Kvalitetsprogrammet er et supplement til de lokalplaner, der gælder for området.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsprogrammet er et supplement til de lokalplaner, der gælder for området."

Transkript

1 Kvalitetsprogram for ved en Ringsted ny bydel Kaserne Kvalitetsprogrammet beskriver byrådets mål og intentioner for den nye bydel ved kasernen. Programmet er tænkt som vejledning og inspiration både til kommunen og til private bygherrer for så vidt angår udformningen af veje og stier, belysning, byinventar og bebyggelsens karakter. Kvalitetsprogrammet er et supplement til de lokalplaner, der gælder for området.

2 Mod Roskilde Mod Holbæk Benløse by Mod Odense Mod København Vestmotorvejen Nordre Ringvej Ringsted bykerne Ny bydel ved Ringsted Kaserne Østre Ringvej Mod Køge Mod Sorø Ringsted station Mod Næstved Mod Haslev m Den nye bydel ligger tæt ved bymidten. Stationen er inden for cykelafstand, og der er let adgang til det overordnede vejnet. 2

3 $%!" &%'(!"!" #) # 6**7 &*++* 01 -.( %/* 21,,%!+ '13* +!4*+ ) &%'( 891+3* ;('1</ +1,1. * :=> 5 ( ( +/,'AA / 1 +/!'*/1'<B, +*/19< == => 6,1 &+/ 8',*/?'*/1(D 1(D =# =C = F"12,'1A'!"11*A%/</ $%!" '<<9 &%'(!"!" /%+/' */++ =: =) =5 =E G',!* 6AA*,2B 8D?"113/', (<I'*(< HID',!2,*/ 1 J/*D.K'1'9H'3+/</,+/ 1 C> /*,2 (// 1 1 CL C= 3

4 Formålet med kvalitetsprogrammet er at: Sikre en designmæssig helhed Beskrive intentioner for bydelens karakter, herunder - forholdet mellem bygninger og landskab - arkitektur og uderum i de enkelte boligområder - anlæg og pleje af de offentlige grønne områder Sikre, at miljøhensyn inddrages i projekterings- og byggefasen Skabe dialog med private bygherrer. Kvalitetsprogrammet er et supplement til de lokalplaner, der gælder for området. God kvalitet i bebyggelsesplaner og arkitektur skal sikres i en dialog MNOPQRPSTPR mellem kommunen og de private bygherrer. Byrådet ønsker at skabe en bydel med et godt boligmiljø, hvor der naturligt dannes sociale netværk. De enkelte boligområder er overskuelige i størrelsen, og i nærområdet findes institutioner, skole, indkøb og andre funktioner, hvor man mødes, og fællesskaber kan opstå. Det er nemt og sikkert - også for børn - at færdes til fods og på cykel til dagligdagens gøremål. Bebyggelse er placeret på en måde, så de landskabelige kvaliteter i området fremhæves, og der er mulighed for gode naturoplevelser og friluftsliv. Inden for hvert boligområde er bebyggelsen veldisponeret med gode udearealer, bygninger er opført i en ordentlig materialekvalitet, og miljøhensyn er tænkt ind i byggeriet fra starten. Området rummer gode eksempler på moderne arkitektur. I et åbent landskab med karakter af byfælled placeres den nye bebyggelse i tre dele med hver sit særlige præg: Kasernebyen, Parkbyen og Skovbyen. Fuldt udbygget forventes området at kunne rumme ca boliger af varierende type og størrelse. Området forventes udbygget over en tiårig periode. Den overordnede ramme om bebyggelsens placering, den grønne struktur samt veje og stier er fastlagt i lokalplan 129. Byrådet vil følge op på lokalplanen ved at beplante området fra starten, ved at placere børneinstitutioner, plejecenter og andre offentlige servicefunktioner i bydelen og ved - gennem udbud af byggegrunde - at sikre en alsidig og varieret boligsammensætning. Med kvalitetsprogrammet lægger Byrådet samtidig op til en dialog med private bygherrer om, hvordan der sikres god kvalitet i bebyggelsesplaner og arkitektur. Disse forhold vil desuden blive reguleret gennem lokalplaner for de enkelte delområder. WVXYSTPR UNQVSTPR De tre bydele: Kasernebyen, Parkbyen og Skovbyen. 4

5 Omkring det oprindelige kaserneanlæg opføres Kasernebyen i en stram, rektangulær plan med nord-sydgående alléer som markante, grønne elementer. Tættest på Teglovnsvej er anvendelsen blandet: bolig, serviceerhverv, idræt, kultur, skole og andre offentlige formål. Bebyggelsens maksimale højde svarer til hovedbygningerne i det eksisterende kaserneanlæg. Stier og en enkelt vej ud til Teglovnsvej forbinder området med bymidten. Langs Kærehavestien ligger Parkbyen, som har en mere åben karakter. Omkring fordelingsvejen er udlagt areal til offentlige institutioner, et lille indkøbscenter og lignende funktioner, der kan være med til at skabe liv i området. Inde i midten af Parkbyen er der plads til parcelhuse eller anden form for lav bebyggelse. Bebyggelse på det skrånende terræn åbner sig mod landskabet i nord. Her kan opføres enfamiliehuse på en fælles grønning eller etageboliger, der skyder sig ud i landskabet i 1-3 etager. Grønne kiler og hegn skaber visuel forbindelse mellem den eksisterende by og det rekreative område nord for den nye bebyggelse. Kasernebyen får en bymæssig karakter med en større tæthed end resten af området. De grønne elementer er især alléer og fritstående træer. Længst mod øst plantes ny skov i forlængelse af Kærehaveskoven, som ligger på den anden side af Østre Ringvej. I kanten af den nye skov kan boliger for eksempel opføres som toetages stokke eller som åben lav bebyggelse i vifteform ud mod landskabet, med små, private udearealer tæt ved boligen, men ellers med åbne fællesarealer. I Parkbyen og Skovbyen åbner bebyggelsen sig mod landskabet, der inddeles i mindre rum ved hjælp af nord-sydgående grønne hegn. i Slettelandskabet med de nye regnvandssøer er et vigtigt element i den nye bydel. 5

6 frugtplantage slettelandskabet grønne kiler Landskabsplanen danner grundlag for udbygningen af den nye bydel. Grønne, nord-sydgående hegn i 6 meters bredde og enkelte plantebælter på meter opdeler området i mindre dele. De grønne kiler - to store og mange små - giver luft mellem bebyggelserne og udsigt til det åbne land. Helt mod nord ligger slettelandskabet med søer, stier og en støjvold formet som små bakker, og i den østlige del af området ligger en 13 ha stor skov. Z[\ ]^_` _abcdec\f hegn og plantebælter ny skov De grønne kiler og hegn giver området struktur. Bebyggelsen formes efter landskabet. Slettelandskabet byder på sanseoplevelser i form af dufte og farver. Den grønne plan iværksættes tidligt som en slags overordnet byggemodning, så området får en egen karakter og identitet fra begyndelsen, selvom udbygningen kommer til at foregå over længere tid. Det store landskab mod nord skal fremtræde med stor variation, robusthed og mangfoldighed. Støjvolden får karakter af græsklædte høje, som kan bruges til leg og kælkebakker. Der vil være små søer og et snoet vandløb. Beplantningen indfinder sig dels ved selvsåning og dels ved bevidst plantning af arter, der naturligt ville finde vej hertil - for eksempel vilde roser, hvidtjørn, skovabild, slåen og hyld. Græsset vokser vildt, blandet med mange urter og blomster. Naturgræs anvendes på arealer, hvor man ønsker at lade jordbundsforhold og andre vækstvilkår præge udtrykket uden yderligere styring. Plejen sigter mod en opretholdelse af naturgræsset ved at afværge opvækst af grove urter og vedagtige planter. Området klippes en gang om året. Det skal være et robust landskab til glæde for såvel beboere fra området som fra andre kvarterer i byen. Et område til gå- og løbeture, leg og andre friluftsaktiviteter. De grønne kiler ligger langs eksisterende plantebælter eller nye læhegn, som danner en grøn væg. Herudover kan der være grupper af træer og buske. I kilerne mellem Parkbyens boligområder kan beboerne sætte deres præg, for eksempel med nyttehaver, høns, naturlegeplads og lignende. Den østlige grønne kile mellem Parkbyen og Skovbyen slås ligesom slettelandskabet en gang årligt, hvilket giver et højt græs med opvækst af grove urter og anden flora. Den vestlige grønne kile mellem Kasernebyen og Parkbyen slås 2-3 gange årligt, så den får et mellemhøjt til højt græs med indslag af anden flora. Regnvandet opsamles og ledes til tre nye søer. På kasernenområdet skal regnvandet bruges positivt. Regnvandet opsamles og ledes ud i tre søer, som giver en landskabelig kvalitet samtidig med, at de virker som regnvandsmagasiner. 6

7 &*++*,%!+ 7

8 De store, gamle træer langs Kærehavestien er med til at mm PQ Q}ki~mNRiNkP give området karakter. ƒ ˆ Š Œ kqnrslmip gvohoipqprjp I Kasernebyen er det lindealléer, der tegner de nord-sydgående linjer. Bebyggelsen afgrænses af en lille frugtplantage med æbletræer. ntpopkr pqrstuvwxyzt{ Kærehavestiens store, gamle træer står som en markant grøn linje i kanten af den nye bydel. Træerne bevares, og i nødvendigt omfang udskiftes eller suppleres der med nye træer. Sammen med eksisterende granbælter, lunde og trægrupper på det tidligere øvelsesterræn vil de være med til hurtigt at give området atmosfære. I Kasernebyen findes mange smukke, fuldkronede gamle træer, der også skal bevares. I forbindelse med anlægs- og byggearbejder er det vigtigt at beskytte træerne - se afsnittet om byggeperioden på side 21. Den eksisterende beplantning suppleres med nye hegn og grønne bælter. Hvert hegn skal have sit eget udtryk ved at have særlig dominans af én planteart. Hegnene skal fremtræde som frodige biotoper, der giver føde og læ til fugle og andre dyr, og hvor beboere og besøgende kan opleve årstidernes skiften med blomster, bær og farver. De nye hegn plantes som led i den overordnede byggemodning af området. De lidt bredere plantebælter vinkelret på Kærehavestien plantes i forbindelse med byggeriet på de tilstødende grunde. Der anvendes en blanding af træer og buske af naturligt hjemmehørende, løvfældende arter. Som store, blivende træer anvendes for eksempel eg, ask, fuglekirsebær og ahorn. Som mellemstore træer og ammetræer anvendes for eksempel el, tjørn, røn, hassel og mirabel. Som små træer og buske anvendes for eksempel syren, slåen, hyld, roser og fjeldribs. I Kasernebyen plantes nord-sydgående lindealléer som markante, grønne elementer. Den nord-sydgående del af fordelingsvejen - Østre Parkvejs forlængelse - udformes som en allé af amerikansk eg, svarende til de eksisterende træer langs østsiden af Østre Parkvej. I Parkbyen er det hegn og grønne bælter, der giver området karakter. Kirsebær El 8

9 Bag Kasernebyen mod nord plantes en 50 meter bred frugtplantage med gode danske sorter som Belle de Boskop og Gul Gråsten. Omkring plantagen sættes et vildthegn som beskyttelse i de første år, og der suppleres eventuelt med lægivende buske. I de private haver og på mindre, grønne arealer anbefales det at vælge planter, der er tilpasset klimaet og jordbundsforholdene. På den måde mindskes behovet for at vande, luge og gøde. Det er en god idé at vælge buske og træer, der bærer frugt eller bær. Det kan både mennesker og fugle have glæde af. Ved at anvende bunddækkende planter kan ukrudt holdes nede, og derved kan kemiske sprøjtemidler undgås, uden at lugearbejdet bliver for stort. Haveaffald kan med fordel komposteres til gødning. I den østlige del af kaserneområdet rejses der 13 ha skov. Skoven får facon som et omvendt B, og inde mellem de to buer findes områdets højeste punkt. Et udsigtspunkt, der er 17 meter højere end det lave slettelandskab mod nord. Skoven vil beskytte grundvandet og bliver samtidig en offentlig, bynær skov af friluftsmæssig og rekreativ værdi for beboere i området og andre borgere i byen. Etablering og drift af skoven vil ske på en måde, som er skånsom over for miljøet for at sikre en kvalitetsmæssig acceptabel og uforurenet grundvandsdannelse. Efter nyanlægget af skoven vil der ikke blive udbragt pesticider eller gødning på arealerne. WVXYSTPR X Q jpihm Boliger i Parkbyen kan indrettes med en glidende overgang QŽRVhmP SPSTkkPmOP mellem have og fælles grønning. ntovxy š œ ž johkio~}rvi Skoven vil primært blive en løvskov med danske træarter som eg, bøg, ask, el og mange buske. Der plantes mest eg. Nåletræer indplantes for variationen, vildtets og for frøforsyningens skyld. Der bliver på denne måde skabt en skov med variation og lysninger. Der plantes ny skov. På den anden side af Østre Ringvej ligger Kærehaveskoven. Hvideg Løn/ Ahorn/ Ær Ask Lind 9

10 Gadelygternes svagt lysende kuppel markerer vejens jknrkoypÿ forløb. I Parkbyen er de med til at tegne billedet af det skrånende lypi mnjp terræn. XQjPmhRkOYPŸ TkiP NOi Lygterne opstilles asymmestrisk på hver side af fordelingsvejen og adgangsvejene. Et fælles design for inventaret i de offentlige rum på kaserneområdet giver ro, enkelhed og sammenhæng i bybilledet. Der anvendes samme gadelygte overalt. Bænke, papirkurve og andet inventar skal have et fælles materialepræg og et enkelt, tidløst design. Noget af inventaret kan genfindes i andre dele af Ringsted, og med tiden er det hensigten at opnå et mere ensartet udtryk over hele byen. På boligveje, parkeringspladser og stier inde i bebyggelserne skal der anvendes inventar, som i materialer og design matcher de offentlige rum. Helt tæt ved boligen er der naturligvis mere frit valg, men boligejere og bygherrer opfordres til at overveje, hvordan væglamper, brevkasser og lignende passer til inventaret i de omgivende byrum. Langs fordelingsvejen og adgangsvejene anvendes Louis Poulsen model Icon mini. Lampen er enkel i sit design, og med sin svagt lysende kuppel er den med til at tegne vejenes forløb. Ved at vælge en lampe, som er synlig på afstand i mørke, tilstræbes det at styrke fodgængerens oplevelse af, at området er veloplyst, så det føles mere trygt at færdes i området. Gadelygterne opstilles med en lyspunkthøjde på max. 4,2 m og med en indbrydes afstand på meter. Den lave lyspunkthøjde - også på fordelingsvejen - er med til at signalere over for bilister, at man bevæger sig gennem et boligområde, hvor man bør køre langsomt og forsigtigt. Langs cykel- og gangstier kan lyspunkthøjden være endnu lavere. Lygterne placeres asymmetrisk omkring vejen for at sikre den bedst mulige lysfordeling. Det giver samtidig mulighed for at variere den indbyrdes afstand mellem lygterne, hvilket er en fordel, når vejen er opdelt i ret korte strækninger afbrudt af kryds med hævede flader. Belysning af cykel- og gangstier skal være tilstrækkelig til, at man se andre trafikanter samt retningen på stiforløbet. Materialer skal være slidstærke og robuste, så de bevarer form og overflade i brug. Samtidig skal inventaret være indbydende og behageligt at bruge - for eksempel anvendes bænke med træ i sæde og ryg. De fælles træk for byinventar i kaserneområdet er: En smuk og enkel form med god balance mellem tunge og lette dele Praktisk og brugervenligt Holdbare overflader og gedigen håndværksmæssig udførelse Bærende dele i galvaniseret stål Bygningslignende inventar som buslæskærme, overdækninger til affaldsplads og lignende kan udføres i andre materialer, for eksempel malet metal. 10

11 ² ¹³µ±²» ² µ¼²³à½ Gadebelysning er Louis Poulsen, Icon mini. Icon mini har skærm i klart glas med silketryk. Buslæskærme er samme model som ved Mindelunden og stationen. «ª Affaldskurv Veksø VL 2 har en enkel form, og låget forhindrer spredning af affaldet. Soelund siddeplint i træ og galvaniseret stål. DSB/ Knud Bech cykellæskærm i galvaniseret stål med buet tag af krydsfiner og tagpap. º» µ¼»½³¾±²³ ² ±²²³ µ µ ² ¹³µ Skilte anbringes gerne i lav højde, så de ikke dominerer gadebilledet. Veksø sp18 pullert i varmtgalaniseret stål kan markere overgangen til et fodgængerområde. Soelund bænk med ryglæn kan for eksempel opsættes ved grønne områder. Veksø NO cykelstativ er udformet, så bøjlen passer til alle typer cykeldæk. 11

12 SXmhkYPŸ Slettelandskabet XQjPmhRkOYPŸ NjkNRkOYPŸ Kommunen anlægger fordelingsvej, adgangsveje og hovedstier. På interne boligveje og stier skal bygherren anvende en belægning, der matcher materialerne på fordelings- og adgangsveje. Trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister har høj prioritet i den nye bydel. Det afspejler sig i udformning af veje, stier og kryds, som er nærmere beskrevet nedenfor. Vej- og stistrukturen er enkel og let at orientere sig i. Den enkle opbygning med fordelingsvejen som en rygrad midt gennem området betyder blandt andet, at en biltur fra boligen til de daglige trafikmål kan klares uden for meget omvejskørsel. Et tæt net af cykelstier giver gode muligheder for at vælge den korteste rute til målet. Fortove/ gangstier er brede, og kryds indrettes med høj sikkerhed for fodgængere. XQjPmhRkOYPŸPRŽOiÁYPOi Fordelingsvejen har brede græsrabatter, cykelsti og fortov. De grønne hegn går vinkelret på vejen. VNOPQRPSTPR ÂOiQPUNQVYPŸO XQmlRkPmOP Fordelingsvejen er en allé med cykelsti og fortov. Fordelingsvejen set mod øst gennem kasernebyen. XQjPmhRkOYPŸ 12

13 ÊÃÄ De veje, der har en offentlig karakter - fordelingsvejen og adgangsvejene - skal være i familie med resten af byens veje, og derfor er der valgt en traditionel belægning med kørebane af asfalt og fortove af fliser. For at give et lyst og venligt indtryk anvendes asfalt med lyst tilslag. Mellem kørebane og fortov vil der typisk være en græsrabat, som er med til at give den nye bydel en grøn karakter. Til kantsten og overkørsler bruges granit. Boligveje, parkeringspladser og stier inde i bebyggelserne vil ofte have en privat eller halvprivat karakter. I et samarbejde mellem kommunen og den enkelte bygherre skal det sikres, at der her anvendes materialer, som i karakter, farve og overflade matcher belægningen i de offentlige vejrum, samtidig med at den tilpasses bebyggelsens karakter og arkitektur. ~NQVSTPR SXmhkYPŸ kant: løber af fliser 30x60 cm flade: 30x60 cm fliser i halvforbandt markering for synshandicappede græsrabat Detailudsnit af fortovsbelægning ÅÃÆ ÅÇÈÉ asfalt chaussésten af granit Fordelingsvejen set mod øst gennem parkbyen. Til højre i billedet kommer en bil fra den nye allé i forlængelse af Østre Parkvej. Krydset er udformet med en minirundkørsel. XQjPmhRkOYPŸ I forlængelse af Østre Parkvej anlægges fordelingsvejen med allétræer, som står i en græsrabat. Den eksisterende del af Østre Parkvej ombygges, så den ligner den nye vej, dog kun med træer i én side. RTNmm h XQmlRkPmOPN ÂOiQPUNQVYPŸ 13

14 Z[\ ]^_` _abcdec\f ÎÓ ÒÓÔÕÏÖ ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÏÖ Hævede flader gør krydsning af fordelingsvejen sikker for bløde trafikanter og sænker bilernes hastighed. ØÔÙÍÏÚ ÍÛÕÏÖÔ ËÌÍÐÜÒÓÏÐÔÏ ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÏÖ I de få, firbenede kryds suppleres den hævede flade med en brolagt midterø, så krydset fungerer som en minirundkørsel. Fordelingsvejen, som forbinder kaserneområdet med resten af byen, udformes med mange hævede flader, sådan at hastigheden holdes nede på 40 km/timen. Kryds udføres fortrinsvis som T-kryds, som er de mest overskuelige og dermed mest trafiksikre. Cykelstier er asfalterede. Fortove udføres med en kant af 30x60 cm fliser i løberforbandt, mens fladen lægges ligeledes med 30x60 cm fliser i halvforbandt. Alle T-kryds udføres som en hævet flade. Midterarealet udføres i asfalt, og ramperne udføres i brosten. De få steder, hvor der findes et firebenet kryds, suppleres den hævede flade med en midterø af brosten, så den kommer til at fungere som en minirundkørsel. Adgangsveje udgår vinkelret fra fordelingsvejen og fører trafikken frem til de enkelte bebyggelser. Det er lukkede veje, der typisk er korte - under 100 m - og højst 150 m lange. Biltrafikken vil således være begrænset og have en meget lokal karakter. Kørebanen er fælles for biler og cykler. Langs adgangsvejene er der fortov i én eller to sider, afhængigt af, om der er bebyggelse til begge sider eller kun i den ene side af vejen. Ved udmunding af boligveje har fodgængerne høj prioritet, idet fortove på adgangsvejen er gennemgående som vist på principskitse øverst side 13. Alle adgangsveje har en grøn væg, enten i form af et levende hegn langs med vejen eller i form af allébeplantning som beskrevet i afsnittet om grønne områder på side 8. I parcelhusområder tænkes boligveje indrettet som opholdsog legeområder. På boligveje, parkeringspladser og stier inde i bebyggelserne skal der anvendes materialer, som i karakter, farve og overflade matcher belægningen i de offentlige vejrum, samtidig med at den tilpasses bebyggelsens karakter og arkitektur. Det kan for eksempel være grus, belægningssten af beton, fliser, asfalt og granit. Større flader som parkeringspladser skal ved hjælp af belægningsskift og/eller beplantning opdeles i mindre dele. Parkeringspladser og 14

15 redningsveje, der anlægges i eller langs bebyggelsens friarealer, kan eventuelt udføres i græsarmering af en type, som sikrer græsset gode vækstbetingelser. Boligveje i parcelhusområderne tænkes indrettet som opholds- og legeområder med en max. hastighed på 15 km/ timen. Nærmere bestemmelser om veje og parkering i boligområderne vil fremgå af lokalplanen for det pågældende område. Alle trafikstier udføres i en jævn og finkornet, cykelvenlig asfaltbelægning. Kombinerede cykel- og gangstier anlægges i en bredde af mindst 3,5 m, så der er god plads til at passere hinanden. Større befæstede flader i boligområderne, f.eks. parkeringspladser, skal ved hjælp af belægningsskift og/eller beplantning opdeles i mindre dele. Kærehavestien bliver et rent fodgænger- og cykelstrøg. Den nuværende asfaltvej overgår til at være dobbeltrettet cykelsti, og langs med denne, ind mod den nye bebyggelse, anlægges en ny gangsti med en fast belægning, som er egnet også for kørestolsbrugere, folk med rollator, barnevogne osv. Den eksisterende grussti mellem træerne omdannes gradvis til en mere grøn bund med en enkel, trådt sti igennem. I Kasernebyen er der dels stiforbindelser i eget tracé ud til Teglovnsvej, dels cykelsti langs fordelingsvejen og videre ad Sct. Jørgens Allé. Mod Benløse anlægges en ny stiforbindelse nord om Sct. Jørgensgården, og på sigt kan der længere mod øst etableres en ny sti, som krydser motorvejen via bro eller tunnel. Cykelstier udføres med en jævn og finkornet, cykelvenlig asfaltbelægning. Kærehavestien indrettes som dobbeltrettet cykelsti og suppleres med en ny gangsti. 15

16 STkRhRk OiQN STkRhRkOiQ}Vi}Q }jihmnjknrkoypÿ lmmpo QhNQPNmmPYÁ PRjP opkr NjkNRkOÁ YPŸ YPŸP RP SXmhk hripqá STkRhRk Q}ki~mNRiNkP I Kasernebyen orienteres bebyggelsen mod adgangsvejen. Bygninger placeres parallelt med eller vinkelret på vejen, ligesom i det oprindelige kaserneanlæg. NjkNRkOYPŸ ~NQVPQhRk PmmP o}opxk ~NQVPQhRk hmx PQ PmmP o}oprp NjkNRkOYPŸ Parkering kan for eksempel placeres nær adgangsvejen i små lommer mellem husene, så den ikke virker for dominerende. Den nye bydel vil rumme mange forskellige boligtyper. Det velkendte parcelhus med egen hæk og have er placeret i området nær Kærehavestien. Ud mod det åbne landskab er der mulighed for at eksperimentere med andre former for enfamiliehuse, hvor der er en glidende overgang mellem den private have/ terrasse og et fælles grønt område. Eller man kan bygge moderne lejligheder med stor altan, fællesfaciliteter og udsigt over de græsklædte skråninger. I Parkbyen kan hver bebyggelse have sit eget præg med hensyn til arkitektur og materialer. I Kasernebyen er det hensigten, at der skal bygges lidt tættere, typisk i tre etager med en offentlig side ud mod vejen og halvprivate, grønne gårdrum i bebyggelsens indre. Tætheden og samspillet med de eksisterende kasernebygninger gør det nødvendigt, at husene i højere grad har et arkitektonisk fællespræg her. Det oprindelige kaserneanlæg består af fritliggende bygninger, der er placeret vinkelret på hinanden, så der dannes nogle gode uderum mellem dem. Det flotte murværk og de ensartede tagflader giver området et fællespræg, og der er en god balance mellem det robuste helhedsindtryk og de fine detaljer, der ses, når man kommer tæt på. Den symmetriske opbygning omkring en central akse giver nogle af bygningerne en meget fremtrædende og offentlig plads, mens andre får en mere tilbagetrukket og halvprivat karakter. Den nye bebyggelse i Kasernebyen skal gerne rumme nogle af de samme kvaliteter, men i en nutidig form. Nye akser er lagt ud i form af nord-sydgående lindealléer. De udgør den offentlige side, hvor bebyggelsen skal være forholdsvis tæt og stram. Ind mod midten af hver storparcel åbner bebyggelsen sig mod et fælles friareal, der fra fordelingsvejen anes som et nord-sydgående grønning mellem husene. Underopdeling af facaden og brug af glaspartier kan give et levende udtryk, mens bygningens hovedform er stram og retlinet. 16 Solidt murværk og sadeltage med røde tegl kan kombineres med moderne bygningsdele af glas og stål.

17 I Kasernebyen er principperne: Bebyggelse orienteres mod adgangsvejen. Bebyggelse placeres fortrinsvis som længehuse parallelt med eller vinkelret på adgangsvejen. Dele af bebyggelsen kan opføres som fritliggende eller sammenbyggede punkthuse. Bebyggelse er overvejende i to-tre etager. Parkering placeres i et smalt bånd mellem adgangsvejen og husene eller i parkeringslommer mellem husene. Boligveje inde i bebyggelsen har en uformel karakter, gerne udformet som opholds-/ legegader. Der anvendes materialer, som har en lang holdbarhed og bevarer en smuk overflade, også efter nogle års slid - for eksempel mursten, glas og stål. Et eller flere arkitektoniske træk fra de oprindelige kasernebygninger kan genfindes i de nye bygninger. Det kan for eksempel være det røde, tunge murværk i en nutidig kombination med en let tagkonstruktion, bygningpartier af glas, altaner mv. Bygninger er velproportionerede, typisk med en forholdsvis lille husdybde, som giver en harmonisk tagform og gode lysindfald. Eksisterende bygninger ombygges med stor respekt for den oprindelige arkitektur og de håndværksmæssige kvaliteter. SP~mNRiRhRk OmPiiPmNRjOVNS O~lRjPRjPmNRjOVNSOQ} SP~mNRiRhRkXkSTkRhRkPQ PmmP }johkioá mhrhp X~iNkPQ STkRhRkPQ ipqqlr ~NQVPQhRk STkRhRk SXmhkYPŸ NjkNRkOYPŸ I den skrånende del af Parkbyen skal husene tilpasses terrænets form, enten på tværs eller på langs af højdekurverne. Den højtliggende, flade del af Parkbyen er fortrinsvis til offentlige funktioner og parcelhuse. Parcelhusene placeres i mindre grupper omkring en opholds-/legegade, og grundene afgrænses med levende hegn eller hæk. Der er adgang til fælles friareal i de grønne kiler, som passes og vedligeholdes af områdets grundejerforening. Der er mange valgmuligheder med hensyn til materialer og byggestil, men inden for hver gruppe har husene ét eller flere fælles træk, for eksempel tagformen. Huse i Parkbyen kan have et let udtryk, hvor der for eksempel bruges træ i facaden. I bebyggelsens indre kan der indrettes hyggelige opholdskroge og fælles friareal. Med varierende etageantal under samme tag kan bygningerne optage terrænets form. 17

18 grund.rtovxy }johkioá I Parkbyen mhrhp ÝÞßàáàß kan enfamiliehuse opføres i moderne PmmP o}op arkitektur og placeres i en åben bebyggelsesplan XkYPŸ ~NQVPQhRk uden hegn omkring den enkelte kqžrvhmp Yã hmx PQ OV}QPihm PmmP o}op âtvmpq N Nmj ~NQVPQhRk YPŸ I Skovbyen skal bebyggelsesplanen være åben med mulighed for kig mellem husene. I den skrånende del af Parkbyen skal bebyggelse placeres på en måde, så terrænets oprindelige form tydeligt kan ses. Mellem husene er der halvprivate uderum til leg og ophold, samtidig med at bebyggelsen i sin helhed fremstår åben med kig ud i det omgivende landskab. I Parkbyen er principperne: Bebyggelse tilpasses terrænets form. Bygninger kan for eksempel placeres vinkelret på højdekurverne, så terrænspring optages inde i huset med forskudte etager. Eller de kan lægges på langs af højdekurverne. I parcelhusområder kan husene have et individuelt præg. I andre delområder er der også mulighed for stor variation i materialer og byggestil, men hver bebyggelse skal udgøre en arkitektonisk helhed med velproportionerede bygninger og uderum. Der anvendes materialer, som har en lang holdbarhed og bevarer en smuk overflade, også efter nogle års slid. Ønskes et let udtryk, kan der for eksempel anvendes træ af en god kvalitet, metal, mørk tagpap og glas. Parkering ved tæt-lav og etagebyggeri placeres nær adgangsvejen og på den fladeste del af grunden, så omfanget af terrænregulering kan begrænses. Parkeringen udformes som mindre, fælles pladser eller parkeringslommer, der ikke virker dominerende. Boligveje inde i bebyggelsen har en uformel karakter, gerne udformet som opholds-/ legegader. I kanten af den nye skov kan opføres boliger i en åben bebyggelsesplan, der udnytter den flotte udsigt, og hvor man udefra kan se ind mellem bygningerne til skovbrynet. Bebyggelsen åbner sig mod den grønne kile, som på den modsatte side afgrænses af et gammelt stendige og et levende hegn. Terrænet falder kraftigt ned mod slettelandskab og sø. I Skovbyen er principperne: Bebyggelsesplanen skal være åben med mulighed for kig mellem husene. Der hegnes ikke omkring den enkelte grund, men kun omkring terrasse eller lignende, så der opstår en glidende overgang mellem bygninger og landskab. Bebyggelse tilpasses terrænets form. Parkering, cykelskure, udhuse og andre småbygninger placeres som hovedprincip ud mod adgangsvejen. Arkitekturen understreger det tætte samspil med skoven, for eksempel med lette facader af træ. Det tætte samspil med skoven skal understreges i Skovbyens arkitektur, for eksempel med brug af træ i facaden. 18

19 Undersøgelser og erfaringer har vist, at det med forholdsvis enkle midler er muligt at begrænse hærværk og anden kriminalitet i boligområder. Tæt byggeri, synlige adgangsforhold og overskuelige boligenheder bevirker, at der bliver færre tilfælde af hærværk, og at folk føler sig mere trygge, når de færdes i kvarteret. Beboerinddragelse, høje kvalitetskrav og kunst i nærmiljøet bidrager til at give beboerne en glæde ved deres kvarter, en fornemmelse af at høre til og dermed en større følelse af ansvarlighed for boligområdet. Resultatet er, at beboerne ud over at føle sig mere trygge også kan glæde sig over, at deres penge kan bruges til andet end reparationer efter hærværk. Gode oversigtsforhold mellem husene skaber tryghed i bebyggelsen. Fotograf Torben Eskerod. ìíî ïíæð äåæçèéêéë Begrænset kriminalitet kan blandt andet betyde færre fraflytninger. mindre huslejetab på tomme lejligheder. smukke og velholdte bygninger og udearealer og dermed et positivt image både indadtil og udadtil. lavere vedligeholdelsesomkostninger. flere midler til rådighed til støtte for beboerinitiativer. Oversigtlighed og synlighed i et by- og boligområde kan i sig selv virke forebyggende, fordi det øger opdagelsesrisikoen ved at udføre kriminalitet. Jo mere oversigtligt området er, desto mindre kriminalitet. Erfaringerne viser, at det kan betale sig at indtænke det kriminalpræventive aspekt allerede fra starten, når et byggeri planlægges. Læs mere om trygge boligområder og kriminalpræventiv boligprojektering i to pjecer, der er udgivet af Det Kriminalpræventive Råd. Der anbefales: gode oversigtsforhold med vinduer ud mod veje, stier, haver, udearealer og parkeringspladser så få skjulesteder i bebyggelsen som muligt beplantning mellem stier og boliger er Det er hensigten, at området skal forsynes med bredbånd med mulighed for tilslutning af ISDN, ADSL og VDSL. Dette giver den enkelte bygherre mulighed for at tænke i moderne kommunikation, når byggeriet planlægges. Der kan for eksempel etableres systemer til overvågning, brandalarmer, oversvømning, levering af varer, elektroniske låsesystemer, hjemmearbejdspladser osv. Bygherrerne bør overveje at give alle boliger, kontorer mv. bredbåndstilslutning samt at forberede for lokale netværk. Flere oplysninger kan fås på vedligeholdt og i lav højde cykelskure og affaldsskure er anbragt, så de ikke reducerer synligheden synlighed i forbindelse med ind- og udgang af opgange, haver mv. kriminalpræventiv belysning af f.eks. gårdarealer, p-pladser, stisystemer, adgangsveje, trapperum mm. fysiske faciliteter i form af legepladser, mødesteder mv. i nærheden af husene Desuden bør man overveje, hvordan området er opdelt i halvprivate, private, halvoffentlige og offentlige områder. 19

20 Inden den enkelte bygherre går i gang med tegning og projektering, er der nogle praktiske overvejelser, der skal gøres omkring energiforbrug, affaldshåndtering mv. Ud over at overholde bygningsreglementets krav til isolering og lignende er der mange andre muligheder for at spare på ressourcerne og tilgodese miljøet. Dette afsnit indeholder nogle eksempler på, hvad den enkelte bygherre kan gøre. I Ringsted Kommune sorteres i grønt og gråt affald, papir og glas. Ud fra en samfundsmæssig økonomisk og økologisk betragtning er det målet, at der skabes balance i jordflytningen på kasernegrunden. Det vil sige, at overskydende jord ikke køres væk fra området, hvis der er mulighed for at genanvende det et andet sted på kasernegrunden. Kommunen udarbejder en særskilt handlingsplan for jordarbejdet, hvori der redegøres for, hvor den overskydende jord kan genanvendes, og hvor der kan etableres eventuelle mellemdepoter. Handlingsplanen henvender sig til kommunen selv i forbindelse med byggemodningen, og til kommende private entreprenører. Handlingsplanen for jordarbejderne kan fås i Teknisk Forvaltning. Opsamling og genbrug af regnvand i et fælles vaskeri kan give en stor besparelse i vandforbruget. Bebyggelse tilsluttes den kommunale fjernvarmeforsyning og skal være forberedt for lavtemperatur. Ringsted Kommune ser positivt på initiativer til, at bebyggelserne selv via solceller/solfangere kan producere el/ varme. I forbindelse med den nærmere planlægning af ledningsnettet kan kommunen udpege delområder, for Eksempler på facadeløsning der udnytter passiv solvarme og høj dagslysudnyttelse fra sydvendte glasfacader. 20

21 eksempel i den nordlige kant af Parkbyen, som fritages for tilslutningspligt under forudsætning af, at opvarmning sker med solvarme eller anden form for vedvarende energi. For ejendomme, der pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, er der mulighed for at supplere med solvarme eller lignende. Indsamling af husholdningsaffald og genanvendelige materialer sker i tråd med kommunens øvrige indsamlingsordning. Det er typisk muligt at vælge stativer som på billedet til venstre og/eller minicontainere samt kompostbeholdere. I boliger med egen have skal det grønne affald hjemmekomposteres. I etageboliger skal det grønne affald indsamles til behandling på biogasanlæg. Den enkelte bebyggelse bør indrettes, så opdeling af affald i fraktioner gøres lettere, for eksempel ved indretning af affalds-øer. Eventuelt kan indrettes en lokal genbrugsplads for beboerne. Ved etage- og tæt/ lav boliger skal der afsættes plads til affalds-øer. Byggeri skal foregå på en måde, så generne for omgivelserne minimeres. Desuden skal det sikres, at de fremtidige byggeaktiviteter ikke får væsentlig negativ indflydelse på områdets tilstand, for eksempel grundvandsforhold samt plante- og dyrelivets levevilkår. For at undgå traktose bør byggetrafik til området fortrinsvis ske på arealer udlagt til veje og parkeringsformål, således at kommende beplantning og haver beskyttes mest muligt. Eksisterende træer, der skal bevares, skal beskyttes mod tunge køretøjer over træernes rodnet. Stort glastag på boligbebyggelse, der udnytter solens energi og inddrager himmellyset. Større områder, der ikke umiddelbart bliver solgt og bebygget, kan i den mellemliggende periode anvendes rekreativt. Derfor skal disse områder passes og plejes som de vilde områder i slettelandskabet. De skal bestå af vildtvoksende naturgræs og urter, som præges af stor blomsterrigdom og slås en gang årligt. Områderne vil kunne anvendes til fritidsformål, dyrehold eller forpagtes ud til landbrug på kortvarige kontrakter. I kaserneområdet bør der lægges vægt på naturlige materialer og et lavere energiforbrug end byggeri i tilsvarende byområder. For at opnå dette kan bygherren foretage en totaløkonomisk vurdering, hvor opførelsesomkostningerne sammenholdes Øget isolering mv. har i dette byggeri halveret energiforbruget i forhold til et byggeri opført i henhold til bygningsreglementet. 21

22 med driftsudgifter på længere sigt, herunder el-, vand- og varmeforbrug. Kommende bygherrer bør sikre sig, at der ikke i byggeriet forekommer materialer og produkter, der indeholder stoffer, som er opført på Miljøstyrelsens Listen over uønskede stoffer på tidspunktet for byggeriets start. Listen kan læses på Miljøstyrelsens website Byrådet har vedtaget to hæfter med krav og anbefalinger til miljørigtig projektering. Det enee hæfte henvendersig til dem, der opfører et enkelt enfamiliehus. Det andet henvender sig til bygherre der opfører større bebyggelser. Et optimalt indfald af dagslys er en af måderne til at minimere energiforbruget. 22

23 ñ1. + +/' <,!",* '<B, Enfamilehus i Parkbyen- Ringsted Kaserne/ arkitektfirma dpa Johs. Møller Kærehavestien Kasernebygninger òryprinqhjpx PRimhkPQ}?*"/ 1'1/ ( + Kasernebygninger Ørbækgård, boliger i Hørsholm/ Vilhelm Lauritzens Tegnestue Søkrogen i Værløse/ Tegnestuen Vandkunsten Stemningsbilleder fra diverse sjællandske lokaliteter Søndergårdsparken, boliger i Bagsværd/ Poul Ernst Hoff & Bennet Windinge Lampe: Louis Poulsen lampe Icon mini Affaldskurv: Veksø VL 2 Bænk og siddeplint: Soelund Cykellæskærm: DSB design Knud Bech Cykelstativ: Veksø No Pullert: Veksø sp 18 òryprinqhrjphsxmhkx Q jpqrp?!"11* Væglamper: Louis Poulsen model Toldbod og model Homann Væglampe (træfacade): Veksø Skot Lygter: Louis Poulsen model Toldbod Pullert med lys: Louis Poulsen model Stærke Louis Postkasse : Me-Fa galvaniseret model Amsterdamhusene i Frederikssund/ Arkitektgruppen Aarhus Økohus i Kolding/ arkitekterne 3x Nielsen Boliger i Jonstrup/ Tegnestuen Vandkunsten Dianas Have, boliger i Hørsholm/ Tegnestuen Emiliedaleni Højbjerg/ arkitekterne Kjær og Richter Villa i Allerød/ arkitekt m.a.a. Søren Robert Lund FDF i Bøgebjerg/ Nova 5 Arkitekter Ny Mosegård/ C. F. Møllers Tegnestue Bøger: Vejdirektoratet- Smukke veje Det Kriminalpræventive Råd- Trygge Boligområder og Kriminalpræventiv Boligprojektering Louis Poulsen- Udelys Emiliedalen i Skåde/ arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen F1 Kvartershus i Kolding/ White arkitekter Tæt-lav boliger i Jystrup/ Tegnestuen Vandkunsten Havrevangen i Hillerød/ Vilhelm Lauritsens Tegnestue Regnvandsvaskeri i Folehaven, København óhrkoipjmx }RP / 1'1%/+ Affaldsskur Hyldegårdsvej i Ringsted Rækkehus i Farum/ Vilhelm Lauritsens Tegnestue Økohus i Kolding/ arkitekterne 3x Nielsen Rækkehuse på Abildsvej i Sorø/ arkitekt m.a.a. Carsten E. Holgård Kirsten Lund-Andersen Landskabsarkitekter MDL og Teknisk Forvaltning Adresse: Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Telefon: / fax E- mail adresse: Hjemmeside: 23

24 Kvalitetsprogrammet af Ringsted Kommune er i samarbejde udarbejdet med Landskabsarkitekter Kirsten Lund-Andersen Yderligere information MDL. kan fås hos: Ringsted Teknisk Forvaltning Kommune Rønnedevej 4100 Ringsted 9 Revideret maj 2005

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE

LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2-291 FOR MØLLEMOSEPARKEN FORORD 3 BESTEMMELSER 6 1 LOKALPLANENS

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Idekatalog for Gadehavegård. en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri

Idekatalog for Gadehavegård. en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri November 2013 en case for forbedring af miljø og klima i alment boligbyggeri November 2013 Udarbejdelsen af idekataloget er iværksat af Domea

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund

Landsbyplan for. Jernved - Jernvedlund Landsbyplan for Jernved - Jernvedlund FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Boligområde i Svinninge

Boligområde i Svinninge LOKALPLAN NR. 10.01 Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56A SKJERN KOMMUNE 3

LOKALPLAN NR. 56A SKJERN KOMMUNE 3 1 2 LOKALPLAN NR. 56A Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus...side 4 4. Områdets anvendelse...side 5 5. Udstykning...side

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere