SF120-A Brugsanvisning 43 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF120-A Brugsanvisning 43 47"

Transkript

1 *336377* DK Brugsanvisning 43 47

2 1

3 2 R L STOP click

4

5 Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. Generelle henvisninger Symboler som f.eks. angiver, at der er tale om henvisninger, som er specielt vigtige for sikkerheden. Disse skal altid følges, da der ellers er fare for alvorlige skader. Advarsel: høj spænding. Tallene henviser til billeder. Billederne til teksten finder De på omslaget, som kan foldes ud. Hold omslaget åbent, når De læser brugsanvisningen. Når der i teksten i denne brugsanvisning står «maskinen», refereres der altid til SF 120-A med batteri. Betjeningsdele og maskinkomponenter Afbryder med elektronisk hastighedskontrol Højre-/venstreomskifter Gearskifter Indstillingsring til momentkobling Motorbremse Udløser til batteri (to) Selvspændende borepatron Dobbelbit (PH2 / PZD2) Indhold Side Generelle henvisninger 43 Tekniske data 44 Maskinen er beregnet til følgende brug 44 Sikkerhedshenvisninger 45 Ibrugtagning 46 Anvendelse 46 Vedligeholde og pasning 46 Garanti 47 Genbrug 47 Konformitetserklæring se omslag Ved brug af maskinen skal følgende betingelser altid overholdes: må kun anvendes håndholdt må aldrig anvendes i omgivelser med fare for eksplosion. 43

6 Tekniske data Batteridreven skruemaskine Spænding 12 Volt Maskinvægt inklusiv batteri og borepatron 2 kg Mål (L x H x B) 261 x 172 x 61 mm Omdrejningstal 1. gear: o/min. 2. gear: o/min. Bitholder/spændeområde selvspændende bitholder 1,5 13 mm Moment max. 21 Nm (indstilling borsymbol) Indstilling af moment 1 10 Nm (i 20 trin) Vibration under 2,5 m/s2 Støj under 70 db (A) Hastighedsregulering elektronisk via afbryder Højre-/venstreløb elektronisk afbryder med omskifter under drift Spindelbremse når skruemaskinen er slukket Motorstop via afbryderen Støvtæt forseglet og permanentsmurt (vedligeholdelsesfri) Batteri SBP 12 SFB 125 Spænding 12 Volt 12 Volt Batterikapacitet 12 Voltx2,0 Ah = 24 Wh 12Voltx3,0 Ah = 36 Wh Vægt 0,69 kg 0,73 kg Temperaturovervågning ja ja Celletype Nikkelcadmium Nikkel-Matalbydrid Sub C design Sub C design Antal celler Ret til tekniske ændringer forbeholdes Maskinen er beregnet til følgende brug: Skruetype/anvendelse Størrelse Gear Træeskrue/spånpladeskruer op til 5 mm 2. gear i gran/spånplade fra 5-8 mm 1. gear Gevindskruer (maskinskrue) op til M8 1./2. gear Skruer i plasticdybler Skrue 10 mm 1. gear Plastikdybel 12 mm Bortype/anvendelse Størrelse Gear Træspiralbor i blødt træ/spånplade 30 mm 2. gear Træspiralbor i hårdt træ 20 mm 2. gear Spiralbor i blødt træ/spånplade 30 mm 2. gear Spiralbor i hårdt træ 20 mm 2. gear Planfræsebor i blødt træ/spånplade 25 mm 2. gear Planfræsebor i hårdt træ 12 mm 2. gear Hulsav i blødt træ/spånplade op til 68 mm 1. gear HSS spiralbor i metal (stål) op til 6 mm 2. gear Forboring med 6 mm bor fra 6 mm til 10 mm 1. gear Murbor i mursten op til 6 mm 1. gear Specialværktøj/anvendelse Størrelse Gear Gevindskæring i metal op til M8 1. gear Afgratning, afgratning af huller i metal, trådbørste, slibestift, slibepapir 1. gear 44

7 Sikkerhedshenvisninger Ved brug af elværktøj skal følgende generelle sikkerhedsregler overholdes til forebyggelse af elektrisk stød, legemsbeskadigelse og brandfare. Læs og overhold nedenstående instrukser, inden De bruger maskinen. 1. Anvend beskyttelsesudstyr Brug beskyttelsesbriller Brug åndedrætsværn ved støvende arbejde 2. Anvend egnet arbejdsbeklædning Undgå løsthængende tøj, løsthængende langt hår og smykker, som kan blive fanget af bevægelige dele. Brug skridsikkert fodtøj. 3. Indret arbejdsomgivelserne sikkert Hold arbejdsomgivelserne fri for genstande, som De kan komme til skade ved. Sørg for god belysning. Hold uvedkommende personer væk fra arbejdsområdet. 4. Vær opmærksom på omgivelserne Anvend ikke maskinen i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Anvend ikke maskinen under vand. 5. Test altid maskinen før hver ibrugtagning Kontroller at maskinen er i forsvarlig stand. Undlad at bruge maskinen, hvis den er beskadiget, hvis maskinen ikke er komplet, eller hvis betjeningsdelene ikke fungerer fejlfrit. 6. Anvend det rigtige værktøj Forvis Dem om, at værktøjet (bor etc.) har det indstik, der passer til maskinen, og sidder ordentligt fast i borholderen. Anvend kun anbefalet originalt Hilti tilbehør og ekstraudstyr. 7. Anvend kun maskinen til de formål, den er beregnet til (se side 44). Undgå at overbelaste maskinen. arbejdet. Kontrollér derfor arbejdsområdet forud for arbejdet, f.eks. med en metaldetektor. Undgå kropskontakt med jordede dele som f.eks. rør eller radiatorer. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis De f.eks. ved en fejl er kommet til at bore ind i en strømledning. 10. Undgå at maskinen starter utilsigtet Når maskinen ikke er i brug (f.eks. i en arbejdspause), før service, ved skift af bor og under transport, skal transportsikringen benyttes (venstre/højre-omskifter i midterstilling ). 11. Hold maskine og bor i god stand Følg instrukserne med hensyn til pasning og vedligeholdelse og rettidigt skift af bor. Brug aldrig maskinen, hvis den er snavset eller våd. Støv eller fugt på maskinens overflade giver et dårligere holdepunkt. Reparationer på maskinen må kun udføres af autoriserede fagfolk, og der skal anvendes originale Hilti reservedele. I modsat fald er der risiko for skader og ulykker. Vi opfordrer derfor til kun at lade reparationer udføre hos Hilti eller et af Hilti autoriseret værksted. 12. Undgå kortslutninger af batteriet (tilbehør) Hvis kontakterne på batteriet kortsluttes, er der brandfare. 13. Kontroller, at batteriet sidder korrekt i maskinen, inden De går i gang med arbejdet. Hvis batteriet ikke sidder rigtigt, kan det falde ud under arbejdet og medføre beskadigelse. 14. Hold maskinen uden for små børns rækkevidde. For at kunne anvende maskinen uden at yde skade på personer og/eller ting, er det en forudsætning, at man er bekendt med brugsanvisningen 8. Brug en sikker arbejdsmetode Undgå at stå i en akavet stilling. Sørg for hele tiden at have et solidt fodfæste. Bevar opmærksomheden under arbejdet; boret kan til enhver tid utilsigtet sætte sig fast. Sluk for maskinen, hvis De bliver distraheret fra arbejdet. 9. Pas på skjulte ledninger Skjulte elektriske ledninger og gas- og vandrør udgør en alvorlig risiko, hvis de beskadiges i forbindelse med 45

8 Ibrugtagning boremaskine må kun anvendes sammen med batteri SBP12 eller SFB125. Før ibrugtagning skal et nyt batteri altid lades 24 timer normalt eller op til 12 timer med opfriskefunktion, så cellerne kan formatere sig. Ved lave udendørs temperaturer: batteriets kapacitet falder ved lave temperaturer. Opbevar batteriet ved rumtemperatur, når det ikke er i brug. Ved høje udendørs temperaturer: opbevar aldrig batteriet i solen, på radiatorer eller bag vinduesruder. Arbejd ikke så længe med skruema-skinen, at den går helt i stå. Battericellerne kan tage skade ved total afladning. Indstilling af moment Justeringsring for omdrejningsmomentkobling Indstilling af ønsket omdrejningsmoment (1 Nm 10 Nm) sker ved at dreje justeringsringen til ønsket position (trin 1 til trin 20). I positionen med borsymbolet overkobles omdrejningsmomentkoblingen. I denne position giver skruemaskinen et omdrejningsmoment på ca. 21 Nm (blokeringsmoment). Højre-/venstreløb Højre-/venstre-omskifter Via omskifteren vælges værktøjsspindelens omdrejningsretning. En spærreanordning forhindrer, at der kan skiftes, mens motoren er i gang. Når omskifteren er i midterstilling blokeres afbryderen Hastighedsregulering Elektronisk afbryder Omdrejningstallet kan reguleres trinløst op til maksimalt omdrejningstal ved at trykke afbryderen langsomt ind. Anvendelse Isætning/udtagning af bitholder/bor Benyt transportsikringen for at beskytte mod utilsigtet start. Borepatron Boret kan spændes eller løsnes uden nøgle. Borespindlen er blokeret, når maskinen er afbrudt. Dette er en hjælp ved åbning/lukning af borepatronen. Udtagning af batteri Låseknap batteri (2-fingerbetjent) Ved udskiftning af batteri trykkes låseknapperne ind, hvorefter batteriet SBP 12 kan tages ud af skruemaskinen. Isætning af batteri Skub batteriet ind, indtil det ikke kan komme længere. Der skal høres et klart klik. Der må kun anvendes Hilti batteri SBP12 eller SFB125. Opladning af batteri Der må kun anvendes Hilti ladeapparat SFC7/18, TCU7/36 eller SBC12H. Ladeproceduren er beskrevet i brugsanvisningen til ladeapparatet. Hvis SFB125 batteriet oplades i det gamle ladeapparat SBC12H, må der påregnes et kapacitetstab. Fuld kapacitet opnås med ladeapparat SFC7/18 og TCU7/36. Indstilling af gear 2-gears-omskifter Med den mekaniske 2-gears-omskifter vælges det øn-skede omdrejningstal (1. gear: o/min. eller 2. gear: o/min.). Skift må kun ske, når motoren står stille. Vedligeholdelse og pasning Vedligeholdelse Maskinens udvendige hus er fremstillet af slagfast plastikmateriale. Grebet og støvafskærmningen består af elastomermateriale. Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtaget er stoppet! Rengør luftindtaget forsigtigt med en tør børste. Undgå at der kommer fremmedlegemer ind i maskinens indvendige dele. Vedligehold også borene. Fjern fastsiddende snavs. Hold altid indstikket rent og let smurt. Batteri SBP12, SFB125 Kontaktfladerne skal altid være fri for støv og olie. Rengør kontaktfladerne efter behov med en ren pudseklud. Hvis batterikapaciteten efter længere tids brug falder til under acceptabelt niveau, anbefales det at lade batteriet teste hos Hilti. Vedligeholdelse, service Kontrollér jævnligt alle udvendige dele på maskinen for eventuelle skader og forvis Dem om, at alle betjeningsdelene fungerer fejlfrit. Brug ikke maskinen, hvis den er beskadiget, eller betjeningsdelene ikke fungerer fejlfrit. Send i så fald maskinen til reparation hos Hilti. 46

9 Garanti Hilti Danmark A/S garanterer for, at det leverede værktøj er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, sålænge værktøjet anvendes og behandles samt vedligeholdes og rengøres i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købsdatoen (fakturadatoen). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, -tilbehør og -reservedele. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti Danmark A/S påtager sig ikke noget ansvar ud over det lovmæssigt foreskrevne. Hilti Danmark A/S påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, ej heller for følgeskader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med anvendelse af værktøjet, eller skader som er opstået, fordi værktøjet er anvendt uhensigtsmæssigt. Hilti Danmark A/S garanterer ikke for ej heller stiltiende at værktøjet er egnet til et bestemt formål. I forbindelse med reparation eller udskiftning af værktøjet og/eller dele deraf forudsættes det, at værktøjet og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti Danmark A/S umiddelbart efter, at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hilti s side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantibestemmelser, såvel skriftlige som mundtlige. Genbrug Hilti maskiner er i vid udstrækning fremstillet af materialer, som kan genbruges. En forudsætning for genbrug er at materialerne sorteres hensigtsmæssigt. Hilti kan tage Deres gamle maskine retur til genbrug. Spørg Hilti kundeservice eller Deres Hilti konsulent. Hvis De selv vil aflevere Deres maskine til genbrug: skil maskinen ad, hvis dette er muligt uden specialværktøj. Aftør de oliesmurte dele med køkkenrulle, opsug olieudslip med køkkenrulle og bortskaf det på forsvarlig vis. Luk aldrig olie ud i afløbssystemet eller på jorden. De enkelte dele sorteres som følger: Komponent Hovedmateriale Genbrug Værktøjskuffert Plastik Plastik til genbrug Hus Plastik Plastik til genbrug Motor Stål, kobber Metal til genbrug Gear Stål Metal til genbrug Borepatron Plastik Plastik til genbrug Stål Metal til genbrug Skruer, smådele Stål Metal til genbrug Batteri Hilti batteri SBP 12 består af 10 nikkelkadmium celler. Hilti batteri SFB 125 består af 10 nikkelmetalhydrid celler. Både De og Hilti er ansvarlige for at genbruge de brugte batterier på en miljømæssige forsvarlig måde. Vigtigt: Kast ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, på åben ild eller i vandet. Bortskaf batterierne i henhold til de nationale regler eller indlever de brugte batterier til Hilti. 47

10 Konformitätserklärung Bezeichnung: Akku-Montageschrauber Typenbezeichnung: Konstruktionsjahr: 1999 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Dichiarazione di conformità EC Descrizione: Avvitatore Designazione del tipo: Anno di progettazione: 1999 Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è conforme alle seguenti norme ed ai relativi documenti: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/ECEE, 93/86/CEE, EN , EN EC declaration of conformity Description: Battery screwdriver Designation: Year of desing: 1999 We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the following standards or standardization documents: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN EG-overeenkomstigheidsverklaring Benaming: Accu schroefmachine Type: Bouwjaar: 1999 Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen en normen: 98/37/EG, 89/336/EEG, 91/157/EEG, 93/86/EEG, EN , EN Déclaration de conformité Désignation: Visseuse-perceuse sans fil Modèle/type: Année de conception: 1999 Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/CEE, 93/86/CEE, EN , EN Declaração de conformidade EC Descrição Aparafusadora a bateria Designação Ano de design 1999 Declaramos, sob nossa responsabilidade, que este produto está de acordo com as seguintes normas e documentos: 98/37/EG, 89/336/EEG, 91/157/EEG, 93/86/EEG, EN , EN

11 Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Nimike Akkuporakone/-ruuvain Tyyppimerkintä SF 120-A Suunnitteluvuosi 1999 Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on seuraavien suositusten ja normien mukainen: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC ühilduvuse tunnistus Nimetus: Akutrell Tähis: Konstrueerimisaasta: 1999 Kinnitame, et see toode vastab järgmistele direktiividele ja standarditele: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Samsvarserklæring Betegnelse: Akku skrumaskin Modell/type: Produksjonsår: 1999 Vi erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med følgende normer eller standarder: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EG-Försäkran om överensstämmelse Benämning: batteriskruvdragare Typbeteckning: Konstruktionsår: 1999 Vi intygar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Atbilstîba EK direktîvåm Apraksts: Skrüvgriezis ar bateriju Apzîméjums: Izstrådes gads: 1999 Més péc paßu atbildîbas apliecinåm, ka ßis izstrådåjums atbilst sekojoßåm direktîvåm un standartiem: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Atitikimo EB reikalavimams deklaracija Apra ymas: Atsuktuvas su baterija Pavadinimas: Sukapplerimo metai: 1999 Prisiimdami visà atsakomyb, parei kiame, kad gaminys atitinka iuos standartus ir direktyvas: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ Περιγραφή: Κατσαβιδι µπαταριας Μοντέλο/Τύπος: SF 120-A Έτος σχεδίασης: 1999 ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το συγκεκριµένο προϊόν συµµορφώνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια ή έγγραφα προδιαγραφών: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Hilti Corporation Keith Paige Dr. Felix Ferlemann Head Business Unit Head Development Direct Fastening Screw Fastening September 1999 September 1999

12 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 1 1 Printed in Liechtenstein 2001 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O D

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere