1 Samarbejdet mellem skole og hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Samarbejdet mellem skole og hjem"

Transkript

1 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige personlige udvikling - herunder hjemmebesøg Kommunikation mellem skole og hjem: breve, kontaktbog, skoleblad, telefonsamtaler Årgangs/klasseforældreråd Samtaler om indlæringsvanskeligheder, trivsel og konflikter Skolefester m.v. 1.1 Forældremøder Der afholdes forældremøde 1-2 gange om året. Det er en forpligtelse for forældrene at deltage i forældremøderne. Det ene møde i starten af skoleåret er obligatorisk På dette møde orienterer Ungdommens uddannelsesvejleder (UU-vejlederen) om uddannelse- og erhvervsorientering i 6., 8. og 9. klasse. Det andet møde planlægges efter aftale med årgangs/klasseforældrerådet. Tiden veksles til et socialt arrangement for klassen/årgangen, hvis der ikke afholdes to forældremøder. Det første forældremøde afholdes i slutningen af august eller i begyndelsen af september. Forældremøderne planlægges fælles for hver fløj før skoleårets start. Fløjens forældremøde indledes i personalerummet med orientering ved skoleledelsen og skolebestyrelsen - i alt ca. ½ time. Herefter fortsætter årgangenes forældremøder i de respektive klasselokaler. Mødet varer i alt ca. 2 timer. Datoerne meldes ud fra skoleårets start. I invitationen bliver forældrene bedt om at give svar på om de har behov for tolkning. Hvert år arrangeres sprogbaserede forældremøder på arabisk og tyrkisk. Møderne indledes med optræden af eleverne i den modersmålsbaserede sprogstøtte i arabisk og tyrkisk. Skoleledelse samt evt. en repræsentant fra skolebestyrelsen deltager i møderne. I årgang kan der afholdes særlige møder. For eksempel café-arrangementer for elever og forældre vedrørende uddannelses- og erhvervsorientering. For at sikre og styrke samarbejdet mellem skole og hjem bliver forældre, som udebliver fra forældremøderne uden afbud, kontaktet skriftligt af skolebestyrelsen og skolens ledelse. Henvendelsen sker for at understrege pligten til og betydningen af samarbejdet mellem skole og hjem. 1.2 Skole-hjem samtaler klasse Børnehaveklasselederen indkalder 2 gange årligt til skole-hjem samtaler i børnehaveklassen. SFOpædagogerne deltager i den første samtale i børnehaveklassen, og de kommende 1. klasse lærere deltager i den anden samtale.

2 Samtalen omfatter barnets trivsel i klassemiljøet, dets arbejdsform og interesse for skolearbejdet. Endvidere drøftes skolens syn på elevens udbytte af skolegangen. Synet bygger på en løbende evaluering af eleverne og danner grundlag for en vejledning af den enkelte elev. Det anbefales, at den første skole-hjemsamtale i 1. klasse foregår i barnets hjem, såfremt forældrene måtte være interesseret deri. Der er afsat ½ time til hvert besøg. Eleven deltager i samtalerne. Deltagelse i de første skoleår (0.-1. årgang) må dog ikke være et krav. Delvis deltagelse i de første skoleår er en fin løsning med henblik på at tilgodese alle behov. Herefter (fra 2. årgang) er elevens deltagelse et krav. Forud for de to skole-hjem samtaler anvendes oftest et skriftligt oplæg også kaldet samtaleark - der forberedes af elev og forældre og som uddybes sammen med lærerne i skole-hjem samtalerne. Elevarbejder udvalgt af eleven selv også kaldet portefølje - anvendes efterhånden i mange skolehjemsamtaler som evalueringsredskab. Dansk- og matematiklærere deltager altid i samtalerne. Engelsklærere deltager i den ene samtale fra 4. klasse. Fremsættes der fra forældrene ønsker om orientering vedrørende ens eget barn for øvrige fags vedkommende, skal sådanne ønsker efterkommes. Tidspunktet for samtalerne er oktober/ november og marts/april. Samtalernes varighed er ca. 20 minutter, idet der afsættes 45 minutter årligt pr. elev til samtalerne inklusive evt. forlængelser. 6. klasse Orientering som for klasse. I 6. klasse gives desuden i god tid orientering om faget tysk af skolevejlederen på et forældremøde. Kontoret udsender en skriftlig orientering og tilmeldingsblanket. 7., 8. og 9. klasse Orientering som ovenfor. Dog finder anden samtale i 9. årgang sted i februar. Dansk- og matematiklærerne indkalder fortsat til 2 skole-hjem samtaler årligt. Fysik/kemi-, engelsk- og tysklærerne deltager kun i den ene samtale. Der gives evaluering og standpunktskarakterer fire gange årligt i Sødalskolens StandPunktsbog SP-bogen - som følger eleven i klasse. Eleverne skal sammen med deres forældre give udtryk for deres vurdering af egen indsats i skolen i følgende kategorier: præcision, arbejdsindsats, engagement og samarbejde. Kategorierne er nærmere defineret i bogen. Vurderingen udtrykkes med bogstaverne A, B, C, D og E, og A er den bedste vurdering. Når eleverne har afleveret deres vurdering giver lærerne deres vurdering og en standpunktskarakter (13-skalaen) i alle fag. Bogen danner to gange årligt udgangspunkt for en efterfølgende skole-hjem samtale. I 8. og 9. klasse deltager UU-vejlederen i den ene samtale med henblik på at give rådgivning vedrørende den videre skolegang. Generelt Det er en forpligtelse for forældrene at deltage i skole-hjem samtalerne. Hvis forældre uheldigvis er forhindret i at møde frem til samtale, skal der finde en orientering sted på anden vis (telefonisk eller ved samtale på andet tidspunkt eller skriftligt).

3 Forældre uden forældremyndighed har krav på ved henvendelse af egen drift at blive orienteret i samme omfang som forældre med forældremyndighed. Hvis situationen kræver det, tager klassens lærere kontakt til hjemmet med henblik på samtaler. På samme vis opfordres forældrene altid til at kontakte lærerne ved særlige forhold der kan påvirke barnets skolegang. For at sikre og styrke samarbejdet mellem skole og hjem bliver forældre, som udebliver fra samtalerne uden afbud, kontaktet skriftligt af skolebestyrelsen og skolens ledelse. Henvendelsen sker for at understrege pligten til og betydningen af samarbejdet mellem skole og hjem. 1.3 Kommunikation mellem skole og hjem breve, kontaktbog, skoleblad, telefonsamtaler Forældrene bliver løbende orienteret om livet i skolen via breve og skoleblade. Kontakten omkring det enkelte barn varetages skriftligt i kontaktbogen og/eller ved telefonsamtaler. 1.4 Årgangs/klasseforældreråd Det forventes, at alle årgange/klasser danner et årgangs/klasseforældreråd bestående af 3-4 af årgangens/klassens forældre. Det forventes at hvervet går på skift blandt alle årgangens/klassens forældre. Årgangs/klasseforældreråd planlægger sammen med klasselæreren/lærerne arrangementer i klassen. Der er afsat tid til flere arrangementer - typisk 2-3 årstids/højtidsfester - afhængigt af længden af arrangementerne og om der afholdes 2 forældremøder. Årgangs/klasseforældrerådsmedlemmerne står desuden til rådighed for skolen/skolebestyrelsen ved høringer m.v. 1.5 Samtaler om indlæringsvanskeligheder, trivsel og konflikter Når lærerne skønner der er behov for en ekstraordinær samtale om et barns indlæringsvanskeligheder, trivsel og/eller evt. konflikter, indkalder de altid forældrene til en samtale. I særlige tilfælde inddrages skolens ledelse i samtalerne. På samme måde opfordres forældrene til at kontakte skolen i tilfælde af ovenstående. Forældrene opfordres til altid først at kontakte lærerne. 1.6 Skolefest Der planlægges hvert år en skolefest for hele skolen, hvor forældre, bedsteforældre og søskende inviteres. Hvert andet år er festen organiseret fløjvist på samme dag, og hvert andet år er festen et stort fælles arrangement for hele skolen. 1.7 Dimission Hvert år inviterer vi til dimissionsfest i den sidste skoleuge - gerne tirsdag eller onsdag. Alle afgangselever med familier inviteres skriftligt. På denne festlige aften siger vi farvel til afgangseleverne, som får overrakt deres afgangsbeviser og får hilsener med fra ledelsen, lærerne, skolebestyrelsen med flere. Vedtaget 10. juni 2004.

4 1.8 Skolefrihed Klasselæreren kan give fri 1 dag. Skoleinspektøren kan give fri 2-5 dage. Skoleinspektøren kan give fri flere end 5 dage skoledage, hvis eleven skal med forældrene på ferierejse. Er ferien ud over 5 uger drøftes anmodningen med skolebestyrelsesformanden. Skolebestyrelsen afgør ansøgninger, der ikke falder ind under forannævnte bestemmelser. Praksis: Formanden kontaktes og afgør, om anmodningen skal forelægges bestyrelsen. Vedtaget 19. oktober Skolefrihed i anledning af konfirmation I tilfælde, hvor dagen efter konfirmationen allerede er skolefridag, kan skolelederen bestemme, at konfirmanderne har fri den første skoledag efter konfirmationsdagen. Vedtaget 29. november Udskoling Mål at eleverne fra 6. klasse i samarbejde mellem forældre, klasselærer(e) og skolevejleder tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder, der kan danne grundlag for deres valg af videreuddannelse. Tegn at arbejdet samles i en uddannelsesbog med afsluttende uddannelsesplan som et realistisk udtryk for sammensmeltning af ønsker, mål og kompetencer. I uddannelsesbogen kan indgå dokumentation for relevante arbejder i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringsundervisningen (UEA-undervisning), praktikudtalelser, rapporter og lignende. Evaluering at der løbende justeres på uddannelsesbogens handleplaner i relation til ovennævnte dokumentation frem mod midten af 8. klasse, hvor den endelige uddannelsesplan tager form. Endvidere evalueres arbejdet på grundlag af drøftelser på forældremødet i august/september i 9. klasse, hvor skolevejlederen deltager sammen med klasselærer(ne). Skolevejlederen tager initiativ til evalueringen og konkluderer på den. Tiltag Samtaler med den enkelte elev og skole-hjem samtaler: - elever i 6. og 7. klasse har én årlig samtale med skolevejlederen på grundlag af klasselærerens arbejde med UEA-undervisningen

5 - elever i 8. og 9. klasse har to samtaler om året med skolevejlederen til videreudvikling af deres beslutningsgrundlag - skole-hjem samtaler én gang årligt med deltagelse af skolevejleder i 8. og 9. klasse med fokus på den enkelte elevs uddannelsesmuligheder. Orientering ved skolevejlederen i klasserne: på 6. til og med 9. klassetrin orienterer skolevejlederen i klassen om uddannelsesprogrammer og besvarer spørgsmål i forhold til vejledningsgrundlaget som beskrevet i bekendtgørelse nr. 501 af 6. juni Orientering på forældremøder: skolevejlederen deltager i 1 forældremøde årligt i 6., 8. og 9. klasse. Valgfaget arbejdskendskab: på 9. klassetrin tilbydes alle elever valgfaget arbejdskendskab. Ud-af-huset arrangementer (praktik, virksomhedsbesøg, præsentationsdage og - uger m.v.: Skolevejlederen tager initiativ til at koordinere brug af: - præsentationsdage og -uger på uddannelsesinstitutionerne, - erhvervspraktik, - virksomhedsbesøg, - tilbud om en længerevarende tilknytning til en erhvervsvirksomhed i skolens nærområde. Endvidere kan der etableres kontakter til brug for en erhvervslejrskole i 8. eller 9. klasse. Disse tiltag formidles af skolevejlederen i samarbejde med klassens lærere og forældre. Midler Anvendte undervisningsmaterialer: - Godt i gang for 6. og 7. klasse, RUE - Min vej og Min bog for 8. og 9. klasse, RUE klasses hæftet, Århus skolevæsen - Hæftet Ungdomsuddannelserne i Århus Amt - Maxi-due - Spor og U-plan, Studie og Erhverv. Vedtaget den Tillige behandlet og vedtaget i skolens samarbejdsudvalg, 6. juni 2001.

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010.

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. Stolpedalsskolen Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. 1 Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Principper og retningslinjer:... 4 Struktur:... 4 Organisering:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere