for Løgumkloster Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014

2 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det er vedtaget, at fremtidige møder påbegyndes kl. 19, da man befinder sig i en periode, hvor der vil være forholdsvis lange dagsordener, bl.a. pga. det pågående renoveringsarbejde i kirken. Man har konstitueret sig på samme måde som sidste år. I den kommende periode skal menighedsrådet også forholde sig til det vigtige bispevalg i Ribe Stift, og i den forbindelse er der udsendt et cirkulære med retningslinjer til menighedsrådene. Løgumkloster Guideforening vil i restaureringsperioden godt kunne foretage guidning i Klosterfløjen, selvom selve kirkerummet er lukket, idet man planlægger opstilling af plancher over arbejdet på glasgangen, således at der vil blive megen information at hente dèr vedr. planerne og status for arbejdet. Klosterfløjen med Dormitoriet og Kapitelsalen vil stadig være tilgængelig for besøgende. Som opfølgning på restaureringsarbejderne i Dormitoriet efter branden, er der siden sidste menighedsrådsmøde blevet afholdt 1 års eftersyn. Der var intet at bemærke i den forbindelse. Søndag d. 9. marts 2014 vil der blive af holdt en landsomfattende sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Menighedsrådet har vedtaget - som supplement hertil - også at optage kollekt i kirken til samme formål den pågældende søndag. Provstiet har fastsat de honorarer for 2014 som er gældende for visse funktioner i menighedsrådet. I Løgumkloster menighedsråd benyttes de vejledende honorarsatser med et mindre tillæg til kirkeværge, kontaktperson og formand. Begrundelsen for tillægget er det ikke ubetydelige ekstraarbejde, som følger med reno - veringsarbejderne i kirken. Sognepræsten arbejder med en række tiltag, og her kan bl.a. nævnes et samarbejdsprojekt med nabosogne, i form af en Pinse - vandring, 2. pinsedag om morgenen fra Vongshøj, via Nr. Løgum kirke til Løgumkloster, med en afsluttende friluftsgudstjeneste. Samtidig er planlægningen af flg. aktiviteter i fuld gang: Babysalmesang, hvor der er berammet et inspirationsmøde, således at man forventer at kunne komme i gang med denne vigtige menighedsaktivitet i løbet af foråret I den forbindelse er kirkesangeren blevet bevilget et kursus i emnet på Kirkemusikskolen. Minikonfirmander er under planlægning. Grundlovsmøde, hvor tilrettelæggelsen forløber planmæssigt, og der er nu fundet en taler til arrangementet.

3 Fejring af Brorson året 2014, bl.a. med en festgudstjeneste sidste søndag i kirkeåret. Sognepræsten har fundet det hensigtsmæssigt at foretage en vis tilpasning af nadverliturgien til de midlertidige gudstjenestelokaler, hvilket menighedsrådet har tiltrådt. Diakoniudvalget: Menighedsplejen har modtaget en donation på kr., som vil blive anvendt i menighedsplejens regi. Endvidere arbejder udvalget videre med et nyt koncept for vågetjenesten. Hellig Tre Kongers festen fik et rigtig fint forløb, og egenbetaling på 50 kr. synes ikke at have haft nogen negativ betydning for tilslutningen til arrangementet. Koncertudvalget: Koncertplanen er forelagt i udvalget. Der bliver i det kommende år tale om mere I den kommende periode skal menighedsrådet også forholde sig til det vigtige bispevalg i Ribe Stift intime koncerter i Dormitoriet pga. kirkens lukning. Selv om kirkens store orgel ikke er til rådighed, vil der alligevel være koncerter som kan indgå i orgelfestivalen, idet kirkens lille orgelpositiv er blevet flyttet til Dormitoriet. Der kan nemlig laves mange spændende koncerter med dette instrument i samspil med andre instrumenter, som f.eks. cembalo, klaver, eller forskellige vokal eller instrumental solister, og naturligvis kor. Så der vil fortsat være rigtig god grund til at komme til kirkens koncerter. På det pædagogiske plan arbejdes der desuden videre med et Sigurd Barret arrangement, og i den forbindelse håber man på at kunne motivere samarbejdspartnere på institutioner og i nabosogne. Et sådant arrangement kan sammen med RAMS projektet - være en vigtig brik i forbindelse med rekruttering af børn og unge til kirkens kor. Der er nedsat et udvalg til at planlægge genindvielsen af kirken. - Flg. personer er valgt: Lone Muus - Britta Larsen Sognepræsten Poul Skjølstrup Larsen samt Povl Søndergaard. Nyt fra PR-udvalget: Udvalget planlægger, at de kommende kirkeblade skal indeholde en fortløbende opdatering omkring renoveringen, i form af tekst og billeder, som fortæller og viser, hvad status nu er, og hvordan tidsplanen følges. Man håber, at arkitekten til trods for det tidskrævende projekt - vil kunne bidrage med indlæg i den forbindelse. Samtidig vil man gerne bringe billeder fra gudstjenesterne i de midlertidige lokaliteter. Vedr. restaureringsprojektet er status her og nu følgende: Der er underskrevet kontrakt med orgelbygger firmaet Marcussen & Søn i Aabenraa, og stiftsøvrigheden har d. 19/ godkendt det af firmaet udarbejdede forslag til ombygning og udvidelse af orglet og har endvidere godkendt den midlertidig lukning af kirken for perioden 6/ til 25/ Et flertal på 6 ud af 7 menighedsrådsmedlemmer har godkendt underskrivelsen af orgelkontrakten med firmaet Marcussen & Søn i Aabenraa. Et enkelt 3

4 4 medlem Peter Langberg - har udtrykt visse forbehold overfor projektet, som i alt væsentligt går på størrelsen af det planlagte nye svelleværk, som han vurderer, vil blive for voldsomt til kirkerummet. Men samtidig anerkender han gode detaljer, som han følgelig anbefaler. Orgelfacadens fremtidige udformning er stadig uafklaret, men der vil blive arbejdet videre med denne sag i samarbejde med arkitekten. Orglet forventes færdig til brug i juni 2015, altså et par måneder senere end selve kirkerummet. Man forventer således, at orgelfestivalen 2015 vil kunne åbnes med indvielsen af det ombyggede orgel. Der vil være inventar, som ikke længere skal bruges og derfor vil kunne sælges. Nationalmuseet afgør, hvor meget af inventaret, der skal opbevares i kirkens regi, og hvad der må sælges videre. Kirkebænke, som ikke skal opbevares, må afsættes til kirker eller andre kulturelle formål, mens løse stole og lamper søges afsat via»lauritz.com«. Menighedsrådet har besluttet at tilmelde sognet til RAMS projektet, som tidligere er omtalt i referaterne. Det vil uden tvivl blive til stor glæde og gavn for børn på alle skoler i sognet, og det bygger på et tæt samarbejde imellem kirke og skole, på flere faglige planer, samtidig med at der knyttes et tættere Man forventer således, at orgelfestivalen 2015 vil kunne åbnes med invielsen af det ombyggede orgel bånd imellem kirke og skole, som man har kendt det før i tiden. Menighedsrådet støtter fortsat Kong Frederik IX's Klokkespil ved at finansiere 6 klokkespilskoncerter i relation til vigtige kirkelige højtidsdage. Der har været rettet en forespørgsel om, hvem ekstraudgifterne til kiste- transport imellem den benyttede kirke til begravelser og kirkegården påfalder. Stiftsøvrighedens jurist oplyser, at disse udgifter er for de pårørendes regning. Der afholdes kirkefrokost den 16. marts. Se omtalen andetsteds i kirkebladet. Planen over ordinære menighedsrådsmøder i 2014 ser således ud: 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 2. oktober og 6. november alle med start kl De afholdes alle i konfirmandlokalet ved præstegården. Peter Langberg

5 Alterbilledet er venligst udlånt af kunstner Else Pia Martinsen Erz. Besøg hendes hjemmeside på Gudstjenester i nye omgivelser Gudstjenesteafviklingen i de alternative lokaler er blevet godt modtaget af menigheden. Det første halvår benyttes refugiets»havesal«, og i andet halvår vil gudstjenesterne blive afviklet i højskolens»ottekant«. De tyske gudstjenester afvikles i kapitelsalen. Til orientering, så holdes der også dåb i forbindelse med gudstjenester i Refugiets Havesal og i Højskolens Ottekant. Aftensangene, som i renoverings perioden afholdes i kapitelsalen med alternativ mulighed for at benytte dormitoriet ved meget stor deltagelse, og øvrige kirkelige handlinger, som nu afvikles fra Nørre Løgum Kirke med Løgumkloster Kirkes betjening, fungerer også. Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg, tlf eller Kirsten Louise Christensen tlf Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

6 En uregerlig pietist Vi er netop gået ud af et jubilæumsår Søren Kier kegaards 200 års fødselsdag er blevet behørigt markeret her i landet og verden over. Nu har vi bevæget os ind i et nyt jubilæumsår, nemlig vores store salmedigter H.A. Brorsons. Den 3. juni i år er det 250 år siden, han døde i bispegården i Ribe. Brorson var rundet af en luthersk fromhedsbevægelse, som udsprang fra bl.a. Tyskland (Halle). Den havde mange forgreninger, men fælles var, at man lagde mere vægt på den levende, personlige tro, mindre på den vedtagne kirkelige lære. Pietismen var også udadvendt, troen skulle manifestere sig i virksom handling i samfundet, det skete herhjemme, f.eks. med indførelse af en offentlig fattigforsørgelse i 1708 og kongens beslutning i 1721 om at lade oprette 240 landsbyskoler på de kgl. 250-året for Brorsons bliver markeret ved en festgudstjeneste den 3. juni i Kristkirken i Tønder godser (»rytterskolerne«), et afgørende nybrud i den danske skoles udvikling. 250-året for Brorsons bliver markeret ved en festgudstjeneste den 3. juni i Kristkirken i Tønder, desuden er planlagt en række arrangementer. I løbet af 2014 vil der være foredrag, koncerter, kirkespil, studiekursus m.m. i Ribe Stift, hvor Brorson havde hele sit præstevirke og sluttede som bis - kop. Om Brorsonårets festivitas kan man læse mere på: Brorson var blandt de salmedigtere, som Kierke - gaard satte højest. Allerede små ti år før sin død havde Kierkegaard skrevet i en optegnelse, at der på hans gravsten skulle stå et vers af Brorson: Det er en liden tid, Saa har jeg vunden, Saa er den ganske Strid Med Eet forsvunden Saa kan jeg hvile mig I Rosensale, Og uafladelig Min Jesum tale (DDS 622) I verset møder vi et yndet motiv hos Brorson, nemlig rosen som symbol på Kris - tus (jf. også salmen»den yndigste rose er funden«, DDS 122). 6

7 Også hos en nulevende dansk lyriker og salmedigter, Simon Grotrian (f. 1961), optræder rosen som centralt motiv: Kristus er min frelse han er bod og brand og helse lad manien ihukomme at min sørgetid er omme. Kristus er min rose og han findes i en glose depressionen løfter duen over verdensmyretuen. Kristus spreder freden som et mannatræ i Eden Niagaras ædelstene falder, gravens er den ene. Kristus samler sine efter verdensvældets pine han er sukker på min vinge lad da Himlens klokke ringe. (Jordens salt og verdens lys, 2006) Simon Grotrian benytter i sin digtning overras kende formuleringer, utraditionelle sprogspil og billeder. Den levende tro er vigtigere end de rigtige læresætninger. Kristendommen er et område, hvor man opdager, at man har meget til fælles med andre mennesker. Men samtidig er vi dybt forskellige. Når vi alle er Guds børn, og han elsker os, så skal vi også elske hinandens forskelligheder, udtaler Simon Grotian i et interview. Om troen skriver han i en salme:»troen kan vi ikke gruble/den skal bare pakkes op«. Dermed mener han jo, at vi ikke med vores fornuft kan tænke os frem til troen. Den kommer af det, der høres. Fortællingerne om Jesus, hans ord og liv, den fælles salmesang. Vi er afhængige af noget, der er større end os selv. Dybest set kan vi ingenting gøre, uden at Kristus er med os, siger det kristne budskab til os. Grotrian siger om at være menneske:»vi skal være generøse. Tro er at dele med andre. De gaver, vi får, skal vi ikke beholde for os selv. Siger man ja til troen, er man for alvor forpligtet. Så opdager man, at glæden består i at være noget for andre, i at tage vare om verden og i at dele ud til andre.«grotrian er blevet betegnet som en ener blandt salmedigtere, han vælger de rituelle formuleringer fra til fordel for de mere subjektive udtryk. Han tør lege med sproget og sine egne erfaringer, samtidig med at han har fokus på det centrale i kristendommen. I dette Brorson-år vil jeg ikke tøve med at kalde Simon Grotrian en moderne, uregerlig pietist. Og det er udelukkende positivt ment! PS! Vi vil i 2014 markere Brorson-året ved onsdagens aftensang i Kapitelsalen ved at synge en Brorsonsalme i originalversion med kendt melodi. Sten Haarløv 7

8 Babysalmesang Kirkefrokost Søndag den 16. marts er der kirkefrokost, hvor alle er velkomne til en dejlig frokost og hyggeligt samvær i FUVs (TPC) bygninger, Kirkealle 2, umiddelbart efter højmessen. Det er igen Y s Men, der står for den flotte buffet med hjemmelavede lækkerier. Tilmelding senest mandag den 11. marts til kirken på tlf el eller på mail: Nu begynder baby-salmesang igen i Løgumkloster Kirke. Første gang er onsdag den 19. februar kl (sidste gang 9. april). På grund af kirkens ombygning holdes babysalme-sangen i Kapitelsalen, som ligger i den gamle, smukt bevarede klosterfløj. Babysalmesang er for børn på 2-10 mdr. og deres forældre. Vi mødes til samvær med salmer, dans, musik og rytmiske lege. Programmet varer en lille times tid, derefter sluttes der af med en lettere frokost og hyggesnak. Ved babysalmesang er man sammen med sit barn, man oplever, leger, sanser og synger sammen. Sang og musik er en del af børns sprog og de reagerer med smil og stor begejstring. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Alle er velkomne, og hver synger med sit næb! Det er almindelig kendt, at den musik, som et barn hører i de første år, bliver ikke glemt. Det betyder, at»de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge godt gemt i barnets erindring som noget trygt og godt«(inge Marstal og Helene Dam). Babysalmesang er derfor også et første bekendtskab med den rige danske salmeskat. Her i Løgumkloster ledes den af kirkesanger Else Nielsen og pædagog Renate Osterholz. Babysalmesangen er gratis. Vi glæder os til at se jer. Man kan tilmelde sig inden den 17. februar til Else Nielsen, tlf eller Renate Osterholz, tlf eller Sten Haarløv, tlf ; Mange hilsener Else, Renate og Sten Arrangør: Løgumkloster Menighedsråd 8

9 Invitation til mini-konfirmander i Løgumkloster Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er invitationer til minikonfirmander nu gået ud til 3. klasserne på Distriktsskolen og Friskolen. Hvorfor og hvordan? Målet er, at børnene i minikonfirmandundervisningen møder og lærer kirke og kris tendom at kende. Undervisningen vil have oplevelse, leg, musik og fortælling i centrum. Vi hører Bibelhistorie, ser film, synger gamle og nye salmer, tegner Fastelavnsfest Fastelavn ligger i år på søndag den 2. marts. Gudstjenesten er kl og holdes i Refugiets Havesal. Vi synger salmer, som også børnene kan synge med på. Som altid er børnene velkomne til at komme udklædte og gå med i optog, når gudstjenesten begynder. og maler, beder Fader vor, går på opdagelse omkring kirken. Og vi slutter den sidste gang (i foråret!) med en busudflugt og picnic gerne sammen med forældre til en af omegnens gamle landsbykirker. Alle børn i 3. klasserne er velkomne. Undervisningen er gratis. Man kan endnu nå at tilmelde sig hos Dennis Bang Fick (organist; tlf ) og Sten Haarløv (sognepræst; tlf ). Efter gudstjenesten slår vi traditionen tro katten af tønden, i år i Refugiets gårdhave. Hvis det er alt for koldt, trækker vi indendørs. Og selvfølgelig bydes der også på fastelavnsboller og sodavand, kaffe eller te uanset vejret! Hvor? Undervisningen foregår i Konfirmandstuen ved Præstegården, Storegade 7. Børnene bliver hentet den første gang. Hvornår? Første gang er onsdag den 19. februar kl , derefter de følgende 10 onsdage, samme tid og sted. Vi glæder os til at se jer! Dennis Bang Fick, Anna Krarup og Sten Haarløv Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`s klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Mar - grethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter vare - tages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 12. april kl april kl april kl maj kl maj kl maj kl Læs mere på: http: 9

10 Lige nu i kirken Gamle billeder Skulle man ligge inde med konfirmandbilleder fra før 1979, modtages de gerne. Ligeledes er vi også interesseret i gamle billeder af Løgumkloster Kirke både indefra og omkring kirken. I er velkomne til at komme forbi kirken, så scanner vi dem ind, men man kan også sende via mail til Gamle billeder af kirken og konfirmandbilleder kan ses på I de sidste par dage af januar afmonterede Marcussen & Søn orgelet fra 1960erne. Orgelet skal udbygges og istandsættes. I denne forbindelse rykkes orgelpulpituret ca. en meter frem. Herved bliver der også bedre plads til kirkens kor på pulpituret. Der etableres også en ny trappe til pulpituret med adgang fra kirken. I ugerne efter nedtages eller indpakkes kirkens historiske inventar. Kirkens bænke nedtages, og der påbegyndes opstilling af stillads i kirkens to vestligste fag. Stilladsopstillingen vil tage nogle uger, hvorefter restaureringsarbejderne på kirkens hvælv og murværk kan påbegyndes. En betydelig del af dette arbejde er afrensning af kalkdekora - tioner og murværk for de sodaflejringer, der blev forårsaget af branden i dormitoriet i begyndelsen af Arbejdet med afrensning af hvælv og murværk udføres i hele kirken og vil pågå frem til sensommeren i år. Der vil løbende blive lagt billeder ind på under menu punktet»interiørprojekt«. 10

11 Tak til Eberhard Harbsmeier Morgenbøn Eberhard Harbsmeier, nu fhv. rektor for Teologisk Pædagogisk Center, blev ved en stor afskedsreception den 20. december i Havesalen på Refugiet hyldet for sin markante og mangeårige indsats som leder af TPC. Også fra Løgumkloster menighedsråd og sognepræst lød der ved denne lejlighed en stor tak for et godt samarbejde. Som præst og bruger har jeg i min præstetid ofte nydt godt af TPC s høje faglige profil. Ligesom jeg ved fra min tid i Dansk Kirke i Sydslesvig, at mange sydslesvigske kolleger har påskønnet TPC s efteruddannelseskurser. En særlig vigtig nyskabelse, som er blevet til på initiativ af bl.a. Eberhard, vil jeg gerne fremhæve, nemlig det årlige dansk-tyske præstestævne for danske og tyske præster i grænselandet. Det har fundet sted på skift mellem Løgumkloster og Brek - lum syd for grænsen og er et unikt mødeforum for faglig og social udveksling på tværs af grænser. Dette forum har vist sin levedygtighed og vil fortsætte. Med sin afgang som rektor er Eberhard Harbsmeier nu blevet»entpflichtet«som det meget præcist udtrykkes på tysk. Men forhåbentligt ikke mere end, at vi også i fremtiden vil kunne opleve Eberhard som en værdsat prædikant i kirken, aktiv medborger og faglig sparringspartner her i Løgumkloster. Det forlyder, at posten som byens biografdirektør stadig er ubesat GODT OTIUM! Sten Haarløv, sognepræst i Løgumkloster Kære Gud, lad os leve denne dag til fælles gavn. Fri os fra den ækvatoriale skammekrog. Bålet er kuglerundt, og vi leder. Hjælp os, så vore læber med tændernes søjler udsynger freden, freden med os selv og andre skabninger. Lad os lovprise dig overalt, lad længde-og breddegrader varme alle hjerter med budskabet om dit rige i verden. Lad skyerne holde vore hoveder kølige, så vi med skarpsindighed og snilde kan løse dagens mange gåder. Solen dirrer i sin kugleramme, o Gud, ryk os nærmere til dig, lad regnestykket gå op, inden stjernehvælvet prikker os på næsen. I Jesu navn amen. (Simon Grotrian) 11

12 Forårsbøn Kære Gud, det er alt for belastende at være til. Så må man være fra. Vi tager tøjet på, fordi vi er gaver til hinanden hér i verden. Løvet danser frem igennem sjælene, der hobes op i ensomhedens baljer. Lad denne kantede knoglepakke med fedtsløjfer glide ind ad døren til min elskede. Lad Livets Træ skyde fire blade som konvolutter til opstandelsen, fødderne stejle mod Himmeladressen. I Jesu navn amen. 12 (Simon Grotrian) Hver søndag efter gudstjenesten kan man have en hyggelig stund på refugiet med kaffe og eventuelt frokost. Spørg på refugiet Nyt fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster er fra 1. januar 2014 blevet en del af den nye samlede organisation for efter- og videreuddannelse i folkekirken: Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter. Den nye institution vil have en fælles ledelse, ligesom de forskellige fagområder nu i endnu højere grad end før er tænkt ud fra et samarbejde mellem de tre enheder i Løgumkloster, Århus og København. Arbejdsområderne er i den nye struktur delt op i to landsdækkende søjler for henholdsvis uddannelse og viden og udvikling. Rektor er placeret i Løgumkloster, medens at de to ledere for henholdsvis uddannelse og viden er placeret i henholdsvis København og Århus. Konfirmandcenteret bliver en del af den nye organisation, lige så vel som at der oprettes et nyt Videnscenter i Århus. Med Videnscenteret har folkekirken fået mulighed for selv at iværksætte og understøtte undersøgelser, samt få et landsdækkende center som kan sikre en bedre deling af viden på tværs af stifter og fagområder. Videns- cente ret skal ikke kun varetage empiriske undersøgelser, eller beskæftige sig med indre kirkelige anliggender, men det angår også i bredere forstand forholdet mellem kirke, kultur og samfund. Rektor, Hans Vium Mikkelsen, som har været ansat som lektor på TPC siden 2002, skriver, at han glæder sig til det kommende samarbejde med alle de tre tidligere selvstændige institutioner. Der er tale om afslutningen på en længere proces, idet der oprindeligt har været tale om 5 institutioner med 5 rektorer og 7 medarbejdere. Nu er der ca. 22 heltidsstillinger i organisationen. Løgumkloster Kirkes personale og menighedsråd glæder sig til at fortsætte det gode samarbejde med den nye samlede organisation»folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter«og ønsker god vind fremover på»slottet«for Hans Vium Mikkelsen.

13 Ny forstander og viceforstander på Løgumkloster Højskole Niels Kristian Troldborg og Joan Arentoft Jordt Bestyrelsen for Løgumkloster Højskole har med virkning fra 1. januar 2014 ansat Niels Kristian Troldborg som forstander - og Joan Jordt som viceforstander med særligt ansvar for skolens administration. Niels Troldborg er uddannet koncertpianist ved det Jyske Musikkonservatorium og i musikvidenskab ved Århus Universitet. Niels er efterhånden ganske godt bekendt med Løgumkloster Højskole, idet han de sidste to år har været lærer på skolens lange kursus og har været kursusleder på en lang række af skolens korte kurser. Joan Jordt har været ansat i højskolens administration de seneste ti år og har derfor stor erfaring med højskolens administrative opgaver. Der er blandt personalet på skolen stor opbakning til den nyudnævnte konstellation, og det er lykkedes for højskolen, - på ganske få uger -, at rejse et forårselevhold med 28 tilmeldte elever. Den nye ledelse ønsker at styrke skolens profil og faglighed ved at opbygge et tættere forhold og et tættere samarbejde med kirken, lokale/ sønderjyske organisationer og stærke lokale kræfter som f.eks.»sort Safari«, der allerede i det foregående år har hjulpet ganske betydeligt med på f.eks. højskolens familiekurser sommer og efterår. Et andet af disse nye samarbejdsinitiativer ser også allerede ud til at være en potentiel succes: et øget samarbejde med Løgumkloster Kirkes organister og korleder omkring korskole, korsang og almen musikuddannelse for de unge højskoleelever. Løgumkloster Højskole har med sin særlige placering og sine særlige muligheder for at trække på og samarbejde med både kirkemusikskole, refugium, TPC og kirken, en helt unik række af enestående muligheder, og det er den nye ledelses håb, at man ved at trække på disse og få alle disse muligheder markedsført på en god måde kan gøre omverdenen opmærksom på, at Løgumkloster faktisk ER et ganske unikt sted i Danmark og kan få vendt den - desværre - temmelig negative udvikling, højskolen har befundet sig i de seneste år. Niels og Joan glæder sig til de nye udfordringer, og både skolens øvrige personale og bestyrelsen ser frem til samarbejdet. Aftenbøn Kære Vorherre Jesus Kristus, jeg takker dig for, at denne dag er løbet til ende og aldrig kommer tilbage. Tak for enhver skabning, du holdt hånden over. Tak fordi solen har velsignet mine ely - siske marker med endnu mere sandhed om det levendes forhåbning. Nætterne siler hinanden i møde i en flimrende kæde, skjult bag min rude. Månen knager. Tak fordi ensomheden ikke kan blive større. Tak for min kat, der kradser på døren. Tak fordi jeg aldrig er frit svævende i rummet uden forbindelse med et andet væsen i verden. Lad morgendagen åbne mine drømmes uendelige landskaber i virkelighedens plomberede jordbær. Lad åndedrættet blusse hér og hisset. Amen. (Simon Grotrian) 13

14 Koncerter Filmaften Tirsdag den 25. marts kl Dennis Bang Fick og Poul Skjølstrup Larsen Cembalo, orgel og flygel Musik for fire hænder Fri entré Fredag den 18. april kl Passionskoncert Poul Skjølstrup Larsen, orgel og cembalo Anne Mette Balling, sopran Sten Haarløv, oplæsning Fri entré Menighedsrådet inviterer i biografen torsdag den 27. marts kl Billetterne koster kun 50 kr. ved indgangen, og efter filmen giver menighedsrådet en forfriskning, så der er mulighed for at drøfte filmen med de andre tilskuere. Også denne gang har menighedsrådet indvilget i at være økonomisk sikkerhedsnet for visningen af en film, der giver både viden, oplevelse, fordybelse og eftertænksomhed. Der vises den mest prisvindende - og mest roste - film i 2013, nemlig den østrigske instruktør Michael Hanekes film»amour«(kærlighed). Filmen har fået mange priser, bl.a. en Oscar som bedste ikke-engelske film,»de Gyldne Palmer«i Cannes og den fornemme førstepris fra European Film Awards. Politikens anmelder Kim Skotte kalder filmen for årets stærkeste! - En af Michael Hanekes andre film blev lige så bemærket og rost i ind - og udland, nemlig»det hvide bånd«. Også den er tidligere blevet vist i Løgumklosters bio graf. De, der så den, glemmer den aldrig. Filmen»Amour«handler om Geor ges og Anne, et ældre musiker-ægtepar, der har haft et godt og lykkeligt liv sammen. Der sker en voldsom ændring af deres liv, da Anne får et slagtilfælde, men lever videre, nu i en meget svækket tilstand, både fysisk og psykisk. Georges passer hende kærligt og omhyggeligt, men det bliver en større udfordring, end han kunne forestille sig. Gang på gang er han - og hun - helt ude ved kanten og fristet til at opgive alt, men han holder fast, koste hvad det vil. Og det koster! Filmen går tæt på. Den viser alle de vanskelige, pinlige og sindsoprivende situationer, de kommer ud for. DR Filmlands Per Juul Carlsen mener, at Michael Hanekes nye film, selv om den handler om afslutningen på et liv, er en»hyldest til kærligheden«. Forfatteren Klaus Rifbjerg har også anmeldt filmen, og han skriver bl.a.»instruktørens geni friholder ham fra enhver sentimentalitet og gør filmmediet til et værktøj, han med eminent håndelag bruger til at afdække detaljens skarpe poesi og medrivende kraft«. Det er altså ikke en folkekomedie, vi viser denne gang i Løgumkloster. Til gengæld 14

15 er det en ærlig og ægte film, der behandler en livssituation, der til enhver tid og på ethvert sted - også Løgumkloster - er aktuel, og som nogle af os selv også kan komme ud for. I stedet for at skjule og fortie denne vanskelige side af et parforholds historie, kan det være både belærende og befriende at give sig tid til at se ind i det, der synes uudholdeligt og opdage, at også dér findes kærligheden. Kærlighed er nu engang andet og mere end berusende forelskelse. Kærligheden handler, som der står i vores kirkes vielsesritual, om at elske og ære hinanden både i medgang og modgang, indtil dødens adskillelse. Det er muligt at finde både omtale om og trailer på w w w. l o e g u m k l o s t e r- kirke.dk og andre af biografens film bl.a. www. kultunaut.dk og www. loegumkloster.dk Finn Rosenberg Præstegårdsaftener i foråret 2014 Vi fortsætter den gode skik med de fælles præstegårdsaftener for den tyske og den danske menighed. Vi synger salmer på dansk og tysk og hører sidste nyt fra vore menigheder. Det er en god tradition at mødes. Og vi Beløb: kr. Motivering: Et menighedsråds funktioner er meget mere og andet end det ordinære virke omkring selve kirken og dens indhold selv om det i sig selv er en stor opgave. Traditionen med sognepræstens virke i de små bitte sogne ikke mindst i gamle dage for medborgere i vanskelige kår, er også i dag videreført. Godt nok er den sociale standard forbedret, vil vi mene. Men der er stadig et stort behov for omsorg, glæder os til disse aftener. Næste gang er tirsdag den 1. april kl i den tyske præstegård. Præstegårdsaftnerne, som er åbne for alle, afholdes på skift i præstegårdene hos sognepræst Sten Haarløv, Legatuddeling 2013 menneskelig medengagement, særlig forståelse og indlevelse i den enkeltes kår, især hvor de offentlige standarder ikke helt møder og når vore medmennesker med tryghed, afveksling og medmenneskelig samvær og et indhold, der beriger dagligdagen med den menneskelige kontakts varme og hjertelighed. Vor tids jag og effektivitetsiver gør, at behovet synes mere og mere udtalt. Den udfordring og tradition med kirkens»tagen sig af Storegade 7 og hos pastor Matthias Alpen, Garvergade 14. Næste gang altså i den tyske præstegård. Venlige hilsener Matthias Alpen og Sten Haarløv ældre, svage og ensomme«, varetager bl.a. I i menighedsplejen, uselvisk og frivilligt sammen med jeres mange andre frivillige på fornem vis. De medborgere, som I i menighedsplejen møder, skønner på det og værdsætter jer. Vi vil også gerne for en gangs skyld markere vor respekt og beundring for menighedsplejens virke med denne lille påskønnelse. Bestyrelsen for Andelsvaskeriets Mindefond Hans Holt, Formand 15

16 Friskolen Konfirmander Nu bliver det forår, og vi kan glæde os til konfirmationerne! I år bliver holdet af konfirmander fra Distriktsskolen konfirmeret fredag den 16. maj kl og kl , og holdet fra Friskolen konfirmeres søndag den 18. maj kl Alle konfirmationerne afholdes i år i Nørre Løgum Kirke. Her ses de på trappen op til Dormitoriet i Løgumkloster Kirke. Det vil være mulighed for at indlevere telegrammer på konfirmationsdagen i Nørre Løgum Kirkes våbenhus, og der vil være vagt. Konfirmation kl Jacob Nyborg Andersen Kristian Bork Jasmin Lysholm Hansen Diana Maj Hartkopf Chris Thrane Jensen Jakob Torp Kristensen Emma Mikkelsen Emily Beck Nielsen Kira Nielsen Cille Kraft Schlünssen Melissa Schønnemann Lasse Stauning Skriver Mads Thomsen Anne-Sofie Nielsen Walz Konfirmation kl Anna Bastian Bejer Marc Christensen Rasmus Christiansen Chalotte Wieland Eschelsen Emma Brandt Ludvigsen Giesow Line Corydon Jacobsen Sofie Johanning Camilla Sloth Ketelsen Jonas Schrøder Nielsen Bertha Marie Søvik Olesen Anna Honorè Outzen Tessa Oberg Elm Petersen Sarah Sørensen Jimmi Kjær Westergaard Telegrammer kan afleveres søndag den 18. maj 2014 mellem kl og i våbenhuset i Nørre Løgum Kirke. Der vil være vagt. Følgende 4 konfirmander fra Friskolen, Løgumkloster konfirmeres i Nørre Løgum kirke, søndag den 18. maj 2014 kl ved Sten Haarløv Jonas Friis Andersen Victoria Michelsen Mira Steenbæk Marcussen Naja Lysholt Krag Distriktsskolen

17 Udstillinger i Dormitoriet Naivistiske malerier Livet skal da også være sjovt! 16. april 31. maj Hanne Wølk Gøtske På udstillingen viser jeg malerier med historier og sjove oplevelser fra dagliglivet og rejser, blandet med en god portion fantasi. Malerierne er malet med en bred palet af glade, klare afgrænsede farver. Humor er en vigtig del i mine billeder. Jeg fotograferer meget og bruger det, som inspiration til mine malerier. Er uddannet billedkunstlærer. Har været på en del relevante kurser og længere varende forløb på kunstskoler. Udstiller rundt omkring i Danmark og er med i den nye bog»naivister i Danmark«af Ole Lindboe, udkommet i påsken 2013.»Be om«stilhedens gave Tidebøn i sort-hvid fotografi 22. februar 14. april Erik Steffensen Billedet er som livet selv, en gave. Hvor stor afgør den enkelte. Jo ældre jeg bliver des tydeligere er min tanke, at jeg ikke kun søger skønheden i det sete, men at sandheden kommer før skønheden. Jeg har modtaget så meget fra verden, at jeg gerne vil give noget igen. Derfor eksisterer kunsten som en slags tidebøn. Højskolesangaften onsdag den 30. april i Kapitelsalen Foråret er på vej - ja mere end det! Derfor synger vi denne aften de mange gode forårssange fra Højskolesangbogen i Kapitelsalen eller Dormitoriet kl Sten Haarløv fortæller lidt om salmerne og sangene, og der bliver også lejlighed til at ønske sine yndlingssange sunget i godt selskab! 17

18 LØGUMKLOSTER KIRKE, ADMINISTRATION Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil SOGNEPRÆST Sten Haarløv, Storegade 7 Tlf Træffes bedst tirsdag - fredag mellem samt efter aftale Fridag: Mandag KIRKETJENERE Povl Søndergaard Tlf Fridag: mandag Susanne Nielsen Hansen Fridag: fredag ORGANISTER Poul Skjølstrup Larsen Tlf Fridag: Mandag Dennis Bang Fick Tlf Fridag: Tirsdag KIRKESANGER Else Nielsen Fridag: mandag KIRKEGÅRDSLEDER Christian Hansen Tlf Mobil MENIGHEDS- RÅDSFORMAND Britta Larsen Tlf KONTAKTPERSON Lone Muus Tlf SEKRETÆR Peter Langberg Tlf KIRKEVÆRGE/ KASSERER Paul Anton Martinussen Tlf LØGUMKLOSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kirsten L. Christensen Tlf FOTOS: Lone Stidsen, Povl Søndergaard, Palle Peter Skov, Else Rasmussen, Else Pia Martinsen Erz REDAKTIONSUDVALG Sten Haarløv Marianne Christiansen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Povl Søndergaard (ktj) MENIGHEDSRÅDET VED LØGUMKLOSTER KIRKE Britta Larsen Lone Muus Kirsten Louise Christensen Marianne Christiansen Paul Anton Martinussen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Sten Haarløv (kbf) Poul Skjølstrup Larsen (pers. repr.) NORDSCHLESWIGSCHE GEMEINDE Pastor: Matthias Alpen Garvergade 14, 6240 Løgumkloster Tlf

19 Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til sognepræsten senest 4 uger før dåben. Barnet navngives til kommunen forud for dåben. Barnets fødsel-/navneattest, forældres dåbsattester og vielsesattest medbringes. Navne og adresser på 2-5 faddere oplyses i forbindelse med dåbssamtalen med sognepræsten. For at være fadder skal man være døbt og mindst 13 år gammel. Vielser Aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen skal foregå. Der medbringes dåbsattest og en prøvelsesattest, udstedt af kommunen tidligst 4 måneder før vielsen, som afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner. Kirketjener kontaktes med hensyn til pyntning og det praktiske i kirken. Begravelser/bisættelser Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med Sognepræsten på begravelsesstedet. Dåbs- og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener og kirkegårdsleder kontaktes med hensyn til ringning og det praktiske i kirken og på kirkegården. Fotografering/ videooptagelse Menighedsrådet har besluttet, at det ved dåb kan ske før eller efter gudstjenesten, og ved vielse ved ind- og udgang. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf senest dagen før. Aftensang i kirken Hverdage kl ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang 1. onsdag: Sognepræsten 2. onsdag: Sognepræsten 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Sognepræsten 19

20 Gudstjenesteliste 2. marts kl Fastelavns søndag Kirkekaffe & tøndeslagning 2. marts kl Tysk Gudstjeneste Fastelavns søndag v. Matthias Alpen 9. marts kl søndag i fasten 16. marts kl søndag i fasten Kirkefrokost 23. marts kl søndag i fasten v. Heine Holmgaard 30. marts kl Midfaste søndag 6. april kl Mariæ bebudelses dag v. Hans Iversen 6. april kl Tysk Gudstjeneste Maria bebudelses dag v. Matthias Alpen 13. april kl Palmesøndag Kirkekaffe 17. april kl Aftengudstjeneste Skærtorsdag 18. april kl Passionsgudstjeneste Langfredag 20. april kl Tysk gudstjeneste Påskedag v. Matthias Alpen 20. april kl Påskedag 21. april kl påskedag 27. april kl søndag efter påske v. Leise Christensen 4. maj kl søndag efter påske Kirkekaffe 4. maj kl Tysk Gudstjeneste 2. søndag efter påske v. Matthias Alpen 11. maj kl søndag efter påske 16. maj kl & Konfirmation i Nr. Løgum kirke (Distriktsskolen) Bededag 18. maj kl Konfirmation i Nr. Løgum kirke (Friskolen) 4. søndag efter påske 25. maj kl søndag efter påske 29. maj kl Kristi Himmelfartsdag 1. juni kl søndag efter påske Kirkekaffe 1. juni kl Tysk Gudstjeneste 6. søndag efter påske v. Matthias Alpen Fra den 12. januar 29. juni 2014 afvikles alle højmesserne i Havesalen på Refugiet. De Tyske gudstjenester afvikles i Kapitelsalen. Hver onsdag kl NADVER- GUDSTJENESTE Kalender se omtale inde i bladet 22. februar 14. april Ny udstilling i Dormitoriet Torsdag den 27. februar kl Gudstjeneste på Lindevang Søndag den 2. marts kl Fastelavnsgudstjeneste Torsdag den 13. marts Kl Menighedsrådsmøde Søndag den 16. marts Kirkefrokost efter højmessen Tirsdag den 25. marts kl Koncert Torsdag den 27. marts kl Gudstjeneste på Lindevang Torsdag den 27. marts kl Filmaften i biografen Tirsdag den 1. april kl Præstegårdsaften Torsdag den 3. april kl Gudstjeneste på Klosterparken Torsdag den 10. april kl Gudstjeneste på Lindevang Torsdag den 10. april kl Menighedsrådsmøde Fredag den 18. april kl Passionskoncert 16. april 31. maj Ny udstilling i Dormitoriet Torsdag den 8. maj Kl Menighedsrådsmøde Fredag den 16. maj kl & Konfirmation Søndag den 18. maj kl Konfirmation Torsdag den 22. maj kl Gudstjeneste på Lindevang Babysalmesang hver onsdag kl fra d. 19. februar - 9. april i Kapitelsalen. Indgang gennem turistindgangen. Minikonfirmander hver onsdag kl fra d. 19. februar april i konfirmandstuen. Tinglev Bogtrykkeri

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 8 marts april maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet holdt konstituerende møde den 29. november, efter det netop afsluttede menighedsrådsvalg. Man konstituerede sig på flg.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Henrik Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 2 Marts 2004 - Maj 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 2 Marts 2004 - Maj 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 2 Marts 2004 - Maj 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere