Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4"

Transkript

1 Nr. 21 Marts 2005 Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4 Billedet her er fra Nørregade i Vinderup i 1905, et af de store byggeår. De moderne tider var allerede da kommet til Vinderup, på skiltet ved Nørregade 8 står der Geertsens Maskinbageri. Sahl sogneråd i 1905 Side 15 Danmark før og nu Side 17 Møder, arrangementer, ture m.m. Side 20 Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. Tlf: Hjemmeside: Åben: Mandag Onsdag Fredag 10-16

2 Bestyrelsen Formand Søren Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Næstformand Karen Nielsen, Vindelevgaard 115, Vinderup Tlf Kasserer Hans Peter Christensen, Østparken 10, Ejsing Tlf Sekretær Daniel Kristensen, Nautrupvej 18, Sevel Tlf Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Faste udvalg Arkivudvalg Fmd. Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4, Vinderup Tlf Hans Peter Christensen, Østparken 10, Ejsing Tlf Søren Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Ninna Weis, Birkevej 1, 7830 Vinderup Tlf Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Mødeudvalg Fmd. Karen Nielsen, Vindelevgaard 115, Vinderup Tlf Daniel Kristensen, Nautrupvej 18, Sevel Tlf Søren Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Gustav Lind, Nørregade 37, 7830 Vinderup Tlf Daglig leder Bodil Møller, Pilevang 1, Sevel Tlf Udgives af Vinderup Egnshistoriske Forening,Vinjes Torv 1, Tlf Redaktør: Kurt Guldbæk, Hasselholtvej 4 Tlf Alle bidrag til bladet sendes til ovennævnte eller Arkivet. Tryk: Ellgaard Tryk, Langgade 35, Hogager Tlf Oplag: 300 stk. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

3 Orientering fra Arkivet og foreningen. Generalforsamling Vinderup Egnshistoriske Forening afholder ordinær generalforsamling på Arkivet onsdag d. 2. marts kl Se dagsordenen bagest i hæftet. På valg til bestyrelsen er Søren Møller, H.P. Christensen og Karen Nielsen. Søren Møller og H.P. Christensen ønsker ikke genvalg. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Søren Møller, Pilevang 1, Sevel, i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, altså d. 23/ Efter generalforsamlingen vil vi vise en film om udbryderkongen Carl August Lorentzen, der for sportens skyld adskillige gange flygtede fra Horsens Statsfængsel. Udstillingen i Årets udstilling kommer til at dreje sig om veje og huse i stationsbyen Vinderup, hvoraf nogle i år kan fejre 100 års fødselsdag. Efter en flot omtale i Holstebro Dagblad har vi bl.a. fået mange billeder samt tilbud om hjælp til opbygningen af udstillingen. Det er hensigten at åbne udstillingen efter påske, datoen vil senere kunne ses i dagspressen og på vor internetside Historiens Dag. Kulturminister Brian Mikkelsen har via Kulturarvsstyrelsen opfordret bl.a. museer og arkiver til at deltage i Historiens Dag, der afvikles 22. maj. Det er Kulturarvsstyrelsens mening, at det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Arkivet har meldt sig som deltager; hvordan er endnu ikke helt fastlagt. Når vi ved mere, vil det bl.a. kunne ses på Pressemeddelelsen kan ses på Bredbånd til Arkivet. Vi har efter ansøgning fået forhøjet vort tilskud fra Vinderup Kommune med et beløb, der kan dække de løbende udgifter ved brug af det nye arkiveringsprogram Arkibas 4. Det har bevirket, at vi har bestilt Arkibas 4 samt bredbånd (ADSL) til Arkivet. Bredbåndet har vi fået installeret for få dage siden, leveringen af Arkibas 4 vil nok tage i nærheden af et halvt år, da der står en del arkiver i kø allerede. Det gør dog ikke så meget, da vi først skal have rettet noget i alle de indtastninger, som vi indtil nu har foretaget. Derefter skal vi have en eller to på kursus i programmet. Men vi glæder os allerede til at tage det i brug! Kurt Guldbæk Arkiv Nyt Nr Marts 2005

4 Nyere jydske Bydannelser I Jyllandsposten var der fredag d. 5. oktober 1934 en beskrivelse af Vinderups udvikling indtil da. Den var en del af en serie, der beskrev nogle af de nye byer, der opstod i forbindelse med anlæggelsen af jernbanerne. Billederne er tilføjet af mig og stammer, hvor ikke andet er angivet, fra Vinderup Egnshistoriske Arkiv. KG Vinderup, den blomstrende By i Sandet. Da Jernbanelinien mellem Skive og Struer blev afstukket i Begyndelsen af 1860-erne, var det nok Meningen, at den skulde være gaaet noget længere mod Syd, dvs. ned omkring Sevel - velsagtens for at faa noget mere Opland til begge Sider. Men Mændene i Sevel brød sig ikke om at faa al den Larm, og hvad dermed følger, op ad deres fredelige Landsby, hvorfor de nok bad sig fritaget, og dette skal, efter hvad Traditioner i Egnen beretter, være den første og væsentligste Grund til, at Banen ikke kom dertil. Amtsraadsmedlem, Proprietær Fabricius, som i 1842 var blevet Ejer af den gamle Ladegaard Vinderupgaard, (der var Rester af et meget gammelt middelalderligt Gods), har sagtens i den Anledning begyndt at røre paa sig, vel vidende, at naar Sevel ikke vilde have Bane, saa var der Chancer for, at den kunde komme forbi hans Dør og navnlig over hans Grund. Der var desuden den gode Betingelse til Stede for Station paa Vinderupgaards Mark, at den i 1850-erne anlagte nye Landevej fra Holstebro til Skive i Forvejen gik over Vinderup - hvad Fabricius forøvrigt nok selv havde en ikke uvæsentlig Andel i. Det var da ret naturligt, at der blev Station der, hvortil en hovedvej førte fra begge Sider. Endvidere havde Stedet den Fordel som Stationsplads, at Jorden ikke var for god til det, da den var stærkt sandet. Det hed ligefrem i Egnen "æ Saaend" (Sandene), en Betegnelse, som det beholdt ogsaa efter, at der var blevet Station, idet det da f. Eks. kunde hedde:,,nu holder æ Tog nier i æ Saaend." Sogneraadsformand, Træhandler Christensen i Vinderup, som har fortalt mig disse og mange flere Træk af Stationsbyens Oprindelse og Udvikling - som han personligt har været Vidne til og delvis en betydende Deltager i - tilføjede, at der ogsaa i Egnens Folketro var gaaet Forvarsler for Jernbanen paa dette Sted. Naar Kreaturerne overnattede her, - forinden Banelinien var blevet afstukket, var de altid saa sært urolige i Modsætning til, hvad der var Tilfældet udenfor denne Strækning. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

5 Desuden havde gamle Folk set en Kirke nede,,i æ Saaend", længe før der var Tale om Bane og Station, endsige da om By. (Kirken er jo nu ogsaa forlængst blevet rejst i Stationsbyen). Saaledes synes da Vinderup at være udpeget af mystiske Kræfter til at være Skueplads for en moderne By, og det vilde altsaa rimeligvis ikke have haft Indflydelse paa Begivenhederne, om ogsaa de Sevel Mænd havde ønsket Banen ned til deres By. Vinderupgård Foto fra bogen Vinderup fra 1965 Det maa nu staa hen, hvor megen eller hvor lidt Betydning Mystikken har haft for Jernbanens Anbringelse over Vinderupgaards Grund. Hvad der kan dokumenteres nok saa sikkert, er Proprietær Fabricius Virksomhed. Men om han ogsaa har anet, at der vilde følge en By efter Stationen, er mere tvivlsom. I hvert Fald oplevede han det ikke, thi da han døde i 70-ernes Begyndelse, var der ikke bygget andet end Stationen ved den Bygning, han selv havde ladet opføre, og hvori der var Kro i den ene Ende og Købmandsforretning i den anden. Det skyldes sagtens ogsaa ham, at der i 1870 blev Markeder i Vinderup. Men paa den Tid var der jo heller ikke paa Landet Brug for nogen af alle de Forretninger, som siden voksede frem i Kraft af Landhusholdningernes Omlægning. Først da det skete, viste det sig, at der var gode Betingelser for en ny Handelsplads her, hvor der var over to Mil til de nærmeste Købstæder Holstebro og Skive. (Struer var dengang kun en lille Plads, der nærmest var Anneks til Holstebro). Noget tilfældigt bliver det vel altid, hvilken Næringsvej der melder sig først paa saadanne nye Pladser; men det maa jo under alle Omstændigheder være in- Arkiv Nyt Nr Marts 2005

6 denfor det nødvendigste Forbrugs Omraade. Og der maa vel saa tillige tages Hensyn til Egnens Befolknings Ejendommelighed og i det hele taget til mange Omstændigheder, som ikke uden videre kan beregnes paa Forhaand. Naar det f. Eks. vistnok aldrig har været en Smed, som har været den første Haandværker, der har nedsat sig paa saadanne Nybyggerpladser, saa hænger det naturligvis sammen med, at Landsbyerne i Egnen altid var forsynet dermed i Forvejen. Her i Vinderup blev en Bager Nr. 1. Han kom i 1879, efter hvad cand. phil. Jul. Madsen oplyser i sin Beskrivelse af Vinderup (1917) i,,jydske Byer og deres Mænd", 9. Bd. Men allerede tre Aar efter kom den første Smed, vel sagtens i Erkendelse af, at Landevejstrafikken maatte kunne give ham Arbejde. Aaret efter (1883) nedsatte den første Dyr1æge sig her, i 1886 kom den første Læge, i 1887 den første Urmager og samme Aar den første Træhandler (den senere Sogneraadsformand), i 1888 den første Manufakturhandler og den første Snedker. Sogneraadsformanden har forklaret mig, hvordan det gik til, at der paa saa tidligt Tidspunkt kom Læge til Vinderup. Dengang var der en Præst ved Navn Theilade i Kirkebyen Sahl, hvorunder Vinderup hørte, og Præsten syntes, det var behageligt, om der var en Læge i Nærheden, hvorfor han fik tegnet en "Garantikapital" paa 800 (otte Hundrede) Kroner, som en Læge altsaa var sikret i aarlig Indtægt. For dette Beløb fik Præsten virkelig den holstensk fødte og tysk uddannede Læge Meyer-Hane til at nedsætte sig i Vinderup. Han var da 66 Aar gammel og havde den meste Tid af sit Liv været Militærlæge - under Treaarskrigen i Oprørshæren og derefter forskellige steder i den danske Hær, til han som Overlæge tog sin Afsked og udnævntes til Etatsraad i Han har formodentlig kedet sig ved sin ledige Stilling og har saa taget Chancen og de 800 Kr. i Vinderup for at faa Tiden til at gaa med noget. Hvordan denne holstenske Militærlæge er kommet ud af det med den jydske Landbefolkning, som i Forvejen nærede en rædselsblandet Respekt for Læger, er et Kapitel for sig; men for ham som Pensionist har Fortjenesten vel ikke været det afgørende, saa Patienternes Antal har været underordnet. Saa vidt jeg kan se, blev han i Vinderup til 1894, da han flyttede til Sorø, hvor han praktiserede til sin Død i * I Løbet af 1880-erne blev da Grundlaget for Vinderup Stationsby lagt. Den anførte Liste over de næringsdrivende, som i disse Aar opslog deres Teltpæle i den spæde By, var i og for sig nok til at overbevise Omegnen om, at stedet havde Fremtiden for sig. Jeg mener navnlig, at den første Manufakturhandler i 1888 i saa Henseende kan gælde for at være en gyldig Strømpil. De, der har læst min Beskrivelse af Ry Stationsbys Udviklingshistorie vil maaske erindre, at den Slags Forretning først kom meget sent dertil, i hvert Fald meget senere end her i Vinderup. Naar den sidstnævnte By kom saa meget tidligere med paa dette Felt, Arkiv Nyt Nr Marts 2005

7 Nørregade 9 omkring Her var det første afholdshjem i Vinderup. Personerne er fra venstre: Thomas Damsgaard junior, senere skræddermester i København, skomager Jensen; ham der senere blev brygger. Den lille pige er Marie Jensen, hun var i mange år hovedkasserer i Vinderup Bank. Derefter fru Jensen, som var datter af benbrudslægen Th. Damsgaard i Bjert. To skomagersvende og Marie Christensen. I baggrunden den gamle Vinderup Mølle. hænger det sammen med, at Holstebro og Skive ikke i denne Branche kunde være saa stærke Konkurrenter til Vinderup som Aarhus var det til Ry, og dermed har vi ogsaa en af de særlige Betingelser for Vinderups Trivsel. (Jeg underkender dog ikke dermed de beskednere Krav til Manufakturvarer, som Vinderup- Egnens Kvinder dengang kan have stillet i Sammenligning med Aarhus- Egnens). Inden vi følger Vinderups Udvikling ind gennem 90-erne, har det sin Interesse at se, hvor meget By der fandtes ved 80-ernes Slutning, hvad en Undersøgelse af Sahl Sogns Folketal i nogen Grad kan give Oplysning om. Dette var i og steg derefter til 1058 i I denne Stigning er der ikke mere, end der naturligt kan komme paa den rene Landbefolknings Konto. Men - da Tællingen i 1880 viste 1253, dvs. en yderligere Tilvækst paa næsten 200, er det temmelig givet, at Stationsbyen maa have en kendelig Del deri. Og naar det saa i 1890 er kommet helt op paa 1513, maa det nødvendigvis skyldes andet end Landbefolkningens Vækst. Jeg kalkulerer da ikke meget forkert ved at anslaa Vinderups Be- Arkiv Nyt Nr Marts 2005

8 folkning i 1890 til omved 350. * Det frugtbareste Tiaar i Byens Historie synes at have været 90-erne. Det begyndte med, at Vinderup havde sit første Dyrskue i 1890, og derefter blev der for Alvor Fart i Byggeriet, meddeler Sogneraadsformanden mig. Denne Udviklingsperiode førte bl. a. med sig, at der nu var blevet det fornødne Grundlag for Oprettelsen af Sygekasse i Byen, som især han interesserede sig for og tog sig alvorligt af. Dermed skabtes saa igen de fornødne Betingelser for Befolkningens Benyttelse af Lægehjælp og Lægernes Eksistens i Vinderup. I de samme Aar opnaaedes mellem Egnens religiøse Bevægelser en betydningsfuld Overenskomst om Bygningen af et fælles Menighedshus, idet Grundtvigianere, Missionsfolk og Bornholmere enedes om at dele Mødesalen mellem sig, saa hver Retning fik sine bestemte Aftener. Denne smukke Fordragelighed, som vistnok ikke har mange Sidestykker ud over Landet, er Grunden til, at Vinderup ikke har det sædvanlige Missionshus og lignende Forsamlingssale for hver sin religiøse Opfattelse. Desuden fik dette fælles Menighedshus den Betydning, at Vinderup bogstaveligt talt blev Centrum for alt religiøst Liv i Egnen. Det blev opført i I det følgende Aar blev Vinderup Valgsted for Ringkøbing Amts 4. Folketingskreds, hvad der naturligvis blev til stor Gavn for Byen, som derved gæstedes af mange Mennesker omkring Valgene og desuden blev kendt over hele Landet. Der stod dengang stærk Kamp om, hvor den nye Kreds skulde have Valgsted, og Struer var naturligvis svært paa Tæerne for at faa det henlagt dertil. Efter at det endelig var afgjort, at det skulde være i Vinderup, fandt den første Valghandling Sted 1895 i et vedholdende Regnvejr. Folk rnaatte da staa under aaben Himmel og blev temmelig vaade. Redaktør Krarup fra Struer tog deraf anledning til at gøre Vælgerfolket opmærksom paa, hvor forkert det var, at ikke hans Forslag om at lægge Valgstedet i Struer var blevet gennemført, for saa havde Folk kunnet komme i Husly. Men denne Udtalelse tog Vinderupperne meget unaadigt op - Redaktøren fra Struer skulde ikke komme her og fiske efter Vinderups Opland, og resultatet blev saa, at man vedtog at afsige Krarups Blad,,Struer Dagblad" og i Stedet for bestille,,holstebro Dagblad". (Meddelt mig af Red. C. Rasmussen, Hobro). Forandringen var nu ikke gennemgribende, da det førstnævnte Blad var det samme som sidstnævnte, blot med et andet "Hoved", idet Struerbladet blev trykt og redigeret fra Holstebro. Men Redaktør Krarup personlig blev jo en Erfaring rigere ved den Lejlighed. Ved den følgende Folketælling, da de bymæssige Bebyggelser første Gang fik deres særlige Skemaer, blev Vinderups Befolkning optalt til 505 Indbyggere. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

9 Nørregade set fra nord omkring Tv Mosehuset (nr 18) og bagved bryggeriet, dernæst Rings Klædesfabrik med omkring 15 mand ansat (nr 12). Den lave bygning er senere erstattet med apoteket (ikke det første, men Nørregade 10) Gavlen i højre side er Nørregade 19, tidligere vulkanisør Jens Goul. Det 20. Aarhundrede bekræftede og udbyggede straks i det første Tiaar den Udvikling, der havde fundet Sted forud. Jul. Madsen nævner fra 1902 Oprettelsen af Rings Klædefabrik, som i 1916 beskæftigede 15 Arbejdere, og saaledes har været med til at udvide Beskæftigelsesgraden i byen betydeligt. Forfatteren oplyser imidlertid, at da Krigsaarenes Kulvanskeligheder lagde saa megen Dæmper paa Dansk Virksomhed, "udlejede" Fabrikken sin Dampkraft til Driften af det i 1913 oprettede kommunale Elektricitetsværk, for at Byen ikke skulde savne Elektricitet. Det er den sidste Efterretning, jeg har kunnet finde om denne Fabrik. I Traps 4. Udg. (1928) omtales den ikke, og ingen nævner den nu som Eksempel paa Foretagsomheden. Den maa da vel paa et eller andet Tidspunkt have kapituleret. Dette synes at være symbolsk for Vinderups Industri; det er aabenbart paa andre Omraader, Byen har fundet sit Eksistensgrundlag. Aaret 1905 var paa forskellige Omraader et særligt godt Aar, idet man i dette Aar byggede den Kirke, som de synske gamle havde set paa det ubebyggede sandede Terræn (den indviedes 4. Febr. 1906); endvidere fik Stationsbyen dette Aar sin Skole og sit Apotek, og endelig vedtoges det at oprette selvstændigt Arkiv Nyt Nr Marts 2005

10 Nørregade før Nørregade 3 (Imerco s haveafdeling), 5 (Vinderup Radio & TV) og 7 (Imerco). Derefter 9, 11, 13, 15 (bageri m. 2 vinduer i hvid gavl), 17 og 19 (m. 2 skorstene). Billedet er sandsynligvis fra før 1903; da blev Trælasten udskilt fra P. Mikkelsens købmandshandel som et selvstændigt aktieselskab. Bankinstitut for Vinderup. Det aabnedes i Marts 1906 under Navnet Vinderup Bank, og denne kunde saaledes i Foraaret 1931 fejre sit 25 Aars Jubilæum. I den Anledning gav dens Direktør gennem alle Aarene, Sagfører Carl Hviid (i "Skive Folkeblad") en summarisk Oversigt over dens Virksomhed, og forudsat at Intervieweren har opfattet det rigtigt, maa det siges, at Banken er et endogsaa usædvanlig solidt Foretagende. Den har "aldrig haft Vanskeligheder", "aldrig staaet over for noget Krav, som den ikke har kunnet imødekomme", og "Børsspekulation og Gaardslagtning har ikke haft vor Interesse". "Men - tilføjede Direktøren - jeg vil hævde, at Vinderup Banks Dispositoner har været præget ikke blot af Forsigtighedshensyn, men ogsaa ud fra Motiver om at gøre Ret imod alle under Ansvar". Direktør Hviid nævnede iøvrigt i sin Redegørelse et Navn, som man ofte støder paa i Vinderup, naar Talen er om solide og ansete Mænd i Byen, nemlig Møller Jensen. Han er Søn af den første Bager, der nedsatte sig her; han var,,sjælen" i Bankens Oprettelse og er Formand i dens Bestyrelse. Møller Jensen er altsaa huskendt i Vinderup og Omegn. Han har fra første Færd det nødvendige Lokalkendskab til at kunne bedømme en hvilken som helst Situation, og Arkiv Nyt Nr Marts 2005

11 Alderdomshjemmet De Gamles Hjem på Sevelvej. Ud over at være et godt hjem for pensionisterne blev det også søgt af landevejens farende svende, der kunne være sikker på altid at få en god behandling. den, der een Gang har vekslet nogle Ord med denne Mand, er ikke i Tvivl om, at han forstaar at skønne rigtigt. Saadanne Pengeinstitutter under kloge Mænds Ledelse bidrager i vor Tid uoverskueligt til at gøre en opvoksende Bys Erhvervsliv sundt og solidt og dermed til at fremme dens Vækst og Anseelse. Sogneraadsformanden sagde ogsaa til mig, at det var efter dette frugtbare Udviklingsaar , at ældre Folk begyndte at flytte til Vinderup, dvs. at Aftægtsfolk, Pensionister og Rentiers derefter fandt, hvad de behøvede her for at kunne leve en behagelig Tilværelse. I de sidste 25 Aar synes der ikke at være sket særlig bemærkelsesværdige Begivenheder ud over den nødvendige indre Organisation af de bymæssige Forhold: Ombygning af den gamle Kro til det nuværende tidssvarende Hotel (1904) og Hotellets Udvidelse med Teatersal (1916), kommunalt Vandværk (1924), Alderdomshjem for Sahl Kommunes Aldersrentenydere (1925), som dog - viseligt beregnet - er saa stort, at det kan huse andre Kommuners gamle, for hvem der da betales. Endelig er der af Vinderup Borgere indrettet et Lystanlæg paa Aktier, som ikke skal give Udbytte. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

12 Byens Vækst i de sidste 25 Aar illustreres af følgende Tal fra Folketællingerne: 1906: 754, 1911: 981, 1916: 1053, 1921: 1285, 1925: 1391, 1930: 1430 Indbyggere. Overfor bemærkede den vagtsomme Læser, at baade Elektricitetsværk og Vandværk er kommunale Institutioner. Det vil sige, at de er bekostet af hele Sahl Kommune, hvad der ingenlunde er et ganske selvfølgeligt og almindeligt Fænomen, da i hvert Fald Vandværket jo kun kan komme Stationsbyen i snævrere Forstand til Gode. Vi staar da overfor et ret betydningsfuldt og interessant Moment: Byens Forhold til Landdistriktet, hvorom det nok er værd at gøre nogle oplysende Bemærkninger. Sahl oprindelige Sogn omfatter et Areal paa 3682 Hektarer, som for Størstedelens Vedkommende er middelgod, opdyrket Jord, hvorpaa der, inden Stationsbyen opstod (1870) levede godt 1600 Mennesker. I 1925 var hele Sognekommunen (landdistrikt og Stationsby) paa i alt 2769 Indbyggere, og der var altsaa i de 55 Aar sket en Forøgelse af Befolkningen paa omved 1750, hvad der svarer til en Tilvækst paa ca. 175 pct. Som det er Tilfældet overalt i Landet, bærer Landdistriktet, som praktisk talt er ensbetydende med Landbrugserhvervet, kun en ringe Del deraf, idet denne Del af Kommunen i 1925 kun var befolket med 1378 Personer, medens Stationsbyen samme Aar - som anført ovenfor - talte 1391 Indbyggere. Medens Byen saaledes uafbrudt er vokset og ved forrige Folketælling for første Gang havde over Halvdelen af Kommunens samlede Indbyggertal, saa har Landdistriktet i indeværende Aarhundrede, - med nogle mindre Svingninger i Tallet - kun forøget sin Befolkning med 53 Sjæle gennem 25 Aar mod Stationsbyens 888 i samme Tidsrum. Dette Forhold er ikke noget særligt for denne Kommunes Vedkommende, da der findes Paralleller dertil overalt, hvor Bydannelser er opstaaet i Landkommuner, men det bør dog anføres ogsaa i denne Forbindelse for at den Side af Byens Udviklingsvilkaar kan blive belyst. Paa Baggrund af denne stilfærdige Kamp om Tyngdepunktet i Kommunen kunde man da formode, at det kunde have Vanskeligheder for Vinderup at faa gennemført Foranstaltninger, der væsentligst var til Fordel for Byen, men som hele Kommunen skulde være med til at betale. Og da Landdistriktet endnu i 1913 rummede Mennesker flere end Byen, er det maaske ikke noget Tilfælde, at Elektricitetsværket kommer før Vandværket, da Traadene jo lettere kunde - og faktisk ogsaa blev trukket - ud i Landet, end *Vandførende* kunde graves ned over længere Afstande og hvis denne Formodning er rigtig, kunde Forklaringen paa det kommunale Vandværk i 1924 i Overensstemmelse hermed søges i den Omstændighed, at Byen i denne Periode stod paa Grænsen til at rumme Flertallet af Kommunens Beboere. Imidlertid er det tvivlsomt, om denne rent talmæssige Betragtning rummer Arkiv Nyt Nr Marts 2005

13 Elektricitetsværket Det første elektricitetsværk startede i I 1919 blev det flyttet til denne bygning. Da det gamle jævnstrømsværk blev nedlagt i 1960-erne fortsatte bygningen sin tilværelse som fjernvarmeværk. Det blev brudt ned, da fjernvarmen 1983 flyttede på Sevelvej. den egentlige Forklaring, selv om den maaske nok kan have haft sin underbevidste Betydning. Jeg er snarere tilbøjelig til at antage, at Stationsbyen allerede meget før er indgaaet i hele Befolkningens Bevidsthed som deres fælles By, dens fælles Handelscentrum - og - hvad der ikke betyder mindst - Sædet for de bedste og sikreste Skatteydere. Det sidste Moment er fremhævet paa andre jydske Egne, og det vilde da være helt utænkeligt, at det ikke ogsaa blandt vestjydske Bønder er vurderet efter Fortjeneste. Allerede i den omtalte Demonstration mod Struer-Redaktørens Regnvejstale i 1895 ligger der et Fingerpeg i Retning af Stolthed over og Kærlighed til Stationsbyen; men saadanne Institutioner som det fælles Menighedshus og den solide Bank har jo ingenlunde været blot for Stationsbyen. Men endelig beror det gode Forhold mellem By og Land indenfor den samme Kommune i ikke ringe Grad paa den Personlighed, som kommer i Spidsen for den kommunale Administration, dvs. paa Sogneraadsformanden. Jeg har anført flere Eksempler paa, hvorledes den rette Mand paa denne Post har forstaaet at udjævne snæversynede Modsætninger mellem Landboer og Byfolk. Og i den Henseende har Sahl Kommune, efter hvad man sagde mig i Vinderup, været særlig heldigt stillet med Træhandler Christensen i Spidsen for Sogneraadet som den Mand, der af Fødsel er Sognets egen, af Væsen er afholdt af alle paa Grund af sin jævne Fremtræden og i Kraft af sin Klogskab er respekteret overalt. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

14 Der har vel nok været Gnidninger mellem By og Land foran hvert Sogneraadsvalg, men det hører jo til foran Valg. Men større Modsætninger mellem de to Faktorer er der dog ikke, end at Byen i 1929 valgte 6 Repræsentanter, medens Landet kun fik 3 af Raadets Medlemmer. I Forbigaaende har jeg antydet, at Vinderups Erhvervsliv ikke er særligt industrielt præget. Det plejer jo altid at kunne ses af Sogneraadets partipolitiske Sammensætning, da Fabriksarbejdere jo som Regel er socialdemokratisk farvede. Nu er Egnen jo afgjort venstresindet og i saa Henseende meget konstant i sine politiske Valgresultater; men Byer med Industri plejer desuagtet at rumme en vis Del Socialisme, afpasset efter Virksomhedernes Størrelse. De kommunale Valgresultater viser imidlertid her en meget usikker socialistisk Indstilling: I 1921 fik Socialdemokrater og Radikale i Fællesskab valgt 2 Kandidater; men i 1925 opnaaede de førnævnte slet ingen paa deres egen Liste for dog igen i 1929 alene at faa valgt 2 Mand. Listen var ganske vist opstillet i Stationsbyen, men den har vel nok samlet ogsaa de spredte Partifællers Stemmer ude i Landdistriktet. Statsbanernes Beretninger bekræfter denne Opfattelse af Vinderup som fabriksfattig By, idet Jernbanestationen efter Omsætningens Størrelse i var Nr. 90, men i Nr Som vi ved, betyder det ikke tilsvarende Tilbagegang i Byens Vækst, men blot dette, at Stationer i Byer med Produktion for et større Marked har trængt den nedad i Rækkefølgen. Industrien skal nemlig baade modtage Produkterne og afsende de færdige Varer med Jernbanen; men Handelen kommer højt regnet kun i forbindelse med Toget det halve Antal Gange, - nemlig ved Modtagelsen af Varerne, og Biltrafikken har endda delvis ogsaa ophævet dette Forhold. Men til Gengæld er Vinderup en solid Handelsplads for Omegnen. Og dertil et overmaade stærkt søgt Mødested, takket være de fortrinlige Lokaleforhold. Endelig frembyder de mønsterværdige Hotelforhold de gunstigste Betingelser under et kortere Ophold for Bilister saa vel som for hvem, der i er længere Tid vil have et Tilflugtssted under Ekskurser til Ginding Herreds talrige Seværdigheder, blandt hvilke der ikke nogen Steder i Landet findes Mage til den mærkelige Dal ved Sevel, kaldet "æ Gjæv". SØREN VASEGAARD Arkiv Nyt Nr Marts 2005

15 Sahl sogneråd i 1905 "Vinderup for 100 år siden" er temaet for årets udstilling på Egnshistorisk Arkiv, og hvad der skete i byen og sognet i 1905 får man et lille indtryk af ved at læse Sahl sogneråds protokol for dette år. Her ser man, hvad sognets vise fædre besluttede. Ja, for kvinderne var jo ikke i sognerådet dengang, - ja havde end ikke valgret! Det fik de først i Iøvrigt er det ret deprimerende at læse i protokollen, for i mange tilfælde søger nogle af sognets ældre om at få alderdomsunderstøttelsen forhøjet, f. eks. fra 4 til 8 kroner om måneden. Eller fra 5 kr. mdl. og 2000 tørv årlig til 8 kr. mdl. og 4000 tørv om året. I andre tilfælde står kort og godt: Kunne ikke bevilges. - Også klager over skatteansættelse behandledes af hele sognerådet. I 1905 bestod Sahl sogneråd af A. S. Hanghøj, Chr. Jørgensen, Kristen Kristensen, Niels Pedersen, M. Jensen, Th. Nielsen og Johs. Bang. Kommuneskolen 1905 Ved sognerådets møde 8. marts 1905 meddeltes fra ministeriet for kirkeog undervisningsvæsenet, at oprettelse af et lærer- og et forskolelærerindeembede i Vinderup er bevilget. Lærerlønnen fastsættes til 900 kr. årlig + anordningsmæssig bolig, brændsel og have. Lærerinden må nøjes med 435 kr. om året + bolig, brændsel og have eller i erstatning for have 15 kr. Senere køber sognerådet af proprietær Windfeldt, Landting, et areal til Arkiv Nyt Nr Marts 2005

16 byggegrund for en ny skole i Vinderup, pris 1500 kr. Ved mødet 31. maj blev tilbuddene på opførelsen af den ny skole åbnet, ialt var indkommet 8 tilbud. Det højeste var fra murermestrene Larsen og Knudsen, Sevel, og lød på kr. Det laveste var fra tømrer Baunback, Struer, det var på kr. 58 øre og blev antaget. Den 25. september var der indstilling til lærerembedet i Vinderup. Nr. 1 blev lærer Warmdahl, Silkeborg, nr. 2 lærer Kiilerich, Råst, Ejsing. Til lærerindeembedet indstilledes frk. Ring, Godthåb, som nr. 1 og frk. Jespersen, Søndbjerg, som nr. 2. Frk. Ring trak imidlertid sin ansøgning tilbage, og frk. Jespersen fik embedet. I 1905 begyndte også opførelsen af Vinderup Kirke, og allerede 31. maj behandlede sognerådet en begæring fra kirkekomiteen i Vinderup om, at der af kommunekassen ydes en betaling på 60 kr. årlig til en organist ved kirken. Beløbet blev bevilget, men først i 1906 blev kirken indviet. Af andre emner på sognerådets dagsorden kan nævnes et andragende fra beboere i Vinderup om anlæggelse af en vej fra Kærhuset i Ejsing til Vinderup Stationsby, og et udvalg skal undersøge prisen på jord til nævnte vej. - Man vedtog også over for amtet at udtale, at man ønsker, at vejen over Handbjerg Bakke reguleres, hvor den allerede går, samt at kommunen ikke kan yde noget tilskud dertil. I juli 1905 vedtog sognerådet at arbejde hen til, at der anskaffes sprøjte og ordnet brandmandskab i Vinderup Stationsby, og senere på året får Vinderup Borger- og Håndværkerforening et tilskud til gadebelysning i stationsbyen, stort 80 kr. Samtidig vedtages det enstemmigt, at der skal ledes gas ind i Vinderup Skole og anskaffes de fornødne blus (lamper). Dog kun i den ene skolestue! Der er grænser for ødselheden. Ved årets sidste sognerådsmøde 3. juledag ordnedes en del praktiske spørgsmål såsom gruskørsel og lerkørsel til vejene, sygehuskørsel samt kørsel med jordemoder og læger. Desuden indkøb af tørv (ialt stk.) samt kørsel af disse. Desuden valgtes tællingskommissærer til at forestå folketællingen 1906, ialt 18 af sognets agtede mænd, - - men ingen kvinder! Deres plads var ved de hjemlige kødgryder! Til sidst genvalgte man formanden, lærer A. S. Hanghøj, og ligeledes de stående udvalg for skole-, vej- og fattigvæsen. Daniel Christensen. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

17 Danmark før og nu På internettet kan man finde mange spændende ting, bl.a. har Kort og Matrikelstyrelsen på deres hjemmeside (www.kms.dk) et sted, hvor man kan se nogle af de gamle historiske kort. Deriblandt er der også en side, hvor man kan se både gamle og nye kort samtidig. Det sker ved fra forsiden at vælge Kort på nettet og derefter Danmark før og nu. Man finder først via vej (og rette kommune) og vejnummer det ønskede hus. Derefter bliver kortudsnittet vist med det nye og gamle kort lagt oven på hinanden, dog således at det nye kort er til venstre og det gamle kort er til højre for skillelinien. Der kan ikke som flere andre steder på Kort og Matrikelstyrelsens hjemmeside vælges forskellig målestoksforhold. Det nye kort er baseret på 1: kort (4-cm kort) opmålt mellem 1983 og De gamle kort er Målebordsblade i 1:20.000, der blev tegnet mellem 1842 og1899. Hvornår kortet med Vinderup sidst er rettet oplyses ikke, men på Arkivet har vi et fra 1882, der ser ud til at være samme udgave. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

18 Med musen kan man nu flytte denne skillelinie frem og tilbage og derved se, hvilke forandringer der er sket i de forløbne år. Vælger man at udskrive sit kort, bliver man ført gennem en procedure, hvor billederne gemmes i Acrobat Reader. Det er ganske nemt, og til slut har man billeder af både det gamle og det nye kort. Her trykkes der blot på OK, og programmet begynder at hente kortene ned i din PC. Det kan tage ganske lang tid, hvis man har en langsom forbindelse. De udprintede kort viser et større areal, end der blev vist på skærmen. Prøv at sammenligne billederne herover med billederne på næste side. Kurt Arkiv Nyt Nr Marts 2005

19 Det er kort som disse, man får ved at udskrive. På disse billeder er målestokken og andre oplysninger dog klippet bort. Dette kort viser udviklingen i Vinderup indenfor ca. 100 år. Arkiv Nyt Nr Marts 2005

20 Møder, arrangementer, ture m.m. Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, Vinderup. Ret til ændringer forbeholdes. Onsdag d. 2. marts kl Onsdag d. 20 april kl Onsdag d. 4. maj Onsdag d. 25. maj kl Onsdag d. 6. juli kl Tirsdag d. 9. august kl Onsdag d. 14. september kl Generalforsamling. Efter kaffen vises der film Medbring kaffe Rigmor Christensen, der var den sidste forstander, fortæller om Handbjerg Fredehjem. Medbring kaffe Vi tænder som sædvanlig lys i vinduerne. Medbring kaffe Bustur rundt i Vinderup Kommune. Holger Hedegaard er turleder. Mødested: Brugsens P-plads Medbring kaffe Sommermøde hos Anna og Aksel Nielsen, Sevelskovbyvej 11, Sevel. Provst Lausten-Thomsen fortæller: Min sønderjyske baggrund. Medbring kaffe Aftentur til Hjerl Hede. Gitte Behr viser rundt og fortæller. Vi mødes ved indgangen. Medbring kaffe Aftentur til Lemvig Museum. Hvis der er tilstrækkelig tilmelding, kører vi i bus. Ellers samkørsel fra Brugsens P- plads. Medbring kaffe Der indkaldes til Generalforsamling onsdag d 2. marts 2005 kl på Arkivet Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formanden Søren Møllers beretning 3. Arkivleder Bodil Møllers beretning 4. Fremlæggelse af regnskab v. H.P. Christensen 5. Fastsættelse af kontingent for Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelse, suppleanter og revisorer På valg er: Til bestyrelsen: Søren Møller, H.P. Christensen og Karen Nielsen Søren Møller og H.P. Christensen modtager ikke genvalg Revisor: Gunnar Holst, Vinderup, der ikke ønsker genvalg. 8. Eventuelt Arkiv Nyt Nr Marts 2005

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

FRA VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING

FRA VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING Nr. 44 FRA VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING Vi er en historisk forening, som dækker den gamle Vinderup Kommune. Vores opgave er at støtte op omkring Arkivet på Vinjes Torv, at bevare det historiske materiale

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere