4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013"

Transkript

1 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 1. diskussionsoplæg vedr. principper for fordeling af de administrative og fælles udgifter i Trafikselskabet 4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning Orientering om tiltag på baggrund af workhop om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder i november Orientering om Midttrafiks miljøindsats 1. Tiltag i Midttrafik for at forbedre den kollektive trafiks miljøpåvirkning 2. Miljømæssig udvikling af Midttrafiks buspark 7 Orientering om status for beslutning om Midttrafiks tilslutning til rejsekortet 8 Eventuelt Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012

2 Aarhus, 20. april 2012 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 27. april 2012 kl Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Vedr. punkt nr. 2

3 Årsberetning 2011 års eretni g 2011

4 I 2011 blev en del regionale ruter og hele bybuskørslen i Aarhus ændret. Over 75 % af alle Midttrafiks kunder rejser med enten regionale ruter eller bybusser i Aarhus. Derudover blev kørslen også ændret væsentligt i Silkeborg og Horsens. Så det var en stor del af kunderne, der i løbet af 2011 fik ændret deres muligheder for at bruge kollektiv trafik. Midttrafik havde i 2010 en stigning i indtægterne på 10 %, 2011 var et forandringernes år for den kollektive trafik i Midtjylland og for Midttrafik. Store dele af kørslen blev lagt om, indtægterne blev fastholdt, et nyt HyperCard blev et meget attraktivt tilbud til elever i ungdomsuddannelser og tilfredsheden blandt kunder og bestillere steg. hvilket var historisk flot. I 2011 formåede vi at fastholde det høje indtægtsniveau på trods af, at meget kørsel blev omlagt i sommeren, og der faktisk blev langt færre busser og afgange at vælge imellem. HyperCard var en medvirkende årsag til, at indtægtsniveauet blev opretholdt. Den kollektive trafik er et tilbud til alle borgere. Nogle borgere er mere afhængige af et godt tilbud om kollektiv trafik end andre det gælder bl.a. eleverne i ungdomsuddannelserne, som hver dag skal til og fra uddannelse. Det er en samfundsmæssig målsætning, at mange unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2011 indførte staten et HyperCard, der giver elever i ungdomsuddannelser en langt billigere mulighed for at bruge kollektiv trafik både til og fra skole samt til øvrige fritidsaktiviteter. Samtidig prioriterer både kommuner og region at opretholde rimelig god betjening af ungdomsuddannelser på trods af besparelser. Hver gang en kunde træder ind i en bus eller en taxa, så møder de chaufføren. Chaufførerne er Midttrafiks ansigt udadtil. Alle undersøgelser peger på, at chaufførerne kan gøre forskellen på, om kunden er tilfreds eller ej. Midttrafik har derfor gennem flere år prioriteret det meget højt at uddanne chaufførerne i god kundeservice. Forløbet Fly High giver chaufførerne en række værktøjer til, hvordan de kan give både kunderne og dem selv en bedre oplevelse i bussen. Med udgangen af 2011 har chauffører deltaget i kursusforløbet. I 2011 gennemførte Midttrafik for første gang bonusrunden God Tur blandt chauffører og

5 forord vognmænd, hvor 7 busselskaber med ca. 800 chauffører deltog. Midttrafik udpegede både den bedste chauffør og det bedste busselskab og alle blev mere opmærksomme på, at chaufførerne kan sikre kunderne en god oplevelse. Kunden skal være i centrum for alt, Midttrafik foretager sig. Midttrafik har et mål om at få flere tilfredse og loyale kunder. De seneste års arbejde med dette mål har bragt resultater kundetilfredshedsundersøgelsen i 2011 viste, at 92 % af kunderne generelt er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er en markant stigning fra 82 % i Midttrafik udfører den kollektive trafik på vegne af bestillerne kommunerne og regionen som også skal være tilfredse. En tilfredshedsundersøgelse i 2011 viste, at deres tilfredshed også er steget siden den foregående måling. Begge undersøgelser viste også, at Midttrafik fortsat skal forbedre sig på bestemte områder. For både kunders og bestilleres vedkommende er det positivt at se så høj tilfredshed og det forpligter. Så Midttrafik skal også de kommende år gøre en stor indsats for at leve op til de forventninger, de gode resultater i 2011 med rette har skabt hos kunder, leverandører og bestillere. Hvad vi har gjort og hvad vi vil gøre kan du læse mere om i denne beretning. God læselyst Arne Lægaard Jens Erik Sørensen Bestyrelsesformand Direktør

6 indholdsfortegnelse // midttrafik // årsberetning Forord Indhold Kort om Midttrafik Fakta og nøgletal 2011 Opsamling på strategiplan Årets gang i Midttrafik Tre store byer fik nye busnet Ex-bilist: Det er luksus at køre med bussen ibus: Kunder bruger tiden effektivt Fly High: Smilende og hjælpsomme chauffører Aftale om den østjyske letbane Trafikkonference i Silkeborg og workshop i Videbæk Midttrafik og miljøet Flextrafik vi styrer mere end busruter Kunderne skrev flittigt til os Organisation og forudsætninger for Midttrafik Perspektiver for 2012 Regnskab og nøgletal midttrafik.dk

7 indhold Midttrafik er et trafikselskab Vi varetager den kollektive trafik i Midtjylland. Midttrafik planlægger, fastlægger takster for og markedsfører den kollektive bustrafik og den individuelle handicapkørsel samt trafikken på de to privatbaner i Midtjyske Jernbaner A/S.

8 Kort om Midttrafik Trafikselskabet løser opgaver for bestillerne af kollektiv trafik: Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen sammen med busselskaber og vognmænd til gavn for buskunderne. midttrafik PLANLÆGGER og koordinerer bustrafikken, så der bliver mest mulig kollektiv trafik for pengene og sammenhæng for kunderne. midttrafik GENNEMFØRER udbud og administrerer kontrakter. Størstedelen af bus- og handicapkørsel udføres af flere hundrede private vognmænd, der har kontrakt efter udbud. midttrafik håndterer trafikomlægninger ved vejarbejde, udskifter køreplaner ved stoppestederne, kontrollerer billetter samt at busselskaberne leverer den aftalte kvalitet og følger op på kundehenvendelser. Selve stoppestederne er kommunernes ansvar, men Midttrafik rådgiver om de bedste løsninger. midttrafik varetager den lovbestemte individuelle handicapkørsel for alle kommuner. Hertil løser Midttrafik, for Region Midtjylland, opgaven med at køre siddende patienter til sygehusene i regionen samt administrerer Flextur for kommuner, der ønsker det. midttrafik FASTLÆGGER priser for, informerer om og markedsfører den kollektive bustrafik samt trafikken i Midtjyske Jernbaner A/S (Odder- og Lemvigbanen). midttrafik huser sekretariatet for den kommende letbane i Aarhus/Østjylland.

9 midttrafik er medejer af Rejseplanen og er bl.a. medlem af Trafikselskaberne i Danmark. busselskabet aarhus sporveje som kører bybusserne i Aarhus, er et selvstændigt forretningsområde, der ejes af Midttrafik og finansieres af Aarhus Kommune. midtjyske jernbaner A/S 1. januar 2008 blev Midtjyske Jernbaner A/S etableret som en fusion mellem Lemvigbanen og Odderbanen. Midttrafik er hovedaktionær i Midtjyske Jernbaner A/S, og fører tilsyn med økonomien og administrationen i selskabet. Det gør kommunerne og Region Midtjylland Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen bestemmer hvor og hvor meget, der skal køres. Kommunerne finansierer den lokale kollektive trafik og handicapkørsel. Region Midtjylland finansierer den regionale kollektive trafik og Midtjyske Jernbaner A/S. Bestillerne fastlægger serviceniveauet og kan være med til at styrke den kollektive trafik ved at indarbejde den i lokal planlægning, fx med busprioritering, at sørge for gode publikumsfaciliteter og afse midler til lokal markedsføring.

10 Fakta og nøgletal 2011 Få et hurtigt overblik over de vigtigste poster i Midttrafiks fem forretningsområder. Alle beløb er afrundede cirkatal. BUSTRAFIK Køreplantimer pr. år Kontraktbusser Chauffører (ansat af busselskaber) Ruter Kunder pr. år Kunder pr. dag Udgifter Indtægter (buskunder) 2,1 mio * 72,5 mio mio. kr. 674,5 mio. kr. FLEXTRAFIK Flextrafik koordinerede i 2011 lidt mere end 1 million ture: Patientkørsel Variabel kørsel for kommuner Midttrafiks handicapkørsel Kørsel for Sydtrafik Institutionskørsel for kommuner Flextur tidl. Midttur Teletaxa Netto 722,5 mio. kr. (finansieres af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen) * Ca. 50 bus- og vognmandsselskaber udfører kørsel på 106 bybusruter, 90 regionale ruter, 105 lokale ruter og 223 rabat-/åbne skolebusruter i Midtjylland. TOGTRAFIK Midtjyske Jernbaner A/S er et selvstændigt aktieselskab, der varetager togtransporten på: 161 private bus- og taxavognmænd, med ca vogne, udførte i 2011 koordineret kørsel for Midttrafik/Sydtrafik til en værdi af ca. 190 mio. kr. Vognmændene har fået kontrakter tildelt efter udbud. MIDTTRAFIKS ADMINISTRATION Administrationen er normeret til ca. 133 fuldtidsstillinger, ekskl. Letbanesekretariatet og indtægtsdækket virksomhed (såkaldt KAN-kørsel for kommunerne og Region Midtjylland). Lemvigbanen Varetager persontransporten på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn. Banen havde ca kunder i På banen udføres godstransport i samarbejde med Railion Danmark. Odderbanen Varetager persontransporten på strækningen Odder-Aarhus, hvor passagertallet i 2011 var på ca. 1 mio. Odderbanen indgår i Letbaneprojektet i Østjylland. Stillingerne er fordelt således: Buskørsel og tværgående funktioner: Billetkontrol i Aarhus - og administration heraf: Handicapkørsel/variabel kørsel: Rutebilstationer (Randers, Aarhus, Viborg): Kønsfordelingen er ca. 44 % kvinder og 56 % mænd. Gennemsnitsalderen er 47 år Pr. 31. december 2011 var der i alt ansat 152 personer i Midttrafik.

11 Nøgletal 11 TRAFIKSELSKABETS REGNSKAB 2011 Udgifterne udgjorde i alt ca. 132 mio. kr. med følgende fordeling (mio. kr.): Administration Løn 55,5 Administrationsudgifter 6,1 IT 19,4 Information og markedsføring 11,7 Lokaler 6,9 Personale 2,9 Tjenestebiler 0,7 Bus & Tog sekretariatet 1,8 X Bus sekretariatet 1,1 Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordeling 4,1 Administration i alt 110,2 + terminaler, rutebilstationer, billetteringsudstyr 21,9 I alt 132 mio. kr. Blandt landets trafikselskaber har Midttrafik forholdsmæssigt de laveste administrationsomkostninger. Der er 1,2 mio. indbyggere i Region Midtjylland. Se flere nøgletal for Midttrafik bagest i årsberetningen.

12 Opsamling på strategiplan Bestyrelsen for Midttrafik vedtog en strategiplan for Midttrafik i årene 2009 til Den har 5 overordnede mål: Flere tilfredse og loyale kunder, tilfredse leverandører, tilfredse bestillere, et mere sammenhængende rutenet samt Midttrafik og miljøet. Flere tilfredse og loyale kunder Trafikselskabet Midttrafiks primære fokus har været flere tilfredse kunder ved at sikre, at grundproduktet er godt, dvs. at kunderne kan forvente god service i bussen, pålidelig drift, god information og tryghed på rejsen. Midttrafik har prioriteret at gøre det mere attraktivt at køre bus, bl.a. ved at indføre de første stillezoner i busser i Danmark, lave forsøg med internet og bedre arbejdspladser i busserne samt uddanne chaufførerne i at give bedre service. Midttrafik har gennemført to kundetilfredshedsundersøgelser blandt kunderne i buskørsel. Den første i efteråret 2008 viste en generel tilfredshed på 82 %. En sammenlignelig undersøgelse i 2011 viste, at 92 % af buskunderne generelt er tilfredse eller meget tilfredse. Selvom tilfredsheden er høj, så giver sådanne undersøgelser et godt indblik i, hvad vi kan gøre for at højne kundetilfredsheden yderligere fx bedre information under rejsen. Kunderne i handicapkørsel er også blevet spurgt om deres tilfredshed. Her var 93 % af kunderne tilfredse eller meget tilfredse. Undersøgelsen viste, at der især skal arbejdes med at sikre rettidige afhentninger af kunderne samt besked om evt. forsinkelser. Tilfredse leverandører Midttrafik er afhængig af, at de mange chauffører i busserne og Flextrafik hver dag yder en god service over for kunderne. Stort set al kørsel er udliciteret, og det er i princippet vognmandens ansvar, at chaufførerne yder den service, der giver tilfredse kunder. Midttrafik kan gøre meget for at sikre gode rammer for vognmændene og chaufførerne. Der er faste dialogfora mellem Midttrafik, vognmænd og chauffører, hvor store og små problemstillinger i hverdagen drøftes og fælles løsninger findes. Det kan fx være om at gøre taksterne og rejsereglerne mere forståelige, at gøre køreplanerne nemmere at overholde eller at kvaliteten i busserne bliver forbedret. Ved flere lejligheder har Midttrafik sammen med vognmændene lavet særlige tiltag for at give vognmændene større incitament til at tage ansvar for at forbedre forskellige forhold. I Randers er der indgået en partnerskabsaftale for at forbedre miljøpåvirkningen af buskørslen og få flere kunder. I Herning har busvognmanden fået mulighed for at sætte mindre busser ind for at spare penge og reducere påvirkningen af miljøet - og i Hedensted har vognmanden fået mulighed for selv at stå for køreplanlægningen inden for visse rammer. Der blev i 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt busvognmænd og vognmænd i Flextrafik. 100 % af busvognmændene og 98 % af Flextrafik vognmændene er tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. På en række uddybende spørgsmål viser den høje tilfredshed en række forhold, der kan arbejdes videre med fx gøre det nemmere for chaufførerne at forklare kunderne om takster og rejseregler. fortsættes...

13 Midttrafiks strategiplan 13

14 Tilfredse bestillere Midttrafiks bestillere er Region Midtjylland og de 19 kommuner. Bestillerne finansierer omtrent halvdelen af udgifterne til buskørsel. Midttrafik har ansvaret for at sikre bestillerne en stabil drift, at give dem god information om den kørsel, de finansierer, samt ikke mindst give dem god rådgivning om, hvordan tilbuddet om kollektiv trafik, Flextrafik m.m. kan forbedres inden for de økonomiske rammer. Midttrafik har i de seneste år sammen med bestillerne omlagt den kollektive trafik i væsentlig grad. De regionale ruter samt bybusruterne i bl.a. Herning, Silkeborg, Horsens, Randers, Aarhus og Viborg er blevet omlagt, så kunderne får bedre betjening inden for de økonomiske rammer, bestillerne kan stille til rådighed for kollektiv trafik. Nogle steder er servicen blevet forringet pga. besparelser. Bestillerne er myndigheder med både et politisk niveau og et administrativt niveau. Midttrafik tilstræber at have en god dialog og yde god service over for begge niveauer. Det sker ved bilaterale møder om konkrete emner, der er relevante for de enkelte bestillere, ligesom der også afholdes fælles møder for alle bestillere fx Repræsentantskabsmøder, konferencer m.m. for det politiske niveau og løbende møder i et Fagligt Forum med det administrative niveau. Midttrafik og miljøet Den kollektive trafik har mulighed for at bidrage til reduktion af samfundets miljømæssige påvirkning på to måder. For det første gavner det miljøet, hvis flere bruger kollektiv trafik dér, hvor der er mange kunder fx i de større byer og på de større rejsestrækninger mellem byerne. Derudover kan bussernes udledning reduceres ved at stille større krav til bussernes udledning og evt. bruge alternative brændstoffer. Midttrafik har gennemført to tilfredshedsundersøgelser blandt det administrative personale hos bestillerne. I 2009 var 90 % af bestillerne vedrørende buskørsel tilfredse eller meget tilfredse samlet set med samarbejdet med Midttrafik. I forhold til handicapkørsel var samtlige bestillere tilfredse eller meget tilfredse med det daglige samarbejde med Midttrafik. I 2011 var 100 % af bestillerne på buskørsel tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Midttrafik for handicapkørsel var det tilsvarende tal 95 %. Selvom der generelt er høj tilfredshed, viste undersøgelsen, at Midttrafik især kunne gøre mere for at give bestillerne god information om de enkelte bestilleres økonomi og rådgivning om kollektiv trafik. Midttrafik har ved gennemførelse af udbud og omlægning af kørsel i en række byer og regionale ruter effektiviseret buskørslen for ca. 71 mio. kr., og indtægterne er steget ca. 60 mio. kr. Bestyrelsen for Midttrafik har vedtaget en miljøstrategi for Midttrafik. Den indeholder tiltag for at få flere kunder i den kollektive trafik og for at reducere den kollektive trafiks miljøpåvirkning. Midttrafik har gennemført kampagner for at gøre kunderne opmærksomme på de miljømæssige fordele ved at tage bussen. Under overskriften Verdensredder har Midttrafik arbejdet med at gøre det tydeligt for kunderne, at den kollektive trafik er et miljørigtigt valg i de større byer og på de større rejsestrækninger. Der er også arbejdet med at nedbringe udledningen fra busserne. Bl.a. i Herning og Randers har vognmændene fået incitament til at spare på brændstoffet, hvilket har reduceret den forbrugte mængde brændstof væsentligt. I Herning brugte man på et halvt år ca liter diesel mindre end normalt, bl.a. ved at køre med minibusser på tyndt benyttede afgange. Et mere sammenhængende rutenet Det er den enkelte bestiller, der fastlægger det serviceniveau, som skal være for den buskørsel, de finansierer. Midttrafik har en vigtig rolle med at koordinere de enkelte bestilleres ønsker og skabe et sammenhængende tilbud om kollektiv trafik for kunderne. Det drejer sig ikke kun om sammenhængende trafik, men også om fx harmoniserede priser, ensartede kvalitetsstandarder osv.

15 Midttrafiks strategiplan 15 Generelt Midttrafik arbejder med sine mål efter den internationalt anerkendte europæiske kvalitetsmodel EFQM. Midttrafik fik i 2010 lavet en audit, hvor Midttrafik blev sammenlignet med øvrige europæiske virksomheder. Den viste, at Midttrafik er en lidt over gennemsnittet godt drevet organisation. Organisationen er siden etableringen 1. januar 2007 udviklet på en måde og i et tempo der er over, hvad der kunne forventes. Auditten konkluderede supplerende, at det er vigtigt at fastholde, fortsat forbedre og i alle dimensioner fuldt ud at implementere de mange tiltag, initiativer og tanker der er introduceret; alene derved kan Midttrafik løftes til et niveau klart over middel. Midttrafiks administration er landets relativt billigste, når Trafikstyrelsen sammenligner nøgletal for trafikselskaberne. Midttrafik har ved sin dannelse effektiviseret administrationen og fællesudgifterne med 10 % i forhold til de tidligere kommuner, amter og trafikselskaber. I perioden reduceres yderligere 5 %. Midttrafik har samtlige år overholdt sit budget til administration og fællesudgifter. Det videre arbejde Midttrafiks strategiplan er fortsat gældende i Direktionen og Bestyrelsen vil i løbet af 2012 tage resultaterne op og drøfte evt. justeringer i strategiplanen. Midttrafik vil fortsat have fokus på tilfredse kunder, bestillere og leverandører. På baggrund af de allerede opnåede resultater, vil hver enkelt afdelings mål blive justeret, og de konkrete indsatsområder i de kommende år vil blive fastlagt.

16 Årets gang i Midttrafik 2011 Fra vinter til forår - fra sommer til efterår. Midttrafik forsøger i alle årets måneder at give buskunderne de bedste kår. JANUAR Tid for dig selv i ekspresfart 3. januar var der premiere på pendlerruten 901X mellem Silkeborg og Skejby/Aarhus Nord. Busserne har bl.a. stillezone, arbejdspladser og gratis internetforbindelse. Stilfærdig tur med super miljøvenlig bybus Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje afprøvede i januar og marts hybridbusser, en Solaris og en Volvo, i Aarhus for at se, om der kunne spares CO2. Testbusserne kørte både på el og diesel. I gennemsnit sparede de knap 20 % brændstof. Viborg Billet: Kør med bus for en tier Prisen for en bybusbillet, voksen, i Viborg Kommune faldt 16. januar fra 19 til 10 kr. Tag en Mixtur med Midttrafik og Arriva Tog Mixtur hedder det nye samarbejde, som skal skabe bedre sammenhæng mellem busser og tog på strækningen Herning-Aarhus. Bettina Friis Jørgensen, Aarhus, fandt på navnet Mixtur.

17 Årets gang i Midttrafik JANUAR Køreplan Favrskov Skanderborg Odder Samsø Aarhus Gyldig fra 26. juni juni 2012 favrsk OV skande rborg Od der samsø aarhus Hvad synes du om de kommende køreplaner? I Midttrafiks offentlige høring om køreplaner bidrog kunder med ca bemærkninger og idéer. Mange ønskede flere afgange og stoppesteder samt ændrede afgangstidspunkter for regionale/lokale ruter og bybusser. Høringen gav ekstraordinært mange indlæg pga. køreplanerne for det nye bybusnet i Aarhus. Mere end 160 køreplaner var i høring. februar I sne og slud gav Trafikinformation sit bedste bud I januar, februar og marts lå sne og frost tungt over Midtjylland. På dage med ustabilt vejr og uregelmæssig buskørsel holdt Midttrafiks Trafikinformation kunderne opdateret. De fleste ture blev dog afviklet fornuftigt, og kunderne orienterede sig om evt. forsinkelser på midttrafik.dk. 3. februar var der rekord med flest besøgende på én dag: tjekkede bussernes kørsel i snevejret. Der var i alt 6 mio. besøg og 18 mio. sidevisninger på hjemmesiden i marts Regionale busruter faldt på plads Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog en omstrukturering af det regionale busrutenet. Ændringerne trådte i kraft 26. juni og sparede ca. 28 mio. kr. Effektiviseringen medførte, at nogle regionalruter forsvandt, mens andre videreføres som lokalruter af kommunerne. april God Tur: Kunderne stemmer via sms og web 7 busselskaber og 800 chauffører deltog i Midttrafiks uddannelses- og bonusprojekt God Tur, hvor de ville forbedre kundernes tilfredshed med mindst 3 % i løbet af 12 uger. Forinden var chaufførerne på efteruddannelsen Fly High med fokus på service og personlig indstilling. fortsættes...

18 april Danmarks første rejsegaranti for både bus og tog Herning Arriva Tog og Midttrafik tog fælles ansvar for kundernes samlede tur Rejsegaranti rejse med både bus og tog. Fra 1. april kunne kunder i Midt- Silkeborg GE OPLYSNINGER og Østjylland, med Mixtur Rejsegaranti, få kompensation, hvis de blev mere end 30 minutter forsinket på strækningen mellem * Skanderborg Aarhus Herning og Aarhus. indelse en SNINGER o* ted + rutenr. Om Mixtur ted + rutenr. Mixtur er et fælles projekt mellem Arriva Tog og Midttrafik, som samarbejder om at give dig hurtigere skift, mindre ventetid, mere service og bedre information. * ted + rutenr. Projektet er på strækningen Herning Aarhus. ted nr. 2 ted + rutenr. ted + rutenr. Mixtur Call Center: rejse kl. * Har du brug for information om rejse med bus og tog? Mixturs Call Center-medarbejdere sidder klar til at svare på spørgsmål omkring kombinerede bus- og togrejser på komst kl. * omst kl. * Mixtur Rejsegaranti For dig som rejser med bus og tog strækningen mellem Aarhus og Herning. Call Centret har åbent fra kl til VORDAN DU BLEV MERE END 30 MIN. FORSINKET * Midttrafiks regnskab 2010 viste rsinket 10 min., så jeg ikke nåede bussen markeret med * skal udfyldes, for at vi kan give ensation. Skriv tydeligt med blokbogstaver. fremgang i indtægterne 2010 var økonomisk set et godt år for bestillerne af kollektiv trafik: Kommunerne og Region Midtjylland. Behovet for tilskud var Vend siden 81 mio. kr. lavere end forventet. Der var 59 mio. kr. mere i indtægter end budgetteret, og kundernes billetkøb steg mere end 9 % fra 2009 til maj Bestyrelsen på studietur i Tyskland Bestyrelsen for Midttrafik tog maj på studietur for at høre om erfaringerne fra det østlige Slesvig-Holsten, hvor togselskaber, busoperatører og offentlige myndigheder har gjort en indsats for at få flere kunder i den kollektive trafik. Midttrafik vært for trafikkonference i Silkeborg 13. maj holdt Midttrafik en politisk konference om kollektiv trafik. I Silkeborg mødtes politikere, vognmænd, embedsmænd fra kommuner og region samt fagfolk.

19 Årets gang i Midttrafik maj Utraditionelle film informerer om nyt busnet i Aarhus Til informationskampagnen for det nye busnet i Aarhus, som skulle starte 8. august, blev der optaget en humoristisk TV- og biografreklame, hvor de nye bybusser kørte forvirrede rundt i midtbyen. Kampagnen blev godt modtaget af både kunder, medier og partnere. Juni Kunderne kårede Midttrafiks bedste chauffør I forbindelse med kampagnen God Tur kunne kunderne via SMS/ web stemme på en chauffør, de synes gør arbejdet særlig godt. Mikael Skou, som kørte rute 117 (Horsens - Billund) for Thykjær A/S fik flest stemmer og blev Midttrafiks bedste chauffør Han blev overrasket med blomster, midt under busturen, i Tørring. Foto: Morten Marboe Ny fælles rejsegaranti i hele Jylland De tre jyske trafikselskaber Midttrafik, Sydtrafik og NT (Nordjylland) indførte 1. juni en ny, fælles rejsegaranti. Tidligere gjaldt garantien kun, hvor rejsen sluttede i det enkelte trafikselskabs område, men nu gælder den også, hvis man undervejs kører i et andet område. Midttur skiftede navn til Flextur som er for alle Flextur (tidl. Midttur) er kørsel med taxa/minibus fra dør til dør. Kunden betaler selv en del af turen, og kommunen en anden del. Ordningen supplerer kollektiv trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor busser og tog ikke kører så hyppigt.

20 16176_Hypercard_Abribus_118,5x175.indd 1 12/07/ Holstebro juni Køreplanskift søndag 26. juni 26. juni kom der nye køreplaner for busserne i Midttrafik. Nogle steder var der større ændringer, andre steder blot små justeringer af minuttal. Mange regionale ruter blev indskrænket. juli Sommertilbud: Kør gratis med bus til/fra Karup Lufthavn i 5 uger I ugerne 26 til 30 kostede det ikke noget at køre med busrute 29 fra Holstebro og busrute/ teletaxa 716 fra Viborg til Karup Lufthavn. Lufthavnen havde i 2011 mange flyafgange til København. Prøv rute 29 til Karup Lufthavn Fra 26. juni kører rute 29 til Karup Lufthavn. Prøv den. I ugerne er busturen på rute 29 og rute 716* til Karup nemlig gratis! Så hvad enten det gælder storbyferie, mødeaktivitet på Sjælland eller første stop mod fjerne himmelstrøg, sørger bussen og den billige flybillet til København for, at din rejse får både hjul og vinger. srpg.dk * Gælder både de faste afgange og teletaxaturene Læs mere på midttrafik.dk og karup-lufthavn.dk august HyperCard HyperCard: Nyt kort til studerende HyperCard blev fra 1. august et attraktivt tilbud for unge på en godkendt ungdomsuddannelse. Pris: kun 300 kr. pr. måned. Kortet giver billig transport mellem hjem og skole samt øvrig offentlig transport i fritiden. Forsøgsordningen varer i to år frem til 31. juli PLAG MINDRE KØR MERE Fri transport med bus og tog For 300 kr./md. i hele dit takstområde For studerende på ungdomsuddannelser hypercard.dk Nye busnet i tre store byer Tre byer fik helt nye busnet: Aarhus (den største busomlægning i Danmark), Horsens og Silkeborg. Fællesnævneren var kortere rejsetid, flere afgange og mindre ventetid men også mindre betjening i områder med få kunder. I Aarhus viste kampagnesitet nytbusnet.dk de nye linjer. Nogle kunder var forvirrede, men overordnet set gik de store omlægninger fint. I de følgende måneder blev flere linjer justeret efter de første erfaringer med afgangstider, kapacitet og nye stoppesteder.

21 Årets gang i Midttrafik september Pink Ladies kom med kage til Midttrafiks bedste busselskaber Busselskabet Aarhus Sporveje, Malling Turistbusser og Thykjær A/S fik 1. september et overraskende besøg af Midttrafiks Pink Ladies. Chaufførerne blev fejret med kage, bolsjer, badges, flag og diplomer. Selskaberne havde de bedste resultater i kundetilfredshed i God Tur. Bus-Info skifter navn til Midttrafik Kundecenter 22. september åbnede Midttrafik Kundecenter som en videreførelse af Bus-Info på Aarhus Rutebilstation. Bestyrelsesformand Arne Lægaard holdt åbningstale. Her hjælpes der med billetter, kort og rejsevejledning på tlf (alle dage kl. 7-23). Dygtige chauffører er nøglen til bedre kollektiv trafik Midttrafik fik på tre år 10 % flere tilfredse kunder i busserne. Især chaufførens indsats påvirker tilfredsheden positivt. Så Midttrafiks bestyrelse besluttede, i de kommende år, at satse massivt på efteruddannelse af chauffører og andet frontpersonale. oktober Historisk politisk aftale om letbanen i Østjylland 31. oktober aftalte staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland rammerne for at anlægge landets første letbane i Aarhus og omegn. De tre parter betaler etape 1, som binder lokalbanerne Grenaabanen og Odderbanen sammen med en ny strækning fra Aarhus H via Aarhus Universitetshospital i Skejby til Lystrup. Der oprettes et fælles anlægsselskab til etape 1. Kilde: COWI A/S, Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL., Knud Holscher Design og ÅF Lightning.

22 oktober ibus forsøg: Brug din rejsetid mere effektivt eller afslappende Midttrafik og Trafikstyrelsen afprøvede særligt indrettede busser på pendlerruter for at teste kundernes ønsker om faciliteter, der gør det muligt at bruge rejsetiden mere effektivt og behageligt. En ibus har faciliteter, man normalt ikke finder i busserne: Touch skærme, internetforbindelse, computerborde, konferenceborde, stillezone og elektronisk pladsbestilling. Gør dig synlig ved stoppestedet Midttrafik delte i efteråret/vinteren hjerteformede reflekser ud, så kunderne kan gøre sig synlige i trafikken men også for at chaufførerne nemmere kan se dem ved stoppestedet. Udbud: Busselskabet Aarhus Sporveje fortsat alene om kørsel i Aarhus Vinder af Midttrafiks 25. udbud, som omfatter ca. en fjerdedel af bybuskørslen i Aarhus, blev Busselskabet Aarhus Sporveje, som gav det bedste bud i tæt opløb med 5 andre selskaber. Den nye kontrakt, som foreløbig gælder i 8 år, sparer årligt Aarhus Kommune for 12 % - eller ca. 13 mio. kr. og sikrer bedre busser. I 2011 afgjorde Midttrafik 7 udbud og skrev kontrakt med mange busselskaber. Det giver bl.a. bedre miljø, bedre busser til kunderne og bedre økonomi for bestillerne af kollektiv trafik.

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

UDFORDRINGER LØSNINGER

UDFORDRINGER LØSNINGER UDFORDRINGER Høj tilfredshed og stabil drift, men alligevel svært at fastholde kunderne Undersøgelser viser, at det især er omdømmet der er udfordringen 73 % af de unge foretrækker bil frem for bus 46

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. marts 2011 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 17. august 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.00-10.45. Fra administrionen deltog direktør Jens

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: Nyt Turkort erstatter institutionskort og museumsbilletter Fejlbillet/Fejlstemplingsbillet på Scanpoint billetudstyr Kvalitetskontrol i busserne HyperCard giver ret til billet til børnepris

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. marts 2015 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Dagsorden 10.

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer

at bestyrelsen tager administrationens evaluering af forsøget med nye stoppestedsinformationer Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. oktober 2012 Mads Lund Larsen 06 Evaluering af forsøg med ny stoppestedsinformation Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere