IAS 34 Delårsrapport 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IAS 34 Delårsrapport 2015"

Transkript

1 IAS 34 Delårsrapport 2015

2 1 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2015 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, og det danske regelsæt for børsnoterede virksomheders aflæggelse af delårsrapporter i form af delårsrapportbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen s (OMX) oplysningskrav. Betegnelsen delårsrapporter er anvendt som samlebetegnelse for delårsrapporter, der opfylder delårsrapportbekendtgørelsens krav, uanset om de aflægges på halvårsbasis eller kvartalsvis. Ifølge IAS 34 kan et delårsregnskab præsenteres enten som et fuldstændigt regnskab, hvorved kravene til præsentation og opstilling i henhold til IAS 1 skal være opfyldt, eller som et sammendraget regnskab ("condensed financial statement"). Såfremt delårsregnskabet præsenteres som et sammendraget regnskab, skal overskrifterne (subtotalerne) i totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse samt pengestrømsopgørelse fra seneste offentliggjorte årsregnskab som minimum være indeholdt i delårsregnskabet. I nærværende eksempel er det valgt at præsentere delårsregnskabet som et "condensed financial statement", men med præsentation af alle poster fra koncernregnskabets totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse, således at det kun er noterne, der ikke præsenteres i fuldt omfang. Eksemplet tager udgangspunkt i en fiktiv dansk ikke-finansiel børsnoteret koncern, der aflægger årsrapport efter IFRS. Eksemplet omfatter koncernregnskabet for andet kvartal og akkumuleret for første halvår Hvis delårsrapporten omfatter en koncern, er der ikke krav om at den inkluderer regnskab for moderselskabet. Eksemplet kan i sagens natur ikke afdække alle regnskabsområder og problemstillinger hos alle virksomheder, der udarbejder delårsrapport efter IAS 34. Eksemplet viser Deloittes forslag til, hvordan en delårsrapport for første halvår 2015, aflagt efter ovennævnte regelsæt, kan præsenteres og udtrykker således én blandt flere mulige løsningsmodeller. Særligt skal der i relation til omfanget af noter tages højde for den enkelte virksomheds konkrete forhold og væsentligheden af de pågældende oplysninger. Der er, for eksemplets skyld, medtaget flere noter end umiddelbart krævet efter ovennævnte regelsæt. IAS 34 forudsætter, at regnskabsbrugerne har adgang til virksomhedens seneste årsrapport. Derfor er det ikke nødvendigt, at noterne til delårsrapporten indeholder uvæsentlige opdateringer af oplysninger, som allerede er givet i noterne til den seneste årsrapport. I delårsrapporten er det mere nyttigt med en beskrivelse og forklaring af begivenheder og transaktioner, som er nødvendige og væsentlige for forståelsen af ændringer i virksomhedens finansielle stilling og indtjening efter sidste årsrapports balancedag. Ændringer i forhold til Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 (April 2014) I forhold til Deloittes eksempel på delårsrapport fra april 2014 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Eksempelregnskabet indeholder nu også investering i fællesledede virksomheder (Joint ventures) i overensstemmelse med IFRS 11, Fællesledede arrangementer. I delårsrapport-eksempel 2014 var effekt af implementering af IFRS 10, Koncernregnskaber og IFRS 11 vist i Bilag A. Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle (Godkendt i EU og træder i kraft 1. januar 2015) er indarbejdet Opdatering af referencer og tjekliste til gældende bestemmelser for 2015.

3 2 IASB har desuden udsendt Ændret IAS 19, Personaleydelser: Medarbejderbidrag og Årlige forbedringer til IFRS Annual Improvements to IFRSs Cycle med ikrafttrædelse 1. juli Disse er imidlertid først godkendt i EU i december 2014, med offentliggørelse i EU's Official Journal i januar 2015, og derfor er ikrafttrædelsesdatoen for disse ændringer i EU udskudt til regnskabsår der begynder 1. februar 2015 eller senere. Disse ændringer er ikke indarbejdet i delårsrapporteksemplet for Virksomheder med regnskabsår der begynder 1. juli 2015 skal være opmærksom på disse ændringer ved aflæggelse af delårsrapporten for Q1 2015/16. Referencer Eksemplet indeholder referencer til de specifikke bestemmelser i henholdsvis de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og det danske regelsæt for børsnoterede virksomheders delårsrapporter, der kræver de pågældende oplysninger. Ved angivelse af referencer er anvendt forkortelser, jf. nedenstående. Danske virksomheders aflæggelse af delårsrapporter efter IAS 34 skal ske i overensstemmelse med de af EU- Kommissionen godkendte IFRS'er. Der kan være forskelle mellem de af International Accounting Standards Board (IASB) udstedte standarder og de standarder, der er godkendt af EU-Kommissionen til brug i Europa. Ligeledes kan der være standarder, der er udstedt af IASB, men som endnu ikke er godkendt af EU-Kommissionen. Yderligere information om EU's godkendelser findes bl.a. på og Eksemplet er udarbejdet på baggrund af de af IASB udstedte standarder, som i EU gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2015 eller senere. Der er i eksemplet refereret til de oplysnings- og præsentationskrav, der følger af IAS 34. Disse referencer er angivet med blå. Tilsvarende er referencer til oplysnings- og præsentationskrav i årsregnskabsloven og dertil knyttede bekendtgørelser i form af delårsrapportbekendtgørelsen og indsendelsesbekendtgørelsen angivet med grøn, mens referencer til OMX s oplysningskrav er angivet med rød. Referencer til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" er angivet med grå. Eksemplet indeholder en række oplysninger mv., hvortil der ikke er specifikke referencer. Disse oplysninger er ikke specifikt krævet i ovennævnte regelsæt, men er efter en konkret vurdering fundet hensigtsmæssige under hensyntagen til det overordnede formål med delårsrapporten. Anvendte forkortelser I referencerne er anvendt følgende forkortelser: IAS International Accounting Standards (IAS) udstedt af IASC IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB Delår.bkg. Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen nr. 475 af 30. maj 2007) Inds.bkg. Bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen nr. 837 af 14. august 2012 Senest ændret 25. april 2015) ÅRL Årsregnskabsloven (Senest ændret 9. december 2014) RUA Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen med ikrafttræden 1. juni 2014 NTV 2010 "Anbefalinger & Nøgletal 2010" fra Den Danske Finansanalytikerforening

4 3 Øvrige forhold Ifølge henholdsvis indsendelsesbekendtgørelsen og OMX s regler skal delårsrapporten umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse indsendes til både Erhvervsstyrelsen og OMX. Delårsrapporten skal senest være modtaget af henholdsvis Erhvervsstyrelsen og OMX to måneder efter udløbet af den pågældende delårsperiode. I henhold til værdipapirhandelsloven skal delårsrapporten ligeledes offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige i hele EU/EØSområdet, samt indsendes til Finanstilsynet. Virksomheder, som er blevet forpligtet til at indberette årsrapporter digitalt, skal ligeledes indsende efterfølgende delårsrapporter digitalt, jf. indsendelsesbekendtgørelsen. For virksomheder med kalenderårsregnskab betyder det, at delårsrapporter i 2015 skal indsendes til Erhvervsstyrelsen digitalt. Der er ikke krav om, at delårsrapporter, herunder halvårsrapporter, revideres eller gennemgås af selskabets revisor. Såfremt revisor har revideret eller foretaget en gennemgang (review) af delårsrapporten, skal revisors erklæring indgå heri. Der er i eksemplet indarbejdet en revisorerklæring om gennemgang af delårsrapporten fra selskabets revisor. Det skal oplyses, hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået. Oplysningen kan fx placeres i ledelsesberetningen eller i tilknytning til ledelsespåtegningen. Der er ikke i IAS 34 krav om afgivelse af ledelsesberetning eller ledelsespåtegning. Kravene herom følger af delårsrapportbekendtgørelsen. Ledelsesberetningen har sammen med noterne til hensigt ud fra verbale beskrivelser og talmæssige oplysninger, at understøtte regnskabslæsers forståelse af den finansielle del af delårsrapporten, og disse skal derfor primært fokusere på forhold, der i øvrigt ikke fremgår af delårsrapporten. Anvendelse af delårsrapport-eksemplet efter IAS 34 Eksemplet på en delårsrapport efter IAS 34 er udarbejdet af Deloittes faglige afdeling for revision og regnskab, AuditBusinessSolutions DK IFRS Centre of Excellence. Som nævnt tidligere indeholder eksemplet ikke alle tænkelige regnskabsposter og problemstillinger, og inkluderer derfor ikke alle de noteoplysninger, som efter en virksomheds konkrete forhold kan anses for at være krævet efter IAS 34. Eksemplet har til formål at vise en blandt flere mulige løsningsmodeller. Anvendelse af eksemplet i specifikke situationer afhænger af de konkrete omstændigheder. Det er op til brugerne af eksemplet selvstændigt at sikre sig overholdelse af alle relevante bestemmelser i henholdsvis IFRS, herunder IAS 34, årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser (delårsrapportbekendtgørelsen og indsendelsesbekendtgørelsen) vedrørende såvel indregning og måling, som præsentation og noteoplysninger, samt OMX s regelsæt. Vi henviser i denne forbindelse til bilag A: Tjekliste til delårsrapporter. Vi anbefaler, at brugerne af eksemplet søger relevant professionel rådgivning om de specifikke problemstillinger, de måtte støde på. Eksemplet hverken kan eller må anvendes som erstatning for en sådan professionel rådgivning. Selvom der er gjort en stor indsats for at sikre, at oplysningerne i eksemplet er korrekte, påtager Deloitte sig intet ansvar for fejl eller mangler i eksemplets oplysninger, hvad enten de skyldes uagtsomhed e.l., eller for tab uanset årsag som en person eller virksomhed, der henholder sig til eksemplet, måtte lide. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab April 2015

5 4 Indholdsfortegnelse Side Delårsrapport for Jens Jensen Holding A/S for første halvår Bilag A: Tjekliste til delårsrapporter 50

6 [Blank side] 5

7 6 Ref.: Inds.bkg. 30,5 (jf. 31,3) Jens Jensen Holding A/S CVR-nr Halvårsrapport for første halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11 af 7. august 2015

8 7 Ref.: Indholdsfortegnelse RUA Delår.bkg. 2 Delår.bkg. 11 Delår.bkg. 2 IAS 34:8(b) IAS 34:8(a) IAS 34:8(c) IAS 34:8(d) IAS 34:8(e) Side Resume for 1. halvår Selskabsoplysninger 10 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet 12 Ledelsesberetning 14 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår Balance pr. 30. juni Egenkapitalopgørelse for 1. halvår Pengestrømsopgørelse for 1. halvår Noter 32-48

9 8 Ref.: RUA Selskabsmeddelelse nr. 11, 2015 vedrørende delårsrapport for 1. halvår 2015 Meddelelsen offentliggøres 7. august 2015, kl (41 sider) RUA Resume for 1. halvår 2015 RUA Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2015 (perioden 1. januar 30. juni 2015) for Jens Jensen Holding A/S. Delårsrapporten er reviewet af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. RUA Økonomiske overskrifter Omsætning udgør 450 mio. kr. og stiger med 51% sammenlignet med H Organisk vækst udgør 49% Omsætning overstiger budget med 7% EBIT stiger med 63% til 32 mio. kr. Resultat af fortsættende aktiviteter udgør 26 mio. kr., svarende til en stigning på 98% Gevinst ved salg af forretningsområdet Elektroniske måleapparater udgør 4 mio. kr. Nettoresultat af ophørte aktiviteter udgør 3 mio. kr. Resultat for H udgør 29 mio. kr. mod 12 mio. kr. for H En stigning på 17 mio. kr. og 5 mio. kr. bedre end budgetteret EPS er mere end fordoblet til 14,7 mod 5,66 i H Investeret kapital er øget med 77 mio. kr. som følge af investering i virksomheder, produktionskapacitet og hovedsæde Nettorentebærende gæld stiger med 46 mio. kr. til 620 mio. kr. Frit cash flow udgør -49 mio. kr. mod 36 mio. kr. i H Væsentlige begivenheder mv. fra perioden I selskabsmeddelelse nr. 1 af 16. januar 2015 oplystes, at Jens Jensen Holding A/S havde købt 80% af aktierne i virksomheden BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i High-end segmentet. Kostprisen for virksomheden var 9,8 mio. kr. 3. februar 2015 købte Jens Jensen Holding A/S grunden Fabriksvej 119, Bykøbing fra et selskab ejet af hovedaktionær Jens Jensen for 3,0 mio. kr. som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 2 af 3. februar Grunden er erhvervet som led i planerne om udbygning af fabrikken på Fabriksvej. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5 indgik Jens Jensen Holding A/S den 26. marts 2015 aftale om køb af 17% af aktierne i Fiona Frandsen A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler, for en samlet købesum på 34,5 mio. kr. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9 indgik Jens Jensen Holding A/S den 25. juni 2015 aftale om salg af aktiviteten elektroniske måleapparater med virkning pr. 1. juli Beslutningen om frasalg af den pågældende aktivitet blev truffet i Gevinsten ved frasalget er foreløbig opgjort til 3,9 mio. kr. før skat, der er indtægtsført i halvåret. Den endelige salgspris er betinget af aktivitetens indtjening i Der forventes dog ikke at fremkomme væsentlige reguleringer til salgssummen.

10 9 RUA Forventninger til helåret Den positive udvikling i koncernens omsætning og resultat, som blev kickstartet i 2014 ved introduktion af koncernens produkter på en række nye markeder, samt intensivering af markedsføringen på eksisterende markeder, forventes at fortsætte året ud. Den generelle økonomiske afmatning på koncernens væsentligste markeder forventes imidlertid også at fortsætte i resten af 2015 og det forventes, at der vil opstå en overkapacitet på markederne med en betydelig intensivering af konkurrencen og deraf følgende pres på koncernens marginer. Ledelsen fastholder derfor sine forventninger til 2015 som udmeldt i årsrapporten for 2014 på henholdsvis en nettoomsætning for koncernen på mio.kr. og et resultat efter skat af fortsættende aktiviteter på mio. kr. Bykøbing, den 7. august 2015 G. Gertsen Administrerende direktør

11 10 Ref.: Selskabsoplysninger Selskab Jens Jensen Holding A/S Fabriksvej Bykøbing CVR-nr.: Hjemsted: Bykøbing, Danmark RUA Telefon: Telefax: Hjemmeside: RUA Kontaktperson Thomas Jensen, Investor Relations Tlf Inds.bkg. 26,2 Bestyrelse Direktør Frederik Frederiksen, formand Direktør Jens Jensen Direktør Pernille Olesen Økonomidirektør (CFO) Michael Sørensen Advokat Christina Christiansen Lagerforvalter Bo Bentsen *) Salgschef Erika Eriksen *) Inds.bkg. 26 *) Medarbejdervalgt Direktion Administrerende direktør Gert Gertsen Direktør Anders Andersen Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

12 11 Ref. Ledelsespåtegning Delår.bkg. 2 og 10 ÅRL 8-10 Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Jens Jensen Holding A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 1 Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Bykøbing, den 7. august 2015 Inds.bkg. 26,2 Delår.bkg. 10 Direktion Gert Gertsen Administrerende direktør Anders Andersen direktør Inds.bkg. 26,2 Delår.bkg. 10 Bestyrelse Frederik Frederiksen Jens Jensen Bo Bentsen Formand næstformand Christina Christiansen Erika Eriksen Pernille Olesen Michael Sørensen 1 Hvis delårsrapporten ikke er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret revisor skal dette oplyses i delårsrapporten, jf. delårsrapportbekendtgørelsens 11, stk. 2 og afsnit i Regler for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Oplysningen kan gives i tilknytning til ledelsespåtegningen, fx: "Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor".

13 12 Ref. Delår.bkg. 11 Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskabet Til kapitalejerne i Jens Jensen Holding A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for perioden 1. januar juni 2015, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for koncernen 2. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU 3, og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. 2 Ved udformningen af dette eksempel på en erklæring om review af et delårsregnskab er det forudsat, at reviewet alene har omfattet delårsregnskabet i form af de nævnte bestanddele. Revisor skal dog i den forbindelse også gennemlæse ledelsesberetningen mv. med henblik på at overveje, om oplysninger heri i væsentligt omfang er i modstrid med delårsregnskabet og i givet fald, hvilke konsekvenser det skal have for erklæringen, jf. retningslinjerne i den danske revisionsstandard 2410 om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Det kan være aftalt mellem virksomheden og revisor, at revisor i erklæringen særskilt skal forholde sig til, hvorvidt oplysningerne i delårsrapportens ledelsesberetning er i overensstemmelse med delårsregnskabet. I givet fald skal der i erklæringen indarbejdes et særskilt afsnit, hvor revisor udtaler sig om hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med delårsregnskabet. 3 I eksemplet er der ved beskrivelse af referencerammen for delårsregnskabet ikke henvist til øvrige danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette skyldes, at der ikke i det danske regelsæt er yderligere krav til delårsregnskabers indhold end hvad der fremgår af IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber. De yderligere krav, der følger af delårsrapportbekendtgørelsen og NASDAQ OMX Copenhagen s regelsæt, vedrører bestanddele af delårsrapporten, der ikke er omfattet af det i eksemplet foretagne review, herunder resume og ledelsesberetning.

14 13 Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet for Jens Jensen Holding A/S for perioden 1. januar juni 2015 ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Bykøbing, den 7. august 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Olesen statsautoriseret revisor Pia Petersen statsautoriseret revisor

15 14 Ref.: Delår.bkg. 9 RUA Ledelsesberetning 2. kvartal 2. kvartal År til dato År til dato Hele året t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) (2.098) Resultat af primær drift eksklusive af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) (1.205) Resultat af finansielle poster (4.079) (3.710) (5.759) (5.762) (8.949) Periodens resultat (2.382) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter (3.842) Periodens resultat af ophørte aktiviteter (1.168) (2.173) Periodens resultat fordelt til moderselskabets aktionærer (3.325) Periodens totalindkomst (2.363) Investeret kapital inklusive goodwill Investeret kapital eksklusive goodwill Nettoarbejdskapital (NWC) Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle aktiver Nettorentebærende gæld Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Gennemsnitligt antal aktier (stk.) Gennemsnitligt antal aktier, Udvandet (stk.) Regnskabsrelaterede nøgletal Marginnøgletal Bruttomargin (%) 38,21 41,31 40,35 41,99 41,44 EBITA-margin (%) 2,88 (0,74) 7,50 7,08 7,21 Rentabilitetsnøgletal Afkast af investeret kapital eksklusiv goodwill (%) - - 3,93 2,81 6,20 Afkast af investeret kapital inklusiv goodwill (%) - - 3,92 2,80 6,17 Egenkapitalforrentning (%) - - 5,74 2,61 7,40 Finansielle riskonøgletal Finansiel gearing - - 1,59 1,67 1,64

16 15 Ref.: Ledelsesberetning Aktierelaterede nøgletal Aktuel EPS (kr.) 5,08 (2,34) 14,70 5,66 17,51 Udvandet EPS (kr.) 4,92 (2,28) 14,10 5,51 16,93 Indre værdi pr. aktie (kr.) ,17 224,33 238,41 Cash Flow pr. aktie (kr.) - - (15,54) 41,10 12,78

17 16 Ref. Delår.bkg. 9 Ledelsesberetning Koncernoversigt Hovedaktivitet Koncernens aktivitet består i produktion, salg og installation af elektroniske husholdningsartikler, salg og installation af solenergianlæg samt produktion og salg halvfabrikata til elektronikindustrien. For yderligere beskrivelse af koncernens aktiviteter og koncerns opbygning henvises til årsrapporten for Koncernen har i regnskabsåret købt virksomhederne BEL Elektronik A/S samt 17% af aktierne i Fiona Frandsen A/S, der begge tilhører segmentet elektroniske husholdningsartikler. Opkøbene er foretaget for at styrke dette segment, hvori der over de kommende år forventes en betydelig vækst. Som led i tilpasningen af koncernens aktiviteter i overensstemmelse med strategiprojektet Fokus 2020 har koncernen 25. juni 2015 afhændet aktiviteten med produktion og salg af elektroniske måleapparater. Elektroniske måleapparater, som udgjorde et separat segment, er væsentligt forskellige fra koncernens øvrige fokusområder. Delår.bkg. 9 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Realiseret Realiseret Realiseret 1. halvår 1. halvår hele t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat EBITA-margin (%) 7,5 7,1 7,2 Koncernens overskud for første halvår 2015 blev på t.kr., hvilket er en forbedring på t.kr. i forhold til første halvår 2014, og t.kr. bedre end det budget for halvåret, der lå til grund for de i årsrapporten for 2014 oplyste forventninger til nettoomsætningen for regnskabsåret 2015 som helhed. Det forbedrede resultat i forhold til budgettet skyldes bl.a. en gunstig udvikling på det amerikanske marked, hvor omsætningen oversteg forventningerne med 10 %.

18 17 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Resultatet for første halvår 2014, og især andet kvartal 2014, var i særlig grad påvirket af en række opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af egne salgsorganisationer på en række nye markeder, særligt i Asien, samt gennemførelse af større markedsføringskampagner på såvel nye som etablerede markeder. De gennemførte tiltag har givet koncernen et solidt fodfæste på de nye markeder og bidraget til, at koncernens markedsandele på eksisterende markeder er øget. Det er disse tiltag, som har resulteret i en markant stigning i koncernens omsætning og resultat i 2. halvår 2014 og første halvår Periodens resultat samt totalindkomst er desuden positivt påvirket af væsentlige realiserede og urealiserede kursgevinster på koncernens investeringer i børsnoterede obligationer og aktier. Totalindkomsten for første halvår 2015 er desuden i særlig grad påvirket af opskrivning af koncernens ejendomme i Bykøbing med 6 mio. kr. efter skat i første kvartal Som omtalt i delårsrapporten for første kvartal 2015, kan stigningen i dagsværdien for ejendommene henføres til påbegyndelsen af motorvejsudbygningen til Bykøbing, samt Bykøbing kommunes vedtagelse af ny lokalplan for området omkring koncernens domicil. Koncernens nettoomsætning for første halvår 2015 blev t.kr., hvilket er en forøgelse på 51 % i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætningen for første halvår 2015 er endvidere 7 % bedre end det budgetterede resultat for perioden, hvilket hovedsageligt skyldes en større stigning i omsætningen end forventet på det amerikanske marked, samt købet af BEL Elektronik A/S. Den investerede kapital udgjorde t.kr. ved regnskabsperiodens udgang, hvilket svarer til en stigning på 10 % eller t.kr. i forhold til den investerede kapital pr. 31. december Stigningen kan hovedsageligt henføres til købet af virksomheden BEL Elektronik A/S, færdiggørelse af koncernens nye hovedsæde og udvidelse af produktionskapaciteten i Bykøbing, investering i 17% af aktierne i Fiona Frandsen A/S, samt forøgelse af arbejdskapitalen. Egenkapitalen er i regnskabsperioden steget med t.kr. til t.kr. Stigningen er sammensat af periodens resultat på t.kr. og værdireguleringer på netto t.kr., der er indregnet i anden totalindkomst. Derudover er der udbetalt t.kr. i udbytte til aktionærerne, samt foretaget øvrige kapitalbevægelser på t.kr. ifm. køb af BEL Elektronik A/S samt salg af 10% af aktierne i Jensen Salg Inc. Pengestrømme fra driften i første halvår 2015 udgør (24.011) t.kr. mod t.kr. i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør 862 t.kr. mod (37.054) t.kr i den tilsvarende periode sidste år. Pengestrømme vedrørende finansiering udgør t.kr. mod (6.349) t.kr. i den tilsvarende periode sidste år. De markante forskelle i koncernens pengestrømme i forhold til samme periode sidste år skyldes en række strukturelle ændringer i koncernens sammensætning og aktivitetsniveau. Den markante stigning i koncernens aktivitetsniveau har endnu ikke haft en positiv effekt på pengestrømme fra driften, idet de positive pengestrømme fra den øgede omsætning, mere end opvejes af stigningen i arbejdskapitalen. Det har således været af vital betydning for en succesfuld introduktion af koncernens produkter på nye markeder, samt opnåelse af optimal effekt af de gennemførte markedsføringskampagner, at koncernen, via lageropbygning, har været i stand til at garantere levering. Hertil kommer, at der på en række af de nye markeder er tradition for længere kredittider.

19 18 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Pengestrømme fra investeringsaktiviteterne dækker over markante investeringer i udvidelse af koncernens produktionskapacitet, via færdiggørelse af udbygningen af koncernens hovedsæde og produktionsfaciliteter i Bykøbing, 51 mio. kr., samt køb af henholdsvis dattervirksomheden BEL Elektronik A/S, 9 mio. kr., samt 17% af aktierne i Fiona Frandsen A/S, 34 mio. kr. Salget af aktiviteten Elektroniske måleapparater har bidraget med 31 mio. kr. De store investeringer er finansieret dels via optagelse af nyt prioritetslån, 50 mio. kr., dels via salg af værdipapirer og kapitalandele, 33 mio. kr. Koncernen realiserede således i 2013 og første halvår af 2014 væsentlige positive pengestrømme, som blev placeret midlertidigt i letomsættelige børsnoterede værdipapirer. Fortsættende aktiviteter Koncernen har for de fortsættende aktiviteter elektroniske husholdningsartikler, halvfabrikata til elektronikindustrien og solenergi opnået en omsætningsfremgang på 51 % i forhold til samme periode sidste år, hvilket primært kan henføres til eksportmarkederne, hvor en stadig stigende andel af selskabets produkter afsættes, og opkøbet af virksomheden BEL Elektronik A/S samt investeringen i Fiona Frandsen A/S inden for segmentet elektroniske husholdningsartikler. Omsætningen til USA er således steget med 44 % ligesom omsætning på nye markeder udenfor Europa og USA bidrager væsentligt til omsætningsvæksten. Koncernen har i 2. kvartal 2015 forøget salgsaktiviteten på det danske marked. Resultatet heraf forventes at vise sig i løbet af den resterende del af 2015 i form af øget nettoomsætning og driftsresultat. Delår.bkg. 9 Halvfabrikata til elektronikindustrien Halvfabrikata til elektronikindustrien omfatter produktion af halvfabrikata til industrielle kunder i elektronikbranchen. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen inden for produktion og salg af halvfabrikata til elektronikindustrien er steget med 33 % fra t.kr. i første halvår 2014 til t.kr. i første halvår 2015, mens driftsresultatet er steget med 44%. Dette svarer til forventningerne. Det europæiske marked for halvfabrikata til elektronikindustrien er produktionsmæssigt i vækst grundet den øgede specialisering blandt producenterne. Markedet er dog præget af en stor prismæssig konkurrence, bl.a. som følge af øget konkurrence fra østeuropæiske lande samt Kina.

20 19 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Investeringer Der er i regnskabsperioden investeret t.kr. i færdigudvikling af en ny halvleder. De samlede udviklingsomkostninger vedrørende projektet udgør t.kr. Markedsføring af halvlederen blev påbegyndt i maj 2015, og koncernen har store forventninger til halvlederens salgspotentiale. Derudover er der anvendt t.kr. til udvikling af to hurtigere og mindre halvledere, som forventes færdigudviklet i tredje kvartal Delår.bkg. 9 Elektroniske husholdningsartikler Elektroniske husholdningsartikler omfatter produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler til detailhandel. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen inden for produktion og salg af elektroniske husholdningsartikler er steget med 61% fra t.kr. i første halvår 2014 til t.kr. i første halvår 2015, og driftsresultatet er steget med 73%. Konkurrencen er i de seneste år skærpet væsentligt, men Jens Jensen-koncernen har en stærk position gennem det velkendte "JJHH"-mærke, der hos kunderne forbindes med høj kvalitet og godt design. Den stærke position på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret, er bl.a. opnået via et godt samarbejde med lokale agenter. Der har i 2014 været gennemført større markedsføringskampagner i Danmark, Sverige, Norge og England, som har bidraget til erobring af yderligere markedsandele på disse markeder. Stigningen i omsætningen er dog især skabt ved introduktion af koncernens produkter på en række nye vækstmarkeder i Asien (Kina, Indien og Malaysia), Mellemøsten (Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar) samt Syd-/Mellemamerika (Brasilien og Mexico). Disse lande oplever en markant vækst, og en øget velstand hos deres befolkning, som resulterer i større efterspørgsel efter langvarige forbrugsgoder. Koncernen har, via etableringen af egne salgsorganisationer og gennemførelse af intensive salgskampagner, formået at erobre en betydelig markedsandel på disse markeder. Investeringer Jens Jensen Holding A/S har i regnskabsperioden købt den danske virksomhed BEL Elektronik A/S, der producerer og sælger elektroniske husholdningsartikler i High-end-segmentet. Købsvederlaget for virksomheden udgjorde t.kr., hvoraf goodwill udgjorde 467 t.kr. Opkøbet er strategisk begrundet og styrker Jens Jensen-koncernens position på det skandinaviske marked. Medarbejderne i BEL Elektronik A/S og Jens Jensen Ltd. vil i løbet af de kommende 4-6 måneder blive knyttet tættere sammen på en række vigtige områder. Effekten af opkøbet kan dog allerede afspejles i den stigende omsætning for perioden. Derudover har koncernen købt 17 % af aktierne i Fiona Frandsen A/S, der producerer elektroniske husholdningsartikler. Koncernen har i henhold til kontraktlige aftaler ret til at udpege to af syv bestyrelsesmedlemmer i selskabet, og har dermed betydelig indflydelse. Fiona Frandsen A/S anses derfor for værende en associeret virksomhed.

21 20 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Solenergi Koncernens aktiviteter vedrørende solenergi omfatter salg og installation af solenergianlæg fra Alsin Solar Systems Inc. på det europæiske marked. 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Aktiver Forpligtelser Gennemsnitligt antal medarbejdere Omsætningen indenfor solenergianlæg er steget med t.kr. svarende til en stigning på 120% fra t.kr. i første halvår 2014 til t.kr. i første halvår 2015, mens driftsresultat er steget med 92%. Alsin Solar Systems Inc. nye og mere energieffektive solceller Arvak er lanceret på det europæiske marked i 2. kvartal 2015, og forventes ligeledes at bidrage til en positiv udvikling i omsætningen i andet halvår Der er i 2. kvartal afholdt omkostninger til uddannelse af medarbejdere og udvikling af salgsmateriale i forbindelse med lanceringen af Arvak i størrelsesordenen 2 mio. kr. Markedet for vedvarende energi er fortsat voksende, såvel i Europa som globalt. Effektiv udnyttelse af solenergien forventes de kommende 30 år at kunne dække op imod 1/3 af det samlede energiforbrug 4. I Danmark er den årlige produktion med solceller steget til 598 MW (August 2014) 5 mod 518 MW i Markedet for solceller har traditionelt været præget af store offentlige tilskud, i Danmark især til privates installation af mindre anlæg (6 kw). I 2013 ændrede en række europæiske lande deres støtteordninger til solceller, hvilket medførte et samlet fald i antallet af nyinstallationer i Europa fra 17,6 GW i 2012 til 10 GW i (i Danmark et fald fra 300 MW til 200 MW). Denne tendens er fortsat i 2014, hvor antallet af nyinstallationer i EU er faldet med yderligere 36 % til 7 GW 7. I Danmark medførte Folketingets vedtagelse i december 2012 af ændringerne til nettomålerordningen, at markedet for salg af mindre anlæg til private husstande stort set faldt bort i 2013 og Det vil også fremover være rentabelt for private husstande at installere solcelle-anlæg, men tilbagebetalingstiden for et anlæg på 6 kw er steget fra ca. 9 år til ca. 21 år. Det forventes, at den midlertidigt forhøjede støtte til solceller, som blev vedtaget i juli 2013, og sat i kraft pr. 11. februar 2015, vil medføre, at flere private husholdninger vil investere i solceller. Faldet i koncernens salg af mindre anlæg til private husstande i Danmark mere end opvejes af øget salg af større anlæg til landbrug, industrivirksomheder, boligselskaber og offentlige institutioner, som med ændringerne i december 2012 fik mulighed for at anvende den ændrede nettomålerordning for anlæg op til 400 kw. 4 Kilde: Energistyrelsen Solenergi (http://www.ens.dk/ny-teknologi/teknologi-strategier/solenergi) 5 Kilde: Energistyrelsen Solenergi (http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/solenergi) 6 Kilde: European Photovoltaic Industry Association (EPIA) Market Report Kilde: European Photovoltaic Industry Association (EPIA) Press release (March 2015) Europe s solar market falls over 30 percent in 2014 as global solar installations continue to grow

22 21 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Bortfaldet af en række støtteordninger i Europa, og det deraf følgende fald i markedet, især for mindre anlæg til private har medført, at en række mindre virksomheder i branchen har måttet lukke, ligesom der ikke længere opleves samme konkurrence fra alternative leverandører såsom byggemarkeder og store supermarkedskæder. Jens Jensen har herved været i stand til at erobre markedsandele, såvel i Tyskland, som er det største marked i Europa på solenergi, som i Danmark. Koncernen har således et godt ry i markedet, som leverandør af helhedsløsninger af høj kvalitet, og er stærkt positioneret på markedet for solenergianlæg. Efter et turbulent år i 2014, hvor solcelle-markedet især i første halvår af 2014 var præget af stor usikkerhed og tilbageholdenhed blandt private og virksomheder i forhold til investering i solcelle-anlæg, viser udviklingen i de første 6 måneder af 2015, at markedet har tilpasset sig til de nye vilkår, og især salget af større anlæg udvikler sig særdeles positivt. Samlet set for 2015 forventes en omsætning på niveau med 2012 og dermed en forbedring i forhold til 2014 på ca. 100%. Delår.bkg. 9 Ophørte aktiviteter Den frasolgte aktivitet, elektroniske måleapparater, har i første halvår 2015 bidraget med en nettoomsætning på t.kr. mod t.kr. i første halvår 2014 og med et resultat før skat på (454) t.kr. mod (1.312) t.kr. i første halvår Frasalget er gennemført med virkning pr. 1. juli Gevinst ved salget af aktiviteten udgør t.kr. før skat. Den foreløbigt opgjorte salgssum er indbetalt kontant i juni Med undtagelse af indeværende år, har omsætningen og indtjeningen inden for dette område i de senere år været faldende, blandt andet som følge af, at koncernen ikke har haft fokus på området og ikke har investeret i nyudvikling. På trods af omsætningsfremgangen i 2015 er det ledelsens forventning, at der skal foretages betydelige investeringer, bl.a. i løbende udvikling af nye avancerede måleinstrumenter, for at sikre forretningsområdet en fremtidig vækst og rentabel indtjening. Med salget af forretningsområdet til El-Modus Instruments Inc., som er den femtestørste producent af elektroniske måleinstrumenter i verden, er der skabt en langsigtet løsning for forretningsområdet. Delår.bkg. 9 Incitamentsprogram Jens Jensen-koncernen etablerede i 2014 et nyt incitamentsprogram, der giver direktionen og andre ledende medarbejdere i koncernen ret til at købe et antal eksisterende aktier i moderselskabet til en forud aftalt pris, der svarer til den gennemsnitlige børsnoterede kurs for selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Optjeningsperioden er tre år. Bestyrelsen i Jens Jensen Holding A/S deltager ikke i optionsprogrammet. Incitamentsprogrammet er etableret i overensstemmelse med de retningslinjer for incitamentsprogrammer, der blev godkendt på Jens Jensen Holding A/S' generalforsamling den 6. april Retningslinjerne kan ses i sin helhed på selskabets hjemmeside I første halvår 2015 er der tildelt aktieoptioner til medarbejdere den 31. marts Den skønnede dagsværdi af de tildelte aktieoptioner var 98,06 kr. pr. aktieoption. I alt blev der tildelt stk. aktieoptioner. Tildelingen og den opgjorte dagsværdi er nærmere beskrevet i note 4.

23 22 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Større transaktioner med nærtstående parter Jens Jensen Holding A/S har pr. 3. februar 2015 erhvervet en grund fra et selskab ejet 100 % af hovedaktionær Jens Jensen. Grunden er købt for t.kr. For øvrige transaktioner med nærtstående parter henvises til note 16 til delårsrapporten. Delår.bkg. 9 Usikkerhed ved indregning og måling Som nævnt ovenfor har koncernen den 25. juni 2015 frasolgt aktiviteten elektroniske måleapparater. Salgssummen er ikke endeligt fastlagt, da den delvist er betinget af aktivitetens indtjening i Avancen ved salget af aktiviteten er foreløbig opgjort til t.kr. før skat. Avancen er indregnet under resultat af ophørte aktiviteter. Der forventes ikke at fremkomme væsentlige reguleringer til salgssummen. En eventuel regulering af salgssummen vil maksimalt kunne medføre at salgssummen reduceres med t.kr. Delår.bkg. 9 Væsentlige risici Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forhold til de risici, der blev beskrevet i årsrapporten for De væsentligste forretningsmæssige risici knytter sig fortsat til evnen til at være stærkt positioneret på de markeder, hvor koncernens produkter sælges. Derudover er det væsentligt for koncernen hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling indenfor koncernens aktivitetsområde. Begivenheder efter balancedagen Koncernen har den 25. juli 2015 indgået aftale med CasaCalo Inc., USA, om udvikling af fælles system til trådløs styring af husholdningsapparater. Udviklingsaftalen betyder, at udviklingsomkostningerne fordeles mellem Jens Jensen-koncernen og CasaCalo, og at CasaCalo får retten til at markedsføre systemet på det nordamerikanske marked og Jens Jensen-koncernen i resten af verden. Ved Jens Jensen-koncernens salg af produkter på det amerikanske marked, der indeholder det pågældende system, skal betales en nærmere aftalt royalty til CasaCalo. Bortset herfra er der fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelsen af denne delårsrapport ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. RUA Forventninger og andre udsagn om fremtiden Der forventes fortsat vækst i koncernens omsætning og resultat i andet halvår 2015, om end ikke i helt samme størrelsesorden som i perioden juli 2014 til juni Ledelsen forventer en nettoomsætning for hele 2015 for koncernen i størrelsesordenen mio. kr. og et resultat efter skat af fortsættende aktiviteter på mio. kr., svarende til udmeldningen i årsrapporten for Forventningerne baserer sig bl.a. på de ovenfor nævnte forøgede salgsaktiviteter på det europæiske marked, den nye serie af husholdningsartikler og den nye halvleder, begge introduceret i 2015, samt den forventede markedsføring af væsentligt forbedrede halvledere til elektronikindustrien i tredje kvartal Såfremt markedsføringen mod forventning ikke kan gennemføres i tredje kvartal 2015, forventes omsætningen og resultatet for årets øvrige kvartaler at ligge på niveau med andet kvartal Forventningerne er i øvrigt baseret på et uændret valutakursniveau i forhold til udgangen af andet kvartal Ved væsentlige udsving i valutakursforholdet mellem primært danske kroner og USD vil såvel omsætning som resultat for den resterende del af 2015 kunne påvirkes i såvel positiv som negativ retning.

24 23 Ref. Ledelsesberetning Delår.bkg. 9 Udviklingen i andet kvartal Den kraftige vækst i koncernens omsætning er fortsat i andet kvartal Omsætningen er således steget med 61,8 mio. kr. i forhold til første kvartal 2015, og 93,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Den øgede konkurrence på flere af koncernens markeder har imidlertid medført et større fald i bruttomarginen til 38% i andet kvartal 2015 mod 41% i samme periode sidste år, og 43% i første kvartal Bruttomaginen er desuden negativt påvirket af, at kostprisen for varebeholdninger overtaget ved købet af BEL Elektronik A/S i forbindelse med købet blev indregnet til dagsværdi. Det er ledelsens forventning, at den gennemsnitlige bruttomargin for koncernens produkter vil stabiliserer sig på 40-41% i andet halvår I overensstemmelse med tidligere udmeldte forventninger har koncernen i andet kvartal afholdt større éngangsomkostninger til yderligere udbygning af salgsorganisationen og introduktion af nye produkter, samt uddannelse af et stort antal nye medarbejdere. Resultat af primær drift (EBIT) og Periodens resultat er derfor, som forventet, væsentligt dårligere end første kvartal 2015, men dog markant bedre end samme periode sidste år.

25 24 Ref. Ledelsesberetning Aktionærforhold Aktieinformation Fondsbørs Aktiekapital Nominel stykstørrelse Antal aktier Aktieklasser Antal stemmer pr. aktie Ihændehaverpapir Stemmeretsbegrænsning Begrænsninger i omsættelighed Fondskode NASDAQ OMX Copenhagen kr. 100 kr stk. En En Ja Nej Nej DK Jens Jensen Holding A/S' aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Aktiekursen sluttede den 30. juni 2015 på kurs 271. Det svarer til en kursstigning i regnskabsperioden på 2,3 %. Til sammenligning er OMXC20-indekset i samme periode steget med 33,58 %. Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 30. juni ,7 mio. kr., hvor værdien 31. december 2014 var 377,1 mio. kr. Der er i regnskabsperioden omsat for 5,7 mio. kr. af Jens Jensen Holding A/S' aktier på NASDAQ OMX Copenhagen, hvilket er et fald på 0,8 % i forhold til samme periode sidste år og svarer til 4 % af selskabets aktiekapital ved regnskabsperiodens afslutning. RUA Yderligere information På Jens Jensen Holding A/S hjemmeside findes yderligere informationer om aktionærforhold. Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Thomas Jensen Tlf Fax

26 25 Ref. Ledelsesberetning Finanskalender vedrørende den resterende del af regnskabsåret Delårsrapport for 3. kvartal Årsregnskabsmeddelelse for Offentliggørelse af årsrapport for Ordinær generalforsamling Udbetaling af ordinært udbytte for 2015 Dagen efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen afholdes investormøde på selskabets kontor kl Det vil være muligt at følge investormødet direkte som webcast-præsentation via Jens Jensen Holding A/S' hjemmeside Meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen I perioden fra 1. januar 2015 og frem til 30. juli 2015 har selskabet sendt følgende meddelelser til NASDAQ OMX Copenhagen, der kan genfindes på selskabets hjemmeside Nr : Aftale om køb af BEL Elektronik A/S Nr : Køb af grund fra hovedaktionær Nr : Årsregnskabsmeddelelse for 2014 Nr : Offentliggørelse af årsrapport for 2014 og indkaldelse til ordinær generalforsamling Nr : Aftale om køb af aktier i Fiona Frandsen A/S Nr : Optionsprogram for ledende medarbejdere Nr : Forløb af ordinær generalforsamling 2014 Nr : Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Nr : Aftale med El-Modus Instruments Inc. om salg af forretningsområdet elektroniske måleapparater Nr : Aftale med CasaCalo Inc. om udvikling af fælles system til trådløs styring af husholdningsartikler 8 Der er ikke krav om oplysning af finanskalender eller udsendte børsmeddelelser i delårsperioden, men flere større børsnoterede virksomheder vælger at give disse oplysninger i delårsrapporterne.

27 26 Ref. IAS 34.8(b) IAS IAS 34.20(b) Totalindkomstopgørelse Fortsættende aktiviteter Koncern 9 2. kvartal 2. kvartal År til dato År til dato Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) (95.498) ( ) ( ) Bruttoresultat Andre driftsindtægter Distributionsomkostninger (44.836) (30.704) (72.976) (55.127) Administrationsomkostninger (46.041) (38.048) (77.171) (50.435) Andre driftsomkostninger (1.404) (1.239) (1.838) (1.410) Resultat af primær drift (EBIT) (2.098) Indtægter af kapitalandele i ass. virksomheder Indtægter af kapitalandele i joint ventures Gevinst ved salg af aktier i ass. virksomheder Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger (9.529) (6.594) (17.186) (11.940) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter (5.107) Skat af resultat af fortsættende aktiviteter 6 (1.510) (4.985) (1.965) Resultat af fortsættende aktiviteter (3.842) Ophørte aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter (1.168) Periodens resultat (2.382) IAS 1.82A IAS 1.82A Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursreg. udenlandske virksomheder Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme (144) (125) (412) 77 Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg 819 (74) (233) (125) Skat heraf 6 (159) Poster, som ikke kan blive omklassificeret til resultatet: Dagsværdiregulering af ejendomme (2.113) Genmåling af ydelsesbaserede pensionsordninger (353) (1.080) (643) (1.964) Skat heraf (1.750) 978 (270) (815) (3.099) Anden totalindkomst (2.112) Totalindkomst (2.363) Delårsrapporten skal udarbejdes som et koncernregnskab, hvis virksomhedens seneste årsrapport indeholdt et koncernregnskab. Såfremt en virksomheds årsrapport ud over koncernregnskabet ligeledes indeholder et årsregnskab for moderselskabet, hverken kræver eller forbyder IAS 34 medtagelse af moderselskabets regnskabstal i delårsrapporten.

IAS 34 Delårsrapport 2013

IAS 34 Delårsrapport 2013 IAS 34 Delårsrapport 2013 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2013 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

IAS 34 Delårsrapport 2016

IAS 34 Delårsrapport 2016 IAS 34 Delårsrapport 2016 1 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2016 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

IFRS Delårsrapport Delårsrapport 2017 Eksempelregnskab

IFRS Delårsrapport Delårsrapport 2017 Eksempelregnskab Delårsrapport Eksempelregnskab Marts 1 Deloitte Danmarks IFRS Centre of Excellence I Deloitte har vi eksperter med indgående kendskab til IFRS, og som med brancheindsigt forstår at stille netop de spørgsmål,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2015

IFRS Eksempelregnskab 2015 IFRS Eksempelregnskab 2015 [Blank side] 1 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2015 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere