TOPDANMARKS H RESULTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT"

Transkript

1 TOPDANMARKS H RESULTAT 1 1

2 HIGHLIGHTS H Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013: 91,6) Præmievækst: Skadeforsikring 3,1 % og livsforsikring 29,0 % Q Resultat efter skat steg med 89 % til 527 mio. kr. Resultat pr. aktie steg 109 % til 4,8 kr. CR: 82,4 (Q2 2013: 86,8) CR ekskl. afløb 87,4 (Q2 2013: 89,3) Modelmæssig resultatprognose for 2014 Den forudsatte præmievækst i skadeforsikring er uændret 2-3 % For hele 2014 justeres den forudsatte CR fra til omkring 89 ekskl. afløbsresultat i H Den modelmæssige resultatprognose for 2014 opjusteres med 150 mio. kr. til mio. kr. ekskl. afløbsresultat i H ~ EPS på 12,5 kr. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier Tilbagekøbsprogrammet for 2014 er forhøjet med 150 mio. kr. til mio. kr. Udlodningsprocent på 11,3 Der resterer mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for

3 H Forsikringsteknisk res ultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselsk ab mv. H Q Forsikringsteknisk res ultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselsk ab mv. Q RESULTATUDVIKLING FØR SKAT H H Q Q H Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselskab mv. H Q Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast (skade) Liv Moderselskab mv. Q

4 UDVIKLING I SKADEFORLØBET H H ,4 0, H Privat ekskl. motor Motor Afløb Andet H

5 UDVIKLING I SKADEFORLØBET Q Q Q Afløb Privat ekskl. brand og motor Motor Brand Andet Q

6 UDVIKLING I MIDDELSKADE OG RISIKOPRÆMIE PÅ HUS- OG INDBOFORSIKRING 130 Husforsikring H H H H Indboforsikring H H H H Risikopræmie (middelskade x skadefrekvens) Middelskade 6 6

7 UDVIKLING I RISIKOPRÆMIE* PÅ PERSONBILER H H H H * (middelskade x skadefrekvens) 7 7

8 TOPDANMARK - EKSEMPLER PÅ UDVIKLING I ERSTATNINGSUDGIFTER Brandskader, brutto (mio. kr.) Tyveriskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Motorskader (mio. kr.) kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 8 8

9 UDVIKLING I COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) ,7 ~89* 85, H E *Ekskl. afløb i H

10 FORUDSAT CR JUSTERES FRA TIL OMKRING 89 FOR 2014 EKSKL. AFLØBSRESULTAT I H ,1 ~ ,3 Forudsat CR for 2014 i Q1 rapporten for 2014 ekskl. afløb i Q2-Q4 Afløb i Q2 Diskontering Andet Forudsat CR for 2014 ekskl. afløb i H2 Forudsætninger for CR i 2014 Et vejrmæssigt normalår med vejrligsrelaterede skader på 95 mio. kr. i H2 Et renteniveau svarende til rentekurven 8. august 2014 En omkostningsprocent på lidt under

11 PRÆMIEUDVIKLING (%) H H Privat Landbrug/Erhverv Ulykke Motor Andet Præmievækst 11 11

12 TOPDANMARKS MARKEDSANDEL AF PERSONBILER %

13 FORBEDREDE KUNDEMÅLINGER 10% 50% 9% 8,1 % 43 % 45 % 45% 8% 7,7 % 39 % 40% 7% 37 % 6,8 % 6% 34 % 6,0 % 6,2 % 35% 5% ÅTD ( ) 30% Utilfredse kunder Ambassadører Kilde: ASMA telefonmålinger pr. 1. august

14 UDVIKLING I FASTHOLDELSESPROCENTEN PÅ PRIVATSEGMENTET Indeks H H H H

15 EFFEKT AF EN RENTESTIGNING Erstatningsreserverne er matchet på aktivsiden Renteændringer påvirker ikke den samlede værdi af erstatningshensættelser og matchende investeringsaktiver Stiger rentekurven med 1 pp, falder CR med ca. 1,0 pp svarende til 90 mio. kr. før skat Præmiereserven er investeret i korte rentebærende fordringer Stiger den korte rente med 1 pp, stiger resultatet før skat med ca. 40 mio. kr. 3 mdr. og 10-årig forwardrente i DKK 8/2014 8/2015 8/2016 8/ årig forwardrente 3-mdr. forwardrente 15 15

16 UDVIKLINGEN I DEN JUSTEREDE RENTEKURVE 16 16

17 INVESTERINGSAFKAST - FOR TOPDANMARK-KONCERNEN EKSKL. LIVSFORSIKRING Investeringsafkast Beholdning 30. juni mia. kr. Afkast Q Afkast Q Afkast H Afkast H mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % mio. kr. % Danske aktier 0,4 0,5 0-0,3 36 7,0 36 9, ,5 Udenlandske aktier 0,8 0,8 13 1,4 37 4,2 54 6,4 48 5,5 Stats- og realkreditobligationer 11,6 10,4-1 0,0 70 0,6 50 0, ,5 Kreditobligationer 0,5 0,4 4 0,7 6 1,5 17 3,0 16 3,5 CDO's 0,8 0,8 65 8,4 40 5, , ,5 Ejendomme 1,4 1,4 19 1,4 18 1,2 38 2,7 34 2,4 Aktiver vedr. SUL 2,1 2,2-3 -0,2 66 3,1 38 1, ,8 Pengemarked m.m. 3,7 3, ,6-8 -0, , ,4 Ansvarlig lånekapital -1,2-1, , , , ,5 Rentebærende gæld -1,1-0,1-1 -0,2-2 -0,9-2 -0,4-3 -1,0 19,0 19,0 59 0, , , ,8 Kapitalforvaltning Investeringsafkast i alt Overført forrentning forsikringshensættelser: Diskontering Forsikringsteknisk rente Eksponering i udenlandske aktier og kreditobligationer er tilpasset ved hjælp af afledte finansielle instrumenter. Ved beregning af afkastprocenter sættes afkastet af finansielle instrumenter i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv. Kursregulering af erstatningshensættelser indgår under stats- og realkreditobligationer, hhv. aktiver vedr. SUL (syge- og ulykkesforsikring)

18 RESULTAT - LIVSFORSIKRING Resultat Livsforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Investeringsafkast Risikoforrentning Overført skyggekonto Andet Resultat af livsforsikring Maksimal skyggekonto ultimo Anslået værdi af skyggekonto ultimo

19 UDSIGTER FOR LIVSFORSIKRING 2014 Forbedret konkurrenceevne pga. gode investeringsafkast Forudsætter fremgang i løbende præmie på 0-5 % i 2014 Der forudsættes indtægtsførsel af den fulde risikoforrentning fra alle rentegrupper på mio. kr. Risikoforrentning og skyggekonto opgøres endeligt i forbindelse med årsrapporten for

20 MODELMÆSSIG RESULTATPROGNOSE FOR 2014 Resultatprognose 2014 Resultat Mio. kr Prognose maj 2014 Prognose august 2014 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Svarer til et resultat pr. aktie på 12,5 kr

21 TILBAGEKØBSPOTENTIALE 2014 Mio. kr. 30. juni 2014 Egenkapital ultimo Hybridkapital 407 Immaterielle aktiver Forventet overskud efter skat 2014 (middelværdi) Ændring immaterielle aktiver 0 Bevægelser på egenkapitalen (især udstedelse og udnyttelse af optioner) Forventet kapitaldækning ultimo Skønnet nødvendig S2-solvenskapital Ansvarlig lånekapital Forsikring -250 Nødvendig solvenskapital Holding Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Tilbagekøb Eventuelt behov for solvenskapital ud over mio. kr. vil blive dækket gennem udstedelse af yderligere supplerende kapital. I den forbindelse har Topdanmark Forsikring udstedt 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step up i 2015 og udløb i 2018 og 400 mio. kr. ansvarlig lånekapital med step up i 2016 og udløb i Disse udstedelser anses for beredskab i forbindelse med overgangen til S2 og vil derfor ikke blive indregnet i tilbagekøbspotentialet før det faktiske S2-solvenskrav er kendt

22 TILBAGEKØB FOR 2014 ØGES MED 150 MIO. KR. TIL MIO. KR. Buy-back yield på 11,3 % Der er pt. tilbagekøbt aktier for mio. kr. Der resterer således mio. kr. af tilbagekøbet for 2014 Topdanmark har siden 1998 annulleret 72,1 % af de udestående aktier Fra 2000 til 2013 har den gennemsnitlige buy-back yield ligget på 9,5 % 22 22

23 GENNEMSNITLIG UDLODNINGSPROCENT PÅ 9,5 ( ) Udlodningsprocent , Gennemsnit ,1 11, E 23 23

24 DISCLAIMER Denne præsentation indeholder udtalelser om fremtidige forhold. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici af såvel generel som specifik karakter. Mange faktorer kan forårsage, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger og forudsætninger, som indeholdes i præsentationen. Sådanne faktorer kan f.eks. være konjunkturudviklinger, udviklingen i de finansielle markeder, den økonomiske indvirkning af ikke-forudsete begivenheder som f.eks. terrorhandlinger eller ekstraordinære vejrmæssige forhold, ændring i danske og EU-mæssige regler, konkurrencefaktorer i forsikringsbranchen og udviklingen i genforsikringsmarkedet. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på Investor Risikostyring. Ovenstående angivelse af risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der måtte basere beslutninger vedrørende Topdanmark på udsagn om fremtiden, bør foretage egne omhyggelige overvejelser om disse forhold samt usikkerhedsmomenter i øvrigt. Topdanmarks udsagn om fremtiden er i øvrigt alene baseret på informationer, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af halvårsrapporten

25 BILAG 25 25

26 FINANSKALENDER kvartal Året Ordinær generalforsamling kvartal halvår Tilbagekøb af aktier er muligt 27. aug okt nov jan feb apr maj jul Tilbagekøb af aktier er ikke muligt 29. jul aug okt nov jan feb apr maj jul aug

27 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Begrænset toplinjevækst Profitabel vækst i nævnte rækkefølge Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Højt nettoresultat Stort aktietilbagekøbsprogram Ingen beskyttelse mod en overtagelse i vedtægterne 27 27

28 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO INKL. OG EKSKL. AFLØB (HVID) 2010-H (DANSK FORRETNING) ,7 85, , ,4 89,2 1) 2) 1) Skandinavisk forretning fra 2010 til ) Fra 2010 til Q

29 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO EKSKL. AFLØB 2010-H (KONCERNNIVEAU) Topdanmark Tryg Codan 1) Alm. Brand 2) Gjensidige If GF 1) Alka 1) Lærerstanden 1) Købstæderne 1) 1) Fra 2010 til ) Fra 2010 til Q

30 SAMMENLIGNING COMBINED RATIO INKL. AFLØB 2010-H (DANSK FORRETNING) Topdanmark Tryg Codan 1) Alm. Brand 2) Gjensidige 3) If GF 4) Alka 4) Lærerstanden 4) Købstæderne 4) 1) Skandinavisk forretning fra 2010 til ) Fra 2010 til Q ) Norden ekskl. Norge primært Danmark. Ikke diskonteret bortset fra arbejdsskade 4) Fra 2010 til

31 SAMMENLIGNING OMKOSTNINGSPROCENT 2010-H (KONCERNNIVEAU) Topdanmark Tryg Codan 1) Alm. Brand2) Gjensidige If 1) Fra 2010 til ) Fra 2010 til Q

32 NØGLETAL - SEGMENTOPDELT Privat Erhverv og Industri Koncern H H H H H H Præmievækst 3,9 2,1 3,1 Bruttoerstatningsprocent 68,9 67,4 68,3 67,2 68,6 67,2 Nettogenforsikringsprocent 1,4 0,0 4,9 5,2 3,0 2,3 Skadeforløb 70,3 67,4 73,2 72,4 71,6 69,5 Bruttoomkostningsprocent 17,1 17,1 16,0 15,6 16,6 16,4 Combined ratio 87,4 84,5 89,2 88,0 88,2 85,9 CR korrigeret for afløb 91,2 89,4 92,0 90,3 91,6 89,

33 VÆRDISKABELSE Distributionskraft Kundetilfredshed Prissætning Effektivitet 33 33

34 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Premium profile (%) Combined ratio Age of policies number of years Age of policies number of years Total = 100% Weighted CR Total =

35 ENTRY BARRIERS Example based on experience from Topdanmark: - Premium volume DKK 1,000m portfolio in personal market - CR = 90 or a profit of DKK 100m - Expense ratio 18%, of which 10% new business Accumulated profit shows result of new business after x years Profit (DKKm) Accumulated profit (DKKm) (20) (40) (60) (80) 0 (50) (100) Age of policies number of years (100) Age of policies number of years Total = DKK 100m Profit 20+ = DKK 100m Milestones 35 35

36 NORMALINDTJENING Mio. kr. Skade CR = 91 9,1 mia. kr. x 9 pp 820 Afløb (CR-effekt 1,7 pp) 9,1 mia. kr. x 1,7 pp 160 Forsikringsteknisk rente ekskl. diskontering 4 mia. kr. x 1 % 40 Liv 225 Moderselskab m.m. 30 Risikopræmie aktiver 5 mia. kr. x 2 % 100 Aktier 0,8 mia. kr. x 7 % 55 Resultat før skat Skat -350 Resultat efter skat

37 SÅDAN KAN DER TJENES PENGE PÅ SKADEFORSIKRING Forudsætninger: Egenkapital 40 % af præmieindtægterne Combined ratio 91,0 (skader + omkostninger) / præmieindtægt Renteindtægt på præmiehensættelser svarende til 0,5 % af præmieindtægten Afkast af egenkapitalen 5 % Afkast af driften: Indtægter 100,0 Renteindtægter 0,5 100,5 Udgifter 91,0 9,5 ~ ROE = 24 % Afkast af egenkapitalen: 5 % ROE (egenkapitalforrentning) før skat 29 % 37 37

38 UDVIKLING I STOR- OG VEJRLIGSRELATEREDE SKADER Storskader mio. kr. Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår Bemærkning: Storskader er defineret som bruttoskader over 5 mio. kr. omfatter property-skader på Erhverv og Industri. Vejrligsrelaterede skader mio. kr Q1 Q2 Q3 Q4 Regnskabsår ) Bemærkning: Omfatter bruttoskader over 4,5 mio. kr. pr. begivenhed. Inkl. afløbsgevinster/-tab i tidligere år. 1) Ekskl. snetryksskader, motor mv

39 DEKOMPONERING AF AFLØBSRESULTAT Afløbsresultat f.e.r. Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Syge- og ulykke Arbejdsskade Motoransvar/-kasko Andet Afløbsresultat f.e.r., i alt

40 AFLØBSRESULTAT F.E.R. I PROCENT AF PRÆMIEINDTÆGTER 3.4 3, H

41 PRÆMIEOPDELING Præmier opdelt på segmenter 2013 Præmier opdelt på produkter ,3 % 45 % 55 % 8,1 % 33,1 % 16,4 % 10,7 % 25,4 % Privat Erhverv og Industri Privat Motor Landbrug Erhverv og Industri Arbejdsskade Syge, ulykke og arbejdsløshed 41 41

42 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Forudsætninger: Nødvendig egenkapital i Topdanmark Liv: mio. kr. Egenkapitalens investeringsafkast: 4,0 % CR syge- og ulykkesforretningen 95,0 % Indtjening kapitalforvaltning 0,2 % 42 42

43 NORMALAFKAST I LIVSFORSIKRING Mio. kr. Afkast af livsforsikring: Normal afkast Investeringsafkast af egenkapital 4,0 % 60 Risikoforrentning 146 Resultat af forsikringer uden for kontribution -15 Resultat i Nykredit Liv 3 Kapitalforvaltning Liv ~17 % ROE Øvrigt livrelateret resultat: Livrelateret skadeforsikring (tab af erhvervsevne, sundhedsforsikring og kritisk sygdomsforsikring samt arbejdsløshedsforsikring mv.) 38 Øvrige synergier bl.a. på distributionssiden ~23 % ROE 43 43

44 TOPDANMARK HAR TILSTRÆKKELIGT KAPITALBEREDSKAB Solvensdækning ultimo 2013 Mio. kr. Nødvendig kapital med intern model Evt. yderligere nødvendig kapital med standardmodellen I alt Kapitaldækning ultimo Tier 2-kapital 250 Tier 2-kapital til beredskab 500 I alt

45 INVESTERINGSAFKAST TOPDANMARK EKSKL. LIVSFORSIKRING % , H

46 CDO S AFKAST OG BEHOLDNINGER CDO s Koncern ekskl. livsforsikring Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Bogført værdi 30. juni AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt

47 DISTRIBUTIONSKANALER Skade 2013 Liv % 4 % 26 % 35 % 23 % 48 % 5 % 20 % 27 % 6 % Assurandører Danske Bank Telefonsalg mv. Danica Pension Mæglere Bilforhandlere og Home Assurandører Mæglere Andre (banker mv.) Hovedkontor og livsalgskorps 47 47

48 MARKEDSANDELE Skadeforsikring H Livsforsikring ,2 % 19,0 % 5,7 % 1,3 % 1,1 % 0,5 % 4,7 % 3,1 % 3,8 % 9,3 % 38,6 % 4,9 % 6,2 % 17,5 % 16,3 % 6,0 % 9,9 % 12,4 % 22,5 % Tryg Topdanmark Codan Alm. Brand Gjensidige If Lærerstanden Alka Forsikring GF-Forsikring Øvrige PFA Nordea Liv & Pension SEB Pension Skandia Alka Liv Danica Pension AP Pension Topdanmark Liv Alm. Brand 48 48

49 UDVIKLING I TOPDANMARKS AKTIEKAPITAL OG KURS 49 49

50 SKATTEFORDEL VED TILBAGEKØB VS. UDBYTTE Indekseret værdi efter skat Forudsætninger: Afkast 9 % p.a., udlodning af hele overskuddet, investors skattesats 42 %, ingen transaktionsomkostninger. Værdien af udbytter efter skat geninvesteres

51 HOVED- OG NØGLETAL FOR (KONSENSUS FOR ) Hovedtal: Konsensus * 2015* Bruttopræmieindtægter, skade Skadeforsikring: Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Moderselskab mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Tilbagekøb Nøgletal: EPS 9,2 7,7 7,4 14,2 12,5 13,1 12,4 Skadeforløb 76,2 77,9 74,6 72,2 75,4 72,9 73,9 Omkostningsprocent 14,9 15,4 15,7 15,8 16,2 16,0 15,9 Combined ratio 91,1 93,3 90,3 88,0 91,5 88,9 89,9 Combined ratio ekskl. afløb 93,6 95,7 92,0 90,3 95,0 90,9 91,5 *Indhentet umiddelbart før offentliggørelse af H rapporten 51 51

52 MACROECONOMICS FOR DANMARK % 2014E 2015E GDP growth 1,5 2,0 Private consumption 1,6 1,7 Public consumption 0,7 0,8 Inflation 0,7 1,4 Unemployment rate 5,0 4,6 General government debt % of GDP 42,7 43,5 General government balance % of GDP -1,2-2,9 Current account % of GDP 6,6 5,8 House prices 3,1 2,5 Source: Danske Research (www.danskebank.com/danskeresearch) 52 52

53 Find os på Facebook Linked In Google + Trustpilot 53 53

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT TOPDANMARK H1 2015 RESULTAT HIGHLIGHTS H1 2015 Resultat efter skat: 647 mio. kr. (H1 2014: 945 mio. kr.) Resultat pr. aktie: 6,3 kr. (H1 2014: 8,6 kr.) CR: 85,7 (H1 2014: 85,9) CR ekskl. afløb: 89,6 (H1

Læs mere

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS 2013 RESULTAT TOPDANMARKS 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2013 Resultat efter skat faldt med 19,5 % til 1.468 mio. kr. Resultat pr. aktie blev 12,5 kr. (2012: 14,2 kr.) CR: 91,5 (2012: 88,0) CR ekskl. afløbsgevinster:

Læs mere

TOPDANMARK 2014 RESULTAT

TOPDANMARK 2014 RESULTAT TOPDANMARK 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS 2014 Resultat efter skat steg med 6,1 % til 1.558 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 15,2 % til 14,4 kr. CR: 86,0 (2013: 91,5) CR ekskl. afløb: 89,8 (2013: 95,0)

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015

TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 TOPDANMARK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 19. februar 2015 Meddelelse nr. 04/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015

TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 TOPDANMARK ÅRSRAPPORT FOR 2014 4. marts 2015 Meddelelse nr. 05/2015 Hovedelementer 2014 Resultat efter skat på 1.558 mio. kr. mod 1.468 mio. kr. i 2013 Resultatet ligger over resultatprognosen på 1.350-1.450

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere