Kværs. Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kværs. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling"

Transkript

1 Kværs Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

2 Indledning... 2 Beskrivelse, historie og lokal analyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 Forslag til Handlinger:... 6 Afslutning Indledning Når mennesket gerne vil forstå sin nutid, hænger det formodentlig sammen med, at det ønsker at gribe ind i den for at skabe en anden fremtid en vision. En vision er et drømmesyn, en fantasi om fremtiden. Men én af forudsætningerne for at gribe ind i nutiden er en forståelse af, hvorfor nutiden er blevet til dét, den er. Med fortiden som redskab søger man i en udviklingsplan at afdække og forstå de udviklingsforløb, der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmende for fremtiden. I det efterfølgende, tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og menneskelige ressourcer i Kværs, Tørsbøl og Snorum, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til fremtiden. Beskrivelse, historie og lokal analyse 1. Natur med morænebakker, smeltevandsslette, skove, afgræssede enge, større moseområder og hedearealer med fin lyngbevoksning. a. Området kan byde på kommunens mest varierende naturoplevelser, vi har alt indenfor natur undtagen havet, men dette er dog heller ikke længere væk end 10 min. Der er lavet en fin Landskabsanalyse i 2008 støttet af Sønderborg kommune. Tidligere har geolog Sigurd Hansen beskrevet, at man i en cirkel med med Kværs som centrum kan finde alle jordtyper i Danmark undtagen molér, indenfor 1 km. 2. Fritidsaktiviteter og multihal a. Mange tilbud omkring sportshallen, hvor der er en meget aktiv idrætsforening. 3. Kirke (selvstændigt sogn) a. En velfungerende kirke med ca indbyggere 4. Erhvervsliv (Landbrug, håndværker, unghaner mm.) a. Der er mange erhverv i området i forhold til antallet af borgere. Området er et attraktivt område for nye erhvervsprojekter, fordi der er kort afstand til hhv. Kværs Tørsbøl - Snurom Side 2 af 14

3 Sønderborg, Åbenrå og grænseområdet. Udover Landbruget er de erhvervsdrivende karakteriseret ved at have kunder, der rækker langt ud over lokalområdet og derfor ikke så afhængige af udviklingen lokalt. 5. Sammenhold (Stor energi og vilje) a. Foreningslivet i området er meget udbygget i området og arbejdet præges af mange, der gerne vil gøre en indsats for fællesskabet. 6. Tilflytning a. Når ejendomme kommer til salg er det relativt hurtigt, at finde en ny køber. Området er kendt for de mange muligheder. 7. Kværs og Tørsbøl Frivillige brandværn a. Mange aktive, der bidrager til at holde de stolte traditioner i live og samtidig yder et professionelt beredskab i området. 8. Skolen i Kværs har børn fra 0. til 6. klasse. a. Som noget særlig er der altid stor forældre opbakning til aktiviteter på skolen, b. Skolen har gennem mange år haft fokus på sundhed og har for 7 år i træk modtaget friluftsrådets Grønne flag, som eneste skole i Sønderborg kommune. 9. Kværs Multi Univers (tidligere benævnt Gadekæret) a. Et stort projekt, der samler unge og ældre i fællesskab omkring faciliteter ved skolen, børnehaven, idrætshal og ny multihal. 10. Kulturelle aktiviteter a. Sport i meget attraktive faciliteter, musik på Den lokale scene i Kværs, kunstudstillinger med mange udstillere, og dilettant, der har over 500 solgte billetter hvert år, ny meget stor ridehal Vision Med udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse og analyse, har Landsbyrådet formuleret en vision for lokalsamfundet Kværs, Tørsbøl og Snorum, dvs. en drøm om, hvor lokalsamfundet gerne vil være om 5 10 år: Sikre, at området forbliver attraktivt og synligt Kværs Tørsbøl - Snurom Side 3 af 14

4 Den overordnede vision er, at holde liv i de foreninger og mursten, der allerede er meget aktive og funktionelle i området. På nuværende tidspunkt er der mange ildsjæle, der gør en stor indsats. For at dette også er tilfældet om 5-10 år skal der indfanges nye aktive som vil deltage i forenings-livet i fremtiden. På det funktionelle plan ønskes cykelsti mellem Kværs og Snurom og mellem Kværs og Gråsten. Der ønskes flere byggegrunde til salg. Byggeaktivitet i området er med til at bevare et positivt image og sikre grundlaget for Børne-universet Gadekæret. Strategi For at nå visionen skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. Nedenstående omfatter elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen: 1. Liv i eksisterende mursten/foreninger (Sikre eksisterende foreninger deres midler) a. Positiv omtale af de aktiviteter foreningerne arrangerer b. Undgå konkurrence foreningerne imellem c. Aktiv opbakning at arrangementer 2. Erhvervs livet skal styrkes (både eksisterende og nye) a. Sikre gode etableringsmuligheder b. Mulighed for udvidelse af erhverv 3. Tilkørsel ved motorvejen i begge retninger a. Sikre at Kværs/Tørsbøl forbliver centrum i Sønderborg Kommune og Landsdelen i det hele taget b. Medvirkende til aktiviteter og udviklingsmuligheder 4. Central beliggenhed (Centrum i Sønderjylland) a. Kværs kan profilere sig på at ligge i centrum Sønderborg, Aabenraa Flensborg 5. Skole skal bevares (Kvalitet) a. Sørge for at tilflyttere og borgere være Kværs skole som skole for deres børn b. Klubaktiviteter til unge 6. Kirken og sognet skal bevares som selvstændig a. Synliggøre at der er brug for sognepræsten mere end 50 % b. Søge at profilere kirken og gøre den mere synlig 7. Gode bus forbindelser til Sønderborg og Aabenraa a. Offentlig transport (Tog og bus) b. Analyse af behovet for kollektiv trafik i området c. Tilpasse eller anvende alternative kollektive former for transport Kværs Tørsbøl - Snurom Side 4 af 14

5 8. Byggegrunde skal frem i LYSET, (Arealer til byggegrunde) a. Fremstød for at bygge i lokalområdet b. Fremvisning på lokal hjemmeside. 9. Gøre noget aktivet for at skabe sammenhæng mellem de tre byer a. mere bebyggelse mellem de to byer b. Udvisket grænsen mellem Kværs og Tørsbøl 10. Kværs plantage (Stier, aktivt brug af plantagen) a. Markedsføring af området (Som rekreativt område for Sønderborg) b. Mere brug af naturen og flere oplysninger om naturen i lokalområdet 11. Hvordan får vi aktiveret nytilflyttere a. Besøgsvenner b. Mentorordninger for tilflyttere c. Velkomstpakker d. Særlige invitationer til arrangementer 12. Attraktivt for børnefamilier (Skolevej fra Snurom, ældreboliger) a. Børnepasningsmuligheder udover institutionen 13. Gadekær (Centrum for andre aktiviteter) a. Projektbeskrivelsen beskriver nogle af de tænkte aktiviteter b. Arbejdsgrupper nedsat til yderligere beskrivelser 14. Dagpleje ønskes bevaret a. Sikre at der er pasningsmuligheder dagpleje i Kværs området b. Børneuniverset med mulighed for bufferfunktion for dagplejen c. Udvidede muligheder for børnepasning 15. Bedre stisystem mellem byerne. a. til brug for cyklister og forgængere 16. Kværs med opland som en del af det kulturelle fyrtårn (Den vestlige port til Sønderborg kommune). a. Stor aktivitet på den lokale scene, der er en del at et kulturelt netværk, der er grænseoverskridende Kværs Tørsbøl - Snurom Side 5 af 14

6 Forslag til Handlinger: 1. Infrastruktur, logistik, beboelse: Analyse: Området er inde i en positiv udvikling, hvor der bygges en ny institution til børnepasning og samtidig bygges en multihal i forbindelse med den allerede eksisterende sportshal i Kværs. For at skabe sammenhæng mellem de enkelte aktiviteter bliver det hele struktureret i Kværs Multi Univers. Området er centralt placeret i forhold til de større byer og har deraf meget trafik, der skal afvikles. Dette er en fordel, når der tænkes på bosætning, da man har kort afstand til både Sønderborg, Aabenraa og Flensborg. Der er for tiden ikke mange ledige byggegrunde til salg, men en del er på vej indenfor nær fremtid, både på privat og kommunalt initiativ. Elementer, der kan fremme Infrastruktur, logistik, beboelse: 1. Området vil kunne drage stor nytte af en til- og frakørsel til motorvejen ved Felstedvej i forbindelse med en omfartsvej ved Felsted. 2. Der skal arbejdes for gode forbindelser til de omkringliggende byer. Primært skal man sørge for, at uddannelsessøgende har gode transportmuligheder. Man kunne for eksempel tænke sig, at kommunen havde direkte busforbindelser indrettet efter de uddannelsessøgende i ydreområderne. 3. I forbindelse med den offentlige transport foreslår gruppen, foruden busruterne at man arbejder på indsættelse af en skinnebus mellem Tinglev (Tønder) og Sønderborg med trinbræt i bl.a. Tørsbøl, Rinkenæs, Adsbøl og Vester Sottrup. 4. Det er også nødvendigt med en venstresvingsbane på Avntoftvej v. svingning mod Søndertoften. Specielt med den stigende trafik savnes denne bane meget. 5. Opsætning af stærekasser, der kan måle hastigheder på området farlige strækninger. Der er en del lige strækninger, hvor der køre med for stor hastighed. 6. I forbindelse med stisystemer og transportmuligheder i området er det et stort ønske at den planlagte udvidelse af Buskmosevej med tilhørende cykelsti fremskønnes. 7. Det ville ligeledes være optimalt med en anden og mere lyddæmpet belægning på Kværsgade. 8. En forlængelse af cykelstien fra Kværs til Tørsbøl, så den når helt hen til Melskovvej og Danfoss. 9. Det er et ønske, at det af Gråsten Kommune foreslåede cykelsti-projektet mellem Snurom og Søgård bliver gennemført. 10. Man skal arbejde på en styrkelse af sammenhængen mellem de tre landsbyer Kværs Tørsbøl og Snurom. Historiske opdelinger og usynlige grænseflader nedbryder mange Kværs Tørsbøl - Snurom Side 6 af 14

7 gange hurtigere når der tilføres området nye forbindelsesmuligheder. Dette kan bl.a. ske ved en udvikling af gang- og cykelsti-systemer. Gruppen bifalder kommunens tiltag omkring busafgang til og fra Snurom, men på sigt er det nødvendigt med etablering af cykelsti mellem Snurom og Kværs Multi Univers. 11. En øget markedsføring af området kan efter gruppens mening ske gennem: a. Hjemmesiden b. Kommunen c. Erhvervslivet d. Foldere om området e. Vartegn v. indkørsel f. Avisomtale ved arrangementer og begivenheder g. Andre tiltag 12. Gruppen lagde vægt på at Kværs med opland skal medregnes som en del af kommunens kulturelle fyrtårn. Her fremhævedes bl.a. Den Lokale Scene, Oktoberfest, Dilettant og kunstudstillingen i Kværshallen. 13. Det er vigtigt at byggegrunde i området bliver trukket frem i lyset. Dette gælder både offentlige som private. Det er allerede blevet bedre, men der skal stadig arbejdes med området. Bl.a. lagde gruppen vægt på, at arbejdsgangen kunne gøres hurtigere for køb og byggeri i området. 14. I forbindelse med en eventuel sammenbygning af Kværs og Tørsbøl indtænkes bl.a ældre- og almene boliger på begge sider af vejen og begge sider af Gejlå. Dette kunne ses som en konsekvens af det stoppede projekt i Rinkenæs. Anden halvdel af projektet kunne man forestille sig bygget i Adsbøl. Allerede nu er der gang i en udstykning v. Gunnar Wildenschild på venstre side af vejen mod Tørsbøl. 2. Erhverv: Analyse: Området indeholder mange små og større erhvervsdrivende, der har det til fælles, at kundegrundlaget strækker sig langt ud over områdets grænser. Dette gør virksomhederne mindre afhængige, af de påvirkninger. De erhvervsdrivende spiller dog en stor rolle i lokalsamfundet ved at bidrage til udvikling af lokale projekter. Således har mange givet et stort stykke frivilligt arbejde i forbindelse med opførelsen af Kværshallen og ligeledes er der god opbakning til den kommende Multihal. Lokalsamfundet har således en interesse i at det går godt for de lokale erhvervsdrivende. Kværs Tørsbøl - Snurom Side 7 af 14

8 Elementer, der kan fremme områdets erhverv 1. For at synliggøre alle små som store erhvervsdrivende i lokalområdet laves en liste på hjemmesiden med kontaktoplysninger og beskrivelse funktion/produkter, der tilbydes. 2. Erhvervslivet i området kan styrkes ved, at udvide og fremme industriområdet på Mølletoft og ved Melskovvej i Tørsbøl. Dette område ligge centralt placeret i landsdelen, og bør derfor kunne tiltrække flere erhvervsdrivende. 3. De lokale kan støtte de erhvervsdrivende ved at handle lokalt, hvor det er muligt. 4. For at området skal kunne tilbyde de erhvervsdrivende forbedrede forhold skal, der ske udstykning af nye byggegrunde. 5. Kommunen skal gøre en aktiv indsats for, at der sker udvikling af erhvervslivet. Dvs. de skal vise, at området er under udvikling, og der er fremtidsmuligheder for kommende udvidelse. 3. Kværs Kirke: Analyse: Kværs kirkesogn strækker sig over et stort areal gående fra Tørsbøl/Melskov i syd til Kværs Balle i Nord og Engskov/Ladegård i øst til Søgård / Søgårdhede i vest. I 2008 var der ca. 980 folkekirkemedlemmer i Kværs Sogn. I sognet ligger Kværs Kirke (bygget ca ) består af romansk kor og skib samt to tilbygninger fra nyere tid, et gravkapel og et våbenhus på nordsiden af henholdsvis kor og skib. Kirken ligger på en ret høj banke sydligt i byen og hævet over denne. Kirken står hvidkalket med røde tegltage. Kværs Sogn har en præstegård hvor sognets præst bor. I kirken foregår ca. 70 kirkelige handlinger, gudstjenester, dåb, konfirmation, vielser og begravelser. Kirken bidrager til at holde mange traditioner i live og ligeledes bidrager kirken til mange nye kulturelle tiltag. Lokalsamfundet har stor glæde af de kirkelige handlinger, som bliver udført i nærmiljøet. Kirken har med sin historie og sit arkitektoniske særpræg stor betydning for det visuelle indtryk af området. Det er af stor betydning for lokalsamfundet at der er liv i kirken. Anders Chr. Sørensen, Tømrer- og Snedkermester Kirketoft 18 Kværs 6300 Gråsten, tlf.: B.L Montage (Brian Lassen, Boligbyggeri) Søndertoft 31C Kværs 6300 Gråsten tlf.: B & S ved Elvis Isic, Brolægger og specialarb., Tørsbølgade 45, 6300 Gråsten Tlf mail: Danfoss Drives A/S Mølletoft 1 Tørsbøl 6300 Gråsten tlf.: (Jesper Duwel) Dansk Autohjælp, Kværsgade15-17 Kværs 6300 Gråsten tlf.: mail: Egernsund og Kværs El-Service, Nyvej Egernsund tlf.: mail: Fogts Tømre- og Snedkerforretning Lundtoftvej 14A Kværs 6300 Gråsten tlf.: FrisørHuset,Anita Fogt, Højtoft 62 Kværs 6300 Gråsten tlf.: Gråsten Fjerkræ A/S, Unghanen og landkyllingen, Kværsgade 18 Kværs 6300 Gråsten tlf.: fax.: mail: Gråsten og Omegns Begravelsesforretning Felstedvej Gråsten tlf.: mail: KT-Maskiner, Kværsløkke 8 Kværs 6300 Gråsten tlf.: mail: Kværs Mørtelværk Søndertoft 24 Kværs 6300 Gråsten tlf.: / mail: Kværs Autoophug Søndertoft Kværs 6300 Gråsten tlf.: mail: Kværs Autoværksted, Arne Lorenzen, Degnetoft 30 Kværs 6300 Gråsten tlf.: Kværs Kro, Kværsgade 9-11 Kværs 6300 Gråsten tlf.: , Kværs VVS-Forretning, Degnetoft 15 Kværs 6300 Gråsten tlf.: / fax: Lassen`s Montage (Benny Lassen,Boligbyggeri), Nørretoft 22 Kværs 6300 Gråsten tlf.: JNT Westerncenter ved Jette og Nis Thomsen, Løgtoft 9, Tørsbøl, DK-6300 Gråsten, mobil: , Letnet.dk, Søndertoft 31D Kværs 6300 Gråsten tlf.: SoftPart.dk (Software og Grafik), Søndertoft 31D, Kværs 6300 Gråsten tlf.: Kværs Tørsbøl - Snurom Side 8 af 14

9 Elementer, der kan fremme oplevelser og anvendelsen af kirke Menighedsrådet arbejder i indeværende valgperiode med visioner og værdier for Kværs kirke og sogn, således at der konkretiseres pejlemærker for hvorhen Kværs kirke og sogn skal udvikle sig og hvordan. De udfordringer menighedsrådet vil arbejde med er: 1. Kontakt og fortrolighed: Vi vil gøre kontakten til alle sognets aldersgrupper bedre med henblik på større fortrolighed med kirken 2. Større opbakning til søndagens gudstjeneste: Vi ønsker flere kirkegængere. Søndagens gudstjeneste skal være krumtap i menighedens trosliv. 4. Kværs Multi Univers: Analyse: Arbejdet med at skabe sammenhæng mellem de forskellige institutioner er startet tilbage i 2005, hvor der på daværende tidspunkt var kommunens ønske at 7. klasse skulle flyttes til Gråsten skole. Herefter har projektet udviklet sig, og har i dag til formål, at inddrage alle aldersgrupper i de aktiviteter, der foregår omkring skolen og idrætsanlæg. I 2009 er der opført en ny børnehave og SFO, og det er første skridt til en samling af aktiviteterne på et sted omkring skolen og idrætsanlæg. Herefter vil processen nok dele sig i to retninger, som vil have fælles berøringsflader. På det ene spor vil institutionen børnehave, fritidsordning og skole arbejde på en fælles strategi, der knytter områderne tæt sammen. På det andet spor vil der skulle skabes en forening, der skal stå for aktiviteter som skal foregå i fritiden. Området har mange stærke foreninger og derfor er der ikke et behov for yderligere oprettelse af foreninger. Aktive foreninger i lokalområdet gør allerede i dag stor brug af ildsjæle og da der ikke er ubegrænsede muligheder kunne denne opgave placeres ved landsbyrådet. Herunder er gengivet nogle af de tanker, der beskriver det der gerne skulle blive et Åbent Borgerhus med titlen Kværs Multi Univers. Den integrerede institution og et udendørs areal fungerer som værested for borgerne i lokalsamfundet - "Et gadekær". Mål for værestedet: Et sted hvor børn, unge og ældre kan få mulighed for socialt samvær og fællesskab med hinanden. Ansvarlige: "Styregruppe for fritidsaktiviteter i Kværs Multi Univers" - sin egen selvstændige bestyrelse med egne vedtægter, bestående af en repræsentant fra de forskellige foreninger i lokalsamfundet og den fælles institution, som er ansvarlige for at koordinerer ressource/aktivitetsbanken, åbne og lukke den fælles institution efter diverse aktiviteter, og føre opsyn med udenoms arealet og vedligeholdelse af denne. Indhold Den fælles institution er åben for alle lokale borgere dagligt, de kan gå ind og læse dagens avis, låne bøger på biblioteket og få en hyggesnak. En gang ugentlig har pensionisterne deres daglige Kværs Tørsbøl - Snurom Side 9 af 14

10 gang blandt børnene i huset, hvor der er kaffe på kanden og den lokale borger/pensionisten kigger forbi og får en lille sludder med børnene, læser en bog, fortæller lidt om gamle dage, en dag hvor pensionisten/den lokale borger bare er der og man stifter venskaber. Efter institutionens indskrevne brugers (børn fra 0 til 14 år) lukketid, bruges institutionen til en lang række aktiviteter for borgerne i lokalsamfundet, en bruger over 18 år kan være ansvarlig for aktiviteten. Det skal være gratis at benytte aktiviteterne, kun udgifter til diverse materialer er der brugerbetaling på. Der oprettes en ressource/aktivitetsbank, som fungerer således at hvis fru Sørensen kan noget med blomster og blomsterbinding og gerne vil stille sig til rådighed, som en form for instruktør, så indskrives hun i aktivitetsbanken, når banken efterhånden får personer skrevet ind, udbydes aktiviteterne i en periode. En anden bruger af den fælles institution kunne være et band som benytter et kælderrum til øvelokale. Udenoms arealet Et stort grønt område som indeholder diverse muligheder for udendørsaktiviteter, et samlingssted, hvor man mødes i den lyse tid og i weekenden. Området er med til at samle børn, unge og ældre et sted i lokalsamfundet. Området er et sted hvor alle mødes og der skabes et fællesskab, dermed opstår der også en ansvarlighed for området og hinanden. Området ligger på samme matrikel som den fælles institution og sportsfaciliteterne. Udenoms arealet kan blandt andet indeholde: Borde og bænke. Et bålsted. Skateboard bane med diverse ramper til at køre på. Basket bane Petange bane Legeplads Hoppepude Hele området forbindes med diverse stisystemer og beplantning Elementer, der kan fremme oplevelser og anvendelsen af Kværs Multi Univers 1. Koordinering af aktiviteter mellem de eksisterende foreninger, der indgår i Kværs Multi Univers. 2. Fritidsdelen af Kværs Multi Univers skal drives af personer, der har behov og interesse i de muligheder bygningerne omkring skolen giver. 3. Øge antallet af børn, der er lokal i dagpleje og fritidsordninger og derigennem øge antallet af børn i skolen. 4. Skabe et samlingspunkt, hvor man kan mødes fra tidlig morgen til sen aften. 5. Mulighed for aktiv fritid og skoletid. 5. Foreninger i lokalområdet: Analyse: Området har rigtig mange aktive foreninger, der varetager en bred vifte af tilbud. Herunder er angivet foreningernes formål. Kværs Tørsbøl - Snurom Side 10 af 14

11 6. Natur og Landskab: Analyse: Områdets natur indeholder mange elementer, hvor de dominerende er morænebakker, smeltevandsslette, skove, afgræssede enge, større moseområder, vandløb, søer og hedearealer med fin lyngbevoksning. Således kan området kan byde på kommunens mest varierende naturoplevelser, vi har alt indenfor natur undtagen havet, men dette er dog heller ikke længere væk end 10 min. kørsel i bil. Af information om naturen i området kan henvises til Geolog Sigurd Hansen, der har beskrevet området således, at man med byen Kværs som centrum kan finde alle jordtyper i Danmark undtagen molér, indenfor 1 km. Yderligere er der lavet en fin Landskabsanalyse i 2008 støttet af Sønderborg kommune. Den findes på Elementer, der kan fremme oplevelser og anvendelsen af naturen 1. Området kunne med fordel udbygge et stisystem, der giver forbindelse og adgang til de mange naturoplevelser, der findes i området. 2. Kværs Plantage er en af kommunens naturperler, der kunne bruges af flere, herunder udbygning af faciliteter til ophold/rast på gåturen eller i undervisningen af skoleelever i naturfag. 3. Bedre adgangsforhold til moseområdet, der ligger syd for Tørsbøl. Sti forløb der passerer banen og videre in i området kaldet Fladmose. P plads til biler kunne evt. laves nær den gamle landingsbane. 4. Etablering af naturskønt stiforløb i den høje bøgeskov, der ligger på Melsskovvej øst for Tørsbøl. 5. Mere aktiv anvendelse af naturen og herunder mere information om naturen i lokalområdet. Skiltning i området vil øge informationsmulighederne. 6. Udkikspost i Kværs bakker med tilhørende sti og udstilling/beskrivelse af sten, der er fundet ved områdets lergravningsarbejde. 7. Aktivt samarbejde med fugleværnsfonden, der har lavet nyt fuglekiggertårn ved Kværs mose. Dette område kan forbindes med stisystem ved Kværs plantage. 8. Projekt sjældne hjemmehørende planter, hvor en eng laves til undervisningsareal for skolen. Ved aktiv indsats flyttes eller fremdyrkes nogle af de mere sjældne plantearter, der er karakteristisk for et ekstensivt afgræsningsområde. Man springer således ellers langsommelige proces med naturlig indvandring over og fremmer den ønskede plantebestand. Et sådant engareal kunne blive en attraktion for mange, der har interesse i botanik. 9. Etablering af stier, der er egnede til ridning. Variationerne i landskabet giver ryttere unikke muligheder for udfoldelse og oplevelser i forening med deres sport. Landsbyrådet har foreslået nedenstående stiforløb, og der er vedlagt 2 kort a. Der er lavet 3 forslag til gangstier og en længere rute til cykelsti. b. Røde er 2,5 km er klar til brug c. Grønne er 5,7 km er klar til brug d. Blå er 5,4 km er ikke oprettet og skal først aftales med lodsejere. e. Gule er 19,1 km på cykel er klar til brug. Kværs Tørsbøl - Snurom Side 11 af 14

12 Nummerering på de to kort 1. Udkigspunkt 2. Kirken og gamle skole 3. Mosekonen, træskulptur 4. Gejl Å, med isfugle 5. Udkikspukt, vestermark 6. Overdrev, vestermark 7. Mosen, Carsten Hansen 8. Knasts mose, med gangsti og opholdspladser omkring 9. Parken, Lille skovområde 10. Flyvsand, plantage med klitområde med lyng 11. Skovsø 12. Mindesten for etablering af plantagen 13. Den gamle hovedvej 14. Engskov 15. Gråsten skoven 16. Buskmose 17. Rinkenæs gamle kirke 18. Vesterskov 19. Tørsbøl Banegård og gl. Jernbanehotel. 7. Stisystem fra Kværs plantage til fugleværns tårn i Kværs mose: Området vest for Kværs plantage byder på mange naturoplevelser og for at gøre området mere tilgængeligt er det målet at der etableres en sti fra kværs plantage og til fugleværnsfondens nye fuglekikkertårn, der er etableret i kværs mose. For at gennemføre et sådant projekt er det nødvendigt med en tovholder, der har stor indsigt i området og kan forme projektet. Landsbyrådet vil genre deltage/hjælpe i projektet. Fugleværnsfonden har vist indteresse for projektet og kunne godt være samarbejdspartner i projektet Tidsplan 2009 Finde en tovholder til projektet Beskrive projektet og søge midler til projektet 2011 Gennemføre det praktiske arbejde. 8. Stenpark ved Kværs Kirke Baggrund og formål I områder omkring Kværs Tørsbøl og Snurom har der i mange år været stor aktivitet med lergravning til de lokale teglværker. Dette har medført at mange store og flotte sten er kommet frem til overfladen. Disse sten er ført med isen hertil under den sidste istid og kommer derfor langvejs fra. Formålet med dette projekt er at vise historien omkring stenene, der graves fri og deres rejse med isen til vores lokalområde. Målgruppen er lokalbefolkningen og borgere der er interesseret i naturen. Det kan ligeledes anvendes til undervisning på den lokale skole. Kværs Tørsbøl - Snurom Side 12 af 14

13 Beskrivelse Ved Kværs kirke er der et græsareal vest for kirken, hvor der tidligere har ligget en firlænget gård med navnet Degnegården. På denne plads skal der anlægges et område med 15 pladser til sten, som er gravet op fra undergrunden i forbindelse med lergravning til de lokale teglværker. Det skal være 15 forskellige sten med en størrelse så de har en diameter på cm. Ved hver sten laves en plade der kort beskriver stenens navn og kendetegn og måske vægt. Underlaget som stenene skal ligge på bliver af beton ovenpå et lag af stabilgrus. Betonlaget er valgt fordi det kræver meget lidt vedligeholdelse og når det laves så det er i niveau med græsse omkring kan græs slåning foretages uhindret helt ind over betonpladen. Det har fra Kværs Kirke været en betingelse at der er meget lidt vedligeholdelse på det anlagte areal, som for inden projektet blot er en græsplæne der skal slås med en plæneklipper. I forbindelse med de 15 sten bliver der opsat en infotavle, der har 8 sider til beskrivelse af stenene og deres oprindelse og rejse hertil. Infotavlen der skal sættes op skal være af samme type som vejvæsnet har anvendt til beskrivelse af motorvejsprojektet mellem Sønderborg og Kliplev. Vejvæsnet har placeret en på strækningen mellem Søgård og Kliplev. Landsbyrådet, der er projektholder, har kontakt til en geolog, der vil hjælpe med denne beskrivelse af stenene. Infotavlen skal indeholde endnu et lokalt element, nemlig historien om Degnegården, der lå placeret på det omtalte areal foran kirken. Degnegården blev i 1981 pillet ned og genopført i Kiel ved frilandsmuseet i Molfsee ved Kiel hvor den tager sig meget flot ud. Denne historie ønskes også på infotavlen med billeder og beskrivelser det flotte arbejde, der førte til bevarelse af et unikt stykke kulturarv. Aktivitets. og tidsplan Projektet forventes at forløbe i sommeren og efteråret Det forventes ikke at alle sten er på plads i 2010, da det vil tage tid at finde de rigtige typer af sten. Infotavle og ca. halvdelen af stenene forventes at være sat op i Udsendelse af udviklingsplanen i folder i lokalområdet Den lokale udviklingsplan er ved at være skrevet færdig og for at give borgerne mere indsigt og mulighed for at påvirke udviklingsplanen, er det hensigten, at udgive den i en folder som husstandsomdeles. Juni / juli 2009 Opsætning og redigering af den tekst der skal med i folder August 2009 Udsendelse af folder til områdets husstande ca Juni / juli 2009 Opsætning og redigering af den tekst der skal med i folder August 2009 Udsendelse af folder til områdets husstande ca Renovering af legeplads på Skovengen i Tørsbøl Tørsbøl er den en af de tre byer der danner grundlaget for Landsbyrådet for Kværs Tørsbøl og Snurom. I Tørsbøl på arealet ved Skovengen er der et klubhus, som drives af Borgerforeningen i Tørsbøl. Klubhuset ligger på et grønt areal hvor der er tilknyttet en legeplads. Denne legeplads er i en meget dårlig tilstand og kan ikke repareres, men skal i stedet erstattes af nyt materiel. Kværs Tørsbøl - Snurom Side 13 af 14

14 Formål: Renovering af legeplads, så der igen bliver et aktivitets tilbud på det grønne areal ved Skovengen i Tørsbøl Udviklingsperspektiv: Det vil give dagplejer og deres børn, samt større børn i området et bedre sted at være, og et tilbud om aktivitet i deres fritid. En ny legeplads på Skovengen vil give luft til de lokale kræfter i Tørsbøl, og det at området selv står for opbygningen/renoveringen af legepladsen vil også give en god beskyttelse mod hærværk. Tidsplan: Det er planlagt at renovering af legeplads skal forgå i perioden juli-august Hvis ikke alle midler kan samles i første omgang så etableres det, der kan opnås i første år og projektet fortsættes næste år. Afslutning Udviklingsplanen er et produkt i forandring, som skal tilpasses de aktuelle behov og ønsker for vort lokalområde. Så derfor opfordres til dialog omkring de ting og emner der er beskrevet i udviklingsplanen. For kun ved dialog bliver udviklingsplanen knyttet tæt sammen med borgeren i lokalområdet, og dermed en reel beskrivelse af ønsker til fremtiden. Med venlig hilsen Landsbyrådet i Kværs, Tørsbøl og Snurom Kværs Tørsbøl - Snurom Side 14 af 14

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi

Kær Halvø. Lokal Udviklingsplan Handlinger. Historie og analyse Vision Strategi Kær Halvø Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie og analyse Vision Strategi Handlinger Indledning... 3 Historie og analyse... 3 Vision... 5 Strategi... 5 Bosætning... 5 Natur... 5 Infrastruktur... 5 Erhverv...

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling

Skodsbøl Landsbylaug Historie Vision Strategi Handling Historie Vision Strategi Handling Indledning... 3 Historie... 3 Vision... 3 Strategi... 4 Handling... 5 Projekt 1: Tilslutning af EL... 5 Projekt 2: Tilslutning af Varmepumpe... 6 Projekt 3: Tilslutning

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre.

Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009. Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Vision og strategi for Sdr. Hygum 2009 Sdr. Hygum skal være et sted man vælger at bosætte sig for at leve et aktivt liv, også når man bliver ældre. Udarbejdet af: Sdr. Hygum Lokalråds bestyrelse November

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 1. Infrastruktur... 6 Handling... 6

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem.

Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. Ansøgning til LAG Randers. Q. 1. Etablering af rekreativt område i Lem. 2. Ansøger er Lem Borgerforening, 8930 Randers. Lem Borgerforening er en 5 år gammel Forening, som blev stiftet af byens borgere

Læs mere

Lokal Udviklings Plan i Lindknud - Fremad med stålsat jernvilje..

Lokal Udviklings Plan i Lindknud - Fremad med stålsat jernvilje.. Lokal Udviklings Plan i Lindknud - Fremad med stålsat jernvilje.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 2 Lokal udviklings plan... 3 Historien:... 3 Beskrivelse og lokal analyse:... Fejl!

Læs mere

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi gerne præsentere vores forslag til en ny struktur i Darum.

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 Handling... 7 Afslutning... 8 Forord

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013

Projekt Vitale landsbyer med aktive ældre 2013 Dette er opsamlingen på udviklingsmødet afholdt den 11. april 2013 i Døstrup Forsamlingshus. Mødet er en del af projekt Vitale landsbyer med aktive ældre, der er et spændende projekt, som Nordjyske Forsamlings-

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Adsbøl som Det lille Venedig og Kulturlandsbyen. Adsbøl hva ellers? Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

Adsbøl som Det lille Venedig og Kulturlandsbyen. Adsbøl hva ellers? Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling Adsbøl som Det lille Venedig og Kulturlandsbyen Adsbøl hva ellers? Lokal Udviklingsplan 2011 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse af området... 2 Vision... 5 Strategi...

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig

Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig Notat Kort sammenfatning af interviewene med borgerne i Hejnsvig Der er gennemført 12 vokseninterviews, hvoraf 10 er repræsenteret af par Profiler: Mellem 22 og 65 år Indfødte Tilflyttere I erhverv Selvstændige

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Del 2 - Kategorisering af de offentlige legepladser. Legepladsstrategi

Del 2 - Kategorisering af de offentlige legepladser. Legepladsstrategi Del 2 - Kategorisering af de offentlige legepladser Legepladsstrategi Indledning Det er et ønske i Kolding Kommune at have en tilstrækkelig plan for placering og indhold på de offentlige legepladser. I

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere