 2O 3 indgår i produktionen af hvid cement. Jernindholdet er bestemmende for hvidheden af klinkerne, der bruges i cementfremstillingen. Hvidt sand er en sjælden ressource og bør derfor kun anvendes til produkter, hvor der bl.a. skal være et lavt jernindhold, f.eks. til hvid cement og lignende produkter. Denne forudsætning er i overensstemmelse med råstoflovens formålsparagraf og vil fremgå af vilkårene for tilladelsen. I dette projekt er der ansøgt om tilladelse til indvinding af op til m 3 hvidt sand årligt. Det er tidligere kortlagt (Andreassen & Hvidberg, 2005), at den samlede tilgængelige ressource af hvidt sand inden for projektområdet er på ca. 9 mio. m 3. På baggrund af tidligere indvinding i Sandmosen vurderes det, at der er sand til ca. 90 års forbrug inden for projektområdet. Selvom der kun er søgt om tilladelse til råstofindvinding på en del af projektområdet, har Naturstyrelsen Vendsyssel valgt at lave en samlet miljøvurdering af hele projektområdet. Dette er gjort ud fra et ønske om bl.a. at få udarbejdet en samlet efterbehandlingsplan for området efter endt råstofindvinding. Derfor er hele projektområdet besigtiget og undersøgt i marts 2013 med hensyn til tilstedeværelse af 3 natur, bilag IV-arter, fredede, truede og sjældne arter, ligesom der ultimo marts 2013 er foretaget en besigtigelse af landskabsforholdene i hele projektområdet. Projektområdet er opdelt i 3 faser, som beskrevet i indledningen, og vist på Figur 4.1 på næste side. Der er som udgangspunkt udarbejdet en overordnet efterbehandlingsplan, der forholder sig til efterbehandlingen af hele projektområdet. Da projektet har en meget lang tidshorisont, kan den samlede efterbehandlingsplan betragtes som en ideskitse. Der er udarbejdet en mere detaljeret efterbehandlingsplan for Fase 1 og Fase 2. Arealerne vil løbende blive efterbehandlet efter principperne i efterbehandlingsplanen. Der vil kunne planlægges yderligere stier mv., når man om ca. 40 år, hvor Fase 1 forventes at være afsluttet, skal tage stilling til den videre gravning og efterbehandling af den resterende nordvestlige del projektområdet. 25

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Høringsfrist 4. januar 2013 November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels

VVM-redegørelse & Miljøvurdering. Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels VVM-redegørelse & Miljøvurdering Råstofområde - indvinding af kalk i Mjels Dankalk, Mjels - Januar 2010 2 Kalkindvinding i Mjels, VVM-redegørelse & Miljøvurdering Rapport: VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014

FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 FORSLAG Off. fremlagt xx. mdr - xx. mdr 2014 VVM-Redegørelse og Miljørapport Råstofområde ved Batum Teknisk Forvaltning - Vedtaget xx 20xx Indholdsfortegnelse 1. VVM-redegørelse & miljøvurdering... 3 1.1

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853)

24a HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) 1y HVORSLEV BY, HVORSLEV (790853) Til de høringsberettigede Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Lan Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk fav ww Høringsbrev Vandløbsrestaureringsprojekt

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Til råstofindvindere i Region Nordjylland Organisationer Kommuner i Region Nordjylland Statslige myndigheder Følgegruppen om Råstofplan 2012 Regionsrådet Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen.

Beskrivelse af projektet Lorens Simonsen ønsker at få lavet en støjvold for at begrænse støjen fra motorvejen. Sønderjysk Miljørådgivning Jejsing den 10. oktober 2013 c/o Knud Damgaard Christensen Søndertoften 29, Jejsing 6270 Tønder Mail: kdc@sjmr.dk www.sjmr.dk Tlf. 28 77 72 69 Haderslev Kommune Teknik og Miljø

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere