Sikkerhedsdatablad Røgpatroner /pl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: , , og, Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0) , Fax + 44 (0) Leverandør, Danmark: Lauridsen Rørteknik A/S, Ambolten 1, 6800 Varde Telf Fax FARE IDENTIFIKATION: Skadelig ved indtagelse. Giftig for vandlevende organismer kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Antænder let. Produkt brænder uden en flamme til at give en tæt farvet røg. 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk egenskab Type: Anvendelse: Røgpatron Sporingsmiddel i form af røg. Kemi: Kaliumklorat EF-nr.: CAS nummer Fare identifikation Koncentration Fare symbol R sætninger Kaliumklorat (klassificering % w/w O; Xn; N 9, 20/22, 51/53 i. h t. direktiv 67/548

2 4. FØRSTEHJÆLP Generel rådgivning: Fjern forurenet tøj straks og deponer det. Øjenkontakt: Skyl omgående øjnene med rigelig vand i mindst 15 min.. Fjern evt. kontaktlinser. Beskyt det ubeskadigede øje. Hold øjet vidt åbent under skylning. Konsulter en øjenspecialist. Hudkontakt: Indånding: Indtagelse: Fjern alt forurenet tøj. For at sikre mindst mulig påvirkning af huden skal der straks skylles med vand, efterfulgt af sæbe og vand. Forurenet tøj skal vaskes. Ved vedvarende ubehag, symptomer eller tvivl skal der søges læge. Søg bort fra røgen, sørg for hvile og undgå afkøling. Søg lægehjælp som en sikkerhedsforanstaltning. Ved indtagelse vaskes ud munden med vand, søg lægehjælp omgående og medbring emballage, eller sikkerheds datablad. Fremkald ikke opkastning. 5. BRANDBEKÆMPELSE Brandfare: Værnemidler: Antænder let, kan antænde øvrige antændelige stoffer/materialer. Æske med øvrige Røgpatroner skal holdes væk fra den antænde Røgpatron. Den enkelte Røgpatron kan slukkes med vandtåge. Slukningsmidler: For små brande, bruges skum, carbondioxid eller tørt pulver brandslukningsmiddel. For store brande, bruge skum eller vand-tåge; undgå brug af vand. Hvis man ikke har brandsluknings materiale kan brand i røgpatroner /kasse med røgpatroner begrænses ved lave en jord barriere så brande ikke spredes. Der bør anvendes luftforsynet åndedrætsværn og egnet beskyttelsestøj ved brandbekæmpelse. 6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD Personlige Sikkerhedsforanstaltninger Anvend passende personlig beskyttelse under fjernelse af spild. Det betyder, anvendt en ansigtsmaske, der giver beskyttelse mod giftigt støv, øjenbeskyttelse, kemisk resistente handsker (fx 0,6 mm nitril), støvler og overtræksdragt. Se også afsnit 8. Bortskaffelse af affald: Dæk området med fugtigt sand eller jord hvorefter det anbringes i en beholder for deponering. Vask området med vand. Undgå at vandet løber i kloakken. Hvis der utilsigtet kommer vand i kloak eller vandløb skal de relevante myndigheder kontaktes.

3 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Håndtering: Læs etiketten før brug. Indånd ikke røg. Undgå kontakt med hud og øjne. Må ikke bruges i når man spiser, drikker eller ryger. Vask ansigt og hænder før der spises, drikkes eller ryges. Opbevaring: Opbevares i original emballage, tæt lukket, og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med mad, drikke og animalske foderstoffer. Beskyttes imod frost. Holdbarhed: Aktivt og kemisk stabilt i mindst 2 år når den opbevares i original uåbnet salg beholder ved C. 8. EKSPONERING KONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE Eksponeringskontrol: Personlig beskyttelse: Åndedrætsværn: Indeholder ingen stoffer med grænseværdier for erhvervsmæssig udendørs brug. TWA indhold er, 10 mg/m³ Når du bruger dette produkt henvises til etiketten for detaljer. Generelt skal du bruge personlige værnemidler: Brug egnet åndedrætsværn, hvis produktet anvendes hvor der t ikke er tilstrækkelig ventilation. Åndedrætsværn skal være respiratorisk værnemidler svarende til den relevante EN-standard. Øje beskyttelse: Anvend passende øje beskyttelse i overensstemmelse med EN 166. Hånd beskyttelse: Anvend passende handsker der svarer til EN 374. Krop beskyttelse: Anvend egnet beskyttelsestøj. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER Farve: Fysisk tilstand: Lugt: Forskellige. Cylinderformet patron. Lugtfri. Smeltepunkt: Ikke relevant. Kogepunkt: Ikke relevant. Flammepunkt: Ingen flamme. Selvantændelse temperatur: Min. antændelses temp.: > 130 C

4 Oxiderende egenskaber: Eksplosive egenskaber: Damptryk: Kan bidrage til brand. Ikke tilgængelige. Opløselighed: Delvis opløseligt i/med vand. ph-værdi: Massefylde: 10. STABILITET OG REAKTIVITET Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning vil udvikle skadelige dampe. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER. Denne sundhedsvurdering er baseret på oplysninger tilgængelige for lignende produkter. Indånding: Hud kontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Røg kan eventuelt virke irriterende for luftveje Risiko for hudirritation Røgen og forbrændingen kan forårsage øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Laveste LD50 ud fra produktets sammensætning/ kemiske bestanddele 1260 mg/kg (Rotte forsøg) 12. MILJØEOPLYSNINGER Økotoksicitet: Denne økologiske vurdering er beregnet ud fra data på komponenter i produkt sammensætningen. Skadelige for vandlevende organismer. U forbrændte enkeltdele af produktet er ikke giftige for planter, men ikke let bionedbrydelige 13. BORTSKAFFELSE Produkt: Forurenet emballage: Efter gældende regler skal ikke anvendt produkt afleveres til annerkendt bortskaffelses plads eller forbrændingsanlægs, efter samråd med fagpersoner. Emballager der ikke kan rengøres skal bortskaffes som miljø affald. Tomme beholdere må ikke genbruges.

5 14. TRANSPORT OPLYSNINGER Jernbane /vej (RID/ADR): klasse UN Nummer Emballage gruppe Kemler -tal Forsendelses art er ikke omfattet af bestemmelserne i ADR Søtransport (IMDG-kode): klasse UN Nummer Emballage gruppe EMS MFAG Forsendelsens art er ikke farlige Marine pollutant Nej Luftfragt (ICAO /IATA): klasse UN Nummer Emballage gruppe Forsendelsens art er ikke begrænset 15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER Klassifikationer / Hazard symboler: Xn skadelige N FARLIGE FOR MILJØET R sætninger 22 skadeligt ved indtagelse 51/53 giftigt for organismer kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. S sætninger 2 Opbevares utilgængeligt for børn. 13 Opbevares bort fra mad, drikke og animalske foderstoffer. 17 Opbevares bort fra brændbare stoffer. 20/21 Der må ikke spises, drikke eller ryge, under brug. 23 Indånd ikke dampe. 16. ANDRE OPLYSNINGER R-sætninger nævnt i afsnit 2: R9 eksplosive når de blandes med brændbare. stoffer /22 farlig ved indånding og ved indtagelse R50/53 meget giftige for vandlevende organismer kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Sikkerheds Datablad udstedelse dato: 12 måned, 2013.

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere