Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende."

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget L 199 Bilag 69 Offentligt N O T AT 19. juni 2013 Kommunale solcelleanlæg Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften til den fortsatte udbygning med solcelleanlæg. Aftalen indebærer, at den midlertidigt forhøjede afregningspris for solceller begrænses til boliger inden for en pulje på 20 MW om året. Visse liberale erhverv og kommuner, der betaler fuld elafgift, vil uanset disse begrænsninger fortsat have mulighed for at opsætte solcelleanlæg og spare elafgift jf. elafgiftsloven. Endvidere kan der spares PSO og tariffer. Sådanne anlæg bliver ikke omfattet af den aftalte pulje på 20 MW, da puljen alene regulerer, hvilke anlæg der kan få forhøjet afregningspris under VEloven. Når anlægget dimensioneres til, at hele anlæggets produktion går til at dække egetforbruget og dermed ikke sælges til el-nettet, vil der kunne være god økonomi i sådanne anlæg for alle, der betaler fuld elafgift. Muligheden for at spare elafgift af den strøm, man selv producerer, har været gældende siden elafgiften blev indført i Muligheden er generel og omfatter alle VE-anlæg. Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende. En række kommuner har opsat solceller på kommunale ejendomme eller har planer om at gøre det. Solcellerne opsættes på skoler, institutioner, rådhuse, idrætshaller mv. som led i kommunernes planer om at løse klima- og energiudfordringerne. Og det bidrager samtidig til at begrænse kommunernes udgift til indkøb af elektricitet herunder elafgift. Regler for kommunale solcelleanlæg Der er tre sæt af lovgivninger, der har betydning for økonomien i etablering af kommunale solcelleanlæg. 1. Elforsyningsloven, der stiller krav om selskabsmæssig adskillelse og modregning i bloktilskuddene. Side 1

2 2. Elafgiftsloven, der giver undtagelse for elafgift af den VE-strøm, man selv producerer og forbruger. 3. VE-loven, der giver PSO-støtte til elektricitetsproduktion fra vedvarende energikilder. Ad 1 Elforsyningsloven Kommunernes muligheder for at etablere solceller er reguleret af Elforsyningsloven: a. Det følger af Elforsyningslovens regler 1, at en kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar (dvs. A/S eller ApS), som varetager elforsyningsvirksomhed. Det gælder f.eks., hvis en kommune ejer andele i kraftværker eller vindmøller. Det er således muligt for en kommune at sætte solceller op på en kommunal bygning og producere elektricitet, hvis det sker i et selskab med begrænset ansvar. b. Kommuner skal registrere modtagne uddelinger og vederlag ved afståelse af ejerandele fra selskabet 2, med henblik på modregning i bloktilskuddene. Det betyder, at kommunen bliver modregnet i deres bloktilskud, når elmidler trækkes op i kommunekassen, uanset om det sker fra den ikke skattebaserede del af kommunen eller fra ejerandele i selskaber. Modregning sker med mellem 40 % og 60 %. Modregningen udgør 40 %, hvis beløbet bindes i en 10-årig periode og frigives med 10 % om året. Der er mulighed for at dispensere fra både modregningskravet og kravet om selskabsmæssig udskillelse samlet eller hver for sig 3. Klima- og energiministeren kan således bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis kan undtages fra lovens bestemmelser. Indtil videre er der ikke dispenseret fra kravet om modregning, men derimod dispenseret fra kravet om selskabsmæssig adskillelse af el- fra spildevandsaktiviteter 4 samt dispenseret fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 5. Dispensationsbeføjelsen er delegeret til Energistyrelsen 6. Rammerne for Energistyrelsens administration af denne beføjelse følger af loven og lovens forarbejder, herunder særligt lovbemærkningerne til bestemmelsen. Lovbemærkningerne til ovennævnte bestemmelse (EFL 2, stk. 4) er relativt kortfattede og generelle. Det følger af disse, at det bl.a. var hensigten med denne bestemmelse helt eller delvist at undtage mindre anlæg fra loven eller fra særlige godkendelses- eller selskabskrav m.m. i loven. Bestemmelsen giver hjemmel til konkrete undtagelser/dispensationer, ligesom den giver hjemmel for generelle undtagelser. Dispensationspraksis beskrives nedenfor. 1 Elforsyningslovens 4, stk. 1, 2. pkt. 2 Elforsyningslovens 37, stk. 1 og i det hele taget EFL 37 og 37 a 3 EFL 2, stk. 4 4 EFL 37 a, stk. 4 5 EFL 4, stk. 1 6 Delegationsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 Side 2

3 Ad 2 Elafgiftsloven Når man selv producerer og forbruger el fra et eget VE-anlæg sparer man ligesom ved elbesparelser - elafgiften, som er pålagt køb af el. Muligheden for at være fritaget for elafgiften er betinget af identitet imellem ejer af installation og anlæg, hvorfor dispensation for selskabsudskillelseskravet er nødvendig. Ellers ville der være tale om en kommunal forbruger, der købte el fra et anlæg ejet af et selskab med begrænset ansvar. Ad 3 VE-loven Indtil solcelleaftalen fra november 2012 havde kommuner samme adgang som husstande til at nettoafregne el fra solceller på årsbasis. Kommunerne var her omfattet af reglen om, at solcelleanlæg op til 6 kw per 100 m2 ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse kunne omfattes af årsbaseret nettoafregning. Efter lov nr fra december 2012 var kommunale solcelleanlæg ligesom øvrige anlæg berettigede til en fast afregning med 130 øre/kwh for el leveret til elnettet. Bestemmelserne om forhøjet støtte er dog ikke sat i kraft, da der afventes godkendelse fra EU-kommissionen. Samtidig fjernede lov nr adgangen til at nettoafregne på årsbasis, således at kommunerne og alle andre fremover kun kan nettoafregne på timebasis efter de generelle regler, som også gælder for erhverv mv. L 199 som fremsat pr. 20. marts 2013 begrænsede adgangen til den forhøjede afregning udelukkende til anlæg etableret på taget af bygninger, så jordbaserede anlæg ikke længere kunne få forhøjet afregning. Det havde dog ikke den store betydning for kommunerne, der alligevel hovedsageligt placerer solcelleanlæg på taget af kommunale bygninger. Med ændringsforslag til L 199 af 11. juni 2013 reduceres afregningen af el fra alle kommunale solcelleanlæg til 60 øre/kwh i 10 år og 40 øre/kwh de følgende 10 år. Kommunernes adgang til nettoafregning på timebasis ændres ikke med L 199, det er alene muligheden for at få den midlertidigt forhøjede støtte, der fjernes. Solcelleanlæg etableret på taget af kommunale bygninger, der opfylder kriterierne for overgangsordningen for store tagbaserede anlæg jf. ændringsforslag til L 199 fra 11. juni, vil få mulighed for at modtage den forhøjede midlertidige støtte, forudsat der er opnået den fornødne dispensation for selskabsmæssig udskillelse. Fremtidig udbygning med kommunale solcelleanlæg Som støtten til solceller udformes med L199 inkl. ændringsforslag af 11. juni 2013 kan de kommunale anlæg ikke fremadrettet modtage det midlertidigt forhøjede tilskud. Kommunerne kan fortsat etablere solcelleanlæg, der er dimensioneret til at dække egetforbruget og som derfor ikke modtager PSO-støtte. Da kommunerne betaler fuld elafgift vurderes det, at det kan være attraktivt for kommunerne at etablere disse anlæg, som ikke begrænses af L199. Det er dog en forudsætning, at der gives dispensation fra den selskabsmæssige udskillelse jf. ovenfor. Side 3

4 Der findes ikke et pålideligt og samlet overblik over, hvor mange solcelleanlæg, der med fordel vil kunne etableres i kommunalt regi i de kommende år. Baseret på oplysninger fra enkelte kommuner kan der på længere sigt være tale om et betydeligt potentiale, hvis alle kommunernes institutioner forsynes med solceller. Det samlede økonomisk rentable potentiale afhænger dog af konkrete beregninger for de enkelte institutioner. Desuden tyder oplysninger fra enkelte kommuner på, at investeringer i solceller vil være spredt ud over adskillige år i takt med, at de kommunale anlægsbudgetter tillader investeringerne. Hvis det antages, at en udbygning er spredt ud over en længere årrække, kan det med betydelig usikkerhed antages, at udbygningen kan udgøre i størrelsesordenen 5 MW årligt i perioden Det skal dog understreges, at der er risiko for en højere udbygning. Som støtten til solceller udformes med L 199 inkl. ændringsforslag af 11. juni, må de kommunale solcelleanlæg formodes at blive dimensioneret til udelukkende at levere el til kommunens eget forbrug og dermed ikke eller kun i meget begrænset omfang - levere til nettet. Dermed mister staten afgiftsprovenu af hele produktionen, mens anlæggene ikke giver anledning til PSO-udgift af betydning. Det årlige mindre provenu forårsaget af 5 MW solceller, der udelukkende dækker eget forbrug i kommuner, udgør ca. 3,7 mio. kr. i 2013 priser. Etableres 5 MW årligt i perioden vil der i 2020 være 35 MW. Det årlige mindreprovenu vil i 2020 således være på ca. 26 mio. kr. Tabel 1. Profil for omkostninger År Ialt MW primo år Mio. kr Det skal bemærkes, at der udover et mindreprovenu for elafgift også opstår en mindrebetaling af PSO og nettariffer. De konkrete beløb er af meget begrænset omfang og bliver dækket af elforbrugerne ved at PSO-tarif og net-tariffer forøges med den nødvendige marginale forhøjelse. Med den store forskel mellem værdien af produktion til eget forbrug og afregningen af el leveret til elnettet kan det ikke udelukkes, at en del solcelleanlæg fremover vil blive suppleret med batterier, der kan gemme el produceret i dagtimerne til eksempelvis om aftenen. Med et tilkoblet batteri kan en større andel af produktionen forbruges af producenten og dermed undgå at betale afgift. Samtidig kan batteriet gøre det rentabelt at etablere et større solcelleanlæg, end der ellers kunne have været økonomisk fornuft i, da spidsproduktionen midt på dagen kan fordeles til forbrug i andre timer i stedet for at skulle sælges til en relativt lav pris. Ingen nettoafregning for solceller i udskilte selskaber og dermed ingen afgiftsfordel. Kommunerne betaler fuld afgift efter elafgiftsloven, samt PSO og tariffer. De har dermed samme incitament som husstande til at dække en del af forbruget med egenproduceret el fra solceller. Side 4

5 Som følge af kravet om, at forbruger og producent skal være samme juridiske enhed, vil produktionen fra et solcelleanlæg ikke kunne bruges fri for afgift, tariffer og PSO, hvis solcelleanlægget ejes af et udskilt selskab. Hvis kommunerne placerer solcelleanlæg i udskilte selskaber vil de dermed ikke kunne benytte den producerede elektricitet uden at skulle betale elafgift, tariffer og PSO. Dispensationspraksis Hjemlen har bl.a. været benyttet til at undtage elproduktionen på kommunale rensningsanlæg via slambehandlingen fra kravet om selskabsmæssig adskillelse 7, ligesom der også har været givet en enkelt dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse af kommunal elproduktion via solceller. Der er givet ca. 15 dispensationer, hvoraf langt de fleste vedrører selskabsmæssig adskillelse af elproduktion og slambehandling i forbindelse med rensningsanlæg, en dispensation vedrørende solcelleanlæg, ligesom der er givet 2 dispensationer vedr. spørgsmålet om udskillelse af virksomhed i selskaber med begrænset ansvar, hvor der har været tale om virksomheder drevet som I/S. Dispensationerne er givet, fordi der har været tale om forholdsvis små anlæg, som typisk har hørt sammen med øvrig virksomhed, herunder særligt behandling af slam, som bliver lavet til biogas og senere til elektricitet eller varme. Dispensationen til solcelleanlægget er givet, fordi det som anlæg ligner de elproducerende anlæg på rensningsanlæg, hvor der også produceres elektricitet til ejendommens/anlæggets drift og der i øvrigt er tale om forholdsvis små anlæg. Spørgsmålet er, om denne administrationspraksis for så vidt angår meddelelse af dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse kan ændres, således at der fremover ikke gives dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for solcelleanlæg. Det er tvivlsomt, om det vil være inden for lovens anvendelsesområde fremover at administrere denne dispensationsadgang anderledes med henblik på at begrænse udbygningen af solceller. Som nævnt giver loven adgang til at dispensere, når der er tale om mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter. Der må siges at være tale om mindre anlæg og mindre omfattende aktivitet, når et solcelleanlæg etableres med henblik på egenforsyning. Hvis der derimod er tale om, at kommuner etablerer kraftværker, vindmøller eller store solcelleanlæg som produktionsanlæg med henblik på salg til nettet, er det berettiget at fastholde lovens krav om selskabsmæssig udskillelse. Håndtering af kommunernes overholdelse af elforsyningsloven Som følge af at der kun er søgt dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for ét kommunalt solcelleanlæg, er der behov for at præcisere de gældende regler over for kommu- 7 EFL 37 a, stk. 4 Side 5

6 nerne. Som beskrevet ovenfor kan en kommune, der etablerer et solcelleanlæg i et udskilt selskab, ikke få fordelen af at undgå betaling af afgift, PSO og nettarif. Det er vurderingen, at flere kommuner ikke har været opmærksomme på, at der skulle søges om dispensation for at kunne blive fritaget for elafgift, PSO og tariffer i forbindelse med etablering af solcelleanlæg. Kravet om den selskabsmæssige udskillelse har sit afsæt i den kommunale involvering i egentlige kraftværker, hvorfor flere kommuner ikke har været opmærksomme på, at etablering af solcelleanlæg formelt skal følge samme regler. Det er helt afgørende, at der sker en konsekvent opfølgning over for kommunerne. Der er intet til hinder for, at dispensationen sker efterfølgende, og at der på den måde kan ske en opretning af de faktiske forhold. Et udtræk fra Energinet.dks stamdataregister 17. juni 2013 viser, at 447 solcelleanlæg med en samlet installeret kapacitet på godt 13 MW ejes af en kommune. Af de 447 kommunale solcelleanlæg er 416 anlæg med en samlet kapacitet på ca. 12 MW anmeldt senest 20. december 2012 og er dermed indeholdt i de forventede 490 MW på overgangsordningen med årsbaseret nettoafregning. De resterende 31 anlæg med en samlet kapacitet på ca. 1,5 MW er alle nettilsluttet før 11. juni 2013, og må således forventes at blive omfattet af overgangsordningen med afregning af overskudsproduktion til 130 øre/kwh. Ud over anlæg direkte ejet af kommuner er der bl.a. etableret solcelleanlæg af en række selvejende institutioner. Anlæg hvor ordet skole indgår i ejerens navn udgør således 5,5 MW fordelt på 130 anlæg og omfatter friskoler, efterskoler, højskoler mv. Anlæg på direkte kommunalt ejede institutioner vil være registreret med kommunen som ejer. Regionerne står tilsvarende som ejere af 36 anlæg på i alt 2,7 MW. Alle ovennævnte anlæg indgår i de hidtidige estimater for omfanget af overgangsordningerne. Energispareindsatsen og solceller Der er i 2007 indgået en aftale med kommunerne om kommunernes energispareindsats, som dækker energieffektiv adfærd, energieffektive indkøb og energieffektive bygninger. Det er ikke i den nuværende aftale med kommunerne om deres energispareindsats specificeret om etablering af solceller kan indgå som en del af indsatsen. Der er tale om frivillig aftale med KL, hvorfor der ikke er nogen finansiering i aftalen I forbindelse med etablering af nye kommunale bygninger kan solceller i en vis udstrækning medvirke til at opfylde energikravene i bygningsreglementet, men solceller påvirker ikke de nye bygningers samlede energiforbrug. Stramning af kravene i bygningsreglementet er ind- Side 6

7 regnet i basisfremskrivningen, og der er derfor ikke noget ekstra provenutab. Det gælder også selv om der installeres solceller. For eksisterende bygninger indeholder bygningsreglementet ikke krav, som giver incitamenter til at installere solceller, men mindre at der er tale om så omfattende renoveringer, at renoveringen kan sammenlignes med nybyggeri. I EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne indgår energiforsyning med vedvarende energi som en mulighed til at forbedre den energimæssige ydeevne, idet vedvarende energi, herunder solceller, reducerer det primære energiforbrug. Det fremgår af direktivet, at medlemslandende skal fremme næsten energineutrale bygninger. Det er defineret som bygninger, der har en meget høj energimæssig ydeevne, og hvor den ubetydelige eller meget lille energimængde, der kræves, i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden. I aftalen om energiselskabernes energispareindsats i var der regler, som gjorde det muligt at medregne elproduktionen fra solceller som en energibesparelse, hvis solcellerne var tilsluttet i egen installation. Besparelsen var den del af produktionen, som forbrugeren selv anvendte opgjort efter de gældende afregningsregler, dvs. for små anlæg var det opgjort netto på årsbasis. Da Energistyrelsen i 2012 forhandlede den nye aftale med energiselskaberne var der enighed om, at solceller skulle udgå af aftalen. Baggrunden herfor var, at alle var enige om, at det ikke var energispareindsatsen, der drev udviklingen på solcelleområdet. Additionaliteten var derfor meget lav. De nye standardværdier trådte i kraft den 1. april Det betyder, at alle små solcelleanlæg, hvor der truffet bindende aftale om etableringen inden denne dato kan medtælles som en energibesparelse. I starten af 2013 modtog Energistyrelsen flere henvendelse om muligheden for at medregne store solcelleanlæg (x gange 400 kw) som en energibesparelse. Her var svaret et klart nej, og det blev meddelt energiselskaberne, som har energispareforpligtelserne. Baggrunden for at solcelleanlæggene ikke med rimelighed kan medregnes i selskabernes indsats er, at der har været tale om anlæg, hvor der har været givet PSO-støtte og med forhøjet afregning. Effekterne af energiselskabernes øgede energispareforpligtelser, herunder de provenumæssige virkninger er indregnet i energiaftalen. Da energiselskabernes indsats er fastlagt som en årlig ramme, vil en øget indsats inden for ét område alt andet lige betyde en mindre indsats inden for et andet område, og det vil kun have væsentlig betydning for statens mindreprovenu, hvis der sker en forskydning fra besparelser i erhvervene, hvor afgiftsbelastningen er lav, til energibesparelser i husholdninger og den offentlige sektor, hvor afgiftsbelastningen er høj. Side 7

8 Efter de gældende regler vil de aktuelle anlæg, som behandles i dette notat, ikke kunne modtage støtte fra energiselskabernes energispareindsats og vil for de kommunale beslutningstagere være direkte i konkurrence med energibesparelser. Hvis der ikke kan opsættes solceller må det formodes, at kommunerne alternativt vil iværksætte andre energibesparelser i stedet for at nedbringe energiudgifterne (øget isolering, nye vinduer, osv.), som kan få støtte fra energiselskabernes indsats. De provenumæssige virkninger af andre energibesparelser i kommunale bygninger vil som udgangspunkt nogenlunde svare til virkningerne ved at installere solceller. Dog er afgiftsbelastningen lidt højere end belastningen af varme. Når solceller ikke længere kan medregnes, er det derfor ikke begrundet i provenumæssige overvejelser, men som nævnt ovenfor i hensynet til at fremme additionaliteten af energiselskabernes indsats. EU's VE-direktiv og bygningsdirektiv I henhold til EU's VE-direktiv fra skal medlemsstaterne sikre, at nye offentlige og eksisterende offentlige bygninger, der skal gennemrenoveres på nationalt, regionalt og lokalt plan, kommer til at danne forbillede i forbindelse med VE-direktivet fra den 1. januar 2012 og fremefter. Medlemsstaterne kan bl.a. tillade, at denne forpligtelse opfyldes ved at overholde standarderne for nulenergiboliger eller ved at bestemme, at taget på offentlige bygninger eller blandede privat-offentlige bygninger kan anvendes af tredjeparter til installation af anlæg, der producerer energi fra vedvarende energikilder. Efter EU s bygningsdirektiv skal alle nye bygninger opføres som nearly zero energibygninger ved udgangen af For nye offentlige bygninger gælder kravet fra udgangen af Bygningsklasse 2020 er den danske nearly zero klasse klassen er udformet således, at det i langt de fleste tilfælde vil være nødvendigt at inddrage VE i bygningen, fx i form af solceller. I bygningsdirektivets artikel 2 står, at næsten energineutral bygning [er] en bygning, der har en meget høj energimæssig ydeevne. Den ubetydelige eller meget lille energimængde, der kræves, bør i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden. Bygningsreglementets regler og solceller For at opfylde kravene i forhold til energiforbrug, som bygningsreglementet opstiller for nybyggeri, herunder de frivillige lavenergiklasser 2015 og 2020, som efter den energipolitiske aftale fra 2008 bliver krav i 2015 og 2020, har man mulighed for at bruge solceller til at opfylde energirammerne. Det er sædvanligt, at der bruges solceller for at kunne leve op til energikravene i en frivillig 2015 og 2020-klasse. Særligt ved 2020-klassen er det ofte nødvendigt at inddrage VE, fx solceller. For solceller (og vindmøller) gælder, at kun elforbruget til bygningsdrift (pumper, ventilation, køling og belysning) kan indregnes i det tilladte energiforbrug på årsbasis, og på månedsbasis kan kun indregnes elforbrug svarende bygningens elforbrug pr. måned. Det vil sige, at der ik- 8 Art. 13, stk. 5 Side 8

9 ke kan regnes med negativt elforbrug til opfyldelse af bygningsreglementets krav til energiforbrug. Det følger af de to forudgående afsnit, at solceller må anses som en integreret del af nybyggeri og af offentlige bygninger, der gennemrenoveres. Det vil derfor være vanskeligt foreneligt med såvel EU-regler som bygningsreglement at gennemføre begrænsninger i kommunernes adgang til at etablere solceller i såvel nybyggeri som i forbindelse med gennemrenoveringer. En eventuel begrænsning i kommuners adgang til at etablere solceller bør derfor begrænses til at gælde opsætning af solceller på eksisterende bygninger, der ikke gennemrenoveres. Løsning Status er således, at kommuner har incitament til at etablere solcelleanlæg dimensioneret til at dække egetforbruget på kommunale bygninger. Dette kan være fordelagtigt uden forhøjet afregning, fordi der spares elafgift, tariffer og PSO. Det kræver dog, at der gives dispensation for kravet om selskabsmæssig udskillelse. Det forudsættes generelt, at der ikke gives dispensation fra modregningsreglerne. Denne praksis kan fortsættes, men kan føre til et mindreprovenu, som med stor usikkerhed kan anslås til 26 mio. kr. i For at styre udviklingen af solcelleanlæg foreslås det, at forligsparterne mødes, når der er givet dispensationer for selskabsmæssig udskillelse for 20 MW nye kommunale anlæg eller senest i 2015, og drøfter, hvorvidt der er behov for at justere indsatsen. Solceller etableret i forbindelse med nybyggeri og gennemgribende renoveringer indgår ikke i ovennævnte opgørelse. Det bemærkes endvidere, at ovennævnte 20 MW ikke omfatter de kommunale solcelleanlæg, hvor der er truffet bindende aftale om køb og som opfylder kriterierne i overgangsordningen for store tagbaserede anlæg i ændringsforslaget til L 199 af 11. juni De liberale erhverv, som betaler fuld elafgift, har samme incitament som kommunerne til at etablere solceller til dækning af eget forbrug. Mindreprovenu forårsaget af sådanne erhvervsanlæg er det samme som ved kommunale anlæg. Elbesparelser i samme omfang som solcellernes produktion ville føre til tilsvarende mindreprovenu. I følge Skatteministeriet kan adgangen til afgiftsfrit at anvende egenproduceret VE-baseret elproduktion ikke umiddelbart begrænses. I modsætning til kommunale anlæg kræver solcelleanlæg i erhverv ikke hjemmel i Elforsyningsloven, hvorfor de heller ikke kan begrænses ad denne vej. Finansiering Statens mindreprovenu ved en kommunal udbygning finansieres ved at reducere energiselskabernes energispareindsats fra 2016 til 2020, da opsætningen af solceller er at betragte som energibesparelser. Side 9

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg.

Puljen fordeles i form af tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til konkrete solcelleanlæg. N O T AT 10. marts 2014 Forsyning Forklarende notat om reglerne om 20 MW-puljen i udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om ændringen af støtten til solcelleanlæg September 2014 BERETNING OM ÆNDRINGEN AF STØTTEN TIL SOLCELLEANLÆG Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg

25/2013. Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 25 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Offentligt 25/2013 Beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg 25/2013 Beretning om ændringen af støtten

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD

Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD Netværksmøde CO2 4.MAJ 2017, ALLERØD Solcelle anlæg V/ Claus Rudbeck 2 Indhold Allerød Solcelleanlæg. Muligheder og begrænsninger Solcelleanlæg ifm. Nybyggeri (Bygningsreglements krav) Solcelleanlæg -

Læs mere

Det enkelte solcelleanlæg og den dertil hørende bygningsenhed betragtes som ét anlæg.

Det enkelte solcelleanlæg og den dertil hørende bygningsenhed betragtes som ét anlæg. Vedrørende: Kommunale solcelleanlæg - status september 2014 Sagsnavn: Projekt solceller 2013-2016 Sagsnummer: 82.09.01-G00-4-12 Skrevet af: Majken Hentze E-mail: mhe@randers.dk Forvaltning: Klima og Energi

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, ph.d. & cand.jur. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, ph.d. & cand.jur. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OM Randers Kommune afslag på 10 ansøgninger

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 32 Offentligt Notat Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver status for udbygningen med mindre, elproducerende

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Solenergi Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion Søren Dyck-Madsen Besparelse eller produktion Solvarme og solceller kan både regnes som energibesparelse og som energiproduktion

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Individuel varmeforsyning

Individuel varmeforsyning Individuel varmeforsyning Transport Køretøjer på Ærø Færgerne De energimæssige udfordringer fremover Energibesparelser i slutforbruget Omlægning af den individuelle varmeforsyning / udbygning af den kollektive

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 210 Offentligt N O T AT 9. marts 2015 J.nr. 2006/2012-0023 Ref. MNI Forsyning Udbygning med mindre elproducerende VE-anlæg Dette notat beskriver

Læs mere