Økonomi og Personale Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og Personale Budget 2016-2019"

Transkript

1 Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Børn og Familie Ejendomme og drift Erhverv, Uddannelse og Psykiatri og Handicap Sekretariatet Skole, Kultur og Fritid 0 Sundhed Teknik og Miljø Ældre Hovedtotal september Side 1

2 Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Skatteministeriet 4 Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse med artikel 6 i forordning nr. 883/04 Center Erhverv, Uddannelse og Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I alt Økonomi- og Indenrigsministeriet 5 Ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.) Erhverv, Uddannelse og I alt Justitsministeriet 6 Udslusningskoordinatorer i kommuner i forbindelse med løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner. Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) Erhverv, Uddannelse og I alt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 7 Lov nr. 439 af 6. maj 2014 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse) (K) Erhverv, Uddannelse og SU Kontrol og attestation af vælgererklæringer bortfalder Lavere udgifter til boligstøtte jf. sidste års LCP 8 Lov nr. 310 af 30. marts om ændring af lov om leje, lov om midlertidig boligregulering, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen) Sekretariatet ØPU Obligatoriske til- og fraflytningssyn nedbringer antal sager i huslejenævnet Familie BSU Børn og Familie BSU Jf. tidligere års LCP I alt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 9 Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om Kassen Fuldt ud reguleret i 2008 højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.). 1) 10 Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service Børn og Jf. tidligere år (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). 1) 11 Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). 1) Mindreudgifter til anbringelser og merudgifter til administration 12 Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) 1) Børn og Familie BSU Jf. tidligere år 17. september Side 2 af 6

3 Center Kassen Jf. tidligere år 13 Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). 1) 14 Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension Erhverv, Uddannelse og SU Jf. tidligere år - Boligsikring (Tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension). 1) Børn og Familie BSU Merudgift på tabt arbejdsfortjeneste 15 Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). 1) (se også pkt. 19 i 2011, pkt. 18 i 2012, pkt. 23 i 2013 og pkt. 18 sidste år ) 16 Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister). 1) Erhverv, Uddannelse og SU Boligsikring og boligydelse 17 Lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1) 18 Lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.) 19 Lov nr. 649 af 18. maj om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) 20 Lov nr af 27. december 2014 om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.) 21 Bekendtgørelse nr af 12. november 2014 om social pension (Førtidspension og folkepension) samt Bekendtgørelse nr af 12. november 2014 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 1 ) 22 Lov nr. 529 af 29. april om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) 1) 23 Lov nr. 650 af 18. maj om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.) Erhverv, Uddannelse og Ældre SU Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Kassen Omfattet af teknisk korrektion på Socialtilsyn Børn og Familie BSU Kassen Varmetillæg Børn og Familie BSU Psykiatri og Handicap SU 17. september Side 3 af 6

4 24 Lov nr af 27. december 2014 om social pension (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge) Center Kassen Boligsikring Ældre SU Jf. også pkt. 33 på LCP I alt Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse 25 Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 1) 26 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1) Sundhed SU Kommunal medfinansiering 27 Lov nr af 27. december 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) * 28 Lov nr. 542 af 29. april om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning mv.) 29 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede) 30 L179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen) Sundhed SU Erhverv, Uddannelse og Sundhed SU I alt sministeriet 31 Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) Kassen Omfattet af teknisk korrektion på Socialtilsyn 31a Ydelser Kassen Jf. pkt. 46 på LCP Fleksjob, Sygedagpenge, Merudgiftsydelse 31b Administration Erhverv, Uddannelse og Jf. pkt. 46 på LCP Administration 32 Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1) 32a Ydelser Kassen jf. pkt. 45 på LCP Skånejob, Fleksjob, Sygedagpenge 32b Administration Erhverv, Uddannelse og jf. pkt. 45 på LCP Administration 17. september Side 4 af 6

5 33 Lovforslag om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne og lovforslag om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne (tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet a) 1) Center Kassen Refusionsreform Der reguleres for de faktiske konsekvenser ved en teknisk justering ud over LCP 34 Lov nr. 166 af 26. februar 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik Kassen Boligstøtte (Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter) 35 Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 35a Afbureaukratisering af beskæftigelsesplan og resultatrevision Erhverv, Uddannelse og 35b Nedlæggelse af lokale beskæftigelsesråd Erhverv, Uddannelse og 36 Lov nr af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) 36a Ydelser Kassen 36b Administration Erhverv, Uddannelse og 37 Lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik. lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.) Se pkt. 39 på sidste års lov- og cirkulæreprogram 37a Ydelser Kassen Tandlægetilskud, boligstøtte, midlertidig huslejehjælp 37b Økonomisk friplads Kassen 37c Administration Erhverv, Uddannelse og Administration, Information, Samtaler, Lægeerklæringer 38 Lov nr. 174 af 24. februar om kontantydelse Erhverv, Uddannelse og Administration 39 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.) 1) 40 Vandrende arbejdstagere (Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet nr af 23. december 2014 og vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik nr af 30. juni 2014 mv.) Erhverv, Uddannelse og Erhverv, Uddannelse og Se pkt. 24 på LCP Administration (samtaler) 17. september Side 5 af 6

6 Center I alt Undervisningsministeriet 41 Lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov Erhverv, Uddannelse og om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v) 1) Ungdommens uddannelsesvejledning se BV 6-5 pkt. 2,1 42 Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag). 1) Skole, Kultur og Fritid BSU 43 Bekendtgørelse nr. 830 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Erhverv, Uddannelse og Ungdommens uddannelsesvejledning I alt Miljøministeriet 44 Gennemførelse af første generation vandplaner samt regelforenkling Teknik og Miljø TMU, jf. ØA Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse, Teknik og Miljø TMU Brugt ressourcer på klimatilpasninger 46 Kommunernes kvalitetssikring af kortgrundlag til randzonelov pr. 1. august Teknik og Miljø TMU Lov nr. 538 af 29. april om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Regler for grundvandskortlægning efter Teknik og Miljø TMU Finansiering af grundvandskortlægning mv.) * I alt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 48 Bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar om krydsoverensstemmelse Teknik og Miljø TMU Se LCP pkt Lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner, som ændret ved lov nr. 563 af Teknik og Miljø TMU Kompensation for juni 2012 I alt Transportministeriet 50 Lov nr af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven) Teknik og Miljø TMU Administrative opgaver 51 Bekendtgørelse nr af 12. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Chaufføruddannelsesbevis, primært betaling for ledige 51a Kommunens egne medarbejdere Ejendomme og drift TMU BAT / Vej og Park 51b Ledige i uddannelse Kassen I alt I alt, lov- og cirkulæreprogram september Side 6 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner 6 7 8 9 10 Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

Tekniske korrektioner - 13. august 2015

Tekniske korrektioner - 13. august 2015 Tekniske korrektioner - 13. august 2015 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 TK1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 4.116 4.706 7.088 5.461 TK1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. December-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2014/2015. December-redegørelsen Status for lovforslag m.v. 2014/2015 December-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Lov om en kontantydelse Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Bedre mulighed for frivilligt, ulønnet arbejde)

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018

Mål og Perspektiver. Budget 2015-2018 Mål og Perspektiver Budget 215-218 Mål og perspektiver er en nytænkning af de tidligere perspektivnotater. Med udgangspunkt i de strategiske drøftelser fra budgetseminaret i april er formålet med Mål og

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Regeringens lovkatalog - hjemmeside

Regeringens lovkatalog - hjemmeside NOTAT Regeringens lovkatalog - hjemmeside Regeringens lovkatalog - hjemmeside... 1 Beskæftigelsesministeren... 3 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Finansministeren... 8 Justitsministeren... 9 Klima-,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Den 20. december 2011. Ref SHE. she@kl.dk.

N O TAT. KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Den 20. december 2011. Ref SHE. she@kl.dk. N O TAT KL s bemærkninger til regeringens lovkatalog 2011-12: Indholdsfortegnelse: Beskæftigelsesministeren... 2 Børne- og Undervisningsministeren... 6 Finansministeren... 11 Justitsministeren... 12 Klima-,

Læs mere