Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen Ingen Frants Bilde Kjeldsen

2 Indholdsfortegnelse Side 198. Godkendelse af dagsorden Orientering vedrørende erstatningsafgørelse for Shellgrunden Fastsættelse af mødeplan 2015 i Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april samlet oversigt - bevillinger Budgetforslag Økonomiudvalget Medlemsskab af Legoland Billund Resort og FOMARS Ansøgning om driftsmidler til Plast Center Danmark Udvidelse af KFUM's Soldaterhjem i Varde Varde Årets cykelkommune Digitale valglister Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån Foreløbig godkendelse af visionspolitikken for bosætning Køb af arealer ved Varde Østdeponi: Revideret udtrædelsesaftale med Vejle kommune Trafikplan for Varde By Klima- og miljøpolitik Lokalplan for feriecenter ved Ho Tillæg til Kommuneplan, område til blandet bolig og erhverv Lokalplan for KulturSpinderiet Tillæg til Kommuneplan 2013, hotel ved Hvidbjerg Strand Lokalplan for hotel ved Hvidbjerg Strand Bemyndigelser på det tekniske område Status for omlægningen af Varde Torv Offentlig høring og forslag til kommuneplantillæg, havvindmøllepark Horns Rev Projekt "Årgang 14" Lånegaranti til energiforbedrende tiltag, Helle Hallen Udendørs bassin ved Ølgod Hallerne Projekt til fremme af unges valg af erhvervsuddannelse Køb af servicearealer på ældreboligcentret Baunbo i Lunde Side 431

3 228. Godkendelse af licitationsresultatet til udvidelse af Skovlunden med værksted til beskæftigelsestilbud Resultatrevision Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Bilagsliste Underskriftsblad Side 432

4 198. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3308 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 433

5 199. Orientering vedrørende erstatningsafgørelse for Shellgrunden Dok.nr.: 5595 Sagsid.: 13/14850 Initialer: ivsa Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har eksproprieret Torvegade 10, også kendt som Shellgrunden. Ejer af matriklen kunne ikke godkende den tilbudte pris, og sagen er derfor behandlet i Taksationskommissionen, som har afsagt kendelse i sagen. Kommissionen bemærker, at prisen skal fastsættes som prisen i handel og vandel af det areal, som - ifølge lokalplan for området - må anvendes til et byggeprojekt. Der er taget udgangspunkt i den tidligere lokalplan, 06.C8.01, som var den plan, byggeriet kunne realiseres under. Kommissionen har taget udgangspunkt i, hvad andre grunde i området er blevet solgt til, og er nået frem til en pris på 2,9 mio. kr. Beløbet skal forrentes fra den 5. november Udgift til sagkyndig bistand er fastsat til kr. plus moms, som skal betales af Varde Kommune, som også skal betale sagens omkostninger efter nærmere opgørelse fra Færdselsstyrelsen Borgmesteren har ved formandsbeslutning den 2. juni 2014 godkendt udbetaling af prisen fastsat af Taksationskommissionen på 2,9 mio. kr. samt sagens øvrige omkostninger, i alt 3,1 mio.kr. Det anbefales, at Byrådet tager orienteringen til efterretning, hvilket indebærer at der frigives en anlægsbevilling fra rådighedsbeløbet vedrørende Varde Midtby til dækning af købsomkostninger til Shellgrunden på 2,9 mio. kr. samt sagens øvrige omkostninger - i alt 3,1 mio. kr. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at værdien af arealet afspejler markedsprisen, og forvaltningen har derfor ikke anket afgørelsen til Overtaksationskommissionen. Den tidligere ejer har heller ikke anket afgørelsen. Retsgrundlag Vejloven og Planloven. Økonomi Varde Kommune skal betale 2.9 mio. kr. for grunden, plus renter, sagkyndig bistand og sagens omkostninger i alt 3,1 mio. kr. Side 434

6 Udgiften foreslås finansieret af budgetteret rådighedsbeløb til Varde Bymidte. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Afgørelse fra Taksationskommissionen 66088/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der frigives en anlægsbevilling fra rådighedsbeløbet vedrørende Varde Midtby til dækning af købsomkostninger til Shellgrunden på 2,9 mio. kr. samt sagens øvrige omkostninger - i alt 3,1 mio. kr. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Connie Høj Orienteringen blev taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Det indstilles til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning. Side 435

7 200. Fastsættelse af mødeplan 2015 i Økonomiudvalget Dok.nr.: 5395 Sagsid.: 14/6316 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget og de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder. Borgmesterkontoret har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Økonomiudvalg/Byråd. Juli måned samt ugerne 7 og 42 er som udgangspunkt mødefri. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Bilag: 1 Åben Kalender /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at mødeplanen godkendes for så vidt angår Økonomiudvalget, at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalgets mødeplan blev godkendt. Mødet den 07. januar 2015 starter kl grundet anden mødeaktivitet. Side 436

8 201. Budgetopfølgning pr. 30. april Økonomiudvalget Dok.nr.: 5586 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2014 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen Teknik og Miljø + = merudgifter/mindr e indtægter - = mindre udgifter/merindtægte r Gebyrer for miljøtilsyn tilretning Kollektiv trafik billetindtægter er lavere end budgetteret Handicapkørsel regulering tidligere år Kommunal Flextrafik lavere kørselsbehov Direktionen Eftervederlag til borgmester/udvalgsformænd Ledelsessekretariatet Porto mindre portoforbrug blandt andet på grund af digitalisering Økonomiafdeling Udbetaling Danmark mindre betaling end budgetteret FLIS-fælles ledelsesinformationssystem, mindre udgifter end budgetteret Central konto ifm. medarbejderafskedigelser/fratrædelse r Arbejdsskadeerstatninger Øvrige forsikringsområder, mindre udgifter Personale og Udvikling Tjenestemandspensioner øget nettotilgang Side 437

9 Øvrige mindre poster Total Der er samlet et merforbrug / mindreindtægt på i alt kr. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i Forvaltningens vurdering Budgetopfølgningen vedrørende kollektiv trafik er medtaget samlet i denne opfølgning, men vedrører 3 udvalg. Den manglende billetindtægt på 2,1 mio. kr. hører under Udvalget for Plan og Teknik. Handicapkørsel med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. hører under Økonomiudvalget og Flextrafik med et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. hører under Udvalget for Social og Sundhed. Tages der hensyn til disse tal giver budgetopfølgningen et samlet mindre forbrug på Økonomiudvalgets område på 1,1 mio. kr. Retsgrundlag Varde kommunes økonomiregulativ Økonomi Se sagsfremstilling Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. til dækning af de forventede merudgifter. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 438

10 202. Budgetopfølgning pr. 30. april samlet oversigt - bevillinger Dok.nr.: 5601 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2014 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet. Budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i juni måned. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (maj/juni 2014) for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Total oversigt: Mio.kr. - = mindre udgifter Budget 2014 Koor. budget *) Forv. regnskab 2014 Forskel Serviceudgifter 2.032, , ,3-3,1 Overførselsudgifter **) 536,6 538,6 529,1-9,5 Forsikrede ledige 84,6 82,7 82,7 0,0 Medfinansiering sundhedsvæsen 167,2 167,2 167,2 0,0 Refusion dyre enkeltsager -7,2-7,2-7,2 0,0 Ældreboliger -12,2-12,3-12,3 0,0 I alt drift 2.801, , ,8-12,6 Renteudgifter og indtægter -3,3 Grundskyld og dækningsafgift 1,3 Budgetgaranti vedr. 7,9 overførselsudgifter **) I alt mindre -6,7 udgifter/merindtægter *)Korrigeret budget er excl. budgetoverførsler fra 2013 til Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til **) Mindre udgifter vedr. områder omfattet af budgetgarantien fra staten udgør 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at såfremt udviklingen svarer til gennemsnittet i alle kommuner, vil det medføre en tilsvarende reduktion af statens bloktilskud til kommunen. Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer: Serviceudgifter: Udvalget for Børn og Undervisning (mindre udgifter i alt 4,9 mio. kr.): Mindre udgifter til bidrag til produktionsskoler udgør 1,2 mio. kr. Mindre udgifter på 1,2 mio. kr. til kommunens daginstitutioner på grund af faldende børnetal. Mindre udgifter på 4,0 mio. kr. til dagplejen på grund af faldende børnetal. Side 439

11 Merudgifter på 0,9 mio. kr. på grund af flere børn i privat pasning. Merudgifter på 0,6 mio. kr. på øvrige områder. Udvalget for Social og Sundhed (merudgifter i alt på 0,8 mio. kr.): Forventet mindre udgifter på 1,0 mio. kr. til hjælpemidler. Nulstilling af budgetpuljer på ældreområdet og det specialiserede område. Mindre udgift på 1,0 mio. kr. Merudgifter på 1,6 mio. kr. vedr. afregning til centerområderne på grund af mere plejekrævende beboere. Merudgifter på 6,7 mio. kr. vedr. hjemmeplejen. Der er en stigning i forventet antal visiterede timer som følge af flere og mere plejekrævende borgere. Delvis finansiering på 2,4 mio. kr. af yderligere afregning af hjemmeplejen fra ældrepuljen. Mindre udgifter på 1,0 mio. kr. til tomgangshusleje i ældreboliger. Mindre udgifter på 1,5 mio. kr. på grund af dobbelt disponerede udgifter på beskæftigelsen under Social og Handicap. Mindre udgifter på 0,6 mio. kr. på øvrige områder Udvalget for Plan og Teknik: Ingen afvigelser. Udvalget for Kultur og Fritid (mer udgifter på 0,3 mio. kr.): Der er merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. ændret fortolkning af reglerne for kommunemoms af tilskud til haller. Mindre udgifter på 0,2 mio. kr. på øvrige områder. Økonomiudvalget (merudgifter i alt på netto 0,7 mio. kr.): Merudgifter på netto 1,3 mio. kr. vedr. kollektiv trafik. Billetindtægter giver en mindre indtægt på 2,1 mio. kr. der er mindre udgifter til handicap kørsel på 0,4 mio. kr. og mindre udgifter på 0,3 mio. kr. vedr. Flextrafik. Mindre udgifter til porto på 0,8 mio. kr. Netto merudgifter til forsikringer på 0,4 mio. kr. Merudgifter til tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr. Mindre udgifter på øvrige områder på 1,3 mio. kr. De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet vedrørende botilbud for både børn og voksne pr. 1. januar 2014 er beregnet til 0,7 mio. kr. Beløbet er pt. usikkert og ikke medtaget i budgetopfølgningen. Overførselsudgifter: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (netto mindre udgifter på 9,5 mio. kr.): Merudgifter til integration på 1,5 mio. kr. Mindre udgifter til førtidspension på 1,5 mio. kr. Mindre udgifter til sygedagpenge på 2,0 mio. kr. Mindre udgifter til kontanthjælp på 1,5 mio. kr. Mindre udgifter til revalidering på 1,0 mio. kr. Mindre udgifter til ressourceforløb på 6,0 mio. kr. Side 440

12 Merudgifter på 1,0 mio. kr. på øvrige områder. Øvrige områder: Renteudgifter og -indtægter forventes at give en merindtægt på 3,3 mio. kr. Grundskyld og dækningsafgift forventes at give en mindre indtægt på 1,3 mio. kr. Budgetgaranti vedrørende overførselsudgifter giver en mindre indtægt på 7,9 mio. kr. i bloktilskud. Af den afsatte pulje til uforudsete udgifter på 5,3 mio. kr. er der anvendt følgende beløb: Varde Turist- og Erhvervsråd 1,5 mio. kr. Erhvervs- og turistudvikling 0,5 mio. kr. Varde Kommunes visionsarbejde 1,0 mio. kr. Nordisk Film Under sandet 1,2 mio. kr. (heraf ½-delen som underskudsgaranti) Ansager Kanal 0,4 mio. kr. Restbeløb 0,7 mio. kr. Der er solgt 5 parcelhusgrunde i Der forventes solgt 5 grunde i resten af året. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. knap kan nås. Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Høring Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i juni måned Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april /14 2 Åben Anlægsudgifter pr Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 60399/14 Anbefaling Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, at der meddeles tillægsbevilling på netto 3,1 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende serviceudgifter at der meddeles tillægsbevilling på netto 9,5 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter Side 441

13 at der meddeles tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende renter og afdrag at der meddeles tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til merudgifter vedrørende grundskyld og dækningsafgift at der meddeles tillægsbevilling på 7,9 mio. kr. til mindre indtægter vedrørende bloktilskud omfattet af budgetgarantien at nettoprovenuet på 6,7 mio. kr. tilgår kassebeholdningen Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 442

14 203. Budgetforslag Økonomiudvalget Dok.nr.: 5588 Sagsid.: 13/16120 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet senest den 15. oktober 2014 have udarbejdet et budget for 2015 og budgetoverslag for årene Jævnfør Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægningen er fristen for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlægsprojekter fastsat til den 18. juni Da de økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede, forudsættes det som udgangspunkt, at eventuelle budgetønsker holdes indenfor de eksisterende rammer. I juni måned forventes det, at regeringen og KL indgår en aftale om den kommunale økonomi for Aftalen mellem regeringen og KL er normalt af meget stor betydning for budgetlægningen for det kommende år. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015 er det vedtagne budget for 2014 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendte ved budgetlægningen for Endvidere korrigeres for konsekvenser af tidligere politiske beslutninger. Der foretages kun ændringer, som ikke medfører at Varde Kommunes serviceniveau ændres. Til udvalgets behandling foreligger: Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2014 Nye ønsker til driftsbudgettet for Nye ønsker til anlægsbudgetter for Oversigt med budget 2014 og budgetforslag 2015 (i 2014-prisniveau) Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt Økonomi Se bilag Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgettilretninger Økonomiudvalget 11436/14 Side 443

15 2 Åben Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) /14 3 Åben Oversigt over ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 22754/14 4 Åben Budget 2015 Økonomiudvalg - prismedokument.pdf 79687/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer nye ønsker, at oversigt over budgettilretninger godkendes, og at det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter, fremsendes til budgetseminaret. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Oversigten over budgettilretningerne blev godkendt. Det samlede budgetforslag med enkelte justeringer, jf. Økonomiaftalen fremsendes til Byrådets ordinære møde. Side 444

16 204. Medlemsskab af Legoland Billund Resort og FOMARS Dok.nr.: 5613 Sagsid.: 14/7317 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Borgmesteren afholdt den 4. juni 2014 et møde med Legoland Billund Resort og FOMARS sammen med repræsentanter for Esbjerg Kommune. Formålet med mødet var en drøftelse om perspektiverne i, at Varde Kommune og Esbjerg Kommune tilsluttede sig de to organisationer. Legoland Billund Resort blev stiftet i 2011 med det overordnede formål at vende den negative udvikling i turismen, gennem nytænkning af turisme-produkterne og udvikling af markedsføringen. Legoland, Givskud Zoo og Lalandia er medlemmer, ligesom Billund, Kolding, Vejle og Vejen Kommune er det. Varde Kommune har tidligere haft overvejelser om medlemskab, men det blev besluttet i 2012, at man ikke var indstillet på et medlemskab. Dengang var opfattelsen, at der ikke var et tilstrækkeligt blik på kystturismens potentialer. På baggrund af mødet er det imidlertid vurderingen, at potentialet er tilstrækkeligt stort i et medlemskab. Der er betydelige synergier i et samarbejde mellem væsentlige aktører i den sydjyske turisme, ligesom der er mulighed for en betydelig gearing af medlemskontingentet, som udgør kr. pr. år. I tilknytning til Legoland Billund Resort er FOMARS etableret. FOMARS står for Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark. Medlemsskab af FOMARS er indeholdt i ovennævnte betaling til Legoland Billund Resort. Hvidbjerg Camping og Feriecenter er medlem af FOMARS (uden dog at være medlem af Legoland Billund Resort). Gennem medlemsskaberne af Legoland Billund Resort og FOMARS vurderes det, at mulighederne for markedsføring af kystturismen intensiveres. Det er vurderingen, at kystturismen kan profitere af det globale kendskab til særligt Legoland, hvorved kystturismen kan synliggøre sine produkter i sammenhæng med Legoland. Det er endvidere vurderingen, at der gennem Legoland Billund Resort er mulighed for et tættere samspil mellem de mange forskellige aktører inden for den sydjyske turisme. Kontingentbidraget på kr. kan finansieres gennem puljen til uforudsete udgifter, hvor der er et udisponeret beløb til erhvervs- og turistudvikling på netop det beløb. Bilag: 1 Åben Plancher LLBR 2014 Varde og Esbjerg Kommuner.pdf 84597/14 Anbefaling Forvaltningen indstiller, at Varde Kommune tilslutter sig Legoland Billund Resort og FOMARS, at kontingentet på kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter at mulighederne i medlemsskabet formidles til Varde Erhvervs- og Turistråd. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Side 445

17 Fremsendes til Byrådets behandling med anbefaling. Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen ønsker ført til protokol, at ønsket om medlemskab fremsendes til Byrådets budgetseminar/forhandling i september Side 446

18 205. Ansøgning om driftsmidler til Plast Center Danmark Dok.nr.: 5615 Sagsid.: 06/611 Initialer: jkaj Åben sag Sagsfremstilling Plast Center Danmark har fremsendt en ansøgning til Varde Kommune om kommunal medfinansiering af centeret. Der søges om en økonomisk medfinansiering på årligt kr. i perioden Beløbet søges til sikring af tilstrækkelige midler til generering af nye projekter, rådgivning af iværksættere, fortsat udvikling af centeret samt til varetagelse af den generelle administratorrolle til gavn for virksomheder, videninstitutioner og offentlige institutioner i nærområdet. Den nuværende bemanding er seks specialiserede materialeingeniører samt en administrativ medarbejder. Økonomiudvalget afslog i 2011 en lignende ansøgning på kr. i perioden Afslaget var begrundet i, at Varde Kommunes principielle grundlag for støtte af Plast Centeret var i opstartsfasen og, at centeret fremadrettet bør klare sig uden offentlig støtte. Ligeledes var vurderingen, at satsningen omkring plastcenteret ikke ligger inden for rammerne af Varde Kommunes erhvervsstrategi. Forvaltningens vurdering Forvaltningen finder ikke at Varde Kommune skal medfinansiere driften af Plast Center Danmark. Varde Kommunes erhvervsstrategi er ikke ændret siden afgørelsen i 2011, hvorfor satsningen omkring plastcenteret fortsat ikke ligger inden for rammerne af strategien. Økonomi Tidligere støtte frem til 2011 har været finansieret af midler afsat til erhvervsservice og iværksætteri. Bilag: 1 Åben Ansøgning fra Plast Center Danmark 80140/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget ikke imødekommer ansøgningen. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Side 447

19 Anbefalingen blev godkendt. Side 448

20 206. Udvidelse af KFUM's Soldaterhjem i Varde. Dok.nr.: 5562 Sagsid.: 14/2791 Initialer: frbk Åben sag Sagsfremstilling KFUM s Soldatermission i Danmark har ved ansøgning af 03. februar 2014 ansøgt Varde Kommune om størst mulig donation til hjælp for gennemførelse af anlægsdelen til KFUM s SoldaterRekreation og udvidelse af KFUM s Soldaterhjem i Varde. KFUM s Soldaterhjem i Varde er indviet i 1981 og udvidet i 2001 begge gange med støtte fra Varde Kommune i form af skatte og afdragsfrie lån. Soldaterhjemmet bruges af kasernens tjenestegørende som et civilt fristed. Soldaterhjemmet er også i de senere år i stigende grad benyttet af veteraner med mén fra deltagelse i Danmarks internationale missioner, hvilket har afsløret et behov for midlertidige boliger til veteraner i et trygt og kendt miljø. Tilbuddet kaldes SoldaterRekreation og er foreløbig etableret ved to kasserne med 21 boliger. Rammerne er ét-værelses lejligheder med eget toilet og bad, men ikke tænkt til langvarige ophold. De nye lejligheder tænkes indrettet til brug for kørestolsbrugere, ligesom adgangen til værelserne optimeres for handicappede. Ifølge Forsvaret kommer ca. 10 % af de hjemkomne soldater i behandling efter udsendelse. Yderligere ca. 10 % er blevet lettere skadet. Forsvaret ser derfor et stort behov for dette projekt, som et supplement til de øvrige tilbud forvaret har. Af ansøgningen fremgår det, at der endnu ikke er udarbejdet et endeligt byggeprojekt, men at et skitseprojekt er fremsendt til kommunen til principgodkendelse. Projektet skønnes at koste ca. 7.5 mio. kr. Forvaltningens vurdering Varde Kasserne blev som bekendt ikke bare bevaret, men også udvidet i forbindelse med forsvarsforliget i 2013, hvor sergentskolen er flyttet til Varde og kasernen er yderligere blevet udvidet med etableringen af Hærens Efterretningscenter. Et forlig der allerede har haft stor betydning for Varde By og kommunen som helhed blandt andet i form af arbejdspladser og bosætning. Det vil derfor være naturligt, at Varde som garnisonsby og Varde Kommune med tre kasserne, bidrager til etablering af KFUM s SoldaterRekreation og udvidelse af KFUM s Soldaterhjem i Varde. Økonomi Af ansøgningen fremgår det, at projektet er vurderet til at koste ca. 7.5 mio. kr. Der er ikke afsat midler til støtte til et sådant projekt i budget 2014 eller overslagsårene. Forvaltningen foreslår, at der bevilliges kr finansieret af puljen for uforudsete udgifter. Anbefaling Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, Side 449

21 at der bevilliges kr til hjælp for gennemførelse af anlægsdelen til KFUM s Soldaterrekreation og udvidelse af KFUM s Soldaterhjem i Varde, og at bevillingen finansieres af puljen for uforudsete udgifter. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at tilskuddet gives som et rente og afdragsfrit lån. Side 450

22 207. Varde Årets cykelkommune 2014 Dok.nr.: 5590 Sagsid.: 14/6244 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Den 14. maj 2014 modtog borgmester Erik Buhl på vegne af Varde Kommune prisen som Årets Cykelkommune 2014 udnævnt af Cyklistforbundet i Danmark. Varde Kommune blev kåret foran fire andre nominerede: København, Horsens, Middelfart og Odense Kommune. Prisen gives til kommuner, der prioriterer cyklisternes forhold og får flere til at vælge cyklen både ved at anlægge cykelstier, sikre kryds og cykelparkering og ved at gennemføre indsatser rettet mod forskellige borgergrupper. Årets Cykelkommune skal kunne fremvise synlige resultater og har en flerårig strategi for, hvordan cykelindsatsen skal udvikles. Med prisen følger udover æren derfor en forpligtigelse samt en mulighed for at profilere Varde Kommune for noget positivt: cyklisme, sundhed, miljø og naturoplevelser. Prisen udgør en oplagt mulighed for at styrke fokus på velvære og det gode liv i hele Varde Kommune. Derudover har Cyklistforbundet udstyret Varde Kommune med en række forskellige grafiske produkter, som kan bruges til promovering af Varde Kommunes nye status som Årets Cykelkommune. Varde Kommune har fået prisen, fordi en lang række af aktører i kommunen yder en indsats for at få folk til at bruge cyklen. Både til transport og til rekreation. Derfor kan indsatsen for at styrke cyklismen i kommunen fremover samt opgaven med at profilere kommunens resultater for de tohjulede med fordel bæres af mange forskellige aktører. Varde Kommune lægger således op til, at der tages kontakt til lokale aktører, som dels har været af vital betydning for, at Varde Kommune er blevet Årets Cykelkommune, eller aktører som kan være med til at udfolde, hvordan prisen kan bruges til at styrke cyklismen i Varde Kommune. Det er vigtigt, at vi skaber lokalt ejerskab til prisen og til indsatsen for cyklisme særligt i det år, hvor prisen er Vardes. Følgende bør som minimum kontaktes: De største private aktører på turismeområdet samt VETR, SVUF og kredsen omkring Vestbanen A/S med henblik på at afdække, hvordan cyklisme kan spille en større rolle i tilbuddet til kommunens mange turister. Kommunens cykelforretninger og cykelklubber med henblik på at stable nye arrangementer eller cykelløb på benene i anledning af, at Kommunen er Årets Cykelkommune. Heri skal også tænkes andre foreninger med fokus på natur, friluftsliv og/eller turisme. Det kunne fx være kredsen omkring Naturpark Vesterhavet og lign. Det bør afdækkes, hvorvidt aktører i Kommunen kan udbrede kendskabet til EL-cykler på linje med de initiativer vedr. EL-biler, som vi har set de sidste år. Cykeltaxa i sommerlandet er også en mulighed, der bør undersøges. Alle kommunale institutioner bør også have mulighed for at byde ind med, hvordan de bruger og kan styrke cyklismen nu og i fremtiden. Det kunne eksempelvis overvejes, Side 451

23 hvorvidt cyklen kunne blive mere central i forbindelse med befordring af ansatte i Varde Kommune. Det er også en mulighed at engagere lokale borgere, som kan gøre cykellivet nemmere ved at tilbyde, at cykelturister kan opfylde vanddunke og eller pumpe cyklen hos private borgere. Et sådant tiltag kendes fra Holland, hvor det kaldes safe base (Se bilag). Parallelt med at lokale aktører aktiveres omkring prisen som Årets Cykelkommune og fremtidige indsatser for cyklisme, kan kommunen bruge prisen til at sætte fokus på initiativer for kommunens cyklister. Det kunne eksempelvis være: Varde Kommune kan sponsorere kommunens ansatte i forbindelse med cykelløb evt. via. trøjer med logo. Varde Kommune arbejder ligeledes med tryghedsbelysning på udvalgte ruter/cykelstier for at øge børns sikkerhed og tryghed i forbindelse med cykling uden for byerne. Derudover arbejdes der med, at få cykling og reparation af cykler integreret i arbejde på folkeskolerne i forbindelse med den nye folkeskolereform. Denne satsning vil kræve indkøb af værktøj og kompressor, og cykler til klassesæt, samt eventuelt etablering af deciderede cykelværksteder på et antal skoler. Også i forhold til ældre mennesker kunne der arbejdes med at få cykling i centrum i hverdagen. Eventuelt kunne ældre tilbydes køreture i rickshaws eller i cykeltaxaer. Dette kunne eventuelt bero på et frivilligt initiativ. Man kunne også forestille sig, at hjemmeplejen indkøbte EL-cykler til befordring af personale. Til at arbejdet med disse mange og forskelligrettede initiativer har vi behov for en person i 12 måneder, som kan have fokus på cykelinitiativerne bredt i kommunen, og som har markedsføringskompetencer til at kunne formidle initiativerne. Hvis vi skal gør os forhåbninger om, at få de mange eksterne aktører engageret, er det vigtigt, at vi har ressourcerne til at kontakte dem direkte og følge op med en dialog med de pågældende om, hvordan de eventuelt kan og ønsker at bidrage. Blandt andet skal skoler og institutioner, jobcenter og lignende motiveres til at tænke cykling ind i deres opgaveløsninger. Der vil være et behov for løbende at markedsføre de tiltag, som sættes i søen. Varde Kommune planlægger at afslutte perioden som Årets Cykelkommune med en konference om cyklisme. Konferencen planlægges i samarbejde med Cyklistforbundet om muligt. Forvaltningens vurdering Titlen som Årets Cykelkommune kan understøtte den indsats, som Varde Kommune i forvejen gør for sundhed, turisme og cyklisme. Titlen som Årets Cykelkommune kan således inspirere til at arbejde på tværs af forvaltningsområderne med temaer, som i forvejen er højt prioriteret i Varde Kommune. Derudover rummer titlen som Årets Cykelkommune et betydeligt branding potentiale, som kan indfris i samarbejde med private aktører, hvilket vil styrke ejerskabet til arbejdet med kommunens styrker. Forvaltningen vurderer, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe til den kommende proces. Side 452

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. juli 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere