1. Alkoholhåndtering/påklædning + De voksnes bidrag til trivselsarbejdet i indskolingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Alkoholhåndtering/påklædning + De voksnes bidrag til trivselsarbejdet i indskolingen"

Transkript

1 REFERAT FRA FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 30. maj 2011, kl i Kildens køkken/multisalen 1. Alkoholhåndtering/påklædning + De voksnes bidrag til trivselsarbejdet i indskolingen Mødedeltagerne delte sig i to grupper for at erfaringsudveksle og drøfte muligheder og udfordringer til inspiration for hinanden. Alkoholhåndtering/Påklædning Nicolai Christiansen fra Klubben informerede om, at der i Gentofte Kommune afholdes nogle 'Dance Parties' for 6. og 7. klasser. Til disse Dance Parties kommer nogle af pigerne meget udfordrende klædt. Klubben har efterfølgende talt med nogle af de piger fra Gentofte Skole, som har været meget udfordrende klædt, om hvilke signaler dette har sendt. Det blev vurderet at det er et trygt miljø at prøve den udfordrende påklædning i. Der blev drøftet forskellige holdninger til at 6. og 7. klasse piger møder op i meget udfordrende tøj (meget nedringet, meget lårkort og høje hæle). Og det gav anledning til en del spørgsmål. Der var en fælles holdning til at det starter med hvad forældrene vil tillade. Der kom ideer frem om at lave tema-aftener i klubben, evt. med eksterne konsulenter om: o alkohol o påklædning (pigerne) 7. årgang fortalte om gode erfaringer med en SSP-konsulent vedr. alkohol. Flere nævnte at alkohol typisk er relevant at diskutere i 6. kl. Og vigtigheden af at skabe en form for fælles enighed om reglerne er vigtig. I flere klasser er konfirmationen et skæringspunkt for hvornår de unge begynder at drikke alkohol, hvilket typisk sker ved private fester. To årgange fortalte om deres positive oplevelser med at lave forældre aftaler om emner som Facebook, alkohol, mobiltlf. mobberi og opførsel. I et tilfælde havde forældrerepræsentanterne på tværs af årgangen gået sammen om at lave forældreregler et eksempel er vedhæftet som bilag til referatet. Der var forslag om at 2. forældremøde i 6. klasse starter i klasserne og afsluttes med 1-1,5 time fælles forældremåde hvor forældreaftalen kan afstemmes. Forslag om at forældre aftaler og andre relevante dokumenter gøres tilgængelige på Forældre Intra, så alle kan få glæde af dem. Forslag om en ide-kasse (på Forældre Intra). Anbefaling om at forældrene husker at afstemme forventningerne til Blå mandag De voksnes bidrag til trivselsarbejdet i indskolingen Dialogen startede med en efterlysning af forslag til hvordan man hjælper en klasse med stort overtal af piger til at danne gode relationer på kryds og tværs. Forslag og diskuterede emner lave mor/datter sammenkomster - det kan både være et simpelt pizza arrangement, eller blot samling ved en legeplads med medbragt saftevand, og overlade legen til børnene, så kan de voksne sammen observere børnene en klasselærer lader sine børn lege en aftalt leg i klassen, hvorefter børnene skal overveje og evaluere, hvordan de legede sammen

2 lad med mellemrum børnene tage konflikten, så de også kan lære af den lær børnene hvilke redskaber de skal bruge for at løse konflikter og skabe relationer, så de får selvindsigt og på sigt i de større klasser bliver i stand til at køre selvjustits uden voksenindblanding arbejd for at styrke relationerne i forældregruppen o nogle klasser holder forældrefester, hvor man spiser i hold hos forskellige værter, á la børnenes madgrupper diskutér indbyrdes forventninger og forældreleveregler på forældremøde o læg følsomme emner anonymt i en hat, og træk emner til diskussion o lad være med at placere ansvaret for at rejse svære emner hos forældrene til de forurettede børn/foruretterne. Lad andre forældre, der ikke via eget barn er direkte involveret, påtage sig ridder/englerollen og rejse de svære emner til diskussion i forældregruppen o forældrene må selv tage ansvar og vise det gode eksempel over for børnene, de kan ikke overlade ansvaret til personalet 'passivt drilleri' (undladelse af at medtage visse børn) er svært at identificere børnene ved godt hvordan de skal opføre sig, så de henlægger uhensigtsmæssig adfærd til tidspunkter, hvor der ikke er opsyn. opmærksomhed på at et barns trivsel og forankring med sociale relationer godt kan ske på tværs af årgangen eller til børn på årgange under eller over barnets egen årgang hold skolen/fritidsordningen orienteret, hvis der sker noget uden for skole/fritids-tiden, som personalet bør vide 2. Orientering a. fra skolebestyrelsen Processen omkring udarbejdelsen af en vision2020 på folkeskoleområdet i Gentofte Kommune fortsætter. Der har siden sidste forældrerepræsentantskabsmøde ultimo marts været afholdt et visionsseminar den for alle skolebestyrelsesmedlemmer, Forvaltningen og Børn- og Skoleudvalget. Der er arbejdes nu med den endelige formulering visionen. Skolebestyrelsesformændene og skolelederne er hørt. Skolebestyrelsesformændenes reaktion på den version, der forelå pr. 9. maj var bl.a., at barren skulle hæves. Det lader til at planen om, at Børn- og Skoleudvalget (BOS), bestående af kommunalpolitikere, vedtager den endelige version skubbes fra den 6. juni til lige efter sommerferien. Herefter følger en proces med formulering af styringsmodel, indarbejdelse af visionen i strategi- og handleplaner, samt implementeringsmodel. Der er fokus på den kommunikationsopgave, der skal løses for at der tages medejerskab for visionen og processen i yderste led hos elever, lærere og forældre. b. fra skoleledelsen Hanne Søberg havde håbet at kunne meddele lærersammensætningen på de 10 årgangsteam for næste skoleår, men det var ikke muligt. HS regnede med at kunne lægge et udkast på Intra i løbet af onsdagen inden Kr.Himmelfart. c. fra Fritidscenteret Mogens B. Andersen orienterede om organiseringen af svømmeundervisningen i skoleåret : 2. klasserne skal have svømning mandag efter 3. lektion. GFO'en har det overordnede ansvar og følger børnene frem og tilbage. Der etableres en overgangsordning for 3. og

3 4. klasserne i : 3. klasserne vil få svømmeundervisning i første halvår 2012 tirsdage og følges af Baunen's personale. 4. klasserne vil få svømmeundervisning i andet halvår 2011 tirsdage og følges af Juniorklubbens personale. Fra og med vil al svømmeundervisning være placeret på 2. årgang. 3. Til høring: Forslag om nyt princip: Ny klassedannelse. Hanne Søberg gennemgik proceduren for et princips tilblivelse: En idé opstår, bestyrelsen giver grønt lys for at et udvalg i regi af bestyrelsen arbejder med denne idé. Indholdet af et muligt princip tager form. Ledelsen drøfter idéen med personalet. Elevrådet diskuterer idéen. Forslaget høres i forældrerepræsentantskabet. Udvalg og bestyrelse arbejder derefter videre med forslaget. Bestyrelsen træffer på et tidspunkt beslutning om forslaget skal vedtages, vedtages efter visse ændringer bearbejdes yderligere udskyde s til vedtagelse på et senere tidspunkt afvises Det er skolebestyrelsen, der har beslutningskompetencen. Beslutninger om vedtagelse/afvisning af et forslag om et nyt/ændret princip bliver ikke uddelegeret til forældregruppen/forældrerepræsentantskabet. Både på dagsordenen og opslaget på Intra, der omtalte forældrerepræsentantskabsmødet fremgik ordene "Forslag til nyt princip" og "høring". Alligevel var der opstået en række misforståelser/rygter blandt nogle forældre, så de havde en opfattelse af at forslaget allerede de facto var vedtaget, samt at der kunne stemmes om forslaget på forældrerepræsentantskabet, hvilket ville afgøre forslagets fremtid. Skoleledelsen og -bestyrelsen forklarede gældende procedure som ovenfor beskrevet. Derefter gennemgik Hanne Søberg Gentofte Skoles vision, værdier, skolens målsætninger om faglighed og elevernes alsidige udvikling. Forslaget i den nuværende form indeholder en formulering af et sæt kriterier, der skal ligge til grund for hvordan klasserne skal nydannes i overgangen mellem 5. og 6. klasse. Hanne Søbergs præsentation er vedlagt som bilag - sidst i referatet. Et forslag om et nyt princip af denne karakter kræver at der gennemføres en evaluering at de tiltag, der vil skulle iværksættes ved vedtagelse af forslaget. Der arbejdes med udarbejdelse af en undervisningsmiljøvurdering hvert år på 5., 6. og 7. årgang indarbejdelse af en kompetenceprofil i elevplaner årlig statistik på ønsker om/årsager til klasseskift på den aktuelle årgang og på skolen i øvrigt årlig statistik på årsager til skoleskift på den aktuelle årgang og på skolen i øvrigt spørgeskemaer til besvarelse af forældre, lærere og elever på årgangen

4 Derefter var mødet åbent for kommentarer og input fra de fremmødte forældre. Der blev henvist at det folkeskoleforlig, der er under forhandling indeholder et obligatorisk krav om ny klassedannelse ved starten af 7. klasse, så hvorfor ikke afvente evt. vedtagelse af folkeskoleforlig. En forælder orienterede om, at hans datter på 4. årgang havde gennemført en underskriftsindsamling blandt eleverne på 4. årgang, hvoraf 85% var imod forslaget. Stemmesedler var afleveret til Hanne. Andre forældre var usikre på processen for underskriftindsamlingen, da de ikke havde kendskab til den via deres børn. Denne afstemning har heller ikke været kendt i Elevrådet. Der blev givet udtryk for følgende holdninger/meninger/spørgsmål det vil ødelægge forældresamarbejdet forslaget er i strid med reglerne omtalt i 25 i Folkeskoleloven at kravene om omstillingsparathed vil gå ud over det faglige at lærerne vil "handle om" børnene Et princip om midlertidig blanding af klasserne på en årgang i 2x4 uger blev foreslået som alternativ. at klubtilbuddet på 6. årgang er et aftentilbud og ikke et dagtilbud, blev set som et problem i relation til en ny klassedannelse ved overgangen til 6. årgang der blev efterspurgt dokumentation for fordele/ulemper/effekt på karakterer og omfanget af specialundervisning, samt yderligere argumentation der blev efterspurgt "case-stories" fra andre skoler, der har indført og arbejder med lignende principper om klassedannelser, og elev/lærer/forældre-erfaringer herfra der blev spurgt til om analyse af og viden om børnenes læringsstile skal bruges som en del af grundlaget for dannelse af klasserne der blev spurgt til hvordan forældresamarbejdet vil kunne bevares/udbygges for en klasse med en lille drengegruppe, blev forslaget vurderet som attraktivt, da drengegruppen har behov for et større netværk, da de ikke har mange fælles interesser der blev spurgt til hvor stor en del af børnene vurderes til at have behov for "en ny chance"/"en ny 'mærkat' " der blev spurgt om bestyrelsen ville afholde en anonym afstemningsprocedure blandt forældrene og så rette sig efter flertallet af denne afstemning der var ønske om at forældrerepræsentantskabet var blevet inddraget på et tidligere tidspunkt der var ønske om endnu en høring i forældrerepræsentantskabet der blev givet udtryk for at det giver usikkerhed, når der ikke foreligger en tidsplan (forslaget indeholder også forslag om en tidsplan, men er netop et forslag) der blev spurgt om økonomiske ressourcer til at implementere forslaget der blev spurgt til om børnene ikke allerede er tilstrækkeligt omstillingsparate mening om at indsatsen for at bevare forældresamarbejdet med de andre forældre fra den "gamle" klasse og udbygge forældresamarbejdet med de andre forældre fra den "nye" klasse vil være meget vigtig en forælder med barn på 6. årgang mente at de blandede klasser på 6. årgang i april har været en fiasko holdning om at børnene ikke vil kunne overskue det øgede antal relationer til andre børn på årgangen, som en ny klassedannelse vil medføre

5 holdning om at udsigten til en klassedannelse ved udgangen af 5. årgang vil afholde forældre fra at engagere sig i forældresamarbejdet fra 0.klasse til klassedannelse finder sted knap 6 år senere holdning til at der er kort tid til implementering sammenlignet med tiden brugt på udarbejdelse af forslaget opfordring om at man skal lytte til ledelsen og lærerne, der anbefaler princippet ny klassedannelse gennemføres ofte på internationale skoler, hvor det tages som en naturlighed. Internationale skoler er også karakteriseret ved en større omsætningshastighed af elever. Et notat fra Uddannelsesstyrelsen omtaler indholdet af 25 i Folkeskoleloven som en hensigtserklæring, og 25 er derfor ikke til hinder for en "ombrydning af klasser", hvis det skønnes nødvendigt af pædagogiske, økonomiske, sociale eller andre årsager. Der blev berettet om en lærers samtale med børnene i en klasse, hvor et stort antal af eleverne efter en forklaring på hvad det ville gå ud på, kunne se fordele ved gennemføre en ny klassedannelse. En lærer på Gentofte Skole har børn på Bakkegårdsskolen, hvor klassedeling foregår uden dramatik. Dér betyder klassedeling, at man som forælder kommer til at lære flere forældre at kende. På internationale skoler i udlandet omdannes klasserne typisk hvert eller hvert andet år. Der er ganske vist større elevomsætning, men det sker helt uden drama. Der kan ikke laves videnskabelige forsøg for at undersøge effekten af klassedannelse, men der findes case-stories. Forslaget om Ny klassedannelse er fortsat et forslag efter forældrerepræsentantskabsmødet - der blev IKKE truffet nogen beslutninger på mødet. Forslaget om Ny Klassedannelse skal drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor bl.a. den de fremsatte kommentarer skal behandles og den videre proces aftales. Bestyrelsen orienterer om den videre proces via Intra. 4. Ønsker om punkter til drøftelse på kommende møder Der kom 2 forslag: Orientering om hvilken madordning, der gælder, og hvordan den fungerer En diskussion i forældrerepræsentantskabet om hvad det vil sige at indgå i et forpligtende fællesskab på en skole 5. Eventuelt Der blev takket for fremmøde og engageret deltagelse i skoleårets 4 forældrerepræsentantskabsmøder. Møderækken fortsætter på lignende vis næste skoleår. Referent: Majken Linnemann Jensen, 7. juni 2010

6 Forslag til hvad en forældreaftale kan indeholde Følgende regler blev aftalt i forbindelse med afholdelse af private skolefester, herunder klassefester, ungdomsfester, fødselsdagsfester, opvarmningsfester, videoaftener o.l. Alkohol: Børn og alkohol hører ikke sammen. Det er aftalt, at alkohol under ingen omstændigheder må tilbydes børnene, heller ikke lyst øl. Børnene må ikke selv medbringe alkohol. Foreligger der mistanke om, at et eller flere børn har indtaget alkohol, skal de ansvarlige forældre gribe ind og kontakte de relevante forældre med henblik på afhentning af deres børn. Må de forældre, der har ansvaret for festen, drikke alkohol undervejs? Rygning: Børn og tobak hører ikke sammen. Der må ikke tilbydes børnene tobak under nogen form. Rygning blandt de voksne mens festen foregår bør undgås. Mobning: Forældre og børn i klassen accepterer ikke mobning. Alle børn har et medansvar for, at alle i klassen har det rart og hyggeligt. Det er OK at følge sine egne veje. Der er OK at sige Nej tak. Forældrerepræsentation: Der skal altid være forældre eller andre ansvarlige voksne til stede i det tidsrum, festen forløber. En ung pige i huset, en au-pair eller teenage børn betragtes ikke som ansvarlige voksne. Tidsrammer vedr. fester: Det er aftalt, at fester fredag/lørdag slutter senest kl. 23:00. Hverdage senest kl. 22:00. Det samme gælder gå-hjem-tider fra øvrige aktiviteter i forbindelse med klassen. Invitationer: Invitationer skal være skriftlige og det skal fremgå, hvem der er inviteret, hvornår festen begynder og hvornår den slutter. Andre tiltag: Hvis børn ønsker at forlade festen, før den reelt slutter, skal værtsforældrene kontakte de respektive børns forældre. Det er den enkelte families eget ansvar, hvordan deres barn kommer hjem, når festen slutter. Hvis vi som forældre observerer eller får kendskab til et eller flere børns brug af alkohol, tobak, andre ikke ønskelige stoffer eller ser/hører om andet, der vækker bekymring, deler vi vores mistanke/viden/bekymring med de relevante forældre og forældrekredsen generelt. Nærværende aftale tages op hvert år på det første forældremøde i skoleåret.

7 Gentofte Skole VISION Gentofte Skole og Fritidscenter skaber læring for livet for alle børn. Vi sætter nye standarder for læring i Danmark, og i udviklingen af det pædagogiske arbejde er vi ambitiøse, modige og nytænkende. Vi udvikler til stadighed rummelige miljøer med plads til den enkelte, og vi forpligter os alle til at indgå i fællesskaber.

8 Gentofte Skole VÆRDIER Gentofte Skole og Fritidscenter har som mål, at alle på skolen møder og oplever glæden ved at være i et miljø præget af tryghed, tolerance og engagement. Vi prioriterer en høj grad af faglighed i et kreativt miljø båret af traditioner og fornyelse. Vi tror på, at vores udvikling og trivsel sker ved at anspore til nysgerrighed, ansvarlighed og respekt gennem samarbejde med andre. Vi betragter arbejdet med visioner og målsætning som en løbende proces, der til stadighed udvikles.

9 Gentofte Skole ELEVERNES ALSIDIGE UDVIKLING Tre forudsætninger: Elevens lyst til at lære mere Elevens mulighed for at lære på forskellige måder Elevens mulighed for at lære sammen med andre

10 FORSLAG Gentofte Skole Princip På Gentofte Skole foretages der ny klassesammensætning ved udgangen af 5. årg. Kriterier for ny klassedannelse Lærer- og pædagogteamet på 5. årg foretager i samarbejde med skoleledelsen den ny klassedannelse ud fra flg. kriterier: På skole/hjem samtalen på 5. årg oplyser børn og forældre om særlige forhold, de mener, er uomgængelige i forhold til den ny klassedannelse Der tages udgangspunkt i årgangens faglige og sociale behov Der tilstræbes at lave 3 (4) lige store klasser med ligelig fordeling fra de oprindelige klasser Det tilstræbes, at piger og drenge fordeles ligeligt mellem klasserne Der tilstræbes en ligelig aldersfordeling i klasserne Børn med særlige behov tilgodeses

11 FORSLAG Gentofte Skole Procedure Ny klassedannelse finder første gang sted på 5. årg 2011/2012 Den ny klassedannelse træder i kraft 1. juni på 5. årg De nye klasser hedder noget andet end a, b, c, d f. eks. v, x, y (z) Juni måned planlægges med særligt teambuildingprogram for de nye klasser årg arbejder minimum 4 uger årligt i blandede klasser På alle årgange arbejdes der med fleksible holddannelser

12 Gentofte Skole FORSLAG EVALUERING Der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering hvert år på 5., 6. og 7. årgang Kompetenceprofil indarbejdes i elevplanerne Der føres statistik på ønsker om klasseskift på den aktuelle årgang og på skolen i øvrigt Der føres statistik på årsager til ønske om skoleskift på den aktuelle årgang og på skolen i øvrigt Der udarbejdes efter et år et spørgeskema til forældre

13 Gentofte Skole CITATER Jeg tror ikke, jeg kan vænne mig til at skrive 6.a kan vi ikke kalde det noget andet (elev i 4. kl på SG) Jeg synes, det er fantastisk, at man på SG tænker så meget på elevernes trivsel og det enkelte barn, at man laver klassedannelser, både når de starter i indskolingen og igen, når de skal i udskolingen ( en mor på SG) Der, vi er vant til, er ikke nødvendigvis det naturlige (studieleder på Zahle) Du kan ikke lære erfaring. Du må gennemleve den (Albert Camus)

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Referat fra FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 31. maj 2012, kl. 18.30-20.30 i Kildens køkken

Referat fra FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 31. maj 2012, kl. 18.30-20.30 i Kildens køkken Referat fra FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 31. maj 2012, kl. 18.30-20.30 i Kildens køkken Tilstede: Fra bestyrelsen: Majken Linnemann Jensen, Julie Murphy, Asger Nielsen, Kristian Kjeldsen,

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk. Hvad laver vi i klasserådet?

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk. Hvad laver vi i klasserådet? Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk Hvad laver vi i klasserådet? Klasserådet Et godt og velfungerende klasseråd kan bidrage på værdifuld måde til

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde d kl

Referat af skolebestyrelsesmøde d kl Referat af skolebestyrelsesmøde d. 20.06. 2011 kl. 18 21. Gentofte Skole, 22. juni 2011. Majken Linnemann Jensen, Else Juul Andersen, Jørn Haandbæk, Morten Bøge, Anne Julie Murphy, Asger Henning Nielsen,

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Baggrund Allerød kommunes skolepolitik er i dag styret af Målsætning for skolevæsenet fra januar 2002. Siden januar 2002 er der sket mange forandringer i

Læs mere

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik

Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik d. 14.02 2012 Forslag til Vestermarkskolens trivselspolitik Bestyrelsens Trivselsudvalg bestående af Emil fra elevrådet, Bente fra medarbejdergruppen og Svend fra forældregruppen har arbejdet med elementer

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN?

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Skolelivet er et fælles anliggende. Både forældre, ansatte og børn har et medansvar for trivselen på skolen. Trivslen er

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse

Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Forældresamarbejde ved overgangen fra 6. til 7. klasse Håndbog til skolebestyrelsen. Håndbogen er resultatet af en målrettet indsats i skolebestyrelsen på Vigersted Skole siden 2003 omkring Forældreindsats

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Gældende fra den 8. august 2016

Gældende fra den 8. august 2016 Bilag 2 Antimobbestrategi for Eltang Skole og Børnehave Gældende fra den 8. august 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? I Eltang Skole og Børnehave har vi tradition for meget få tilfælde

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6

Tårnborg Skole. Antimobbestrategi for. Gældende fra den Side 1 af 6 Antimobbestrategi for Tårnborg Skole Gældende fra den 01.01.10 Side 1 af 6 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Skabe gode betingelser for læring, leg og udvikling. Skabe tryghed i dagligdagen

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

Mobbeplan for Ørding friskole

Mobbeplan for Ørding friskole Mobbeplan for Ørding friskole Fakta: Ørding friskole er en lille Grundtvig-Koldsk børneskole med ca. 55-75 børn og tilhørende Børnehus og SFO. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme, leve

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik

Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik Nyborg Heldagsskoles værdiregelsæt og mobbepolitik September 2016 VÆRDIREGELSÆT OG MOBBEPOLITIK Indhold Værdiregelsæt... 2 Skolens værdiregelsæt for den gode tone og fremtoning.... 3 Mobbepolitik... 4

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Trivsel i skolen også en forældreopgave

Trivsel i skolen også en forældreopgave Trivsel i skolen også en forældreopgave Referat fra kontaktforældremøde afholdt d. 26. oktober 2011. Onsdag d. 26. oktober blev der på skolens bibliotek afholdt kontaktforældremøde, hvor ssp konsulenterne

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Trivselspolitik på NIF

Trivselspolitik på NIF Trivselspolitik på NIF Everybody matters Hvad forstår vi ved god trivsel: God trivsel er, når barnet er trygt og derfor åbent og tillidsfuldt kan deltage i skolens sociale og faglige liv. Hvad forstår

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri!

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Bislev Landsbyordning Forord I sommeren 1999 blev der ved Bislev Skole nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00

Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 referat Dagsorden for skolebestyrelsens møde Mandag den 24. september 2012 Kl. 18.30 21.00 Møde med chefen for tandplejen i Middelfart tandlæge Jens Køstner 42-12 Godkendelse af referat Der er nu sammenlagt

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Velkommen til Rygaards Skole. Fra Det Lille Forældreråd

Velkommen til Rygaards Skole. Fra Det Lille Forældreråd Velkommen til Rygaards Skole Fra Det Lille Forældreråd Velkommen til Rygaards skole! Denne vejledning er udarbejdet af Det Lille Forældreråd på Rygaards skole og er tænkt som et hjælpemiddel - et idekatalog

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND?

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Inklusion - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole 2 Inklusion - fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Forord Inklusion handler grundlæggende om, at alle børn skal trives og

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard

Fra-til Kl. 18 20.30 Indkalder Christina Nørgaard Art. Tid Ved 5 Tel efon skole 88 88 56 00 Tel efon SFO 88 88 56 30 Røjl emose ve j 9, Strib / 550 0 Middelfar t Strib Skole Dato 1/11 Møde Skolebestyrelsesmøde Mødedato Onsdag den 4. november 2015 Fra-til

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere